• بررسی بحران انرژی اروپا و تفاوت ماهیتی آن با ناترازی مقطعی ایران در گفت‌وگوی «تعادل» با نمایندگان مجلس

    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیاس ایران و اروپا در مورد تامین گاز غلط است. کشورهای اروپایی گاز ندارند و‌…

  • «تعادل» گزارش می‌دهد:

    بورس تهران همواره از بازارهای موازی تاثیر گرفته و با افزایش یا کاهش بازارها تغییر روند داده است.