برگزاري كارگاه آموزشي «استانداردهاي بين­ المللي افشاي پايداري»

۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۰۰:۳۰:۰۷
کد خبر: ۳۱۰۸۲۳

طوبي دهقاني با بيان اینکه«با هدف افزايش سطح آگاهي ناشران با يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي حاكميت شركتي مطلوب، كارگاه آموزشي جهت آشنايي ناشران پذيرفته شده با «استانداردهاي بين المللي افشاي پايداري»، با ميزباني بورس تهران برگزار مي‌شود» ،گفت: با توجه به اهميت موضوع پايداري و اثرات آن بر كسب و كارها و جامعه و همچنين تأكيد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اين موضوع، بورس تهران با همكاري ابتكار بورس‌هاي پايدار سازمان ملل (Sustainable Stock Exchanges Initiative) كارگاه آموزشي را جهت آشنايي ناشران پذيرفته شده با «استانداردهاي بين المللي افشاي پايداري» در قالب مباحث مهم در اين زمينه برگزار مي‌كند.

طوبي دهقاني با بيان اینکه«با هدف افزايش سطح آگاهي ناشران با يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي حاكميت شركتي مطلوب، كارگاه آموزشي جهت آشنايي ناشران پذيرفته شده با «استانداردهاي بين المللي افشاي پايداري»، با ميزباني بورس تهران برگزار مي‌شود» ،گفت: با توجه به اهميت موضوع پايداري و اثرات آن بر كسب و كارها و جامعه و همچنين تأكيد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اين موضوع، بورس تهران با همكاري ابتكار بورس‌هاي پايدار سازمان ملل (Sustainable Stock Exchanges Initiative) كارگاه آموزشي را جهت آشنايي ناشران پذيرفته شده با «استانداردهاي بين المللي افشاي پايداري» در قالب مباحث مهم در اين زمينه برگزار مي‌كند. دهقاني به اهداف اين كارگاره آموزشي اشاره كرد و افزود: برگزاري اين كارگاه گامي در جهت آشنايي بيشتر شركت‌ها با استانداردهاي بين‌المللي افشاي پايداري است. هدف اين كارگاه افزايش سطح آگاهي ناشران از استانداردهاي بين‌المللي افشاي حاكميت شركتي است تا با وسعت ديد به مقوله پايداري پرداخته شود و برنامه‌ريزي و اقدامات اجرايي لازم در اين حوزه را فراهم شود. اين كارگاه امكان درك فرصت‌ها و ريسك‌هاي پايداري را براي مديران شركت‌ها فراهم مي‌كند. مدير امور ناشران بورس تهران گفت: مباحث اين كارگاه در ۴ بخش آماده‌سازي، مطابقت و كاربرد، پياده‌سازي و تبادل و انتقال تنظيم شده است: 
در اين بخش مفهومي كه استانداردهاي بين‌المللي افشاي پايداري بر مبناي آن توسعه يافته است، ذكر مي‌شود و هدف و تقاضا براي افشاي پايداري، تغييرات و تكامل تدريجي در دورنما و چشم‌انداز افشاي پايداري بيان مي‌شود. فرصت‌ها و ريسك‌هاي پايداري كه انتظار مي‌رود بر جريان وجه نقد، دسترسي به منابع مالي يا هزينه سرمايه شركت در كوتاه‌مدت، ميان مدت، بلندمدت تاثير داشته باشد و بر ثروت و آينده شركت تاثيرگذار خواهد بود، موضوع ديگر اين بخش است. همچنين، دربخش آماده‌سازي به اين موضوع كه استانداردهاي پايداري بر چه چارچوب مفهومي استوار است و چه اطلاعات و چه ويژگي‌هايي دارد و در كجا و چگونه بايد افشا شود، نيز اشاره مي‌شود. در اين بخش تلاش بر اين است كه شركت‌ها بتوانند راهبرد‌هاي افشاي خود را مطابق با استانداردهاي بين المللي افشاي پايداري قرار دهند. در ضمن شركت‌ها بايد الزامات