سه شنبه 2 آذر 1395 - 695 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 695

  بورس شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.3 No 695 Tue. November 22. 2016 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 695 شماره سوم سال 1438 صفر 22 1395 ذر سهشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  79319 10850000 39518 36698
  خارجه وزارت سخنگوي پاسخ در جمهور ييس مطهري: علي نامه
  به كرد تشريح خبري نشست
  در ميز روي هاي گزينه قضاييه قوه رييس ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز رويارويي براي ايران حادثه به رسيدگي دستور ترامپ
  دونالد با نمايند صادر را
  مشهد صفحه صفحه همين تيترها
  يكند بررسي را وساز خت سا در سليقه تغيير فرهنگي اجتماعي اقتصادي، پيامدهاي نخست
  «تعادل»
  سخن نخستين ايجاد واقعيت خيال ترامپ
  انرژي برنامه براي
  در سرمايه بازار قدوسي حامد صفحه همين ها
  متوسط مسكن
  كوچك در انحرافي
  گزارش
  جريان 14 صفحه تاريخي روز هاي
  چالش بيني پيش صفحه «تعادل»
  بين ذره
  زير هاي بخش رشد 15 13 صفحات
  95 در
  اقتصادي 10 صفحه هاي پيششرط ها بانك خروج انزوا

  از صفحه مغشوش
  مرزهاي ركوردشكني اروند
  در
  «هيدروپليتيك» نماگرها ركود بورس

  در صفحه برابري 15 فاصله گرايانه:
  يت حما اقتصادي هاي ست سيا با مقابله بر تاكيد با اَپك
  رهبران دوسوي مخارج ميان درآمدي هاي
  ده بويينگ با مذاكره يداريم
  تداوم نگه باز را مان
  بازارها صفحه صفحه جاري
  هفته در
  ايرباس مطهري: علي نامه به پاسخ در رييسجمهور نمايند
  يادداشت صادر را حادثه اين به سريع رسيدگي دستور قضاييه قوه محترم رياست است ايران
  اميد در اريسازي تج خفته هوش به تعرض با قانوني برخورد به نسبت را كشور وزارت است. شرمساري مايه داد، سخنراني، هاي سالن راه سد دهانها شهر در ناگوار اتفاق اين آنكه ويژه به الرحيم الرحمن اهلل بسم نامه به پاسخ در جمهوري رييس زينعلي عباس مسكن
  بازار
  كارشناس نمايند. دلگرم اساسي آزاديهاي ملت قبال در اميد تدبير دولت كشور توسعه پيشرفت راه توانند مي ملجا الذ م كه ميدهد رخ مقدسي فضلي رحماني دكتر آقاي جناب تهران مردم نماينده مطهري
  علي استاندار كه فرماييد تاكيد است الزم مشهد دالور آگاه مردم ويژه به ايران معظم رهبر مردم نظر مورد مسير در شيعيان همه بلكه ايران مردم همه كشور محترم وزير اسالمي شوراي مجلس رييس
  نايب به ايران ساز ساخت بازار رمايههاي س اينكه گفتن كلي طور
  به شوراي اعضاي ديگر رييس عنوان به در يي تعيينكننده نقش كه رضوي(ع) اي خامنه اهلل ت آي حضرت الب انق كشور افتخار است جهان مسلمانان جناب والمسلمين الم حجتاالس وي سخنراني برنامه لغو
  درخصوص تنها موضوع اين چراكه نيست؛ صحيح است، رفته سازي تجاري
  سمت نيروي كامل همكاري با استان تامين پيروزي ۲9 ۲خرداد آفريني موج گري افراطي بر را راه ببندند را مدظله كهف پناه در كه بوده اين هميشه ما پورمحمدي آقاي مشهد در حسيني اربعين روز
  در كالنشهرها از ديگر برخي اصفهان تهران، مانند شهرها از برخي
  در وظيفه امنيتي، مقامات انتظامي از كه دارد مسووليت داشتند، اعتدال بگشايند؟ جامعه دوقطبيسازي امان امن االئمه(ع)، ثامن حصين دادگستري محترم وزير دادستاني اقدامات بهدنبال
  مقدس است. پيوسته وقوع
  به از حمايت قانوني اجتماعات حفظ نمايد. دفاع آنان اساسي حقوق كه كشور معنوي پايتخت دادستان شاهديم تاسف كمال با است. يافته عليكم سالم به خطاب را دستوراتي شهر،
  اين كه شد روانه مسكن بازار سمت به كشور سرمايههاي دوره، يك
  در قبال در دارند عهده به را بيان آزادي قضاييه محترم قوه از انتظار هاي سخنراني برگزاري از بايد قاعدتا عنوان به مشهد كه سالي آستانه در كه علي دكتر آقاي جناب «گزارش صادر دادگستري كشور
  وزراي مسكن بازار از خارج منشأ ها رمايه س اين بيشتر گفت توان مي
  البته مسوولند. كشور امنيت شوراي آزادي از حمايت مشهود جلوگيري حسيني(ع) نهضت تبيين در روشنگرانه معرفي اسالم جهان فرهنگي پايتخت مجلس محترم رييس نايب مطهري
  كرد. هاي سرمايه اين بودند. نياورده بر سر بازار اين از الزاما
  داشتند طبق خواهم مي وزارت دو هر از مقابله اساسي قانون موجب به بيان سخنران آنكه ويژه به كند حمايت ديده شهر اين در رفتارهايي است شده حريت در -كه المي اس شوراي دولت، رساني اطالع پايگاه گزارش
  به سازي تجاري بنيان آوردند هجوم مسكن بازار به مبهم
  نامعلوم با نمايند عمل خود ذاتي وظايف است. قانون اجراي در انديشي كج با تبار از هيختهيي فر شخصيت مراسم، آن هاي آموزه ها آرمان با كه شود ملي، مصالح از دفاع بيان شجاعت والمسلمين االسالم حجت دستور
  متن از رساندند. يي بيمارگونه اشباح مرز به را تهران بازار نهادند بنا
  را موضوع سريع گزارش كامل بررسي قضاييه قوه محترم رياست است اميد انديش آزاده عالمان از درخشاني چهره آيا دارد. فراوان فاصله همام(ع) امام پشتوانه از بوده نظير كم يي نماينده كشور وزيران به روحاني
  حسن در انبوه توليد مهر مسكن طرح شدن اجرايي به باتوجه ديگر
  سوي شناسايي را كنندگان اهمال متخلفين را حادثه اين به سريع رسيدگي دستور مطهري شهيد استاد همچون استان آن نفود استان حساس مراكز در كساني جامعه عمومي افكار در قوي بسيار پي مطهري نامه در كه
  دادگستري پنچه دست اشباع گرداب در همچنان مسكوني بازار بخش، نمايند.»
  اين معرفي مردم آن نتيجه اعالم با نموده صادر رخ مشهد شهر در كه اتفاقي باشد. بستن با ميكنند گمان كه اند كرده است. دهنده تكان بسيار برخوردارند- است: شرح اين به است، شده
  نوشت حدي تا شدند تجاري تهران در ها سرمايه اينكه بنابراين كند. مي
  نرم نقاط ساير ندارد عموميت عنوان هيچ به موضوع اين اما دارد، نخست
  صحت
  سخن گيرد. نمي بر در را
  ايران دارند شدن تجاري پتانسيل كشش كه شهرهايي ميان اين
  در سنگين كربن ماليات اعمال براي در زمين گرمايش زيست محيط منابع ترين آلودهكننده جزو سنگ زغال صادرات عرضه در مالحظه»
  «قابل سازي تجاري كارزار در دارند قويري تجاري آينده كه شهرهايي
  و بيرون فسيلي(براي هاي سوخت روي اين به كرد. خواهد قطع را ملل سازمان است. برق توليد منابع البته ندهد. رخ كشور اين ترامپ
  نفت انرژي برنامه در واقعيت
  خيال توانستند داشتند اطالعاتي رانت كه دليل اين به شدند،
  شريك كرد خواهد افت بازار) از آنها راندن پيمان زمين، گرمايش گفتمان ترتيب يك با واقعيت در البته ها وعده اين اگر است. فراوان شمالي امريكاي
  گاز است حالي در اين كنند. منتقل بخش اين به را خود هاي
  سرمايه قدوسي حامد توليدكننده كشورهاي براي اين رمايهگذار س هاي شركت پاريس حاضر درحال است: رو روبه مهم چالش خود غيرمتعارف نفت توليد به امريكا هرولد است. خوشحال سخت استيونز
  ترامپ انستيتو در مالي اقتصاد استاد بوده باالتر مسكوني بازار از تجاري فضاهاي بازدهي همواره
  كه نفت خصوص فسيلي(به هاي سوخت بازندگان جزو احتماال پاك هاي انرژي سطح ترين نازل در گاز حقيقي قيمت نفت جهاني قيمت روي فشار بيفزايد، رمايهگذاران س بزرگترين از يكي
  هم دارند. برمي گام سازي تجاري سوي به مواقع اينگونه در گذاران رمايه
  س همانطور ولي است. خوبي خبر گاز) زمان در رفتار اين بود. خواهند بزرگ توليد بيشتر رشد با است خود تاريخي احتماال قيمتها شود مي بيشتر نزديك مشاوران جزو شيل
  صنعت در يي ويژه سهم انرژي
  بخش تهران در اساسا تجاريسازي كه داشت نظر در بايد را موضوع اين
  اما عنوان به كه هايي گزينه نيز
  اوست توليد افزايش ديگر طرف از گفتيم كه كيوتو) پيمان از خروج بوش(با دولت ممكن آن قيمت امريكا در شيل گاز تثبيت دالر ۰۵ حوش حول همان داشت. ترامپ انتخاباتي هاي
  وعده يها تهران براي مسكن بازار چراكه باشد؛ داشته بااليي بازدهي تواند نمي ميشوند مطرح انرژي وزارت
  رييس ضربه است، ممكن امريكا گاز نفت در ترديد بود. افتاده اتفاق وبيش كم هم كند. افت هم اين از بيش حتي است منابع كه است درحالي اين شود. مي براساس ميكنيم تالش مقاله اين
  در به ديگر سرمايه بازگشت سودآوري پايتخت در است. شده
  اشباع كرده وارد فسيلي انرژي بازار به ديگري در را خود وضوح به امريكا رفتار مورد ترين بزرگ از يكي ارزان گاز عمل در خط به شده تزريق نفت غيرمتعارف(و فسيلي هاي سوخت به نزديك افراد
  از از تحليلي اكنون) موجود(تا
  اطالعات ندارد. را گذشته وضعيت بازدهي، الزاما هد دي نم رخ معمول شيوه دوره براي را نفت پايين هاي قيمت داد. نشان مراكش اجالس است. سنگي زغال هاي نيروگاه دشمن بودن اقتصادي براي استون) كي لوله متحده اياالت جديد دولت در
  هستند. براي آن آثار برنامه، اين مختلف
  ابعاد تهران در مسكن عرضه بازار، كارشناسان برخي گفته به حال اين
  با كند. محقق تري طوالني جهاني انتظار امريكا رفتار اين با خود است ممكن گاز قيمت كاهش دالر ۰6-۰4 حدود هاي قيمت به نياز نيز حفاري اكتشاف، موانع
  احتماال آنها پذيري امكان ميزان
  كشورمان خواهد خاصي تحوالت دچار سازندگان استراتژي در تغيير به توجه
  با گاز نفت انتقال هاي لوله خط
  ساخت رقابتي، نيروهاي طريق از خود به فناوري پيشرفت مدد به البته دارند. كه اطميناني عدم با طبعا كنيم.
  ارائه سازي تجاري اينكه دليل به موضوع اين من ديدگاه از البته كه
  شد قبل نسبت به پااليشي محصوالت
  و بازار از را سنگي زغال هاي نيروگاه غيرمتعارف منابع سربهسر قيمت سطح چينش ترامپ شخص رفتارهاي
  حول تعادل روزنامه پيامكي سامانه غريبي عجيب تحول تغيير تواند نمي است، شده رخوت گرفتار
  هم كند. حذف هاي قيمت در هم باز ولي رفته تر پايين اكنون هم از شد. خواهد كمتر
  خيلي بيشتر بايد هست امريكا جديد
  كابينه شماست دسترس در 30005320 شماره به زوايه اين از مسكن بازار اينكه ويژه به كند. ايجاد مسكن بازار
  در اگر محتملي كمتر سناريو در البته ندارد. زيادي مارجين پايين گاز بخش كه شده شروع هايي
  زمزمه ديد. را بيشتر جزئيات ماند
  منتظر كشور اقتصادي كار كسب رونق به كمك گزينه تنها هميشه
  كه بگيرد شديدي رونق امريكا گاز صادرات اين از سرمايهگذار خصوصي بخش به ورود براي را خود امريكا شيل نفت
  و بسياري كه كرد توجه بايد آن بر
  عالوه دارد. را كار كسب در ركود برداشتن ميان از پتانسيل است،
  بوده ميكند. آماده تري فعال
  مرحله بيان را آن احتياط با بايد البته كه ممكن است آگاه قيمت ديناميك سطح در امريكا انرژي تهاي سياس
  از درمورد خود پيشنهادهاي انتقادات نظرها، توانند مي عزيز
  مخاطبان داريم، را مسكن توليد ساز ساخت رويكرد كه زماني
  بنابراين كه مانعي داده قول ضمنا
  ترامپ دنيا ديگر نقاط در گاز قيمت چون كرد، آينده قيمت از عقالني انتظار با است هاي تعامل ميشوند تنظيم
  ايالتي نمايند. پيامك سامانه اين به جزئيات ذكر با را روزنامه مختلف مطالب بازار در ظرفيت اين گيرد. مي رونق كارها كسب از يي عمده
  بخش مايع گاز صادرات است كرده افت هم سنگين گذاري سرمايه وارد اصوال استون كي لوله خط سر بر اوباما
  دولت رابطه خواه جمهوري حزب
  دروني بسيار گرفته، صورت هاي ارزيابي به توجه با اما دارد وجود
  مسكن تقاضاي فشار است ممكن است- پرهزينه مگر نشود. غيرمتعارف بخش در را بود گذاشته امريكا) به كانادا
  (از اثر بحث اين در ها ايالت فدرال
  دولت شرايط 69۳1 سال اواسط تا حداقل مدت كوتاه در كه است
  بعيد عرضه افزايش به صادرات از ناشي جديد يا اوپك به سياسي فشارهاي اينكه نفت حامل لوله خط اين
  بردارد. داشت. خواهد
  كليدي دهد. رخ
  جديدي ايالت غيرمتعارف منابع از
  حاصل باالتر امريكا داخل در گاز قيمت چربيده شود وارد خاورميانه توليدكنندگان وعده ترامپ، انرژي برنامه قلب
  در اتفاق سازي تجاري رونق هنوز شهرها از برخي در ديگر سوي
  از قيرهاي از حاصل كانادا-
  آلبرتاي زغالي هاي اه نيروگ صورت اين در برود. رفتن باال با بكاهند خود توليد از كه رها انرژي، صنعت از زدايي
  مقررات سازندگان مناسب، فرصت نخستين در قطع طور به است
  نيفتاده بياورند، دست به مزيت است ممكن توليدكنندگان دهند اجازه قيمت زيست محيط براي شيل نه
  نفتي «همه سبد گسترش قيدها
  كردن شهرها چون دارند؛ برم گام سازي تجاري سمت به مناطق اين
  در كند مصرف سنگ ال زغ داخل در امريكا از بخشي شمالي امريكاي غيرمتعارف در مصرف براي كننده- آلوده
  بسيار از است. شده داده انرژي»
  منابع ساخت نيز شهرنشيني افزايش با نسبت به هستند رونق حال
  در كند. صادر را خود گاز كشورهاي بگيرند. را آنان بازار سهم شرقي جنوب جنوب هاي
  پااليشگاه اين هاي ديناميك با كه كساني
  نظر بسياري كه پذيرفت بايد حال هر به شود. مي آغاز تجاري
  واحدهاي چند تواند مي پروژه تكميل
  امريكاست. هاي انرژي زمين گرمايش با جديدي جدال آماده بايد خيز نفت به وعدهها اين هستند آشنا
  صنعت اين به آينده در دارند دسترس در كمي تجاري فضاي شهرها
  از بازار وارد جديد نفت بشكه
  ميليون سمت به وضوح به ترامپ لحن پاك: باشند. نفت بازار در امريكا روي ها محدوديت از كاستن
  معني داشت. خواهند گرايش حتما
  موضوع نو هاي انرژي از حمايت با مخالفت توليدكنندگان سنگ: زغال لوله خط اين عمل در آيا اينكه
  كند. كربن منتشركننده هاي
  سوخت مشكالت به توجه با تهران در تجاري ساز ساخت دورنماي
  اما است. هوايي آب تغييرات براي نگراني از هم سنگي زغال برق سنگ زغال كانادايي طرف آيا شد خواهد
  تكميل كاهش سنگ) زغال
  (خصوصا تهران در سازي تجاري من ديدگاه از باشد؟ تواند مي چه
  ترافيكي از«منكران يكي كه ميشود زده حدس چراكه هستند خوشحال او انتخاب رسيد، خواهند توافق به امريكايي
  و هاي نگراني خاطر به ها محدوديت را خود روند هيچگاه داشت خواهد ادامه كم شيب يك با
  همچنان است. ترديد
  محل به است ممكن هوايي» آب تغييرات محدود كردن بازنشسته فعلي برنامه اكتشاف حوزه (در محلي زيست
  محيط انجام متوازن صورت به تاكنون كه سازي تجاري كرد، نخواهد
  قطع فيزيكي ذخاير هم نكنيم
  فراموش امريكا محيطزيست سازمان رياست متوقف احتماال سنگي زغال برق كردن اكتشاف اجازه شيل) گاز نفت توليد
  و جنوب در گسترده صورت به شهر شمالي هاي بخش در است.
  نشده ميشود گفته حتي برسد. )EPA( منابع امريكا بود. خواهد كند يا شده است محدود امريكا غيرمتعارف
  نفت هاي زيرزمين منابع در بيشتر توليد
  و با است. گرفته شكل سازي تجاري يبرنامه پراكنده صورت به
  شهر است ممكن زيست محيط سازمان كه ترامپ دارد سنگ زغال سرشار هاي قيمت در امريكا شيل نفت هم
  و لوله خط تكميل موانع حذف
  فدرال افزايش مناسب، هاي زيرساخت نبود ازقبيل مشكالتي وجود به
  توجه انرژي وزارت از يي زيرمجموعه به اين از تا كرد خواهد تالش احتماال نتيجه در نيست. رقابتي نفت
  پايين امريكاست. سمت در استون
  كي عمليات كنم مي بيني پيش نقليه وسايل اتومبيل افزايش
  جمعيت حاكميت مثبت هاي وعده با
  حتي داده قول همچنان ترامپ شود. تبديل معدن بخش در شغل ايجاد براي منابع نيست ترديدي گاز: نفت
  الف) باشد. داشته ادامه همچنان كم بسيار شيب با سازي تجاري تغيير است، ممكن هم امريكا
  جديد مسوول نهادهاي به مالي كمك كه كه نكنيم فراموش كند. استفاده برق انتخاب از فسيلي انرژي البي كه
بازارهاي‌مان را باز نگه مي‌داريم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/9/2
بازارهاي‌مان را باز نگه مي‌داريم
رهبران اَپك با تاكيد بر مقابله با سياست‌هاي اقتصادي حمايت‌گرايانه:


گروه جهان  

رهبران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي آسيا-پاسيفيك (اپك)، در آخرين روز از نشست پرو، با صدور بيانيه‌يي تاكيد كردند بازارهاي خود را باز نگه داشته و با سياست‌هاي حمايت‌گرايانه اقتصادي مقابله خواهند كرد. اين نشست با خداحافظي باراك اوباما رييس‌جمهوري امريكا، پايان يافت. اين آخرين باري بود كه اوباما به عنوان رييس‌جمهور امريكا در اين اجلاس شركت كرد. گروه اپك از سال ۱۹۸۹ كار خود را آغاز كرده و حوزه‌يي كه امروزه پوشش مي‌دهد نزديك به ۴۰درصد جمعيت جهان و ۶۰درصد اقتصاد جهاني را دربر مي‌گيرد.  رويترز نوشته حضور چين در نشست ليما در تاريخ نشست‌هاي شورا بي‌سابقه است و از شماري از سران كشورهاي حاضر نقل كرده كه جاي خالي احتمالي امريكا را، چين پر خواهد كرد. نشريه فورچون نيز در گزارشي با عنوان «چرخش رهبران اپك به سوي چين پس از پيروزي ترامپ» مي‌نويسد: «پس از پيروزي ترامپ در انتخابات امريكا و افزايش نگراني‌ها نسبت به فلج شدن توافق‌هاي تجارت آزاد در دولت او، كشورهاي بيشتري به‌دنبال پيوستن به جبهه تجاري به رهبري چين هستند.»

سران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي آسيا-پاسيفيك در بيانيه خود اعلام كرده‌اند: «ما به تعهدات خود براي باز نگه ‌داشتن بازارهاي خود و مقابله با هرگونه شكل از حمايت‌گرايي، پايبند مي‌مانيم.»  حمايت‌گرايي سياستي اقتصادي ا‌ست كه از جمله بر ايجاد محدوديت‌هاي وارداتي يا اعلام تعرفه بر كالاهاي وارداتي متمركز است و به شكلي، در نقطه مقابل تجارت آزاد قرار مي‌گيرد. اين بيانيه ضمن اذعان به «ترديد روزافزون درباره تجارت آزاد» در ميانه آثار برجاي مانده از بحران مالي در جهان اعلام كرده كه مزاياي تجارت آزاد بايد به كشورها ابلاغ شود. به گزارش رويترز، پدرو كوزينسكي، رييس‌جمهور پرو، در پايان نشست اپك به خبرنگاران گفته كه مانع اصلي توافق‌هاي تجارت آزاد در آسيا و سراسر جهان، يأس و سرخوردگي كساني است كه از فرآيند جهاني‌سازي عقب مانده‌اند. وي با اعلام اينكه سيستم اقتصاد حمايتي درواقع بازتاب شرايط اقتصادي دشوار است، تاكيد كرده كه راي بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ در ايالات‌متحده واكنشي به روند جهاني شدن است.

به اعتقاد كارشناسان، گرچه بسياري از مقام‌هاي ارشد ازجمله رييس‌جمهوري مكزيك يا نخست‌وزير استراليا از بيان بدبيني كامل در مورد همكاري‌هاي اقتصادي در دوره رياست‌جمهوري بعدي امريكا خودداري كرده‌اند اما كاملا واضح است كه بيانيه پاياني سران اپك در واكنش به برنامه‌هاي اقتصادي احتمالي دونالد ترامپ رييس‌جمهوري منتخب امريكا صادر شده است.  بازار امريكا هر سال 3هزار ميليارد دلار كالا و خدمات وارد مي‌كند. هزاران بنگاه توليدي و ده‌ها ميليون شغل در خارج از امريكا به بازار اين كشور وابسته هستند و هيچ بنگاه و بانك معتبري در جهان وجود ندارد كه با اين بازار رابطه نداشته باشد. ترامپ از مدافعان سرسخت بازگرداندن ظرفيت‌ها و امكانات تجاري امريكا به خود آن كشور نيز لغو يا مذاكره دوباره بر سر برخي از مهم‌ترين توافق‌هاي تجاري بين‌المللي آزاد با حضور امريكا و تعيين تعرفه يا تعرفه‌هاي جديد است. به گفته رييس‌جمهوري منتخب ايالات‌متحده، اين موضوع به حمايت از كارگران و كاركنان امريكايي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در آن كشور مي‌انجامد. رياست‌جمهوري ترامپ از دو ماه ديگر آغاز مي‌شود.  ازجمله توافق‌هايي كه ترامپ مخالفت خود را با آن نشان داده است، پيمان ترانس-پاسيفيك (TPP) است. پيماني كه بزرگ‌ترين از اين دست در جهان است، ولي نتوانست راي كنگره امريكا با اكثريت جمهوري‌خواه را به دست آورد. ۱۱ كشور در كنار ايالات‌متحده، سال‌ها براي دستيابي به اين توافق ديدار و گفت‌وگو كردند. اين پيمان، چين را در بر نمي‌گيرد و در دوره رياست‌جمهوري اوباما از ابزارهاي مقابله با گسترش و نفوذ چين در آينده توصيف مي‌شد. همزمان با اقدامات اين ۱۲كشور، پكن نيز اعلام كرده دست به ايجاد پيماني با عنوان «مشاركت اقتصادي فراگير منطقه‌يي» مي‌زند‌ كه امريكا را در بر نمي‌گيرد.

شبكه سي‌ان‌بي‌سي نوشته، «لفاظي‌هاي تجاري دونالد ترامپ بيش از همه دو كشور را نشانه رفته بودند؛ چين و مكزيك و دقيقا همين دو كشور رويكرد كاملا متفاوتي را در ليما در پيش گرفته بودند. در شرايطي كه مكزيك به دنبال اين بود تا آسيب‌هاي رسيدن ترامپ به كاخ سفيد را به حداقل برساند، چين كه حالا احساس مي‌كند موقعيتش به مراتب قوي‌تر از گذشته شده نه تنها از به قدرت رسيدن ترامپ نگران نيست بلكه پيروزي او را يك فرصت ارزشمند براي خود مي‌داند.»

به‌ گفته كارشناسان، پكن گرچه جسته و گريخته نسبت به سياست‌هاي تجاري ترامپ هشدار مي‌دهد اما ظهور اين سياستمدار غيرمتعارف را فرصتي مي‌داند كه مي‌تواند با استفاده از آن كشورهاي عضو پيمان ترانس پاسيفيك را حول منطقه تجاري جديدي با محوريت چين گردهم جمع كند. تان جيان معاون اداره اقتصاد بين‌المللي وزارت خارجه چين، با استقبال از نتايج نشست ليما گفته است: «اين نشست به نتايج مهمي دست يافته كه به سه مورد آن مي‌توان اشاره كرد: اول، با قطعي كردن مسير ايجاد اقتصاد باز، ساخت منطقه تجارت آزاد آسيا و اقيانوس آرام سريع‌تر شده است.

دوم، جست‌وجوي نيروي محركه جديد براي رشد اقتصادي در نقش موتور منطقه آسيا و اقيانوس آرام، تحكيم اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. سوم، با پيشبرد روابط مشاركتي فشرده‌تر، دورنما و مسير همكاري منطقه آسيا و اقيانوس آرام را برنامه‌ريزي كرد.»  خبرگزاري دولتي چين، شينهوا، با آغاز به كار نشست اپك به دونالد ترامپ عليه پيش گرفتن يك سياست اقتصادي انزواطلب و مداخله‌گري دولت امريكا در امور اقتصادي هشدار داده و از ايالات‌متحده خواسته بود به‌ جاي آن، براي حفظ وضعيت موجود با چين همكاري كند. شينهوا در پايان گزارش خود نوشته بود: «اين ميلياردر (ترامپ) كه اكنون سياستمدار شده بايد ثابت كند ضربه زدن به اقتصاد جهاني جزو يكي از مقاصد او براي رييس‌جمهور شدن نبوده است.»نویسنده:
جريان انحرافي در‌مسكن
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/9/2
جريان انحرافي در‌مسكن
«تعادل» پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تغيير سليقه در ساخت‌و‌ساز را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي|شهلا روشني|

پالاديوم، كوروش، مگامال اكباتان، تيراژه، الماس ايران، هايپراستار مدني، ارگ تجريش و... شايد براي بسياري از مردم جز گشت‌هاي تفريحي و دوستانه، زرق و برق و كالاهاي لوكس و به روز مفاهيم ديگري نداشته باشد. اما اين ليست‌هاي بلند بالا از ديدگاه برخي از كارشناسان داراي مفاهيم وسيعي همچون حبس پول و خواب سرمايه كلان است.

درحال حاضر افزايش مجتمع‌هاي تجاري در ايران به خصوص در كلان‌شهرها به امري انكارناپذير تبديل شده به طوري كه مسوولان نيز بر اين امر اذعان دارند. البته با وجود اين اطلاع، نظارت كافي بر اين اتفاق وجود ندارد. اكنون جدا از مسائل ترافيكي و ابعاد اجتماعي آن چند سوال به ذهن مي‌رسد. آيا ساخت مكان‌هاي تجاري در اين دوره زماني توجيه اقتصادي دارد؟ آيا واحدهاي تجاري بخش اعظم ساخت‌وساز‌هاي بلوكه شده در آينده را شامل نخواهد شد؟ آمار اندك پروانه‌هاي صنعتي

براساس آمار و ارقام مركز آمار ايران تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در زمستان 1394 در كل كشور حدود 35هزار و 55 فقره بوده كه از اين تعداد 29هزار و 31 فقره مربوط به واحد مسكوني، 2هزار و 718 فقره مربوط به مسكوني و كارگاه توأم، 2هزار و 654 فقره مر بوط به بخش بازرگاني، 401 فقره مربوط به بخش صنعتي، 119فقره مر بوط به بخش آموزشي، 52 فقره مر بوط به بخش بهداشتي يا درماني و حدود 80 فقره مربوط به ساير بوده است.

براساس همين آمار، تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در بهار 1395 در كل كشور حدود 29هزار و 244 فقره بوده كه از اين تعداد 24هزار و 300 فقره مربوط به واحد مسكوني، 2هزار و 426 فقره مربوط به بخش مسكوني و كارگاه توأم، 2هزار و 33 فقره مربوط به بخش بازرگاني، 339 فقره مربوط به بخش صنعتي،   54 فقره مربوط به بخش آموزشي، 37 فقره مربوط به بخش بهداشتي يا درماني و حدود 50 فقره مربوط به ساير بوده است.

اين آمار‌ها بيانگر اين موضوع است كه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان در بخش صنعت نسبت به جمعيت جوان و آماده به كار كشور بسيار پايين است.

كاهش پروانه‌هاي صادر شده در بخش صنعتي طي سال‌هاي اخير درست در مقابل افزايش پروانه‌هاي ساختمان‌هاي چندمنظور و تجاري است. براساس گزارش مركز آمار ايران تنها در سال ۹۱، ۳۲۱ساختمان با كاربري تجاري احداث شده كه در سال ۹۲ به بهره‌برداري رسيده‌اند.

در سال ۹۲ شهرداري تهران مجوز احداث ۱۲۷ساختمان تجاري جديد را صادر كرده است. (اين املاك تا چند سال ديگر وارد چرخه مصرف خواهند شد). اين موضوع بيانگر اين است كه تا قبل از دهه ۹۰ سالانه حداكثر 3 تا 5 درصد از پروانه‌هاي ساختماني صادر شده را پروانه‌هاي تجاري تشكيل مي‌دادند. درحالي كه از سال ۹۰ به تدريج سهم پروانه‌هاي تجاري در مقابل مسكوني بيشتر شده به طوري كه در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ حجم پروانه‌هاي ساخت‌وساز تجاري به ۱۰درصد در سال افزايش پيدا كرده و اكثر مجوزهاي صادر شده نيز براي احداث «مال» بوده است.

براساس آمار به دست آمده از اتحاديه املاك كشور درحال حاضر حدود 127مگامال در مشهد و 65 مگامال در تهران وجود دارد. براساس اين آمارها، تعداد مگامال در تبريز حدود 12فقره، در كرج 17فقره، در شيراز حدود 16فقره، اصفهان حدود 15فقره، كيش 6 فقره، كرمان 2 فقره، كرمانشاه  8 فقره، قم 2فقره، يزد 2فقره، اهواز 2فقره، انزلي 2فقره، بم يك فقره، اراك يك فقره و ياسوج يك فقره است. بازخريد مجوز‌هاي تجاري

عضو سابق كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه مگامال‌ها دست‌پخت بانك‌ها و موسسات مجاز و غيرمجاز سطوح شهر‌هاست در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: درحال حاضر براي هر 50 هزار نفر يك شعبه بانك وجود دارد و اين بانك‌ها به‌ شدت به بانك مركزي مقروض هستند. عليرضا خسروي افزود: درحال حاضر بانك‌ها 37هزار ميليارد به بانك مركز مقروض بوده و براي حل اين معضل‌ها وارد بازار ساخت‌وساز به خصوص عرصه پر رونق املاك تجاري شده‌اند.

وي با بيان اينكه بانك‌ها با ارائه 80درصد از هزينه ساخت املاك تجاري مانند مگامال‌ها وارد بازي برد – برد يك طرفه شده‌اند، گفت: اگر مالك يا مالكين اين املاك توانسته‌اند اين املاك تجاري را به فروش يا اجاره برسانند مجبور به پرداخت سودهاي كلان تسهيلات مي‌شوند و اگر مالكين نتوانستند اين بدهكاري را به بانك بپردازند، بانك‌ها صاحبان آينده اين املاك مي‌شوند. خسروي تاكيد كرد: بدون ترديد برندگان ساخت و توليد اين املاك غول‌پيكر تنها موسسات و بانك‌ها هستند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بازخريد مجوز‌هاي تجاري در كمين بازار املاك تجاري است، گفت: متاسفانه بي‌تدبيري در بخش صدور پروانه ساخت املاك چند منظوره موج مي‌زد عدم وجود آمار شفاف و عيني باعث شده كشور در چالشي از مگامال‌ها و مغازه‌هاي خالي قرار بگيرد. به همين خاطر در سال‌هاي آينده شهرداري تهران مجبور به لغو و بازخريد مجوز‌هاي املاك تجاري خواهد شد. عليرضا خسروي افزود: درحال حاضر براي 12ميليون تهراني بيش از 65 مگامال ساخته شده، وجود دارد درحالي كه يك كشور توريسم‌پذيري مانند فرانسه با  80 ميليون گردشگر نصف اين تعداد را دارد.

وي گفت: به هر حال اگر افزايش تعداد اصناف را در كنار افزايش موسسات مالي و اعتباري(مجاز و غيرمجاز) بگذاريم ديگر به آمار و ارقام بالاي مجتمع‌هاي تجاري در كشور شك نخواهيم كرد زيرا مگامال‌ها اين موسسات را ارتزاق مي‌كند.

خسروي با بيان اينكه منابع بانكي در شرايطي به حبس بازار تجاري‌سازي‌ها درآمده كه هم‌اكنون درخواست‌كنندگان مسكن به‌ شدت نيازمند تسهيلات هستند، اظهار كرد: درحال حاضر بخش سرمايه‌گذاري ساخت‌وساز از بخش مسكوني به بخش تجاري‌سازي دگرديسي داشته و با وجود بي‌بازگشت بودن سرمايه ساخت‌و‌ساز بسياري از پاساژها به علت عدم وجود مشتري سونامي ساخت اين غول‌پيكر‌هاي ناخوانده همچنان ادامه دارد. تيشه مگامال‌ها به ريشه صنعت

سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با بيان اينكه افزايش املاك تجاري يك مساله ملي است، گفت: جدا از اين موضوع كه تب مال‌سازي به منبع درآمد كلان براي شهرداري‌ها تبديل شده، اين املاك باعث تغيير اقتصاد كشور، الگوهاي مصرف خانوار و حتي نگرش و انگاره‌هاي جامعه شده است.

سليمي افزود: شهرداري‌ها با ارائه بي‌ضابطه پروانه‌هاي ساخت املاك تجاري، شهر را مي‌فروشند تا شهر را زنده نگه دارند درحالي كه اين راهكار نوعي خودزني براي كلان‌شهرها و جامعه محسوب مي‌شود.

وي گفت: به طور كلي شهرداري‌ها به عنوان مقصران اصلي افزايش مگامال‌ها در كشور با بر هم زدن معادلات و طرح تفصيلي شهرها وارد بازي خطرناكي شده‌اند زيرا انباشت سرمايه و عدم استفاده صحيح از اموال فردي و جامعه باعث شكست تئوري‌هاي اقتصادي مي‌شود. تجاري‌سازي 3 ميليون متر مربع در منطقه 22

سليمي تاكيد كرد: به گفته مسوولان تنها در منطقه 22 تهران شاهد ساخت حدود 3ميليون مترمربع مجتمع تجاري هستيم درحالي كه اين ميزان هزينه و زمين مي‌تواند توسعه بخش چرخ‌هاي اقتصادي باشد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه با هر 30ميليون تومان مي‌توان براي يك شخص شغل ايجاد كرد، اظهار كرد: صرف ميليارد‌ها تومان هزينه در ساخت ابرپروژه‌ها چيزي جز بيكاري، لوكس‌گرايي و تجمل‌پرستي عايد كشور نمي‌كند.

وي همچنين هدف از ساخت مجتمع‌هاي تجاري را وجود ارزش‌افزوده غيرقابل تصور بيان و در اين خصوص تصريح كرد: رانت‌ها و تباني‌هاي عظيمي در توليد و ساخت اين مگامال‌ها وجود دارد كه اگر مسوولان يا شهرداري‌ها در اين مورد شفاف‌سازي كنند به تفاضل خوبي بين قيمت واقعي و فروش نهايي اين مگامال‌ها خواهيم رسيد.

سليمي در اين خصوص تاكيد كرد: جدا از مباحث ترافيك، شلوغي و تجمل‌گرايي اين مگامال‌ها باعث افزايش قيمت زمين و املاك آن منطقه نيز مي‌شوند.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: اين املاك ثمره حضور بخش‌هاي دولتي در قالب موسسات خصوصي هستند كه به كمك شهرداري‌ها تيشه به ريشه توليد و صنعت زده‌اند.

وي با بيان اينكه اين تعداد املاك تجاري مايه سرافكندگي كشور ما در بين كشور‌هاي ديگر است، تاكيد كرد: ايران با اين ميزان بيكاري، رشد نامطلوب سرانه اقتصادي، تورم و حتي با اين ميزان گردشگر چه نيازي به اين تعداد نمادهاي افسارگسيخته مدرنيته دارد. سليمي گفت: ساخت و توليد مجتمع‌هاي لوكس و هايپرماركت‌ها نه تنها رتبه جهان سومي ايران را تغيير نمي‌دهد بلكه با تغيير مسير سرمايه‌هاي كشور به اين مراكز باعث عقب‌ماندگي بيشتر جامعه و افت رتبه اقتصادي و گردش‌هاي نامطلوب مالي كشور نيز مي‌شود. كوچ مشاوران املاك به شمال تهران

در همين حال جلال صباغ، كارشناس حقوقي املاك با بيان اينكه شهرداري‌ها محركان اصلي افزايش مگامال‌ها به خصوص در شمال شهر هستند، گفت: عوارض مجتمع‌هاي تجاري 10برابر عوارض واحد‌هاي مسكوني است.

صباغ افزود: شهرداري‌ها به واسطه دريافت هزينه‌هاي كلان از فروش تراكم و عوارض نوسازي سالانه واحدهاي تجاري، نگاه ويژه‌يي به اين نوع املاك دارند.

وي گفت: جداي از شهرداري‌ها، مشاوران املاك نيز از اين بازي به سود‌هاي خوبي مي‌رسند. درحال حاضر بسياري از مشاوران املاك به دليل افزايش ساخت‌وساز و توليد مجتمع‌هاي تجاري در شمال شهر به اين مناطق كوچ كردند.

صباغ با بيان اينكه ركود بازار مسكن باعث كاهش تعداد بنگاه‌هاي املاك در سطح شهر‌ها شده است، اظهار كرد: طي سال‌هاي ركود بسياري از بنگاه‌هاي املاك ضعيف و ناتوان، ميدان را ترك و بنگاه‌هاي املاك قوي ومتخصص در اين حرفه باقي مانده‌اند. به نظر مي‌رسد، ركود طولاني مسكن باعث نوعي «پاك‌سازي» در تمامي عرصه‌هاي توليد و توزيع شده است. وي توضيح داد: در سال‌هاي قبل (طي سال 86تا 91) به علت سود‌هاي كلان ساخت و ساز، حرفه توليد مسكن به شكل نامتعارفي اپيدمي شده بود. يعني از پزشك تا تاجر وارد اين عرصه شدند درحالي كه بعد از ركود سنگين مسكن شاهد ادامه حيات متخصصان اين حرفه هستيم.

صباغ با بيان اينكه درحال حاضر بسياري از مشاوران املاك توانمند و پرقدرت براي ادامه حيات به سمت مناطق شمالي كلان‌شهرها كوچ كرده‌اند، گفت: در يك قرارداد ميلياردي سودهاي ميليوني وجود دارد. يك مجتمع تجاري مي‌تواند سود‌هاي كلاني براي شهرداري، فروشنده و حتي مشاور املاك داشته باشند. زيرا حق كميسيون اين مشاوران در شمال كلان‌شهرهايي مانند تهران 3 برابر است.

وي در پاسخ به اينكه آيا اين مجتمع‌ها توجيه اقتصادي براي سازنده دارد، گفت: بدون ترديد اگر اين مجتمع‌ها سودهاي چند برابر نداشت، هيچ كارفرمايي حاضر نمي‌شد، هزينه‌هاي كلان به شهرداري بپردازد تا مجتمع خود را چند طبقه بيشتر بسازد.

اين كارشناس حقوقي مسكن تصريح كرد: متاسفانه در چند سال اخير شاهد افزايش ادارات و مراكز خصوصي و حتي جمعيت شمال شهر تهران هستيم درحالي كه زيرساخت‌هاي اين مناطق براي اين جمعيت پيش‌بيني نشده است.

صباغ گفت: در چند سال آينده با انبوهي از واحدهايي روبه‌رو خواهيم شد كه نه تنها سودي براي خريدار و سازنده ندارند بلكه اموال بلوكه شده ملي محسوب مي‌شوند.

 وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در آينده شاهد «يخ‌زدگي» اين سرمايه‌هاي هنگفت بدون يك بازديد‌كننده و ريزش قيمت‌ها باشيم.

 مال‌هاي ويژه كالاهاي ايراني

در همين حال آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه با افزايش و توليد مجتمع تجاري به دنبال تغيير شكلي، ماهيتي و هويتي ايران هستيم، گفت: ساخت مگامال‌هاي بي‌ضابطه بيانگر تقليد كور كورانه از كشورهايي مانند تركيه و دوبي هست.

بغزيان گفت: اين كشورها بي‌ضابطه و بدون مطالعه وارد ساخت املاك تجاري نشده‌اند بلكه روي بند بند عوامل زير ساختي و رو ساختي اين مراكز مطالعه شده به طور مثال براي احداث هر يك از مجتمع‌هاي غول‌پيكر تجاري مطالعات خوبي در مورد تعداد، پاركينگ، مسير و حتي نوع ارائه كالا‌هاي اين مراكز شده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مجتمع‌هاي چند منظور علاوه بر مزايايي مانند خريد اقتصادي، نظارت دقيق‌تر نهادهاي مسوول و مكان تفريحي و گردشگري معايبي نيز دارند، گفت: واردات بي‌رويه كالاهاي لوكس و تغيير الگوي‌هاي مصرفي جوانان و تقليد كوركورانه از كشورهايي مانند دوبي و تركيه از معايب اين املاك تجاري هستند.

بغزيان افزايش املاك تجاري را در تناقض با اقتصاد مقاومتي دانست و تاكيد كرد: املاك تجاري لوكس مشوق مردم براي خريد و مصرف كالاهاي ايراني نيست. در اين خصوص مي‌توانيم با تشكيل اتاق‌هاي فكر مال‌هاي ويژه كالاهاي ايراني ايجاد كنيم. نرخ‌هاي غيرقانوني مجتمع تجاري

در همين حال علي صادقي، انبوه‌ساز فعال در غرب تهران در پاسخ به اينكه چرا تهران درحال تبديل به شهر پاساژها و مجتمع‌هاي تجاري است، گفت: هدف غايي از توليد پاساژ و مجتمع‌هاي تجاري در سود‌هاي كلان و نرخ‌هاي غيرقانوني آن نهفته شده است. قيمت‌گذاري اين املاك بر حسب سليقه، پا خوري (حضور مشتري) و حتي اسم و رسم سازنده و كارفرما انجام مي‌شود و به هيچ عنوان ملاك منطقي و عاقلانه‌يي

 ندارد.  صادقي با بيان اينكه غيرمنطقي‌ترين مجوزها توسط پديدآورندگان قوانين اين مجوزها صادر مي‌شود، اظهار كرد: سرانه تجاري‌سازي در هر منطقه تنها دو متر است. درحالي كه هر دو سه ماه شاهد گود‌برداري‌هاي عظيمي هستيم كه قرار است هر كدام از اين گود‌برداري‌ها روزي مگامالي مانند كوروش، ارگ تجريش يا پلاديوم باشد.

وي گفت: پاركينگ اين مجتمع‌ها به دليل حضور جمعيت زياد كه تنها براي تفريح و تماشا وارد اين مجتمع‌ها مي‌شوند كاملا ناكارآمد به نظر مي‌رسد، زيرا زيرساخت‌هاي مناسبي براي حضور اين تعداد جمعيت در نظر گرفته نشده است.

صادقي با اشاره به اينكه كاش گردش مالي اين مگامال‌ها همانند بازديدكنندگانش پر رونق بود، گفت: درحال حاضر بسياري از مگامال‌ها مانند طوبي در شهرك راه آهن، ارگ تجريش و مجتمع تجاري كوروش و... به علت عدم توانايي خريد و كاهش درآمد‌هاي مردم تنها به محلي براي تفريح و تماشا تبديل شده است.

اين انبوهساز با بيان اينكه متاسفانه بسياري از سرمايه‌هاي كشور در پاساژهاي بي‌مشتري به هدر رفته است، افزود: مالكان اصلي بسياري از اين پاساژ‌ها ارواح هستند زيرا بسياري از مجتمع‌ها حتي پاخوري براي تماشا هم ندارند.

وي گفت: متضرران اصلي اين مجتمع‌ها مالكاني هستند كه هر ماه مجبور هستند 50 تا 100ميليون تومان از حساب بانكي‌شان براي هزينه تعمير و نگهداري اين مجتمع‌ها بپردازند.

صادقي با بيان اينكه بسياري از سرمايه‌داران بدون كوچك‌ترين مطالعه اقتصادي وارد عرصه ساخت‌وساز املاك تجاري مي‌شوند، گفت: درحال حاضر بخش اعظمي از واحدهاي تجاري در تهران به فروش نرسيده است. از آنجا كه طبقات بالاتر از سوم در ايران بازديده‌كننده يا به اصلاح عامه پاخور ندارد با مشكل فروش روبه‌رو هستند و مالكان براي فروش اين واحدها دست به دامان اداره‌ها يا دفترهاي خصوصي شده‌اند.نویسنده:
هوش خفته تجاري‌سازي در ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/9/2
هوش خفته تجاري‌سازي در ايران
به‌طور كلي گفتن اينكه سرمايه‌هاي بازار ساخت و ساز ايران به سمت تجاري‌سازي رفته است، صحيح نيست؛ چراكه اين موضوع تنها در برخي از شهرها مانند تهران، اصفهان و برخي ديگر از كلان‌شهرها به وقوع پيوسته است.

در يك دوره، سرمايه‌هاي كشور به سمت بازار مسكن روانه شد كه البته مي‌توان گفت بيشتر اين سرمايه‌ها منشأ خارج از بازار مسكن داشتند و الزاما از اين بازار سر بر نياورده بودند. اين سرمايه‌هاي نامعلوم و مبهم به بازار مسكن هجوم آوردند و بنيان تجاري‌سازي را بنا نهادند و بازار تهران را به مرز اشباح بيمارگونه‌يي رساندند. از سوي ديگر باتوجه به اجرايي شدن طرح مسكن مهر و توليد انبوه در اين بخش، بازار مسكوني همچنان در گرداب اشباع دست و پنچه نرم مي‌كند. بنابراين اينكه سرمايه‌ها در تهران تجاري شدند تا حدي صحت دارد، اما اين موضوع به هيچ عنوان عموميت ندارد و ساير نقاط ايران را در بر نمي‌گيرد.

در اين ميان شهرهايي كه كشش و پتانسيل تجاري شدن دارند و شهرهايي كه آينده تجاري قوي‌تري دارند در كارزار تجاري‌سازي شريك شدند، به اين دليل كه رانت اطلاعاتي داشتند و توانستند سرمايه‌هاي خود را به اين بخش منتقل كنند. اين در حالي است كه همواره بازدهي فضاهاي تجاري از بازار مسكوني بالاتر بوده و سرمايه‌گذاران در اينگونه مواقع به سوي تجاري‌سازي گام برمي‌دارند. اما اين موضوع را بايد در نظر داشت كه تجاري‌سازي اساسا در تهران نمي‌تواند بازدهي بالايي داشته باشد؛ چراكه بازار مسكن براي تهراني‌ها اشباع شده است. در پايتخت سودآوري و بازگشت سرمايه ديگر به شيوه معمول رخ نمي‌دهد و الزاما بازدهي، وضعيت گذشته را ندارد.

با اين حال به گفته برخي كارشناسان بازار، عرضه مسكن در تهران با توجه به تغيير در استراتژي سازندگان دچار تحولات خاصي خواهد شد كه البته از ديدگاه من اين موضوع به دليل اينكه تجاري‌سازي هم گرفتار رخوت شده است، نمي‌تواند تغيير و تحول عجيب و غريبي در بازار مسكن ايجاد كند. به ويژه اينكه بازار مسكن از اين زوايه كه هميشه تنها گزينه كمك به رونق كسب و كار اقتصادي كشور بوده است، پتانسيل از ميان برداشتن ركود در كسب و كار را دارد. بنابراين زماني كه رويكرد ساخت و ساز و توليد مسكن را داريم، بخش عمده‌يي از كسب و كارها رونق مي‌گيرد. اين ظرفيت در بازار مسكن وجود دارد اما با توجه به ارزيابي‌هاي صورت گرفته، بسيار بعيد است كه در كوتاه‌مدت و حداقل تا اواسط سال 1396 شرايط جديدي رخ دهد.

از سوي ديگر در برخي از شهرها هنوز رونق تجاري‌سازي اتفاق نيفتاده است و به‌طور قطع در نخستين فرصت مناسب، سازندگان در اين مناطق به سمت تجاري‌سازي گام برمي‌دارند؛ چون شهرها در حال رونق هستند و به نسبت با افزايش شهرنشيني نيز ساخت واحدهاي تجاري آغاز مي‌شود. به هر حال بايد پذيرفت كه بسياري از شهرها فضاي تجاري كمي در دسترس دارند و در آينده به اين موضوع حتما گرايش خواهند داشت.

