• نوسانات در بازار طلا به پایان نرسیده است زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی فروکش نمی‌کند که به نفع طلا از نظر یافتن انتهایی در…

  • بازار طلا همچنان عقب مانده است اما شاهد تحرک اندکی است زیرا افزایش تورم همچنان یک تهدید دائمی برای اقتصاد و بسیار…