شماره امروز: ۵۴۷

رعایت

  • عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همزمان با روز استاندارد مطرح کرد

    از نظر قوانین ما دارای قوانین بی‌شمار و کاملی هستیم اما وقتی به اجرا می‌رسد، نظارت کافی به رعایت استانداردها انجام نمی‌گیرد. مدیرعامل سندیکای آسانسور همزمان با روز استاندارد در کشور معتقد است که نمره ایمنی و استانداری که در ساختمان‌سازی کشور رعایت می‌شود 60 تا 65 از 100 نمره است.