حذف عوارض صادراتی زعفران

۱۴۰۲/۰۶/۱۲ - ۰۱:۳۵:۲۲
کد خبر: ۲۱۴۴۶۱

وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، پیش‌نویس حذف عوارض صادراتی زعفران از سوی وزارت صمت را ارسال کرد. عباس علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، پیش‌نویس حذف عوارض صادراتی زعفران از سوی وزارت صمت را ارسال کرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به درج محصول زعفران در ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۷ ت ۱۳۶۵ ه مورخ 27/۳/۱۴۰۲ هیات وزیران موضوع پرداخت نیم درصد عوارض صادراتی موضوع مفاد بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نظر به ضرورت حفظ بازارهای صادراتی محصول زعفران و رقابت‌پذیری محصول یاد شده در بازارهای هدف و همچنین بررسی کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی ذیربط و ارایه پیشنهاد حذف محصول زعفران از جدول مندرج در تصویب نامه مذکور مراتب در شصت و یکمین نشست کارگروه توسعه صادرات مورخ 28/۰۴/۱۴۰۲ مطرح و پیشنهاد یاد شده به تأیید اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان اعضای شورای عالی توسعه صادراتی غیرنفتی کشور رسید، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشاره پیش نویس تصویب نامه پیوست جهت طرح در هیات وزیران تقدیم می‌شود.

 

ارسال نظر