اسامي متخلفان بورسي براي نخستين‌بار منتشر شد

۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۰۱:۱۳:۰۲
کد خبر: ۳۰۳۹۲۸
اسامي متخلفان بورسي براي نخستين‌بار منتشر شد

اميرمهدي صبايي، سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاكيد بر صدور رأي قطعي تخلف شركت «هاي‌وب» اظهار داشت: پيرو دريافت گزارش تخلف شركت «داده‌گستر عصر نوين (هاي‌وب)» با موضوعات «افشاء اطلاعات غيرقابل اتكا درخصوص انتشار زمان‌بندي پرداخت سود نقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم پرداخت سود سهام به سهامداران در خصوص سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ظرف مهلت قانوني، فرآيند رسيدگي انضباطي به پرونده شركت مذكور آغاز شد. وي خاطرنشان كرد: هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي كامل مدارك و مستندات پرونده شركت «هاي‌وب»، اقدام به صدور رأي قطعي با مجازات جريمه نقدي مديران شركت اعم از مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره هركدام به ميزان چهار ميليارد ريال كرد.

اميرمهدي صبايي، سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاكيد بر صدور رأي قطعي تخلف شركت «هاي‌وب» اظهار داشت: پيرو دريافت گزارش تخلف شركت «داده‌گستر عصر نوين (هاي‌وب)» با موضوعات «افشاء اطلاعات غيرقابل اتكا درخصوص انتشار زمان‌بندي پرداخت سود نقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم پرداخت سود سهام به سهامداران در خصوص سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ظرف مهلت قانوني، فرآيند رسيدگي انضباطي به پرونده شركت مذكور آغاز شد. وي خاطرنشان كرد: هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي كامل مدارك و مستندات پرونده شركت «هاي‌وب»، اقدام به صدور رأي قطعي با مجازات جريمه نقدي مديران شركت اعم از مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره هركدام به ميزان چهار ميليارد ريال كرد. صبايي تاكيد كرد: مطابق با مفاد «دستورالعمل اجرايي بند (چ) ماده ۳۶ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور در خصوص انتشار عملكرد مديران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار» آرايصادره در خصوص مديران اين شركت در گروه مجازات‌هاي درجه يك بوده و بايد در رده‌بندي رنگ مشكي در سامانه انتشار سوابق مديران براي عموم منتشر شود. سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: با توجه به نوع تخلف واقع شده و تضييع حقوق سهامداران خرد«شركت داده گستر عصر نوين» در دريافت سود و با توجه به وظيفه ذاتي سازمان بورس كه در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران خرد به وجود آمده، مجازات صادره سقف جريمه نقدي مقرر در بند ب ماده ۴ آيين نامه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بوده و رأي صادره براساس قانون مستلزم انتشار براي عموم است. وي اظهار داشت: رأي قطعي صادره توسط هيات‌مديره سازمان بورس با توجه به تاريخ وقوع تخلف كه پس از ابلاغ دستورالعمل مذكور است، اولين رأي انضباطي مديران بازار سرمايه است كه مشمول موضوع انتشار سوابق مديران شده است. صبايي تاكيد كرد: براساس بند چ ماده ۳۶ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، عملكرد مديران نهادهاي مالي، تشكل‌هاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد، منتشر كند. سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آراء مذكور، طبق ترتيبات تصويب شده توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در دستورالعمل اجرايي بند (چ) ماده ۳۶ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور در خصوص انتشار عملكرد مديران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است.

ارسال نظر