سقوط ارزش افزوده صنعت در 1402

۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۰۰:۴۶:۵۰
کد خبر: ۳۰۹۶۱۶

برمبناي داده‌هاي وزارت صمت، حال صنعت سال گذشته خوب نبود. سال 1402 ارزش افزوده صنايع كه از تابستان رشد منفي را آغاز كرده بود تا پاييز اين رشد منفي را به همراه داشت. هنوز مشخص نيست اين روند در زمستان هم ادامه يافت يا متوقف شد.

برمبناي داده‌هاي وزارت صمت، حال صنعت سال گذشته خوب نبود. سال 1402 ارزش افزوده صنايع كه از تابستان رشد منفي را آغاز كرده بود تا پاييز اين رشد منفي را به همراه داشت. هنوز مشخص نيست اين روند در زمستان هم ادامه يافت يا متوقف شد. آخرين داده‌هاي منتشره شده بيانگر اين است كه ارزش افزوده صنايع 1.3 درصد رشد منفي را نسبت به مدت مشابه سال قبلش تجربه كرده بود. آخرين آمار رسمي منتشر شده از بخش صنعت نشان مي‌دهد كه ارزش افزوده گروه صنعت به جز استخراج نفت و گاز در پاييز سال گذشته، 47.4 هزارميليارد تومان بوده كه رشد منفي 1.3 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبلش سال 1401 تجربه كرده است. درضمن مشاركت در رشد اقتصادي پاييز 1402 اين گروه نيز منفي 1.3 واحد درصد بوده است.  داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، رشد نزولي ارزش افزوده صنايع از بهار 1402 آغاز شد به‌طوري كه در تابستان و پاييز منفي شد. ارقامي كه نسبت به دوره‌هاي مشابه سال 1401 سقوط كرده بود. در بهار 1401 رشد ارزش افزوده صنايع 8.5 درصد گزارش شد؛ اما اين رقم در بهار 1402 برابر 0.4 درصد بود. در تابستان گذشته اين رقم منفي شد و به منفي 0.5درصد رسيد. درحالي كه تابستان 1401 ارزش افزوده صنايع 5.8 درصد بود. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، در پاييز 1401، رشد ارزش افزوده صنعت برابر 5.8 درصد بود اما در پاييز سال گذشته اين رشد منفي 1.3 گزارش شد. طبق گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، در اين مدت ارزش افـزوده معـدن درمقابل با رشد 0.3 درصدي روبه‌رو بوده و به حدود 29.6 هزارميليارد تومان رسيده است. رشد ارزش افزوده معدن از زمستان 1401 آغاز شد و تا پاييز 1402 ادامه يافت.  برمبناي آمار رسمي، ارزش افـزوده معـدن در بهار 1402 برابر با 1.3 درصد بود. اين رقم در تابستان سال گذشته رشد كرد و به 1.7 درصد رسيد. ولي در پاييز مجددا افت كرد؛ ولي كماكان مثبت ماند. رقم ثبت شده براي پاييز سال گذشته 0.3 درصد بود اين رقم براي فصل سوم 1401 هم گزارش شده بود.

ارسال نظر