كدام كشور بالاترين رشد اقتصادي ۲۰۲۳ را ثبت كرد؟

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۰۲:۰۶:۰۹
کد خبر: ۳۰۸۸۶۴

رشد اقتصاد منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال ۲۰۲۳ به ميزان ۱.۷ درصد وگروه ۲۰ به ميزان۳.۲ درصد اعلام شد.

رشد اقتصاد منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال ۲۰۲۳ به ميزان ۱.۷ درصد وگروه ۲۰ به ميزان۳.۲ درصد اعلام شد. بر اساس آمارهاي رسمي جديد، توليد ناخالص داخلي در منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۳ به ميزان ۱.۷ درصد افزايش يافته است.داده‌هاي منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان داد كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سالانه از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ كاهش يافته است. در گروه ۲۰، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ۳.۲ درصد در سه ماهه چهارم بود كه نسبت به سال ۲۰۲۲ تغييري نداشت. در ميان كشورهاي گروه ۲۰، بالاترين نرخ رشد اقتصادي سالانه در سال ۲۰۲۳ در هند با ۷.۷ درصد، چين با ۵.۲ درصد و تركيه با ۴.۵ درصد بوده است. اقتصادهاي عربستان سعودي و آلمان به ترتيب با ۰.۸ درصد و ۰.۳ درصد كاهش ثبت كردند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ۱.۷ درصد در منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و ۳.۲ درصد در منطقه گروه ۲۰ به صورت سالانه بود. اقتصاد منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه بر اساس آمار سه ماهه، ۰.۳ درصد و گروه ۲۰ به ميزان ۰.۷درصد رشد كردند.

ارسال نظر