ايفاي تعهدات ارزي سال ۱۴۰۱ تعيين تكليف شد

۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۰۱:۴۸:۳۹
کد خبر: ۳۰۸۵۶۳

بر اساس مصوبات نوزدهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاحاتي در زمينه ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ صورت گرفت. طبق اين مصوبه، كوتاژهاي صادراتي سال ۱۴۰۱ با شرط رعايت مهلت قانوني ۱۵ ماهه صرفا با ارايه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزي در سامانه نيما و اسكناس در سامانه سنا، امكان ايفاي تعهدات صادراتي و تكميل فرآيند مصرف پروانه‌هاي صادراتي در سامانه مربوطه را خواهند داشت.

بر اساس مصوبات نوزدهمين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاحاتي در زمينه ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ صورت گرفت. طبق اين مصوبه، كوتاژهاي صادراتي سال ۱۴۰۱ با شرط رعايت مهلت قانوني ۱۵ ماهه صرفا با ارايه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزي در سامانه نيما و اسكناس در سامانه سنا، امكان ايفاي تعهدات صادراتي و تكميل فرآيند مصرف پروانه‌هاي صادراتي در سامانه مربوطه را خواهند داشت. همچنين طبق اين مصوبه، تصميماتي براي ايفاي تعهدات ارزي سال ۱۴۰۱ پرونده‌هايي كه اتمام مهلت قانوني آن، ۳۰ دي ماه امسال بوده است نيز اتخاذ شده است. در خصوص صادركنندگان داراي پرونده‌هاي صادراتي از محل ماده ۵۱ قانون امور گمركي سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نيز مقرر شد كه اطلاعات لوح فشرده اين دست از صادركنندگاني كه تا تاريخ دوم دي ماه ۱۴۰۲ به سازمان توسعه تجارت تحويل و ثبت شود، بدون لحاظ مشوق‌هاي مالياتي و ساير تسهيلات، بعد از ارسال اطلاعات مورد تاييد گمركات ورود موقت‌كننده به بانك مركزي توسط گمرك ايران، بانك مركزي نسبت به رفع تعهد ارزي آن در سامانه‌هاي ذي‌ربط اقدام كند.

ارسال نظر