شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«مرقام» زیان‌ده شد: شرکت ایران ارقام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳۶۴ ریال زیان شناسایی کرد.

  «مرقام» زیان‌ده شد:  شرکت ایران ارقام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳۶۴ ریال زیان شناسایی کرد. این شرکت سود هر سهم در دوره مشابه در سال گذشته را ۴۳ ریال اعلام کرده بود. به گزارش سنا، شرکت ایران ارقام با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت ایران ارقام در دوره یاد شده، مبلغ ۱۸۱ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۳۶۴ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد. «مرقام» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سود هر سهم «بپاس» افزایشی بود:  بیمه پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۱۶۹ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۹۱ ریال اعلام شده بود، افزایش ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. بیمه پاسارگاد با سرمایه ۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بیمه پاسارگاد در دوره یاد شده، مبلغ ۵ هزار و ۹۶۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۶۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۹۸ درصدی برخوردار است. این شرکت فرابورسی، سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۱۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته مبلغ ۵ هزار و ۴۶۰ میلیارد و ۸۶۹ ریال اعلام کرد. «بپاس» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ هزار و ۱۵ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۵۹۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  «شخارک» ۳۵۴۱ ریال سود ساخت:  شرکت پتروشیمی خارگ در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳ هزار و ۵۴۱ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴ هزار و ۲۴۸ ریال اعلام شده بود، کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت پتروشیمی خارگ با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی خارگ در دوره یاد شده، مبلغ ۲۱ هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۵۴۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۱۷ درصدی برخوردار است. «شخارک» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۵ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴ هزار و ۲۴۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  کاهش سود در «شصدف»:  شرکت صنعتی دوده فام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۸۶۲ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره گذشته که سود هر سهم ۴ هزار و ۵۳۹ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۲۷ درصدی برخوردار است. شرکت صنعتی دوده فام با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت صنعتی دوده فام در دوره یاد شده، مبلغ ۵۷۲ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۸۶۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد. «شصدف» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۷۱ میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴ هزار و ۵۳۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

   مروری بر عملکرد ۱۲ ماهه «شراز»:  شرکت پالایش نفت شیراز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۴۸۳ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره گذشته که سود هر سهم ۵ هزار و ۲۲۳ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۷۲ درصدی برخوردار است.

شرکت پالایش نفت شیراز با سرمایه یک هزار و ۲۷ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پالایش نفت شیراز در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۹۳۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۴۸۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه، کاهش ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. «شراز» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵ هزار و ۳۶۶ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۵ هزار و ۲۲۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران