• به فاصله چند روز در پارلمان شهری پایتخت ارایه شد:

    در عرض کم‌تر از یک هفته دو گزارش متفاوت از میزان تحقق بودجه سال جاری تهران در شورای شهر ارایه شده است. جالب اینکه…

  • بودجه سال آتی پایتخت امروز تقدیم پارلمان شهری پایتخت می‌شود

    آن‌گونه که پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر تهران اظهار کرده است، امروز شهرداری بودجه سال آتی خود را به مبلغ ۷۰ تا ۷۵…