شماره امروز: ۵۴۷

ثروتمند

  • کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید نوشته‌ ناپلئون هیل است. این کتاب توسط مهدی قراچه داغی به فارسی ترجمه شده و از انتشارات نسل نو اندیش است.