وضعيت دما و بارش كشور تا پايان ارديبهشت

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۱:۴۰:۱۶
کد خبر: ۳۰۹۵۳۴
وضعيت دما و بارش كشور تا پايان ارديبهشت

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوی كشور به جز هفته آينده كه بارش كشور كمتر از نرمال است، تا پايان ارديبهشت ماه بارش كشور در محدوده نرمال با گرايش به بيشتر از نرمال مي‌‌باشد. دماي هواي كشور (به جز شمال ‌غرب) در دو هفته آينده كمتر از نرمال است.

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوی كشور به جز هفته آينده كه بارش كشور كمتر از نرمال است، تا پايان ارديبهشت ماه بارش كشور در محدوده نرمال با گرايش به بيشتر از نرمال مي‌‌باشد. دماي هواي كشور (به جز شمال ‌غرب) در دو هفته آينده كمتر از نرمال است. پس از آن تا هفته پاياني ارديبهشت بيشتر از نرمال خواهد بود. ميانگين بارش در هفته اول (۱۳ تا ۱۹ فروردين) كمتر از نرمال است. در بخش‌هايي از شمال‌ غرب، شمال ‌شرق و مناطقي از استان كرمان نرمال پيش‌بيني شده است همچنين بارش هفته دوم در سطح كشور بيشتر از نرمال است. در امتداد زاگرس از شمال ‌غرب تا جنوب‌ غرب با احتمال بين ۵۰ تا ۷۵ درصد بارش انباشته بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليمتر برآورد مي‌‌شود. بارش هفته سوم در سطح كشور در حدود نرمال پيش‌بيني مي‌شود. بارش هفته چهارم در شمال ‌شرق كمتر از نرمال و در ساير مناطق نرمال با گرايش به كمتر از نرمال خواهد بود. بارش هفته پنجم در شمال ‌شرق نرمال با گرايش به كمتر از نرمال و در ساير مناطق نرمال خواهد بود. بارش هفته ششم در سطح كشور نرمال با گرايش به بيشتر از نرمال برآورد مي‌شود. دماي هواي هفته اول (۱۳ تا ۱۹ فروردين) در شمال ‌غرب، دو سوي نيمه غربي البرز و استان‌هاي واقع در دو سوي زاگرس مياني و شمالي بين ۱ تا ۵ درجه بيشتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود كه بيشترين افزايش بين ۳ تا ۵ درجه در نوار غربي رخ خواهد داد همچنين دماي هوا در شرق كشور بين ۱ تا ۳ درجه كمتر از نرمال و در ساير مناطق تا يك درجه كمتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود. دماي هواي هفته دوم در شمال‌ شرق، سواحل خزر و شمال‌ غرب نرمال و در ساير مناطق تا ۳ درجه كمتر از نرمال خواهد بود. دماي هواي هفته سوم در نوار ساحلي خليج فارس، جنوب ‌شرق و شرق كشور نرمال و در ساير مناطق بين ۱ تا ۳ درجه بيشتر از نرمال پيش‌بيني مي‌شود. به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوی كشور دماي هوا براي هفته‌هاي چهارم و پنجم در سطح كشور بين ۱ تا ۳ درجه بيشتر از نرمال برآورد مي‌شود و در ادامه در هفته ششم قدري متعادل خواهد شد.

ارسال نظر