شماره امروز: ۵۴۷

مشکلات اقتصادی

  • این تصور غلط که برای بهبود شاخص‌های تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی تنها باید اقدامات ایجابی را مورد توجه قرار داد،

  • این روزها متاسفانه برخی مسائل از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی، وضعیت بهداشت و درمان و ... باعث شده

  • زهرا کریمی (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران) در خصوص ادعای حل مشکلات اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری، گفت: موضوع نقش دولت در اقتصاد بحث مهمی در مکاتب اقتصادی است؛

  • هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی نباید بر دیگری اولویت داشته باشد، منشأ تمام مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور برمی‌گردد

  • هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی نباید بر دیگری اولویت داشته باشد، منشأ تمام مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور برمی‌گردد

  • در شرایطی که ترکیب اقتصادی دولت سیزدهم تقریبا به ‌طور کامل معرفی شده است و روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی هر روز در صحن علنی مجلس جریان دارد،

  • این افراد نیستند که باید برنامه ارایه دهند، بلکه خود دولت باید برنامه مشخصی داشته باشد و وزرا، آن برنامه را اجرا کنند. بنابراین،