• مقابله با قاچاق و تلاش برای بهبود وضعیت زندگی مرزنشینان دو موضوع متفاوت است و برای هر یک از آنها باید طرحی هماهنگ…

  • ما در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم که در جریان یک سفر یا بازدید یا پس از انتشار برخی خبرها،…