شماره امروز: ۵۴۷

زن مسلمان

  • در تاریخ کمتر نامی از دختر رضاخان، فاطمه برده شده است؛ دختری که اهمیت چندانی به اصول و قواعد دربار و خاندان پهلوی نداد. با مردی امریکایی ازدواج کرد و زندگی متفاوتی در پیش گرفت.