عبور از محدوديت‌ها براي سودآوري

۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۰۱:۰۶:۲۶
کد خبر: ۳۰۸۵۳۶
عبور از محدوديت‌ها براي سودآوري

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌ها در اقتصاد كشور و بورس هستند. در اين گزارش وضعيت و تحليل بنيادي سه شركت ذوب روي اصفهان، پتروشيمي خراسان و پتروشيمي زاگرس بررسي شده است.

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌ها در اقتصاد كشور و بورس هستند. در اين گزارش وضعيت و تحليل بنيادي سه شركت ذوب روي اصفهان، پتروشيمي خراسان و پتروشيمي زاگرس بررسي شده است. سهام شركت ذوب روي اصفهان در بازار اول فرابورس ايران با نماد فروي شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت ذوب روي اصفهان در حال حاضر هزار و 403 ميليارد تومان است و شركت باما با مالكيت بيش از 54 درصد از سهام فروي، سهامدار اصلي شركت ذوب روي اصفهان است و شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ديگر سهامدار عمده فروي به شمار مي‌رود. شركت ذوب روي اصفهان با وجود ضعف توليدات و فروشي كه در سال جاري تجربه كرده است؛ در دي ماه امسال با محدوديت‌هاي گازي مواجه شد و روند توليدات اين مجموعه پس از دو ماه به حالت معمول خود بازگشت.

 

كاهش 27 درصدي فروش فوري در 11 ماهه 1402

شركت ذوب روي اصفهان در سال جاري با افزايش درآمدزايي مواجه است. شركت ذوب روي اصفهان در سال 1400 با 574 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به‌طور متوسط ماهانه 48 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. فروي در سال 1401 بيش از 41 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 811 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 68 ميليارد توماني دست پيدا كرد. شركت ذوب روي اصفهان در 11 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي ضعيف‌تري نسبت به 11 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي بهمن ماه امسال 530 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 724 ميليارد توماني 11 ماهه ابتدايي سال 1401 كاهش 27 درصدي و به زبان ديگر، ريزش 194 ميليارد توماني داشته است. در اين 11 ماهه، بيشترين ميزان فروش به دي ماه با 133 ميليارد تومان تعلق گرفته است. شركت ذوب روي اصفهان در پاييز امسال زيان خالص 21 ميليارد توماني به ثبت رساند؛ در حالي كه پاييز سال گذشته سود خالص 8 ميليارد توماني به ثبت رسانده بود. روند سودسازي فصل بهار و تابستان فروي نيز قابل توجه بوده است. شركت ذوب روي اصفهان در بهار و تابستان امسال به ترتيب توانست 24 درصد بيشتر و 15 درصد كمتر از فصل مشابه در سال 1401 درآمدزايي كند و در نهايت سود خالص 1.7 ميليارد توماني در اين شش ماهه به ثبت رساند. شركت ذوب روي اصفهان در 9 ماهه سال جاري با كاهي 26 درصدي درآمدزايي كه به 367 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 499 ميليارد توماني داشته، 62 ميليارد تومان سود ناخالص ساخته است. شركت ذوب روي اصفهان در 9 ماهه سال قبل 52 ميليارد تومان سود خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال به 20 ميليارد تومان زيان خالص رسيده است.

 

