شماره امروز: ۵۴۷

چن

  • نمایش «خاندان چن چی» روایتی تاریخی- فلسفی که آنتونن آرتو آن را به روایت قصه یک کشیش جنایتکار در دل تاریخ به رشته تحریر