هشدار درباره سوداگري در بافت‌هاي روستايي

۱۴۰۲/۱۰/۰۹ - ۰۰:۱۷:۵۵
کد خبر: ۳۰۳۵۶۰

استاندار تهران با تاكيد بر اينكه حفظ بافت و اصالت با ارزش روستايي همواره امري ضروري است، گفت: با توجه به سياست‌هاي بارگذاري جمعيت در استان تهران، جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي استان بايد دقت بيشتري داشته تا موضوع الحاق به روستاها تبديل به سوداگري زمين نشود. به گزارش ايسنا، فخاري در سيزدهمين جلسه كارگروه زيربنايي استان تهران با اشاره به الزام بارگذاري و پوشش جمعيت روستاهاي استان تهران و الحاق به بافت روستاها، اظهار كرد: با توجه به سياست‌هاي بارگذاري جمعيت در استان تهران، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي استان بايد دقت بيشتري داشته باشند تا الحاق به روستاها تبديل به سوداگري زمين نشود. وي ضمن تاكيد بر فراهم كردن امكانات رفاهي و خدمات به روستاهاي استان خطاب به دبيرخانه كارگروه، گفت: توجه داشته باشيد كه بايد ميزان الحاق به بافت روستاها متناسب با جمعيت‌پذيري روستا باشد و در آينده با معضلاتي همچون فراهم نبودن گاز، آب، برق، حمل و نقل و... روبرو نشويم.

ارسال نظر