تحليل سهام شركت پتروشيمي خراسان

سهام شركت پتروشيمي خراسان در تابلوي اصلي بازار دوم بورس تهران با نماد خراسان شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت پتروشيمي خراسان در حال حاضر 23 هزار و 308 ميليارد تومان است و شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين با مالكيت بيش از 44 درصد از سهام خراسان، سهامدار اصلي شركت پتروشيمي خراسان است و شركت پتروفرهنگ و شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان نيز ديگر سهامداران عمده خراسان به شمار مي‌روند. شركت پتروشيمي خراسان نيز در سال‌هاي اخير از محدوديت‌هاي گازي به نصيب نبوده و توليدات اين شركت نيز مشابه ديگر شركت‌هاي هم رديف خود با كاهش ظرفيت در فصول سرد سال همراه است. شركت پتروشيمي خراسان در سال جاري با كاهش درآمدزايي مواجه است. شركت پتروشيمي خراسان در سال 1400 با 5 هزار و 198 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به‌طور متوسط ماهانه 433 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. خراسان در سال 1401 بيش از 57 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 8 هزار و 182 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 682 ميليارد توماني دست پيدا كرد. شركت پتروشيمي خراسان در 11 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي ضعيف‌تري نسبت به 11 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي بهمن ماه امسال 6 هزار و 261 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 7 هزار و 520 ميليارد توماني 11 ماهه ابتدايي سال 1401 كاهش 17 درصدي و به زبان ديگر، ريزش هزار و 260 ميليارد توماني داشته است. در اين 11 ماهه، بيشترين ميزان فروش به مرداد ماه با 703 ميليارد تومان تعلق گرفته است. شركت پتروشيمي خراسان در پاييز امسال سود خالص 858 ميليارد توماني به ثبت رساند؛ در حالي كه پاييز سال گذشته سود خالص هزار و 175 ميليارد توماني به ثبت رساند. روند سودسازي فصل بهار و تابستان خراسان نيز قابل توجه بوده است. شركت پتروشيمي خراسان در بهار و تابستان امسال به ترتيب توانست 12 درصد كمتر و 34 درصد كمتر از فصل مشابه در سال 1401 درآمدزايي كند و در نهايت سود خالص هزار و 455 ميليارد توماني در اين شش ماهه به ثبت رساند. شركت پتروشيمي خراسان در 9 ماهه سال جاري با كاهش 19 درصدي درآمدزايي كه به 5 هزار و 355 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 6 هزار و 605 ميليارد توماني داشته، 44 درصد كمتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص ساخت. شركت پتروشيمي خراسان در 9 ماهه سال قبل 4 هزار و 117 ميليارد تومان سود خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال با كاهش 44 درصدي به 2 هزار و 313 ميليارد تومان سود خالص رسيده است.

 

تحليل بنيادي سهام شركت

پتروشيمي زاگرس

سهام شركت پتروشيمي زاگرس در بازار دوم فرابورس ايران با نماد زاگرس شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت پتروشيمي زاگرس در حال حاضر 30 هزار و 864 ميليارد تومان است و شركت گروه گسترش نفت وگاز پارسيان با مالكيت بيش از 33 درصد از سهام زاگرش، سهامدار اصلي شركت پتروشيمي زاگرس است و شركت گروه پتروشيمي تابان فردا و شركت گروه صنعتي شيمي پوشينه نيز ديگر سهامداران عمده زاگرس به شمار مي‌روند. شركت پتروشيمي زاگرس مشابه ديگر شركت‌هاي متانول‌ساز و پتروشمي‌هاي كشور در زمستان 1402 نيز، مشابه روند محدوديت‌هاي گازي هر ساله صنايع، درگير قطعي گاز و كاهش ظرفيت توليدات خود بوده است. شركت پتروشيمي زاگرس در سال جاري با افزايش درآمدزايي مواجه است. شركت پتروشيمي زاگرس در سال 1400 با 19 هزار و 166 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به‌طور متوسط ماهانه هزار و 597 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. زاگرس در سال 1401 بيش از 11 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 21 هزار و 403 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 784 ميليارد توماني دست پيدا كرد. شركت پتروشيمي زاگرس در 11 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي بهتري نسبت به 11 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي بهمن ماه امسال 23 هزار و 841 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 20 هزار و 173 ميليارد توماني 11 ماهه ابتدايي سال 1401 افزايش 18 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 3 هزار و 668 ميليارد توماني داشته است. در اين 11 ماهه، بيشترين ميزان فروش به آبان ماه با 3 هزار و 275 ميليارد تومان تعلق گرفته است.

شركت پتروشيمي زاگرس در پاييز امسال سود خالص 943 ميليارد توماني به ثبت رساند؛ در حالي كه پاييز سال گذشته سود خالص 790 ميليارد توماني به ثبت رساند. روند سودسازي فصل بهار و تابستان زاگرس نيز قابل توجه بوده است. شركت پتروشيمي زاگرس در بهار و تابستان امسال به ترتيب توانست 4 درصد كمتر و 34 درصد بيشتر از فصل مشابه در سال 1401 درآمدزايي كند و در نهايت سود خالص هزار و 563 ميليارد توماني در اين شش ماهه به ثبت رساند. شركت پتروشيمي زاگرس در 9 ماهه سال جاري با افزايش 22 درصدي درآمدزايي كه به 21 هزار و 241 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 17 هزار و 394 ميليارد توماني داشته، 27 درصد بيشتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص ساخت. شركت پتروشيمي زاگرس در 9 ماهه سال قبل 2 هزار و 154 ميليارد تومان سود خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال با افزايش 16 درصدي به 2 هزار و 506 ميليارد تومان سود خالص رسيده است.

ارسال نظر