اما دورنماي ساخت و ساز تجاري در تهران با توجه به مشكلات ترافيكي چه مي‌تواند باشد؟ از ديدگاه من تجاري‌سازي در تهران همچنان با يك شيب كم ادامه خواهد داشت و هيچگاه روند خود را قطع نخواهد كرد، تجاري‌سازي كه تاكنون به صورت متوازن انجام نشده است. در بخش‌هاي شمالي شهر به صورت گسترده و در جنوب شهر به صورت پراكنده و بي‌برنامه تجاري‌سازي شكل گرفته است. با توجه به وجود مشكلاتي ازقبيل نبود زيرساخت‌هاي مناسب، افزايش جمعيت و افزايش اتومبيل و وسايل نقليه پيش‌بيني مي‌كنم عمليات تجاري‌سازي با شيب بسيار كم همچنان ادامه داشته باشد.نویسنده: عباس زينعلي كارشناس بازار مسكن
اميد است رياست محترم قوه قضاييه دستور رسيدگي سريع به اين حادثه را صادر نمايند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/9/2
اميد است رياست محترم قوه قضاييه دستور رسيدگي سريع به اين حادثه را صادر نمايند
رييس‌جمهور در پاسخ به نامه علي مطهري:


 رييس‌جمهوري در پاسخ به نامه علي مطهري نماينده مردم تهران و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص لغو برنامه سخنراني وي در روز اربعين حسيني در مشهد مقدس به‌دنبال اقدامات دادستاني اين شهر، دستوراتي را خطاب به وزراي كشور و دادگستري صادر كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن دستور حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني به وزيران كشور و دادگستري كه در نامه مطهري پي نوشت شده است، به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر رحماني‌فضلي

وزير محترم كشور

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي پورمحمدي

وزير محترم دادگستري

سلام عليكم

«گزارش جناب آقاي دكتر علي مطهري نايب‌رييس محترم مجلس شوراي اسلامي -كه در حريت و شجاعت بيان و دفاع از مصالح ملي، نماينده‌يي كم‌نظير بوده و از پشتوانه بسيار قوي در افكار عمومي جامعه برخوردارند- بسيار تكان‌دهنده است. به‌ويژه آنكه اين اتفاق ناگوار در شهر مقدسي رخ مي‌دهد كه ملاذ و ملجا همه مردم ايران و بلكه همه شيعيان و مسلمانان جهان است و افتخار كشور ما هميشه اين بوده كه در پناه كهف حصين ثامن‌الائمه(ع)، امن و امان يافته است. با كمال تاسف شاهديم كه در آستانه سالي كه مشهد به‌عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي شده است رفتارهايي در اين شهر ديده مي‌شود كه با آرمان‌ها و آموزه‌هاي آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد. آيا كساني در مراكز حساس استان نفود كرده‌اند كه گمان مي‌كنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌هاي سخنراني، مي‌توانند راه پيشرفت و توسعه كشور در مسير مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله را ببندند و راه را بر افراطي‌گري و دوقطبي‌سازي جامعه بگشايند؟

دادستان پايتخت معنوي كشور كه قاعدتا بايد از برگزاري سخنراني‌هاي روشنگرانه در تبيين نهضت حسيني(ع) حمايت كند به‌ويژه آنكه سخنران مراسم، شخصيت فرهيخته‌يي از تبار چهره درخشاني از عالمان آزاده انديش آن استان همچون استاد شهيد مطهري باشد.  اتفاقي كه در شهر مشهد رخ داد، مايه شرمساري است. وزارت كشور و دولت تدبير و اميد در قبال ملت ايران به‌ويژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوي(ع) كه نقش تعيين‌كننده‌يي در موج‌آفريني 24 خرداد 92 و پيروزي اعتدال داشتند، مسووليت دارد كه از حقوق اساسي آنان دفاع نمايد.

انتظار از قوه محترم قضاييه جلوگيري مشهود و حمايت از آزادي بيان به موجب قانون اساسي و مقابله با كج‌انديشي در اجراي قانون است. اميد است رياست محترم قوه قضاييه دستور رسيدگي سريع به اين حادثه را صادر نموده و با اعلام نتيجه آن مردم را نسبت به برخورد قانوني با تعرض به آزادي‌هاي اساسي دلگرم نمايند.

لازم است تاكيد فرماييد كه استاندار به عنوان رييس و ديگر اعضاي شوراي تامين استان با همكاري كامل نيروي انتظامي و مقامات امنيتي، وظيفه حفظ اجتماعات قانوني و حمايت از آزادي بيان را به‌عهده دارند و در قبال شوراي امنيت كشور مسوولند.

از هر دو وزارت مي‌خواهم طبق وظايف ذاتي خود عمل نمايند و با بررسي كامل و گزارش سريع موضوع متخلفين و اهمال‌كنندگان را شناسايي و معرفي نمايند.»نویسنده:
خيال و واقعيت در برنامه انرژي ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/9/2
خيال و واقعيت در برنامه انرژي ترامپ


بخش انرژي سهم ويژه‌يي در وعده‌هاي انتخاباتي ترامپ داشت. در اين مقاله تلاش مي‌كنيم براساس اطلاعات موجود(تا اكنون) تحليلي از ابعاد مختلف اين برنامه، آثار آن براي كشورمان و ميزان امكان‌پذيري آنها ارائه كنيم. طبعا با عدم ‌اطميناني كه حول رفتارهاي شخص ترامپ و چينش كابينه جديد امريكا هست بايد بيشتر منتظر ماند و جزئيات بيشتر را ديد. علاوه بر آن بايد توجه كرد كه بسياري از سياست‌هاي انرژي امريكا در سطح ايالتي تنظيم مي‌شوند و تعامل‌هاي دروني حزب جمهوري‌خواه و رابطه دولت فدرال و ايالت‌ها در اين بحث اثر كليدي خواهد داشت.

در قلب برنامه انرژي ترامپ، وعده مقررات‌زدايي از صنعت انرژي، رها كردن قيدها و گسترش سبد «همه منابع انرژي» داده شده است. از نظر كساني كه با ديناميك‌هاي اين صنعت آشنا هستند اين وعده‌ها به معني كاستن از محدوديت‌ها روي سوخت‌هاي منتشركننده كربن (خصوصا زغال‌سنگ) و كاهش محدوديت‌ها به خاطر نگراني‌هاي محيط‌زيست محلي (در حوزه اكتشاف و توليد نفت و گاز شيل) اجازه اكتشاف و توليد بيشتر در منابع زيرزمين‌هاي فدرال و حذف موانع تكميل خط لوله كي‌استون در سمت امريكاست.

الف) نفت و گاز: ترديدي نيست كه لابي انرژي فسيلي از انتخاب ترامپ سخت خوشحال است. هرولد هم يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران صنعت شيل جزو مشاوران نزديك اوست و نيز گزينه‌هايي كه به عنوان رييس وزارت انرژي مطرح مي‌شوند از افراد نزديك به سوخت‌هاي فسيلي هستند. در دولت جديد ايالات متحده احتمالا موانع اكتشاف، حفاري و نيز ساخت خط لوله‌هاي انتقال نفت و گاز و محصولات پالايشي به نسبت قبل خيلي كمتر خواهد شد. از هم‌اكنون زمزمه‌هايي شروع شده كه بخش گاز و نفت شيل امريكا خود را براي ورود به مرحله فعال‌تري آماده مي‌كند.

ترامپ ضمنا قول داده مانعي كه دولت اوباما بر سر خط لوله كي‌استون (از كانادا به امريكا) گذاشته بود را بردارد. اين خط لوله حامل نفت حاصل از منابع غيرمتعارف ايالت آلبرتاي كانادا- حاصل از قيرهاي نفتي و نه شيل و براي محيط‌زيست بسيار آلوده‌كننده- براي مصرف در پالايشگاه‌هاي جنوب و جنوب شرقي امريكاست. تكميل پروژه مي‌تواند چند ميليون بشكه نفت جديد وارد بازار كند. اينكه آيا در عمل اين خط لوله تكميل خواهد شد و آيا طرف كانادايي و امريكايي به توافق خواهند رسيد، محل ترديد است.

فراموش نكنيم هم ذخاير فيزيكي نفت غيرمتعارف امريكا محدود است و هم نفت شيل امريكا در قيمت‌هاي پايين نفت رقابتي نيست. در نتيجه حتي با وعده‌هاي مثبت حاكميت جديد امريكا هم ممكن است، تغيير «قابل ملاحظه» در عرضه و صادرات نفت اين كشور رخ ندهد. البته منابع گاز امريكاي شمالي فراوان است. اگر امريكا به توليد نفت غيرمتعارف خود بيفزايد، فشار روي قيمت جهاني نفت بيشتر مي‌شود و قيمت‌ها احتمالا همان حول و حوش ۵۰ دلار تثبيت مي‌شود. اين درحالي است كه منابع غيرمتعارف(و نفت تزريق شده به خط لوله كي‌استون) براي اقتصادي بودن نياز به قيمت‌هاي حدود 60-40 دلار دارند. البته به مدد پيشرفت فناوري سطح قيمت سربه‌سر منابع غيرمتعارف پايين‌تر رفته ولي باز هم در قيمت‌هاي پايين مارجين زيادي ندارد.

بخش خصوصي سرمايه‌گذار از اين ديناميك قيمت آگاه است و ممكن است با انتظار عقلاني از قيمت آينده اصولا وارد سرمايه‌گذاري سنگين در بخش غيرمتعارف نشود. مگر اينكه فشارهاي سياسي به اوپك يا توليدكنندگان خاورميانه وارد شود كه از توليد خود بكاهند و با بالا رفتن قيمت اجازه دهند توليدكنندگان غيرمتعارف امريكاي شمالي بخشي از سهم بازار آنان را بگيرند. كشورهاي نفت‌خيز بايد آماده جدال جديدي با امريكا در بازار نفت باشند.

۲) زغال سنگ: توليدكنندگان زغال‌سنگ و برق زغال‌سنگي هم از انتخاب او خوشحال هستند چراكه برنامه فعلي بازنشسته كردن و محدود كردن برق زغال‌سنگي احتمالا متوقف شده يا كند خواهد بود. امريكا منابع سرشار زغال‌سنگ دارد و ترامپ احتمالا تلاش خواهد كرد تا از اين منابع براي ايجاد شغل در بخش معدن و برق استفاده كند. فراموش نكنيم كه زغال‌سنگ جزو آلوده‌كننده‌ترين منابع توليد برق است.

اين وعده‌ها البته در واقعيت با يك چالش مهم رو‌به‌رو است: درحال حاضر قيمت حقيقي گاز در نازل‌ترين سطح تاريخي خود است و با رشد بيشتر توليد گاز شيل در امريكا قيمت آن ممكن است حتي بيش از اين هم افت كند. در عمل گاز ارزان يكي از بزرگ‌ترين دشمن نيروگاه‌هاي زغال‌سنگي است. كاهش قيمت گاز ممكن است خود به خود و از طريق نيروهاي رقابتي، نيروگاه‌هاي زغال‌سنگي را از بازار حذف كند.

البته در سناريو كمتر محتملي اگر صادرات گاز امريكا رونق شديدي بگيرد - كه البته بايد با احتياط آن را بيان كرد، چون قيمت گاز در نقاط ديگر دنيا هم افت كرده است و صادرات گاز مايع پرهزينه است- ممكن است فشار تقاضاي جديد ناشي از صادرات به افزايش عرضه چربيده و قيمت گاز در داخل امريكا بالاتر برود. در اين صورت نيروگاه‌هاي زغالي ممكن است مزيت به دست بياورند، امريكا در داخل زغال‌سنگ مصرف كند و گاز خود را صادر كند.

۳) گرمايش زمين و انرژي‌هاي پاك: لحن ترامپ به وضوح به سمت مخالفت با حمايت از انرژي‌هاي نو و نگراني براي تغييرات آب و هوايي است. حدس زده مي‌شود كه يكي از«منكران تغييرات آب و هوايي» ممكن است به رياست سازمان محيط‌زيست امريكا (EPA) برسد. حتي گفته مي‌شود كه سازمان محيط‌زيست ممكن است به زيرمجموعه‌يي از وزارت انرژي تبديل شود. ترامپ همچنان قول داده كه كمك مالي به نهادهاي مسوول محيط‌زيست و گرمايش زمين در سازمان ملل را قطع خواهد كرد. به اين ترتيب گفتمان گرمايش زمين، پيمان پاريس و شركت‌هاي سرمايه‌گذار انرژي‌هاي پاك احتمالا جزو بازندگان بزرگ خواهند بود. اين رفتار در زمان دولت بوش(با خروج از پيمان كيوتو) هم كم‌وبيش اتفاق افتاده بود. ترديد در مورد رفتار امريكا به وضوح خود را در اجلاس مراكش نشان داد.

با اين رفتار امريكا انتظار جهاني براي اعمال ماليات كربن سنگين روي سوخت‌هاي فسيلي(براي بيرون راندن آنها از بازار) افت خواهد كرد و اين براي كشورهاي توليدكننده سوخت‌هاي فسيلي(به خصوص نفت و گاز) خبر خوبي است. ولي همانطور كه گفتيم از طرف ديگر افزايش توليد نفت و گاز امريكا ممكن است، ضربه ديگري به بازار انرژي فسيلي وارد كرده و قيمت‌هاي پايين نفت را براي دوره طولاني‌تري محقق كند.نویسنده: حامد قدوسي استاد اقتصاد مالي در انستيتو استيونز
  خبر موج
  روي Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 ايرنا| شد- تهران وارد اسلووني جمهوري
  ريي براي ديروز عصر اسلووني سجمهوري ريي پاخور،
  بروت اقتصادي سياسي دوجانبه مذاكرات رسمي ديدار
  انجام خميني(ره) امام نالمللي بي فرودگاه طريق از ايران مقامات
  با كرد تشريح ايران خارجه وزارت
  سخنگوي وزير تچيان، چي حميد استقبال مورد شد تهران
  وارد دو تجاري اقتصادي فعاالن است قرار گرفت. قرار
  نيرو ميان همكاري گسترش هاي راه مشترك نشستي در كنند.
  كشور بررسي را ليوبليانا ترامپ
  تهران- با رويارويي براي ايران ميز روي هاي
  گزين مجلس به را روستاها اشتغالزايي اليحه
  روحاني ارسال از جمهور ريي مجلس امور معاون
  فرستاد-مهر| توسعه صندوق منابع محل از تسهيالت اعطاي نيفتد
  اليحه خطر به جهاني منافع كه دارد وجود خردگرايي در آن قا امريك جامعه
  در مناطق اولويت با روستاها در اشتغال ايجاد براي
  ملي داد خبر مجلس به مرزي عشايري يافته، توسعه
  كمتر جهت تالش ابتدا همان از خارجه وزارت در ظريف كشورمان خارجه وزارت سخنگوي قاسمي
  بهرام تقديم امروز اليحه اين اينكه بيان با اميري
  حسينعلي پاسپورت ايراني شهروندان جايگاه منزلت افزايش هاي رسانه با خبري نشست در روزگذشته
  صبح كمتر مناطق روستاها در پايدار توسعه گفت: شد،
  مجلس يك عنوان به اين بوده جهاني عرصه در ايراني برخي اظهارات درخصوص خارجي
  داخلي اصولي هاي سياس از يكي مرزي عشايري يافته،
  توسعه بوده مدنظر هميشه خارجه وزارت در دستورالعمل جديد جمهوري رييس ترامپ دونالد
  مشاوران به فوريت دو قيد با اليحه اين تقديم است يازدهم
  دولت اقدامات اينگونه انجام اينكه بيان با قاسمي است. صبر بايد كه داشت اظهار برجام درخصوص
  امريكا است. اصولي سياست همين راستاي در نيز
  مجلس زمانبر امري نيست پذير امكان يكطرفه صورت به اتفاقي چه كنيم قضاوت اينكه براي اكنون
  كنيم رييس نايب سخنراني لغو علت بررسي
  هيات مذاكرات كشورها برخي با ما كرد: تصريح است، كه است اين است مسلم آنچه است. زود افتد،
  مي مديركل معاون ايرنا| شود- مي مشهد راهي
  مجلس اين در ما با نيز كشورها برخي ايم ته داش زيادي خود جمهوري رياست آغاز به ترامپ كه چه
  هر هياتي كشور، وزير دستور طبق گفت: كشور وزارت
  سياسي دو شهروندان آمد رفت كه كردند صحبت ارتباط قانونمندي براساس بايد مواضعش شود،
  نزديك حال در مجلس رييس نايب سخنراني لغو علت بررسي
  براي هايي حوزه در بهخصوص كنيم، تسهيل را كشور فكر ما شود تعديل دارد وجود كشور آن در
  كه عازم (دوشنبه) ديروز عصر هيات اين كه است
  تشكيل نزديكي چنانكه بازرگاني؛ توريسم مثل وجود خردگرايي قدر آن امريكا جامعه در كنيم مي از هيات اين تركيب افزود: خورشيدي مجيد شد.
  مشه كند. ايجاد ها ملت بين بيشتري دوستي را جهاني منافع امريكا منافع كه باشد
  داشته ديگر بخشي انتظامي امنيتي معاونت سياسي،
  معاونت جهت بهتر فضاي ايجاد براي ما گفت: قاسمي نيندازند. خطر به لوا اين
  تحت زمان تا هيات اين فعاليت است. كشور وزارت هاي
  معاون جايگاه افزايش خارج دنياي با ايرانيان تماس چندجانبه تفاهم يك برجام اينكه بيان با
  وي شوراي مجلس رييس نايب سخنراني لغو علت كامل
  بررسي تهايم توانس مي كه آنجا تا ايراني پاسپورت منزلت دارد. را چيز همه آمادگي ايران گفت:
  است، داشت. خواهد ادامه مشهد در
  اسالمي ها تالش اين ايم داده انجام هايي تالش توانيم مي آماده وضعيتي هر براي پيش از را خود هاي
  گزينه دولت يك به سپاه رفتار مواضع
  انتصاب شرايط هم مقابل كشورهاي باشد دوطرفه بايد طرف كه كند احساس اگر خود وقت به
  كرده تاكيد سپاه سخنگوي است-ايلنا| مغرضانه
  خاص موضوع اين خواستن، صرف باشند. داشته را آن دهد انجام زمينه اين در كاري خواهد مي
  امريكايي كنند، تالش كساني كه است مغرضانه اقدامي اين
  كرد: به موضوع اين تحقق بعضا نيست. پذير امكان ميآورد. عمل به را الزم
  اقدامات خاص دولت يك به منصوب را سپاه رفتار ها ري گي
  موض اين ابتدا بتوانند بايد كشورها دارد نياز
  ابزارهايي اخير هاي روياروي مورد در شريف رمضان سردار
  بدانند. كنند. فراهم را ها زيرساخت ابزارها رود را ديكتاتورها راه سعودي ان عربست مدت اين در كرد: عنوان فارس خليج در امريكايي
  ناوهاي برخي كه سوال اين به پاسخ در
  قاسمي به مربوط هم آن كه داشتيم مشخص رويارويي يك است
  ما مقابل طرف پايبندي به منوط تعهدات اجراي كه اند كرده ال اع سعودي منطقه هاي
  رسانه متوقف فارس خليج هاي آب در كه بود امريكايي
  شناور با خود سخنان از ديگري بخش در قاسمي شد اشاره آنچه به باتوجه اروپا اتحاديه ديدگاه در گرچه باشيم داشته مشتركي مواضع توانيم مي است، رو روبه آن با بيرون درون در كه عديدهيي درصدد اربعين مراسم كردن برجسته با
  ايران كردند پيدا انتقال دريايي پايگاه به هم آنها ملوانان
  شدند، كنگره در اخير سال يك در كه لوايحي به اشاره ها تماس است. مشخص ايران برجام مورد در باقي الينحلي مسائل جانبه، دو مسائل برخي مورد فرضي دشمن يك ايجاد با را آنها دارد سعي در امسال نيز ايراني حجاج كه حج موضوع
  است عذرخواهي بودند ما آبهاي در كه پذيرفتند هم بعد
  و است، شده تصويب ايران مورد در امريكا سناي در اميدواريم داشت خواهد ادامه آنها ما بين به باتوجه بگذاريم سر پشت را آنها بايد كه مانده اين در كند فرافكني خود توهمات براساس تصريح كند، كمرنگ نوعي به را نكردند شركت
  آن همين ها امريكايي با ما مشخص رويارويي تنها كردند؛
  هم از بخشي نيست كم لوايح اين تعداد ت: گف كه هايي رايزني گفتوگو ها، ت نشس اين سايه روابط نزديكي از هنوز كه است زود موضوع اين را عربي كشورهاي ازجمله كشورها ديگر ارتباط زدهاند زيادي بيربط هاي حرف ها عربستاني
  كرد: انتها تا ابتدا از انجاميد طول به هم ساعت ۶۱ كه
  بود امريكا سيستمي درون مشكالت به اقدامات اين بيفزاييم خود مشتركات بر دارد وجود ما بين ايده يك عنوان به آن از ميتوانيم ولي ببريم نام كه است غلطي راه اين دهد. مي قرار تحتفشار باور عاقلي آدم هيچ كه هايي حرف زد. خواهند
  و بود. روشن همهچيز برميگردد.
  دارند، يكديگر با آنها كه اختالفي كاهش را دارد وجود بعضا كه هايي گاه تفاوتديد همچنين قاسمي بيفتد. اتفاق روزي كه كنيم ياد الزم خردگرايي از گرفته پيش در عربستان بحث حسيني اربعين راهپيمايي بحث كند.
  نمي جلسه در مطهري علي سخنراني لغو
  بررسي امريكا كنگره در برجام از بعد اليحه 70، ۶0 با همراه متقابلمان رابطه اساس پايه دهيم ويژه نماينده طرح سوريه بحران درخصوص كه ميپيمايد را راهي كشور اين نيست. برخوردار داستان نيز خدا خانه كعبه بحث است
  جدايي سخنگوي پارسايي، بهرام اميد-ايسنا|
  فراكسيون طي را خود قانوني مراحل تا آنها شده تصويب چراكه برود پيش طرف دو منافع تامين احترام تجزيه خطر كه كشور اين درخصوص ملل سازمان كردهاند طي را آن نيز منطقه ديكتاتورهاي برخي هستند متفاوت مقوله دو دو، اين است.
  ديگري شوراي كرد: اظهار اسالمي شوراي مجلس اميد
  فراكسيون قانوني مراحل آنها اگر ندارند. اجرا ضمانت نكنند داريم كه تفاوتهايي باوجود اروپا با ما اشتراكات اين به سوريه تجزيه گفت: نيز ميدهد افزايش را مشخص عمومي افكار مردم براي آنها سرنوشت مقدسات از سوءاستفاده هم به آنها دادن
  ارتباط علي سخنراني لغو بررسي براي امروز اميد فراكسيون
  مركزي ها طراحي اين برابر در كه آنچه ما كنند طي را خود است. زياد زياد مخالفان زيرا شد نخواهد محقق ها ادگي س ديگري بخش در خارجه وزارت سخنگوي است. بيهوده اشتباه، امري جهان جاي هر در
  مذهبي هاي كنش وا تا يدهد جلسه تشكيل مشهد در چيدهايم
  مطهري ترتيب به ميز روي كردهايم آماده جايي به هنوز دارد. وجود مورد اين در جدي منتشر اخبار درخصوص خبري نشست اين از هاي حرف موهومات اين به لذا است، غلط
  و قرار بررسي مورد نيز را موضوع اين به مجلس
  احتمالي ميكنيم. اجرا را ايراني پاسپورت منزلت افزايش جدي بخواهيم را مباحث گونه اين كه يدهايم نرس مصر ايران ميان روابط نزديكي بر مبني شده بيان ديگران نه ميكنيم توجه ما نه
  ناسنجيده مطهري علي حضور با جلسه اين اينكه بيان با وي
  دهد. پايبند خود تعهدات به وقتي اينكه بيان با وي به پاسخ در كشورمان ارشد ديپلمات اين كنيم. فكر خيلي آن روي كنيم تلقي است الم اس جهان در مهم كشور يك مصر گفت: از دور خيلي عربستانيها سوي از سخنان گونه
  اين مجلس رييس نايب سخنراني لغو افزود: شد، خواهد
  برگزار پايبند خود تعهدات به هم مقابل طرف كه هستيم گذشته روز چند در كه اخباري با ارتباط در سوالي كند ايفا الم اس جهان در مهمي نقش ميتواند نيست.
  انتظار است. نمايندگي مجلس رفيع جايگاه به تعرض
  درواقع آنچه هستيم اوضاع رصد حال در ما گفت: باشد، اروپايي كشورهاي برخي ايران مذاكره بر مبني اروپا ايران ميان همكاري در زياد اشتراكات وضعيت يك در كه ايم بوده مند عالقه همواره ما شوراي هاي تالش درخصوص همچنين
  وي امور راس در را مجلس اسالمي جمهوري بنيانگذار
  وقتي اگر ولي نميگيريم جدي را شود مي مطرح اكنون اقدامات شده منتشر رواديد لغو با ارتباط در از اروپا حمايت درخصوص همچنين وي داشته ارتباط مصر مردم دولت با ر مطلوب ت مبني عربستان، رهبري به فارس خليج
  همكاري تاكيد ويژه جايگاه اين بر هم رهبري معظم مقام ماينستند انجام را مقتضي اقدامات شود جدي مباحث اين ايراني گذرنامه منزلت ارتقاي جهت خارجه وزارت درخصوص اتحاديه اين كه يي بيانيه برجام اين اميدواريم دارد وجود آمادگي اين باشيم هاي همكاري سازمان از ايران گذاشتن كنار
  بر نوعي است موضوع اين با تقابل در تحركاتي چنين
  دارند، داد. خواهيم دكتر روحاني آقاي شعارهاي از يكي داد: توضيح داشت: اذعان است، كرده صادر ايران با همكاري جهاني منطقه مسائل برخي در بيفتد. اتفاق مشكالت به باتوجه سعودي عربستان گفت:
  اسالمي يشود. انجام يي سليقه هاي نه بها به كه است شكني
  قانون ميراث سازمان جديد رييس حضور
  نخستين ملت|احد خانه مجلس- فرهنگي كميسيون در كرد
  فرهنگي تصريح مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد جلسه در
  جهانگيري به اشاره با مجلس فرهنگي كميسيون سخنگوي خواه،
  آزادي دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان جديد رياست
  اينكه پيرامون نظر تبادل بحث معارفه، جهت امروز واگذاري
  گردشگري براي تمام نيمه طرح 2500 از بيش تكليف
  تعيين حضور فرهنگي كميسيون در سازمان آتي هاي برنام
  اهداف خانم ماندازهاي چش مهها برنا بيان گفت: يافت، شود
  خواهد ايجاد گذاري سرمايه انگيزه خصوصي بخش براي بايد نيا: طيب مجموعه اين رياست به تازگي به اينكه به توجه با پور حمدي
  ا گفت:«سازمان شد هاند، داشت رحها واگذاري در در كه سنتي هاي چارچوب از خصوصي ايران|
  بخش
  گروه ميراث سازمان با مرتبط كميسيون براي هاند شد
  منتصب موانع جلسات اين در كشور بودجه برنامه كرد انتقاد يود، دنبال ها ذاري واگ
  فرآيند ديروز مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد
  جلسه نماينده است. ضرروي المي اس شوراي مجلس در
  فرهنگي به احصا را رحا واگذاري فراروي مشكالت زمينه اين در را جديد علمي متدهاي از
  استفاده شد؛ برگزار سمهور ريي اول معاون رياست
  به هاي اه ديدگ داد: ادامه مي اسال شوراي مجلس در
  مالير كند.» گزارش ستاد وزير ديدگاه از كه سيستماتيكي نگاه شد؛ خواستار با «دوشنبه» هفته هر منظم طور به كه
  جلساتي با مرتبط موضوعات درخصوص فرهنگي كميسيون
  اعضاي افزود:«مسووليت جمهور ريي اول معاون فرآيند مانده، مغفول بخش يازدهم كابينه اقتصاد فرماندهي ستاد رييس جهانگيري، اسحاق
  حضور تعامل همكاري براي پور دي احم خانم رياست تحت
  دستگاه بخش به تمام نيمه عمراني 0052طرح واگذاري يشود. محسوب ايران اقتصاد در ذاريها
  واگ فرآيند تا شود مي برگزار مقاومتي
  اقتصاد شد. خواهد بيان نيز تر سب
  منا كشور بودجه برنامه سازمان عهده بر خصوصي كه بود ههايي چهر ازجمله نيز نفت وزير
  زنگنه، توسط مداوم طور به ايران اقتصاد اومازي
  مق ايرنا| تهران به سال از پس مراكش سفير
  ورود پايان در بتواند سازمان اين داريم انتظار است در توتال با نفتي قرارداد از گزارشي جلسه اين
  در شود. دنبال كشور اجرايي مقامات ترين
  عالي با آفريقا اتحاديه امنيت صلح كميسيونر شرقي،
  اسماعيل ارائه زمينه اين در مناسبي عملكرد گزارش سال كرد. ارائه جنوبي پارس فاز۱۱ اين در كابينه» اقتصادي «وزراي اكثر
  حضور توگو گف ديدار كشورمان خارجه امور وزير ظريف،
  محمدجواد گزارش به اشاره با همچنين جهانگيري كند.» فرماندهي ستاد هاي گير تصميم وزن
  جلسات هاي لش چا همكاري، مختلف هاي مينه ديدار اين در
  كرد. پروژه 700 تعداد اين از كه بوده ريال ميليارد جهاد نفت، نيرو، شهرسازي، راه اسالمي،
  ارشاد براي توتال شركت با قرارداد انعقاد از نفت وزير عمراني هاي رح واگذاري ضرورت اينكه ضمن كند مي تر سنگين را مقاومتي
  اقتصاد گري، افراط تروريسم، امنيتي، هاي وزه در ويژه
  مشترك جديد 49روژه رسيده، برداري بهر به تكميل كشور، بودجه برنامه سازمان رييس
  كشاورزي، نفت وزارت اقدام اين جنوبي، پارس ۱۱ فاز اجراي دبيرخانه گزارش به اشاره با جهانگيري
  اسحاق را ستاد اين هاي گير تصميم اجرايي
  ضمانت حفظ هاي ماموري مخدر مواد قاچاق با مبارزه دريايي، است.»
  دزدي تمام نيمه نيز ۱روژه پ39 دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان
  رييس در اقدام گفت:«اين كرد ارزيابي مهم كاري را شده انجام اقدامات عملكرد درخصوص
  ستاد واگذاري مانند موضوعاتي دهد. افزايش
  نيز قرار نظر تبادل مورد ا زمين اين در تجربيات تبادل
  صلح هاي روژه تعداد همچنين گزارش اين در معاون مركزي، بانك كل رييس گردشگري،
  و انجام مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست راستاي اظهار تمام نيمه عمراني رحهاي واگذاري براي خصوصي بخش به عمراني تمام نيمه هاي
  طر جديد سفير حسن، حامي سال از بعد است گفتني
  گرفت. اعالم عدد 57۶ واگذاري براي شده گيري تصمي امور در جمهور ييس معاون جمهور، رييس
  حقوقي نوين هاي فناور انتقال به منجر هم كه شده به تمام نيمه عمراني رحهاي «واگذاري كرد: با نفت وزارت قرارداد درباره سازي تصمي
  و ديدار كشورمان خارجه وزير با گذشته روز تهران در
  مراكش فراخوان درحال هاي روژه از نيز گزارشي شد رييس جمهور رييس اقتصادي مشاور
  اجرايي، هاي فيت ظر از استفاده هم شود مي كشور به اساسي ضرورت يك دولت براي خصوصي
  بخش ترين مهم ازجمله جنوبي ۱۱پارس فاز در
  توتال كرد. وي تسليم را خود استوارنامه
  رونوشت بود. ۶عدد 50 آنها تعداد كه شد ارائه واگذاري براي داشتند، حضور نيز ملي توسعه صندوق عامل است.»
  هيات داده قرار توجه مورد را داخلي
  است.» ابعاد گذشته روز جلسه در كه بود
  موضوعاتي بودن بيني پيش قابل غير دليل به خاورميانه
  تحليل انعقاد از گزارشي نشست، اين در هم نفت وزير انجام اقدامات عملكرد از گزارشي ستاد
  دبيرخانه معاون دولت، رساني الع اط پايگاه گزارش
  به گرفت. قرار ارزيابي بررسي مورد آن زواياي
  و اميرعبداللهيان، حسين ايسنا| است- دشوار
  ترامپ پارس ۱۱ فاز اجراي براي توتال شركت با قرارداد بخش به عمراني هاي رح واگذاري براي ذاريها
  شده واگ در مدرن روشهاي از استفاده اين واگذاري در موفقيت سجمهور ريي اول مشاركت ضرورت درباره سجمهور ريي اول
  معاون سومين در اسالمي شوراي مجلس رييس ويژه
  دستيار كرد. ارائه قرارداد اين به مربوط جزييات جنوبي كرد. ارائه
  خصوصي جلسه اين در نيز دارايي اقتصادي امور وزير سوي از جدي كار ملي عزم نيازمند را رحها هاي روژه رساندن سرانجام به در خصوصي
  بخش منطقه تحوالت الملل، بين نظام المللي بين
  همايش نيمه عمراني هاي طر واگذاري موضوع نهايتا اين در مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد
  دبير نيمه عمراني هاي طرح واگذاري اينكه بر تاكيد با افزود:«دولت دانست اجرايي هاي اه دستگ
  همه تكليف تعيين از گفت سخن تمام نيمه
  عمراني شرايط به اشاره با ايران اسالمي جمهوري خارجي
  سياست گرفت قرار حاضران بررسي بحث مورد تمام ملي هاي روژه شناسايي روند به اشاره با
  گزارش هاي روش چارچوب در خصوصي بخش به تمام دنبال به عمراني تمام نيمه رحهاي واگذاري
  از خبر واگذاري براي تمام نيمه طرح 2500 از
  بيش تحليلها كرد: اظهار ترامپ انتخاب خاورميانه
  پيچيده زواياي ابعاد درباره مختلف اههاي ديدگ نظرات هاي روژه كل گفت:«جمع واگذاري قابل استاني
  و موضوع به نگاه گفت: نيست، پذير امكان سنتي رحها اين اجراي اصلي هدف نيست
  درآمد درخصوص دولت گيري جهت جهانگيري
  داد. بودن شبيني پي غيرقابل به توجه با خاورميانه اوضاع
  درباره دبيرخانه شد، مقرر مطرح موضوع اين مختلف پايان تا واگذاري قابل استاني ملي شده
  شناسايي يي گونه به بايد شرايط كند تغيير بايد واگذاري از مردم شدن مند بهر آنها تكميل در تسريع «درآمدزايي» نه را عمراني رحهاي اين
  واگذاري منطقه بازيگران وضعيت مساله اين نيست مشخص
  ترامپ از پس برگزار خصوص اين در جلساتي ستاد است.» بوده ۶پروژه 7۶2 جاري سال ماه
  آبان براي كافي رغبت انگيزه خصوصي بخش كه باشد هاست.» رح اين مزاياي ارزيابي هها پروژ ساختن» در«عملياتي تسريع
  بلكه كار روي ابعاد زمان مرور به بايد بنابراين د، وار دش
  را ضعف نقاط نيز موجود مشكالت موانع احصا استاني ملي هاي پروژ تعداد همچنين
  وي باشد.» داشته تمام نيمه رحاي اجراي عضويت با جلساتي برگزاري خواستار
  وي هاي استا عملكرد مستمر پايش فرآيند از
  كرد كرد. بررسي را امريكا جديد مهور ريي
  آمدن ستاد آتي جلسه در را نتايج زمينه، اين در قوت افزود:«اعتبار كرد عنوان روژه 933 را شده
  واگذار معدن صنعت، وزراي كه جلسه اين در بودجه برنامه سازمان مرتبط هاي تگاه
  دس طيبنيا علي كرد. صحبت ها واگذاري در
  مختلف ايران به لبنان جمهوري رييس سفر
  احتمال كند. مطرح 87.5 پروژه تعداد اين براي هگذاري سرماي
  كل فرهنگ اجتماعي، رفاه كار تعاون، تجارت، ناموفق موفق عملكرد كه استانداراني نيز
  كشور به عمراني هاي رح واگذاري بحث ادامه
  در است قرار اليوم راي روزنامه گزارش اب|ه آن
  عربستان- به تا شود بيروت راهي سعودي مقامات از بلندپايه
  هياتي لبنان ارتش به ساالنه كمك اهداي موضوع درباره
  رايزني منطقه در كارآمدتر هاي «دول نظريه براي يها اروپاي با مذاكره منيتساز هاي دولت تبديل امريكا نمايندگان مجلس
  مصوبه سفر براي عربستان پادشاه دعوتنامه همچنين
  پرداخته دهد. تحويل را رياض به كشور اين جديد سجمهوري برترين»
  ريي «قدرت جاي به تر» وي سنگين آب فروش ثباتي بي عامل به است برجام صريح نص
  خالف از پس عون يشود داده احتمال كه است حالي در
  اين استراتژيك هاي بررس مركز رييس معاون سخنگو كمالوندي، بهروز دانشگاه رييس سليمي، حسين دكتر ملي امنيت كميسيون
  سخنگوي اين راس در است، گفتني بيايد. تهران به رياض به
  سفر خود سخنراني در تجمهوري رياس راهبردي امور مجلس الملل، بين سومين در سخناني در طباطبايي عالمه اسالمي، شوراي مجلس خارجي
  سياست عبدالعزيز، بن سلمان مشاور مكه امير فيصل، خالد
  هيات ايده طباطبايي عالمه دانشگاه در توگويي گف در اتمي انرژي سازمان الملل، بين «نظام المللي بين همايش به هواپيما فروش ممنوعيت طرح
  تصويب خليج امور وزير سبهان، ثامر دارد. وديرار سعها
  پادشاه تعامالت تحوالت درخصوص جديدي المللي بي آژانس اخير گزارش درخصوص خارجي سياست يي منطقه تحوالت خالف را امريكا نمايندگان مجلس در
  ايران يكند. همراهي را فيصل سفر اين در نيز عربستان
  (فارس) برترين قدرت نظريه براي بديلي يتواند كه كرد ارائه منطقهيي براساس گفت: ايران سنگين آب ذخاير ميزان درباره اتمي انرژي متنوع بازيگر صدها با امروز اينكه بيان با ايران» اسالمي جمهوري دانست. ها امريكايي عهدشكني نشانگر برجام صريح
  نص اهميت داراي رو آن از سفر اين راياليوم، گزارش
  طبق العرساني اط پايگاه گزارش به باشد. منطقه ژاندارم همان يا به را خود توليدي سنگين آب تن ۱30 بر مازاد بايد ايران برجام، گيري شكل در تاثيرشان گاه كه هستيم مواجه الملل بين صحنه در مجلس اقدام كرد: اظهار حسيني نقوي سيدحسين ايسنا، گزارش
  به بهبود در مهمي نقش يكند تالش عون ميشل كه
  است تحوالت الملل، بين «نظام همايش در آشنا الدين حسام دولت، است. انجام حال در كار اين كه يكرد عرضه المللي بي بازارهاي هايي نگر توان نمي ديگر گفت: است، بيشتر الملل بين روابط به هواپيما فروش ممنوعيت طرح تصويب بر مبني امريكا
  نمايندگان ميان تنش كاهش همچنين عربستان، ايران ميان
  روابط الملل، بين «نظام گفت: ايران» خارجي سياست يي منطقه امريكا به ايران سنگين آب تن 70 تاكنون اينكه بيان با او خوانده بينالمللي روابط هاي تئور در هژمونيك ثبات آنچه مثل سوي از بدعهدي عهدشكني نوعي هم است برجام خالف هم
  ايران راستا همين در كند. ايفا منطقه در سنت اهل
  شيعه از جدا موضوع سه ايران» خارجي سياست هيي منطق تحوالت كشورهاي با مذاكرات داشت: اظهار است، شده فروخته روسيه حركت هژموني فراسوي دنيايي به ما امروز كرد. تحليل را شود عليه آنها متميز خصو رفتار تغيير عدم نشانگر كه يهاست
  امريكاي راهي سعودي، عربستان به سفر از پس عون رود
  انتظار را جامع واحد تحليل يك از متفاوت اليه سه بلكه نيستند، هم ويژه به هستند، ايران سنگين آب خريد خواستار كه ديگر كه هايي دول دهايم، ش دنيايي وارد ما داد: ادامه وي يم. مي كن در اين از پيش داد: ادامه مجلس در ورامين نماينده است. ايران
  ملت تقريب در موثري نقش مسيحي، يك عنوان به تا شود
  ايران بدهد: پاسخ اساسي سوال يك به بايد همانا كه دهند مي تشكيل دارد. ادامه باره اين يدر اروپهاي اين هستند ثباتي بي عامل خود امروز بودند ساز منيت زمان يك به ترامپ جمهوري رياست از پيش هايي طر چنين هم امريكا
  كنگره كند. بازي اختالفات كاهش
  مذاهب هدفي چه به رسيدن براي مسيري چه ايران خارجي سياست راهبردي امور مجلس الملل، بي معاون ايلنا، گزارش به مناطق به اشاره با سليمي است. الملل بين صحنه در مهم تحولي كسي چه كند نم فرقي كه دهد مي نشان اين بود رسيده
  تصويب ايران اي هسته توافق تقويت دنبال به
  اوباما يك در افزود: سجمهوري ريي فرهنگي مشاور كند؟ طي بايد را در خود تعهدات به ايران اينكه بيان با اتمي انرژي سازمان گذشته در مناطق اين كرد: اظهار التين امريكاي آسيا شرق اروپا، رفتار است قرار باشد، كس هر بلكه گيرد؛ قرار امريكا حاكميت راس
  در امريكا ژورنال والاستريت |روزنامه تسنيم
  است– سرنوشت نيز منطقه معادالت همه كه يشود تصور ديدگاه، كرد: تصريح كرد، خواهد عمل آن به بوده پايبند برجام افتاده اتفاق آنها در مردم كشتار تاريخ اي هن ترين زرگ مصوبه اينكه بيان با وي باشد. داشته ادامه ايران عليه وم
  خصآمي يكنند تاكيد حالي در امريكايي هاي ام مق داد،
  گزارش ما دوم، ديدگاه در است. بزرگ درتهاي توافقات گرو در ايران به را تن ۱30 بر مازاد سنگين آب ميزان كه كرده اعالم ايران هند بود بينالملل روابط عرصه در برانگيز لش چا مناطق از است ايران به هواپيما فروش ممنوعيت مورد در امريكا نمايندگان
  مجلس دارد قصد رياستش آخر اههاي در اوباما باراك دولت
  كه جهاني سطح در قدرت نظامات معادالت به اعتنايي هيچ نبايد است شده انجام كار اين كرد خواهد عرضه المللي بي بازارهاي ديده خشونت جنگ احتمال كمتر مناطق اين در امروز اما دوران در ترامپ اگر شد: يادآور برسد، سهور جم ريي سنا تاييد به
  بايد نخستين كه كند مستحكم را ايران با تهيي هس
  توافق باشيم؛ داشته بزرگ هاي قدرت ميان منافع تضاد يا تقسيم نحوه برخي با هم مذاكراتي شده فروخته 07تن تاكنون كه طوري به با گفت: طباطبايي عالمه دانشگاه رييس ايسنا، گزارش به شود. كرد، وتو را آن يا نكرد امضا را به يي مصو چنين اش جمهوري
  رياست نشان امريكا منتخب ييسجمهور ترامپ، دونالد
  انتصابات نظام نفي مقابله جهت در صرفا را خود خارجي سياست بايد بلكه است. انجام حال در تن ۱30 بر مازاد مقادير فروش براي كشورها خود اشاره مورد مناطق اين تا دول جاي به جديد نيروهاي آمدن در اما دارد. تفاوت قبل دولت با جديد دولت نگاه كه دهد
  نشان موانع ها لش چا با ايران يي هسته توافق مسير كه يدهد
  م بر مبتني رويكرد سوم، ديدگاه اما افزود: آشنا ببريم. پيش موجود مايل ايران كه است زماني برجام خالف داد: ادامه كمالوندي نيروهاي امروز متاسفانه كردند بدل آسايش امن مناطق به را يكند نم فرقي كه شد خواهد تاييد ادعا اين مصوبه اين امضاي
  صورت دولت يافزايد: گزارش اين شد. خواهد هرو روب
  زيادي در ايران خارجي سياست هاي اولوي آن مبناي بر كه است اعتدال رخ اتفاقي چنين حال به تا كه بفروشد را مازاد مقدار اين نباشد تها قدر كه درحال هستند. بخش ثبات آفرين امنيت ديگري بايد ۱+5 گفت: وي گيرد. قرار امريكا حاكميت راس در كسي
  چه ورود براي را بيشتري مجوزهاي دارد قصد احتماال
  اوباما تحوالت نيز الملل بين نظام تحوالت با متقابل مداوم تاثر تاثير قالب در خود تعهدات به ايران كرد: تاكيد پايان در او است. نداده ريها درگي به زدن دامن يا جنگ ايجاد در بزرگ هاي دول اروپا روسيه، چين، با ما توافق زيرا كند؛ مشخص امريكا با را خود
  تكليف طور همين كند صادر ايران بازار به امريكايي تاي
  شرك يشوند. ارزيابي سنجيده كشور پيراموني محيط است. كرده عمل خوبي به پروتكل پادمان نقشآفرينند. تروريسم استمرار خير. يا شود اجرا توافق اين يواهند آيا بگويند بايد آنها است
  و... كند. لغو را تهران عليه بيشتري هاي تحريم
گزينه‌هاي روي ميز ايران براي رويارويي با ترامپ
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/9/2
گزينه‌هاي روي ميز ايران براي رويارويي با ترامپ
سخنگوي وزارت خارجه ايران تشريح كرد


در جامعه امريكا آن‌قدر خردگرايي وجود دارد كه منافع جهاني به خطر نيفتدبهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه كشورمان صبح روزگذشته در نشست خبري با رسانه‌هاي داخلي و خارجي درخصوص اظهارات برخي مشاوران دونالد ترامپ رييس‌جمهوري جديد امريكا درخصوص برجام اظهار داشت كه بايد صبر كنيم و اكنون براي اينكه قضاوت كنيم چه اتفاقي مي‌افتد، زود است. آنچه مسلم است اين است كه هر چه كه ترامپ به آغاز رياست‌جمهوري خود نزديك شود، مواضعش بايد براساس قانونمندي كه در آن كشور وجود دارد تعديل شود و ما فكر مي‌كنيم در جامعه امريكا آن‌قدر خردگرايي وجود داشته باشد كه منافع امريكا و منافع جهاني را تحت اين لوا به خطر نيندازند.

وي با بيان اينكه برجام يك تفاهم چندجانبه است، گفت: ايران آمادگي همه‌ چيز را دارد. گزينه‌هاي خود را از پيش براي هر وضعيتي آماده كرده و به وقت خود اگر احساس كند كه طرف امريكايي مي‌خواهد كاري در اين زمينه انجام دهد اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد. عربستان‌سعودي راه ديكتاتورها را مي‌رود

قاسمي در پاسخ به اين سوال كه برخي رسانه‌هاي منطقه و سعودي اعلام كرده‌اند كه ايران با برجسته كردن مراسم اربعين درصدد است موضوع حج كه حجاج ايراني نيز امسال در آن شركت نكردند را به نوعي كم‌رنگ كند، تصريح كرد: عربستاني‌ها حرف‌هاي بي‌ربط زيادي زده‌اند و خواهند زد. حرف‌هايي كه هيچ آدم عاقلي باور نمي‌كند. بحث راهپيمايي اربعين حسيني بحث جدايي است و بحث كعبه و خانه خدا نيز داستان ديگري است. اين دو، دو مقوله متفاوت هستند و ارتباط دادن آنها به هم و سوءاستفاده از مقدسات مذهبي در هر جاي جهان امري اشتباه، بيهوده و غلط است، لذا به اين موهومات و حرف‌هاي ناسنجيده نه ما توجه مي‌كنيم و نه ديگران و بيان اين‌گونه سخنان از سوي عربستاني‌ها خيلي دور از انتظار نيست.

وي همچنين درخصوص تلاش‌هاي شوراي همكاري خليج‌فارس به رهبري عربستان، مبني بر كنار گذاشتن ايران از سازمان همكاري‌هاي اسلامي گفت: عربستان‌سعودي باتوجه به مشكلات عديده‌يي كه در درون و بيرون با آن روبه‌رو است، سعي دارد آنها را با ايجاد يك دشمن فرضي براساس توهمات خود فرافكني كند و در اين ارتباط ديگر كشورها ازجمله كشورهاي عربي را تحت‌فشار قرار مي‌دهد. اين راه غلطي است كه عربستان در پيش گرفته و از خردگرايي لازم برخوردار نيست. اين كشور راهي را مي‌پيمايد كه برخي ديكتاتورهاي منطقه نيز آن را طي كرده‌اند و سرنوشت آنها براي مردم و افكار عمومي مشخص است. سخنگوي وزارت خارجه در بخش ديگري از اين نشست خبري درخصوص اخبار منتشر شده مبني بر نزديكي روابط ميان ايران و مصر گفت: مصر يك كشور مهم در جهان اسلام است و مي‌تواند نقش مهمي در جهان اسلام ايفا كند و ما همواره علاقه‌مند بوده‌ايم كه در يك وضعيت مطلوب‌تر با دولت و مردم مصر ارتباط داشته باشيم و اين آمادگي وجود دارد و اميدواريم اين اتفاق بيفتد. در برخي مسائل منطقه و جهاني مي‌توانيم مواضع مشتركي داشته باشيم گرچه در مورد برخي مسائل دو جانبه، مسائل لاينحلي باقي مانده كه بايد آنها را پشت‌سر بگذاريم و باتوجه به اين موضوع زود است كه هنوز از نزديكي روابط نام ببريم ولي مي‌توانيم از آن به عنوان يك ايده ياد كنيم كه روزي اتفاق بيفتد. قاسمي همچنين درخصوص بحران سوريه و طرح نماينده ويژه سازمان ملل درخصوص اين كشور كه خطر تجزيه را افزايش مي‌دهد نيز گفت: تجزيه سوريه به اين سادگي‌ها محقق نخواهد شد زيرا مخالفان زياد و جدي در اين مورد وجود دارد. هنوز به جايي نرسيده‌ايم كه اين‌گونه مباحث را بخواهيم جدي تلقي كنيم و روي آن خيلي فكر كنيم. اشتراكات زياد در همكاري ميان ايران و اروپا

وي همچنين درخصوص حمايت اروپا از برجام و بيانيه‌يي كه اين اتحاديه درخصوص همكاري با ايران صادر كرده است، اذعان داشت: ديدگاه اتحاديه اروپا باتوجه به آنچه اشاره شد در مورد برجام و ايران مشخص است. تماس‌ها بين ما و آنها ادامه خواهد داشت و اميدواريم در سايه اين نشست‌ها، گفت‌وگو و رايزني‌هايي كه بين ما وجود دارد بر مشتركات خود بيفزاييم و تفاوت‌ ديدگاه‌هايي كه بعضا وجود دارد را كاهش دهيم و پايه و اساس رابطه‌ متقابل‌مان همراه با احترام و تامين منافع دو طرف پيش برود چراكه اشتراكات ما با اروپا باوجود تفاوت‌هايي كه داريم زياد است. افزايش منزلت پاسپورت ايراني

اين ديپلمات ارشد كشورمان در پاسخ به سوالي در ارتباط با اخباري كه در چند روز گذشته مبني بر مذاكره ايران و برخي كشورهاي اروپايي در ارتباط با لغو رواديد منتشر شده و اقدامات وزارت خارجه جهت ارتقاي منزلت گذرنامه ايراني توضيح داد: يكي از شعارهاي آقاي روحاني و دكتر ظريف در وزارت خارجه از همان ابتدا تلاش جهت افزايش منزلت جايگاه شهروندان ايراني و پاسپورت ايراني در عرصه جهاني بوده و اين به عنوان يك دستورالعمل در وزارت خارجه هميشه مدنظر بوده است. قاسمي با بيان اينكه انجام اين‌گونه اقدامات به‌صورت يك‌طرفه امكان‌پذير نيست و امري زمان‌بر است، تصريح كرد: ما با برخي كشورها مذاكرات زيادي داشته‌ايم و برخي كشورها نيز با ما در اين ارتباط صحبت كردند كه رفت و آمد شهروندان دو كشور را تسهيل كنيم، به‌خصوص در حوزه‌هايي مثل توريسم و بازرگاني؛ چنان‌كه نزديكي و دوستي بيشتري بين ملت‌ها ايجاد كند.

