شماره امروز: ۵۴۷

توسعه و پیشرفت

  • یکی از گرفتاری‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه 80 خورشیدی و در زمان دولت دهم با آن مواجه شد،

  • معامله‌گران جدید به اشتباه فکر می‌کنند که موفقیت مربوط به دانش درست و استراتژی صحیح است.

  • یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه در هر جامعه‌ای بهره‌مندی از نیروی انسانی کارا، جوان و توانمند است.

  • انسان در عصر جدید با تبعیت از قواعد بازار آزاد قدم‌های بلندی در مسیر توسعه و پیشرفت برداشته و این قواعد در حال حاضر کامل‌ترین رویکردی است

  • نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در یازدهمین ماه امسال نشان می‌دهد طی ۲۰روز معاملاتی تعداد ۴۹میلیارد و ۱۹۹میلیون ورقه بهادار در ۱۵میلیون و ۱۷۳هزار نوبت به ارزش ۲۰۲۷هزار و ۵۹میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است

  • نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در یازدهمین ماه امسال نشان می‌دهد طی ۲۰روز معاملاتی تعداد ۴۹میلیارد و ۱۹۹میلیون ورقه بهادار در ۱۵میلیون و ۱۷۳هزار نوبت به ارزش ۲۰۲۷هزار و ۵۹میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است

  • «با دوست خود در حد اعتدال دوستی کن؛ زیرا ممکن است آن دوست، روز و روزگاری دشمن تو شود و در دشمنی خود نیز معتدل باش؛ زیرا ممکن است همان دشمن،