شماره امروز: ۵۴۷

مجلس شورای

  • فرمان مشروطیت در چهاردهم جمادی‌الثانی 1324ق./ سیزدهم مرداد 1284ش. صادر شد. سه روز پس از آن، مظفرالدین شاه در فرمان دیگری صدراعظم خود مشیرالسلطنه را مامور تأسیس مجلس شورا و تدوین نظام نامه انتخابات کرد.

  • سی مرداد 1313، استفاده از لقب‌های گذشته با تصویب قانون مدنی، منسوخ و انتخاب نام خانوادگی برای تمامی تبعه‌های ایران اجباری شد.

  • قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او مرداد ماه ۱۳۳۱ و مدتی پس از قیام سی تیر به تصویب مجلس هفدهم شورای ملی ‌رسید.

  • بیست و دوم مرداد ۱۳۳۲ محمدرضا شاه نامه برکناری دکتر مصدق از نخست‌وزیری ایران را امضا کرد و خود با همسرش ثریا به رامسر و از آنجا به کلاردشت رفت تا اگر در برکناری مصدق شکست خورد،

  • بر اساس ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی، تمامی پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری

  • ‌سند قابل توجهی که هجدهم تیر 1332 به تصویب رسید، سندی است که سازمان اسناد ملی آن را منتشر کرده است. این لایحه ۱۵ ماده‌ای، در سه بخش زمان تشکیل کمیسیون، وظایف آن و جرایم و مجازات‌ها را شرح داده است.