قاسمي گفت: ما براي ايجاد فضاي بهتر جهت تماس ايرانيان با دنياي خارج و افزايش جايگاه منزلت پاسپورت ايراني تا آنجا كه مي‌توانسته‌ايم و مي‌توانيم تلاش‌هايي انجام داده‌ايم و اين تلاش‌ها بايد دوطرفه باشد و كشورهاي مقابل هم شرايط آن را داشته باشند. صرف خواستن، اين موضوع امكان‌پذير نيست. بعضا تحقق اين موضوع به ابزارهايي نياز دارد و كشورها بايد بتوانند ابتدا اين ابزارها و زيرساخت‌ها را فراهم كنند. اجراي تعهدات منوط به پايبندي طرف مقابل است

قاسمي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لوايحي كه در يك سال اخير در كنگره و سناي امريكا در مورد ايران تصويب شده است، گفت: ‌تعداد اين لوايح كم نيست و بخشي از اين اقدامات به مشكلات درون سيستمي امريكا و اختلافي كه آنها با يكديگر دارند، برمي‌گردد.

70،60 لايحه بعد از برجام در كنگره امريكا تصويب شده و آنها تا مراحل قانوني خود را طي نكنند ضمانت اجرا ندارند. اگر آنها مراحل قانوني خود را طي كنند ما آنچه كه در برابر اين طراحي‌ها آماده كرده‌ايم و روي ميز به ترتيب چيده‌ايم

را اجرا مي‌كنيم.

وي با بيان اينكه وقتي به تعهدات خود پايبند هستيم كه طرف مقابل هم به تعهدات خود پايبند باشد، گفت: ما در حال رصد اوضاع هستيم و آنچه اكنون مطرح مي‌شود را جدي نمي‌گيريم ولي اگر اين مباحث جدي شود اقدامات مقتضي را انجام خواهيم داد.نویسنده:
تعيين تكليف بيش از 2500 طرح نيمه تمام براي واگذاري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/9/2
تعيين تكليف بيش از 2500 طرح نيمه تمام براي واگذاري
جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصريح كرد


طيب‌نيا: بايد براي بخش خصوصي انگيزه سرمايه‌گذاري ايجاد شودگروه ايران|

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ديروز به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد؛ جلساتي كه به طور منظم هر هفته «دوشنبه» با حضور اسحاق جهانگيري، رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برگزار مي‌شود تا فرآيند مقاوم‌سازي اقتصاد ايران به طور مداوم توسط عالي‌ترين مقامات اجرايي كشور دنبال شود. حضور اكثر «وزراي اقتصادي كابينه» در اين جلسات وزن تصميم‌گيري‌هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را سنگين‌تر مي‌كند ضمن اينكه ضمانت اجرايي تصميم‌گيري‌هاي اين ستاد را نيز افزايش مي‌دهد. موضوعاتي مانند واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي و تصميم‌سازي درباره قرارداد وزارت نفت با توتال در فاز 11پارس جنوبي ازجمله مهم‌ترين موضوعاتي بود كه در جلسه روز گذشته ابعاد و زواياي آن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. معاون اول رييس‌جمهور درباره ضرورت مشاركت بخش خصوصي در به سرانجام رساندن پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام سخن گفت و از تعيين تكليف بيش از 2500طرح نيمه تمام براي واگذاري خبر داد. جهانگيري جهت‌گيري دولت درخصوص واگذاري اين طرح‌هاي عمراني را نه «درآمدزايي» بلكه تسريع در«عملياتي ساختن» پروژه‌ها ارزيابي كرد و از فرآيند پايش مستمر عملكرد استان‌هاي مختلف در واگذاري‌ها صحبت كرد. علي طيب‌نيا در ادامه بحث واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي از چارچوب‌هاي سنتي كه در فرآيند واگذاري‌ها دنبال مي‌شود، انتقاد كرد و استفاده از متدهاي علمي جديد را در اين زمينه خواستار شد؛ نگاه سيستماتيكي كه از ديدگاه وزير اقتصاد كابينه يازدهم بخش مغفول مانده، فرآيند واگذاري‌ها در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. زنگنه، وزير نفت نيز ازجمله چهره‌هايي بود كه در اين جلسه گزارشي از قرارداد نفتي با توتال در فاز11پارس جنوبي ارائه كرد. ضرورت واگذاري طرح‌هاي عمراني

اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد درخصوص عملكرد و اقدامات انجام شده براي واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام اظهار كرد: «واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي براي دولت يك ضرورت اساسي است.»

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، معاون اول رييس‌جمهور موفقيت در واگذاري اين طرح‌ها را نيازمند عزم ملي و كار جدي از سوي همه دستگاه‌هاي اجرايي دانست و افزود:«دولت از واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني به دنبال درآمد نيست و هدف اصلي اجراي اين طرح‌ها تسريع در تكميل آنها و بهره‌مند شدن مردم از مزاياي اين طرح‌هاست.»

وي خواستار برگزاري جلساتي با عضويت دستگاه‌هاي مرتبط و سازمان برنامه و بودجه كشور و نيز استانداراني كه عملكرد موفق و ناموفق در واگذاري طرح‌ها داشته‌اند، شد و گفت:«سازمان برنامه و بودجه كشور در اين جلسات موانع و مشكلات فراروي واگذاري طرح‌ها را احصا و به ستاد گزارش كند.»

معاون اول رييس‌جمهور افزود:«مسووليت واگذاري 2500طرح عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و انتظار داريم اين سازمان بتواند در پايان سال گزارش عملكرد مناسبي در اين زمينه ارائه كند.» جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش وزير نفت از انعقاد قرارداد با شركت توتال براي اجراي فاز 11 پارس جنوبي، اين اقدام وزارت نفت را كاري مهم ارزيابي كرد و گفت:«اين اقدام در راستاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي انجام شده كه هم منجر به انتقال فناوري‌هاي نوين به كشور مي‌شود و هم استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي را مورد توجه قرار داده است.» استفاده از روش‌هاي مدرن در واگذاري‌ها

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اينكه واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي در چارچوب روش‌هاي سنتي امكان‌پذير نيست، گفت: نگاه به موضوع واگذاري بايد تغيير كند و شرايط بايد به گونه‌يي باشد كه بخش خصوصي انگيزه و رغبت كافي براي اجراي طرح‌هاي نيمه تمام داشته باشد.»

در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، نيرو، نفت، جهاد كشاورزي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس كل بانك مركزي، معاون حقوقي رييس‌جمهور، معاون رييس‌جمهور در امور اجرايي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبيرخانه ستاد گزارشي از عملكرد و اقدامات انجام شده براي واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي ارائه كرد.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در اين گزارش با اشاره به روند شناسايي پروژه‌هاي ملي و استاني قابل واگذاري گفت:«جمع كل پروژه‌هاي شناسايي شده ملي و استاني قابل واگذاري تا پايان آبان ماه سال جاري 6267 پروژه بوده است.»

وي همچنين تعداد پروژه‌هاي ملي و استاني واگذار شده را 933پروژه عنوان كرد و افزود:«اعتبار كل سرمايه‌گذاري براي اين تعداد پروژه 87.5 ميليارد ريال بوده كه از اين تعداد 700پروژه تكميل به بهره‌برداري رسيده، 94پروژه جديد و 139پروژه نيز نيمه تمام است.»

در اين گزارش همچنين تعداد پروژه‌هاي تصميم‌گيري شده براي واگذاري 576 عدد اعلام شد و گزارشي نيز از پروژه‌هاي درحال فراخوان براي واگذاري ارائه شد كه تعداد آنها 650 عدد بود.

وزير نفت هم در اين نشست، گزارشي از انعقاد قرارداد با شركت توتال براي اجراي فاز 11پارس جنوبي و جزييات مربوط به اين قرارداد ارائه كرد.

نهايتا موضوع واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام مورد بحث و بررسي حاضران قرار گرفت و نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف درباره ابعاد و زواياي مختلف اين موضوع مطرح و مقرر شد، دبيرخانه ستاد جلساتي در اين خصوص برگزار و پس از احصا موانع و مشكلات موجود و نيز نقاط ضعف و قوت در اين زمينه، نتايج را در جلسه آتي ستاد مطرح كند.نویسنده:
مصوبه مجلس نمايندگان امريكا خلاف نص صريح برجام است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/9/2
مصوبه مجلس نمايندگان امريكا خلاف نص صريح برجام است


سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، تصويب طرح ممنوعيت فروش هواپيما به ايران در مجلس نمايندگان امريكا را خلاف نص صريح برجام و نشانگر عهدشكني امريكايي‌ها دانست.

به گزارش ايسنا، سيدحسين نقوي حسيني اظهار كرد: اقدام مجلس نمايندگان امريكا مبني بر تصويب طرح ممنوعيت فروش هواپيما به ايران هم خلاف برجام است و هم نوعي عهدشكني و بدعهدي از سوي امريكايي‌هاست كه نشانگر عدم تغيير رفتار خصومت‌آميز آنها عليه ملت ايران است. نماينده ورامين در مجلس ادامه داد: پيش از اين در كنگره امريكا هم چنين طرح‌هايي پيش از رياست‌جمهوري ترامپ به تصويب رسيده بود و اين نشان مي‌دهد كه فرقي نمي‌كند چه كسي در راس حاكميت امريكا قرار گيرد؛ بلكه هر كس باشد، قرار است رفتار خصومت‌آميز عليه ايران ادامه داشته باشد. وي با بيان اينكه مصوبه مجلس نمايندگان امريكا در مورد ممنوعيت فروش هواپيما به ايران بايد به تاييد سنا و رييس‌جمهور برسد، يادآور شد: اگر ترامپ در دوران رياست‌جمهوري‌اش چنين مصوبه‌يي را امضا نكرد يا آن را وتو كرد، نشان مي‌دهد كه نگاه دولت جديد با دولت قبل تفاوت دارد. اما در صورت امضاي اين مصوبه اين ادعا تاييد خواهد شد كه فرقي نمي‌كند چه كسي در راس حاكميت امريكا قرار مي‌گيرد. وي گفت: 1+5 بايد تكليف خود را با امريكا مشخص كند؛ زيرا توافق ما با چين، روسيه، اروپا و... است و آنها بايد بگويند آيا مي‌خواهند اين توافق اجرا شود يا خير.نویسنده:
تبديل دولت‌هاي امنيت‌ساز به عامل بي‌ثباتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/9/2
تبديل دولت‌هاي امنيت‌ساز به عامل بي‌ثباتي


دكتر حسين سليمي، رييس دانشگاه علامه طباطبايي در سخناني در سومين همايش بين‌المللي «نظام بين‌الملل، تحولات منطقه‌يي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» با بيان اينكه امروز با صدها بازيگر متنوع در صحنه بين‌الملل مواجه هستيم كه گاه تاثيرشان در شكل‌گيري روابط بين‌الملل بيشتر است، گفت: ديگر نمي‌توان نگرش‌هايي مثل آنچه ثبات هژمونيك در تئوري‌هاي روابط بين‌المللي خوانده مي‌شود را تحليل كرد. امروز ما به دنيايي فراسوي هژموني حركت مي‌كنيم. وي ادامه داد: ما وارد دنيايي شده‌ايم، دولت‌هايي كه يك زمان امنيت‌ساز بودند امروز خود عامل بي‌ثباتي هستند و اين تحولي مهم در صحنه بين‌الملل است. سليمي با اشاره به مناطق اروپا، شرق آسيا و امريكاي لاتين اظهار كرد: اين مناطق در گذشته بزرگ‌ترين جنگ‌هاي تاريخ و كشتار مردم در آنها اتفاق افتاده است و از مناطق چالش‌برانگيز در عرصه روابط بين‌الملل بوده‌اند اما امروز در اين مناطق كمتر احتمال جنگ و خشونت ديده مي‌شود. به گزارش ايسنا، رييس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: با آمدن نيروهاي جديد به جاي دولت‌ها اين مناطق مورد اشاره خود را به مناطق امن و آسايش بدل كردند و متاسفانه امروز نيروهاي ديگري امنيت‌آفرين و ثبات‌بخش هستند. درحالي‌كه قدرت‌ها و دولت‌هاي بزرگ در ايجاد جنگ يا دامن زدن به درگيري‌ها و استمرار تروريسم نقش‌آفرينند.نویسنده:
مذاكره با اروپايي‌ها براي فروش آب سنگين
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/9/2
مذاكره با اروپايي‌ها براي فروش آب سنگين


بهروز كمالوندي، سخنگو و معاون بين‌الملل، مجلس و امور راهبردي سازمان انرژي اتمي در گفت‌وگويي درخصوص گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره ميزان ذخاير آب سنگين ايران گفت: براساس برجام، ايران بايد مازاد بر 130 تن آب سنگين توليدي خود را به بازارهاي بين‌المللي عرضه مي‌كرد كه اين كار در حال انجام است.

او با بيان اينكه تاكنون 70تن آب سنگين ايران به امريكا و روسيه فروخته شده است، اظهار داشت: مذاكرات با كشورهاي ديگر كه خواستار خريد آب سنگين ايران هستند، به ويژه اروپايي‌ها در اين باره ادامه دارد.

به گزارش ايلنا، معاون بين‌الملل، مجلس و امور راهبردي سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه ايران به تعهدات خود در برجام پايبند بوده و به آن عمل خواهد كرد، تصريح كرد: ايران اعلام كرده كه ميزان آب سنگين مازاد بر 130 تن را به بازارهاي بين‌المللي عرضه خواهد كرد و اين كار انجام شده است به‌طوري‌كه تاكنون 70 تن فروخته شده و مذاكراتي هم با برخي كشورها براي فروش مقادير مازاد بر 130 تن در حال انجام است. كمالوندي ادامه داد: خلاف برجام زماني است كه ايران مايل نباشد اين مقدار مازاد را بفروشد كه تا به حال چنين اتفاقي رخ نداده است. او در پايان تاكيد كرد: ايران به تعهدات خود در قالب پادمان و پروتكل به خوبي عمل كرده است.نویسنده:
نظريه «دولت‌هاي كارآمدتر در منطقه قوي‌تر» به جاي «قدرت برترين»
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/9/2
نظريه «دولت‌هاي كارآمدتر در منطقه قوي‌تر» به جاي «قدرت برترين»


رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در سخنراني خود در دانشگاه علامه طباطبايي ايده جديدي درخصوص تحولات و تعاملات منطقه‌يي ارائه كرد كه مي‌تواند بديلي براي نظريه قدرت برترين يا همان ژاندارم منطقه باشد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، حسام‌الدين آشنا در همايش «نظام بين‌الملل، تحولات منطقه‌يي و سياست خارجي ايران» گفت: «نظام بين‌الملل، تحولات منطقه‌يي و سياست خارجي ايران» سه موضوع جدا از هم نيستند، بلكه سه لايه متفاوت از يك تحليل واحد و جامع را تشكيل مي‌دهند كه همانا بايد به يك سوال اساسي پاسخ بدهد: سياست خارجي ايران چه مسيري براي رسيدن به چه هدفي را بايد طي كند؟ مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري افزود: در يك ديدگاه، تصور مي‌شود كه همه معادلات منطقه و نيز سرنوشت ايران در گرو توافقات قدرت‌هاي بزرگ است. در ديدگاه دوم، ما نبايد هيچ اعتنايي به معادلات و نظامات قدرت در سطح جهاني و نحوه تقسيم يا تضاد منافع ميان قدرت‌هاي بزرگ داشته باشيم؛ بلكه بايد سياست خارجي خود را صرفا در جهت مقابله و نفي نظام موجود پيش ببريم.  آشنا افزود: اما ديدگاه سوم، رويكرد مبتني بر اعتدال است كه بر مبناي آن اولويت‌هاي سياست خارجي ايران در تاثير و تاثر مداوم و متقابل با تحولات نظام بين‌الملل و نيز تحولات محيط پيراموني كشور سنجيده و ارزيابي مي‌شوند.نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/9/2
روي موج خبر


رييس‌جمهوري اسلووني وارد تهران شد- ايرنا| بروت پاخور، رييس‌جمهوري اسلووني عصر ديروز براي انجام ديدار رسمي و مذاكرات دوجانبه سياسي و اقتصادي با مقامات ايران از طريق فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) وارد تهران شد و مورد استقبال حميد چيت‌چيان، وزير نيرو قرار گرفت. قرار است فعالان اقتصادي و تجاري دو كشور در نشستي مشترك راه‌هاي گسترش همكاري ميان تهران- ليوبليانا را بررسي كنند.

روحاني لايحه اشتغالزايي روستاها را به مجلس فرستاد-مهر| معاون امور مجلس رييس‌جمهور از ارسال لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي به مجلس خبر داد.  حسينعلي اميري با بيان اينكه اين لايحه امروز تقديم مجلس شد، گفت: توسعه پايدار در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي يكي از سياست‌هاي اصولي دولت يازدهم است و تقديم اين لايحه با قيد دو فوريت به مجلس نيز در راستاي همين سياست اصولي است.

هيات بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس راهي مشهد مي‌شود-ايرنا| معاون مديركل سياسي وزارت كشور گفت: طبق دستور وزير كشور، هياتي براي بررسي علت لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس در حال تشكيل است كه اين هيات عصر ديروز (دوشنبه) عازم مشهد ‌شد. مجيد خورشيدي افزود: تركيب اين هيات از معاونت سياسي، معاونت امنيتي و انتظامي و بخشي ديگر معاونت‌هاي وزارت كشور است. فعاليت اين هيات تا زمان بررسي كامل علت لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در مشهد ادامه خواهد داشت.

انتصاب مواضع و رفتار سپاه به يك دولت خاص مغرضانه است-ايلنا| سخنگوي سپاه تاكيد كرد: اين اقدامي مغرضانه است كه كساني تلاش كنند، موضع‌گيري‌ها و رفتار سپاه را منصوب به يك دولت خاص بدانند. سردار رمضان شريف در مورد رويارويي‌هاي اخير ناوهاي امريكايي در خليج فارس عنوان كرد: در اين مدت ما يك رويارويي مشخص داشتيم كه آن هم مربوط به شناور امريكايي بود كه در آب‌هاي خليج فارس متوقف شدند، ملوانان آنها هم به پايگاه دريايي انتقال پيدا كردند و بعد هم پذيرفتند كه در آب‌هاي ما بودند و عذرخواهي هم كردند؛ تنها رويارويي مشخص ما با امريكايي‌ها همين بود كه ۱۶ ساعت هم به طول انجاميد و از ابتدا تا انتها همه‌چيز روشن بود.

بررسي لغو سخنراني علي مطهري در جلسه فراكسيون اميد-ايسنا| بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: شوراي مركزي فراكسيون اميد امروز براي بررسي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد تشكيل جلسه مي‌دهد تا واكنش‌هاي احتمالي مجلس به اين موضوع را نيز مورد بررسي قرار دهد. وي با بيان اينكه اين جلسه با حضور علي مطهري برگزار خواهد شد، افزود: لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس درواقع تعرض به جايگاه رفيع مجلس و نمايندگي است. وقتي بنيانگذار جمهوري اسلامي مجلس را در راس امور مي‌دانستند و مقام معظم رهبري هم بر اين جايگاه ويژه تاكيد دارند، چنين تحركاتي در تقابل با اين موضوع است و نوعي قانون‌شكني است كه به بهانه‌هاي سليقه‌يي انجام مي‌شود.

نخستين حضور رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي در كميسيون فرهنگي مجلس-خانه ملت|احد آزادي‌خواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه رياست جديد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري امروز جهت معارفه، بحث و تبادل نظر پيرامون اهداف و برنامه‌هاي آتي سازمان در كميسيون فرهنگي حضور خواهد يافت، گفت: بيان برنامه‌ها و چشم‌اندازهاي خانم احمدي‌پور با توجه به اينكه به تازگي به رياست اين مجموعه منتصب شده‌اند براي كميسيون مرتبط با سازمان ميراث فرهنگي در مجلس شوراي اسلامي ضرروي است. نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ديدگاه‌هاي اعضاي كميسيون فرهنگي درخصوص موضوعات مرتبط با دستگاه تحت رياست خانم احمدي‌پور براي همكاري و تعامل مناسب‌تر نيز بيان خواهد شد.

ورود سفير مراكش پس از 8 سال به تهران – ايرنا| اسماعيل شرقي، كميسيونر صلح و امنيت اتحاديه آفريقا با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان ديدار و گفت‌وگو كرد. در اين ديدار زمينه‌هاي مختلف همكاري، چالش‌هاي مشترك به‌ويژه در حوزه‌هاي امنيتي، تروريسم، افراطي‌گري، دزدي دريايي، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ماموريت‌هاي حفظ صلح و تبادل تجربيات در اين زمينه‌ها مورد تبادل نظر قرار گرفت. گفتني است بعد از 8 سال حامي حسن، سفير جديد مراكش در تهران روز گذشته با وزير خارجه كشورمان ديدار و رونوشت استوارنامه خود را تسليم وي كرد.

تحليل خاورميانه به دليل غير قابل پيش‌بيني بودن ترامپ دشوار است- ايسنا| حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رييس مجلس شوراي اسلامي در سومين همايش بين‌المللي نظام بين‌الملل، تحولات منطقه و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به شرايط پيچيده خاورميانه و انتخاب ترامپ اظهار كرد: تحليل‌ها درباره اوضاع خاورميانه با توجه به غيرقابل پيش‌بيني بودن ترامپ مشخص نيست و اين مساله وضعيت بازيگران منطقه را دشوار مي‌كند، بنابراين بايد به مرور زمان ابعاد روي كار آمدن رييس‌جمهور جديد امريكا را بررسي كرد.

احتمال سفر رييس‌جمهوري لبنان به ايران و عربستان- آنا| به گزارش روزنامه راي اليوم قرار است هياتي بلندپايه از مقامات سعودي راهي بيروت شود تا به رايزني درباره موضوع اهداي كمك سالانه به ارتش لبنان پرداخته همچنين دعوتنامه پادشاه عربستان براي سفر رييس‌جمهوري جديد اين كشور به رياض را تحويل دهد. اين در حالي است كه احتمال داده مي‌شود عون پس از سفر به رياض به تهران بيايد. گفتني است، در راس اين هيات خالد فيصل، امير مكه و مشاور سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه سعودي‌ها قرار دارد. ثامر سبهان، وزير امور خليج‌ (فارس) عربستان نيز در اين سفر فيصل را همراهي مي‌كند. طبق گزارش راي‌اليوم، اين سفر از آن رو داراي اهميت است كه ميشل عون تلاش مي‌كند نقش مهمي در بهبود روابط ميان ايران و عربستان، همچنين كاهش تنش ميان شيعه و اهل ‌سنت در منطقه ايفا كند. در همين راستا انتظار مي‌رود عون پس از سفر به عربستان سعودي، راهي ايران شود تا به عنوان يك مسيحي، نقش موثري در تقريب مذاهب و كاهش اختلافات بازي كند.

اوباما به دنبال تقويت توافق هسته‌اي ايران است– تسنيم| روزنامه وال‌استريت ژورنال امريكا گزارش داد، مقام‌هاي امريكايي در حالي تاكيد مي‌كنند كه دولت باراك اوباما در ماه‌هاي آخر رياستش قصد دارد توافق هسته‌يي با ايران را مستحكم كند كه نخستين انتصابات دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا نشان مي‌دهد كه مسير توافق هسته‌يي ايران با چالش‌ها و موانع زيادي روبه‌رو خواهد شد. اين گزارش مي‌افزايد: دولت اوباما احتمالا قصد دارد مجوزهاي بيشتري را براي ورود شركت‌هاي امريكايي به بازار ايران صادر كند و همين طور تحريم‌هاي بيشتري عليه تهران را لغو كند.نویسنده:

  آمار Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 5.7درصد به ماه آبان تورم يكند
  رسيد
  بررسي را كشور درآمدي 01دهك اي هزين درآمدي فاصله
  «تعادل» ۲۱ماهه تورم ايران، آمار مركز اعالم
  براساس درصدي 4.0واحد كاهش با امسال آبان به
  منتهي رسيد. درصد 5.7 به قبل ماه به
  نسبت سال مبناي كل(بر شاخص تسنيم، گزارش كها
  به ده دوسو ميان برابر ‌15 صله
  فا نشان را ۲33.6 عدد امسال ماه آبان در 90
  پايه افزايش 3.0درصد قبل ماه به نسبت كه دهد
  مي نسبت كل شاخص افزايش همچنين دهد. مي شد
  نشان تر چك كو 6درصد حدود ۹4 سال در ايرانيان سفره سوري:
  داوود ۱.6 نقطه) به نقطه (تورم قبل سال مشابه ماه
  به قبل ماه در اطالع همين به نسبت كه است 51طبقه
  درصد در جامعه توزيع سلگي| هادي كالن| اقتصاد
  گروه نشان كاهش درصد 5.0واحد درصد
  يعني6.6 مرتبط كه خانوار بودجه جداول از ديگر يكي تفريحي هزينه فاصله كه يدهد نشان
  آمارها يدهد.
  م عنوان با جدولي است جامعه افراد درآمد توزيع با سال در كشور خانوارهاي ۱درصد فرهنگي
  و به نسبت امسال آبان به منتهي ماهه ۲۱
  تورم خانوار يك ساالنه ناخالص هزينه «متوسط بوده كشور پاييني ۱رصد د0 006رابر حدود 94
  9.7درصد از يافته كاهش 4.0درصد قبل
  ماه هزينه طبقات در هزينه مختلف هاي گرو براي كه يدهد نشان همچنين آمارها اين
  است. گروه شاخص است. رسيده 5.7درصد
  به درصدي توزيع جدول اين در است. ناخالص» كل از 4درصد كشور پاييني دهك
  خانوارهاي در دخانيات» يها آشاميدن يها،
  عمده«خوراك شده توصيف يي هزينه 5۱طبقه براساس خانوارها درمان بهداشت صرف را خود يي هزين
  سبد به نسبت كه رسيد ۲7۱.6 رقم به امسال ماه
  آبان 4ميليون تا صفر هزينه از اول طبقه آن در كه اند. رده
  ك است. داشته افزايش 3.0درصد قبل
  ماه 463ميليون از پانزدهم طبقه تومان هزار 98۱ خانوار بودجه بررسي از جديد آمارهاي اصلي گروه شاخص گزارش، اين
  براساس نشان جدول اين است. شده تشكيل بيشتر بانك سوي از 94 سال در كشور شهري
  مناطق ۲69.۲ عدد به بررسي مورد ماه در ا» وراك
  «خ در كشور خانوارهاي درصد 67.۱ كه يدهد يدهند نشان آمارها اين شد. منتشر
  مركزي افزايش 3.0درصد قبل ماه به نسبت كه
  رسيد صفر ميان در هزينه يعني دارند حضور اول طبقه دو هاي هزينه ميان برابر ۱5 از بيش فاصله
  كه نسبت ها خوراك اصلي گروه شاخص است.
  داشته .0درصد دارند. سال در تومان 5ميليون تاحدود دارد. وجود كشور خانوارهاي پاييني باال
  دهك نشان افزايش درصد 3.8 قبل سال مشابه ماه
  به يي هزينه پانزدهم طبقه در جامعه افراد از نيز منتشر بهتازگي مركزي بانك كه آماري
  براساس درصد 7.6 گروه اين تورم۲۱ماهه نرخ يهد
  مد دارند. قرار كشور بهطور ناخالص هاي ينه هز كل جمع است،
  كرده يها آشاميدن يها، خوراك عمده گروه شاخص
  است. 57درصد كه يدهد نشان جدول اين نترين (پايي اول دهك خانوار يك در
  متوسط 4.8درصد قبل سال مشابه ماه به نسبت دخانيات
  و كه هايي ينه هز ميزان نظر از كشور خانوارهاي 008هزار 7ميليون حدود ساالنه طور
  دهك) گروه اين تغييرات درصد يدهد نشان
  افزايش (چهارم طبقه پنج در دارند، سال يك طول در دهمي دهك خانوار يك كه درحالي است،
  تومان به نسبت ۱395 ماه آبان به منتهي ۲۱ماه
  در حدود از طبقه پنج اين دارند. قرار هشتم) تا در تومان 80۱ميليون از بيش دهك)
  (باالترين نسبت كه است درصد 8.6 قبل سال مشابه
  دوره يعني دارند قرار نتومان ميليو 50 تا 9ميليون كه يدهد نشان امر اين كند. مي هزينه
  سال درصد) 593۱(8.6 ماه مهر در ال اط همين
  به ميان در كشور خانوارهاي درصد 75 ساالنه هزينه درآمدي هاي هك آخرين نخستين
  نسبت گروه شاخص همچنين است. مانده تغيير
  بدون طبقه در كه صورت اين به دارد. قرار رقم دو اين ميزان در 004۱درصدي از بيش فاصله
  كشور مهر در خدمات» كاالهاي«غيرخوراكي
  عمده طبقه جمعيت، درصد ۱0 3۱ميليون) تا (9 چهارم دارد. وجود شان اي
  هزين ماه به نسبت كه رسيد 6.0۲۲ رقم به ۱395
  ماه ششم طبقه 5.4۱درصد، 8۱ميليون) تا ۱3(
  پنجم افزايش ميزان است. داشته افزايش
  قبل3.0درصد ۲5( هفتم طبقه 8.7۱درصد، 5۲ميليون) تا ۱8( ينهها هز ميانگين زير درصد 70 خدمات غيرخوراكي كاالهاي عمده گروه
  شاخص تا 36( هشتم طبقه ۱درصد ۱.7 63ميليون) تا يك براي هزينه متوسط گزارش، اين
  طبق بوده درصد .5 قبل۲ سال مشابه ماه به
  نسبت عالوه دارند. قرار خانوارها درصد ۱3.7 05ميليون) حالي در يگيرد قرار باالتر ميانه از ميانگين حدود كها) ده هزينه (متوسط ايراني
  خانوار خانوارها ساالنه ناخالص هزينه متوسط نسبت ۱395 ماه آبان به منتهي ماه تورم۲۱
  نرخ خانوارها درصد كه است حاكي ارقام اين، بر بهطور جامعه براي تري مناسب شاخص ميانه كه ميزان اين كه است سال در تومان ميليون 35
  ۹4 سال طي هزينه هاي ده
  در 8.7درصد گروه اين قبل سال مشابه دوره
  به دارند. تومان ميليون 36 تا صفر ميان در يي هزينه است.» كلي نهم (هشتم، بااليي دهك سه تنها را
  هزينه مهر به منتهي ۲۱ماهه تورم به نسبت كه
  است بخواهيم وقتي «بنابراين دهد: ادامه
  سوري يعني طبقه، ۱5 اين از بااليي 3طبقه در طرفي از كه معناست بدين اين هستند. دارا دهم)
  و كاهش درصد 6.0واحد درصد) 593۱(4.8 اه
  م بيشتر 53۱ميليون ساالنه هزينه كه خانوارهايي يتر واقع ياتر گو ميانه كنيم توصيف را جامعه كل دارد نابرابري بسيار توزيع ينها ه هز
  ميانگين است.
  يافته جمعيت كل درصد 3.۱ حدود دارند سال در در را ميانه ميانگين باشد قرار وقتي اما است قرار ميانگين اين زير جامعه افراد درصد 70
  و بندي طبقه اين نيست معلوم البته دارند. را ايران كمتر نابرابري چون گيريم بهكا هكها ميان ميليوني هزينه متوسط قيقتر بهطور
  دارند، سيستمي ارتباط
  ايجاد چون است شده انجام اساسي چه بر 5۱گانه كار به آنچنان كمي، شاخص دو اين است شده تومان 53ميليو اگر ايراني يآيد.»
  خانوارهاي
  نم نيست. مساوي طبقات از كدام هر ميان فاصله درآمدي خانوارها اغلب اينكه خاطر به نه قاچاق
  است با مبارزه براي سازمان
  4 يكند انتقاد موضوع اين به نيز سوري داوود دو باالي درآمد بلكه دارند رقم اين به
  مشابه هنوز اينكه بيان با تمليكي اموال سازمان رييس بايد توزيعي آماري محاسبات «براي يگويد: جامعه كل با دهم دهك عميق فاصله افزايش را ميانگين كه بوده كشور بااليي
  دهك حوزه با مرتبط سازمان چهار سيستمي ارتباط بتوان تا باشد مساوي طبقات از كدام هر فاصله جدول در لبتوجه جا موضوعات از يكي موارد نونه ايگ در توصيفي آمار در است.
  داده تسريع صورت در گفت: است، نشده ايجاد قاچاق اين اما كرد استنتاج تر قعي وا يي نتيجه آن از است اين 94 سال در كشور خانوارهاي هزينه قيقتر را توزيع كه تر قيق شاخص يك
  سراغ دهك ميان در ها هزينه فاصله ميانگين از
  كه كاهش عملي صورت به قاچاق حجم موضوع اين در قابل آنچنان خصيصه اين نداشتن دليل به جدول به دقيقا ميانه شاخص مريوند. كند، نيست.»
  نمايان اطمينان است تومان ميليون متوسط بهطور نهم تا اول در ميانه ريود. كار به ضعيتها همين
  خاطر داشت. خواهد
  چشمگيري شناسايي از تسنيم با وگو گفت در دليري امين شده گفته كه موضوع اين به پايان در سوري كنيم محاسبه اين وارد را دهم دهك وقتي اما ششم پنجم مياني دهك دو ميان در
  اينجا گمرك، بين شده لينك سامانه طريق از قاچاقچيان اين طول در مردم خريد قدرت از درصد يشود. برابر دو حدود است. تومان ميليون ۲5 عدد همان كه دارد
  قرار تمليكي اموال محاسبات ديوان بنادر، سازمان «اين يگويد: يكند انتقاد بازگشته، ها سا يي هزينه دهك ده ميان فاصله يعني ساالنه درآمد وسط حد يانيم تو
  بنابراين ردهاند. بخش اين صرف را خود هاي هزين كل اي هزينه سبدهاي در طبقات فاصله تنها نه وضوح به اين شود. مي تومان ميليون
  ۱۱ بين آزمايشي طور به سامانه اين گفت: داد خبر نبايد بنابراين است واقعيت گوياي خوبي به آمار درنظر تومان 5۲ميليون را ايراني
  خانوارهاي يخيزد بر آرزوها آمال از كه آمارهايي به درصد ۱7 دهم دهك ها آشاميدني كيها خورا سال در شهري خانوارهاي بودجه به مربوط آمار ينگونه در ميانگين چگونه كه دهد نشان جامعه افراد درصد 50 اساس اين بر كه
  گرفت رهبرداري به مورد تمليكي اموال سازمان
  گمرك تشكيل را آنها هاي هزينه كل از ۲درصد اول
  دهك تعزيرات بنادر سازمان بين هنوز اما گرفته قرار شواهدي ارقام آمار اين چون كرد توجهي خانوار دخل بيشترين كه است اين از حاكي 94 دهك كه گويد مي بلكه است غيرواقعي مواقع هم 05درصد دارند قرار هزينه ميزان اين
  زير كه يدهد نشان همچنين آمارها اين است.
  داده وي است. نشده ايجاد ارتباطي لينك حكومتي الي خانوارها مخارج ديهند نشان كه هستند هزينه تها سوخ ساير گاز برق، آب، مسكن، بخش ديگر هاي هك با زيادي بسيار فاصله دهم اقتصاددانان از يكي هستند. ميزان اين از
  باالتر دهم دهك ميليوني هاي هزين كل از 4درصد
  تنها به تا است شده انجام الزم يهاي هماهنگ افزود: تورم كه درحالي است داشته افزايش درصد ها آشاميدني كيها خورا بخش آن از بعد شود مي نهم دهك بين هزينه فاصله دارد. جامعه توصيف ميانگين از ميانه كه است معتقد
  نيز داده اختصاص خود به درمان بهداشت بخش را داده اختصاص خود به را خانوارها هزينه بيشترين درحالي اين است، تومان ميليون ۱5 حدود
  دهم كامل طور به 4سازمان بين سيستمي ارتباط زودي الي ۲۱ حدودا سال اين در متوسط هطور هم داوود باشد. داشته واند جامع كل از
  بهتري گوياي آمارها اين است. يافته افزايش ۱درصد تفريح درخصوص تومان. 9۲3هزار يعني است اين نيز كشور درآمدي دهك ده درخصوص است. 4۱ميليون حدود هشتم با نهم دهك كه است «تعادل» به خصوص اين در اقتصاددان
  سوري سامانه بتوانيم اگر داد: ادامه دليري شود.
  برقرار دهك تومان هزار ۱4 اول دهك نيز فرهنگي
  امور در كامل هطور را قاچاق كاالي ردگيري جامع شده تر چك كو ها سفر كه است واقعيت اين حدود كشور دهم دهك در اما است صادق موضوع يينتر پا به هشتم دهك از دارد. فاصله تومان وقتي ميانه ميانگين ميان «تفاوت گويد:
  مي معادل كه هاند كرد هزينه تومان 6۲ميليون
  دهم به قاچاق كاالي حجم حتما باشيم، داشته اختيار يكند تاكيد سوري نيست.» اين در شكي هيچ مصرف مسكن بخش در ها هزينه كل درصد 34 در تومان 3ميليون تا 9ميليون از صلهها فا هم به باشد باال جامعه در نابرابري كه است
  مهم است. برابري 630 يي
  فاصله سازمان رييس يافت. خواهد كاهش عملي شكل نيست. برابري جامعه ما اقتصادي جامعه كه 75درصد حدود جامعه اول دهك كه حالي در شده است. نوسان غالبا است زياد نابرابري وقتي اينكه
  خاطر شدن طوالني علل خصوص در تمليكي
  اموال نظر به گفت: ها نه ساما دست اين نهايي برداري
  بهره دارد وجود قاچاق با مبارزه براي كلي عزم رسد، ميكند
  م بررسي را ملي توسعه صندوق امناي هيات مصوبات جزئيات «تعادل» مانده باقي مشكالتي هنوز اجرايي هاي بدن در
  اما شود. برطرف بايد صندوق
  كه نظامنامه در جديد
  تغييرات مبارزه ههاي سامان اجرايي كار ساز افزود:
  او كارشناسان دست در قاچاق كاالي ردگيري نكنند
  و موافقت اشتغال دالري ميليارد يكونيم تسهيالت اليحه با نمايندگان ي: نايين
  نوري وزير معاون است. اجرايي هاي ان سازم مياني
  مسووالن حوزه با مرتبط نههاي ساما همه روي گفت:
  اقتصاد مورخ اصالحي ايران، المي اس جمهوري توسعه هيات مصوبات جديدترين نشود. بيشتر كالن|
  ايران اقتصاد
  گروه لينك بنابراين است، كرده كار گروه يك
  تجارت نظام، مصلحت تشخيص مجمع ۱39۲/۱۲/۱7 شده منتشر حالي در ملي توسعه صندوق
  امناي صندوق امناي هيات اخير جلسه مصوبات كار مختلف هاي سازمان هاي نه ساما نهايي
  كردن تصميم، اتخاذ جهت را نتايج تهيه را الزم گزارش براي ارزي گذاري رده سپ سود نرخ آن براساس كه هيات تصميم براساس شد منتشر ملي
  توسعه نيز يهايي هماهنگ يكسري بايد اما نيست نمايد.»
  دشواري ارائه امنا هيات به دالر ميليارد سقف تا نفتي هاي رآورده ميعانات براي ارزي گذاري رده سپ سود نرخ صندوق،
  امناي گفت: پايان در وي شود. فراهم اجرايي هاي بدن
  در قانون )84( ماده (ط) بند (4 جزء استناد به 6ماهه اليبور نرخ ميزان به سال يك حداكثر براي دالر ميليارد سقف تا نفتي هاي رآورده
  ميعانات عدم طريق از قاچاق كاالي شناسايي هاي راه از
  يكي ايران مي اسال جمهوري توسعه پنجم برنامه به يورو دالر/ براي لندن) در بانكي بين بهره
  (نرخ اضافه به يورو دالر/ براي م6اهه اليبور نرخ ميزان
  به كااليي فيزيكي مشخصات با شده ثبت اظهارات
  تطابق در هگذاري سرماي موارد اصالح صندوق) (اساسنامه است. شده تعيين درصد يك
  اضافه بعد كه ملي توسعه صندوق شد. تعيين درصد
  يك است. شده وارد كشور رسمي مبادي از كه
  است پيوست موضوع المللي بين مالي پولي بازارهاي توسعه صندوق امناي هيات ماه آبان جلسه در عامل هيات اعضاي حقوقي هاي فيش هاي جريان
  از ۱393/4/۱7 مورخ جلسه مصوبات )5( شماره محل از ريالي تسهيالت سود نرخ همچنين ملي مجددا بود، رفته فرو سكون در بود دت ها
  پيشين به ذيل شرح به ملي توسعه صندوق امناي هيات صادركنندگان براي ملي توسعه صندوق منابع پيش هفته است. گرفته سر از را خود هاي
  فعاليت فقط ۹5 سرشماري
  غايبان صندوق عامل هيات به رسيد: امنا هيات تصويب براي ۱۱درصد كشاورزي، صنعتي
  كاالهاي كونيم ميزان كردند تصويب وزيران هيات كه دارند
  بود مهلت آذرماه سوم
  تا هاي دستورالعم چارچوب در يشود داده اجازه بند (موضوع ترجيحي نرخ اعمال مشمول
  مناطق ايجاد براي ملي توسعه صندوق منابع از دالر
  ميليارد با صندوق مصارف منابع مديريت در صندوق، توسعه صندوق امناي هيات مصوبات «ب» قسمت وزارت دراختيار محروم مناطق محوريت به
  اشتغال سرشماري در يگويد: ايران آمار مركز
  رييس تصميم «اين گويد: مي «تعادل» به توسعه صندوق عامل هيات سابق عضو ناييني، نوري
  سعيد پولي بازارهاي در ممكن رايج ابزارهاي از استفاده درصد 4واحد 8۱/3/593۱)، مورخ جلسه در ملي نيز ديروز بگيرد قرار اجتماعي رفاه كار
  تعاون، ودهايم مواجه غايبان درصدي آمار ۱با 395
  سال هيچ اساسنامه طبق چراكه است؛ ملي توسعه صندوق اوليه اهداف خالف وزيران
  هيات هاي روش از يك هر به (خارجي) المللي بي مالي مصوبات اين طبق شد. تعيين نرخ اين از كمتر همين در اما رفت. مجلس به آن فوريتي دو
  اليحه طريق از كه است اين بر آمار مركز تالش
  كه است درست بگيرد. قرار بخشي دراختيار كشور ارزي صندوق منابع از نبايد ريالي تسهيالت مستقيم صورت به گذاري سرمايه كنند: اقدام زير توسعه صندوق منابع محل از هپذير سپرد هاي
  بانك بسياري انتقاد مورد وزيران هيات تصميم اين
  مدت دادن همچنين ماموران چندباره حضوري
  مراجعه از سپاري) (برون غيرمستقيم يا صندوق) (توسط متقاضيان، به تسهيالت پرداخت زمان تا بايد
  ملي، از استفاده جز چارهيي شايد اشتغال وضعيت بهبود براي است مالي تنگناي در دولت كه ناييني، نوري سعيد است. گرفته قرار كارشناسان
  از در درصد اين غايبان به اينترنتي ثبتنام
  مهلت با مشاركت دارايي، مديريت هاي شركت طريق مصوبات براساس ها سپرده سود پرداخت به نسبت «تعادل» به توسعه صندوق عامل هيات سابق
  عضو در پارسا اميدعلي شود. ۱لحاظ 395 سرشماري بودهاند، حوزه اين اصلي گذار قانون كه مجلس نمايندگان اما ندارد ملي توسعه صندوق
  منابع تامين در (خارجي) المللي بين مالي موسسات تسهيالت، سود نرخ زمينه در اعتبار پول شوراي اهداف خالف وزيران هيات تصميم «اين گويد:
  م آذرماه يكم پايان تا اينكه بيان با ايسنا با گو گفت ببرند
  سوال زير را قبلي مصوبات اشتغال دالري ميليارد ونيم يك اليحه تصويب با
  نبايد تعاوني خصوصي، بخش هاي پروژه ها طر مالي كنند. اقدام ملي توسعه صندوق به طبق چراكه است؛ ملي توسعه صندوق
  اوليه گفت: رسيد، پايان به ۱395 سال
  سرشماري عبارت امنا هيات ۱393/۱۲/۲3 مصوب ريالي ريالي تسهيالت نظامنامه اول بخش (ي)
  جزء مشترك گذاري سرمايه كشور، غيردولتي عمومي امناي هيات مردادماه تيرماه جلسات
  مصوبات منابع از نبايد ريالي تسهيالت هيچ
  اساسنامه كشور جمعيت ۲.99درصد آذر يكم روز صبح
  تا يي توسعه جديد يهگذاري سرما هاي «طرح )7( بند ۱393/4/۱7 مورخ جلسه
  مصوب براي كشورها ساير ملي ثروت هاي صندوق با عامل هيات اعضاي تعيين به ملي توسعه
  صندوق بگيرد. قرار بخشي دراختيار كشور ارزي
  صندوق 97ميليون شامل ميزان اين كه دهاند
  سرشماري (ج) بند تبصره شود. اضافه ايجادي)» هاي رح (ط صندوق امناي هيات ۱393/۱۲/۲3 جلسه
  مصوبه طرفين. هاي روژه ها رح در هگذاري سرماي به حسيني دوست احمد يافته اختصاص صندوق براي است مالي تنگناي در دولت كه است
  درست بيني پيش است كشور جمعيت از نفر هزار 500
  و امنا هيات ۱393/۱۲/۲3 مصوب ريالي هاي اولوي «ي شود: اصالح ذيل شرح به ملي
  توسعه مالي پولي بازارهاي در گذاري سرماي موارد عليرضا عامل هيات جديد رييس عضو عنوان استفاده جز هيي چار شايد اشتغال وضعيت
  بهبود سرشماري امروز(ديروز) پايان تا كه است اين
  ما صندوق ستاد ۱395 سال بودجه يشود. حذف مناطق ترجيحي: نرخ اعمال مشمول
  مناطق قرضه، اوراق سهام، شامل نالمللي)، (بي خارجي سارخانلو ساعدي عليرضا تيموري حميدرضا صالح، نمايندگان اما ندارد ملي توسعه صندوق منابع
  از اظهار همچنين ايران آمار مركز رييس شود.
  تمام صندوق امناي هيات دبيرخانه مهر با كه ملي توسعه 48874ت/ ۲6۲650 شماره مصوبه
  موضوع واحدهاي سپرده، گواهي خزانه، اوراق بانكي، سپرده صندوق عامل هيات جديد اعضاي عنوان
  به نبايد اند، وده حوزه اين اصلي گذار ون قان كه
  مجلس جزو درصد معادل جمعيتي همه اين با
  كرد: رسيد. تصويب به است، شده تاييد ملي توسعه اصالحات وزيران هيات ۱39۱/۱۲/۲8
  مورخ ابزار ساير هذاري سرمايگ دوقهاي صن انواع «كميسيون همچنين شدند. انتخاب ملي،
  توسعه اشتغال دالري ميليارد يكونيم اليحه تصويب
  با طي كه اند ۱بوده 395 سال سرشماري
  غايبان قانون )84( ماده (ي) بند )6( جزء به توجه با هاي ان است نقاط كليه همراه به آن، بعدي
  الحاقات هاي شركت سهام خريد تجاري مالي تامين هاي شيوه ملي» توسعه صندوق امناي هيات تخصصي اين من نظر به ببرند. سوال زير را قبلي
  مصوبات طريق از دارند فرصت آذرماه سوم دوم
  امروز، هيات ايران، اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه يهبويراحمد، كهگيلو كرمانشاه، شمالي، سان
  خرا )vehicle purpose special( خاص اهداف با امنا هيات اعضاي االختيار تام نمايندگان از متشكل مجلس در اگر است صندوق اهداف با مغاير
  اليحه اين با كنند. اقدام خود ثبتم نا به نسبت
  اينترنت مالي، ييننامه اصالح اينكه به نظر كرد مقرر امنا نوبلوچستان، سيستا ايالم، نغربي،
  آذربايجا ساير ،JV(venture joint( مشترك گذاري سرمايه كشور ريزي برنامه مديريت سازمان مسووليت با البته است.» كشور مصلحت به بهتر نشود
  تصويب حتي دوبار كه اند ده مجبور نيز ما ماموران
  همه توسعه صندوق استخدامي اداري معامالتي، وبختياري چهارمحال جنوبي، خراسان
  كردستان، بازارهاست. اين در رايج راهكارهاي وهها شي ابزارها، براي ملي) توسعه صندوق امناي هيات
  (دبيرخانه صندوق امناي هيات جديد مصوبات به
  نگاهي بتوانند تا كرده مراجعه غايبان منزل در به
  چندبار مورخ ه 47۲44 /ت 55۱۱8 شماره (مصوبه ملي ترجيحي» نرخ اعمال مشمول «مناطق
  لرستان.» نظامنامه مفاهيم) (تعاريف اول بخش (ي) بند امناي هيات جلسات دستور در مطرح موارد
  بررسي نظامنامه به بندي تاكنون هد، ميد نشان ملي
  توسعه ما افزود: وي كنند. لحاظ سرشماري در را
  آنها اجتماعي كميسيون در وزيران) هيات ۱39۱/4/۲8 ۱393/4/۱7 مورخ جلسه مصوب هاي مه نظامنا
  در مصوب ارزي تسهيالت اعطاي شرايط ضوابط هيات رييس حضور گردد. مي تشكيل صندوق، صندوق اينكه بر مبني است نشده اضافه
  صندوق كدرصد زير به غايبان تعداد حتما داريم
  اصرار در تصويب بررسي مراحل سير در دولت هيات امناي هيات ۱393/۱۲/۲3 مورخ جلسه مصوبات
  و ملي توسعه صندوق امناي هيات ۱393/4/۱7 جلسه ضروري جلسات در نظارت هيات نماينده عامل بپردازد. ريالي تسهيالت يواند
  مت روز سه در كه است اين ما بيني پيش
  برسد اصالح مذكور مصوبه هي هگوني است، وزيران هيات «مناطق عبارت جايگزين ملي، توسعه
  صندوق مشمول مناطق «ي شود: اصالح ذيل شرح به مورخ صورتجلسه () بند جايگزين ذيل بند است. جديد اعضاي كار به آغاز از «تعادل»، گزارش
  به پر موجود خأل اين غايبان نام ثبت براي
  باقيمانده صندوق عامل هيات اعضاي دريافتي ميزان كه شود يشود. يافته» توسعه
  كمتر شماره مصوبه موضوع مناطق ترجيحي: نرخ اعمال ملي توسعه صندوق امناي هيات ۱393/۱۲/۲6
  امناي هيات ملي، توسعه صندوق عامل
  هيات مجبور ما همه اين با گفت: همچنين پارسا
  شود. مركزي بانك عامل هيات اعضاي از ملي توسعه اجراي در است مجاز صندوق عامل
  هيات هيات ۱39۱/۱۲/۲8 مورخ 48874 /ت ۲6۲650 در خاص هاي برداش انعكاس نحوه
  درخصوص اند رده برگزار خردادماه از سه دوق جل
  صن قلم از كه را جمعيتي به مربوط اطالعات
  هستيم عملكرد پاداش نشود. بيشتر ايران اسالمي جمهوري هاي بان درخواست با اساسنامه د) 3(بند ()
  جزء همراه به آن، بعدي الحاقات اصالحات وزيران خصوص «در يگردد: صندوق مالي هاي ورت ارزي، گذاري رده سپ سود نرخ درخصوص
  مصوباتي اطالعات از استفاده با ديگر طرق از است،
  افتاده نامه يين 47( ماده ۱موضوع 394 سال پايان هاي طر زمانبندي مشكالت رفع براي
  عامل كرمانشاه، نشمالي، خراسا هاي استا نقاط كليه هاي ورت در خاص هاي برداش انعكاس نحوه اعضا حقوق ميزان ريالي تسهيالت سود
  نرخ اطالعات شود نمي هرحال به كنيم پر
  ديگري مصوب صندوق استخدامي معامالتي مالي صندوق، آن منابع محل از شده مالي
  تامين ايالم، نغربي، آذربايجا يهبويراحمد، كهگيلو هيات تخصصي كميسيون شد مقرر صندوق مالي ميزان است، شده مقرر اساس اين بر شد.
  تعيين كمتر ولو را ايراني خانوار از بخشي مسكن
  نفوس ۱393 سال مطابق وزيران، هيات ۱390/7/۱7 تنفس (اجرا، طرح زمان به سال دو
  حداكثر جنوبي، خراسان كردستان، وبلوچستان، سيستان چارچوب در صورتجلسه، اين )4( بند موضوع
  امنا از ملي توسعه صندوق عامل هيات اعضاي
  دريافتي انداخت قلم از كشور كل جمعيت از درصد يك شد.
  از تصويب هاي اولوي (الف) جزء در نمايد. اضافه رهرداري) لرستان.»
  به الوبختياري چهارمح پنجم برنامه قانون 84 ماده (د) 7بند ()
  جزء اسالمي جمهوري مركزي بانك عامل هيات نداد.
  اعضاي قرار كشور هاي زي ري برنام
  در
فاصله 15 برابري ميان دوسوي دهك‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/9/2
فاصله 15 برابري ميان دوسوي دهك‌ها
«تعادل» فاصله درآمدي و هزينه‌اي 10دهك درآمدي كشور را بررسي مي‌كند


داوود سوري: سفره ايرانيان در سال 94، حدود 6درصد كوچك‌تر شدگروه اقتصاد كلان| هادي سلگي|

آمارها نشان مي‌دهد كه فاصله هزينه تفريحي و فرهنگي 10‌درصد خانوارهاي كشور در سال 94 حدود 600برابر 10‌درصد پاييني كشور بوده است. اين آمارها همچنين نشان مي‌دهد كه خانوارهاي دهك پاييني كشور 4درصد از كل سبد هزينه‌يي خود را صرف بهداشت و درمان كرده‌اند.

