مركز آمار اعلام كرد

كاهش تورم توليدكننده برق

۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۰۰:۴۵:۰۳
کد خبر: ۳۱۳۳۱۵
كاهش تورم توليدكننده برق

بر اساس اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فروردين ماه سال جاري در هر سه حوزه تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه كاهش داشته است.

بر اساس اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فروردين ماه سال جاري در هر سه حوزه تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه كاهش داشته است.
طبق اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فروردين ماه سال جاري (بر مبناي سال پايه 1395) ۳۲۹.۴ محاسبه شد كه نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۲ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۷ درصد افزايش و در دوازده ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۴ درصد افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش، در فروردين ماه ۱۴۰۳، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۲ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (۱.۵ درصد)، ۱.۳ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط نيروگاه‌هاي برق به ازاي فروش محصول خود به شركت‌هاي توزيع برق، در فروردين ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۰.۲ درصد افزايش دارد. در ماه مورد بررسي، تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش برق نسبت به ماه قبل، براي ساعات مختلف اوج‌بار، ميان‌بار و كم‌بار، به ترتيب ۱.۲ درصد، ۳.۹ درصد و ۷.۰- درصد بوده است.  در فروردين ۱۴۰۳، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش برق نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۷ درصد است كه در مقايسه با ماه قبل (۴۳.۰ درصد)، معادل ۳۴.۳ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط نيروگاه‌هاي برق به ازاي فروش محصول خود به شركت‌هاي توزيع برق، در فروردين ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۸.۷ درصد افزايش دارد. تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ماه مورد بررسي نسبت به ماه مشابه سال قبل، براي ساعات مختلف اوج‌بار، ميان‌بار و كم‌بار، به ترتيب ۴.۶ درصد، ۷.۷ درصد و ۱۳.۷ درصد بوده است. در فروردين ماه ۱۴۰۳، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل بخش برق در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۴.۴ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (۴۹.۸ درصد)، ۵.۴ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط نيروگاه‌هاي برق به ازاي فروش محصول خود به شركت‌هاي توزيع برق، در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزايش دارد. همچنين تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، براي ساعات مختلف اوج‌بار، ميان‌بار و كم‌بار، به ترتيب ۴۵.۶ درصد، ۴۴.۴ درصد و ۴۳.۵ درصد است.

ارسال نظر