آيين‌نامه آرامستان‌هاي كشور در هيات وزيران تصويب شد

۱۴۰۳/۰۴/۰۴ - ۰۱:۴۵:۱۵
کد خبر: ۳۱۵۲۳۰

آيين‌نامه آرامستان‌هاي كشور كه توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و با همكاري شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط تهيه شده بود، در جلسه ۲۳ خرداد هيات وزيران تصويب و براي اجرا ابلاغ و جايگزين آيين‌نامه قديمي اين موضوع شد.

آيين‌نامه آرامستان‌هاي كشور كه توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و با همكاري شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط تهيه شده بود، در جلسه ۲۳ خرداد هيات وزيران تصويب و براي اجرا ابلاغ و جايگزين آيين‌نامه قديمي اين موضوع شد.

به گزارش ايسنا، آيين‌نامه آرامستان‌هاي كشور توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور پس از تشكيل جلسات متعدد كارشناسي با حضور نمايندگان اتحاديه آرامستان‌ها، نمايندگان آرامستان‌هاي شهرداري‌هاي كشور، صاحب‌نظران و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط تهيه و با امضاي وزير كشور براي سير مراحل قانوني تصويب و به دولت ارسال شد تا جايگزين آيين نامه مرده‌شويخانه و گورستان مصوب سال ۱۳۱۹ شود.

تصويب آيين‌نامه آرامستان‌هاي كشور بعد از گذشت ۸۴ سال از تصويب آيين نامه مرده‌شويخانه و گورستان كه مضامين آن به‌ دليل مقتضيات كنوني، ويژگي‌ها و شرايط شهرها و روستا؛ ناملموس، ناهماهنگ و ناكارآمد بود، اقدام موثري در حوزه مديريت آرامستان‌ها محسوب مي‌شود و تأثير زيادي در مديريت بهينه اين مجموعه‌ها و خدمات رساني مطلوب‌تر در آنها به شهروندان خواهد داشت.

آيين‌نامه آرامستان‌هاي كشور، همه آرامستان‌هاي شهري و روستايي و همچنين آرامستان‌هاي هيات امنايي و اوقافي را دربر مي‌گيرد. در صورتي كه 
آيين نامه قبلي صرفاً براي شهرها بود و در آيين‌نامه جديد تدوين دستورالعمل ضوابط بهداشتي آرمستان‌ها پيش‌بيني شده كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باهمكاري وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تدوين مي‌شود كه در شرايط اپيدمي، همانند شيوع ويروس كرونا، ضوابط مربوطه ملاك عمل و راهگشا براي مديريت اجرايي آرامستان‌ها خواهد بود.

در آيين‌نامه جديد، تدوين دستورالعمل اجرايي براي فرايند اجرايي آرامستان‌هاپيش بيني شده كه پس از نهايي شدن توسط وزير كشور ابلاغ كه باعث وحدت رويه در اجراي امور توسط مديريت‌هاي اجرايي خواهد شد.

در آيين‌نامه آرامستان‌هاي كشور، موضوع تأمين زمين مناسب براي ايجاد آرامستان توسط دستگاه‌هاي مربوطه پيش بيني و موضوع اجازه حمل اموات و تشخيص متوفي براي حمل توسط مراجع ذي ربط به صورت شفاف و تخصصي تبيين شده كه مشكلات موجود در اين زمينه را رفع خواهد كرد.
در اين آيين‌نامه، همچنين شرايط حمل متوفي از شهري به شهري ديگر يا از خارج كشور به داخل و بالعكس و الزام همكاري ثبت احوال در كلان شهرها و مراكز استان‌ها به استقرار نيرو در آرامستان‌ها براي تسريع در امور شهروندان، تعاريف و اصطلاحات كاربردي، منابع درآمدي آرامستانها و ديگر موارد ضروري در چارچوب قوانين موجود پيش بيني شده است.

ارسال نظر