 آمارهاي جديد از بررسي بودجه خانوار مناطق شهري كشور در سال 94 از سوي بانك مركزي منتشر شد. اين آمارها نشان مي‌دهند كه فاصله بيش از 15برابر ميان هزينه‌هاي دو دهك بالا و پاييني خانوارهاي كشور وجود دارد. براساس آماري كه بانك مركزي به‌تازگي منتشر كرده است، جمع كل هزينه‌هاي ناخالص به‌طور متوسط در يك خانوار دهك اول (پايين‌ترين دهك) به‌طور سالانه حدود 7ميليون و 800هزار تومان است، درحالي كه يك خانوار دهك دهمي (بالاترين دهك) بيش از 108ميليون ‌تومان در سال هزينه مي‌كند. اين امر نشان مي‌دهد كه نسبت نخستين و آخرين دهك‌هاي درآمدي كشور فاصله بيش از 1400درصدي در ميزان هزينه‌هاي‌شان وجود دارد. 70درصد زير ميانگين هزينه‌ها

طبق اين گزارش، متوسط هزينه براي يك خانوار ايراني (متوسط هزينه دهك‌ها) حدود 35ميليون تومان در سال است كه اين ميزان هزينه را تنها سه دهك بالايي (هشتم، نهم و دهم) دارا هستند. اين بدين معناست كه ميانگين هزينه‌ها توزيع بسيار نابرابري دارد و 70‌درصد افراد جامعه زير اين ميانگين قرار دارند، به‌طور دقيق‌تر متوسط هزينه ميليوني خانوارهاي ايراني اگر 35ميليون‌ تومان شده است نه به خاطر اينكه اغلب خانوارها درآمدي مشابه به اين رقم دارند بلكه درآمد بالاي دو دهك بالايي كشور بوده كه ميانگين را افزايش داده است. در آمار توصيفي در اين‌گونه موارد سراغ يك شاخص دقيق‌تر كه توزيع را دقيق‌تر نمايان كند، مي‌روند. شاخص ميانه دقيقا به خاطر همين وضعيت‌ها به كار مي‌رود. ميانه در اينجا در ميان دو دهك مياني پنجم و ششم قرار دارد كه همان عدد 25ميليون تومان است. بنابراين مي‌توانيم حد وسط درآمد سالانه خانوارهاي ايراني را 25ميليون تومان درنظر گرفت كه بر اين اساس 50‌درصد افراد جامعه زير اين ميزان هزينه قرار دارند و 50‌درصد هم بالاتر از اين ميزان هستند. يكي از اقتصاددانان نيز معتقد است كه ميانه از ميانگين توصيف بهتري از كل جامعه مي‌تواند داشته باشد. داوود سوري اقتصاددان در اين خصوص به «تعادل» مي‌گويد: «تفاوت ميان ميانگين و ميانه وقتي مهم است كه نابرابري در جامعه بالا باشد به خاطر اينكه وقتي نابرابري زياد است غالبا ميانگين از ميانه بالاتر قرار مي‌گيرد در حالي كه ميانه شاخص مناسب‌تري براي جامعه به‌طور كلي است.»

سوري ادامه مي‌دهد: «بنابراين وقتي بخواهيم كل جامعه را توصيف كنيم ميانه گويا‌تر و واقعي‌تر است اما وقتي قرار باشد ميانگين و ميانه را در ميان دهك‌ها به‌كار‌ گيريم چون نابرابري كمتر است اين دو شاخص كمي، آنچنان به كار نمي‌آيد.» فاصله عميق دهك دهم با كل جامعه

يكي از موضوعات جالب‌توجه در جدول هزينه خانوارهاي كشور در سال 94 اين است كه از ميانگين فاصله هزينه‌ها در ميان دهك اول تا نهم به‌طور متوسط 6ميليون تومان است اما وقتي دهك دهم را وارد اين محاسبه كنيم حدود دو برابر مي‌شود.

يعني فاصله ميان ده دهك هزينه‌يي 11ميليون تومان مي‌شود. اين به وضوح نه تنها نشان مي‌دهد كه چگونه ميانگين در اين‌گونه مواقع غيرواقعي است بلكه مي‌گويد كه دهك دهم فاصله بسيار زيادي با دهك‌هاي ديگر جامعه دارد. فاصله هزينه بين دهك نهم و دهم حدود 51ميليون تومان است، اين درحالي است كه دهك نهم با هشتم حدود 14ميليون ‌تومان فاصله دارد. از دهك هشتم به پايين‌تر هم فاصله‌ها از 9ميليون تا 3ميليون تومان در نوسان است.

 فاصله طبقات در سبدهاي هزينه‌اي

آمار مربوط به بودجه خانوارهاي شهري در سال 94 حاكي از اين است كه بيشترين دخل خانوار بخش مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها هزينه مي‌شود و بعد از آن بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين هزينه خانوارها را به خود اختصاص داده است. درخصوص ده دهك درآمدي كشور نيز اين موضوع صادق است اما در دهك دهم كشور حدود 34‌درصد كل هزينه‌ها در بخش مسكن مصرف شده در حالي كه دهك اول جامعه حدود 57‌درصد كل هزينه‌هاي خود را صرف اين بخش كرده‌اند. خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها دهك دهم 17‌درصد و دهك اول 28‌درصد از كل هزينه‌هاي آنها را تشكيل داده است. اين آمارها همچنين نشان مي‌دهد كه تنها 4‌درصد از كل هزينه‌هاي 7ميليوني دهك دهم را بخش بهداشت و درمان به خود اختصاص داده است يعني 329هزار تومان. درخصوص تفريح و امور فرهنگي نيز دهك اول 41هزار تومان و دهك دهم 26ميليون تومان هزينه كرده‌اند كه معادل فاصله‌يي 630برابري است.

 توزيع جامعه در 15طبقه

يكي ديگر از جداول بودجه خانوار كه مرتبط با توزيع درآمد افراد جامعه است جدولي با عنوان «متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار براي گروه‌هاي مختلف هزينه در طبقات هزينه ناخالص» است. در اين جدول توزيع درصدي خانوارها براساس 15طبقه هزينه‌يي توصيف شده كه در آن طبقه اول از هزينه صفر تا 4ميليون و 981هزار تومان و طبقه پانزدهم از 364ميليون و بيشتر تشكيل شده است. اين جدول نشان مي‌دهد كه 1.76‌درصد خانوارهاي كشور در طبقه اول حضور دارند يعني هزينه در ميان صفر تاحدود 5ميليون تومان در سال دارند. 0.1‌درصد نيز از افراد جامعه در طبقه پانزدهم هزينه‌يي كشور قرار دارند.

اين جدول نشان مي‌دهد كه 75‌درصد خانوارهاي كشور از نظر ميزان هزينه‌هايي كه در طول يك سال دارند، در پنج طبقه (چهارم تا هشتم) قرار دارند. اين پنج طبقه از حدود 9ميليون تا 50ميليون‌ تومان قرار دارند يعني هزينه سالانه 75‌درصد خانوارهاي كشور در ميان اين دو رقم قرار دارد. به اين صورت كه در طبقه چهارم (9 تا 13ميليون) 10‌درصد جمعيت، طبقه پنجم (13 تا 18ميليون) 14.5درصد، طبقه ششم (18 تا 25ميليون) 17.8درصد، طبقه هفتم (25 تا 36ميليون) 17.1‌درصد و طبقه هشتم (36 تا 50ميليون) 13.7‌درصد خانوارها قرار دارند. علاوه بر اين، ارقام حاكي است كه 62‌درصد خانوارها هزينه‌يي در ميان صفر تا 36ميليون تومان دارند. از طرفي در 3طبقه بالايي از اين 15طبقه، يعني خانوارهايي كه هزينه سالانه 135ميليون و بيشتر در سال دارند حدود 1.3‌درصد كل جمعيت ايران را دارند. البته معلوم نيست اين طبقه‌بندي 15گانه بر چه اساسي انجام شده است چون فاصله ميان هر كدام از طبقات مساوي نيست. داوود سوري نيز به اين موضوع انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: «براي محاسبات آماري توزيعي بايد فاصله هر كدام از طبقات مساوي باشد تا بتوان از آن نتيجه‌يي واقعي‌تر استنتاج كرد اما اين جدول به‌دليل نداشتن اين خصيصه آنچنان قابل اطمينان نيست.»

سوري در پايان به اين موضوع كه گفته شده 15‌درصد از قدرت خريد مردم در طول اين سال‌ها بازگشته، انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: «اين آمار به خوبي گوياي واقعيت است بنابراين نبايد به آمارهايي كه از آمال و آرزوها بر مي‌خيزد توجهي كرد چون اين آمار و ارقام شواهدي هستند كه نشان مي‌دهند مخارج خانوارها 6 الي 7‌درصد افزايش داشته است درحالي كه تورم هم به‌طور متوسط در اين سال حدودا 12 الي 13‌درصد افزايش يافته است. اين آمارها گوياي اين واقعيت است كه سفره‌ها كوچك‌تر شده و هيچ شكي در اين نيست.» سوري تاكيد مي‌كند كه جامعه اقتصادي ما جامعه برابري نيست.

 نویسنده:
تغييرات جديد در نظامنامه صندوق
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/9/2
تغييرات جديد در نظامنامه صندوق
«تعادل» جزئيات مصوبات هيات امناي صندوق توسعه ملي را بررسي مي‌كند


نوري ناييني: نمايندگان با لايحه تسهيلات يك‌ونيم ميليارد دلاري اشتغال موافقت نكنندگروه اقتصاد كلان|

 مصوبات 4جلسه اخير هيات امناي صندوق توسعه ملي منتشر شد و براساس تصميم هيات امناي صندوق، نرخ سود سپرده‌گذاري ارزي براي ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي تا سقف ۳ميليارد دلار به ميزان نرخ لايبور 6ماهه براي دلار/ يورو به اضافه يك درصد تعيين شد. صندوق توسعه ملي كه بعد از جريان‌هاي فيش‌هاي حقوقي اعضاي هيات عامل پيشين مدت‌ها بود در سكون فرو رفته بود، مجددا فعاليت‌هاي خود را از سر گرفته است. هفته پيش بود كه هيات وزيران تصويب كردند ميزان يك‌ونيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال به محوريت مناطق محروم دراختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار بگيرد و ديروز نيز لايحه دو فوريتي آن به مجلس رفت. اما در همين مدت اين تصميم هيات وزيران مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار گرفته است. سعيد نوري ناييني، عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه به «تعادل» مي‌گويد: «اين تصميم هيات وزيران خلاف اهداف اوليه صندوق توسعه ملي است؛ چراكه طبق اساسنامه هيچ تسهيلات ريالي نبايد از منابع صندوق ارزي كشور دراختيار بخشي قرار بگيرد. درست است كه دولت در تنگناي مالي است و براي بهبود وضعيت اشتغال شايد چاره‌يي جز استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ندارد اما نمايندگان مجلس كه قانون‌گذار اصلي اين حوزه بوده‌اند، نبايد با تصويب لايحه يك‌ونيم ميليارد دلاري اشتغال مصوبات قبلي را زير سوال ببرند. به‌نظر من اين لايحه مغاير با اهداف صندوق است و اگر در مجلس تصويب نشود بهتر و به مصلحت كشور است.» البته نگاهي به مصوبات جديد هيات امناي صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد،‌ تاكنون بندي به نظامنامه صندوق اضافه نشده است مبني بر اينكه صندوق مي‌تواند تسهيلات ريالي بپردازد.

به گزارش «تعادل»، از آغاز به كار اعضاي جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي، هيات امناي صندوق 4جلسه از خردادماه برگزار كرده‌اند و مصوباتي درخصوص نرخ سود سپرده‌گذاري ارزي، نرخ سود تسهيلات ريالي و ميزان حقوق اعضا تعيين شد. بر اين اساس مقرر شده است، ميزان دريافتي اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي از اعضاي هيات عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيشتر نشود. جديدترين مصوبات هيات امناي صندوق توسعه ملي در حالي منتشر شده كه براساس آن نرخ سود سپرده‌گذاري ارزي براي ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي تا سقف 3ميليارد دلار براي حداكثر يك سال به ميزان نرخ لايبور 6ماهه (نرخ بهره بين بانكي در لندن) براي دلار/ يورو به اضافه يك درصد تعيين شده است.

در جلسه آبان‌ماه هيات امناي صندوق توسعه ملي همچنين نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق توسعه ملي براي صادركنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي، 11درصد و براي مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي (موضوع بند 9 قسمت «ب» مصوبات هيات امناي صندوق توسعه ملي در جلسه مورخ 18/3/1395)، 4 واحد درصد كمتر از اين نرخ تعيين شد. طبق اين مصوبات بانك‌هاي سپرده‌پذير از محل منابع صندوق توسعه ملي، بايد تا زمان پرداخت تسهيلات به متقاضيان، نسبت به پرداخت سود سپرده‌ها براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمينه نرخ سود تسهيلات، به صندوق توسعه ملي اقدام كنند.

مصوبات جلسات تيرماه و مردادماه هيات امناي صندوق توسعه ملي به تعيين اعضاي هيات عامل صندوق اختصاص يافته و احمد دوست‌حسيني به عنوان عضو و رييس جديد هيات عامل و عليرضا صالح، حميدرضا تيموري و عليرضا ساعدي سارخانلو به عنوان اعضاي جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي، انتخاب شدند. همچنين «كميسيون تخصصي هيات امناي صندوق توسعه ملي» متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار اعضاي هيات امنا با مسووليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبيرخانه هيات امناي صندوق توسعه ملي) براي بررسي موارد مطرح در دستور جلسات هيات امناي صندوق، تشكيل مي‌گردد. حضور رييس هيات عامل و نماينده هيات نظارت در جلسات ضروري است. بند ذيل جايگزين بند (4) صورتجلسه مورخ 26/12/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي درخصوص نحوه انعكاس برداشت‌هاي خاص در صورت‌هاي مالي صندوق مي‌گردد: «در خصوص نحوه انعكاس برداشت‌هاي خاص در صورت‌هاي مالي صندوق مقرر شد كميسيون تخصصي هيات امنا موضوع بند (4) اين صورتجلسه، در چارچوب جزء (7) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اصلاحي مورخ 17/12/1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارش لازم را تهيه و نتايج را جهت اتخاذ تصميم، به هيات امنا ارائه نمايد.»

به استناد جزء (4) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي موضوع پيوست شماره (5) مصوبات جلسه مورخ 17/4/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي به شرح ذيل به تصويب هيات امنا رسيد: به هيات عامل صندوق اجازه داده مي‌شود در چارچوب دستورالعمل‌هاي صندوق، در مديريت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهاي رايج و ممكن در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي (خارجي) به هر يك از روش‌هاي زير اقدام كنند: سرمايه‌گذاري به صورت مستقيم (توسط صندوق) يا غيرمستقيم (برون‌سپاري) از طريق شركت‌هاي مديريت دارايي، مشاركت با موسسات مالي بين‌المللي (خارجي) در تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي كشور، سرمايه‌گذاري مشترك با صندوق‌هاي ثروت ملي ساير كشورها براي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي طرفين.

موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي (بين‌المللي)، شامل سهام، اوراق قرضه، سپرده بانكي، اوراق خزانه، گواهي سپرده، واحدهاي انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير ابزار و شيوه‌هاي تامين مالي تجاري خريد سهام شركت‌هاي با اهداف خاص (vehicle purpose special) و سرمايه‌گذاري مشترك (JV)venture joint، ساير ابزارها، شيوه‌ها و راهكارهاي رايج در اين بازارهاست.

بند (ي) بخش اول (تعاريف و مفاهيم) نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي مصوب جلسه 17/4/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: «ي ـ مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت 48874 مورخ 28/12/1391 هيات وزيران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، به همراه كليه نقاط استان‌هاي خراسان‌شمالي، كرمانشاه، كهگيلويه‌وبويراحمد، آذربايجان‌غربي، ايلام، سيستان‌وبلوچستان، كردستان، خراسان‌جنوبي، چهارمحال‌وبختياري و لرستان.»

جزء (ي) بخش اول نظامنامه تسهيلات ريالي مصوب جلسه مورخ 17/4/1393 و بند (7) مصوبه جلسه 23/12/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: «ي ـ مناطق مشمـول اعمال نرخ ترجيحي: مناطق موضوع مصوبه شمـاره 262650/ت48874 مورخ 28/12/1391 هيات وزيران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، به همراه كليه نقاط استان‌هاي خراسان‌شمالي، كرمانشاه، كهگيلويه‌وبويراحمد، آذربايجان‌غربي، ايلام، سيستان‌وبلوچستان، كردستان، خراسان‌جنوبي، چهارمحال‌وبختياري و لرستان.» «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي» در نظامنامه‌هاي مصوب جلسه مورخ 17/4/1393 و مصوبات جلسه مورخ 23/12/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي، جايگزين عبارت «مناطق كمتر توسعه يافته» مي‌شود.

هيات عامل صندوق مجاز است در اجراي جزء (3) (بند د) اساسنامه با درخواست بانك‌هاي عامل و براي رفع مشكلات زمانبندي طرح‌هاي تامين مالي شده از محل منابع آن صندوق، حداكثر دو سال به زمان طرح (اجرا، تنفس و بهره‌برداري) اضافه نمايد. در جزء (الف) اولويت‌هاي ريالي مصوب 23/12/1393 هيات امنا عبارت «طرح‌هاي سرمايه‌گذاري جديد و توسعه‌يي (طرح‌هاي ايجادي)» اضافه مي‌شود. تبصره بند (ج) اولويت‌هاي ريالي مصوب 23/12/1393 هيات امنا حذف مي‌شود. بودجه سال 1395 ستاد صندوق توسعه ملي كه با مهر دبيرخانه هيات امناي صندوق توسعه ملي تاييد شده است، به تصويب رسيد.

با توجه به جزء (6) بند (ي) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، هيات امنا مقرر كرد نظر به اينكه اصلاح آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي (مصوبه شماره 81155/ت 47244 هـ مورخ 28/4/1391 هيات وزيران) در كميسيون اجتماعي هيات دولت در سير مراحل بررسي و تصويب در هيات وزيران است، به‌گونه‌يي مصوبه مذكور اصلاح شود كه ميزان دريافتي اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي از اعضاي هيات عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيشتر نشود. پاداش عملكرد پايان سال 1394 موضوع ماده (47) آيين‌نامه مالي و معاملاتي و استخدامي صندوق مصوب 17/7/1390 هيات وزيران، مطابق سال 1393 تصويب شد.نویسنده:
آمار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/9/2
آمار


 تورم آبان ماه به 7.5 درصد رسيد

براساس اعلام مركز آمار ايران، تورم ۱۲ماهه منتهي به آبان امسال با كاهش 0.4واحد درصدي نسبت به ماه قبل به 7.5درصد رسيد.

به گزارش تسنيم، شاخص كل(بر مبناي سال پايه 90) در آبان ماه امسال عدد 233.6 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 0.3درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6.1 درصد است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل يعني6.6 درصد 0.5واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

تورم 12ماهه منتهي به آبان امسال نسبت به ماه قبل 0.4درصد كاهش يافته و از 7.9درصد به 7.5درصد رسيده است. شاخص گروه عمده«خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در آبان ماه امسال به رقم 271.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.3درصد افزايش داشته است.

براساس اين گزارش، شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 269.2 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.3درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي خوراكي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم12ماهه اين گروه 6.7 درصد است. شاخص گروه عمده خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.4درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در 12ماه منتهي به آبان ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد است كه نسبت به همين اطلاع در مهر ماه 1395(6.8 درصد) بدون تغيير مانده است. همچنين شاخص گروه عمده كالاهاي«غيرخوراكي و خدمات» در مهر ماه 1395 به رقم 220.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل0.3درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل5.2 درصد بوده و نرخ تورم12ماه منتهي به آبان ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 7.8درصد است كه نسبت به تورم 12ماهه منتهي به مهر ماه 1395(8.4 درصد) 0.6واحد درصد كاهش

يافته است.ايجاد ارتباط سيستمي 4سازمان براي مبارزه با قاچاق

رييس سازمان اموال تمليكي با بيان اينكه هنوز ارتباط سيستمي چهار سازمان مرتبط با حوزه قاچاق ايجاد نشده است، گفت: در صورت تسريع در اين موضوع حجم قاچاق به صورت عملي كاهش چشمگيري خواهد داشت.

امين دليري در گفت‌وگو با تسنيم از شناسايي قاچاقچيان از طريق سامانه لينك شده بين گمرك، سازمان بنادر، ديوان محاسبات و اموال تمليكي خبر داد و گفت: اين سامانه به‌طور آزمايشي بين گمرك و سازمان اموال تمليكي مورد بهره‌برداري قرار گرفته اما هنوز بين سازمان بنادر و تعزيرات حكومتي لينك ارتباطي ايجاد نشده است. وي افزود: هماهنگي‌هاي لازم انجام شده است تا به زودي ارتباط سيستمي بين 4سازمان به‌طور كامل برقرار شود. دليري ادامه داد: اگر بتوانيم سامانه جامع ردگيري كالاي قاچاق را به‌طور كامل در اختيار داشته باشيم، حتما حجم كالاي قاچاق به شكل عملي كاهش خواهد يافت. رييس سازمان اموال تمليكي در خصوص علل طولاني شدن بهره‌برداري نهايي اين دست سامانه‌ها گفت: به نظر مي‌رسد، عزم كلي براي مبارزه با قاچاق وجود دارد اما در بدنه‌هاي اجرايي هنوز مشكلاتي باقي مانده كه بايد برطرف شود.

او افزود: ساز و كار اجرايي سامانه‌هاي مبارزه و ردگيري كالاي قاچاق در دست كارشناسان و مسوولان مياني سازمان‌هاي اجرايي است. معاون وزير اقتصاد گفت: روي همه سامانه‌هاي مرتبط با حوزه تجارت يك گروه كار كرده است، بنابراين لينك كردن نهايي سامانه‌هاي سازمان‌هاي مختلف كار دشواري نيست اما بايد يكسري هماهنگي‌هايي نيز در بدنه‌هاي اجرايي فراهم شود. وي در پايان گفت: يكي از راه‌هاي شناسايي كالاي قاچاق از طريق عدم تطابق اظهارات ثبت شده با مشخصات فيزيكي كالايي است كه از مبادي رسمي كشور وارد شده است.غايبان سرشماري ۹۵ فقط تا سوم آذرماه مهلت دارند

رييس مركز آمار ايران مي‌گويد: در سرشماري سال ۱۳۹۵ با آمار 4درصدي غايبان مواجه بوده‌ايم كه تلاش مركز آمار بر اين است كه از طريق مراجعه حضوري چندباره ماموران و همچنين دادن مهلت ثبت‌نام اينترنتي به غايبان اين 4درصد در سرشماري ۱۳۹۵ لحاظ شود. اميدعلي پارسا در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه تا پايان يكم آذرماه سرشماري سال ۱۳۹۵ به پايان رسيد، گفت: تا صبح روز يكم آذر ۹۹.۲درصد جمعيت كشور سرشماري شده‌اند كه اين ميزان شامل ۷۹ميليون و ۵۰۰هزار نفر از جمعيت كشور است و پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان امروز(ديروز) سرشماري تمام شود. رييس مركز آمار ايران همچنين اظهار كرد: با اين همه جمعيتي معادل 4درصد جزو غايبان سرشماري سال ۱۳۹۵ بوده‌اند كه طي امروز، دوم و سوم آذرماه فرصت دارند از طريق اينترنت نسبت به ثبت‌نام خود اقدام كنند. با اين همه ماموران ما نيز مجبور شده‌اند كه دوبار و حتي چندبار به در منزل غايبان مراجعه كرده تا بتوانند آنها را در سرشماري لحاظ كنند. وي افزود: ما اصرار داريم حتما تعداد غايبان به زير يك‌درصد برسد و پيش‌بيني ما اين است كه در سه روز باقيمانده براي ثبت‌نام غايبان اين خلأ موجود پر شود. پارسا همچنين گفت: با اين همه ما مجبور هستيم اطلاعات مربوط به جمعيتي را كه از قلم افتاده است، از طرق ديگر و با استفاده از اطلاعات ديگري پر كنيم و به هرحال نمي‌شود اطلاعات نفوس و مسكن بخشي از خانوار ايراني را ولو كمتر از يك درصد از جمعيت كل كشور از قلم انداخت و در برنامه‌ريزي‌هاي كشور قرار نداد.

 نویسنده:

  اخبار Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 روزي شبانه پايگاه راهاندازي فارس
  استان در ملت
  بانك كرد بررسي را پسابرجام در ايران بانكداري صنعت گزارشي در
  بلومبرگ روزي شبانه 6پايگاه راهاندازي به نسبت ملت بانك روابط گزارش به كرد. اقدام فارس استان در
  جديد هدف با فارس استان شعب مديريت ملت، بانك
  عمومي بانكي نوين خدمات به مردم دسترسي سطح انزوا
  افزايش از ها بان خروج هاي ششر
  پي جديد 6پايگاه شعب به حضوري مراجعات كاهش
  و استان سطح در خودپرداز هاي اه دستگ هروزي
  شبان كار به آغاز با گزارش اين براساس كرد. راهدازي
  ان امريكا، مانده باقي هاي تحريم اعمال از هراس دليل شمشيري محسن بيمه بانك
  گروه بلوار شيراز، رازي بلوار شيراز، ميانرود شهرك اي اه
  پايگه با خود تجاري روابط سرگيري از نگران همچنان ها سال كردن سپري از پس ايراني هاي
  بانك بيمارستان شيراز، خون انتقال سازمان شيراز، ادلاد آب
  ع ترديدها اين گويند مي ايران مقامات هستند. ايران تالش اكنون غربي، هاي تحريم تحت
  انزواي شمار كازرون، شهداي خيابان آباده
  وليعصر(عج) سوي از يي هسته توافقنامه مفاد رعايت وجود با كنند برابري خود جهاني همتايان با ميكنند در ملت بانك خودپردازهاي روزي شبان اههاي
  پايگ اقتصاد به كمك هاي برنامه اجراي مانع ايران، را تورالعملها دس ضوابط قواعد،
  استانداردها، يافت. افزايش ۹۱پايگاه به فارس
  استان است. شده كشور كنند. بهروز در مركزي بانك اقتصادي معاون قرباني، پيمان نهتنها راستا، اين در «تعادل»، گزارش
  به بانكداري كنگره حاشيه در بلومبرگ با وگو گفت بازل هاي توصيه رعايت سمت به ايراني هاي سارگاد
  بانك پا نك با عضويت نياز مركزي بانك كرد: اظهار فرانكفورت اروپايي در موثري هاي برنامه كرده 3حركت
  ۱ دارند ما بانكهاي كه مشكالتي حل پرداختن به قرار كار دستور در اروپايي هاي بانك با ارتباط آسيايي بانكداران انجمن
  در است. برداشته خوبي هاي گام كرده احساس را مركزي بانك دولت گذاران، قانون بلكه اند، داده عضو عنوان به ديگر افتخاري در نكسارگاد پا
  با يك دالر، معامالت براي ايران قرباني، گفته به بانكي پولي مركزي بانك قانون دو طريق از
  نيز )ABA(ييايسآ بانكداران انجمن مديره هيات اجرايي دارد. آزاد نرخ يك رسمي مبادله نرخ 50 اشكاالت كنند مي تالش ربا بدون بانكداري
  يا مدير مديرعامل مشاور رفيعي، خسرو شد.
  انتخاب براي ها برنامه ژانويه، ماه در يي ته هس توافق شدن مسائلي تا كنند برطرف را بانكداري قانون
  ساله گفت: خبر اين اعالم ضمن بانك اين عمومي
  روابط اما كرد، تشويق را ارزي مبادله نرخ سازي يكسان از حفاظت استانداردسازي، سرمايه، كفايت
  مانند انجمن عمومي مجمع اعضاي آراي اكثريت
  براساس خوب روابط گرو در پايدار بلندمدت يكسانسازي شود. رعايت و... نفعان ذي گذاران سپرده
  حقوق جاري سال نوامبر ماه در كه )ABA( آسيايي
  بانكداران است. تر بزرگ هاي بانك با به را وامدهندگان مركزي بانك
  همچنانكه آقاي نمايندگي به پاسارگاد بان شد، برگزار ويتنام
  در كرد: اظهار مركزي بانك اقتصادي معاون هدايت المللي بين استانداردهاي به شدن
  نزديك موفق بانك اين مديره هيات عضو روي، بهشتي
  مصطفي ما نداريم. عجله ايم داده انجام اقداماتي ما تحكيم براي را اقداماتي هم قانونگذاران كند، مي بزرگ هاي نك با گذاشتن سر پشت با ديگر بار
  شد شوند. مهيا الزم شرطهاي پيش خواهيم مي اند ته برداش بانك اين نظارت قدرت
  استقالل مديره ات هي عضو عنوان به ديگر سال دو براي
  آسيايي مشاركت ايران كه حالي در قرباني، گفته به به زودي به بانكداري قانون مركزي بانك
  قانون عمومي رواب گزارش به شود. انتخاب مزبور
  انجمن اقتصاد احياي براي را اروپايي بزرگ هاي بانك ميشود. تقديم پارلمان فعال بسيار حضور شك بي داد: ادامه وي نكسارگاد، پا
  با شامل بانك 240 با روابطش اما داند، مي ضروري بهبود بانكها، استانداردسازي
  موضوع مزبور انجمن مديره هيات عضو عنوان به بانك اين موثر
  و داده گسترش را متوسط كوچك دهندگان وام جذب براي كافي توان فرصت گيرند قرار خارجي، ايراني هاي بانك بين مذاكره هاي
  روش ارائه 20۱6 و20۱5 هاي ال (س پيشين هاي دوره
  در است. دست از را تجاري شركاي ها گذاري رمايه س به آن ابالغ بازل هاي توصيه
  ترجمه با مذاكره سخنراني قالب در كاربردي مهم
  راهكارهاي ضروري اقتصاد احياي براي را اروپايي بزرگ هاي بانك مشاركت ايران كه حالي
  در مبهم، قديمي هاي شيوه گويند مي ها شركت معتقدند صاحبنظران از ديگر بسياري اما بدهند. چند طريق از اروپايي هاي بانك با مذاكره ها، بانك برقراري يكپارچگي ايجاد براي آسيايي بزرگ هاي
  بان گسترش را متوسط كوچك دهندگان وام شامل بانك ۰۴۲ با روابطش اما داند مي قصد كه خارجي هاي بانك براي بيشتري موانع شده باعث ايران، هاي بانك دوري دهه چند بندي رتبه اروپا، ايران در بانكداري
  همايش انتخاب مبناي انجمن اين عضو معتبر هاي بانك با
  روابط همكاري ايران با يي هسته توافق از پس دارند است داده مذاكره، توان شكل، روش، ساختار، نظر از كه موسسات طريق از ايران هاي بانك
  اعتبارسنجي دو براي مديره هيات عضو عنوان به بانك اين
  شايسته از بزرگ اروپايي هاي بانك است. كرده ايجاد كنند، ها، كارگزاري تجاري، شركاي استانداردها، قبل اخير هاي سال در اعتبارسنجي،
  معتبر در وي بود. )20۱8 20۱7 هاي ال آتي(س متوالي
  سال ترديد ايراني هاي بانك داخلي اداره نحوه به نسبت خارجي بزرگ دهندگان
  وام تهران، عليه امريكا يكجانبه تحريمهاي نقض ترس و... بندي رتبه اعتبارسنجي، يي، منطقه بازاريابي در غربي، كشورهاي با توافق برجام اجراي از
  بعد )ABA(ييايسآ بانكداران انجمن كرد: خاطرنشان
  پايان هاي رويه مناسب سرمايه ميزان زمينه در خوبي بسيار تدابير گذاران سياست
  دارند. محتاط همچنان ايران در فعاليت ازسرگيري براي امكان موضوع همين نباشند مطلوبي حد در ايران بانكي شبكه مركزي بانك دولت، كار
  دستور مختلف، كشورهاي از معتبر بانك ۱20 از بيش عضويت
  با اين مطابق تا كنند مي تالش سختي به ها بانك اند كرده اتخاذ پولشويي ضد با
  مقابله براي ها برنامه در را مشكالتي ترديد اين اند مانده تجاري شركاي المللي بين همكاري افزايش است. گرفته
  قرار است اقيانوسيه آسيا حوزه در بانكي انجمن زرگرين
  ب است. كرده ايجاد اقتصاد به بخشيدن رونق كنند عمل ها رويه را آن سرعت جهان معتبر هاي بانك با همكاري اگرچه كه معتقدند بانكي كارشناسان از
  بسياري ارتباطات بهبود در آنها بين ارتباط تعامل برقراري
  كه مديره هيات اعضاي از يكي زاده، سلطان رضا دارد. نياز زمان ها سال به آن تحقق داده هش كا ها روش بهبود استانداردسازي ادبيات بود.
  موضوع خواهد موثر دول روابط
  تسهيل گفت: بلومبرگ به باره اين در خاورميانه بانك يي هسته توافق از بعد بينالمللي هاي تحريم لغو از اين در گزارشي در بلومبرگ خبري پايگاه بانكها كه كنند مي توصيه بسياري رو، اين از بانكي مديران كار دستور در بانكا ساختار
  اصالح اداره نحوه به نسبت خارجي بزرگ وامدهندگان مركزي بانك ببرد. بهتري استفاده 20۱5 سال در ها سال از بعد ايران هاي بانك نوشت: زمينه باشند داشته ساختار اصالح بايد سو يك از كنند مي تالش ها بانك كاركنان همه گرفته
  قرار سياستگذاران دارند. ترديد ايراني بانكهاي داخلي متابعت واحدهاي است، خواسته ايراني هاي بانك از قديمي هاي شيوه ميكنند الش ت اكنون انزوا كنند اصالح را و... استانداردها مطالبات، سرمايه، دولت، بدهي معوق، مطالبات كاهش طريق از اي
  كه بيمه تخلفات بيشترين مناسب سرمايه ميزان زمينه در خوبي بسيار تدابير حسابداري هاي روش ايجاد مقررات الزامات از كارگيري به با گذاشته كنار را بانكداري منسوخ را خود مشكالت ضعف بايد ديگر، سوي از توان حدودي تا و... مركزي بانك به ها بانك است
  بدهي درمان خودرو حوزه
  در كردهاند اتخاذ پولشويي ضد با مقابله هاي رويه با مطابق كنند، اجرا را جهاني شده پذيرفته بهتر جذب با شفافيت، المللي بين استانداردهاي اين المللي بين موسسات كه دهند اجازه بپذيرند سرمايه رشد با بخشند بهبود را دهي
  تسهيالت اين مطابق تا ميكنند الش ت سختي به ها بانك تا كنند عمل شفافيت با المللي بين استانداردهاي جهاني صنعت اين به خارجي گذاران سرمايه كنند. اعتبارسنجي بندي رتبه را ها بانك ها بانك زني چانه قدرت سرمايه كفايت ها،
  بانك اعالم دالر 0064يليارد از بيش دنيا در هيي بيم
  گردش كنند. عمل ها رويه جهاني صنعت با جذب را بهتري كار كسب بپيوندند. هاي بانك حضور امكان كه است الزم همچنين مانع ايران محور بانك اقتصاد اما دهند، افزايش
  را ايران بيمه جامعه به مختص تقلبات تخلفات است.
  شده شماري كرد: خاطرنشان ادامه در زاده لطان س شوند. يكپارچه اين در ايران مركزي بانك افزود، بلومبرگ مشترك صورت به يا ايران آزاد مناطق در خارجي اصالح شده كشور بانكهاي ساختار اصالح
  از مورد در ايلنا با تو وگ گف در تاجدار ول سيدرس
  نيست. حسابرسي تحت هم تر كوچك دهندگان وام از منسوخ هاي شيوه كه معتقدند اقتصادي فعاالن ايجاد براي بانكها به را هايي دستورالعمل راستا ارتباط تدريج به تا شود فراهم ايران هاي بانك با است. كرده همراه كندي با را
  ساختار بيمهگذاران كرد: اظهار گذار بيمه بيمهگر بين تعهد
  رعايت اما شود، احيا سيستم به اعتماد تا اند گرفته قرار خارجي هاي بانك مشكالت بر ايران در بانكداري ريسك مديريت هاي برنامه انطباق ارتمانهاي دپ شود انجام جهان ايران بانكهاي مديران تماس آن نگران ها بانك برخي ديگر، سوي
  از ندارند، كامل رضايت وقشان حق به آشنايي عدم دليل
  به بيشتري زمان تر بزرگ هاي بانك براي مساله اين توافق از پس ايران با خود هاي همكاري آغاز براي پذيرفته حسابداري هاي شيوه اجراي همچنين همكاري بهتر هاي زمينه ايجاد به مسائل اين بندي رتبه اعتبارسنجي طريق از كه
  هستند خود هاي نام بيم افراد كه است اين هم آن اصلي برد.
  دليل خواهد به اروپا بزرگ هاي بانك است. افزوده يي هسته بتواند ايران اقتصاد تا است كرده ابالغ جهاني شده كند. كمك قضاوت معرض در المللي، بين موسسات
  توسط يبينند نم را عمومي شرايط يكنند نم مطالعه اصال
  را خوبي به را موضوع اين نيز ما نمايندگان اينكه بيان با
  وي زماني نتيجه در گفت: يكنند؛ نم تبيين گذاران بيم
  براي است. بيمه تخصصي هاي رسانه خبرنگاران كمك با ساز هنگ فر زيربنايي اساسي گامي اراده اما هستيم شاهد را است بيمه
  پايين هنگسازي فر در ها رسانه
  نقش يكند پيدا افزايش نارضايتي يدهد، رخ يي حادثه
  كه فعاليت، كاراترين ترين اثربخش با هزينه كمترين با عزيزان اين طي است. نشده برداشته ديده هيچگاه موضوع اين حل
  براي كتها، شر كنوني شرايط در البته كرد: تصريح
  تاجدار عمومي افكار دسترس در را يي بيمه مقاالت ها تحليل اخبار، ايراني جامعه نيازهاي شرايط ضرورت، دليل به گذشته دهه دو انتظار مذكور، نظرسنجي سوال طرح از پس است. موافق دوم اهالي ميان در گذشت كه يي هفته
  در به نيز مشكالت دارد وجود طرفين بين نسبي
  رضايت صميمي صادق همكاران اين دهند. مي قرار كشور مديران عرصه به پا مناسب هاي ايده با خوشنام اقتصادي روزنامه چند انهها رس در بيمه حوزه كارشناسان سوي از حداقل يرفت تاثير نقش درخصوص بيمه
  صنعت است. گذار بيمه بيمهگر بين اطالعات تبادل فقدان
  دليل روابط نقش انجام حال در احسن نحو به عمومي بيمه صنعت يافت. اختصاص بيمه صنعت به ها انه رس آن از صفحاتي نهادند به كه شود داده نشان موضوع به كوچك واكنشي ها عموم روابط سوالي بيمه فرهنگ ترويج در انهها
  رس تقلبات تخلفات ميزان درخصوص البرز بيمه
  مديرعامل مديران است، شايسته بجا هستند. كشور صنعت عمومي بخش در يي حرفه مند عالقه روزنامهنگار چند روند همين در نبوديم. كارشناسي نظرات بيان شاهد نيست، مشخص كه داليلي كوتاه پاسخ مورد دو جز به كه شد
  یادداشت
  مطرح خصوص اين در دقيقي آمار افزود: نيز بيمه حوزه
  در هنگساز فر وقفه بي هاي تالش از بيمه صنعت گيرندگان تصميم تخصصي انجمن پايهگذار دوستان همين شدند صاحبنظر بيمه اجتماعي، سياسي، امور بر گذاري تاثير در ها رسانه نقش امروزه تحليل نشد دريافت ديگري پاسخ اشرفي
  هيچ حاجي
  حميدرضا نيست. ايران جامعه به مختص موضوع اين اما ندراد
  وجود معنوي مالي هاي حمايت بيمه صنعت يي رسانه تخصصي بخش همت شدند. حوزه اين در مختلف هاي ايت س يي بيمه خبرنگار انتقال توليد حيث از رسيده اثبات به و... اقتصادي فرهنگي، باشد. داشته عامل دو تواند مي موضوع بيمه
  اين كارشناس گردش دالر ميليارد 4600 از بيش كرد: تصريح
  تاجدار در تجليل عزيزان اين خدمات از ادواري طور به آورده بهعمل متعدد اخبار تبادل تحرك موجب همكاران اين روزانه الش ت از ندارد. وجود معتبر هاي رسانه از بهتر جايگزيني هيچ ها خبر صنعت فعاالن همكاران اول:
  عامل صنعت 2002 سال در تنها دارد وجود دنيا هدر
  بييمي در كليدي نقش امروزه ها رسانه آورد. بهعمل شايسته خور تحركات اين از قبل كه يي بيمه بازار شد. بيمه بازار در روزانه مختلف هاي ازمان س كنار در ها انه رس نيز هنگسازي فر حيث در چنداني نقش اينكه يا ندارند مورد اين در خاصي نظر
  بيمه رقم كه داشت تخلف دالر ميليارد 52 حدود دنيا
  بيمه به بيمه فرهنگ ترويح توسعه براي كنند. ايفا بازارها توسعه حضور با برد مي سر به خبري تحركي بي سكوت يك در يي رسانه قضا از پردازند. مي فرهنگ اشاعه به و... اداري خدماتي، توليدي، نيستند. قايل يي بيمه سازي فرهنگ در ها رسانه فعاليت
  اثربخشي مواجه تخلفاتي با نيز ما قطعا افزود: وي نيست. هم
  كمي ياران عنوان به يي بيمه خبرنگاران انجمن تخصصي هاي رسانه روزانه تالش همت به حوزه اين تخصصي خبرنگار چندين تقريبا امر اين امروزه فرهنگ ترويج در ها انه رس مشاركت بدون فرهنگ ترويج در ها رسانه فعاليت اهميت نقش به دوم:
  عامل در بيشتر كه داشته تخلفاتي هم البرز بيمه شويم مي بيمه فرهنگ ترويج زيرا كنيم؛ نگاه بيمه صنعت ارزنده همگام بخش ترين گفتمان پر ترين پرتحرك به اكنون عزيزان اين بيمه، صنعت اهالي سوي از گاليه اين همواره نيست. پذير امكان دانند. نمي تاثيرگذار را خود نظر ابراز اما هستند واقف
  بيمه شده نيز شكايت كه بوده درمان بيمه خودرو بيمه
  زمينه است. ايرانيان همه نفع به جريان يك ايجاد مفهوم به اين است. شده تبديل كشور اقتصادي جامعه يي بيمه فرهنگ كه جامعه خردمندان كشور ارشد مديران گروه نظر با حدودي تا اما نيست موافق اول گروه نظر با
  نگارنده تاجدار هستيم. قضايي مراجع در پيگيري درحال
  است طريق از مركزي بيمه هاي ليت فعا با كرد:
  خاطرنشان از استفاده درخصوص داخلي تمهاي سيس كنترل
  اعمال شد هويدا ايران طالي بازار بر دالر تقويت
  اثر نيز پليس با آنالين مها استعال سنهاب، سيستم تي
  آي صورت به را تخلفات هاي گزارش تا شد خواهيم تر هنگ تومان
  هما 001هزار ميليون يك زير به سكه نرخ
  كاهش كنيم. دريافت آنها از
  آنالين شمشيري احسان بيمه بانك
  گروه به طال، واردات يا صادرات مقوله در افزود: محصول 48۱هزار گرمي يك سكه قطعه هر همچنين آينده
  شد. بانك برتري حقيقي شخص هر نيست مهم تخصص عنوان هيچ معامله 02۹۹0۱تومان 8۱عيار طالي گرم هر تومان را دوشنبه روز براي ارزها رسمي نرخ مركزي عمومي
  بانك روابط سمپوزيوم
  در كند اقدام كار اين انجام به ند ماي تو ي حقوق يا خبر اعالم بهدنبال كه معتقدند كارشناسان شد. افزايش ارز ۱7 كاهش ارز ۱7 رسمي نرخ كرد
  تعيين مسوول، اين گفته به ندارد. وجود محدوديتي هيچ در بهره نرخ افزايش براي رزرو فدرال ميري تصميگ گزارش به است. نداشته تغييري هم ارز نرخ
  يافته المللي بين سمپوزيوم دوازدهمين در آينده بانك ايران، در فقط نه جواهر طال صنعت در برندسازي ردهگذاري سپ سمت به هگذاران سرماي از دهيي امريكا، ۹.5023تومان، كاهش تومان 2.0 با دالر
  «تعادل»، برتر عمومي بط روا عنوان كسب به موفق عمومي،
  روابط اين در پيشرو كشورهاي جهان جاي هيج در بلكه طال براي را خود تقاضاي كرده پيدا تمايل ها بان در يورو تومان 5.55۹3 قيمت افت تومان 4.۱ با
  پوند سمپوزيوم دوازدهمين شد. رجوع» اب ارب «تكريم بخش
  در برندها بيشتر ايران در يژه وبه نيست مطرح عرصه نرخ تدريجي كاهش باعث نتيجه در هاند داد كاهش شد. ارزشگذاري 6۹33تومان افزايش 8.0تومان
  با عمومي «روابط موضوع با عمومي بط روا بينالمللي است. خانوادگي بنظران صاح برخي حال عين در اما است. شده طال امريكا دالر هر تهران، آزاد بازار در سكه ارز
  صرافان سال آبان 26 25 روزهاي طي پيشرفت»، براي
  تغيير رعايت مناسب، طراحي كرد: الم اع وي از متاثر آينده هاي اه در طال نرخ روند كه معتقدند هر كردند. معامله ا 2463توم كاهش تومان 26 با
  را شد. برگزار ملي كتابخانه هاي هماي سالن در
  جاري اصلي عوامل مناسب، بازاريابي كيفي استانداردهاي صورتي در بود خواهد صعودي دالر، قدرت افزايش پوند هر 3ومان 48۹ت معادل رشد 5.7تومان با
  يورو حضور با كه سمپوزيوم از دوره اين اختتاميه مراسم
  در بازار از ايران سهم افزايش بيشتر بازارهاي كسب و... معدني فلزي، زيربنايي، صنايع در هگذاري سرماي كه بازار در شد. دادوستد ومان 45ت۹5 كاهش تومان
  با روابط كارشناسان مديران بظران، صاحن از كثيري
  جمع پنج در كشور در طال مصرف توليد كه بود كرده اعالم طال صنعت تعالي گسترش براي پايگاهي توان مي مراكز طالست. جهاني هگذاري سرماي بورس سمت به هها سرماي يابد، افزايش 5۱2۱دالر، به جهاني اونس كاهش دنبال به النيز
  ط ارتباطات عرصه متخصصان استادان انها سازم عمومي اساسي علت كه يافته كاهش سوم يك به گذشته سال كرد. ايجاد آنها واردات صادرات توسعه كشور جواهر ايجاد لزوم بر تهران جواهر طال اتحاديه رييس شد. خواهد جذب زيربنايي صنايع در طال اونس هر يافت. كاهش نيز طال سكه انواع
  نرخ تنديس شد، برگزار كشور خارج داخل از مومي رواب
  و است. قيمتي فلز اين به مردم نگرش فرهنگ تغيير آن ايران اطراف همسايه كشورهاي گفت: آراي كشت تاكيد كشور جواهر طال صنعت توسعه براي مراكزي شنبه، به نسبت قيمت افزايش سنت 20 7دالر با
  نيز ارباب «تكريم بخش در داوران هيات سوي از جشنواره
  ويژه در گذشته سال دو داليل همين به وي، گفته به توان مي هستند ايراني جواهر طال توليدات تشنه فيزيكي فضاي گسترش دليل امروزه افزود: كرد طال صادرات براي ريزي رنام هر شد. قيمتگذاري سنت 60 5۱2دالر هزار
  ي گفتني شد. اعطا آينده بانك عمومي روابط به رجوع» كه شد تعطيل طال صنفي واحد 750 از بيش تهران بازار پيش از بيش توسعه به ها صت فر از گيري بهره با توان مي يي نقطه هر در جمعيت، افزايش شهرها صادرات جديد نامه آيين تدوين از ماه يك به نزديك 002۹تومان با جديد طرح آزادي بهار طالي سكه
  قطعه جايگاه شأن به نهادن ارج راستاي در تنديس، اين
  است صنفي واحد 3800 به آمار اين شهرستانها ساير در بورس راهاندازي با كرد: تاكيد وي انديشيد. كشور مسوول، اين گفته به انداخت. راه به هيي منطق بازار مقررات آن، طي كه گذرد كشور در نقره طال واردات قديم طرح سكه تومان، ۹۹زار ميليون يك
  كاهش، بيشتر هرچه ارزشآفريني گرامي ابرجوع ارب
  هموطنان كه است هايي صنف جزو اينها البته است؛ رسيده خريداران در امنيت اطمينان ايجاد به وان جواهر هاي نمايندگي ها، صرافي نكها، با حضور بيني پيش با است. شده حذف گذشته پاگير دست مخل سكه نيم قطعه هر تومان، هزار ۹0 ميليون
  يك روابط به سويه دو ارتباط بسترهاي ايجاد مشتريان
  براي دادهاند. رسته تغيير ايرنا به پيش چندي آراي كشت كرد. اقدام فروشندگان اين در و... خارجي داخلي تجاري مختلف هاي شرك اين صادرات مانداز چش درباره آراي كشت محمد دادوستد تومان 2زار 6۹ه سكه ربع هر تومان هزار 557
  .تفرگ تعلق آينده بانك عمومي بانكي جديد است
  مذاكرات كافي ارز نرخ انسازي يكس براي ايران ارزي ذخاير درصد 25 تا 20 به بانكي بين سود نرخ افغانستان
  افزايش
  ايران- اما است، بسته كار به معضل اين حل براي را خود تالش تمام مركزي دالر براي كه عددي هر اينكه بيان با مركزي بانك ارزي اسبق معاون در اما بود يافته كاهش درصد ۱6 ۱7 به بانكي بين بازار در سود نرخ 25 تا 20 به آن دامنه رسيدن بانكي بين بازار در سود نرخ
  افزايش بر تاكيد با همچنين سيدعلي يگردد. برم ها تحريم به موضوع از بخشي گفت: است، محاسباتي صرفا شود، تعيين كشور كل ۹6 سال بودجه در سوال اين به پاسخ در وي است. شده صعودي روند اين اخير هاي اه به است. بازار اين در ها رخ كنترل سياست شكست دهنده ان نش درصد افزايش بر تاكيد با مركزي بانك كل
  رييس گرفته نظر در ارز براي كشور كل سال بودجه در كه عددي هر اينكه سيدعلي سيدكمال دارد. مطلوبي وضعيت اكنون كشور ارزي ذخاير است، رسيده هم درصد 23 22 به بازار اين در نرخ يود م گفته كه در سود نرخ كنترل گذشته سال اوايل از مركزي بانك فارس، گزارش حجم گفت: افغانستان ايران بانكي هاي
  همكار الزاماتي كرد: خاطرنشان بود، خواهد محاسباتي عدد يك صرفا شود، مشكلي ارزي، منابع لحاظ به كشور امروز گفت: مهر با وگو گفت در براي هستند مواجه نقدينگي مشكل با كه هايي نك با برخي داشت: اظهار دستور در تسهيالت سپرده سود نرخ كاهش هدف با را بانكي بين بازار افزايش اعتباري نظام سي ال بانك، طريق از
  تبادالت اتاق ارز نرخ كه باشد مبنايي بر بايد يود، م ش منظور بودجه براي كه نحوي به است؛ حاكم مطلوبي بسيار وضعيت ذخاير، لحاظ به ندارد اين البته هستند، هم درصد 22 رخ با اعتبار دريافت به حاضر آن تامين در سود نرخ نزولي روند بازار اين به مركزي بانك ورود با داد. قرار
  كار در سيف ياهلل ول مركزي، بانك روابط گزارش يابد.
  مي بودن واقعي براي اول فرض اين كند. نزديك آزاد بازار نرخ با را مبادالت بوده دالر 54يليارد به نزديك كااليي صادرات از حاصل درآمدهاي كه در فارس، گزارش به نيست. يكسان ها رخ دارد زني چان حالت بازار 20 حدود به درصد از ماه چند مدت در وريه شد آغاز بازار اين افزايش درصدد افزود: خود افغانستاني همتاي با
  ديدار مورد ارز كه كاالهايي اينكه ضمن است، آينده سال بودجه در دالر عدد بنابراين است، شده اضافه منابع اين به نيز نفت فروش از حاصل ارز از بيش را بانكي بين بازار در سود نرخ رشد آگاه مقام يك رابطه همين موجب مساله همين رسيد. درصد ۱7 حدود به بعدي گام در درصد رييس هستيم. افغانستان ايران ميان بانكي
  رابطه آزاد بازار سمت به بايد ود، تامين ارزي مبادالت اتاق در نيازشان معاون نيست. مركزي بانك روي پيش ارزي منابع لحاظ به مشكلي هيچ هم درصد 25 به بانكي بين سود نرخ گفت: كرد عنوان شده اعالم ارقام مورد كه شد تسهيالت سپرده سود نرخ كاهش براي كا بان اجماع ديرينه قديمي ارتباطات به اشاره با مركزي بانك
  كل معاون بگيرند. بهره غيرنفتي صادرات از ناشي دالرهاي از كنند حركت ارز نرخ سازي ان يكس بخواهد دولت اگر افزود: مركزي بانك ارزي اسبق تا كها بان بانكي بين روزانه مبادالت براي كرد: تصريح وي است. رسيده به گرفت. قرار نيز اعتبار پول شوراي مركزي بانك تاييد استقبال مبادالت از زيادي حجم كرد: اظهار افغانستان
  ايران بودجه در باشد قرار اگر اساس اين بر داشت: اظهار مركزي بانك اسبق نيست مواجه مشكلي هيچ با مالي منابع لحاظ به دهد، صورت را بانكي بين تسهيالت براي اما دهند قرض يكديگر به هم درصد 20 نرخ اعتبار، پول شوراي جاري سال تيرماه هشتم جلسه در ترتيب
  اي طريق از نقدي حساب تسويه هاي روش با كشور
  دو خواهد محاسباتي عدد يك صرفا نرخ اين دهيم، قرار عددي ۹6 سال است؛ مطلوب بسيار كشور از خارج در ذخاير وضعيت نيز مكنون ها يشود. دريافت هم درصد 25 تا باشد هفته چند آن بازپرداخت دوره كه ۱8 به 22درصد از تسهيالت سود ۱درصد به ۱8 از سپرده سود بانكي سيستم طريق از بايد كه شود مي انجام
  صرافي سازي ان يكس بازار، روز نرخ ضوابط اساس بر بايد مركزي بانك چراكه بود؛ كشور داخل به ارز ورودي دالر، نرخ سازي ان يكس اجراي اينكه ضمن رشد داليل با رابطه در هم سرمايه بانك مديرعامل خاني، محمدرضا روند با مجددا بانكي بين بازار كه نپاييد ديري اما يافت. كاهش درصد همتاي با خود خوب مذاكرات به اشاره با وي شود.
  بهينه 8۹7 دالر نرخ وقتي 80 سال اسفندماه در كه همانطور دهد، انجام را هاي ذاري سرماي به منجر موضوع اين داد خواهد افزايش هدت را يكند ايجاد را نياز اين منابع محدوديت گفته: بانكي بين سود نرخ انجام چندان باره اين در رسمي اظهارنظرهاي شد. مواجه رخ صعودي كارگزاري روابط هستيم درصدد كرد: بيان
  افغانستاني نرخ انسازي يكس شد شروع توماني 800 دالر 8با سال بود، تومان روي پي راه سد تنها حاضر حال در كرد: تصريح وي شد. خواهد جديد تقاضا چون كنند دريافت پول ها بان از بانكي بين بازار در بانك كه انماه، آب هشتم روز در قوامين بانك مديرعامل مدت اين در يشود نم تبادالت حجم شود ايجاد كشور دو ميان مناسب
  بانكي رسيد. ثمر به نيز ارز بانك يرسد نظر به كه است ارزي انتقاالت نقل ارز، نرخ سازي ان يكس يكند. رشد بانكي بين سود نرخ درصد شود، مي ييابد افزايش پيش ماه سه تا گفت: كرد تاييد را بانكي بين بازار در رخ نه
  رشد يابد. افزايش اعتباري نظام سي ال بانك، طريق
  از تعادل سپهوند
  عكس:حجت
پيش‌شرط‌هاي خروج بانك‌ها از انزوا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/9/2
پيش‌شرط‌هاي خروج بانك‌ها از انزوا
بلومبرگ در گزارشي صنعت بانكداري ايران در پسابرجام را بررسي كرد


گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري

بانك‌هاي ايراني پس از سپري كردن سال‌ها انزواي تحت تحريم‌هاي غربي، اكنون تلاش مي‌كنند با همتايان جهاني خود برابري كنند و استانداردها، قواعد، ضوابط و دستورالعمل‌ها را به‌روز كنند.

