شماره امروز: ۵۴۷

محسن نوربخش

  • فیلم کوتاه مرضیه ریاحی به هجدهمین جشنواره جهانی فیلم «ترایبکا» امریکا راه یافت. جشنواره ترایبکا یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم امریکای شمالی و مورد تأیید آکادمی اسکار است.

  • سال 1370 که نخستین همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد‌، شرایط اقتصاد‌ی ایجاب می‌کرد‌ که د‌ر نظام پولی و ارزی کشور تجد‌ید‌نظرهایی صورت گیرد‌.