زيان‌سازي پرسرعت خودرويي‌ها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۰۰:۵۷:۴۹
کد خبر: ۳۰۶۷۹۶
زيان‌سازي پرسرعت خودرويي‌ها

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌هاي بورسي است. در اين گزارش صورت مالي دو توليدکننده ايران‌خودرو و سايپا قرار گرفته است. سهام شركت ايران‌خودرو در بازار دوم بورس تهران با نماد خودرو شناخته مي‌شود.

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌هاي بورسي است. در اين گزارش صورت مالي دو توليدکننده ايران‌خودرو و سايپا قرار گرفته است. سهام شركت ايران‌خودرو در بازار دوم بورس تهران با نماد خودرو شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت ايران‌خودرو در حال حاضر 78 هزار و 793 ميليارد تومان است. شركت ايران‌خودرو بزرگترين خودروساز كشور به شمار مي‌رود كه با مديريت نامناسب، قيمت‌گذاري دستوري و ديگر سياست‌گذاري‌هاي صنعت خودرو به يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي زيان ده كشور پس از چند بانك تبديل شده است. شركت ايران‌خودرو يكي از 10 شركت بورسي با بيشترين زيان انباشته به شمار مي‌رود كه در صورت‌هاي مالي فصلي خود همچنان به ثبت زيان خالص مشغول است. زيان انباشته ايران‌خودرو در انتهاي آذر ماه امسال به 104 هزار و 43 ميليارد تومان رسيد كه 41 درصد بيشتر از زيان انباشته 73 هزار و 907 ميليارد توماني ابتداي سال خودرو بوده است. شركت ايران‌خودرو در سال جاري رشد درآمدي متناسبي را پشت سر گذاشته است. شركت ايران‌خودرو در سال 1400 با 109 هزار و 859 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به‌طور متوسط ماهانه 9 هزار و 155 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. خودرو در سال 1401 بيش از 65 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 181 هزار و 521 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 15 هزار و 127 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت ايران‌خودرو در سال 1400 به اسفند ماه با 49 هزار و 201 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 29 هزار و 505 ميليارد تومان به همين ماه تعلق داشت.

 

گپ تورمي در ارزش‌گذاري شركت‌ها

شركت ايران‌خودرو در 10 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي به نسبت بهتري به نسبت 10 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي دي ماه امسال 208 هزار و 169 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 136 هزار و 658 ميليارد توماني 10 ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 52 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 71 هزار و 511 ميليارد توماني داشته است. در اين 10 ماهه، بيشترين ميزان فروش به خرداد ماه با 35 هزار و 47 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به تير ماه با 105 درصد رشد تعلق گرفته است.

شركت ايران‌خودرو در پاييز امسال زيان خالص 7 هزار و 703 ميليارد توماني به ثبت رساند كه 20 درصد بيشتر از زيان خالص پاييز سال قبل بود. روند زيان‌سازي فصل بهار ايران‌خودرو نيز قابل توجه بوده و اين مجموعه در فصل بهار امسال بيش از چهار برابر بهار 1401 زيان خالص ساخته است. شركت ايران‌خودرو نيز مشابه شركت پارس خودرو در هيچ يك از يازده فصل طي شده از ابتداي سال 1400 سود خالص شناسايي نكرده است وتنها در يك فصل سود ناخالص داشته است. ايران‌خودرو در 9 ماهه سال جاري با رشد 40 درصدي درآمدزايي كه به 179 هزار و 644 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 128 هزار و 427 ميليارد توماني داشته، 101 درصد بيشتر از 9 ماهه سال قبل زيان ناخالص و 52 درصد زيان خالص بيشتر ساخته است. شركت ايران‌خودرو در 9 ماهه سال قبل 19 هزار و 842 ميليارد تومان زيان خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال به 30 هزار و 136 ميليارد تومان زيان خالص رسيده است.

تحليل بنيادي سهام خساپا

سهام شركت سايپا در بازار دوم بورس تهران با نماد خساپا شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت سايپا در حال حاضر 47 هزار و 392 ميليارد تومان است و سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران با مالكيت بيش از 16 درصد از سهام خساپا، سهامدار اصلي شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا است و شركت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا، موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد، شركت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان و شركت گروه سرمايه‌گذاري سايپا نيز ديگر سهامداران عمده خساپا به شمار مي‌روند.

شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا يكي از 10 شركت بورسي با بيشترين زيان انباشته به شمار مي‌رود كه در صورت‌هاي مالي فصلي خود همچنان به ثبت زيان خالص مشغول است. زيان انباشته شركت سايپا در انتهاي آذر ماه امسال به 48 هزار و 244 ميليارد تومان رسيد كه 26 درصد بيشتر از زيان انباشته 38 هزار و 377 ميليارد توماني ابتداي سال خساپا بوده است.

شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا در سال جاري رشد درآمدي متوسطي را پشت سر گذاشته است. شركت سايپا در سال 1400 با 33 هزار و 134 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به‌طور متوسط ماهانه 2 هزار و 761 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. خساپا در سال 1401 بيش از 80 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 59 هزار و 824 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 4 هزار و 985 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت سايپا در سال 1400 به دي ماه با 5 هزار و 237 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 6 هزار و 298 ميليارد تومان به آذر ماه تعلق داشت.

شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا در 10 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكرد به نسبت بهتري به نسبت 10 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي دي ماه امسال 66 هزار و 932 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 48 هزار و 953 ميليارد توماني 10 ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 37 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 17 هزار و 979 ميليارد توماني داشته است. در اين 10 ماهه، بيشترين ميزان فروش به آذر ماه با 8 هزار و 623 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به ارديبهشت ماه با 85 درصد رشد تعلق گرفته است.

 

روند انباشت زيان خساپا در دو سال اخير

شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا در پاييز امسال زيان خالص هزار و 823 ميليارد توماني به ثبت رساند كه 13 درصد كمتر از زيان خالص پاييز سال قبل بود. روند زيان‌سازي فصل بهار سايپا نيز قابل توجه بوده است. شركت سايپا در هيچ يك از يازده فصل طي شده از ابتداي سال 1400 سود خالص شناسايي نكرده است وتنها در چهار فصل سود ناخالص داشته است.

شركت سايپا در 9 ماهه سال جاري با رشد 37 درصدي درآمدزايي كه به 59 هزار و 869 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 43 هزار و 602 ميليارد توماني داشته، 7 برابر سود ناخالص 9 ماهه ابتدايي 1401، در اين 9 ماهه زيان ناخالص ثبت كرده و 164 درصد زيان خالص بيشتري ساخته است. شركت سايپا در 9 ماهه سال قبل 3 هزار و 727 ميليارد تومان زيان خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال به 9 هزار و 848 ميليارد تومان زيان خالص رسيده است.

ارسال نظر