به گزارش «تعادل»، در اين راستا، نه‌تنها بانك‌هاي ايراني به سمت رعايت توصيه‌هاي بازل 1 و 2 و 3 حركت كرده و برنامه‌هاي موثري در ارتباط با بانك‌هاي اروپايي در دستور كار قرار داده‌اند، بلكه قانون‌گذاران، دولت و بانك مركزي نيز از طريق دو قانون بانك مركزي و پولي و بانكي يا بانكداري بدون ربا تلاش مي‌كنند اشكالات 50 ساله قانون بانكداري را برطرف كنند تا مسائلي مانند كفايت سرمايه، استانداردسازي، حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران و ذي‌نفعان و... رعايت شود.

همچنانكه بانك مركزي وام‌دهندگان را به نزديك شدن به استانداردهاي بين‌المللي هدايت مي‌كند، قانونگذاران هم اقداماتي را براي تحكيم استقلال و قدرت نظارت اين بانك برداشته‌اند و قانون بانك مركزي و قانون بانكداري به زودي به پارلمان تقديم مي‌شود.

موضوع استانداردسازي بانك‌ها، بهبود روش‌هاي مذاكره بين بانك‌هاي ايراني و خارجي، ترجمه توصيه‌هاي بازل 1 و 2 و 3 و ابلاغ آن به بانك‌ها، مذاكره با بانك‌هاي اروپايي از طريق چند همايش بانكداري در ايران و اروپا، رتبه‌بندي و اعتبارسنجي بانك‌هاي ايران از طريق موسسات معتبر اعتبارسنجي، در سال‌هاي اخير و قبل و بعد از اجراي برجام و توافق با كشورهاي غربي، در دستور كار دولت، بانك مركزي و شبكه بانكي ايران قرار گرفته است.

بسياري از كارشناسان بانكي معتقدند كه اگرچه موضوع و ادبيات استانداردسازي و بهبود روش‌ها و اصلاح ساختار بانك‌ها در دستور كار مديران بانكي قرار گرفته و همه كاركنان بانك‌ها تلاش مي‌كنند كه از طريق كاهش مطالبات معوق، بدهي دولت، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و... تا حدودي توان تسهيلات دهي را بهبود بخشند و با رشد سرمايه بانك‌ها، كفايت سرمايه و قدرت چانه‌زني بانك‌ها را افزايش دهند، اما اقتصاد بانك‌محور ايران مانع از اصلاح ساختار بانك‌هاي كشور شده و اصلاح ساختار را با كندي همراه كرده است.

از سوي ديگر، برخي بانك‌ها نگران آن هستند كه از طريق اعتبارسنجي و رتبه‌بندي توسط موسسات بين‌المللي، در معرض قضاوت قرار گيرند و فرصت و توان كافي براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها و شركاي تجاري را از دست بدهند. اما بسياري ديگر از صاحبنظران معتقدند چند دهه دوري بانك‌هاي ايران، باعث شده كه از نظر ساختار، روش، شكل، توان مذاكره، استانداردها، شركاي تجاري، كارگزاري‌ها، بازاريابي منطقه‌يي، اعتبارسنجي، رتبه‌بندي و... در حد مطلوبي نباشند و همين موضوع امكان افزايش همكاري بين‌المللي و شركاي تجاري و همكاري با بانك‌هاي معتبر جهان و سرعت آن را كاهش داده و تحقق آن به سال‌ها زمان نياز دارد.

از اين رو، بسياري توصيه مي‌كنند كه بانك‌ها از يك سو بايد اصلاح ساختار داشته باشند و سرمايه، مطالبات، استانداردها و... را اصلاح كنند و از سوي ديگر، بايد ضعف و مشكلات خود را بپذيرند و اجازه دهند كه موسسات بين‌المللي اين بانك‌ها را رتبه‌بندي و اعتبارسنجي كنند.

همچنين لازم است كه امكان حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد ايران يا به صورت مشترك با بانك‌هاي ايران فراهم شود تا به تدريج ارتباط و تماس مديران بانك‌هاي ايران و جهان انجام شود و اين مسائل به ايجاد زمينه‌هاي بهتر همكاري كمك كند.

پايگاه خبري بلومبرگ در گزارشي در اين زمينه نوشت: بانك‌هاي ايران بعد از سال‌ها انزوا اكنون تلاش مي‌كنند شيوه‌هاي قديمي و منسوخ بانكداري را كنار گذاشته و با به‌كارگيري استانداردهاي بين‌المللي شفافيت، با جذب بهتر سرمايه‌گذاران خارجي به اين صنعت جهاني بپيوندند.

 بلومبرگ افزود، بانك مركزي ايران در اين راستا دستورالعمل‌هايي را به بانك‌ها براي ايجاد دپارتمان‌هاي انطباق و برنامه‌هاي مديريت ريسك همچنين اجراي شيوه‌هاي حسابداري پذيرفته شده جهاني ابلاغ كرده است تا اقتصاد ايران بتواند از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي بعد از توافق هسته‌يي در سال ۲۰۱۵ استفاده بهتري ببرد. بانك مركزي از بانك‌هاي ايراني خواسته است، واحدهاي متابعت از الزامات و مقررات ايجاد و روش‌هاي حسابداري پذيرفته شده جهاني را اجرا كنند، مطابق با استانداردهاي بين‌المللي با شفافيت عمل كنند تا كسب و كار بهتري را جذب و با صنعت جهاني يكپارچه شوند.

 فعالان اقتصادي معتقدند كه شيوه‌هاي منسوخ بانكداري در ايران بر مشكلات بانك‌هاي خارجي براي آغاز همكاري‌هاي خود با ايران پس از توافق هسته‌يي افزوده است. بانك‌هاي بزرگ اروپا به دليل هراس از اعمال تحريم‌هاي باقي‌مانده امريكا، همچنان نگران از سرگيري روابط تجاري خود با ايران هستند. مقامات ايران مي‌گويند اين ترديدها با وجود رعايت مفاد توافقنامه هسته‌يي از سوي ايران، مانع اجراي برنامه‌هاي كمك به اقتصاد كشور شده است.

پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگو با بلومبرگ در حاشيه كنگره بانكداري اروپايي فرانكفورت اظهار كرد: بانك مركزي نياز به پرداختن و حل مشكلاتي كه بانك‌هاي ما دارند را احساس كرده و گام‌هاي خوبي برداشته است.

به گفته قرباني، ايران براي معاملات دلار، يك نرخ مبادله رسمي و يك نرخ آزاد دارد. اجرايي شدن توافق هسته‌يي در ماه ژانويه، برنامه‌ها براي يكسان‌سازي نرخ مبادله ارزي را تشويق كرد، اما يكسان‌سازي بلندمدت و پايدار در گرو روابط خوب با بانك‌هاي بزرگ‌تر است.

معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار كرد: ما اقداماتي انجام داده‌ايم و عجله نداريم. ما مي‌خواهيم پيش‌شرط‌هاي لازم مهيا شوند.

به گفته قرباني، در حالي كه ايران مشاركت بانك‌هاي بزرگ اروپايي را براي احياي اقتصاد ضروري مي‌داند، اما روابطش با ۲۴۰ بانك شامل وام‌دهندگان كوچك و متوسط را گسترش داده است.

شركت‌ها مي‌گويند شيوه‌هاي قديمي و مبهم، موانع بيشتري براي بانك‌هاي خارجي كه قصد دارند پس از توافق هسته‌يي با ايران همكاري كنند، ايجاد كرده است. بانك‌هاي اروپايي بزرگ از ترس نقض تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه تهران، براي ازسرگيري فعاليت در ايران همچنان محتاط مانده‌اند و اين ترديد مشكلاتي را در برنامه‌ها براي رونق بخشيدن به اقتصاد ايجاد كرده است.

رضا سلطان‌زاده، يكي از اعضاي هيات‌مديره بانك خاورميانه در اين باره به بلومبرگ گفت: وام‌دهندگان بزرگ خارجي نسبت به نحوه اداره داخلي بانك‌هاي ايراني ترديد دارند. سياست‌گذاران تدابير بسيار خوبي در زمينه ميزان سرمايه مناسب و رويه‌هاي مقابله با ضد پولشويي اتخاذ كرده‌اند و بانك‌ها به سختي تلاش مي‌كنند تا مطابق اين رويه‌ها عمل كنند.

سلطان‌زاده در ادامه خاطرنشان كرد: شماري از وام‌دهندگان كوچك‌تر هم تحت حسابرسي قرار گرفته‌اند تا اعتماد به سيستم احيا شود، اما اين مساله براي بانك‌هاي بزرگ‌تر زمان بيشتري خواهد برد.نویسنده:
نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي بيمه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/9/2
نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي بيمه


در هفته‌يي كه گذشت در ميان اهالي صنعت بيمه درخصوص نقش و تاثير رسانه‌ها در ترويج فرهنگ بيمه سوالي مطرح شد كه به جز دو مورد پاسخ كوتاه هيچ پاسخ ديگري دريافت نشد و تحليل اين موضوع مي‌تواند دو عامل داشته باشد.  عامل اول: همكاران و فعالان صنعت بيمه نظر خاصي در اين مورد ندارند يا اينكه نقش چنداني در اثربخشي فعاليت رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي بيمه‌يي قايل نيستند. عامل دوم: به نقش و اهميت فعاليت رسانه‌ها در ترويج فرهنگ بيمه واقف هستند اما ابراز نظر خود را تاثيرگذار نمي‌دانند.  نگارنده با نظر گروه اول موافق نيست اما تا حدودي با نظر گروه دوم موافق است. پس از طرح سوال نظرسنجي مذكور، انتظار مي‌رفت حداقل از سوي كارشناسان حوزه بيمه در رسانه‌ها و روابط عمومي‌ها واكنشي كوچك به موضوع نشان داده شود كه به دلايلي كه مشخص نيست، شاهد بيان نظرات كارشناسي نبوديم. امروزه نقش رسانه‌ها در تاثير‌گذاري بر امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... به اثبات رسيده و از حيث توليد و انتقال خبر‌ها هيچ جايگزيني بهتر از رسانه‌هاي معتبر وجود ندارد. از حيث فرهنگ‌سازي نيز رسانه‌ها در كنار سازمان‌هاي مختلف توليدي، خدماتي، اداري و... به اشاعه فرهنگ مي‌پردازند.  از قضا بدون مشاركت رسانه‌ها در ترويج فرهنگ امروزه اين امر تقريبا امكان‌پذير نيست. همواره اين گلايه از سوي اهالي صنعت بيمه، مديران ارشد كشور و خردمندان جامعه كه فرهنگ بيمه‌يي جامعه پايين است را شاهد هستيم اما اراده و گامي اساسي و زيربنايي براي حل اين موضوع هيچگاه ديده و برداشته نشده است.  طي دو دهه گذشته به دليل ضرورت، شرايط و نيازهاي جامعه ايراني چند روزنامه اقتصادي خوشنام و با ايده‌هاي مناسب پا به عرصه نهادند و صفحاتي از آن رسانه‌ها به صنعت بيمه اختصاص يافت. در همين روند چند روزنامه‌نگار علاقه‌مند و حرفه‌يي در بخش بيمه صاحبنظر شدند و همين دوستان پايه‌گذار انجمن تخصصي خبرنگار بيمه‌يي و سايت‌هاي مختلف در اين حوزه شدند. همت و تلاش روزانه اين همكاران موجب تحرك و تبادل اخبار متعدد روزانه در بازار بيمه شد.  بازار بيمه‌يي كه قبل از اين تحركات رسانه‌يي در يك سكوت و بي‌تحركي خبري به‌سر مي‌برد با حضور چندين خبرنگار تخصصي اين حوزه و به همت و تلاش روزانه اين عزيزان اكنون به پرتحرك‌ترين و پر گفتمان‌ترين بخش اقتصادي كشور تبديل شده است.  اين به مفهوم ايجاد يك جريان فرهنگ‌ساز با كمك خبرنگاران و رسانه‌هاي تخصصي بيمه است. اين عزيزان با كمترين هزينه و با اثربخش‌ترين و كاراترين فعاليت، اخبار، تحليل‌ها و مقالات بيمه‌يي را در دسترس افكار عمومي و مديران كشور قرار مي‌دهند.  اين همكاران صادق و صميمي صنعت بيمه عمومي به نحو احسن در حال انجام نقش روابط عمومي صنعت كشور هستند.  بجا و شايسته است، مديران و تصميم‌گيرندگان صنعت بيمه از تلاش‌هاي بي‌وقفه و فرهنگ‌ساز بخش تخصصي رسانه‌يي صنعت بيمه حمايت‌هاي مالي و معنوي به‌عمل آورده و به‌طور ادواري از خدمات اين عزيزان تجليل در خور و شايسته به‌عمل آورد.  رسانه‌ها امروزه نقش كليدي در توسعه بازارها ايفا مي‌كنند. براي توسعه و ترويح فرهنگ بيمه به رسانه‌هاي تخصصي و انجمن خبرنگاران بيمه‌يي به‌عنوان ياران همگام و ارزنده صنعت بيمه نگاه كنيم؛ زيرا ترويج فرهنگ بيمه به نفع همه ايرانيان است.نویسنده: حميدرضا حاجي اشرفي كارشناس بيمه
كاهش نرخ سكه به زير يك‌ميليون و 100هزار تومان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/9/2
كاهش نرخ سكه به زير يك‌ميليون و 100هزار تومان
اثر تقويت دلار بر بازار طلاي ايران هويدا شد


گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري

بانك مركزي نرخ رسمي ارزها براي روز دوشنبه را تعيين كرد و نرخ رسمي 17 ارز كاهش و 17 ارز افزايش يافته و نرخ 5 ارز هم تغييري نداشته است.  به گزارش «تعادل»، دلار با 0.2تومان كاهش 3205.9تومان، پوند با 1.4تومان افت قيمت 3955.5تومان و يورو با 0.8تومان افزايش 3396تومان ارزش‌گذاري شد.   صرافان ارز و سكه در بازار آزاد تهران، هر دلار امريكا را با 26تومان كاهش 3642تومان‌ معامله كردند. هر يورو با 7.5تومان رشد معادل 3984تومان و هر پوند با 4تومان كاهش 4595تومان دادوستد شد.  در بازار طلا نيز به‌دنبال كاهش اونس جهاني به 1215دلار، نرخ انواع سكه و طلا نيز كاهش يافت. هر اونس طلا نيز با 7دلار و 20سنت افزايش قيمت نسبت به شنبه، يك‌هزار و 215دلار و 60سنت قيمت‌گذاري شد.  هر قطعه سكه طلاي بهار آزادي طرح جديد با 9200تومان كاهش، يك‌ميليون و 99هزار تومان، سكه طرح قديم يك‌ميليون و 90هزار تومان، هر قطعه نيم سكه 557هزار تومان و هر ربع سكه 296هزار تومان دادوستد شد. همچنين هر قطعه سكه يك گرمي 184هزار تومان و هر گرم طلاي 18عيار 109920تومان معامله شد. كارشناسان معتقدند كه به‌دنبال اعلام خبر تصميم‌گيري فدرال رزرو براي افزايش نرخ بهره در امريكا، عده‌يي از سرمايه‌گذاران به سمت سپرده‌گذاري در بانك‌ها تمايل پيدا كرده و تقاضاي خود را براي طلا كاهش داده‌اند در نتيجه باعث كاهش تدريجي نرخ طلا شده است. اما در عين حال برخي صاحب‌نظران معتقدند كه روند نرخ طلا در ماه‌هاي آينده متاثر از افزايش قدرت دلار، صعودي خواهد بود و در صورتي كه سرمايه‌گذاري در صنايع زيربنايي، فلزي، معدني و... افزايش يابد، سرمايه‌ها به سمت بورس و سرمايه‌گذاري در صنايع زيربنايي جذب خواهد شد. برنامه‌ريزي براي صادرات طلا

نزديك به يك ماه از تدوين آيين‌نامه جديد صادرات و واردات طلا و نقره در كشور مي‌گذرد كه طي آن، مقررات مخل و دست و پاگير گذشته حذف شده است.

محمد كشتي‌آراي درباره چشم‌انداز صادرات اين محصول افزود: در مقوله صادرات يا واردات طلا، به هيچ عنوان تخصص مهم نيست و هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند به انجام اين كار اقدام كند و هيچ محدوديتي وجود ندارد.  به گفته اين مسوول، برندسازي در صنعت طلا و جواهر نه فقط در ايران، بلكه در هيج جاي جهان و كشورهاي پيشرو در اين عرصه مطرح نيست به‌ويژه در ايران بيشتر برندها خانوادگي است.

وي اعلام كرد: طراحي مناسب، رعايت استانداردهاي كيفي و بازاريابي مناسب، عوامل اصلي كسب بازارهاي بيشتر و افزايش سهم ايران از بازار جهاني طلاست.

رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران بر لزوم ايجاد مراكزي براي توسعه صنعت طلا و جواهر كشور تاكيد كرد و افزود: امروزه به‌دليل گسترش فضاي فيزيكي شهرها و افزايش جمعيت، در هر نقطه‌يي مي‌توان بازار منطقه‌يي به راه انداخت.  به گفته اين مسوول، با پيش‌بيني حضور بانك‌ها، صرافي‌ها، نمايندگي‌هاي شركت‌هاي مختلف تجاري داخلي و خارجي و... در اين مراكز مي‌توان پايگاهي براي گسترش و تعالي صنعت طلا و جواهر كشور و توسعه صادرات و واردات آنها ايجاد كرد.

كشتي‌آراي گفت: كشورهاي همسايه و اطراف ايران تشنه توليدات طلا و جواهر ايراني هستند و مي‌توان با بهره‌گيري از فرصت‌ها به توسعه بيش از پيش بازار كشور انديشيد.  وي تاكيد كرد: با راه‌اندازي بورس جواهر مي‌توان به ايجاد اطمينان و امنيت در خريداران و فروشندگان اقدام كرد.  كشتي‌آراي چندي پيش به ايرنا اعلام كرده بود كه توليد و مصرف طلا در كشور در پنج سال گذشته به يك‌سوم كاهش يافته كه علت اساسي آن تغيير فرهنگ و نگرش مردم به اين فلز قيمتي است.

به گفته وي، به همين دلايل دو سال گذشته در تهران بيش از 750 واحد صنفي طلا تعطيل شد كه در ساير شهرستان‌ها اين آمار به 3800 واحد صنفي رسيده است؛ البته اينها جزو صنف‌هايي است كه تغيير رسته داده‌اند.نویسنده:
افزايش نرخ سود بين بانكي به 20 تا 25 درصد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/9/2
افزايش نرخ سود بين بانكي به 20 تا 25 درصد


افزايش نرخ سود در بازار بين بانكي و رسيدن دامنه آن به 20 تا 25 درصد نشان‌دهنده شكست سياست كنترل نرخ‌ها در اين بازار است.  به گزارش فارس، بانك مركزي از اوايل سال گذشته كنترل نرخ سود در بازار بين بانكي را با هدف كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات در دستور كار قرار داد.  با ورود بانك مركزي به اين بازار روند نزولي نرخ سود در اين بازار آغاز شد به‌طوري‌كه در مدت چند ماه از 29 درصد به حدود 20 درصد و در گام بعدي به حدود 17 درصد رسيد.  همين مساله موجب اجماع بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات شد كه مورد استقبال و تاييد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار نيز قرار گرفت.  به اين‌ ترتيب در جلسه هشتم تيرماه سال جاري شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپرده از 18 به 15 درصد و سود تسهيلات از 22 درصد به 18 درصد كاهش يافت.  اما ديري نپاييد كه بازار بين بانكي مجددا با روند صعودي نرخ‌ها مواجه شد. اظهارنظرهاي رسمي در اين باره چندان انجام نمي‌شود و در اين مدت مديرعامل بانك قوامين در روز هشتم آبان‌‌ماه، رشد نرخ‌ها در بازار بين بانكي را تاييد كرد و گفت: تا سه ماه پيش نرخ سود در بازار بين بانكي به 17 و 16 درصد كاهش يافته بود اما در ماه‌هاي اخير اين روند صعودي شده است.  وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود نرخ در اين بازار به 22 و 23 درصد هم رسيده است، اظهار داشت: برخي بانك‌هايي كه با مشكل نقدينگي مواجه هستند براي تامين آن حاضر به دريافت اعتبار با نرخ‌ 22 درصد هم هستند، البته اين بازار حالت چانه‌زني دارد و نرخ‌ها يكسان نيست.  به گزارش فارس، در همين رابطه يك مقام آگاه رشد نرخ سود در بازار بين بانكي را بيش از ارقام اعلام شده عنوان كرد و گفت: نرخ سود بين بانكي به 25 درصد هم رسيده است.  وي تصريح كرد: براي مبادلات روزانه بين بانكي بانك‌ها تا 20 درصد هم به يكديگر قرض مي‌دهند اما براي تسهيلات بين بانكي كه دوره بازپرداخت آن چند هفته باشد تا 25 درصد هم دريافت مي‌شود.

محمدرضا خاني، مديرعامل بانك سرمايه هم در رابطه با دلايل رشد نرخ سود بين بانكي گفته: محدوديت منابع اين نياز را ايجاد مي‌كند كه بانك در بازار بين بانكي از بانك‌ها پول دريافت كنند و چون تقاضا افزايش مي‌يابد مي‌شود، درصد نرخ سود بين بانكي رشد مي‌كند.نویسنده:
ذخاير ارزي ايران براي يكسان‌سازي نرخ ارز كافي است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/9/2
ذخاير ارزي ايران براي يكسان‌سازي نرخ ارز كافي است


 معاون اسبق ارزي بانك مركزي با بيان اينكه هر عددي كه براي دلار در بودجه سال ۹۶ كل كشور تعيين شود، صرفا محاسباتي است، گفت: ذخاير ارزي كشور هم‌اكنون وضعيت مطلوبي دارد.  سيدكمال سيدعلي در گفت‌وگو با مهر گفت: امروز كشور به لحاظ منابع ارزي، مشكلي ندارد و به لحاظ ذخاير، وضعيت بسيار مطلوبي حاكم است؛ به نحوي كه درآمدهاي حاصل از صادرات كالايي نزديك به ۴۵ ميليارد دلار بوده و ارز حاصل از فروش نفت نيز به اين منابع اضافه شده است، بنابراين هيچ مشكلي به لحاظ منابع ارزي پيش روي بانك مركزي نيست.  معاون اسبق ارزي بانك مركزي افزود: اگر دولت بخواهد يكسان‌سازي نرخ ارز را صورت دهد، به لحاظ منابع مالي با هيچ مشكلي مواجه نيست و هم‌اكنون نيز وضعيت ذخاير در خارج از كشور بسيار مطلوب است؛ ضمن اينكه اجراي يكسان‌سازي نرخ دلار، ورودي ارز به داخل كشور را به‌شدت افزايش خواهد داد و اين موضوع منجر به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خواهد شد.  وي تصريح كرد: در حال حاضر تنها سد راه پيش‌روي يكسان‌سازي نرخ ارز، نقل و انتقالات ارزي است كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي تمام تلاش خود را براي حل اين معضل به كار بسته است، اما بخشي از موضوع به تحريم‌ها برمي‌گردد.  سيدعلي همچنين با تاكيد بر اينكه هر عددي كه در بودجه سال ۹۶ كل كشور براي ارز در نظر گرفته شود، صرفا يك عدد محاسباتي خواهد بود، خاطرنشان كرد: الزاماتي كه براي بودجه منظور مي‌شود، بايد بر مبنايي باشد كه نرخ ارز اتاق مبادلات را با نرخ بازار آزاد نزديك كند. اين فرض اول براي واقعي بودن عدد دلار در بودجه سال آينده است، ضمن اينكه كالاهايي كه ارز مورد نيازشان در اتاق مبادلات ارزي تامين مي‌شود، بايد به سمت بازار آزاد حركت كنند و از دلارهاي ناشي از صادرات غيرنفتي بهره بگيرند.  معاون اسبق بانك مركزي اظهار داشت: بر اين اساس اگر قرار باشد در بودجه سال ۹۶ عددي قرار دهيم، اين نرخ صرفا يك عدد محاسباتي خواهد بود؛ چراكه بانك مركزي بايد بر اساس ضوابط نرخ روز بازار، يكسان‌سازي را انجام دهد، همانطور كه در اسفندماه سال ۸۰ وقتي نرخ دلار ۷۹۸ تومان بود، سال ۸۱ با دلار ۸۰۰ توماني شروع شد و يكسان‌سازي نرخ ارز نيز به ثمر رسيد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/9/2
اخبار


راه‌اندازي ۶ پايگاه شبانه‌روزي بانك ملت در استان فارس

 بانك ملت نسبت به راه‌اندازي 6 پايگاه شبانه‌روزي جديد در استان فارس اقدام كرد. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، مديريت شعب استان فارس با هدف افزايش سطح دسترسي مردم به خدمات نوين بانكي و كاهش مراجعات حضوري به شعب 6 پايگاه جديد شبانه‌روزي دستگاه‌هاي خودپرداز در سطح استان راه‌اندازي كرد.  براساس اين گزارش با آغاز به كار پايگاه‌هاي شهرك ميانرود شيراز، بلوار رازي شيراز، بلوار عادل‌آباد شيراز، سازمان انتقال خون شيراز، بيمارستان وليعصر(عج) آباده و خيابان شهداي كازرون، شمار پايگاه‌هاي شبانه‌روزي خودپردازهاي بانك ملت در استان فارس به ۱۹پايگاه افزايش يافت.

 

عضويت بانك ‌پاسارگاد

در انجمن بانكداران آسيايي

بانك‌پاسارگاد در افتخاري ديگر به عنوان عضو هيات‌مديره انجمن بانكداران آسيايي(ABA) انتخاب شد.  خسرو رفيعي، مشاور مديرعامل و مدير روابط‌عمومي اين بانك ضمن اعلام اين خبر گفت: براساس اكثريت آراي اعضاي مجمع عمومي انجمن بانكداران آسيايي (ABA) كه در ماه نوامبر سال جاري در ويتنام برگزار شد، بانك‌پاسارگاد به نمايندگي آقاي مصطفي بهشتي‌روي، عضو هيات‌مديره اين بانك موفق شد بار ديگر با پشت سر گذاشتن بانك‌هاي بزرگ آسيايي براي دو سال ديگر به عنوان عضو هيات‌مديره انجمن مزبور انتخاب شود.  به گزارش روابط‌عمومي بانك‌پاسارگاد، وي ادامه داد: بي‌شك حضور بسيار فعال و موثر اين بانك به عنوان عضو هيات‌مديره انجمن مزبور در دوره‌هاي پيشين (سال‌هاي 2015و 2016) و ارائه راهكارهاي مهم و كاربردي در قالب سخنراني و مذاكره با بانك‌هاي بزرگ آسيايي براي ايجاد يكپارچگي و برقراري روابط با بانك‌هاي معتبر عضو اين انجمن مبناي انتخاب شايسته اين بانك به عنوان عضو هيات‌مديره براي دو سال متوالي آتي(سال‌هاي 2017 و 2018) بود.  وي در پايان خاطرنشان كرد: انجمن بانكداران آسيايي(ABA) با عضويت بيش از 120بانك معتبر از كشورهاي مختلف، بزرگ‌ترين انجمن بانكي در حوزه آسيا و اقيانوسيه است كه برقراري تعامل و ارتباط بين آنها در بهبود ارتباطات و تسهيل روابط دولت‌ها موثر خواهد بود.بيشترين تخلفات بيمه‌اي

در حوزه خودرو و درمان است

گردش بيمه‌يي در دنيا بيش از 4600ميليارد دلار اعلام شده است. تخلفات و تقلبات مختص به جامعه بيمه ايران نيست.  سيدرسول ‌تاجدار در گفت‌وگو با ايلنا در مورد رعايت تعهد بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار اظهار كرد: بيمه‌گذاران به دليل عدم آشنايي به حقوق‌شان رضايت كامل ندارند، دليل اصلي آن هم اين است كه افراد بيمه‌نامه‌هاي خود را اصلا مطالعه نمي‌كنند و شرايط عمومي را نمي‌بينند.  وي با بيان اينكه نمايندگان ما نيز اين موضوع را به خوبي براي بيمه‌گذاران تبيين نمي‌كنند؛ گفت: در نتيجه زماني كه حادثه‌يي رخ مي‌دهد، نارضايتي افزايش پيدا مي‌كند.  تاجدار تصريح كرد: البته در شرايط كنوني شركت‌ها، رضايت نسبي بين طرفين وجود دارد و مشكلات نيز به دليل فقدان تبادل اطلاعات ‌بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است. مديرعامل بيمه البرز درخصوص ميزان تخلفات و تقلبات در حوزه بيمه نيز افزود: آمار دقيقي در اين خصوص وجود ندراد اما اين موضوع مختص به جامعه ايران نيست.   تاجدار تصريح كرد: بيش از 4600ميليارد دلار گردش بيمه‌يي در دنيا وجود دارد و تنها در سال 2002 صنعت بيمه دنيا حدود 52 ميليارد دلار تخلف داشت كه رقم كمي هم نيست. وي افزود: قطعا ما نيز با تخلفاتي مواجه مي‌شويم و بيمه البرز هم تخلفاتي داشته كه بيشتر در زمينه بيمه خودرو و بيمه درمان بوده كه شكايت نيز شده است و درحال پيگيري در مراجع قضايي هستيم.  تاجدار خاطرنشان كرد: با فعاليت‌هاي بيمه مركزي و از طريق اعمال كنترل سيستم‌هاي داخلي درخصوص استفاده از آي‌تي و سيستم سنهاب، استعلام‌ها آنلاين و با پليس نيز هماهنگ‌تر خواهيم شد تا گزارش‌هاي تخلفات را به صورت آنلاين از آنها دريافت كنيم.برتري بانك آينده

در سمپوزيوم روابط‌‌عمومي

 بانك آينده در دوازدهمين سمپوزيوم بين‌المللي روابط ‌عمومي، موفق به كسب عنوان روابط‌ عمومي برتر در بخش «تكريم ارباب‌رجوع» شد.  دوازدهمين سمپوزيوم بين‌المللي روابط ‌عمومي با موضوع «روابط ‌عمومي و تغيير براي پيشرفت»، طي روزهاي 25 و 26 آبان سال جاري و در سالن همايش‌هاي كتابخانه ملي برگزار شد.   در مراسم اختتاميه اين دوره از سمپوزيوم كه با حضور جمع كثيري از صاحب‌نظران، مديران و كارشناسان روابط ‌عمومي سازمان‌ها و استادان و متخصصان عرصه ارتباطات و روابط ‌عمومي از داخل و خارج كشور برگزار شد، تنديس ويژه جشنواره از سوي هيات داوران در بخش «تكريم ارباب ‌رجوع» به روابط ‌عمومي بانك آينده اعطا شد.   گفتني است اين تنديس، در راستاي ارج نهادن به شأن و جايگاه هموطنان و ارباب‌رجوع گرامي و ارزش‌آفريني هرچه بيشتر براي مشتريان و ايجاد بسترهاي ارتباط دو سويه به روابط ‌عمومي بانك آينده تعلق گرفت.مذاكرات جديد بانكي ايران- افغانستان

