ثبت سفارش مشروط، مانع تخصيص كارآمد ارز به توليد است

۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۰۱:۵۹:۰۹
کد خبر: ۳۱۳۷۰۷

رييس كميسيون واردات اتاق ايران، مي‌گويد: مشروط شدن ثبت سفارش مواد اوليه به دريافت تأييديه برنامه توليد، مفيد است؛ اما وقتي سامانه ثبت سفارش به‌روز و دقيق نيست، امكان تخصيص كارآمد ارز وجود ندارد.  

رييس كميسيون واردات اتاق ايران، مي‌گويد: مشروط شدن ثبت سفارش مواد اوليه به دريافت تأييديه برنامه توليد، مفيد است؛ اما وقتي سامانه ثبت سفارش به‌روز و دقيق نيست، امكان تخصيص كارآمد ارز وجود ندارد.  احمدرضا فرشچيان، در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين، افزود: ارايه و تأييد برنامه توليد كارخانه‌ها توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت، طرح نامطلوبي نيست؛ اما مشروط بر اينكه سامانه ثبت سفارش به‌روز و دقيق فعاليت كند كه متأسفانه چنين شرايطي بر روند واردات حاكم نيست. او تصريح كرد: ارايه برنامه توليد كارخانه‌ها و ايجاد هماهنگي بيشتر در روند واردات مواد اوليه و ملزومات توليد موجب مي‌شود ارز محدودي كه در دسترس است به موقع در اختيار متقاضي اصلي قرار بگيرد. در واقع زمينه‌اي فراهم مي‌شود كه ارز موجود در روند توليد به صورت كارآمدتر مورد استفاده قرار گيرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران درباره چگونگي دريافت سهميه ثبت سفارش از سوي توليدكنندگان، گفت: توليدكنندگان بايد به صورت ماهانه برنامه توليد خود را در سامانه مربوطه بارگذاري كنند تا بر اساس مقدار كالايي كه توليد مي‌شود، سهميه ثبت سفارش مواد اوليه دريافت مي‌كنند. تمام اين موارد در دستورالعمل نحوه انجام و تأييد سفارشات، تخصيص و تأمين ارز واحدهاي توليدي و سهميه ارز سال 1403 آمده است كه البته در انتهاي سال گذشته چندين مرتبه مورد ويرايش قرار گرفت. بر اساس اظهارات او، در سال 1402 هم اين مدل را مدنظر قرار مي‌دادند هرچند سازمان‌يافته و دقيق نبود. قرار است در سال جاري، هماهنگ‌تر و نظم‌يافته‌تر اجرا شود. فرشچيان تصريح كرد: منطق اين تفكيك در اين است كه به واحدهايي كه فعاليت نمي‌كنند، سهميه تعلق نگيرد. از سويي به هر بنگاه توليدي متناسب با ميزان توليدي كه انجام مي‌دهد، سهميه ثبت سفارش داده مي‌شود. به باور اين فعال اقتصادي در حال حاضر سامانه ثبت سفارش حدود دو ماه عقب است و همين معضل موجب مي‌شود تا طرح اختصاص سهميه براي ثبت سفارش بيش از آنچه به روند توليد و تخصيص ارز كمك كند، مشكل‌سازي مي‌شود. بنابراين اجراي اين بند از دستورالعمل مذكور زماني مفيد است كه سامانه ثبت سفارش دقيق و به‌روز باشد. 

ارسال نظر