«تعادل» گزارش مي‌دهد

مشاركت فعال مردم در بهينه‌سازي و به كارگيري مولد گاز

۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۲۳:۴۹:۲۱
کد خبر: ۳۰۹۴۱۰
مشاركت فعال مردم در بهينه‌سازي و به كارگيري مولد گاز

اتخاذ مدل اصلاحي يارانه انرژي با محوريت مردم از طريق تغيير نظام اعطاي يارانه انرژي به نفر به جاي قيمت‌گذاري دستوري در طول زنجيره توليد و توزيع علاوه بر اينكه موجب خواهد شد كه مردم ذي‌نفع اصلي اصلاح يارانه انرژي و بهينه كردن مصرف خود شوند؛ بلكه قيمت انرژي نيز براي مصارف غيربهينه به سمت قيمت واقعي خواهد رفت و همه عوايد آن نيز به مردم خواهد رسيد و به اين ترتيب با مشاركت فعالانه مردم در بهينه‌سازي انرژي، گاز موردنياز براي بخش مولد اقتصاد جهت رشد اقتصادي و جهش توليد فراهم خواهد شد.

اتخاذ مدل اصلاحي يارانه انرژي با محوريت مردم از طريق تغيير نظام اعطاي يارانه انرژي به نفر به جاي قيمت‌گذاري دستوري در طول زنجيره توليد و توزيع علاوه بر اينكه موجب خواهد شد كه مردم ذي‌نفع اصلي اصلاح يارانه انرژي و بهينه كردن مصرف خود شوند؛ بلكه قيمت انرژي نيز براي مصارف غيربهينه به سمت قيمت واقعي خواهد رفت و همه عوايد آن نيز به مردم خواهد رسيد و به اين ترتيب با مشاركت فعالانه مردم در بهينه‌سازي انرژي، گاز موردنياز براي بخش مولد اقتصاد جهت رشد اقتصادي و جهش توليد فراهم خواهد شد. فرشاد جامع كارشناس انرژي در رابطه با اهميت اصلاح يارانه‌هاي انرژي مبتني بر نفر و مشاركت مردم در بهينه‌سازي مصرف، در گفت‌وگو با خبرنگار«تعادل»، گفت: اصلاح يارانه‌هاي انرژي نشان‌دهنده راهبردي حياتي در ارتقاي مشاركت مردم، بهينه سازي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش انرژي است. با تغيير تمركز حاكميت انرژي به سمت توانمندسازي افراد براي ايفاي نقش فعال در مديريت و استفاده از منابع انرژي، كشورها مي‌توانند به سمت چارچوب انرژي پايدارتر، كارآمدتر و بازارمحورتر حركت كنند كه بهره‌وري را به حداكثر مي‌رساند و ضايعات را به حداقل مي‌رساند. وي ادامه داد: يكي از رويكردهاي مهم در زمينه مشاركت مردم در جهت جهش توليد در بخش انرژي، تمركز بر اصلاح يارانه‌هاي انرژي به سمتي است كه ذي‌نفع اصلي مصرف كمتر انرژي خود مردم شوند. اين رويكرد اصولي يك ايده صحيح حكمراني انرژي براي گذار از حالت انرژي ارزان فعلي به سمت يك بازار جامع انرژي با مصرف حداقلي غيرمولد و بيشترين استفاده مولد از انرژي است كه كمك بزرگي به جهش اقتصادي كشور در كنار مشاركت مردم خواهد كرد.
 از همين رو نيز اعطاي يارانه انرژي به خود مردم و سهيم كردن مردم از منابع انرژي مصرفي در بخش خانگي يكي از مهم‌ترين رويكردها در زمينه مشاركت مردم در جهت جهش توليد در بخش انرژي است. جامع كارشناس انرژي با اشاره به اعطاي سهميه انرژي به هر فرد و امكان خريد و فروش آزاد آن در بازار انرژي، اولا مصرف خانوار به سمت بهينه شدن حركت خواهد كرد زيرا با مصرف كمتر، صرفه اقتصادي بسيار بيشتري به فرد خواهد رسيد و از طرف ديگر افرادي كه مصرف بالايي دارند نيز بايد مصرف خود را بهينه كنند وگرنه بايد به قيمت آزاد و واقعي، واحدهاي انرژي را از خانوار كم‌صرف خريداري كنند. از طريق مشاركت فعال افراد در مديريت و مصرف انرژي، مدل اصلاحي كارايي منابع، حفظ انرژي و استفاده پايدار از منابع انرژي را ارتقا مي‌دهد. ابتكار اصلاحات با تشويق شيوه‌هاي انرژي مسوولانه و تسهيل تخصيص منابع مبتني بر بازار، فرهنگ بهره‌وري، نوآوري و نظارت بر محيط‌زيست را در ميان مصرف‌كنندگان انرژي ايجاد مي‌كند. وي ادامه داد: دولت در بازار جديد مبادله انرژي از قيمت‌گذاري انرژي خارج خواهد شد و مردم با مشاركت خود ذيل سازوكار مشخصي كه در آن مصرف كمتر و بهينه انرژي، براي خانوار صرفه اقتصادي بالا و نفع مالي بيشتري خواهد داشت، به سمت اصلاح كلي مصرف انرژي خود در بخش خانگي خواهند رفت و بدين ترتيب منابع عظيم انرژي براي توسعه اقتصادي كشور و همچنين حل معضل ناترازي بخش مولد اقتصاد فراهم خواهد شد و حتي امكان توسعه تجارت گازي و برقي ايران در ايام پيك مصرفي نيز فراهم خواهد شد. جامع در پايان گفت: اتخاذ مدل اصلاحي يارانه انرژي با محوريت مردم از طريق تغيير نظام اعطاي يارانه انرژي به نفر به جاي قيمت‌گذاري دستوري در طول زنجيره توليد و توزيع علاوه بر اينكه موجب خواهد شد كه مردم ذي‌نفع اصلي اصلاح يارانه انرژي و بهينه كردن مصرف خود شوند؛ بلكه قيمت انرژي نيز براي مصارف غيربهينه به سمت قيمت واقعي خواهد رفت و همه عوايد آن نيز به مردم خواهد رسيد و به اين ترتيب با مشاركت فعالانه مردم در بهينه‌سازي انرژي، گاز موردنياز براي بخش مولد اقتصاد جهت رشد اقتصادي و جهش توليد فراهم خواهد شد.

ارسال نظر