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر افزايش همكاري‌هاي بانكي ايران و افغانستان گفت: حجم تبادلات از طريق بانك، ال سي و نظام اعتباري افزايش مي‌يابد. به‌گزارش روابط بانك مركزي، ولي‌الله سيف در ديدار با همتاي افغانستاني خود افزود: درصدد افزايش رابطه بانكي ميان ايران و افغانستان هستيم.  رييس كل بانك مركزي با اشاره به ارتباطات قديمي و ديرينه ايران و افغانستان اظهار كرد: حجم زيادي از مبادلات دو كشور با روش‌هاي تسويه حساب نقدي و از طريق صرافي انجام مي‌شود كه بايد از طريق سيستم بانكي بهينه شود. وي با اشاره به مذاكرات خوب خود با همتاي افغانستاني بيان كرد: درصدد هستيم روابط كارگزاري بانكي مناسب ميان دو كشور ايجاد شود و حجم تبادلات از طريق بانك، ال سي و نظام اعتباري افزايش يابد.نویسنده:
  نشست كدال
  روي Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 د
  ‌شو مي ضه عر يس كد پا
  ‌ نهايي محصوالت توليدكننده شركت يك
  مديرعامل كشورهاي به كنسانتره ميوه آب صادرات از
  كشاورزي «ناصر «تعادل»، گزارش به داد. خبر روسيه يكند
  منطقه بررسي‌ را‌ گذشته‌ روز‌ طي‌ سرمايه‌ ازار‌ دادوستدهاي
  «تعادل»‌ به صادرات افزود: خبري نشست در ديروز
  صمدي» محصول صورت به دارند قرار همسايگي در كه
  كشورهايي كنسانتره پوره قالب در ديگر كشورهاي به اما
  نهايي، اروپا به صادرات حجم اينكه به اشاره با وي ود. شم بورس
  انجام در ركود
  ركوردشكني دو است قرار افزود: ابد، افزايش آينده در است
  اندك بورس در مرحله دو طي شركت سهام از 01درصدي
  بخش هاي جايگا در هبندي رد اين در 01نيز ،7 بورس
  گروه‌ 01درصد آتي روزهاي طي آن درصد 10 كه شود
  عرضه مشاركت اوراق معامالتي نماد گرفتند. قرار بعدي يكند. سپري را باري وت رخ روزهاي سهام
  بازار شركت اين شد. خواهد عرضه آينده سال در
  باقيمانده الحساب عل سود پرداخت از پس كرج
  شهرداري از بيش جاري سال ابتداي ماهه در توماني 82يليارد از حاكي گذشته روز معامالت حجم
  ارزش ثابت درآمد با اوراق بازار در ديروز اوراق ماهه
  سه عراق، كشورهاي به داشته فروش توليد تومان 8يليارد است. ام سه فروش يا خريد از سهامداران رغبتي
  ب نيز مالي نوين ابزارهاي بازار در شد.
  بازگشايي اين يكند. صادر را خود محصوالت روسيه افغانستان است عاملي ترين مهم بالتكليفي دوراني، چنين
  در مسير در مسكن تسهيالت اوراق قيمت كماكان سهام بازار در دادوستد به ازان ورس بب ميلي
  كه صنعتي الكل گازدار ميوه آب كنسانتره، ميوه، آب
  شركت ورقه هر قيمت كه طوري به داشت قرار كاهشي انتظار در سهامداران همه چراكه يد، من توجيه
  را پاكديس شركت سهام از 15درصد همچنين كند. مي
  توليد قرار مبادله مورد تومان زار 80 57تا بين
  تسه به متعلق مابقي 94درصد مستضعفان بنياد به متعلق مانند مانده جا به موضوعات برخي شدن
  مشخص افزايش با 94 مهر مسكن تسهيالت امتياز
  گرفت. سيناست. غذايي صنايع شركت امريكا دولت جديد مواضع اقتصادي تهاي
  سياس را قيمتي رشد بيشترين درحالي درصدي
  67.0 تهران بورس در فعال صنايع از بسياري
  هستند. اوراق كه كرد تجربه ها ه تس معامالتي تابلو در يافتن پايان منتظر اكنون هم آنها، عمده »
  سهامداران ما سكر مد ‌بيني پيش خستين
  ‌ افت 6.1درصد حدود 93رويرهش مسكن تسهيالت سهام بازار ميدان به كمتر بوده موجود
  ترديدهاي سال سهم هر درآمد پيشبيني نخستين «سكرما» بود. شاهد را
  قيمتي 066ميليارد سرمايه با را 1396 03آذرماه به منتهي مالي يشوند.
  وارد كرد. منتشر نشده حسابرسي صورت به ريال 069ميليون حجم ارزش، گذشته روز «تعادل»، گزارش انرژي
  به بورس‌
  ‌ دوره در سهم هر ازاي به سود كرمان سيمان صنايع گروه داشته هيي ميدكنند ناا وضعيت معامالت تعداد
  و ماه آذر اول دوشنبه ديروز معامالتي جلسه در بازار شديد ركود از نشان رسيده ثبت به ماي
  رقه برآورد 054ريال مبلغ را 1396 آذرماه 30 به منتهي
  مالي نيتروژن جم، پتروشيمي سنگين برش كاالهاي 95 در بار چهارمين براي معامالت ارزش ديروز،
  دارد. دوره در خالص سود كرمان سيمان صنايع گروه
  كرد. پتروشيمي سبك كوره سوخت سنگين برش
  مايع، 884ميليون ميليارد 297 مبلغ را 96 آذر 30 به منتهي رسيد. تومان ميليارد 100 محدوده به جاري
  سال گاز مجتمع گازي ميعانات داخلي رينگ در
  تبريز همچنين كرد. بيني پيش ريال 450 را سهم هر سود ريال شهريورماه در كه دهد رخ حالي در اتفاق
  اين در الوان نفت پااليش سنگين نفتاي جنوبي
  پارس 1395 ماه 03آذر به منتهي دوره خالص سود شركت اين عنوان جاري سال در بورس ركود ترين عمي
  كه خواهند عرضه ايران انرژي بورس الملل بي رينگ شده ثبت محدوده اين در معامالت، ارزش
  گرفته، سهم هر ازاي به سود ريال 585ميليون ميليارد 309
  را مستمر معامالت كه است درحالي ها ضه عر اين شد. ثبت با نيز معامالت حجم ديروز، همچنين
  بود. است. كرده برآورد ريال 468
  را برق استاندارد موازي سلف قراردادهاي بازار
  در حجمي كم در سال ركورد دومين سهم،
  134ميليون سررسيد با استاندارد موازي سلف قراردادهاي حالي در نيز اول بازار شاخص رسيد. 466واحد دليل به گذشته روز معامالت طي اساسي شد
  فلزات درج‌ جي نفت پااليش شركت فرابورس دهاي‌ ست و‌ داد‌ سال شهريورماه بيستم روز نخستينر با كرد. ثبت
  را خواهد ادامه نيز مشتقه بازار در بيشتر سال يك 851واحد 65هزار عدد به 83واحدي افزايش با بود. جهاني بازارهاي در فلزات اين قيمت
  افزايش فهرست در «شجي» نماد با جي نفت پااليش شركت خود معامالتي روز نخستين ايران فرابورس بازار سهم 883ميليون ثبت با معامالت حجم
  جاري، 2روز طي انرژي بورس الملل بي رينگ داشت. 631ميليون به نزديك انتقال نقل با را ماه آذر در افزايش 92واحد با دوم بازار شاخص كه يافت دست جهاني بازارهاي در اساسي فلزات معامالت بررسي تعداد نهايت در بود كرده ثبت را رقم
  كمترين درج تهران بهادار اوراق بورس شركت دوم بازار اي رخ
  ن تن 071هزار از بيش عرضه ميزبان ماه آذر ابتدايي سر پشت تومان 901ميليارد ارزش به بهادار ورقه كل ارزش كرد. تجربه را واحد 638 961هزار عدد 62.2درصد، مس قيمت گذشته روز دهد، مي نشان به معامله دفعه هزار 43 رقم ثبت با نيز
  معامال جلسه در بهادار اوراق ذيرش ات هيپ موافقت به توجه با
  شد. يك عرضه كنار در بود. خواهد انرژي لهاي حام انواع ميليارد 108 از بيش به تهران بورس امروز معامالت تجربه را رشد درصد 87.0 روي 78.1درصد،
  سرب پااليش شركت سهام پذيرش با 1395 92تيرماه تاريخ ميليارد يك گرفتن پيشي از نشان كه گذاشت بازگشت. جاري سال شهريورماه
  ركوردهاي 53هزار جنوبي پارس گازي ميعانات ليتر ميليون 431 شدن دست به دست از ناشي كه شد بالغ تومان اين معامالت در موضوع اين يترديد ردهاند
  ك احراز به عنايت با تهران بهادار اوراق بورس در جي نفت تهران بورس از فرابورس معامالت ارزش توماني كم روز نيز بازار ليدري نمادهاي ديگر تحولي
  در شنبه، روز در الوان نفت پااليش سنگين نفتاي تن معامله قابل مالي اوراق سهم هزار 218 ميليون است. نبوده تاثير گذشته روز معامالت در
  نمادها اين از شركت، آن سوي از مزبور مصوب در نده تعيي موارد از پس كل شاخص گذشته روز معامالت در است. نماد روي كه جايي تا كردند سپري را يي
  معامله 51هزار عرضه ميزبان فيزيكي بازار شنبه يك روز نسبت را محسوسي نوسان خيز، افت چند تجربه بود. ستد داد 093وبت هزار 46 طي انتظار در اعالم با عموحسني رضا رابطه همين در كمترين زامياد جم فملي، خودرو، شبندر،
  فوالد، عنوان به جي نفت پااليش شركت 1395 آبان 29
  تاريخ نفتي هاي فرآورد پخش ملي شركت گاز نفت تن همان در نكرد تجربه پيشين معامالتي روز به در سهام معامالت ديروز گزارش، اين براساس اقتصادي سياسي- تحوالت از گذاران سرماي بودن در اين شد. ثبت اخير هاي هفته در فروش
  حجم «ساخت بخش در شده پذيرفته شركت پنجمين
  پانصد پخش ملي شركت هوايي سوخت تن هزار ايران، گلگهر صنعتي معدني شركت معامالتي نماد تحوالت سرمايه، بازار يهاي نگران از يكي
  گفت: هاي سوخت نفت تصفيه از حاصل هاي فرآورده كك، ماند. باقي واحدي 833 ارتفاع نماد روي گذشته، روزهاي طي كه است
  حالي مايع گاز تن 500 3هزار ايران، نفتي هاي رآورده گروه واحد 13 با ايران مس صنايع ملي 52واحد، با توافق وضعيت آن اساس بر كه امريكاست
  سياسي نفتي هاي فرآورده «ساخت طبقه گروه تهيي»، هس پتروشيمي هاي كت شر معامالتي نماد ديروز، دادوستد سهم ميليون 40 سقف تا جم
  پتروشيمي صنعتي مايع گاز تن هزار ايالم گاز پااليش خام مثبت تاثير بيشترين افزايش 9واحد با بارز صنعتي قرار ابهام از يي له ها در همچنان برجام تهيي
  هس «شجي، نماد »232008« صنعت كد با شده» تصفيه الوان نفت پااليش ارفع فوالد آهن زاگرس، توسط سهم 002هزار تنها گذشته روز اما شد مي تا بود خواهد زميني) امام(حمل بندر پتروشيمي آيفكس بر مثبت تاثير 7.1واحد حداكثر سقف تا ثبت خود نام به بورس كل شاخص محاسبه بر را دارد. گرفت. قرار معامله مورد هذاران
  سرمايگ اوراق بورس دوم بازار رخاي فهرست در »SHEJEY
  روزهاي جديد ماه ابتدايي روزهاي حساب اين با پااليش هاي كت شر نماد مقابل در داشتند معامالتي نماد در سهام، معامالت مقابل در كردند. روزهاي در افزود: سرمايه بازار كارشناس اين نشان بازار گذشته روز معامالت بررسي
  همچنين است. شده درج تهران
  بهادار باشد. انرژي بورس نالملل بي رينگ پررونق با خودرو ايران واحد، 12 با جم پتروشيمي شركت در يتيها كامود قيمت افزايش دليل به
  گذشته خاورميانه معدني صنايع هلدينگ شيراز، نفت مشاركت كمترين دادوستدها در قيها حقو دهد،
  مي بيشترين كاهش، واحد با شمال حفاري 9واحد بوديم، سرمايه بازار رونق شاهد لمللي بين «شپارس»
  سطح ماهه 12 عملكر منفي تاثير واحد يك حداكثر تا مارون پتروشيمي يگيرد نشات آنجايي از موضوع اين هاند. داشت كاال
  را بورس‌ معامالت‌ ‌‌ كشيدند. دوش به نماگر اين برآورد در را منفي تاثير جهاني هاي قيمت كاهش با افزايشي روند اين
  اما هاي ورت اطالعات سپاهان فوالد رنگ توكا شركت شاخص رشد از مانع گذاشته جا به خود از بزرگ هاي حقوقي عمده سهامداران برخي
  كه عرضه شاهد ديروز كشاورزي محصوالت تاالر روز فرابورس سهام بازار حال همين در شدند. معامالتي نماد گذشته روز معامالت طي عموحسني كرد. رخوت دچار را بازار شد متوقف بورسي نمادهاي با بازي ماه، هر پاياني روزهاي
  در سرمايه با را 1395 شهريورماه 31 به منتهي 21ماهه
  مالي كرمانشاه، انهاي است خوراكي گندم تن 02هزار ارزش به سهم 97ميليون دادوستد شاهد گذشته از كرج مشاركت اوراق ليا، ويژه مواد تاي شركه بازار از رخوت اين انمدت مي در كرد: عنوان ادامه در فروش به قيمت ارتقاي از پس بخشيده شدت
  را نشده حسابرسي صورت به ريال، ميليارد 100 شده
  ثبت هزار يك بود. غربي آذربايجان مركزي همدان، نماد مقابل در بازگشايي سهام بازار ناظر سوي هگذاران سرماي اغلب دليل همين به شود
  خارج دوره در پارس محصوالت المللي بين شركت كرد. منتشر نقل با نماد«حريل» بود. تومان 4.92يليارد برهه در نيز تكنيكالي لحاظ از كنند. مي اقدام
  آنها سفيد، شكر تن 700 2هزار دوروم، گندم تن ايالم، سيمان هگمتان، سيمان هاي شركت معامالتي داخلي مبهم هاي وضعي شدن روشن انتظار
  در 546 ميليارد 43 مبلغ ،95 13شهريورماه به منتهي تومان ميليارد 8.1 ارزش به سهم 31ميليون انتقال رسيده اشباع حالت به داخلي سرمايه بازار
  كنوني جو تن 730 44هزار يي دان ذرت تن هزار اردبيل، آرتا سيمان مارگارين، پارس، دام خوراك هستند.
  جهاني مبلغ اساس اين بر كرد كسب خالص زيان ريال ميليون فرابورسي نماد ملهترين پرمعا عنوان به درحالي مقاومتي سطوح به صنايع برخي كه طوري به
  است 3هزار همچنين شد. عرضه تاالر اين در نيز دامي ميليون معامله با نماد«شليا» كه شد شناخته بانك عام سپرده گواهي اوراق ارا، نسازي ماشي تكنيكالي الگوهاي گفت: پايان در كارشناس اين ندارند. را سطح اين شكستن توان شده نزديك
  خود به نسبت كه داد اختصاص سهم هر به زيان ريال 109
  هاي استا انبار موجودي يي دان ذرت تن 52 ارزش بيشترين تومان ميليارد 4.5 ارزش به سهم پتروشيمي داروپخش مرغاب، دشت پارسيان، قيمت كه زماني زيرا هستند رخوت اين اصلي عامل هايي روه جمله از معدني اساسي فلزات هاي روه
  گ افزايش 87درصد معادل گذشته سال در مشابه
  دوره سپرده گواهي قالب در نيز كردستان كرمانشاه سازمان همچنين روز اين در شدند. متوقف ممسني خود حد يينترين پا يا حد باالترين به
  سهامي را دوره پايان انباشته سود «شپارس» يد. مه نشان را از پس ديروز شليا نماد كرد. تجربه را معامالتي هاي دوره در چشمگير رشدهاي از پس كه
  بوده شد. عرضه تاالر اين در كااليي نفت پااليش سهام از درصد 60 سازي خصوصي يكنند نم فروش خريد به اقدام سهامداران رسد
  م يادآوري كرد. اعالم ريال 913ميليون ميليارد 33 مبلغ صاحبان ساالنه عادي عمومي مجمع برگزاري تاكنون آورده رو قيمتي اصالح به ماينك
  قبل، كاالي بورس معدني صنعتي محصوالت تاالر سهم هر پايه قيمت به يكجا طور به را كرمانشاه اقدام صورت آن در نشسته بعدي تغييرات منتظر
  و 31 به منتهي واقعي دوره خالص زيان شركت اين شود تعديل سهم هر نقدي سود تقسيم سهام، نظر به ند. نشداه خود مقاومتي سطح از عبور به
  موفق انواع تن 707 11هزار عرضه ميزبان ايران با 1396 مالي سال سهم هر سود بيني پيش است. كرده فرابورس فروش ميز روانه ريال 22183 ميكنند. سهام فروش خريد به كم معامالت به نمادها اين فعلي، شرايط در يرسد
  م ريال ميليون 869 ميليارد 49 مبلغ را 1394
  شهريورماه 520 هزار اين بر عالوه بود. فلزي محصوالت درصد 50 سقف تا قيمت نوسان دامنه محدوديت دريايي صنعتي سهم ميليون 30 از كمتر ديروز نزديك آينده تا داده ادامه خود وت ار رخ بود.
  حجم كرده اعالم 944ريال را سهم هر ازاي به
  زيان 16 ميلگرد تن 377 مخلوط ميلگرد سبد تن هگذاري سرماي تومان، ميليارد از بيش ارزش به ايران سي بو ها گر نما ضعيت
  ‌ شد. بازگشايي نيز بازار سوي اين در نكنند. تجربه را چنداني
  رشد هزار شمش تن 500 اصفهان، آهن ذوب شركت ميليارد 5.1 از بيش ارزش به سهم 31ميليون بهمن در تهران بورس نقدي بازده قيمت كل
  شاخص ميزبان نيز فرابورس ثابت درآمد با اوراق بازار دام به خود حمايتي سطوح در همچنان نمادها
  خبر
  برخي شمش تن 660 3هزار بيلت تن 150 پوندي، انرژي صنايع گسترش سهم ميليون تومان با 95 آذرماه اول دوشنبه تهران ديروز معامالت
  پايان 61.2 ارزش به ورقه 876هزار از بيش معامله بوده نمادهايي جمله از خودرويي نمادهاي ادهد. ان
  افت شمش تن 500 ايرالكو شركت آلومينيوم آلياژي اسالمي خزانه اسناد بازار اين در بود. تومان ميليارد كد به كد تومان ميليارد از كمتر ارزش به آذراب رسيد. 913واحد 97هزار رقم به 04واحدي افزايش تها قيم اصالح به آنها معامالت است زيادي مدت
  كه تاالر اين در هرمزال شركت آلومينيوم پوندي هزار ورقه هزار 152 از بيش انتقال نقل با ششم مرحله عمده سهامدار نيز سهام روشي رده بازار در شد. 15 عدد افزايش واحد 32 با نيز هموزن كل شاخص دارد.
  اختصاص كشمش تن 10 است حاكي گزارش اين شد. عرضه روي را سهم 32ميليون از بيش سايپا هگذاري سرماي شاخص همچنين كرد. تجربه را 199واحد
  هزار ارزش حجم بيشترين ريال 341ميليارد ارزش به از خبر گذشته روز معامالت بررسي حال اين با تمند‌
  قد يك شر لي ما كز شد.
  مر عرضه صادراتي تاالر در همدان استان دانه كرد. كد به كد تابلو صفر هزار 88 رقم به 31واحدي افزايش با شناور آزاد
  سهام اخزا نمادهاي ترتيب به كرد. تجربه را معامالتي اندك رشد ميدهد. معدني فوالدي نمادهاي است
  رشد ايران‌ در‌
  «وايلي»‌ وايلي شركت ايران مالي مركز ساله سه همكاري رارداد
  ق بهادار اوراق بورس سازمان محل در ماه آذر اول دوشنبه متوسط
  صبح و‌ كوچك‌ صنايع‌ در‌ تحرك‌ ايجاد‌ براي‌ تفاهمنامه‌
  امضاي‌ شد.
  امضا توسعه مراسم اين در ايران مالي مركز
  مديرعامل طرفي از كرد؛ خواهد كمك واسطه بدون متوسط كوچك صنايع تحركي يابد افزايش مجموعه سه تعامالت سطح تفاهمنامه اين محمدحسين همچنين ايران كاالي بورس شركت مديرعامل شركت ايران، صنعتي هاي شهرك كوچك صنايع
  سازمان المللي بين هاي شركت با همكاري كاربردي هاي
  آموزش هها واسط حذف به منجر بورس طريق از اوليه مواد تامين ديگر، علي شود. ايجاد متوسط كوچك صنعتي واحدهاي در جديد كوچك صنايع گذاري سرمايه ضمانت صندوق مديرعامل مقيسه كوچك صنايع گذاري سرماي ضمانت صندوق ايران كاالي
  بورس را همكاري اين اهداف از مالي دانش به بخشي عمق
  براي نقش ايفاي توليد شده تمام قيمت كاهش در شده ها دالل با متوسط كوچك هاي اه بنگ نداشتن آشنايي به اشاره با يزداني كوچك صنايع حوزه در فعال توليدكنندگان معرفي شد. امضا جديد تحرك ايجاد سطهها وا حذف هدف با جانبه سه
  تفاهمنامه علي ايران، مالي مركز عمومي روابط گزارش به كرد.
  اعالم كاالي بورس شركت مديرعامل نژاد سلطان حامد كرد. خواهد بازار، اين طريق از مالي منابع تامين سرمايه بازار سازوكارهاي بورس به آنها موردنياز اوليه مواد توليدي محصوالت متوسط كردند. امضا متوسط كوچك صنايع
  در اين به رسيدن راستاي در گفت: مراسم اين آغاز در
  نقوي تا شد فراهم فضايي الها، اين در گفت: مراسم اين در نيز ايران گرفته، قرار تاكيد مورد تفاهمنامه اين در كه اهدافي از يكي گفت: مستقر انبارهاي پتانسيل مالي تامين ابزارهاي از استفاده كاال، اين ايران، صنعتي هاي رك شه كوچك صنايع سازمان
  از آزمون آمادگي هاي دوره برگزاري انحصاري نمايندگي
  اهداف سيستم در را خود كاالهاي نقشآفريني بتوانند بزرگ هاي بنگاه سرمايه بازار با متوسط كوچك ههاي بنگا آشنايي بر بيشتر تمركز بورس موردنياز ضمانتنامه انواع صدور صنعتي ركاي شه در محصوالت معامالت عرضه پذيرش، تسهيل هدف با
  تفاهمنامه حسابرسي CMA مديريت حسابداري ،CFA خبره
  تحليلگر اينكه بيان با وي كنند. عرضه بورس بازار در تقاضا عرضه راستاست. اين در سازي اف شف مقررات چارچوب در كوچك صنايع تعهدات تضمين جهت كاال تامين ابزارهاي از استفاده كشور، متوسط كوچك صنايع
  توليدي قرارداد اين مدت شد. اخذ وايلي جان شركت از CIA
  داخلي با افزود: ندارد، كارايي كه داده نشان دولتي ذاري قيگ سيستم كوچك هاي بنگاه آگاهي سطح ارتقاي اينكه بيان با وي كوچك صنايع گذاري سرمايه ضمانت صندوق هاي دستورالعمل گيري بهره كشور متوسط كوچك صنايع ريسك مديريت
  مالي دورهها اين بود. خواهد سال سه مدت به ايران مالي مركز
  با تا شد فراهم شرايطي تقاضا، عرضه گذاري قيمت سيستم اصالح هويژه سرمايه بازار طريق از مالي منابع تامين درخصوص متوسط است. تفاهمنامه اين مفاد ازجمله ايران كاالي بورس شركت از صنعتي نواحي ها شهرك در مستقر انبارهاي پتانسيل
  از شركت اثربخش يادگيري پروژه قالب در آنالين صورت
  به صنايع اوليه مواد موثري شكل به بتوانند بزرگ صنعتي واحدهاي خواهد كمك فعلي وضعيت از واحدها اين خروج به كاال بورس ايران صنعتي هاي شهرك كوچك صنايع سازمان مديرعامل سازمان مديرعامل يزداني علي بين ايران كاالي بورس
  طريق هند چين ازجمله جهان كشورهاي ساير با همزمان كنند.
  وايلي فراهم را ييندستي پا محصوالت فروش به بورس بازار در اهها بنگ اين حضور افزود: كرد، انعقاد با دواريرد امي اظهار تفاهمنامه اين امضاي مراسم در نژاد ني سلطا حامد ايران، صنعتي هاي شهرك كوچك
  صنايع هاي گواهينام آمادگي دورههاي جديدترين يود
  برگزار سرمايه بازار نيازهاي از يكي افزود: وي روند. شمار به هيي
  حرف دارندگان وجود المللي بي هاي فعالي ارتباطات براي
  ايران مازاد گندم تن ميليون صادرات ارزي بدهي اوراق انتشار ها بانك در سهام توثيق نهادهاي در را فعاليت امكان كه است يي حرفه هاي مه
  گواهينا اين كرد، اميدواري اظهار نقوي كند. فراهم المللي بي كاال
  مالي بورس طريق از تهران بورس در مالي تامين ناكارآمد
  روش نهادهاي مديران كارشناسان اختيار در مناسبي فرصت
  قرارداد توسعه در مدارك اين اخذ با بتوانند تا دهد قرار كشور
  مالي وزارت سوي از گندم تن ميليون صادرات اعالم گفت: مجلس نماينده يك ايران بازار در خارجي هذار سرماي ريسك اينكه بر عالوه ارزي بدهي اوراق انتشار با همكاري با كه پذيرش دستورالعمل اصالح با گفت: تهران بورس
  مديرعامل كرد: خاطرنشان وي باشند. شآفرين نق سرمايه بازار تهاي
  فعالي داشت نخواهد كشور براي زيادي منافع مزيت مزايده، صورت به كشاورزي جهاد داخل در قيمت ارزان مالي تامين براي امكاني نيز داخلي هاي اه بنگ يابد، مي كاهش پذيرش فرآيند پس اين از گرفته صورت بورس شركت بورس
  سازمان اين هاي ويژگ از هم كشور از خارج ايرانيان ام نب
  امكان استفاده رقابت امكان تا شود صادر كاال بورس طريق از بايد گندم مقدار اين بلكه دارند. كشور شد. خواهد انجام ان آست عتر سري بورسي هاي
  شرك همندان عالق تمامي مشاركت امكان نقوي، گفته به است.
  قرارداد شود. ايجاد گندم از كننده مصرف هاي شركت براي سازي زمين از بورس شركت اعضاي ناشران معاون يمقدم حسين روحاهلل از گفت: فارس با توگو گف در تهران بهادار اوراق بورس
  مديرعامل اين مثبت هاي ويژگ از آنالين هاي دوره اين در ام ثب
  به اعالم تازگي به ايران دولتي بازرگاني شركت مديرعامل «تعادل»، گزارش به بازار براي ارزي بدهي اوراق گفت: داد خبر تهران بورس در ارزي بدهي اوراق
  انتشار به ورود براي جديد 01شركت سهام ماكنون پذيرش، درخواست
  04پرونده آذر 15 از يوانند مندان عالق گزارش، اين بر بنا هاست. دوره است شده توليد كشور در گندم تن ميليون 14 به نزديك جاري سال در كه كرده است. خارجي گذار سرماي جذب براي ضروري ابزار يك كشور
  سرمايه از گرفته قرار بورس پذيرش هيات موافقت مورد تهران بهادار اوراق
  بورس امور توسعه مدير طيبي، عزيز كنند. ام نب ها دوره اين در
  ماه از بيش ميزان اين اينكه به باتوجه يود محسوب ركورد ايران تاريخ در كه ورود براي خارجي گذار سرماي يك گفت: اوراق اين درخصوص مسوول مقام
  اين سرمايه تامين يا جي نفت بركت، دارويي همچون هايي شرك سهام تعداد
  اين در وايلي اينكه بيان با مراسم اين در هم وايلي شركت نالملل
  بي مزايده برگزاري طريق از گندم تن ميليون صادرات دنبال به است، داخلي مصرف اين توان نم ايران بازار در است معتقد دارد ارز نرخ ريسك ايران سرمايه بازار به نخواهند مشكلي تهران بهادار اوراق بورس در سهام اوليه عرضه براي
  اميد پيشگام دنيا در تجاري مالي حسابداري، دورههاي
  برگزاري درخشان يي نمره خوشحالي باعث گندم خودكفايي خبر اعالم حتم بهطور هستيم. وجود ارز نرخ از دازي ان چش هيچ خارجي هگذار سرماي براي داد. پوشش را ريسك هاي اه در سهام اوليه هاي عرض روند شدن كند دليل اصل اف قاليب
  داشت. بسيار خود تجاري شركاي انتخاب زمينه در وايلي گفت:
  است، ميليون صادرات به اقدام مقابل طرف در اما است، كشاورزي جهاد وزير كارنامه در بايد ايران در گذاري سرماي ريسك كنار در خارجي گذار سرماي ترتيب اين به
  ندارد. كرد عنوان بورسي ناشران پذيرش جديد دستورالعمل نهايي تصويب را
  اخير خدمات ارائه در ما كه قدرتي به توجه با يد. من عمل
  حساس توليدات افزوده ارزش داخلي صنايع نفع به واند مزايده طريق از گندم تن به اشاره با وي بيندازد. خطر به را خود پول شود متحمل را ارز نرخ نوسان
  ريسك شركت بورس سازمان همكاري با كه پذيرش دستورالعمل اصالح با افزود:
  و وارد خود نظير افرادي با مايليم داريم سراغ خود در
  آموزشي در اينكه به اشاره با تسنيم با وگف در اكبري علي اساس اين بر باشد. داخلي راهاندازي داد: ادامه رخي نت ارز يا ارز فيوچرز بازار ارز، آتي بازار دازي راه ان از
  خبرهايي عتر سري بورسي هاي شرك پذيرش فرآيند پس اين از گرفته صورت
  بورس تركيب به توجه با ايران مالي مركز افزود: وي شويم.
  همكاري يشود، معامله ايران كاالي بورس طريق از كشور كل ذرت جو حاضر حال ابزار اين درخصوص مقدم حسين است. نرسيده عملياتي مرحله به هنوز بازارها
  اين شد. خواهد انجام ان
  آست كتكنندگان شر به خوبي بسيار دسترسي ها بور
  سهامداري معامالت سازي اف شف در مهمي بسيار نقش يتواند ايران كاالي بورس تابلو گفت: كشور، داخل در خارجي گذار سرماي ريسك پوشش بر عالوه داشت: اظهار
  جديد بورس اصلي هدف را سرمايه بازار در اقتصادي اههاي بنگ مالي تامين
  وي مركز اين هدف اينكه به توجه با دارد. ايران سرمايه بازار
  در باشد داشته داخلي توليدكنندگان شدن فعال همچنين كشاورزي محصوالت همين نيز كند منتشر مالي تامين براي اوراق خارج در باشد داشته قصد شركتي
  اگر از اقتصادي هاي فعالي بنگاهداري فرآيند بايد افزود: كرد عنوان
  تهران ديگر سرمايه بازار تندگان كن شرك دانش سطح بردن
  باال مزايده افزود: مجلس كشاورزي كميسيون عضو يكند. كمك ها واسطه حذف به بندي رتب موسسه يك از بايد ابتدا در شركت اين دارد. وجود برايش باال اي
  ري ابزارهاي توسعه حال عين در شود تسهيل سرمايه بازار در مالي تامين
  طريق يواند مت مركز اين با ما همكاري است، ايران مالي
  بازارهاي صادركنندگان براي كشاورزي جهاد وزارت طريق از كه مازاد گندم تن ميليون باشد داشته بينلمللي زبان به مالي گزارشگري كند دريافت رتبه المللي بين
  معتبر بازار در ها كت شر برخي براي تواند مي منفعت اوراق ازجمله مختلف
  بدهي از بيش شكوفايي موجب درازمدت در بوده اثربخش
  بسيار شود. انجام بيشتري تهاي مزي با كاال بورس طريق از يواند مت است، شده اعالم براي بورس شركت كرد: تصريح مسوول مقام اين كند. پرداخت را بااليي مالي شود.
  هزينه گرفته كار به
  سرمايه رييس جانشين بيژني، بهادر شود. ايران در مالي دانش
  پيش توليد هاي كارخان كاال، بورس نالمللي بي تاالر در گندم عرضه با كرد: اضافه وي معاون است. ارزي بدهي اوراق انتشار آن كه كرد پيدا بينابيني حل راه يك موضوع
  اين تسهيالت دريافت براي ها شرك برخي اقدام به اشاره با مسوول مقام
  اين سخنران ديگر نالملل بي امور در بهادار اوراق بورس
  سازمان در امر اين شوند التر فع سازي شيرين سازي ماكاران آردسازي، نشاسته اساس بر گفت: بورس شركت حل راه اين درخصوص بورس شركت اعضاي
  ناشران سرمايه تامين براي اقتصادي بنگاه وقتي گفت: سهام توثيق طريق از
  بانكي گفت: ايران» مالي بودن«مركز نوپا به اشاره با وي بود. مراسم
  اين داخلي توليدات افزوده ارزش جوانان، اشتغال داخلي، صنايع از حمايت راستاي اين از هستند محور ادرات دارند، ارزي درآمد كه هايي شرك تهران، بورس
  راهكار از مقابل در اما يند مك مذكور روش از مالي تامين به اقدام خود گردش
  در دانش بهبود آموزش در را حياتي نقشي واند شركت
  اين خواهد مثمرثمر مزايده انجام طريق از فساد هرگونه از جلوگيري تم همه از تهران بورس در توانند مي كنند، مي دريافت را المللي بين معتبر ارزهاي انواع
  محل مجبور بانك درنهايت ماند باز سررسيد موعد در تسهيالت اين
  بازپرداخت هدف افزود: وي كند. بازي ايران سرمايه بازار كنندگان
  شرك تواند مي ايران كاالي بورس تابلو مجلس، كشاورزي كميسيون عضو گفته به بود. آخرين درباره يقدم حسينم كنند. منتشر ارزي صكوك اوراق يا ارزي مشاركت
  اوراق بدهي ابزارهاي توسعه با كه است درحالي اين يشود بازار در سهام عرضه
  به يي حرف استانداردهاي سطح بردن باال ايران، مالي مركز
  نهايي به كشاورزي محصوالت ساير گندم صادرات براي شفافي مناسب مكانيسم بزرگ شركت چند با اوليه جلسات گفت: راهكار اين شدن عملياتي انتشار
  وضعيت روش از اهها بنگ گردش در سرمايه ريسك پوشش ضمن سهام بازار در مالي
  و نظر به است سرمايه بازار كنندگان كت شر هاي مهار بهبود
  و باشد. ديگر كشورهاي است. شده انجام مذاكراتي برگزار داشتند اوراق اين انتشار به تمايل
  كه كرد. تهيه را منابع اين يوان تري ام انتر راستاست.
  آس همين در نيز وايلي شركت با همكاري رسد
  م تعادل ند سپهو حجت عكس
ركوردشكني ركود در بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/9/2
ركوردشكني ركود در بورس
«تعادل» دادوستدهاي بازار سرمايه طي روز گذشته را بررسي مي‌كند


گروه بورس|

بازار سهام روزهاي رخوت‌باري را سپري مي‌كند. ارزش و حجم معاملات روز گذشته حاكي از بي‌رغبتي سهامداران از خريد يا فروش سهام‌ است. در چنين دوراني، بلاتكليفي مهم‌ترين عاملي است كه بي‌ميلي بورس‌بازان به دادوستد در بازار سهام را توجيه مي‌كند، چراكه همه سهامداران در انتظار مشخص شدن برخي موضوعات به‌جا مانده مانند سياست‌هاي اقتصادي و مواضع جديد دولت امريكا هستند. بسياري از صنايع فعال در بورس تهران و سهامداران عمده آنها، هم‌اكنون منتظر پايان يافتن ترديدهاي موجود بوده و كمتر به ميدان بازار سهام وارد مي‌شوند.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته ارزش، حجم و تعداد معاملات وضعيت نااميد‌كننده‌يي داشته و رقم‌هاي به ثبت رسيده نشان از ركود شديد بازار دارد. ديروز، ارزش معاملات براي چهارمين بار در سال جاري به محدوده 100ميليارد تومان رسيد. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در شهريورماه كه عميق‌ترين ركود بورس در سال جاري عنوان گرفته، ارزش معاملات، در اين محدوده ثبت شده بود. همچنين ديروز، حجم معاملات نيز با ثبت 431ميليون سهم، دومين ركورد سال در كم حجمي را ثبت كرد. نخستين‌بار روز بيستم شهريورماه سال جاري، حجم معاملات با ثبت 388ميليون سهم كمترين رقم را ثبت كرده بود و در نهايت تعداد معاملات نيز با ثبت رقم 43هزار دفعه معامله به ركوردهاي شهريورماه سال جاري بازگشت.

در تحولي ديگر نمادهاي ليدري بازار نيز روز كم معامله‌يي را سپري كردند تا جايي كه روي نماد فولاد، شبندر، خودرو، فملي، جم و زامياد كمترين حجم فروش در هفته‌هاي اخير ثبت شد. اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته، روي نماد پتروشيمي جم تا سقف 40ميليون سهم دادوستد مي‌شد اما روز گذشته تنها 200هزار سهم توسط سرمايه‌گذاران مورد معامله قرار گرفت.

همچنين بررسي معاملات روز گذشته بازار نشان مي‌دهد، حقوقي‌ها در دادوستدها كمترين مشاركت را داشته‌اند. اين موضوع از آنجايي نشات مي‌گيرد كه برخي سهامداران عمده و حقوقي‌هاي بزرگ در روزهاي پاياني هر ماه، بازي با نمادهاي بورسي را شدت بخشيده و پس از ارتقاي قيمت به فروش آنها اقدام مي‌كنند. از لحاظ تكنيكالي نيز در برهه كنوني بازار سرمايه داخلي به حالت اشباع رسيده است به‌طوري كه برخي صنايع به سطوح مقاومتي خود نزديك شده و توان شكستن اين سطح را ندارند. گروه‌هاي فلزات اساسي و معدني از جمله گروه‌هايي بوده كه پس از رشدهاي چشمگير در دوره‌هاي قبل، هم‌اينك به اصلاح قيمتي رو آورده و تاكنون موفق به عبور از سطح مقاومتي خود نشده‌اند. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، اين نمادها به معاملات كم حجم و رخوت‌بار خود ادامه داده و تا آينده نزديك رشد چنداني را تجربه نكنند. در اين سوي بازار نيز برخي نمادها همچنان در سطوح حمايتي خود به دام افتاده‌اند. نمادهاي خودرويي از جمله نمادهايي بوده كه مدت زيادي است معاملات آنها به اصلاح قيمت‌ها اختصاص دارد.

 با اين حال بررسي معاملات روز گذشته خبر از رشد نمادهاي فولادي و معدني مي‌دهد. رشد اندك فلزات اساسي طي معاملات روز گذشته به دليل افزايش قيمت اين فلزات در بازارهاي جهاني بود. بررسي معاملات فلزات اساسي در بازارهاي جهاني نشان مي‌دهد، روز گذشته قيمت مس 2.26درصد، سرب 1.87درصد، روي 0.78درصد رشد را تجربه كرده‌اند و بي‌ترديد اين موضوع در معاملات اين نمادها در معاملات روز گذشته بي‌تاثير نبوده است.

 در همين رابطه رضا عموحسني با اعلام در انتظار بودن سرمايه‌گذاران از تحولات سياسي- اقتصادي گفت: يكي از نگراني‌هاي بازار سرمايه، تحولات سياسي امريكاست كه بر اساس آن وضعيت توافق هسته‌يي و برجام همچنان در هاله‌يي از ابهام قرار دارد.

اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در روزهاي گذشته به دليل افزايش قيمت كاموديتي‌ها در سطح بين‌المللي شاهد رونق بازار سرمايه بوديم، اما اين روند افزايشي با كاهش قيمت‌هاي جهاني متوقف شد و بازار را دچار رخوت كرد. عموحسني در ادامه عنوان كرد: در ميان‌مدت اين رخوت از بازار خارج مي‌شود و به همين دليل اغلب سرمايه‌گذاران در انتظار روشن شدن وضعيت‌هاي مبهم داخلي و جهاني هستند.

اين كارشناس در پايان گفت: الگوهاي تكنيكالي عامل اصلي اين رخوت هستند زيرا زماني كه قيمت سهامي به بالاترين حد يا پايين‌ترين حد خود مي‌رسد سهامداران اقدام به خريد و فروش نمي‌كنند و منتظر تغييرات بعدي نشسته و در آن صورت اقدام به خريد و فروش سهام مي‌كنند. وضعيت نماگرهاي بورسي

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز تهران دوشنبه اول آذرماه 95 با افزايش 40واحدي به رقم 79هزار و 319 واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن نيز با 32واحد افزايش عدد 15 هزار و 991واحد را تجربه كرد. همچنين شاخص سهام آزاد شناور با افزايش 13واحدي به رقم 88 هزار و 664 واحد رسيد. شاخص بازار اول نيز در حالي با افزايش 38واحدي به عدد 56هزار و 158واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با 29واحد افزايش عدد 169هزار و 638واحد را تجربه كرد. ارزش كل معاملات امروز بورس تهران به بيش از 108ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن 431 ميليون و 218هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 46 هزار و 390 نوبت داد و ستد بود.

براساس اين گزارش، ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي 3 شركت معدني و صنعتي گل‌گهر با 25واحد، ملي صنايع مس ايران با 13واحد و گروه صنعتي بارز با 9واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معاملات سهام، در نماد معاملاتي 3 شركت پتروشيمي جم با 12واحد، ايران خودرو با 9واحد و حفاري شمال با 7واحد كاهش، بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند.

طي معاملات روز گذشته نماد معاملاتي شركت‌هاي مواد ويژه ليا، اوراق مشاركت كرج از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان هگمتان، سيمان ايلام، خوراك دام پارس، مارگارين، سيمان آرتا اردبيل، ماشين‌سازي ارا، اوراق گواهي سپرده عام بانك پارسيان، دشت مرغاب، داروپخش و پتروشيمي ممسني متوقف شدند. در اين روز همچنين سازمان خصوصي‌سازي 60 درصد از سهام پالايش نفت كرمانشاه را به طور يكجا به قيمت پايه هر سهم 22183ريال روانه ميز فروش فرابورس كرده است.

ديروز كمتر از 30ميليون سهم صنعتي دريايي ايران به ارزش بيش از 8 ميليارد تومان، سرمايه‌گذاري بهمن 13ميليون سهم به ارزش بيش از 1.5ميليارد تومان و 8 ميليون سهم گسترش صنايع انرژي آذراب به ارزش كمتر از 2ميليارد تومان كد به كد شد. در بازار خرده‌فروشي سهام نيز سهامدار عمده سرمايه‌گذاري سايپا بيش از 23ميليون سهم را روي صفر تابلو كد به كد كرد.

 داد و ستد‌هاي فرابورس

بازار فرابورس ايران نخستين روز معاملاتي خود در آذر ماه را با نقل و انتقال نزديك به 136ميليون ورقه بهادار به ارزش 109ميليارد تومان پشت سر گذاشت كه نشان از پيشي گرفتن يك ميليارد توماني ارزش معاملات فرابورس از بورس تهران است. در معاملات روز گذشته شاخص كل پس از تجربه چند افت و خيز، نوسان محسوسي را نسبت به روز معاملاتي پيشين تجربه نكرد و در همان ارتفاع 833 واحدي باقي ماند.

ديروز، نماد معاملاتي شركت‌هاي پتروشيمي زاگرس، آهن و فولاد ارفع و پالايش نفت لاوان تا سقف حداكثر 1.7واحد تاثير مثبت بر آيفكس داشتند و در مقابل نماد شركت‌هاي پالايش نفت شيراز، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه و پتروشيمي مارون تا حداكثر يك واحد تاثير منفي از خود به جا گذاشته و مانع از رشد شاخص شدند. در همين حال بازار سهام فرابورس روز گذشته شاهد دادوستد 79ميليون سهم به ارزش 29.4ميليارد تومان بود. نماد«حريل» با نقل و انتقال 13ميليون سهم به ارزش 1.8ميليارد تومان درحالي به عنوان پرمعامله‌ترين نماد فرابورسي شناخته شد كه نماد«شليا» با معامله 6 ميليون سهم به ارزش 5.4 ميليارد تومان بيشترين ارزش معاملاتي را تجربه كرد. نماد شليا ديروز پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام، تقسيم سود نقدي هر سهم و تعديل پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 1396 با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد بازگشايي شد.

بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نيز ميزبان معامله بيش از 678 هزار ورقه به ارزش 61.2 ميليارد تومان بود. در اين بازار اسناد خزانه اسلامي مرحله ششم با نقل و انتقال بيش از 152هزار ورقه به ارزش 143ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معاملاتي را تجربه كرد. به ‌ترتيب نمادهاي اخزا 7، 8 و 10 نيز در اين رده‌بندي در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفتند. نماد معاملاتي اوراق مشاركت شهرداري كرج پس از پرداخت سود علي‌الحساب سه ماهه اوراق ديروز در بازار اوراق با درآمد ثابت بازگشايي شد. در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز كماكان قيمت اوراق تسهيلات مسكن در مسير كاهشي قرار داشت به طوري كه قيمت هر ورقه تسه بين 75تا 80 هزار تومان مورد مبادله قرار گرفت. امتياز تسهيلات مسكن مهر 94 با افزايش 0.76درصدي درحالي بيشترين رشد قيمتي را در تابلو معاملاتي تسه‌ها تجربه كرد كه اوراق تسهيلات مسكن شهريور93 حدود 1.6درصد افت قيمتي را شاهد بود. بورس انرژي

در جلسه معاملاتي ديروز دوشنبه اول آذر ماه 95 كالاهاي برش سنگين پتروشيمي جم، نيتروژن مايع، برش سنگين و سوخت كوره سبك پتروشيمي تبريز در رينگ داخلي و ميعانات گازي مجتمع گاز پارس جنوبي و نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين‌الملل بورس انرژي ايران عرضه خواهند شد. اين عرضه‌ها درحالي است كه معاملات مستمر در بازار قراردادهاي سلف موازي استاندارد برق و قراردادهاي سلف موازي استاندارد با سررسيد يك سال و بيشتر در بازار مشتقه نيز ادامه خواهد داشت. رينگ بين‌الملل بورس انرژي طي 2روز ابتدايي آذر ماه ميزبان عرضه بيش از 170هزار تن انواع حامل‌هاي انرژي خواهد بود. در كنار عرضه يك ميليون ليتر ميعانات گازي پارس جنوبي و 35هزار تن نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در روز شنبه، روز يك‌شنبه بازار فيزيكي ميزبان عرضه 15هزار تن نفت گاز شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، هزار تن سوخت هوايي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، 3هزار و 500 تن گاز مايع خام پالايش گاز ايلام و هزار تن گاز مايع صنعتي پتروشيمي بندر امام(حمل زميني) خواهد بود تا با اين حساب روزهاي ابتدايي ماه جديد روزهاي پررونق رينگ بين‌الملل بورس انرژي باشد.  معاملات بورس كالا

تالار محصولات كشاورزي ديروز شاهد عرضه ۲۰هزار تن گندم خوراكي استان‌هاي كرمانشاه، همدان، مركزي و آذربايجان غربي بود. يك هزار تن گندم دوروم، ۲هزار و ۷۰۰ تن شكر سفيد، ۵ هزار تن ذرت دانه‌يي و ۴۴هزار و ۷۳۰ تن جو دامي نيز در اين تالار عرضه شد. همچنين ۳هزار و ۵۲ تن ذرت دانه‌يي موجودي ۹ انبار استان‌هاي كرمانشاه و كردستان نيز در قالب گواهي سپرده كالايي در اين تالار عرضه شد.

تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران ميزبان عرضه ۱۱هزار و ۷۰۷ تن انواع محصولات فلزي بود. علاوه بر اين ۶ هزار و ۵۲۰ تن سبد ميلگرد مخلوط و ۳۷۷ تن ميلگرد ۱۶ شركت ذوب آهن اصفهان، ۵۰۰ تن شمش هزار پوندي، ۱۵۰تن بيلت و ۳هزار و ۶۶۰ تن شمش آلياژي آلومينيوم شركت ايرالكو و ۵۰۰ تن شمش هزار پوندي آلومينيوم شركت هرمزال در اين تالار عرضه شد. اين گزارش حاكي است ۱۰تن كشمش بي‌دانه استان همدان در تالار صادراتي عرضه شد.نویسنده:
امضاي تفاهمنامه براي ايجاد تحرك در صنايع كوچك و متوسط
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/9/2
امضاي تفاهمنامه براي ايجاد تحرك در صنايع كوچك و متوسط


سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، شركت بورس كالاي ايران و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك تفاهمنامه سه جانبه با هدف حذف واسطه‌ها و ايجاد تحرك جديد در صنايع كوچك و متوسط امضا كردند.

از سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، اين تفاهمنامه با هدف تسهيل پذيرش، عرضه و معاملات محصولات توليدي صنايع كوچك و متوسط كشور، استفاده از ابزارهاي تامين مالي و مديريت ريسك صنايع كوچك و متوسط كشور و بهره‌گيري از پتانسيل انبارهاي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي از طريق بورس كالاي ايران بين علي يزداني مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، حامد سلطاني‌نژاد مديرعامل شركت بورس كالاي ايران و همچنين محمدحسين مقيسه مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك امضا شد. معرفي توليدكنندگان فعال در حوزه صنايع كوچك و متوسط و محصولات توليدي و مواد اوليه موردنياز آنها به بورس كالا، استفاده از ابزارهاي تامين مالي و پتانسيل انبارهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و صدور انواع ضمانتنامه موردنياز بورس كالا جهت تضمين تعهدات صنايع كوچك در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌هاي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و شركت بورس كالاي ايران ازجمله مفاد اين تفاهمنامه است.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در مراسم امضاي اين تفاهمنامه اظهار اميدواري‌ كرد با انعقاد اين تفاهمنامه سطح تعاملات سه مجموعه افزايش يابد و تحركي جديد در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ايجاد شود. علي يزداني با اشاره به آشنايي نداشتن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با سازوكارهاي بازار سرمايه و تامين منابع مالي از طريق اين بازار، گفت: يكي از اهدافي كه در اين تفاهمنامه مورد تاكيد قرار گرفته، تمركز بيشتر بر آشنايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بازار سرمايه و شفاف‌سازي در اين راستاست.

وي با بيان اينكه ارتقاي سطح آگاهي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط درخصوص تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه به‌ويژه بورس كالا به خروج اين واحدها از وضعيت فعلي كمك خواهد كرد، افزود: حضور اين بنگاه‌ها در بازار بورس به فروش محصولات صنايع كوچك و متوسط بدون واسطه كمك خواهد كرد؛ از طرفي ديگر، تامين مواد اوليه از طريق بورس منجر به حذف واسطه‌ها و دلال‌ها شده و در كاهش قيمت تمام شده توليد ايفاي نقش خواهد كرد. حامد سلطاني‌نژاد مديرعامل شركت بورس كالاي ايران نيز در اين مراسم گفت: در اين سال‌ها، فضايي فراهم شد تا بنگاه‌هاي بزرگ بتوانند نقش‌آفريني و كالاهاي خود را در سيستم عرضه و تقاضا در بازار بورس عرضه كنند. وي با بيان اينكه سيستم قيمت‌گذاري دولتي نشان داده كه كارايي ندارد، افزود: با اصلاح سيستم قيمت‌گذاري عرضه و تقاضا، شرايطي فراهم شد تا واحدهاي صنعتي بزرگ بتوانند به شكل موثري مواد اوليه صنايع پايين‌دستي را فراهم كنند.نویسنده:
توثيق سهام در بانك‌ها روش ناكارآمد تامين مالي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/9/2
توثيق سهام در بانك‌ها روش ناكارآمد تامين مالي


مديرعامل بورس تهران گفت: با اصلاح دستورالعمل پذيرش كه با همكاري سازمان بورس و شركت بورس صورت گرفته از اين پس فرآيند پذيرش شركت‌هاي بورسي سريع‌تر و آسان‌تر انجام خواهد شد.

مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با فارس گفت: از 40پرونده درخواست پذيرش، هم‌اكنون سهام 10شركت جديد براي ورود به بورس و اوراق بهادار تهران مورد موافقت هيات پذيرش بورس قرار گرفته و از اين تعداد سهام شركت‌هايي همچون دارويي بركت، نفت جي يا تامين سرمايه اميد براي عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران مشكلي نخواهند داشت. قاليباف‌اصل دليل كند شدن روند عرضه‌هاي اوليه سهام در ماه‌هاي اخير را تصويب نهايي دستورالعمل جديد پذيرش ناشران بورسي عنوان كرد و افزود: با اصلاح دستورالعمل پذيرش كه با همكاري سازمان بورس و شركت بورس صورت گرفته از اين پس فرآيند پذيرش شركت‌هاي بورسي سريع‌تر و آسان‌تر انجام خواهد شد.

وي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در بازار سرمايه را هدف اصلي بورس تهران عنوان كرد و افزود: بايد فرآيند بنگاهداري و فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق تامين مالي در بازار سرمايه تسهيل شود در عين حال توسعه ابزارهاي بدهي مختلف ازجمله اوراق منفعت مي‌تواند براي برخي شركت‌ها در بازار سرمايه به‌كار گرفته شود.

اين مقام مسوول با اشاره به اقدام برخي شركت‌ها براي دريافت تسهيلات بانكي از طريق توثيق سهام گفت: وقتي بنگاه اقتصادي براي تامين سرمايه در گردش خود اقدام به تامين مالي از روش مذكور مي‌كند اما در مقابل از بازپرداخت اين تسهيلات در موعد سررسيد باز مي‌ماند درنهايت بانك مجبور به عرضه سهام در بازار مي‌شود اين درحالي است كه با توسعه ابزارهاي بدهي و مالي در بازار سهام ضمن پوشش ريسك سرمايه در گردش بنگاه‌ها از روش آسان‌تر و امن‌تري مي‌توان اين منابع را تهيه كرد.نویسنده:
انتشار اوراق بدهي ارزي در بورس تهران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/9/2
انتشار اوراق بدهي ارزي در بورس تهران


با انتشار اوراق بدهي ارزي علاوه بر اينكه ريسك سرمايه‌گذار خارجي در بازار ايران كاهش مي‌يابد، بنگاه‌هاي داخلي نيز امكاني براي تامين مالي ارزان‌قيمت در داخل كشور دارند.

روح‌الله حسيني‌مقدم معاون ناشران و اعضاي شركت بورس از زمينه‌سازي براي انتشار اوراق بدهي ارزي در بورس تهران خبر داد و گفت: اوراق بدهي ارزي براي بازار سرمايه كشور يك ابزار ضروري براي جذب سرمايه‌گذار خارجي است.

اين مقام مسوول درخصوص اين اوراق گفت: يك سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به بازار سرمايه ايران ريسك نرخ ارز دارد و معتقد است در بازار ايران نمي‌توان اين ريسك را پوشش داد. براي سرمايه‌گذار خارجي هيچ چشم‌اندازي از نرخ ارز وجود ندارد. به اين ترتيب سرمايه‌گذار خارجي در كنار ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بايد ريسك نوسان نرخ ارز را متحمل شود و پول خود را به خطر بيندازد. وي با اشاره به خبرهايي از راه‌اندازي بازار آتي ارز، بازار فيوچرز ارز يا ارز تك‌نرخي ادامه داد: راه‌اندازي اين بازارها هنوز به مرحله عملياتي نرسيده است. حسيني‌مقدم درخصوص اين ابزار جديد اظهار داشت: علاوه بر پوشش ريسك سرمايه‌گذار خارجي در داخل كشور، اگر شركتي قصد داشته باشد در خارج اوراق براي تامين مالي منتشر كند نيز همين ريسك‌هاي بالا برايش وجود دارد. اين شركت در ابتدا بايد از يك موسسه رتبه‌بندي معتبر بين‌المللي رتبه دريافت كند و گزارشگري مالي به زبان بين‌المللي داشته باشد و هزينه مالي بالايي را پرداخت كند. اين مقام مسوول تصريح كرد: شركت بورس براي اين موضوع يك راه‌حل بينابيني پيدا كرد كه آن انتشار اوراق بدهي ارزي است. معاون ناشران و اعضاي شركت بورس درخصوص اين راه‌حل شركت بورس گفت: بر اساس راهكار بورس تهران، شركت‌هايي كه درآمد ارزي دارند، صادرات‌محور هستند و از اين محل انواع ارزهاي معتبر بين‌المللي را دريافت مي‌كنند، مي‌توانند در بورس تهران اوراق مشاركت ارزي يا اوراق صكوك ارزي منتشر كنند. حسيني‌مقدم درباره آخرين وضعيت انتشار و عملياتي شدن اين راهكار گفت: جلسات اوليه با چند شركت بزرگ كه تمايل به انتشار اين اوراق داشتند برگزار و مذاكراتي انجام شده است.نویسنده:
صادرات 3 ميليون تن گندم مازاد از طريق بورس كالا
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/9/2
صادرات 3 ميليون تن گندم مازاد از طريق بورس كالا


يك نماينده مجلس گفت: اعلام صادرات ۳ ميليون تن گندم از سوي وزارت جهاد كشاورزي به صورت مزايده، مزيت و منافع زيادي براي كشور نخواهد داشت بلكه اين مقدار گندم بايد از طريق بورس كالا صادر شود تا امكان رقابت و استفاده شركت‌هاي مصرف‌كننده از گندم ايجاد شود.

به گزارش «تعادل»، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران به تازگي اعلام كرده كه در سال جاري نزديك به 14 ميليون تن گندم در كشور توليد شده است كه در تاريخ ايران ركورد محسوب مي‌شود و باتوجه به اينكه اين ميزان بيش از مصرف داخلي است، به دنبال صادرات 3 ميليون تن گندم از طريق برگزاري مزايده هستيم. به‌طور حتم اعلام خبر خودكفايي گندم باعث خوشحالي و نمره‌يي درخشان در كارنامه وزير جهاد كشاورزي است، اما در طرف مقابل اقدام به صادرات 3 ميليون تن گندم از طريق مزايده نمي‌تواند به نفع صنايع داخلي و ارزش افزوده توليدات داخلي باشد. بر اين اساس علي اكبري در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اينكه در حال حاضر جو و ذرت كل كشور از طريق بورس كالاي ايران معامله مي‌شود، گفت: تابلو بورس كالاي ايران مي‌تواند نقش بسيار مهمي در شفاف‌سازي معاملات محصولات كشاورزي و همچنين فعال شدن توليدكنندگان داخلي داشته باشد و به حذف واسطه‌ها كمك مي‌كند. عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: مزايده 3 ميليون تن گندم مازاد كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي صادركنندگان اعلام شده است، مي‌تواند از طريق بورس كالا و با مزيت‌هاي بيشتري انجام شود. وي اضافه كرد: با عرضه گندم در تالار بين‌المللي بورس كالا، كارخانه‌هاي توليد نشاسته آرد‌سازي، ماكاراني‌سازي و شيريني‌سازي فعال‌تر مي‌شوند و اين امر در راستاي حمايت از صنايع داخلي، اشتغال جوانان، ارزش افزوده توليدات داخلي و از همه مهم‌تر جلوگيري از هرگونه فساد از طريق انجام مزايده مثمرثمر خواهد بود. به گفته عضو كميسيون كشاورزي مجلس، تابلو بورس كالاي ايران مي‌تواند مكانيسم مناسب و شفافي براي صادرات گندم و ساير محصولات كشاورزي به كشورهاي ديگر باشد.نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/9/2
روي كدال نشست


 پاكديس عرضه مي‌شود

مديرعامل يك شركت توليدكننده محصولات نهايي كشاورزي از صادرات آب ميوه و كنسانتره به كشورهاي منطقه و روسيه خبر داد. به گزارش «تعادل»، «ناصر صمدي» ديروز در نشست خبري افزود: صادرات به كشورهايي كه در همسايگي قرار دارند به صورت محصول نهايي، اما به كشورهاي ديگر در قالب پوره و كنسانتره انجام مي‌شود. وي با اشاره به اينكه حجم صادرات به اروپا اندك است و در آينده افزايش مي‌يابد، افزود: قرار است دو بخش 10درصدي از سهام شركت طي دو مرحله در بورس عرضه شود كه 10درصد آن طي روزهاي آتي و 10درصد باقيمانده در سال آينده عرضه خواهد شد. اين شركت 28ميليارد توماني در 6ماهه ابتداي سال جاري بيش از 8ميليارد تومان توليد و فروش داشته و به كشورهاي عراق، افغانستان و روسيه محصولات خود را صادر مي‌كند. اين شركت آب ميوه، كنسانتره، آب ميوه گازدار و الكل صنعتي توليد مي‌كند. همچنين 51درصد از سهام شركت پاكديس متعلق به بنياد مستضعفان و 49درصد مابقي متعلق به شركت صنايع غذايي سيناست. نخستين پيش‌بيني درآمد «سكرما»

 «سكرما» نخستين پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1396 را با سرمايه 660 ميليارد و 960ميليون ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. گروه صنايع سيمان كرمان سود به ازاي هر سهم در دوره مالي منتهي به 30آذرماه 1396 را مبلغ 450ريال برآورد كرد. گروه صنايع سيمان كرمان سود خالص در دوره منتهي به 30 آذر 96 را مبلغ 297ميليارد و 488ميليون ريال و سود هر سهم را 450ريال پيش‌بيني كرد. همچنين اين شركت سود خالص دوره منتهي به 30 آذر ماه 1395 را 309ميليارد و 585ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 468 ريال برآورد كرده است. شركت پالايش نفت جي درج شد

شركت پالايش نفت جي با نماد «شجي» در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم شركت بورس و اوراق بهادار تهران درج شد. با توجه به موافقت هيات ‌پذيرش اوراق بهادار در جلسه تاريخ 29 تيرماه 1395 با پذيرش سهام شركت پالايش نفت جي در بورس و اوراق بهادار تهران و با عنايت به احراز موارد تعيين‌شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوي آن شركت، از اين تاريخ 29 آبان 1395‌، شركت پالايش نفت جي به ‌عنوان پانصد و پنجمين شركت پذيرفته‌ شده در بخش «ساخت كك، فرآورده‌هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت‌هاي هسته‌يي»، گروه و طبقه «ساخت فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده» با كد صنعت «232008» و نماد «شجي، SHEJEY» در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس و اوراق بهادار تهران درج شده است. عملكرد 12ماهه «شپارس»

شركت توكا رنگ فولاد سپاهان اطلاعات و صورت‌هاي مالي 12ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1395 را با سرمايه ثبت شده 100ميليارد ريال، به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت بين‌المللي محصولات پارس در دوره منتهي به 31 شهريورماه 95، مبلغ 43ميليارد و 546 ميليون ريال زيان خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 109 ريال زيان به هر سهم اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 78درصد افزايش را نشان مي‌دهد. «شپارس» سود انباشته پايان دوره را مبلغ 33ميليارد و 319ميليون ريال اعلام كرد. يادآوري مي‌شود اين شركت زيان خالص دوره واقعي منتهي به 31 شهريورماه 1394 را مبلغ 49ميليارد و 869ميليون ريال و زيان به ازاي هر سهم را 449 ريال اعلام كرده بود.نویسنده:
مركز مالي شريك قدرتمند «وايلي» در ايران است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/9/2
مركز مالي شريك قدرتمند «وايلي» در ايران است
 قرارداد همكاري سه ساله مركز مالي ايران و شركت وايلي صبح دوشنبه اول آذر ماه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد.

