بيشترين بارش‌ها در ۱۴ استان كشور ثبت شد

۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۰۴:۱۲:۱۹
کد خبر: ۳۱۳۷۷۲

بر اساس اعلام سازمان هواشناسي ۱۴ استان كشور بارش‌هاي بيشتر از نرمال دريافت كرده‌اند كه در بين آنها سيستان و بلوچستان رتبه نخست را دارد. به گزارش مهر، ميانگين بارش كشور طي هفت روز منتهي به (هشتم خردادماه) ۳.۳ ميليمتر بود اين در حالي است كه ميانگين بارش در بلندمدت ۱.۷ ميليمتر بود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسي ۱۴ استان كشور بارش‌هاي بيشتر از نرمال دريافت كرده‌اند كه در بين آنها سيستان و بلوچستان رتبه نخست را دارد. به گزارش مهر، ميانگين بارش كشور طي هفت روز منتهي به (هشتم خردادماه) ۳.۳ ميليمتر بود اين در حالي است كه ميانگين بارش در بلندمدت ۱.۷ ميليمتر بود. بدين ترتيب ۹۸.۸ درصد افزايش يافته است. ميانگين بارش كشور از ابتداي ماه جاري منتهي به ۸ خرداد، ۴.۳ ميليمتر و ميانگين بلندمدت ۲.۱ ميليمتر بود بنابراين ۱۰۵.۱ درصد بيشتر شده است. ميانگين بارش كشور طي فصل جاري تا پايان روز (هشتم خردادماه)، ۹۴.۹ ميليمتر و ميانگين بارش بلندمدت ۵۷.۷ ميليمتر بود بنابراين ۶۴.۵ درصد افزايش يافته است. ميانگين بارش كشور از ابتداي سال جاري منتهي به ۸ خرداد، ۲۱۹.۲ ميليمتر و ميانگين بلندمدت ۲۱۹.۷ ميليمتر است بنابراين ۰.۳ درصد كمتر شده است. بارش استان اردبيل طي سال آبي جاري منتهي به (هشتم خردادماه)، ۲۸۸.۵ ميليمتر و در بلندمدت ۲۶۷.۲ ميليمتر بود بنابراين بارش ۸ درصد افزايش يافته است. اصفهان نيز از جمله استان‌هايي است كه بيش از ميانگين نرمال، بارش دريافت كرده است. در اين استان طي سال آبي جاري ۱۶۹.۲ ميليمتر بارش ثبت شده اين در حالي است كه ميانگين بارش بلندمدت آن ۱۶۳.۳ ميليمتر بوده است، بنابراين ۳.۶ درصد افزايش بارش داشته است. استان ايلام نيز ۱۵.۳ درصد از ميانگين بلندمدت بارش بيشتر داشته است. طي سال آبي جاري ۴۴۷.۲ ميليمتر بارندگي در اين استان ثبت شده و ميانگين بلندمدت بارش ۳۸۷.۷ ميليمتر بوده است. خراسان جنوبي يكي ديگر از استان‌هاي پربارش كشور بوده است كه طي سال آبي جاري ۱۴۷.۶ ميليمتر بارش ثبت كرده، اين در حالي است كه ميانگين نرمال بارش براي آن ۱۰۹.۴ ميليمتر است بنابراين بارندگي در اين استان ۳۴.۹ درصد افزايش يافته است. خراسان شمالي نيز در سال جاري ۲۴۵.۴ ميليمتر بارندگي داشته و ميانگين بارش بلندمدت آن ۱۹۲.۴ ميليمتر بوده است بنابراين ۶.۷ درصد بارش بيشتر دريافت كرده است. بارش در استان خوزستان ۱۴.۸ درصد افزايش يافته است. بارندگي اين استان طي سال آبي جاري ۳۹۴.۶ ميليمتر بوده اين در حالي است كه ميانگين بارش آن در بلندمدت ۳۴۳.۸ ميليمتر ثبت شده است. سيستان و بلوچستان در سال آبي جاري ۱۳۱.۴ ميليمتر بارش ثبت كرد. ميانگين بارندگي بلندمدت آن ۸۵.۲ ميليمتر بود بنابراين بارش در اين استان ۵۴.۲ درصد افزايش يافته است. استان قم نيز طي سال آبي جاري ۱۴۹.۲ ميليمتر بارش دريافت كرد. بارندگي بلندمدت آن ۱۴۶.۶ ميلي متر بود؛ بنابراين ۱.۸ درصد افزايش بارش داشته است.

ارسال نظر