توليد و فروش شركت‌ها افزايش يافت

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۰۱:۰۴:۲۴
کد خبر: ۳۱۵۸۶۷

در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص توليد شركت‌هاي صنعتي بورسي افزايش ۱.۸ درصدي و شاخص فروش افزايش ۰.۷ درصدي را تجربه كرده است.

در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص توليد شركت‌هاي صنعتي بورسي افزايش ۱.۸ درصدي و شاخص فروش افزايش ۰.۷ درصدي را تجربه كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص توليد شركت‌هاي صنعتي بورسي افزايش ۱.۸ درصدي و شاخص فروش افزايش ۰.۷ درصدي را تجربه كرده است، ضمن آنكه شاخص توليد و فروش در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با افزايش ۲۶.۶ و ۴۲.۲ درصدي مواجه شده است.
بر اساس گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه كرده، در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص توليد و فروش رشته فعاليت خودرو و قطعات كاهش ۹ و ۲۳.۴ درصدي داشته است. همچنين، شاخص توليد و فروش رشته فعاليت شيميايي به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش ۸ و ۱۲.۸ درصدي داشته است.
در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قيمت فعاليت‌هاي صنعتي بورسي افزايش ۳.۲ درصدي داشته و همچنين رشد نقطه به نقطه با افزايش ۰.۶ واحد درصدي نسبت به ماه قبل، به ۱۹ درصد رسيده است. گفتني است، ميانگين ساليانه شاخص قيمت نيز در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته و ميزان ۲۱.۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل از بين ۱۵ رشته فعاليت صنعتي بورسي، ۱۰ رشته فعاليت افزايش در شاخص توليد و ۵ رشته فعاليت كاهش در شاخص توليد داشته است. رشته فعاليت‌هاي «ساير كاني غيرفلزي»، «تجهيزات برقي» و «لاستيك و پلاستيك» بيشترين افزايش در شاخص توليد و رشته فعاليت‌هاي «چوب و كاغذ»، «محصولات فلزي به جز ماشين آلات و تجهيزات» و «خودرو و قطعات» بيشترين كاهش در شاخص توليد داشته‌اند.
همچنين در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از بين ۱۵ رشته فعاليت صنعتي، بورسي ۱۰ رشته فعاليت افزايش در شاخص فروش و ۵ رشته فعاليت كاهش در شاخص فروش را تجربه كرده‌اند رشته فعاليت‌هاي «تجهيزات برقي»، «فلزات پايه» و «ساير كاني غيرفلزي» بيشترين افزايش در شاخص فروش و رشته فعاليت‌هاي «چوب و كاغذ»، «خودرو و قطعات» و «شيميايي به جز دارو» بيشترين كاهش را در شاخص فروش تجربه كرده‌اند.
همچنين در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهيانه قيمت فعاليت‌هاي صنعتي بورسي افزايش ۳.۲ درصدي داشته همچنين رشد نقطه به نقطه با افزايش ۰.۶ واحد درصدي نسبت به ماه قبل به ۱۹ درصد رسيده است. گفتني است، ميانگين ۳ سالانه شاخص قيمت نيز در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته و ميزان ۲۱.۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
بررسي شاخص قيمت رشته فعاليت‌هاي بورسي نشان مي‌دهد در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رشته فعاليت‌هاي «محصولات فلزي به جز ماشين آلات و تجهيزات» و «لاستيك و پلاستيك» بالاترين نرخ رشد ماهانه و رشته فعاليت‌هاي «لاستيك و پلاستيك» و «خودرو و قطعات» بالاترين نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه كرده‌اند. همچنين در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ شاخص توليد شركت‌هاي معدني بورسي نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش ۷.۲ درصدي و شاخص فروش شركت‌هاي معدني بورسي هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با كاهش ۲۷.۵ درصدي مواجه شده است.

روند توليد و فروش خودروسازان

طبق محاسبات انجام شده مجموع تيراژ توليد خودرو در 2 ماه نخست امسال به مرز 150 هزار دستگاه رسيده است. ميزان توليد صنايع خودروساز فعال در بازارسرمايه در ارديبهشت سال 1403 نسبت به فروردين ماه امسال 96.8 درصد رشد كرده، در همين دوره ميزان فروش خودروسازان بورسي معادل 117 درصد رشد نشان مي‌دهد. توليد اين صنايع در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت پارسال 9 درصد كاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، مجموع توليد شركت‌هاي بورسي فعال در صنعت فلزات اساسي هم از مرز 5 ميليون تن فراتر رفته است. در صنعت استخراج كاني‌هاي فلزي نيز ميزان توليد به 15 ميليون تن رسيده است. در ارديبهشت امسال توليد فلزات نسبت به فروردين ماه 12.9 درصد و نسبت به ارديبهشت 1402 معادل 6.2 درصد رشد كرده است. صنايع فلزي به لحاظ فروش هم در ارديبهشت امسال نسبت به فروردين ماه با رشد 50.9 درصدي مواجه شده‌اند. ميزان فروش اين صنايع نسبت به ارديبهشت پارسال 16.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در صنعت محصولات شيميايي نيز ميزان توليد به 8 ميليون تن نزديك شده است. طبق اين گزارش، در ارديبهشت امسال هر چند شاخص توليد صنايع شيميايي بورسي نسبت به فروردين ماه 8.8 درصد كاهش يافته اما اين صنايع به لحاظ شاخص فروش 5.1 درصد رشد را تجربه كرده‌اند.

ارسال نظر