مديرعامل مركز مالي ايران در اين مراسم توسعه آموزش‌هاي كاربردي و همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي براي عمق بخشي به دانش مالي از اهداف اين همكاري را اعلام كرد. به گزارش روابط عمومي مركز مالي ايران، علي نقوي در آغاز اين مراسم گفت: در راستاي رسيدن به اين اهداف نمايندگي انحصاري برگزاري دوره‌هاي آمادگي آزمون تحليلگر خبره CFA، حسابداري مديريت CMA و حسابرسي داخلي  CIA  از شركت جان وايلي اخذ شد. مدت اين قرارداد با مركز مالي ايران به مدت سه سال خواهد بود. اين دوره‌ها به صورت آنلاين و در قالب پروژه يادگيري اثربخش شركت وايلي و همزمان با ساير كشورهاي جهان ازجمله چين و هند برگزار مي‌شود و جديدترين دوره‌هاي آمادگي گواهينامه‌هاي حرفه‌يي به شمار مي‌روند. وي افزود: يكي از نيازهاي بازار سرمايه ايران براي ارتباطات و فعاليت‌هاي بين‌المللي وجود دارندگان گواهينامه‌هاي حرفه‌يي است كه امكان فعاليت را در نهادهاي مالي بين‌المللي فراهم مي‌كند. نقوي اظهار اميدواري كرد، اين قرارداد فرصت مناسبي در اختيار كارشناسان و مديران نهادهاي مالي كشور قرار دهد تا بتوانند با اخذ اين مدارك در توسعه فعاليت‌هاي بازار سرمايه نقش‌آفرين باشند. وي خاطرنشان كرد: امكان ثبت‌نام ايرانيان خارج از كشور هم از ويژگي‌هاي اين قرارداد است. به گفته نقوي، امكان مشاركت تمامي علاقه‌مندان به ثبت‌نام در اين دوره‌هاي آنلاين از ويژگي‌هاي مثبت اين دوره‌هاست. بنا بر اين گزارش، علاقه‌مندان مي‌توانند از 15 آذر ماه در اين دوره‌ها ثبت‌نام كنند. عزيز طيبي، مدير توسعه امور بين‌الملل شركت وايلي هم در اين مراسم با بيان اينكه وايلي در برگزاري دوره‌هاي حسابداري، مالي و تجاري در دنيا پيشگام است، گفت: وايلي در زمينه انتخاب شركاي تجاري خود بسيار حساس عمل مي‌كند. با توجه به قدرتي كه ما در ارائه خدمات آموزشي در خود سراغ داريم مايليم با افرادي نظير خود وارد همكاري شويم. وي افزود: مركز مالي ايران با توجه به تركيب سهامداري بورس‌ها دسترسي بسيار خوبي به شركت‌كنندگان در بازار سرمايه ايران دارد. با توجه به اينكه هدف اين مركز بالا بردن سطح دانش شركت‌كنندگان بازار سرمايه و ديگر بازارهاي مالي ايران است، همكاري ما با اين مركز مي‌تواند بسيار اثربخش بوده و در درازمدت موجب شكوفايي بيش از پيش دانش مالي در ايران شود. بهادر بيژني، جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بين‌الملل ديگر سخنران اين مراسم بود. وي با اشاره به نوپا بودن«مركز مالي ايران» گفت: اين شركت مي‌تواند نقشي حياتي را در آموزش و بهبود دانش شركت‌كنندگان بازار سرمايه ايران بازي كند. وي افزود: هدف نهايي مركز مالي ايران، بالا بردن سطح استانداردهاي حرفه‌يي و بهبود مهارت‌هاي شركت‌كنندگان بازار سرمايه است و به نظر مي‌رسد همكاري با شركت وايلي نيز در همين راستاست.

 نویسنده:

  نگاه Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 اجباري
  تشكل جذاب،
  تشكل اقتصادي، توسعه ادبيات
  در يك عنوان به ها كل تش آنها
  نقش از حمايت نه اعضا بر نظارت عامل ها
  تشكل اقتصاد توسعه از مهم
  بخش اين مساله اما م.ي شو تعريف ادبيات در كه تشكلي كه
  است يشود برده نام آن از عضويت
  اقتصادي شدن اختياري با ها تشكل
  نابودي شاهد امروز كه يي تشكل ها
  با آذر
  رضا در است. متفاوت هستيم،
  آن مسائل
  كارشناس به است. خصوصي بخش قسمت ترين دولتي حال تشكلها گروه فعال يي عده سالم اقتصاد تشكلها
  يك توان نمي باشد زور به عضويت كه زماني تا وي گفته كه كنيد مي مشاهده را تشكلي كمتر جمع يكديگر دور
  اقتصادي داشته دستاوردي بتواند تشكل كه داشت انتظار كند. اعالم شفاف خيلي را خود اعضاي تعداد مراحل در اعضا از حمايت براي اول مرحله در
  شوند در تصور اين كه زماني تا حال عين در باشد در ها تشكل اكثريت كه است اين واقعيت فروش، بازاريابي ازي ب چون اهدافي براي
  بعد بر نظارت براي ها تشكل كه است رايج مردم بين هايي رقم با را خود اعضاي تعداد ها سخنراني اقتصادي توجيه تنهايي به بنگا ها كه هايي ينه هز
  كاهش كرد. تقويت را عضويت توان نمي اند شده ايجاد آنها از بسياري واقع در اما كنند مي اعالم باال ملي اهداف براي نهايت در ندارند آن پرداخت
  براي همين كرد: تاكيد تشكلي مسائل كارشناس اين به كنند نمي تمديد را خود عضويت اعضا، تشكلهايي چنين طبيعتا كنند. مي ايجاد هايي تشكل تنها شود مي ديده هم اصناف در امروز مشكل تعداد گير چشم كاهش شاهد خاطر همين شاهد ما ايران در اما شود. اقتصاد رشد باعث
  تواند هدف با ساخته خود هاي كل تش تقويت حل راه عدم هستيم. ها تشكل از بسياري اعضاي عضويت به مردم اجبار اساس كل بر تش ها گيري
  شكل مردم كه چرا است تشكلي نظام در آنها جايگزيني شده باعث ها تشكل عضويت حق پرداخت ههايي گلوگا در اجبارها اين معموال هستيم. قانون
  توسط احساس كه شد خواهند عضو هايي تشكل در تنها تشكل يك شكل به را خود تشكل كه است شوند. عضويت به مجبور يي عده كه گيرد
  صورت تشكلهايي چنين كند. مي تامين را آنها منافع كنند انتظار چشم مقابل در دارد نگه حداقلي براي اصلي هدف اقتصادي فعاليت كسب
  مجوزهاي كه شوند باعث مشخص خدمات ارائه با توانند مي مانند باالدستي تشكلهاي يا دولت از كمك داراي هايي تشكل چنين كاركرد طبيعتا است. كار
  اين كنند. پيدا عضويت به بيشتري تمايل اعضا دو اين از يك هيچ اما باشد. بازرگاني اتاق از خارج در كه هستند لي اي شك ته از متفاوت
  كاركردي هاي تشكل به را مشكل از ديگري بخش عدالتيان تشكل ارتقا رشد باعث مدت بلند در روش است اين جالب مساله حال هستيم. آن شاهد
  كشور بعضي گفت: داد نسبت گروهي مسائل اختيار در تشكلها كه هاست سال حقيقت در شود. نمي است شده راضي عضويت اجبار برداشتن به دولت
  كه توسط عما ولي دارند بزرگي نام اصوال تشكل ها به تشكلها در اعضا تعداد كه را واقعيت يك نهاي تريبو ها سا اين طول در كه ها كل تش همين
  و از تعداد اين وند شمي اداره محدودي تعداد ميكنند. انكار را كند مي پيدا افزايش سختي عضويت برداشتن مخالف ردهد ان ايجاد خود براي
  قوي ميكنند. استفاده خود شخصي منافع براي تشكل در كه است شده باعث موضوع همين سر بر جنجال هستند. مختلف نههاي بها به
  اجباري داشت انتظار توان نمي طبيعتا شرايطي چنين در جايگاه افزايش شاهد گاه هيچ اخير هاي سال مساله شد آغاز جا همين از بازرگاني كارت
  حذف به شوند. تشكل اين در عضويت به حاضر مردم كه نباشيم. اعضا تقويت خاطر به تشكل يك كارت برداشتن با كه شد بدل موضوع اين مب
  ع روبهرو عضويت اجبار با هايي تشكل چنين اگر ويژه كه زماني اما رفت خواهد بين از بازرگاني اتاق
  بازرگاني ميشود. پيچيده بسيار وضعيت باشند، گيري عضو نوع اجباري (عضويت فراگير عضويت پيشنهاد اتاق
  مسووالن گيري عضو شيوه دو به ها كل تش ايران در اين واقعيت شدند. يراضي اق اته دادند را اعضا) گيري
  همه عضو مساله عضويت حق ميشوند، ايجاد اختياري صورت به كه هايي تشكل اين در است. اجباري گيري عضو اول شيوه كنند. مي تجمع از كه دارد قدرت جهت اين از تشكل كه
  است به بنا كه شد اظهار حالي در عدالتيان سخنان اثرگذار كه شوند قوي قدري به توانند نمي گاه هيچ است شده ايجاد قانون اساس بر كه تشكلي حالت البي قدرت پول، داراي آنكه نه يرد گمي شكل تهران:
  اعضا بازرگاني اتاق رييسه هيات اسبق عضو شهرياري، عدالتيان
  جمشيد توان نمي عضويت اجبار خاطر به «تعادل» گزارش در عضويت به كمتر مردم اينكه علت وي باشند. مجبور اقتصادي فعاالن از گروهي قانون طبق نتيجه بايد حقيقت در موارد اين همه است.
  تريبون واقعيت اين بايد خصوصي بخش هاي تشكل گيري عضو وضعيت بررسي از
  قبل ها كل تش اعضاي از تعداد چه واقعا كه يافت كه در دانست اين را دهند مي نشان خوش روي تشكل هاي مثال درآيند. تشكل عضويت به كه هستند وضعيت حاضر حال در اما باشد. اعضا پررنگ
  حضور مشكل اين اما بودند اجبار بدون عضويت به حاضر خصوصي بخش صنفي هاي تشكل افكارعمومي در است. بازرگاني اتاق اصناف اتاق موضوع اين واضح اقتصادي هاي كل تش در اعضا است. شده
  برعكس كارهاي نيستند گرايي تشكل دنبال به چندان ايران مردم اصوال كه شود
  روشن عضويت حق پرداخت سر بر زني چانه در را خود عامل به باشند اعضا از حمايت براي آنكه از بيشتر براي صنفي هاي اتحاديه در عضويت اصناف اتاق در كه يكنند پيدا حضور صورتي در خصوصي
  بخش همشهري يي قبيله فاميلي، مناسبات هنوز است ضعيف ايران در تشكلي
  گروهي صورت به كه است واقعيت يك اين ميدهد. نشان اين يابي ريشه در وي اند. ده ش بدل اعضا بر نظارت صنفي واحد ايجاد كار كسب مجوز دريافت در باشد. آنها پرداختي از بيش تشكل از آنها
  دريافتي تشكل درباره اصوال است. جذاب مردم براي تشكل يك به وابستگي از بيشتر
  بودن باالخره باشد. پاسخگو نمي تواند دولتي اجبار كلي خود كه داشتند عاقه ها دولت زماني گفت: پديده 2ميليون از بيش با دليل همين به است. ضروري يك خريد به اقدام زماني اقتصادي فعال يك
  اقتصاد طبيعتا آموزش بدون گيرد نمي صورت آموزشي هم مدارس در حتي
  گرايي از اعضا آيا كه ود مي مطرح ش سوال اين روز يك اين اما كنند نظارت خصوصي بخش فعاالن كار بر اين كه هرچند هستيم. رو روبه اصناف اتاق در عضو مطلوبيت از بيش كاال از ناشي مطلوبيت يكه كند ال دهد
  كا رخ شرايط در تغييري كه داشت انتظار توان
  نمي راضي عضويت حق عنوان به پول اين پرداخت دليل همين به شد رو روبه هايي واكنش با موضوع واحد ميليون يك حدود از جدا اجباري عضويت خدمات ارائه ردازد. آن خري براي كه باشد
  پولي باالتر عضويت حق كه دانند مي ها اتاق اكثر هستند. كنند ايجاد را هايي تشكل كه دادند ترجيح ها دولت در است. كشور در پروانه فاقد غيرمجاز صنفي تجاري صتهاي فر آموزشي، خدمات مانند
  مشخص هايي تشكل دارند اجباري عضويت كه هستند آنهايي كشور هاي تشكل ترين
  مهم بيشتري خدمات انتظار اعضا اعضاست انتظار برگزيده از عدهيي اقتصادي فعاالن ميان از ظاهر به تا حاضر اينكه دليل به واحدها اين از بسياري حقيقت هزينه بايد آن دريافت براي اعضا كه خدماتي از
  بسياري كه شوند قوي قدري به توانند نمي گاه هيچ شوند، مي ايجاد اختياري صورت به
  كه تصور برخاف دارند. را اتاق ها ها تشكل سوي از هاي سياست همان ها تشكل اين عمل در اما شوند شمرده غيرمجاز نيستند، اصناف اتاق در عضويت به مسائلي مهمترين محوري عضو كنند پرداخت باشند
  بيشتري
  اثرگذار در ها عضويت حق جهان بازرگاني هاي اتاق اكثر در رييسه هيات اسبق عضو كنند. پيگيري را دولت اينكه رغم علي هم بازرگاني اتاق در وند. شمي دهد. تغيير ها تشكل نفع به را شرايط ايند تو كه است.
  است كاهش حال پروژه اين موفقيت براي كرد: تاكيد تهران اتاق كشاورزي معادن صنايع، بازرگاني، اتاق
  عنوان سادگي به اعضا آن در كه قديم خوب روزهاي شد گرفته نظر در ها كل تش براي اجباري عضويت نيست. خصوصي بخش هاي تشكل به مربوط تنها ميگيرد. صورت كند شدت به آنها در گيري عضو اكثريت اما است اقشار اين تمامي حضور معني
  به امروز است. شده تمام پرداختند، مي را عضويت حق عضو ها تشكل اين در زور به شدند مجبور مردم قبل كرد: اعام «تعادل» با وگو گفت در عدالتيان كلهايي تش چنين عضويت حق اينكه رغم علي عضويت بازرگاني كارت اجبار دليل به عضويت ها
  تعاون
  ميشود، خواسته عضويت حق عضوي از وقتي مقابل در بسياري كه هستيم شاهد امروز ولي شوند بخش هاي تشكل گيري عضو وضعيت بررسي از همين دليل به آنها در گيري عضو اما پاييناست تر تعداد است. شده ايجاد اتاق اين در
  بازرگانان به ها عضويت حق مصارف كه كند مي تقاضا فورا دور براي هايي راه كنند مي مقاومت عضويت اصوال كه شود روشن واقعيت اين بايد خصوصي ها كل تش اين معموال است پايين عضويت حق برآورد كارت هزار 36 حدود ايران اتاق هاي كارت ازسوي شود. گزارش وي به جزيي دقيق صورت ميكنند. وجو جست را اجباري عضويت اين زدن نيستند گرايي تشكل دنبال به چندان ايران مردم تشكل در عضويت خدماتي، ارائه با كنند مي تا اتاق در آن عضو 600 هزار 15 حدود كه شود مي اينترنت داديم قبتوضيح ا كه گونه همان ديگر در ها تشكل اين آينده نيست مشخص همچنين است ضعيف ايران در تشكلي گروهي كارهاي براي حقيقت در كنند. جذاب خود اعضاي براي را تعداد البته است. اتاق از خارج در مابقي
  تهران مديريت در دولت دخالت اتاق براي قوي آلترناتيوهاي بكهاجتماعي هاي ش اصوال آيا چيست اجباري عضويت حذف صورت بودن همشهري يي قبيله فاميلي، مناسبات هنوز به بايد ها تشكل در عضوگيري مشكات بهتر درك ايران اتاق در نشده تمديد غيرمعتبر كارت هاي ميشوند. محسوب بازرگاني خير. يا دهد ادامه خود حيات به تواند مي تشكل جذاب مردم براي تشكل يك به وابستگي از بيشتر گونه اين به گانه سه هاي اتاق دادن قرار معيار جاي از بسياري اما است بازرگاني كارت 180 هزار تعاونيها
  حدود عمومي مجامع حل راه تنها را بازرگاني اق نمي ات ر توان ديگ آموزش نحوه در را موضوع اين علت وي است. كرد. نگاه ها تشكل يا نيستند عضويت تمديد به حاضر اقتصادي
  فعاالن بخش قانون اصاحيه عنوان به دولت كه يي يحه
  ال كيفيت در اوال هستند مجبور ا اتاق ه دانست. دولتي ارگان يترين خصوص حتي گرايي تشكل درباره اصوال افزود دانست دليل ترين مهم اند. آورده روي عضويت هاي كارت
  به بيشتري تصميمگيران است، كرده تقديم مجلس به
  تعاون ها گزينه ساير با عضويت حق در ثانيا خدمات ريشه را بازرگاني اتاق امروز وضعيت عدالتيان بدون نميگيرد صورت آموزشي هم مدارس در حمايت جاي به نظارت عامل ها تشكل به فروش هزار در يك پرداخت هزينهيي فشار
  آن بخش اين در اجتماعي رفاه كار تعاون، وزارت را
  اوه شاهد كمتر ما شرايط اين در طبيعتا كنند. رقابت بسياري افزود دانست شده طي روند همين در تغييري كه داشت انتظار توان نمي طبيعتا آموزش جمشيد صحبتهاي پاي ارتباط همين در است. اقتصادي
  فعاالن ال استق اليحه اين كه است درحالي اين است كرده
  اضافه خدماتي آن جاي به هستيم. عضويت حق رشد دارند را تصور اين بازرگاني اتاق اعضاي از دهد. رخ شرايط در رييسه هيات اسبق عضو شهرياري، عدالتيان كه است كلهايي تش براي گيري عضو دوم
  شيوه بداقي محمد است. رفته نشانه نيز را قتعاون تا اي ه ميشود. عرضه باالتر قيمت بيشتر كيفيت با حتي است. دولتي نهاد يك بازرگاني اتاق كه خصوصي بخش هاي تشكل درباره عدالتيان ايران نمايندگان هيات تهران بازرگاني اق عضويت ات براي اعضا اجبار براي قانوني رانت
  فاقد با راهآهن رف مص تعاوني اي شره اتحاديه
  مديرعامل مانند ديگر كارهاي طريق اتاقاز ها ن همچني اتاق گويند مي ان كارشناس مسووالن برخي هاي تشكل ترين مهم گفت: مشخص صورت به بحث كه است معتقد تشكلي فعال اين نشستيم. خود جذابت اساس بر صرفا كل ها تش اين
  است. به داد: ادامه اون هع استقال انگاشتن ناديده از
  انتقاد آورند. مي دست به درآمد ها دانشگاه عين در دولت به وابسته ارگان ترين خصوصي دارند اجباري عضويت كه هستند آنهايي كشور است عمومي مشكل يك ها تشكل در عضويت روند اتفاقا د مي كنن ا اعض جذب به
  اقدام بين از تعاون اي اق ات ال استق اليحه اين در رس
  نظر ديگران اجتماعي رفاه كار تعاون، وزارت وه رفت
  ا هند. شدا تعاون هاي تاق هاي تعاون تصميمگيري وارد كرد
  نيز مطرح «تعادل» با وگو گف در برخوردار
  محمدحسين مصوب تعاون قانون اح اص فوق اليحه در گفت:
  وي اتحاديه باالخص تعاون بخش نسبي تقا اس كه 1393 بيني پي آن در ديگرها تص واگذاري تعاون اي اق اته صادرات
  و بخش توسعه براي بازرگاني زنهاي راي كمرنگ
  نقش حد از بيش دخالت است. شده گرفته ناديده بود،
  شده از ادي اتح اق اتا مديران صحيت تعيين در
  دولت احي اص اليحه به تعاوني بخش فعال اين انتقادات
  ديگر يافته توسعه كشورهاي راستا اين در متاسفانه كاالهاي توليد به ما صنعتگران جهاني بازارهاي سايش سميه تشكلها
  گروه كشورمان به را افتاده عقب هايي تكنولوژي صنعتي پرداختند مي پايين كيفيت با اما زياد گوناگون، 1+5 گروه ميان هستهيي مناقشات رفع از بعد بخش اح اص اليحه يد: ده ادامه وي است، تعاون
  قانون تكنولوژي اين سال چند از بعد كه كردند مي اعطا كاالهاي صادرات عدم منجربه توليدها نوع اين تقويت كه از سخن تشكلي كارشناسان برجام اجراي (ح) بند اجراي در كه امي اس جمهوري اقتصاد
  تعاوني ديگر، عبارت به است. نداشته كاربردي دنيا در شد. جهاني بازارهاي به ايراني بازارهاي به ايراني كاالهاي صادرات توليد حوزه 44قانون اصل كلي تهاي سياس اجراي انون ق9 اده
  م از شده، تقديم مجلس به جاري سال مردادماه
  اساسي بازه از بعد كشور به تكنولوژي ها اين واردات درحالي موضوع اين آوردند؛ ميان به
  جهاني اتاق همچنين ها يه اتحاد تخصصي كارشناسي
  نظرات كاربردي ديگر رفته بين از مشخصي زماني توسعه تحقيق مولفه به توجه ضرورت حسن دولت كابينه نخست، هاي روز در كه
  است به ما تكنولوژي به شدن مجهز براي حال نداشته توسعه به اشاره با اقتصادي كارشناس اين تحويل دهم دولت از را سختي شرايط روحاني عنوان به آن از موجود قوانين براساس كه ايران
  تعاون توسعه درصدد بايد خصوصي بخش مديران عنوان توسعه براي گفت: ايراني كاالهاي ادرات دولت ص سكانداري ابتداي در كه طوري به ت، گرف خارجي داخلي مجامع در تعاون بخش رسمي
  نماينده صنعت بخش با را دانشگاه باشيم تحقيقات ارتقاي دنبال بايد ما ايراني كاالهاي ادرات المللي ص بين هاي تحريم تشديد شاهد ما يازدهم است صورتي در اين نشده استفاده يمطلقا ود، اد ش
  ي خود به اقتصادي امور واگذاري دولت اقتصاد استراتژي
  كه ها مولفه اين به رسيدن براي البته كنيم. عجين متاسفانه باشيم. كاالها استانداردسازي گان كيفيت توليدكنند ديگر سوي از بوديم ايران
  عليه است. فعلي شرايط در راهبرد ين ري اصتول كه است
  مردم همچون يي عديده مشكاتي با ما صنعتگران گسترش شاهد ما همواره توليد بخش در يي عديده مشكات با خود اوليه مواد تهيه
  براي مواجه ماليات بيمه كار، قوانين با مربوط مسائل لوازم پوشاك، زمينه در توليدي اي كارخانه ه مشكات بر عاوه ديگر تعبير به بودند. رو روبه تعاوني هاي كت شر اتحاديه مديرعامل بداقي
  محمد همچون هايي وزارتخانه راستا اين در كه تند ت هس اس درحالي موضوع اين هستيم؛ و... خانگي بازارهاي درهاي مالي منابع انتقال عدم بانكي افزايش داشت: اظهار فوق مطلب بيان راه هن رف
  مص صنعت وزارت اجتماعي رفاه تعاون كار، وزارت اين اندك فعاليت ما صنعتي كشورهاي در كه بود. شده بسته كشورمان روي به جهاني ها تعاون مجامع برگزاري مديريتي امور در دولت
  دخالت نيز اساسي 44نون قا اصل كلي هاي سياست با باشند.
  مغاير مشكات اين كردن برطرف درصدد بايد اغلب كه هستيم شاهد را صنعتي واحدهاي دولت ديپلماسي تيم تاش با همچنين متاسفانه كه بوده توسعه پنجم مه 124 نا اده بر (ج)
  بند بازرگاني هاي رايزن نقش به اشاره با برخوردار خروج براي صنعتي واحدهاي اين مديران شدن برطرف جمله از دستاوردهايي
  يازدهم كرد: تصريح ايراني كاالهاي صادرات توسعه در را اقداماتي جهاني بازارهاي به كاالهايشان به تحريم يخ شدن آب اقتصادي مشكات ناديده افزود: وي است. شهود ام مواد از تعدادي
  در بخشهاي در ما بازرگاني رايزن ها متاسفانه اند داده انجام توسعه تحقق بخش هاي راستاي برخي باره اين در كه هرچند شد آورده ارمغان با ايران تعاون اتاق داوري مركز نقش كردن كمرنگ
  و اين بيشتر نيستند ديده آموزش اقتصادي چنين صادرات بخش افزايش براي بايد نيز ما مناقشات كه رفع با كه بودند باور اين بر كارشناسان رمهاي اه آن استقرار با كه نحوي به صيانت شوراي
  ايجاد آن حصر حد بي اختيارات تهديدات قضايي شبه تا هستند دولتي بگيران حقوق نيز ها رايزن اينكه بيان با برخوردار بپيماييم. را راه هايي توسعه شاهد ما هم برجام اجراي ته هسو يي مردم جذب جاي به رواني روحي نظر از امر
  دربادي اقتصاد بخش در دولت باشد قرار كه زماني راستاي در را اقدامي صنعتي واحدهاي مديران بازارهاي به ايراني كاالهاي صادرات توليد
  بخش كاالهاي صادرات وضعيت باشد داشته حكمراني همچنين توليد سربار هاي هزينه كاهش ورود راه تنها نيز ديگري عده بود. نخواهيم جهاني متقاضيان پراكندگي فرار موجبات آن تقويت بخش بود.
  به خواهد همين نيز ما صنعتي اظهار اند، نداده انجام توسعه بخشتحقق هاي صادرات افزايش جهاني بازار به ايراني كاالهاي اجتماعي اقتصادي، فعاالن دوري جديد داوطلبان اقتصادي:
  و كارشناس برخوردار، حسين محمد ترين عمده واقع به داد: توضيح ادامه در وي مديران توليد هاي هزينه كاهش راستاي در كرد: كيفيت ارتقاي استانداردسازي به منوط را مديرعامل آورد. خواهد فراهم بخش از را سابقه با
  فرهنگي به اشاره راهبا آهن مصرف تعاوني اي شره
  اتحاديه دستي صنايع نفتي، مشتقات ما صادراتي كاالهاي راهبردي برنامه ما دولتمردان همچنين صنعتي جهاني شرايط مطابق ايران توليدي
  كاالهاي آموزش اقتصادي هاي بخ در ما بازرگاني هاي زن راي
  متاسفانه گفت: مذكور اليحه در ها لعمل دستورا ها مه نا يين
  تعدد اين بوده زعفران پسته همچون كشاورزي اين اند، نكرده عملياتي اجرايي را قبولي قابل ها موضوع اين رعايت به توجه با كه
  دانستند هستند دولتي بگيران حقوق نيز ها رايزن اين بيشتر نيستند
  ديده محصوالت گاه هيچ كه است درحالي موضوع توجه صنعتي كشورهاي كه است درحالي موضوع به بازرگاني هاي رايزن اعزام چگونگي به بايد نيز امه آين به اليحه اين در ارجاعي واد 30 از بيش
  وجود داشته حكمراني اقتصاد بخش در دولت باشد قرار كه زماني تا
  و به است، نداشته قرار صادرات سبد در صنعتي كاهش توسعه تحقيق هاي بخش به يي ويژه داشت. توجه هم هدف كشورهاي طوالني موجب امه آيي آن اغ اب تهيه كه دستورالعمل
  و به بود. خواهد همين نيز ما صنعتي كاالهاي صادرات وضعيت
  باشد روند ما صنعتي كاالهاي صادرات وضع اگر واقع دارند. نظر در توليد بخش براي سربار هزينه ها كارشناس تجاري فعال يك حال همين در وزارت كارشناسان نظر اعمال قانون اجراي فرآيند
  شدن پس است خوبي روند ما صنعتي كاالهاي صادرات وضع اگر
  واقع ذكر شايان آورد. خواهد فراهم را اجتماعي رفاه كار
  تعاون، عملكرد دهنده نشان موضوع اين پس است خوبي توسعه تحقيق مولفه به توجه واقع در در بازرگاني هاي رايزن عملكرد درباره
  اقتصادي اگر هاست زن راي قبول ابل عملكرد ندهنده نشا موضوع
  اين لعملهاي دستورا ها مه نا يين تنظيم تهيه در كه
  است نامطلوب وضعيت اگر هاست رايزن قبول قابل صنعت دانشگاه بين ارتباط كردن ر نزديك ت برجام گفت: «تعادل» به صادرات بخش ميدهد
  توسعه نشان را ها رايزن قبول قابل غير عملكرد اين شود مي تلقي نامطلوب
  وضعيت ها رايزن قبول قابل غير عملكرد اين شود مي تلق ها هزينه كاهش براي بسزايي نقش تواند مي شد منعقد 5ايران با +1 گروه بين كه بود قراردادي دخالت مختلف نهادهاي وزارتخانه 10 اليح در
  مندرج يدهد. نشان را داخل در بازارها توسعه براي راهي همچنين دستاوردهايي به توافق اين اجراي از بايد حاال مذكور اليحه سد مي نظر به بنابراين داشت،
  خواهند خصوصي بخش مشكات به اشاره با برخوردار انضباط نظم از را ازار مي ب ملتهب كند را بازار باشد. داشته خارج افزايش توليد توسعه جهانيان، با ارتباط همچون اصاح اليحه نه هاست لعمل دستورا ها مه نا يين
  اليحه باشد. كننده تسهيل شفاف كامل جامع كه تعاون
  قانون خاطرنشان محور دانش كاالهاي به توجه عدم غبارآلود فضاي هم آن دنبال به كند، مي ارج خ اقتصاد بخش در دولت شدن بزرگ دردسرهاي اين به رسيدن برسيم؛ توليدي كاالهاي
  صادرات ها ني تعاو استقال انگاشتن ناديده از انتقاد با
  بداقي تيررس در خصوصي بخش زماني بازه اين در كرد: رانت فساد زمينه تحميل اقتصاد بر خاكستري ديگري بخش در خصوصي بخش نماينده اين در آن آثار چندمي دسته تكنولوژي ورود ها اخت زيرس كردن فراهم نيازمند
  دستاوردها بايد ما شود. مي وارد آن به ها ضربه همه است وي شود. مي فراهم شرط قيد بي هاي مجوز اخذ دولت شدن بزرگ به اشاره با هايش صحبت از توليد بخش در واقع به است. باره اين در ما كشور آمادگي ال استق اليحه اين در يد م رس نظر به داد:
  ادامه بازه اين در كنيم 44عملياتي را ل اص قانون انجام اقتصادي اركان در اشتغالزايي اينكه ود بيان يش با باعث دولتها شدن بزرگ گفت: تكنولوژي بحث به اشاره با همچنين برخوردار ها اخت زيرس توليدي كاالهاي صادرات زمينه كار تعاون، وزارت بر وه او رفته بين از تعاون اي اق
  اته باشيم داشته خصوصي بخش به توجه زماني كه بپذيريم را واقعيت اين بايد گفت: است، نشده بيايد. پايين وري بهره بخش ارتقاي براي ديرباز از كرد: خاطرنشان رسيدن آمادگي بايد نيز ما كشور فراهم بايد ها تعاون تصميمگيري وارد نيز ديگران اجتماعي رفاه
  و اصاح فوق اليحه در گفت: وي دهد. ان ش تعاون اقاي
  ات دهيم. ميدان تصميمگيري بخشهاي در آنها به هاي ريلگذاري نتوانستيم ها، تحريم فشار تشديد با تكنولوژي اتوماسيون از بايد مواقعي چنين در كاالهاي نيازمند ما كشور به آن ورود تكنولوژي محمدحسين گفته به باشد. داشته را مهم اين
  به تعاون بخش نسبي استقا كه 1393 مصوب تعاون
  قانون مورد هاي گزينه با بازرگاني رايزن ها اگر درواقع «اشتغالزايي معناي به كار ايجاد براي شده دولت انجام پرسنل دايما آن جاي به اما بگيريم، كمك يافته توسعه كشورهاي اي رمايه س اي واسطه مجهز بايد ما صادرات افزايش براي
  برخوردار؛ شك بي شوند، انتخاب خصوصي بخش تاييد بنابراين كنيم. دنبال را افزوده» ارزش با راه كرديم. هم تر خت س خودمان براي را كار اضافه هش كارا براي حال همه در بوديم صنعتي كه باشيم صادرات مديريت روز تكنولوژي به گرها دي تص واگذاري تعاون اي اق اته اتحاديه
  باالخص از تر مناسب ما توليد صادرات بخش وضعيت جوان» نسل «بيكاري يعني اقتصاد قديمي تهديد ارتباط وقتي شد؟ خواهد چه موضوعات اين برآيند كشورهاي از را هايي تكنولوژي توليد هزينههاي دولتي متوليان نيز موضوع دو اين در متاسفانه است. شده گرفته ناديده بود، شده بپيين آن
  در بود. خواهد فعلي وضعيت است. شده تر پررنگ زماني بازه اين در تقاضا فشار طبيعتا شود، محدود بيروني دنياي با ا ما ام م، كرده اي كشور وارد آسيايي اروپايي درهاي بودن بسته دليل به چراكه هستند؛
  غافل
نابودي تشكل‌ها با اختياري شدن عضويت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/9/2
نابودي تشكل‌ها با اختياري شدن عضويت
تشكل‌ها عامل نظارت بر اعضا نه حمايت از آنها


گروه تشكل‌ها  

كمتر تشكلي را مشاهده مي‌كنيد كه تعداد اعضاي خود را خيلي شفاف اعلام كند. واقعيت اين است كه اكثريت تشكل‌ها در سخنراني‌ها تعداد اعضاي خود را با رقم‌هايي بالا اعلام مي‌كنند اما در واقع بسياري از اعضا، عضويت خود را تمديد نمي‌كنند و به همين خاطر شاهد كاهش چشم‌گير تعداد اعضاي بسياري از تشكل‌ها هستيم. عدم پرداخت حق عضويت تشكل‌ها باعث شده است كه تشكل خود را به شكل يك تشكل حداقلي نگه دارد و در مقابل چشم انتظار كمك از دولت يا تشكل‌هاي بالادستي مانند اتاق بازرگاني باشد. اما هيچ يك از اين دو روش در بلند مدت باعث رشد و ارتقا تشكل نمي‌شود. در حقيقت سال‌هاست كه تشكل‌ها يك واقعيت را كه تعداد اعضا در تشكل‌ها به سختي افزايش پيدا مي‌كند را انكار مي‌كنند. همين موضوع باعث شده است كه در سال‌هاي اخير هيچ‌گاه شاهد افزايش جايگاه يك تشكل به خاطر تقويت اعضا نباشيم. 2 نوع عضو‌گيري

در ايران تشكل‌ها به دو شيوه عضو‌گيري مي‌كنند. شيوه اول عضو‌گيري اجباري است. در اين حالت تشكلي كه بر اساس قانون ايجاد شده است و طبق قانون گروهي از فعالان اقتصادي مجبور هستند كه به عضويت تشكل درآيند. مثال‌هاي واضح اين موضوع اتاق اصناف و اتاق بازرگاني است. در اتاق اصناف عضويت در اتحاديه‌هاي صنفي براي دريافت مجوز كسب و كار و ايجاد واحد صنفي ضروري است. به همين دليل با بيش از 2ميليون عضو در اتاق اصناف روبه‌رو هستيم. هرچند كه اين عضويت اجباري جدا از حدود يك‌ميليون واحد صنفي غيرمجاز و فاقد پروانه در كشور است. در حقيقت بسياري از اين واحدها به دليل اينكه حاضر به عضويت در اتاق اصناف نيستند، غيرمجاز شمرده مي‌شوند.  در اتاق بازرگاني هم علي‌رغم اينكه عنوان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به معني حضور تمامي اين اقشار است اما اكثريت عضويت‌ها به دليل اجبار كارت بازرگاني و عضويت بازرگانان در اين اتاق ايجاد شده است. تعداد كارت‌هاي اتاق ايران حدود 36هزار كارت برآورد مي‌شود كه حدود 15هزار و 600عضو آن در اتاق تهران و مابقي در خارج از اتاق است. البته تعداد كارت‌هاي غيرمعتبر و تمديد نشده در اتاق ايران حدود 180هزار كارت بازرگاني است اما بسياري از فعالان اقتصادي حاضر به تمديد عضويت نيستند يا به كارت‌هاي عضويت روي آورده‌اند. مهم‌ترين دليل آن فشار هزينه‌يي پرداخت يك در هزار فروش به فعالان اقتصادي است.

شيوه دوم عضو‌گيري براي تشكل‌هايي است كه فاقد رانت قانوني براي اجبار اعضا براي عضويت است. اين تشكل‌ها صرفا بر اساس جذابت خود اقدام به جذب اعضا مي‌كنند و اتفاقا روند عضو‌گيري در آنها به‌شدت كند صورت مي‌گيرد. علي‌رغم اينكه حق عضويت چنين تشكل‌هايي پايين‌تر است اما عضو‌گيري در آنها به دليل همين حق عضويت پايين است و معمولا اين تشكل‌ها تلاش مي‌كنند با ارائه خدماتي، عضويت در تشكل را براي اعضاي خود جذاب كنند. در حقيقت براي درك بهتر مشكلات عضوگيري در تشكل‌ها بايد به جاي معيار قرار دادن اتاق‌هاي سه‌گانه به اين گونه تشكل‌ها نگاه كرد. تشكل‌ها عامل نظارت به جاي حمايت

در همين ارتباط پاي صحبت‌هاي جمشيد عدالتيان شهرياري، عضو اسبق هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران و هيات نمايندگان ايران نشستيم. اين فعال تشكلي معتقد است كه بحث عضويت در تشكل‌ها يك مشكل عمومي است و تنها مربوط به تشكل‌هاي بخش خصوصي نيست. عدالتيان در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد: قبل از بررسي وضعيت عضو‌گيري تشكل‌هاي بخش خصوصي بايد اين واقعيت روشن شود كه اصولا مردم ايران چندان به دنبال تشكل‌گرايي نيستند و كارهاي گروهي و تشكلي در ايران ضعيف است و هنوز مناسبات فاميلي، قبيله‌يي و همشهري بودن بيشتر از وابستگي به يك تشكل براي مردم جذاب است. وي علت اين موضوع را در نحوه آموزش دانست و افزود اصولا درباره تشكل گرايي حتي در مدارس هم آموزشي صورت نمي‌گيرد و بدون آموزش طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كه تغييري در شرايط رخ دهد.

عدالتيان درباره تشكل‌هاي بخش خصوصي به صورت مشخص گفت: مهم‌ترين تشكل‌هاي كشور آنهايي هستند كه عضويت اجباري دارند و تشكل‌هايي كه به صورت اختياري ايجاد مي‌شوند، هيچ‌گاه نمي‌توانند به قدري قوي شوند كه اثرگذار باشند. وي علت اينكه مردم كمتر به عضويت در تشكل روي خوش نشان مي‌دهند را اين دانست كه در افكارعمومي تشكل‌هاي صنفي و بخش خصوصي بيشتر از آنكه براي حمايت از اعضا باشند به عامل نظارت بر اعضا بدل شده‌اند. وي در ريشه‌يابي اين پديده گفت: زماني دولت‌ها علاقه داشتند كه خود بر كار فعالان بخش خصوصي نظارت كنند اما اين موضوع با واكنش‌هايي روبه‌رو شد به همين دليل دولت‌ها ترجيح دادند كه تشكل‌هايي را ايجاد كنند تا به ظاهر از ميان فعالان اقتصادي عده‌يي برگزيده شوند اما در عمل اين تشكل‌ها همان سياست‌هاي دولت را پيگيري كنند. عضو اسبق هيات رييسه اتاق تهران تاكيد كرد: براي موفقيت اين پروژه عضويت اجباري براي تشكل‌ها در نظر گرفته شد و مردم مجبور شدند به زور در اين تشكل‌ها عضو شوند ولي امروز شاهد هستيم كه بسياري در مقابل عضويت مقاومت مي‌كنند و راه‌هايي براي دور زدن اين عضويت اجباري را جست‌وجو مي‌كنند. همچنين مشخص نيست آينده اين تشكل‌ها در صورت حذف عضويت اجباري چيست و آيا اصولا تشكل مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد يا خير. خصوصي‌ترين ارگان دولتي

عدالتيان وضعيت امروز اتاق بازرگاني را ريشه در همين روند طي شده دانست و افزود بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني اين تصور را دارند كه اتاق بازرگاني يك نهاد دولتي است. حتي برخي مسوولان و كارشناسان مي‌گويند اتاق خصوصي‌ترين ارگان وابسته به دولت و در عين حال دولتي‌ترين قسمت بخش خصوصي است. به گفته وي تا زماني كه عضويت به زور باشد نمي‌توان انتظار داشت كه تشكل بتواند دستاوردي داشته باشد و در عين حال تا زماني كه اين تصور در بين مردم رايج است كه تشكل‌ها براي نظارت بر آنها ايجاد شده‌اند نمي‌توان عضويت را تقويت كرد.

اين كارشناس مسائل تشكلي تاكيد كرد: همين مشكل امروز در اصناف هم ديده مي‌شود و تنها راه‌حل تقويت تشكل‌هاي خود ساخته با هدف جايگزيني آنها در نظام تشكلي است چرا كه مردم تنها در تشكل‌هايي عضو خواهند شد كه احساس كنند منافع آنها را تامين مي‌كند. چنين تشكل‌هايي مي‌توانند با ارائه خدمات مشخص باعث شوند كه اعضا تمايل بيشتري به عضويت پيدا كنند.

عدالتيان بخش ديگري از مشكل را به تشكل‌هاي در اختيار مسائل گروهي نسبت داد و گفت: بعضي تشكل‌ها اصولا نام بزرگي دارند ولي عملا توسط تعداد محدودي اداره مي‌شوند و اين تعداد از تشكل براي منافع شخصي خود استفاده مي‌كنند. در چنين شرايطي طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كه مردم حاضر به عضويت در اين تشكل شوند. به ويژه اگر چنين تشكل‌هايي با اجبار عضويت روبه‌رو باشند، وضعيت بسيار پيچيده مي‌شود. حق عضويت و مساله عضو‌گيري

سخنان عدالتيان در حالي اظهار شد كه بنا به گزارش «تعادل» به خاطر اجبار عضويت نمي‌توان دريافت كه واقعا چه تعداد از اعضاي تشكل‌ها حاضر به عضويت بدون اجبار بودند اما اين مشكل خود را در چانه‌زني بر سر پرداخت حق عضويت نشان مي‌دهد. اين يك واقعيت است كه به صورت كلي اجبار دولتي نمي‌تواند پاسخگو باشد. بالاخره يك روز اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اعضا از پرداخت اين پول به عنوان حق عضويت راضي هستند. اكثر اتاق‌ها مي‌دانند كه حق عضويت بالاتر از انتظار اعضاست و اعضا انتظار خدمات بيشتري از سوي تشكل‌ها و اتاق‌ها را دارند. برخلاف تصور در اكثر اتاق‌هاي بازرگاني جهان حق عضويت‌ها در حال كاهش است.

 روزهاي خوب قديم كه در آن اعضا به سادگي حق عضويت را مي‌پرداختند، تمام شده است. امروز وقتي از عضوي حق عضويت خواسته مي‌شود، فورا تقاضا مي‌كند كه مصارف حق عضويت‌ها به صورت دقيق و جزيي به وي گزارش شود. ازسوي ديگر همان‌گونه كه قبلا توضيح داديم اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي آلترناتيوهاي قوي براي اتاق بازرگاني محسوب مي‌شوند.

ديگر نمي‌توان اتاق بازرگاني را تنها راه‌حل دانست. اتاق‌ها مجبور هستند اولا در كيفيت خدمات ثانيا در حق عضويت با ساير گزينه‌ها رقابت كنند. طبيعتا در اين شرايط ما كمتر شاهد رشد حق عضويت هستيم. به جاي آن خدماتي با كيفيت بيشتر و قيمت بالاتر عرضه مي‌شود. همچنين اتاق‌ها از طريق كارهاي ديگر مانند دانشگاه‌ها درآمد به دست مي‌آورند.

 نویسنده:
نقش كمرنگ رايزن‌هاي بازرگاني براي توسعه بخش صادرات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/9/2
نقش كمرنگ رايزن‌هاي بازرگاني براي توسعه بخش صادرات
محمدحسين برخوردار در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


گروه تشكل‌ها  سميه سايش     

بعد از رفع مناقشات هسته‌يي ميان گروه 1+5 و اجراي برجام كارشناسان تشكلي سخن از تقويت حوزه توليد و صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني به ميان آوردند؛ اين موضوع درحالي است كه در روز‌هاي نخست، كابينه دولت حسن روحاني شرايط سختي را از دولت دهم تحويل گرفت، به‌طوري كه در ابتداي سكانداري دولت يازدهم ما شاهد تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران بوديم و از سوي ديگر توليدكنندگان براي تهيه مواد اوليه خود با مشكلات عديده‌يي روبه‌رو بودند.  به تعبير ديگر علاوه بر مشكلات بانكي و عدم انتقال منابع مالي درهاي بازارهاي جهاني به روي كشورمان بسته شده بود.

 همچنين با تلاش تيم ديپلماسي دولت يازدهم دستاوردهايي از جمله برطرف شدن مشكلات اقتصادي و آب شدن يخ تحريم‌ها به ارمغان آورده شد هرچند كه در اين باره برخي كارشناسان بر اين باور بودند كه با رفع مناقشات هسته‌يي و اجراي برجام هم ما شاهد توسعه بخش توليد و صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني نخواهيم بود. عده ديگري نيز تنها راه ورود كالاهاي ايراني به بازار جهاني و افزايش صادرات را منوط به استانداردسازي و ارتقاي كيفيت كالاهاي توليدي ايران مطابق شرايط جهاني دانستند كه با توجه به رعايت اين موضوع‌ها نيز بايد به چگونگي اعزام رايزن‌هاي بازرگاني به كشورهاي هدف هم توجه داشت.

در همين حال يك فعال تجاري و كارشناس اقتصادي درباره عملكرد رايزن‌هاي بازرگاني در توسعه بخش صادرات به «تعادل» گفت: برجام قراردادي بود كه بين گروه 1+5 با ايران منعقد شد و حالا بايد از اجراي اين توافق به دستاوردهايي همچون ارتباط با جهانيان، توسعه توليد و افزايش صادرات كالاهاي توليدي برسيم؛ رسيدن به اين دستاوردها نيازمند فراهم كردن زيرساخت‌ها و آمادگي كشور ما در اين باره است. به واقع در زمينه صادرات كالاهاي توليدي زيرساخت‌ها بايد فراهم و كشور ما نيز بايد آمادگي رسيدن به اين مهم را داشته باشد.  به گفته محمدحسين برخوردار؛ براي افزايش صادرات ما بايد مجهز به تكنولوژي روز و مديريت صادرات باشيم كه متاسفانه در اين دو موضوع نيز متوليان دولتي غافل هستند؛ چراكه به دليل بسته بودن درهاي بازارهاي جهاني صنعتگران ما به توليد كالاهاي گوناگون، زياد اما با كيفيت پايين مي‌پرداختند كه اين نوع توليدها منجربه عدم صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني شد. ضرورت توجه به مولفه تحقيق و توسعه

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به توسعه صادرات كالاهاي ايراني گفت: براي توسعه صادرات كالاهاي ايراني ما بايد دنبال ارتقاي كيفيت و استانداردسازي كالاها باشيم. متاسفانه در بخش توليد همواره ما شاهد گسترش كارخانه‌هاي توليدي در زمينه پوشاك، لوازم خانگي و... هستيم؛ اين موضوع درحالي است كه در كشورهاي صنعتي ما فعاليت اندك اين واحدهاي صنعتي را شاهد هستيم كه اغلب مديران اين واحدهاي صنعتي براي خروج كالاهايشان به بازارهاي جهاني اقداماتي را در راستاي بخش‌هاي تحقق و توسعه انجام داده‌اند كه ما نيز بايد براي افزايش بخش صادرات چنين راه‌هايي را بپيماييم. برخوردار با بيان اينكه مديران واحدهاي صنعتي اقدامي را در راستاي كاهش هزينه‌هاي سربار توليد و همچنين بخش‌هاي تحقق و توسعه انجام نداده‌اند، اظهار كرد: در راستاي كاهش هزينه‌هاي توليد مديران صنعتي و همچنين دولتمردان ما برنامه راهبردي قابل قبولي را اجرايي و عملياتي نكرده‌اند، اين موضوع درحالي است كه كشورهاي صنعتي توجه ويژه‌يي به بخش‌هاي تحقيق و توسعه و كاهش هزينه‌هاي سربار براي بخش توليد در نظر دارند.

در واقع توجه به مولفه تحقيق و توسعه و نزديك‌تر كردن ارتباط بين دانشگاه و صنعت مي‌تواند نقش بسزايي براي كاهش هزينه‌ها و همچنين راهي براي توسعه بازارها در داخل و خارج داشته باشد. ورود تكنولوژي دسته چندمي و آثار آن در بخش توليد

 برخوردار همچنين با اشاره به بحث تكنولوژي خاطرنشان كرد: از ديرباز براي ارتقاي بخش تكنولوژي و ورود آن به كشور ما نيازمند كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كشورهاي توسعه يافته صنعتي بوديم و در همه حال براي كاهش هزينه‌هاي توليد تكنولوژي‌هايي را از كشورهاي اروپايي و آسيايي وارد كشور كرده‌ايم، اما متاسفانه در اين راستا كشورهاي توسعه يافته صنعتي تكنولوژي‌هايي عقب‌افتاده را به كشورمان اعطا مي‌كردند كه بعد از چند سال اين تكنولوژي در دنيا كاربردي نداشته است. به عبارت ديگر، واردات اين تكنولوژي‌ها به كشور بعد از بازه زماني مشخصي از بين رفته و ديگر كاربردي نداشته حال براي مجهز شدن به تكنولوژي ما به عنوان مديران بخش خصوصي بايد درصدد توسعه تحقيقات باشيم و دانشگاه را با بخش صنعت عجين كنيم. البته براي رسيدن به اين مولفه‌ها صنعتگران ما با مشكلاتي عديده‌يي همچون مسائل مربوط با قوانين كار، بيمه و ماليات مواجه هستند كه در اين راستا وزارتخانه‌هايي همچون وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي وزارت صنعت بايد درصدد برطرف كردن اين مشكلات باشند.

 برخوردار با اشاره به نقش رايزن‌هاي بازرگاني و توسعه صادرات كالاهاي ايراني تصريح كرد: متاسفانه رايزن‌هاي بازرگاني ما در بخش‌هاي اقتصادي آموزش ديده نيستند و بيشتر اين رايزن‌ها نيز حقوق‌بگيران دولتي هستند و تا زماني كه قرار باشد دولت در بخش اقتصاد حكمراني داشته باشد وضعيت صادرات كالاهاي صنعتي ما نيز همين خواهد بود.

 وي در ادامه توضيح داد: به واقع عمده‌ترين كالاهاي صادراتي ما مشتقات نفتي، صنايع دستي و كشاورزي همچون پسته و زعفران بوده اين موضوع درحالي است كه هيچ‌گاه محصولات صنعتي در سبد صادرات قرار نداشته است، به واقع اگر وضع صادرات كالاهاي صنعتي ما روند خوبي است پس اين موضوع نشان‌دهنده عملكرد قابل قبول رايزن‌هاست و اگر وضعيت نامطلوب تلقي مي‌شود اين عملكرد غير قابل قبول رايزن‌ها را نشان مي‌دهد. دردسرهاي بزرگ شدن دولت در بخش اقتصاد

اين نماينده بخش خصوصي در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به بزرگ شدن دولت گفت: بزرگ شدن دولت‌ها باعث مي‌شود بهره‌وري پايين بيايد.

