محكوميت مدير معاملات يك شركت كارگزاري

محكوميت مدير معاملات يك شركت كارگزاري

۱۴۰۲/۰۸/۲۱ - ۰۰:۳۳:۲۷
کد خبر: ۳۰۰۹۲۴

ساجد حاتمي، رييس اداره رسيدگي به تخلفات ناشران، تشكل‌هاي خودانتظام و بازار توضيح داد: مديرمعاملات يكي از شركت‌هاي كارگزاري كه بر حسب موقعيت و وظايف خود به اطلاعات معاملات مشتريان آن كارگزاري دسترسي داشته است، با سوءاستفاده از اطلاعات مذكور، اقدام به پيش‌دستي و نوسان‌گيري در چندين نماد معاملاتي در بازه زماني مشخصي كرده است كه اين امر علاوه بر كسب سود براي نامبرده، موجب ايراد ضرر به مشتريان كارگزاري شده است.

ساجد حاتمي، رييس اداره رسيدگي به تخلفات ناشران، تشكل‌هاي خودانتظام و بازار توضيح داد: مديرمعاملات يكي از شركت‌هاي كارگزاري كه بر حسب موقعيت و وظايف خود به اطلاعات معاملات مشتريان آن كارگزاري دسترسي داشته است، با سوءاستفاده از اطلاعات مذكور، اقدام به پيش‌دستي و نوسان‌گيري در چندين نماد معاملاتي در بازه زماني مشخصي كرده است كه اين امر علاوه بر كسب سود براي نامبرده، موجب ايراد ضرر به مشتريان كارگزاري شده است. وي با اشاره به مبناي قانوني تخلف معامله متكي بر اطلاعات نهاني بيان داشت: مطابق بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۶ «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران»، هرگونه افشاء يا سوءاستفاده از اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار و همچنين انجام معامله با استفاده از اين اطلاعات پيش از انتشار عمومي آن، تخلف و نيز داراي عنوان مجرمانه بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق با ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، علاوه بر جنبه تخلفاتي، موضوع را از جنبه كيفري نيز در مراج قضايي پيگيري مي‌كند. رييس اداره رسيدگي به تخلفات ناشران، تشكل‌هاي خودانتظام و بازار در پايان اضافه كرد: با توجه به تعريف اطلاعات نهاني در بند ۳۲ ماده يك قانون بازار، اطلاعات معاملات سهامداراني كه نحوه و ميزان معاملات ايشان در قيمت اوراق بهادار يا تصميم سرمايه‌گذاران موثر باشد، يكي از مصاديق مهم اطلاعات نهاني به شمار مي‌رود و تمامي اشخاصي كه با توجه به وظايف و موقعيت خود به اين اطلاعات دسترسي دارند، جزو دارندگان اطلاعات نهاني محسوب شده و سوءاستفاده از اين اطلاعات به هر نحو، مصداق نقض قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه بوده و مجازات انضباطي و كيفري را در پي خواهد داشت.

ارسال نظر