در طرح فجرانه کالابرگ برندهای محدودی حضور دارند؟

۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۰:۵۹:۰۱
کد خبر: ۳۰۷۴۴۰
در طرح فجرانه کالابرگ برندهای محدودی حضور دارند؟

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: در طرح فجرانه کالابرگ مردم آزاد هستند از هر نام تجاری خرید کنند.

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزاد هسـتند از هر نام تجـاری خرید کننـد.

به گزارش تسنیم، محمد آذرپنـاه افزود: اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت و شـهروندان در صـورت مواجه شـدن با آن میتوانند برای ثبت اعتراضات و مشـکالت خود با شـماره 0216367 تمـاس بگیرند یا برای گـزارش تخلفات، موضوع مورد نظر خود را با پشـتیبانی 124 تعزیـرات مطـرح کننـد.

وی دربـاره شـرط دریافـت اعتبـار اضافـۀ 220 هـزار تومانـی کالابرگ، افزود: فردی که سـبدی شـامل 11 قلم کالای اساسی به مبلغ 743 هزار تومان را بخـرد، دولـت حـدود 220 هـزار تومان در قالب اعتبار شـارژ شـده پرداخـت میکند و فـرد فقط 523 هـزار تومان بابت آن سـبد پرداخت میکنـد، همچنین بـه میزانی که از کالاهـای این سـبد خرید کرده باشـند اعتبـار به خریدشـان اختصاص داده میشـود.

ارسال نظر