مديركل هواشناسي استان تهران پيش بيني كرد

امكان وقوع توفان و سيل در تابستان

۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۰۱:۲۵:۰۰
کد خبر: ۳۱۳۶۹۱

مديركل هواشناسي استان تهران ضمن اشاره به كاهش ۳۰ درصدي بارش در استان گفت: امكان رخداد پديده‌هاي حدي و مخاطرات هواشناسي نظير توفان، سيل و تگرگ طي تابستان دور از انتظار نيست.

مديركل هواشناسي استان تهران ضمن اشاره به كاهش ۳۰ درصدي بارش در استان گفت: امكان رخداد پديده‌هاي حدي و مخاطرات هواشناسي نظير توفان، سيل و تگرگ طي تابستان دور از انتظار نيست.
مازيار غلامي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: بررسي و تحليل داده‌هاي ايستگاه‌هاي هواشناسي استان تهران بيانگر آن است كه از ابتداي سال زراعي (۱ مهر ۱۴۰۲) تا ۶ خرداد، استان تهران به‌صورت پهنه‌اي ۱۷۸ 
ميلي متر بارش دريافت كرده كه در مقايسه با ميانگين بلندمدت در همين بازه زماني (۲۵۲ ميلي متر) حدود ۳۰ درصد كاهش يافته است، اين در حالي است كه در مقايسه با سال قبل (۱۴۳ ميلي متر) بيانگر افزايش حدود ۲۵ درصدي است.
وي اضافه كرد: اين ميزان بارش توانسته ۶۳.۵ درصد بارش مورد نياز سال آبي را تامين كند چراكه متوسط بلندمدت بارش استان تهران براي يك سال كامل آبي ۲۸۰ ميلي متر است البته بارش ارديبهشت ماه در حد نرمال در مقايسه با ميانگين بلندمدت بوده است.
مدير كل هواشناسي استان تهران تاكيد كرد: عليرغم افزايش بارش نسبت به سال قبل، كماكان كاهش بارش انباشته شده موضوع مهم و جدي است بنابراين لازم است ضمن صرفه‌جويي در بخش‌هاي عمومي مانند مصارف خانگي و بخش‌هاي تخصصي مانند كشاورزي و صنايع نسبت به مديريت منابع و مصارف آب با دقت بيشتري اقدام شود. به منظور مديريت بهتر شرايط و برنامه‌ريزي بهينه، به پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت هواشناسي در خصوص بارش به‌ويژه براي اقداماتي مانند آبياري فضاي سبز شهري، آبياري‌هاي كشاورزي، ميزان بهره‌برداري از آب سدها توجه بيشتري شود. وي با بيان اينكه متوسط دماي هوا از ابتداي سال زراعي تا ۶ خرداد در مقايسه با دوره آماري بلندمدت ۱.۶ درجه سلسيوس و نسبت به سال قبل يك درجه افزايش يافته است، گفت: متوسط دما در فروردين بيش از نرمال و در ارديبهشت در حد نرمال بوده است. افزايش دما ۱.۶ درجه‌اي نسبت به ميانگين بلندمدت از نظر افزايش ميزان تبخير سطحي ناشي از افزايش دما و تاثير منفي بر منابع آب و كشاورزي حائز اهميت است اما بارش‌هاي به‌هنگام رخ داده طي سه ماه اخير تا حد زيادي سبب حفظ رطوبت خاك شده و از تاثير منفي تبخير سطحي كاسته است و از منظر كشاورزي، مديريت منابع آب و منابع طبيعي و جلوگيري از شكل‌گيري كانون‌هاي گردوخاك بسيار مفيد بوده است.
مدير كل هواشناسي استان تهران اضافه كرد: متوسط دما طي سه ماه آينده حدود يك درجه سلسيوس و در بعضي شهرستان‌ها ۱ تا ۱.۵ درجه سلسيوس بيشتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود. اين موضوع از منظر تامين انرژي برق و مصرف آب حائز اهميت فراوان و لازم است دستگاه‌هاي اجرايي تمهيدات لازم را بينديشند. از سوي ديگر افزايش دما منجر به افزايش تبخير سطحي مي‌شود و بر كشاورزي و منابع طبيعي همچنين شكل‌گيري كانون‌هاي گردوخاك تاثيرگذار است و احتمالا طي ماه‌هاي تابستان به تدريج سبب افزايش فراواني گردوخاك در منطقه خواهد شد.
غلامي اظهاركرد: متوسط بارش استان تهران طي سه ماه آينده، با تمايل به كمتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود. با توجه به احتمال تقويت مانسون در ماه‌هاي تابستان و تغييرات اقليمي رخ داده طي سال‌هاي اخير، امكان رخداد پديده‌هاي حدي و مخاطرات هواشناسي نظير توفان، سيل، تگرگ و نظاير آن دور از انتظار نيست.

ارسال نظر