تكليف محيط زيستي شوراي شهر براي شهرداري پايتخت

۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۰۰:۵۶:۱۲
کد خبر: ۳۱۳۴۱۹

شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري پايتخت را موظف به هزينه‌كرد حداقل سه در هزار اعتبار مصوب همه طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي واحدهاي تابعه و مناطق بيست و دوگانه در امور سلامت، ايمني و محيط زيست كرد.

شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري پايتخت را موظف به هزينه‌كرد حداقل سه در هزار اعتبار مصوب همه طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي واحدهاي تابعه و مناطق بيست و دوگانه در امور سلامت، ايمني و محيط زيست كرد. سجاد موسوي، سرپرست دبيرخانه سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) شهرداري تهران در اين زمينه گفت: با عنايت به ضرورت پيشگيري از وقوع حوادث، حفاظت و صيانت از جان شهروندان، همكاران، مراجعين، پيمانكاران، بهره‌برداران و ساير مرتبطين با حوزه‌هاي ماموريتي شهرداري تهران و همچنين حفاظت از همه منابع، دارايي‌ها و اموال محيط زيست، شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري تهران را موظف به هزينه‌كرد حداقل سه در هزار اعتبار مصوب همه طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي واحدهاي تابعه و مناطق بيست و دوگانه در امور سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) از قبيل اخذ عامل چهارم، مديريت پيمان‌ها، نظارت بر اجراي الزامات و ساير موارد مرتبط در همان طرح‌ها و پروژه‌ها كرده است.سرپرست دبيرخانه سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) شهرداري تهران افزود: براساس تكليف دبيرخانه HSE شهرداري تهران به منظور هماهنگي و يكپارچه‌سازي فرآيندهاي سلامت، ايمني و محيط زيست شهرداري تهران، دبيرخانه نسبت به پيگيري اين بند در قالب شناسايي مصاديق و اخذ فهرست برنامه‌ها از واحدهاي تابعه براساس مقدار محاسبه شده در اين تبصره اقدام كرده است.

ارسال نظر