شماره امروز: ۵۴۷

کودتای ۲۸ مرداد

  • کتاب «درآمدی بر جنبش دانشجویی در ایران» (۱۳57-۱۳20) نوشته هوشنگ جیرانی منتشر شد و علاقه‌مندان به تاریخ جنبش‌ دانشجویی در ایران می‌توانند آن را مطالعه کنند. کتاب «درآمدی بر جنبش دانشجویی در ایران»

  • بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران شاه که از اقدام علیه خود به‌شدت هراس داشت، احساس می‌کرد با تاسیس یک دستگاه امنیتی قدرتمند و قلع و قمع مخالفان سیاسی با خیال راحتی به حکومت خود ادامه دهد.

  • سال 1311 که رضاخان، قرارداد دارسی را پاره کرد و در بخاری انداخت، بدون شک می‌دانست که این کار او چقدر به نفع انگلستان خواهد بود. قراردادی که سی سال از مدت 60 ساله آن گذشته بود،

  • از همراهان کودتای 28 مرداد بود و در فاصله کوتاهی پس از کودتا به درجه سرتیپی و مقام ریاست رکن دوم ارتش رسید.

  • بیست و دوم اسفند 1332، سیدحسین فاطمی وزیر امور خارجه کابینه محمد مصدق، به وسیله سرگرد علی‌اکبر مولوی دستگیر شد. برخی معتقدند آنچه حسین فاطمی را به کشتن داد،

  • هفتم دی 1357، شاپور بختیار از سوی محمدرضا پهلوی مامور تشکیل کابینه شد، بختیار توسط سپهبد ناصر مقدم رییس ساواک،