جغرافيايي يا مرتبط با صنعت خود را نيز مد نظر داشته باشند. در اين بخش راهنمايي‌هايي در مورد شناسايي فرصت‌ها و ريسك‌هاي پايداري، ارزيابي اهميت اطلاعات مربوطه، ارزيابي راهبرد و ميزان توانايي شركت در مواجهه با ريسك‌هاي اقليمي مطرح مي‌شود. در عين حال شناسايي و ارزيابي اينكه فرصت‌ها و ريسك‌هاي مرتبط با پايداري با توسعه فرآيندهاي جديد يا تركيب فرآيندهاي جديد با فرآيندهاي قديمي امكان‌پذير است، بررسي مي‌شود. هدف اين بخش انتقال موثر و كاراي موضوعات مرتبط با پايداري و همچنين توانايي شركت در مواجهه با موضوعات آب و هوايي به استفاده كنندگان گزارش‌هاي پايداري است. دهقاني در ادامه گفت: مدت اين كارگاه ۳.۵ ساعت است و از ساعت
 ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت مجازي شروع مي‌شود. كارگاه به زبان انگليسي برگزار مي‌شود و اساتيد كارگاه نمايندگان نهادهاي «بورس‌هاي پايدار سازمان ملل، بنياد IFRS و شركت مالي بين‌المللي (IFC) » هستند. همچنين كارگاه به صورت تعاملي برگزار مي‌شود و پرسش و پاسخ در طي برگزاري كارگاه امكان‌پذير است. مدير امور ناشران بورس تهران، مخاطبان كارگاه را مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت‌ها، مديريت‌ها و كارشناسان اداره‌هاي حسابرسي، مالي، حاكميت شركتي، پايداري، برنامه‌ريزي و راهبرد، تحقيق و توسعه ذكر كرد. دهقاني تصريح كرد: امروزه پايداري يك جريان فكري اصلي و رايج شده است. چون سرمايه‌گذاران اين ديدگاه را اتخاذ كرده‌اند كه شركت‌هايي كه اقدامات پايداري اثر بخشي را اجرا مي‌كنند از نظر مالي در مقايسه با هم پيشگان خود عملكرد بهتري خواهند داشت. اين شركت‌ها بهتر مديريت مي‌شوند و مشاركت‌كنندگان بازار سرمايه مي‌دانند كه عوامل پايداري مهم، ارزش شركت را در بلندمدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. سرمايه‌گذاران بين‌المللي بزرگ، سرمايه خود را در اختيار شركت‌هايي قرار مي‌دهند كه به سمت افشاي پايداري حركت مي‌كنند. وي افزود: گزارش پايداري، اطلاعات درباره عملكرد زيست محيطي، اجتماعي و حاكميت شركتي را در اختيار سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان قرار مي‌دهد. افشاي اطلاعات پايداري شركت‌ها منجر به افزايش شفافيت، ارتقاي برند، حسن شهرت و افزايش توان رقابتي شركت‌ها مي‌شود. دهقاني، دليل طراحي استانداردهاي افشاي پايداري را برآوردن نيازهاي اطلاعاتي سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان دانست و گفت: همه كشورها بايد با در نظر گرفتن اهميت روز افزون مقوله توسعه پايدار، اقداماتي را در اين مسير به عمل آورند. در اين راستا با توجه به اينكه شركت‌ها نقش بسيار مهمي در زمينه توسعه پايدار دارند لذا بايستي در خصوص تهيه گزارشات پايداري تجهيز شوند. برخي شركت‌ها با توجه به تعاملات بين‌المللي كه دارند اقدام به تهيه گزارشات پايداري مفصل و جداگانه مي‌كنند و برخي ديگر مباحث افشاي پايداري را در گزارش تفسيري مديريت درج مي‌كنند. وي در پايان تاكيد كرد: علي رغم اينكه تدوين استانداردها و رهنمودهاي مرتبط با پايداري در ايران در مراحل اوليه است ولي در بازار سرمايه طبق دستورالعمل حاكميت شركتي (مواد ۳۹ و ۴۰)، شركت‌ها موظفند اقدامات خود را در زمينه پايداري افشا كنند.

ارسال نظر