تماس با ما

 

info@Taadolnewspaper.ir

 

شماره فکس روزنامه تعادل : ۶۶۴۲۰۴۱۷

 

شماره های تماس روزنامه تعادل:

۶۶۴۲۰۷۶۹

۶۶۴۲۰۸۴۷

۶۶۴۲۰۷۰۲

۶۶۴۲۴۶۹۴

۴۴۴۲۸۵۶۰

 

captcha