درباره رضا پاکدامن

نوشته های رضا پاکدامن در تعادل

الگوي تامين‌كنندگان مالي پروژه‌هاي نفتي در جهان

آنكتاد در جديدترين گزارش خود، الگوي تامين مالي توسط شركت‌هاي نفتي در جهان از بانك‌ها را مورد ارزيابي قرار داده است. طبق اين گزارش آنكتاد، تنها طي سال 2023، بالغ بر يك تريليون دلار براي پروژه‌هاي نفتي تامين مالي صورت گرفته، كه گوياي استمرار توجه جهاني به سرمايه‌گذاري بر بخش نفت و گاز است.

ميزان تاسف‌بار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران!

طبق گزارش جديد آنكتاد، طي سال 2023 بالغ بر 1.37 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنيا صورت گرفته است كه بيشترين سهم را كشورهاي در حال توسعه با جذب بالغ بر 841 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي طي سال مزبور داشته‌اند.

بحران مجوزيسم!

به موجب تصويبنامه مورخ ۲۲ آذر هيات وزيران، به نيروي انتظامي مجوز واردات 2 هزار خودرو سواري با اولويت خودرو برقي و هيبريدي با سود يك درصد داده شد.

تاملي در كاركرد شوراي عالي انرژي

امروزه انرژي از نقش تعيين‌كننده در شرايط كشورها اعم از جنبه‌هاي اقتصادي، رفاهي و حتي امنيت ملي برخوردار است. كشور ما علي‌رغم دارا بودن بزرگ‌ترين مخازن نفت و گاز و ظرفيت‌هاي بسيار بالاي توليد انرژي خورشيدي، متاسفانه در شرايط «ناترازي انرژي» قرار داشته كه نوعي پارادوكس محسوب مي‌شود.

ابهامات درباره مصوبه متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان

در جلسه ۳۰ آبان ماه مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقي (يك) ماده ۲۹ اين لايحه درباره همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با 202 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

نقد مصوبه نفتي اخير دولت

شركت ملي نفت ايران براي فعاليت كارآمد و هم‌تراز با شركت‌هاي بزرگ ملي و بين‌المللي نفتي دنيا نيازمند نگاه جامع است. نگاه جامع يعني درنظر گرفتن همه جنبه‌هاي اصلي و فرعي شامل جنبه‌هاي فني، اقتصادي، سازماني و سياستي و قانوني، و توسعه متوازن همه آنها. سياست‌هاي كشور در قبال برنامه‌هاي توسعه مي‌بايست با هدفگذاري منطقي و مبتني بر ظرفيت‌ها و واقعيت‌هاي ايران و جهان، يك مسيرمنطقي حداقل 20 ساله را طي كند تا بتواند اثربخش باشد. قوانين عادي و بودجه سالانه نيز مي‌بايست درچارچوب و همسو با برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و اين برنامه‌ها مي‌بايست در راستاي سياست‌هاي كلي باشد.