افزايش ۱۹ درصدي پروازهاي خارجي

۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۰۰:۳۱:۵۵
کد خبر: ۳۱۰۸۲۵

آمار حمل و نقل هوايي نشان مي‌دهد، تعداد نشست و برخاست در پروازهاي داخلي و بين‌المللي در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتيب ۲۳۹ هزار فروند و ۲۵ هزار فروند بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن (پرواز داخلي ۲۴۵ هزار فروند و بين المللي ۲۱ هزار فروند)، به ترتيب ۲ درصد كاهش و ۱۹ درصد افزايش داشته است.

آمار حمل و نقل هوايي نشان مي‌دهد، تعداد نشست و برخاست در پروازهاي داخلي و بين‌المللي در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتيب ۲۳۹ هزار فروند و ۲۵ هزار فروند بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن (پرواز داخلي ۲۴۵ هزار فروند و بين المللي ۲۱ هزار فروند)، به ترتيب ۲ درصد كاهش و ۱۹ درصد افزايش داشته است.به گزارش ايرنا، با بررسي روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپيما مشخص مي‌شود كه بيشترين ميزان نشست و برخاست پروازهاي داخلي و بين المللي به ترتيب در ۱۱ ماهه سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ميزان ۳۶۹ و ۲۹ هزار فروند ثبت شده است. در اين مدت، بيشترين تعداد نشست و برخاست در فرودگاه‌هاي مهرآباد و مشهد به ترتيب به ميزان ۱۰۰ و ۵۱ هزار فروند و كمترين مربوط به فرودگاه‌هاي سمنان و شاهرود به ميزان هشت و ۱۱ فروند است. در ۱۱ ماهه پارسال بيش از ۵۷ درصد (۱۵۱ هزار فروند از مجموع ۲۶۴ هزار فروند) نشست و برخاست‌ها در ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد (از ۵۲ فرودگاه تحت مالكيت و نظارت شركت فرودگاه‌ها) انجام شده است. به عبارت ديگر ۴۳ درصد (۱۱۳ هزار فروند) از نشست و برخاست‌ها در ۵۰ فرودگاه باقي‌مانده انجام شده است. همچنين ۹۰ درصد پروازها در ۱۲ فرودگاه انجام شده است.

وضعيت اعزام و پذيرش مسافران

ميزان اعزام و پذيرش مسافر در پروازهاي داخلي و بين‌المللي در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتيب ۲۷ ميليون و ۷۷۵ هزار نفر و ۲ ميليون و ۹۱۶ هزار نفر بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلي ۲۸ ميليون و ۲۶۹ هزار نفر و بين المللي ۲ ميليون و ۵۶۸ هزار نفر) به ترتيب ۲ درصد كاهش و ۱۴ درصد افزايش داشته است. با بررسي روند ۱۰ ساله اعزام و پذيرش مسافر مشخص مي‌شود كه بيشترين ميزان اعزام و پذيرش مسافر در پروازهاي داخلي و بين المللي به ترتيب در ۱۱ ماهه سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ميزان ۴۴ ميليون و ۴.۴ ميليون نفر ثبت شده است. همچنين مقايسه عملكرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتيب كاهش ۳۷ و ۳۴ درصدي را نشان مي‌دهد. بيشترين تعداد اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه‌هاي مهرآباد و مشهد به ترتيب به ميزان ۱۲ و هفت ميليون نفر و كمترين مربوط به فرودگاه‌هاي سمنان و شاهرود به ميزان ۵۲۸ و ۵۳۹ نفر است. در ۱۱ ماهه سال گذشته بيش از ۶۰ درصد (۱۹ ميليون نفر از مجموع ۳۱ ميليون نفر) اعزام و پذيرش مسافر در ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد (از ۵۲ فرودگاه تحت مالكيت و نظارت شركت فرودگاه‌هاا كه در آنها پرواز انجام شده است) انجام شده است.

ارسال نظر