در چنين مواقعي بايد از اتوماسيون و تكنولوژي كمك بگيريم، اما به جاي آن دايما پرسنل دولت را اضافه و كار را براي خودمان سخت‌تر كرديم. برآيند اين موضوعات چه خواهد شد؟ وقتي ارتباط ما با دنياي بيروني محدود شود، طبيعتا فشار تقاضا بازار را ملتهب مي‌كند و بازار را از نظم و انضباط خارج مي‌كند، به دنبال آن هم فضاي غبارآلود و خاكستري بر اقتصاد تحميل و زمينه فساد و رانت و اخذ مجوز‌هاي بي‌قيد و شرط فراهم مي‌شود. وي با بيان اينكه اشتغالزايي در اركان اقتصادي انجام نشده است، گفت: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه با تشديد فشار تحريم‌ها، نتوانستيم ريل‌گذاري‌هاي انجام شده براي ايجاد كار به معناي «اشتغالزايي همراه با ارزش افزوده» را دنبال كنيم. بنابراين تهديد قديمي اقتصاد يعني «بيكاري نسل جوان» در اين بازه زماني پررنگ‌تر شده است.

برخوردار با اشاره به مشكلات بخش خصوصي و عدم توجه به كالاهاي دانش محور خاطرنشان كرد: در اين بازه زماني بخش‌خصوصي در تيررس است و همه ضربه‌ها به آن وارد مي‌شود. ما بايد قانون اصل 44 را عملياتي كنيم و در اين بازه زماني توجه به بخش خصوصي داشته باشيم و به آنها در بخش‌هاي تصميم‌گيري ميدان دهيم. درواقع اگر رايزن‌هاي بازرگاني با گزينه‌هاي مورد تاييد بخش خصوصي انتخاب شوند، بي‌شك وضعيت بخش صادرات و توليد ما مناسب‌تر از وضعيت فعلي خواهد بود.

 نویسنده:
تشكل جذاب، تشكل اجباري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/9/2
تشكل جذاب، تشكل اجباري


در ادبيات توسعه اقتصادي، نقش تشكل‌ها به عنوان يك بخش مهم از توسعه اقتصاد تعريف مي‌شود. اما مساله اين است كه تشكلي كه در ادبيات اقتصادي از آن نام برده مي‌شود با تشكل‌هايي كه امروز شاهد آن هستيم، متفاوت است. در يك اقتصاد سالم عده‌يي فعال اقتصادي دور يكديگر جمع مي‌شوند در مرحله اول براي حمايت از اعضا و در مراحل بعد براي اهدافي چون شبكه‌سازي بازاريابي و فروش، كاهش هزينه‌هايي كه بنگاه‌ها به تنهايي توجيه اقتصادي براي پرداخت آن ندارند و در نهايت براي اهداف ملي تشكل‌هايي ايجاد مي‌كنند. طبيعتا چنين تشكل‌هايي مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما در ايران ما شاهد شكل‌گيري تشكل‌ها بر اساس اجبار مردم به عضويت توسط قانون هستيم. معمولا اين اجبارها در گلوگاه‌هايي صورت مي‌گيرد كه عده‌يي مجبور به عضويت شوند. مجوزهاي كسب و فعاليت اقتصادي هدف اصلي براي اين كار است. طبيعتا كاركرد چنين تشكل‌هايي داراي كاركردي متفاوت از تشكل‌هايي هستند كه در خارج از كشور شاهد آن هستيم.  حال مساله جالب اين است كه دولت به برداشتن اجبار عضويت راضي شده است و همين تشكل‌ها كه در طول اين سال‌ها تريبون‌هاي قوي براي خود ايجاد كرده‌اند مخالف برداشتن عضويت اجباري به بهانه‌هاي مختلف هستند. جنجال بر سر حذف كارت بازرگاني از همين جا آغاز شد و مساله عملا به اين موضوع بدل شد كه با برداشتن كارت بازرگاني اتاق بازرگاني از بين خواهد رفت اما زماني كه مسوولان اتاق پيشنهاد عضويت فراگير (عضويت اجباري همه اعضا) را دادند اتاقي‌ها راضي شدند.  واقعيت اين است كه تشكل از اين جهت قدرت دارد كه از تجمع اعضا شكل مي‌گيرد نه آنكه داراي پول، قدرت لابي و تريبون است. همه اين موارد در حقيقت بايد نتيجه حضور پررنگ اعضا باشد. اما در حال حاضر وضعيت برعكس شده است. اعضا در تشكل‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي در صورتي حضور پيدا مي‌كنند كه دريافتي آنها از تشكل بيش از پرداختي آنها باشد. در اقتصاد يك فعال اقتصادي زماني اقدام به خريد يك كالا مي‌كند كه مطلوبيت ناشي از كالا بيش از مطلوبيت پولي باشد كه براي خريد آن مي‌پردازد. ارائه خدمات مشخص مانند خدمات آموزشي، فرصت‌هاي تجاري و بسياري از خدماتي كه اعضا براي دريافت آن بايد هزينه بيشتري پرداخت كنند و عضو محوري مهم‌ترين مسائلي است كه مي‌تواند شرايط را به نفع تشكل‌ها تغيير دهد.

 نویسنده: رضا آذر كارشناس مسائل تشكل‌ها
دخالت دولت در مديريت و مجامع عمومي تعاوني‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/9/2
دخالت دولت در مديريت و مجامع عمومي تعاوني‌ها
لايحه‌يي كه دولت به عنوان اصلاحيه قانون بخش تعاون به مجلس تقديم كرده است، تصميم‌گيران بيشتري را علاوه بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين بخش اضافه كرده است اين درحالي است كه اين لايحه استقلال اتاق‌هاي تعاون را نيز نشانه رفته است. محمد بداقي مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مصرف راه‌آهن با انتقاد از ناديده انگاشتن استقلال تعاوني‌ها ادامه داد: به نظر مي‌رسد در اين لايحه استقلال اتاق‌هاي تعاون از بين رفته و علاوه بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگران نيز وارد تصميم‌گيري تعاوني‌ها و اتاق‌هاي تعاون شده‌اند. وي گفت: در لايحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 كه استقلال نسبي بخش تعاون بالاخص اتحاديه و اتاق‌هاي تعاون و واگذاري تصدي‌گرها در آن پيش‌بيني شده بود، ناديده گرفته شده است.  دخالت بيش از حد دولت در تعيين صلاحيت مديران اتاق‌ها و اتحاديه‌ها از ديگر انتقادات اين فعال بخش تعاوني به لايحه اصلاحي قانون تعاون است، وي ادامه مي‌دهد: لايحه اصلاح بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي كه در اجراي بند (ح) ماده 9 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مردادماه سال جاري به مجلس تقديم شده، از نظرات كارشناسي و تخصصي اتحاديه‌ها همچنين اتاق تعاون ايران كه براساس قوانين موجود از آن به عنوان نماينده رسمي بخش تعاون در مجامع داخلي و خارجي ياد مي‌شود، مطلقا استفاده نشده و اين در صورتي است كه استراتژي اقتصاد دولت واگذاري امور اقتصادي به خود مردم است كه اصولي‌ترين راهبرد در شرايط فعلي است.

محمد بداقي مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مصرف راه‌آهن با بيان مطلب فوق اظهار داشت: افزايش دخالت دولت در امور مديريتي و برگزاري مجامع تعاوني‌ها مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده كه متاسفانه در تعدادي از مواد كاملا مشهود است.  وي افزود: ناديده و كمرنگ كردن نقش مركز داوري اتاق تعاون ايران با ايجاد شوراي صيانت به نحوي كه با استقرار آن اهرم‌هاي شبه‌قضايي و تهديدات و اختيارات بي‌حد و حصر آن دربادي امر از نظر روحي و رواني به جاي جذب مردم به بخش و تقويت آن موجبات فرار و پراكندگي متقاضيان و داوطلبان جديد و دوري فعالان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد.  مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مصرف راه‌آهن با اشاره به تعدد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در لايحه مذكور گفت: وجود بيش از 30 مواد ارجاعي در اين لايحه به آيين‌نامه و دستورالعمل كه تهيه و ابلاغ آن آيين‌نامه موجب طولاني شدن فرآيند اجراي قانون و اعمال نظر كارشناسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را فراهم خواهد آورد. شايان ذكر است كه در تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مندرج در لايحه 10 وزارتخانه و نهادهاي مختلف دخالت خواهند داشت، بنابراين به نظر مي‌رسد لايحه مذكور لايحه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست نه لايحه اصلاح قانون تعاون كه جامع كامل شفاف و تسهيل‌كننده باشد.

بداقي با انتقاد از ناديده انگاشتن استقلال تعاوني‌ها ادامه داد: به نظر مي‌رسد در اين لايحه استقلال اتاق‌هاي تعاون از بين رفته و علاوه بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديگران نيز وارد تصميم‌گيري تعاوني‌ها و اتاق‌هاي تعاون شده‌اند. وي گفت: در لايحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 كه استقلال نسبي بخش تعاون بالاخص اتحاديه و اتاق‌هاي تعاون و واگذاري تصدي‌گرها در آن پيش‌بيني شده بود، ناديده گرفته شده است.نویسنده:

  دريچه Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 براي مركل حزب سرخورده
  تالش اعضاي گرايانه
  برگرداندن يت حما اقتصادي هاي سياست با مقابله بر تاكيد
  با آلمان ساله 62 صدراعظم مركل، آنگال جهان
  گروه مسيحي دموكرات احزاب اتحاد رييسه هيات نشست
  در پياپي دوره چهارمين براي كه كرده اعالم مسيحي
  سوسيال اين شد. خواهد خود حزب رياست صدراعظمي مقام يداريم
  َ
  نامزد نگه باز را مان بازارها پك:
  رهبران يكوشد مسيحي احزاب اتحاديه اكنون كه است
  درحالي فرانسه، راديو گزارش به بازگرداند. را خود پيشين
  اعضاي هاي سياست با كه يي برنامه تهيه با مسيحي احزاب يكند
  اتحاديه پر جهان اقتصاد در را امريكا خالي جاي چين
  رويترز: ترغيب را خود پيشين اعضاي كوشد دارد، انطباق
  مركل عنوان با برنامه اين بازگردند. خود سابق حزب به كه
  كند تجاري هاي «لفاظي نوشته، سي بي ان سي شبكه جهان
  گروه به موفق» اروپاي آلمان يك براي سخت دوران
  «راهنماي رفته نشانه را كشور دو همه از بيش ترامپ دونالد آسيا- اقتصادي هاي اري همك سازمان
  رهبران مجلس سراسري انتخابات است. رسيده عمومي افكار
  آگاهي رويكرد كشور دو همين دقيقا مكزيك چين بودند؛ با پرو، نشست از روز آخرين در (اپك)،
  پاسيفيك در شود برگزار آينده سال سپتامبر ماه در آلمان
  فدرال در بودند. گرفته پيش در ليما در را متفاوتي ال كام باز را خود بازارهاي كردند تاكيد ي بيانيي
  صدور تشكيل مامور نيز آلمان منتخب صدراعظم انتخابات، اين
  پي هاي آسيب تا بود اين دنبال به مكزيك كه شرايطي اقتصادي گرايانه يت حما هاي سياست با داشته
  نگه يدهد، نشان ها نظرسنجي ترين تازه شد. خواهد
  دولت چين برساند، حداقل به را سفيد كاخ به ترامپ رسيدن خداحافظي با نشست اين كرد. خواهند
  مقابله همچنان زياد سياسي فشارهاي انتقادها وجود با
  مركل از تر قو مراتب به موقعيتش كند مي احساس حاال كه اين يافت. پايان امريكا، جمهوري ريي اوباما
  باراك در او است. آلمان سياستمداران وبترين محب از
  يكي نگران ترامپ رسيدن قدرت به از تنها نه شده گذشته سجمهور ريي عنوان به اوباما كه بود باري
  آخرين بود خواهد آلمان تاريخ سياستمدار دومين پيروزي،
  صورت براي ارزشمند فرصت يك را او پيروزي بلكه نيست از اپك گروه كرد. شركت اجالس اين در
  امريكا به را كشور اين اداره پياپي ساله چهار دوره چهار براي داند.»
  كه خود كه يي وزه كرده آغاز را خود ار 1989
  سال 1998 2891تا هاي سال فاصله در پيشتر گيرد. مي
  عهده گريخته جسته گرچه پكن كارشناسان، گفته به جمعيت درصد 40 به نزديك يدهد پوشش
  امروزه چهار مسيحي دموكرات حزب پيشين رهبر كهل،
  هلموت ميدهد هشدار ترامپ تجاري هاي سياست به نسبت يگيرد. دربر را جهاني اقتصاد درصد 60
  جهان ركورد دومين بود. دار ده عه را آلمان صدراعظمي مقام
  دوره فرصتي را غيرمتعارف سياستمدار اين ظهور اما تاريخ در ليما نشست در چين حضور نوشته
  رويترز آلمان صدراعظم نخستين آدناور، كنراد به زمينه اين
  در كشورهاي آن از استفاده با تواند مي كه ميداند سران از شماري از است يسابقه شورا هاي
  نشس سال 14 مدت به 1963 سال 9491تا سال از كه دارد
  تعلق تجاري منطقه حول را پاسيفيك ترانس پيمان عضو احتمالي خالي جاي كه كرده نقل حاضر
  كشورهاي گذشته هاي هفت در داشت. دست در را آلمان امور
  زمام جيان تان كند. جمع گردهم چين محوريت با جديدي در نيز فورچون نشريه كرد. خواهد پر چين را،
  امريكا هزني گمان مسيحي دموكرات حزب سياستمداران از
  بسياري با چين، خارجه وزارت المللي بي اقتصاد اداره معاون سوي به اپك رهبران «چرخش عنوان با
  گزارشي آلمان صدراعظمي نامزد ديگر بار مركل كه بودند
  كرده نشست «اين است: گفته ليما نشست نتايج از استقبال از «پس ينويسد: ترامپ» پيروزي از پس
  چين هاي بيني پيش براساس شد. خواهد خود حزب
  رياست توان مي آن مورد سه به كه يافته دست مهمي نتايج به يها نگران افزايش امريكا انتخابات در ترامپ
  پيروزي زيگمار آلمان، دموكرات سوسيال حزب به نزديك
  محافل اقتصاد ايجاد مسير كردن قطعي با اول، كرد: اشاره دولت در آزاد تجارت هاي تواف شدن فلج به
  نسبت در كه آلمان، اقتصاد وزير صدراعظم مقام قائم
  گابريل آرام اقيانوس آسيا آزاد تجارت منطقه ساخت باز، جبهه به پيوستن دنبال به بيشتري كشورهاي
  او، احتمال به دارد، عهده به را حزب اين رهبري حاضر
  حال است. شده تر سريع هستند.» چين رهبري به
  تجاري مقام اصلي نامزدهاي از ديگر يكي آينده انتخابات در
  زياد رشد براي جديد محركه نيروي توجوي جس دوم، آسيا- اقتصادي هاي همكاري سازمان
  سران آوريل از مركل بود. خواهد مركل رقيب
  صدراعظمي آرام، اقيانوس آسيا منطقه موتور نقش در اقتصادي هايي توافق ازجمله شود. آغاز ديگر ماه دو از كاال دالر ميليارد هزار سال هر امريكا بازار فرآيند از كه است كساني سرخوردگي يأس به «ما اند: كرده اعالم خود بيانيه در
  پاسيفيك 2005 سال نوامبر از مسيحي احزاب اتحاد رياست 2000
  سوم، است. داشته دنبال به را جهان اقتصاد تحكيم داده نشان آن با را خود مخالفت ترامپ كه توليدي بنگاه هزاران يكند. وارد خدمات اينكه اعالم با وي ماندهاند. عقب سازي جهاني خود بازارهاي داشتن نگه باز براي خود
  تعهدات احزاب اتحاد دارد. عهده به را آلمان صدراعظمي
  مقام مسير دورنما تر، ده فشر مشاركتي روابط پيشبرد با است. )TPP( ترانس-پاسيفيك پيمان است، بازار به امريكا از خارج در شغل ميليون ها ده شرايط بازتاب درواقع حمايتي اقتصاد سيستم پايبند حمايتگرايي، از شكل هرگونه با مقابله
  و خود جديد رييس عمومي مجمع در دسامبر نهم
  مسيحي ريزي برنام را آرام اقيانوس آسيا منطقه همكاري جهان در دست اين از ترين بزرگ كه پيماني بانك بنگاه هيچ هستند وابسته كشور اين بريتانيا راي كه كرده تاكيد است، دشوار اقتصادي ست اقتصادي سياستي گرايي حمايت مانيم.»
  مي باقي مقام اين در مركل يشود بيني پيش گزيد. برخواهد
  را به آغاز با شينهوا، چين، دولتي خبرگزاري كرد.» اكثريت با امريكا كنگره راي نتوانست ولي است، بازار اين با كه ندارد وجود جهان در معتبري در ترامپ دونالد انتخاب اروپا اتحاديه از خروج به يا وارداتي هاي محدوديت ايجاد بر جمله از
  كه ميليون يك از بيش ورود دنبال به 2015 سال از
  بماند. گرفتن پيش عليه ترامپ دونالد به اپك نشست كار كنار در 11كشور آورد. دست به را خواه جمهوري سرسخت مدافعان از ترامپ باشد. نداشته رابطه است. شدن جهاني روند به واكنشي متحده اياالت به است متمركز وارداتي كاالهاي بر تعرفه
  اعالم راست هكار محافظ احزاب سوي از مركل آلمان، به
  پناهجو دولت گري مداخل انزواطلب اقتصادي سياست يك توافق اين به دستيابي براي ها ال س متحده، اياالت به امريكا تجاري امكانات ها ظرفيت بازگرداندن از بسياري گرچه كارشناسان، اعتقاد به ميگيرد. قرار آزاد تجارت مقابل نقطه در
  شكلي، باز درهاي سياست آنها زيرا گرفت قرار فشار زير شدت
  ب االتمتحده اي از داده هشدار اقتصادي امور در امريكا در را چين پيمان، اين كردند. گفتوگو ديدار سر بر دوباره مذاكره يا لغو نيز كشور آن خود يا مكزيك جمهوري رييس ازجمله ارشد هاي مقام درباره روزافزون «ترديد به اذعان ضمن بيانيه
  اين شد باعث روند اين دانستند. مقصر زمينه اين در را
  او موجود وضعيت حفظ براي آن، جاي بود خواسته از اوباما جمهوري ت رياس دوره در گيرد نمي بر المللي بين تجاري هاي توافق ترين مهم از برخي مورد در كامل بدبيني بيان از استراليا وزير نخست بحران از مانده برجاي آثار ميانه در آزاد»
  تجارت را حزب اين مسيحي دموكرات حزب اعضاي از
  بسياري گزارش پايان در شينهوا كند. همكاري چين با آينده در چين نفوذ گسترش با مقابله ابزارهاي هاي تعرفه يا تعرفه تعيين امريكا حضور با آزاد جمهوري رياست دوره در اقتصادي هاي همكاري آزاد تجارت مزاياي كه كرده الم اع جهان در
  مالي خواستار كه بپيوندند كارتري فظه محا احزاب به كنند
  ترك اكنون كه (ترامپ) ميلياردر «اين بود: نوشته خود 21كشور، اين اقدامات با همزمان شد. مي توصيف منتخب جمهوري رييس گفته به است. جديد واضح كامال اما اند كرده خودداري امريكا بعدي رويترز، گزارش به شود. ابالغ كشورها به
  بايد بودند. مهاجران پناهجويان ورود برابر در ري
  سگي اقتصاد به زدن ضربه كند ثابت بايد شده سياستمدار با پيماني ايجاد به دست كرده اعالم نيز پكن كارگران از حمايت به موضوع اين اياالتمتحده، واكنش در اپك سران پاياني بيانيه كه است پايان در پرو، جمهور رييس كوزينسكي،
  پدرو شدن سجمهور ريي براي او مقاصد از يكي جزو جهاني يي» منطقه فراگير اقتصادي «مشاركت عنوان شغلي هاي فرصت ايجاد امريكايي كاركنان ترامپ دونالد احتمالي اقتصادي هاي برنامه به اصلي مانع كه گفته خبرنگاران به اپك است.»
  نشست نبوده يگيرد. نم بر در را امريكا كه زند ترامپ جمهوري رياست يانجامد. كشور آن در است. شده صادر امريكا منتخب جمهوري رييس جهان، سراسر آسيا در آزاد تجارت هاي منطقه
  توافق تلعفر
  از سنجار در نقشآفريني دنبال به
  آنكارا كابل انتحاري حمله زخمي
  كشته 60 از بيش ميبيند؟
  با تركيه نگاه از را جهان
  امريكا به متعلق مسجدي به انتحاري بمبگذار
  حمله كردها داخلي هاي سياس در را سنجار پيچيده نقش ادامه در وي دموكرات اتحاديه حزب «پ.ك.ك» عليه تالش در آنكارا از درك تسليمي طال جهان
  گروه زخمي 35 ۷2كشته تكم دس كابل شهر در
  شيعيان امريكايي نيروهاي توسط منطقه اشغال از «پس گفت: داد توضيح عراق، در شيعه گسترش حال در نفوذ عليه سوريه شمال در رخ شرايطي در االتتحده اي انتخابات در ترامپ دونالد پيروزي عهده به را حمله اين مسئوليت گذاشت.داعش جاي
  بر شمار افزايش با تا كرد سعي كردستان محلي دولت ،2003 سال در كرد. خواهند حمايت دهه يك در روابط سطح كمترين تركيه امريكا گفت يتوان كه
  داد عزاداري مراسم برگزاري زمان در انفجار اين است.
  گرفته حالي در اين كند ملحق كردستان به را سنجار پيشمرگه، نيروهاي باره اين در تركيه در سياسي مسائل كارشناس گوركان، متين تاثيرگذار زمينه اين در مختلفي عوامل داشتند. يكديگر با را
  گذشته در باقرالعلوم به موسوم مسجدي در حسيني
  اربعين تحت محدوده گسترش براي را خود هاي الش «پ.ك.ك» كه بود روابط تا كند الش ت آنكارا كه باره اين در هي زن «گمان نوشت: در يها گذار سياست در تفاوت به توان مي آنها نمونه از كه
  بودند سي، گزارش داد. رخ كابل شهر در داراالمان
  منطقه سال در پيشمرگه نيروي هزار حدود بود. داده افزايش نفوذش گروه با را اريا همك كند ايجاد واشنگتن در جديد دولت با خوبي گولن فتحاهلل تحويل سر بر فعلي بست بن سوريه، در داعش با
  مبارزه انفجاري جليقه مسجد به ورود از بعد انتحاري بمبار
  گذ اما شدند، خارج منطقه از داعش كشيدن چالش به بدون 2014 افزايش ژانويه ماه 20 تاريخ در تحليف مراسم برگزاري زمان تا ترامپ ديكتاتوري سمت به تركيه پيشروي از امريكا انتقادهاي آنكارا،
  به كرد. منفجر را
  خود به شروع مردمي، دفاع نيروهاي همان يا «پ.ك.ك» مصلح شاخه اكنون اردوغان عدالت توسعه حزب هاي روه نيست. دشوار دهد، حال، اين با كرد. اشاره كشور اين در بيان آزادي رفتن بين از
  و كه بود حملهيي دومين باقرالعلوم مسجد به
  حمله همان در بگشايند سنجار هاي كوه از را مسيري تا كردند جنگ اند.» رده آغاز واشنگتن نيويورك در را ديپلماتيكي هاي الش در را انتظارات امريكا، جمهوري رياس انتخابات در ترامپ
  پيروزي انفجاري در گرفت. صورت افغانستان پايتخت در
  دوشنبه سوريه مرزهاي در را مشابه اقدامي مردم از محافظت اي روه حال، دادن پايان سوريه در تركيه اصلي «هدف داد: توضيح ادامه در وي است. برده باال امريكا با روابط بهبود مورد در تركيه دولتي
  محافل در بگرام منطقه نزديكي در دوشنبه اوليه ساعات در
  ديگر ديها يزي ميان در را «پ.ك.ك» محبوبيت اقدامات اين كردند. آغاز است. كانتون ره جزي كوباني در دموكراتيك اتحاديه حزب كنترل به مبناي بر يي رابطه داشتن شايد كه باورند اين بر تركيه مقامات
  بيشتر شدند. مجروح نفر دو
  كابل كه تلعفر ترسد مي اردوغان است. عفر تل مورد در مناقشات هاي علت مسعود رهبري تحت كردستان محلي دولت مقابل، در داد افزايش فرات رودخانه شرق در عياري تمام نظامي حضور نتواند آنكارا اگر در غربي يا امريكايي ارزشهاي اجراي جاي به مشترك هاي
  خواست هاي فرق براي امن بهشتي به دارد، قرار تركيه مرز 06يلومتري در كردستان دموكراتيك حزب به وابسته پيشمرگه نيروهاي بارزاني در داعش تصرف تحت شهر پاكسازي با را كار اين آنگاه باشد، داشته انتخاباتي هاي ده وع ديگر، سوي از باشد. طرف دو هر نفع به تركيه
  تركيه، درصدي 18 سهم در همچنين تركيه ييسجمهور شود. تبديل عراق به نزديك شيعه داعشي، هاي قات چنگال در ها دي يزي كردن رها به شدن متهم با انجام مردم از محافظت واحدهاي نيروهاي از منبيج الباب نزديكي ايجاد اردوغان پوتين چون رهبراني براي را برداشت اين
  ترامپ در مردمي استقرار واحدهاي «پ.ك.ك» ميان احتمالي اتحاد مورد سنجار مقاومت واحدهاي دادند. دست از را خود محبوبيت شهرت منبيج، جرابلس، ميان شكلي مستطيل حائل منطقه تا داد خواهد همكاري براي شرايط، دشوارترين در حتي ترامپ دولت كه كرده دنيا خودرو بازار از تسليحات انتقال احتمالي تسهيل يا تركيه خاك در احتمالي حمالت نيروهاي با همراه سنجار مركز آزادسازي از پس سنجار زنان واحدهاي دهد.» تشكيل الراعي الباب هستند اميدوار تركيه رهبران است. آماده مشترك ههاي زمين
  در خود به را دنيا خودرو بازار سهم از 18 درص
  تركيه ارتش با مبارزه در «پ.ك.ك» به مردمي استقرار واحدهاي سوي از تا ديها يزي دادند. ادامه روستاها ديگر در داعش با جنگ به پيشمرگه اين عراق در تركيه اهداف از يكي سياسي، كارشناس اين گفته مقاله در ترامپ ملي امنيت مشاور فلين، مايكل ژنرال كه
  همانطور آلپ ضيا آناتولي، گزارش به بنا است. داده دارد.»
  اختصاص يهايي نگران تركيه اند رده خودداري عفر موصل عمليات در شركت از لحظه اين ترتيب، اي به باشد داشته مشاركت موصل عمليات در كه است كرده، اعالم «هيل» نشريه در امريكا انتخابات روز در
  اختصاصي مجاز هاي نمايندگي انجمن تمديره هيا رييس
  گوالن از پس دوران در يها بعث احتمالي نقش به هم بريفل جوزف بخش را خود يزيدي نيروهاي اما هستند، بغداد دولت دستور منتظر سوريه عراق ميان پلي كه را سنجار منطقه بر «پ.ك.ك» سلطه در تركيه كه كند تنظيم نهيي گو به را امريكا خارجي تهاي
  سياس در كه خودروهايي «درصد است: گفته تركيه خودرو مورد در اظهارنظرها ميان «در گفت: وي كرد. اشاره موصل آزادسازي بخشي سنجار قانوني، نظر از چراكه مينند؛ دا موصل عمليات تكميلي مسير سازي جدا معناي به همچنين اقدام اين ببرد. بين از است، ببيند.» تركيه ديدگاه از را «جهان بگيرد قرار
  اولويت ميشوند بازگردانده كارخانه به توليد از پس تركيه يها بعث آن دهاند مان جا گروه يك موصل، آزادسازي از پس دوران يشود.» محسوب موصل فرمانداري از گوركان بود. خواهد سوريه شمال در قنديل وههاي از «پ.ك.ك» بر آنكارا واشنگتن فعلي تنش معتقدند تحليلگران برخي
  البته كشورها فهرست پايين در منظر اين از بوده
  پايين حمله زمان از داهند كر ايفا موصل در پيچيده نقشي كه هستند شهري است؛ عفر تل شهر تركيه، براي مهم شهرهاي از ديگر يكي بايد شيعه سلطه تحت مسيرهاي كه است باور اين بر «آنكارا افزود: از شود. متر وخي احتماال سوريه عراق در داعش با مبارزه
  سر حضور براي مهم معيارهاي از يكي اين يگيرد
  قرار هاي دول با غيرسازنده روابطي 3002تاكنون، سال در يها امريكاي تحت عراقي نظامي شب واحدهاي كه موصل غرب در واقع راهبردي از ديگري سوريه عراق غربي شمال در يكي شوند: جداسازي است، درگير تركيه در كرد طلبان جداي با خود اردوغان كه
  آنجايي «توليد گفته وي است.» تركيه در خارجي هگذاران
  سرماي از پس عراق در پيشين هاي بعث نقش اگر هاند. داشت بغداد در حاكم پيشرو داعش نيروهاي از آن گيري بازپ در تاكنون ايران حمايت آنكارا براي ممكن شرايط بدترين ديگر، عبارت به لبنان. تا سوريه داعش با مبارزه در كرد هاي روه از واشنگتن حمايت با كلي به
  آنكارا از گذشته سال دارد ادامه سرعت با تركيه در خودرو داعش ورود با كه كليدي مسائل از بسياري آنگاه شود، فراموش داعش تركيه مداخله هرگونه بدر سازمان رهبر االميري، هادي د. وده ان منطقه جنوب در لبنان تا ايران از شيعه يي منطقه در كه است اين تا كرد خواهد تالش احتماال تركيه جمهور ييس ميورزد. بود.»
  مخالفت خوبي سال لحاظ اين تكرار آينده در ديگر بار احتماال شدند، اد 2014 ايج سال در موصل به داشته حضور جنگ در كند تالش تركيه «اگر گفت: كرد رد را شود.» احاطه شمال، در عفرين تا قنديل از «پ.ك.ك» كنترل تحت در ترك عرب جمعيت اكثريت با مناطقي از را كرد
  جنگجويان داد داعش به عراقي هويت كه بود يها بعث با ارتباط اين شد. خواهند بهطور شد.» خواهد تبديل تركيه سربازان قبرستان به عفر تل باشد، سعي حاال «آنكارا نوشت: هم يي تركيه نگار مه روزنا تستكين، فهيم مصالحه به را تركيه داشت سعي اوباما دولت دارد. نگه دور
  سوريه متحد عراقي هاي گرو ديگر با موصل، به حمله در كرد كمك آنها به عراق دولت همچنين ايران تركيه براي عفر تل كنترل كلي، پايگاهي به را سنجار كردستان كارگر حزب كه مساله اين از دارد خواهد پيش در را متفاوتي رويكرد احتماال ترامپ اما كند،
  راضي به گسترده يهاي
  دستگير يها، بعث با ارتباط نتيجه در شده ايجاد اتحادهاي اين از يكي شوند. نوشت: باره اين در سعدون مصطفي است. مهم عراق كردستان طيب رجب كند. استفاده خود نفع به است، كرده تبديل خود براي را داعش نابودسازي وعده راسخ عزم با بخواهد اگر ژه وي
  گرف بعثي شبكه بود. الدوري عزت رهبري به نقشبندي ارتش با اتحاد نفوذ است هممرز سوريه با كه عفر تل در ايران نميخواهد «تركيه قنديلي به دارد سنجار اينكه اعالم با تركيه، سهور يم ري اردوغان، تحليلي خبري سايت وب ندارند. نظري چنين همه اما كند. عربستان
  عملي در پولشويي
  اتهام در موصل به داعش نيروهاي حمله زمان در كه بود نقشبندي ارتش از زميني هاي راه از تسليحات انتقال يي مساله چنين باشد؛ داشته بدهيم، را اتفاقي چنين اجازه توانيم نمي ما ميشود تبديل جديد باور اين بر آنكارا در مطرح اي ره چهه از بسياري نوشته،
  المانيتور داشتن دست اتهام به را 03نفر عربستان كرد.»
  پليس تسهيل شهر به را ها داعش ورود ،2014 سال ژوئن ماه از يكي همچنين مساله اين كند. مي آسان را عراق غرب به شرق است.» كرده بيان وضوح به را تركيه موضع را سوريه عراق تحوالت اهميت ترامپ انتقالي گروه كه
  هستند پادشاهي كشور اين تاريخ در پولشويي زرگترين
  در شواهد به توجه با اسپوتنيك، گزارش به كرد.
  دستگير 61ميليارد پولشويي اين در شده محاسبه مبلغ
  موجود استيضاح براي مخالف احزاب تالش سر بر رقابت عرصه به بريتانيا ورود دنياي از ساركوزي
  خداحافظي دستگير افراد بين در است. دالر) 2.4يليارد (۷
  ريال از پس دارند. قرار مختلف كشور چند شهروندان جنوبي
  شده، كره ييسجمهور ها شركت بر ماليات كاهش انتخابات در شكست با
  سياست ديگر 51نفر آزاد آنها افراد، اين از ر15 نف از
  بازجويي جهان گروه جهان گروه جهان
  گروه از پولشويي شده، گفته هستند. بازداشت در
  همچنان اين در مخالف احزاب جنوبي، ره تجمهوري رياس نهاد رسوايي از پس هدف با دولتش پاييزه بودجه گزارش آستانه در بريتانيا تر وزي نخس مي، ترزا بودند شده فراخوانده راي دوقاي صن پاي به نبار نخستي براي كه ها وي
  فرانس هاي شركت به متعلق جعلي بانكي حساب يك
  طريق استيضاح هدف با پارلمان در نمايندگان آراي جلب براي يي رده گست تالش كشور كاهش درصدد دولتش كه گفت 20 گروه درتهاي ساير با ياش رقابت توان زايش برگزينند، را جمهوري رياس انتخابات در شركت براي كاران محافظ نامزد
  تا در ولها اين از زيادي مبلغ گرفته صورت
  نامشخص كه ورزند تاكيد مخالف احزاب ايرنا، گزارش به اند. رده آغاز هي گيون پارك مي ترزا اينديپندنت، گزارش به است. كشور اين در تها شرك بر ماليات ميزان خبرگزاري گزارش به دادند. سابق وزير نخس فيون، فرانسوا به را راي
  بيشترين است. عربستان از خارج هاي
  بان پرونده اين اصلي عامل سيل- سون چوي خانم تا است شده باعث شخصا پارك ميزان كه است اين دنبال گفت بريتانيا صنايع كنفدراسيون ساالنه نشست در گيري راي در خود شكست به فرانسه سابق جمهور ريي ساركوزي، نيكال
  آلمان، بيابد راه جمهوري رياس نهاد به دولتي مقام داشتن بدون مستقيما رسوايي- عضو كشورهاي ميان در حد ترين پايين به كشور اين در را ها كت شر بر ماليات نتايج كرد. اذعان تجمهوري رياس انتخابات در شركت براي كاران محافظ
  مقدماتي بدون تركيه
  شهروندان هستند اعتقاد اين بر همچنين آنان باشد. داشته دسترسي محرمانه مدارك به اقتصادي تجاري جديد رهيافت اين از ترزا برساند. امريكا جمله از 20 گروه است آن از حاكي نوامبر 21 كشنبه روز انتخابات آراي 09درصد از بيش
  شمارش او نفوذ از سمهور، رييج شخص با نزديك ارتباط ايجاد با است توانسته زن اين كه از انگليسي ناراضي هاي كت شر رهبران استقبال مورد كه بريتانيا كار فظه محا دولت قرار سوم دوم رده در فرانسه، سابق ران وزي نخ ژوپه، آلن فيون فرانسوا روند
  كه ازبكستان به
  رواديد مبالغ اين انتقال هدف با هنگفت مبالغي آوري جم براي بزرگ هاي شرك در كرده ياد عقب به گام يك نه هپيش گام يك عنوان گرفت، خواهد قرار برگزيت به ژوپه فيون انتخابات، كميسيون سوي از شده منتشر نتايج اساس بر د.
  گرفان اشاره با تركيه خارجه امور وزير اوغلو، چاوش
  مولود دوشنبه روز دولت مخالف كند.احزاب استفاده خود مديريت تحت هاي شرك به به اخيرش حمالت برخي با تناقض در كه اظهاراتش در بريتانيا وزير نخس است. آرا از درصد 21.1 كه ساركوزي نيكال اند. رده تصاحب را آرا درصد 28 44
  ترتيب در خود مهم شريك را ازبكستان كشورش اينكه
  به آغاز كشور اين مجلس صحن در را سجمهور ريي استيضاح براي امضا عآوري جم كارآفرينان داريم، باور كار كسب به «ما گفت: بود، كشور اين بزرگ تهاي شرك آلن فيون فرانسوا كرد. اذعان خود شكست به شنبه شامگاه شد، صاحب
  را خبري نشست يك در آورد، حساب به ميانه
  آسياي رسوايي اين مورد در توضيحات ارائه به را مهور ريي تا دارند سعي كردند نفر ونها ميلي اشتغال عدم يا اشتغال سبب توانند اقتصادي عرصه در نوآوران كرد. خواهند رقابت يكديگر با انتخابات دوم مرحله در وامبر ۷2 نبهن يكش
  ژوپه اخذ به نياز به مربوط قانون ازبكستان احتماال كه
  گفت اقدام اين احزاب ديگر همكاري با پارلمان در كرسي 38 با مردم حزب كنند. وادار هگذاري سرماي يك درصدد دولتش كه كرد عنوان همچنين شوند.»وي بريتانيا در ژوپه آلن به نسبت بيشتري شانس فيون فرانسوا كه است آن از حاكي ها
  نظرسنج كشور اين به سفر براي را تركيه شهروندان توسط
  رواديد سمتش از گيري اره كن به جمهور ريي كردن وادار براي كه كرده اعالم آغاز را هم اين كه است نوآوري هاي وزه تحقيقات علوم بخش در پوندي ميليارد سال جمهوري رياس انتخابات در شركت جهت ميانه راست جبهه نامزدي
  براي جمعه پنجشنبه تركيه وزيرخارجه كرد. خواهد
  لغو از بيش راي به سجمهور، ريي استيضاح براي يگيرد. كار به را خود تالش همه يشود. شمرده هها حوز اين در فعال انگليسي هاي كت شر براي خوشايند خبري خواهد حمايت فيون از دوم مرحله انتخابات در كه گفت ساركوزي دارد. را
  آينده طيب رجب سرپرستي به هياتي با همراه گذشته
  هفته تاييد مورد يد با استيضا طرح است نياز هجنوبي كر مجلس نمايندگان از نيمي بر ماليات كاهش هاي رقاب به ورود كليد زدن با رسد نظر به مي ترزا دولت همچنين ساركوزي نكنند. انتخاب را افراطيون خواست دهندگان راي از او
  كرد. ديدار ازبكستان از كشور اين جمهوري ريي
  اردوغان، مجلس در كرسي 121 كه دموكرات حزب بگيرد. قرار پارلمان اكثريت دوسوم با ياش رقابت قدرت افزايش نيز برگزيت از بعد شرايط با آماده را خودش ا، شره خود خصوصي زندگي به بيشتر كرده گيري اره كن سياست از دارد قصد كه
  گفت جديدي مرحله شدن باز از خبري نشست اين در
  كرد يكند، بررسي را سجمهور ريي استيضاح به مربوط شرايط است كرده اعالم دارد، پيشتر بريتانيا فظهكار محا دولت يكند. امريكا جمله از اقتصادي هاي قدر ساير هاي صندو پاي به نوامبر 20 در تا بودند شده خوانده فرا فرانسه مردم
  بپردازد. اوغلو چاوش گفت. سخن ازبكستان با كشورش روابط
  از يآيه، چو است. نكرده نظر اعالم مربوطه اليحه به دادن راي مورد در تاكنون اما به آنها ترغيب ضمن ها شرك بر ماليات كاهش با دارد نظر در بود، كرده اعالم نيز سال جمهوري رياس انتخابات در شركت براي كاران محافظ نامزد آمده
  راي رواديد نظام ازبكستان شهروندان براي «ما كرد:
  اعالم را خود به مربوط شرايط مهور ريي استيضاح كه كرده اعالم حزب اين رييس اين تحليلگران گفته به كند. ايجاد قوي رقابتي اقتصاد يك بريتانيا، از نشدن خارج انتخابات براي زيادي شانس انتخابات اين دوم مرحله كنند.پيروز انتخاب 102را
  ۷ روابط، از مرحله اين در اكنون هم اي گذاشت كنار
  را سجمهور ريي كه است اين حالت بهترين اما شود، فراهم آن مقدمات بايد دارد سبب تواند مي برگزيت از بعد بريتانيا در ماندن به كت ها شر تشويق ضمن اقدام لوپن، مارين با بايد احتماال داشت خواهد آينده سال در فرانسه تمهوري
  رياس براي را رواديد با سفر نظام هم ازبكستان كه
  منتظريم كند. گيري اره كن خود مقام از داوطلبانه شود. كشور اين به سنگاپور ايرلند جمله از كشورها ساير از رك شا جذب كند. رقابت فرانسه ملي جبهه راستگراي حزب كند.»
  رهبر لغو ما شهروندان
رهبران اَپك: بازارهاي‌مان را باز نگه مي‌داريم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/9/2
رهبران اَپك: بازارهاي‌مان را باز نگه مي‌داريم
با تاكيد بر مقابله با سياست‌هاي اقتصادي حمايت‌گرايانه


رويترز: چين جاي خالي امريكا را در اقتصاد جهان پر مي‌كندگروه جهان  

رهبران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي آسيا-پاسيفيك (اپك)، در آخرين روز از نشست پرو، با صدور بيانيه‌يي تاكيد كردند بازارهاي خود را باز نگه داشته و با سياست‌هاي حمايت‌گرايانه اقتصادي مقابله خواهند كرد. اين نشست با خداحافظي باراك اوباما رييس‌جمهوري امريكا، پايان يافت. اين آخرين باري بود كه اوباما به عنوان رييس‌جمهور امريكا در اين اجلاس شركت كرد. گروه اپك از سال ۱۹۸۹ كار خود را آغاز كرده و حوزه‌يي كه امروزه پوشش مي‌دهد نزديك به ۴۰درصد جمعيت جهان و ۶۰درصد اقتصاد جهاني را دربر مي‌گيرد.  رويترز نوشته حضور چين در نشست ليما در تاريخ نشست‌هاي شورا بي‌سابقه است و از شماري از سران كشورهاي حاضر نقل كرده كه جاي خالي احتمالي امريكا را، چين پر خواهد كرد. نشريه فورچون نيز در گزارشي با عنوان «چرخش رهبران اپك به سوي چين پس از پيروزي ترامپ» مي‌نويسد: «پس از پيروزي ترامپ در انتخابات امريكا و افزايش نگراني‌ها نسبت به فلج شدن توافق‌هاي تجارت آزاد در دولت او، كشورهاي بيشتري به‌دنبال پيوستن به جبهه تجاري به رهبري چين هستند.»

سران سازمان همكاري‌هاي اقتصادي آسيا-پاسيفيك در بيانيه خود اعلام كرده‌اند: «ما به تعهدات خود براي باز نگه ‌داشتن بازارهاي خود و مقابله با هرگونه شكل از حمايت‌گرايي، پايبند مي‌مانيم.»  حمايت‌گرايي سياستي اقتصادي ا‌ست كه از جمله بر ايجاد محدوديت‌هاي وارداتي يا اعلام تعرفه بر كالاهاي وارداتي متمركز است و به شكلي، در نقطه مقابل تجارت آزاد قرار مي‌گيرد. اين بيانيه ضمن اذعان به «ترديد روزافزون درباره تجارت آزاد» در ميانه آثار برجاي مانده از بحران مالي در جهان اعلام كرده كه مزاياي تجارت آزاد بايد به كشورها ابلاغ شود. به گزارش رويترز، پدرو كوزينسكي، رييس‌جمهور پرو، در پايان نشست اپك به خبرنگاران گفته كه مانع اصلي توافق‌هاي تجارت آزاد در آسيا و سراسر جهان، يأس و سرخوردگي كساني است كه از فرآيند جهاني‌سازي عقب مانده‌اند. وي با اعلام اينكه سيستم اقتصاد حمايتي درواقع بازتاب شرايط اقتصادي دشوار است، تاكيد كرده كه راي بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ در ايالات‌متحده واكنشي به روند جهاني شدن است.

به اعتقاد كارشناسان، گرچه بسياري از مقام‌هاي ارشد ازجمله رييس‌جمهوري مكزيك يا نخست‌وزير استراليا از بيان بدبيني كامل در مورد همكاري‌هاي اقتصادي در دوره رياست‌جمهوري بعدي امريكا خودداري كرده‌اند اما كاملا واضح است كه بيانيه پاياني سران اپك در واكنش به برنامه‌هاي اقتصادي احتمالي دونالد ترامپ رييس‌جمهوري منتخب امريكا صادر شده است.  بازار امريكا هر سال 3هزار ميليارد دلار كالا و خدمات وارد مي‌كند. هزاران بنگاه توليدي و ده‌ها ميليون شغل در خارج از امريكا به بازار اين كشور وابسته هستند و هيچ بنگاه و بانك معتبري در جهان وجود ندارد كه با اين بازار رابطه نداشته باشد. ترامپ از مدافعان سرسخت بازگرداندن ظرفيت‌ها و امكانات تجاري امريكا به خود آن كشور نيز لغو يا مذاكره دوباره بر سر برخي از مهم‌ترين توافق‌هاي تجاري بين‌المللي آزاد با حضور امريكا و تعيين تعرفه يا تعرفه‌هاي جديد است. به گفته رييس‌جمهوري منتخب ايالات‌متحده، اين موضوع به حمايت از كارگران و كاركنان امريكايي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در آن كشور مي‌انجامد. رياست‌جمهوري ترامپ از دو ماه ديگر آغاز مي‌شود.  ازجمله توافق‌هايي كه ترامپ مخالفت خود را با آن نشان داده است، پيمان ترانس-پاسيفيك (TPP) است. پيماني كه بزرگ‌ترين از اين دست در جهان است، ولي نتوانست راي كنگره امريكا با اكثريت جمهوري‌خواه را به دست آورد. ۱۱ كشور در كنار ايالات‌متحده، سال‌ها براي دستيابي به اين توافق ديدار و گفت‌وگو كردند. اين پيمان، چين را در بر نمي‌گيرد و در دوره رياست‌جمهوري اوباما از ابزارهاي مقابله با گسترش و نفوذ چين در آينده توصيف مي‌شد. همزمان با اقدامات اين ۱۲كشور، پكن نيز اعلام كرده دست به ايجاد پيماني با عنوان «مشاركت اقتصادي فراگير منطقه‌يي» مي‌زند‌ كه امريكا را در بر نمي‌گيرد.

شبكه سي‌ان‌بي‌سي نوشته، «لفاظي‌هاي تجاري دونالد ترامپ بيش از همه دو كشور را نشانه رفته بودند؛ چين و مكزيك و دقيقا همين دو كشور رويكرد كاملا متفاوتي را در ليما در پيش گرفته بودند. در شرايطي كه مكزيك به دنبال اين بود تا آسيب‌هاي رسيدن ترامپ به كاخ سفيد را به حداقل برساند، چين كه حالا احساس مي‌كند موقعيتش به مراتب قوي‌تر از گذشته شده نه تنها از به قدرت رسيدن ترامپ نگران نيست بلكه پيروزي او را يك فرصت ارزشمند براي خود مي‌داند.»

به‌ گفته كارشناسان، پكن گرچه جسته و گريخته نسبت به سياست‌هاي تجاري ترامپ هشدار مي‌دهد اما ظهور اين سياستمدار غيرمتعارف را فرصتي مي‌داند كه مي‌تواند با استفاده از آن كشورهاي عضو پيمان ترانس پاسيفيك را حول منطقه تجاري جديدي با محوريت چين گردهم جمع كند. تان جيان معاون اداره اقتصاد بين‌المللي وزارت خارجه چين، با استقبال از نتايج نشست ليما گفته است: «اين نشست به نتايج مهمي دست يافته كه به سه مورد آن مي‌توان اشاره كرد: اول، با قطعي كردن مسير ايجاد اقتصاد باز، ساخت منطقه تجارت آزاد آسيا و اقيانوس آرام سريع‌تر شده است.

دوم، جست‌وجوي نيروي محركه جديد براي رشد اقتصادي در نقش موتور منطقه آسيا و اقيانوس آرام، تحكيم اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. سوم، با پيشبرد روابط مشاركتي فشرده‌تر، دورنما و مسير همكاري منطقه آسيا و اقيانوس آرام را برنامه‌ريزي كرد.»  خبرگزاري دولتي چين، شينهوا، با آغاز به كار نشست اپك به دونالد ترامپ عليه پيش گرفتن يك سياست اقتصادي انزواطلب و مداخله‌گري دولت امريكا در امور اقتصادي هشدار داده و از ايالات‌متحده خواسته بود به‌ جاي آن، براي حفظ وضعيت موجود با چين همكاري كند. شينهوا در پايان گزارش خود نوشته بود: «اين ميلياردر (ترامپ) كه اكنون سياستمدار شده بايد ثابت كند ضربه زدن به اقتصاد جهاني جزو يكي از مقاصد او براي رييس‌جمهور شدن نبوده است.»نویسنده:
امريكا جهان را از نگاه تركيه مي‌بيند؟
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/9/2
امريكا جهان را از نگاه تركيه مي‌بيند؟
آنكارا به دنبال نقش‌آفريني در سنجار و تل‌عفر


گروه جهان  طلا تسليمي  

 پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات ايالات‌متحده در شرايطي رخ داد كه مي‌توان گفت امريكا و تركيه كمترين سطح روابط در يك دهه گذشته را با يكديگر داشتند. عوامل مختلفي در اين زمينه تاثيرگذار بودند كه از نمونه آنها مي‌توان به تفاوت‌ در سياست‌گذاري‌ها در مبارزه با داعش در سوريه، بن‌بست فعلي بر سر تحويل فتح‌الله گولن به آنكارا، انتقادهاي امريكا از پيشروي تركيه به سمت ديكتاتوري و از بين رفتن آزادي بيان در اين كشور اشاره كرد. با اين حال، پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، انتظارات را در محافل دولتي تركيه در مورد بهبود روابط با امريكا بالا برده است. بيشتر مقامات تركيه بر اين باورند كه شايد داشتن رابطه‌يي بر مبناي خواسته‌هاي مشترك به جاي اجراي ارزش‌هاي امريكايي يا غربي در تركيه، به نفع هر دو طرف باشد. از سوي ديگر، وعده‌هاي انتخاباتي ترامپ اين برداشت را براي رهبراني چون پوتين و اردوغان ايجاد ‌كرده كه دولت ترامپ حتي در دشوارترين شرايط، براي همكاري در زمينه‌هاي مشترك آماده است. رهبران تركيه اميدوار هستند همانطور كه ژنرال مايكل فلين، مشاور امنيت ملي ترامپ در مقاله اختصاصي در روز انتخابات امريكا در نشريه «هيل» اعلام كرده، سياست‌هاي خارجي امريكا را به گونه‌يي تنظيم كند كه تركيه در اولويت قرار بگيرد و «جهان را از ديدگاه تركيه ببيند.»

البته برخي تحليلگران معتقدند تنش فعلي واشنگتن ـ‌ آنكارا بر سر مبارزه با داعش در عراق و سوريه احتمالا وخيم‌تر مي‌شود. از آنجايي كه اردوغان خود با جدايي‌طلبان كرد در تركيه درگير است، آنكارا به كلي با حمايت واشنگتن از گروه‌هاي كرد در مبارزه با داعش مخالفت مي‌ورزد. رييس‌جمهور تركيه احتمالا تلاش خواهد كرد تا جنگجويان كرد را از مناطقي با اكثريت جمعيت عرب و ترك در سوريه دور نگه دارد. دولت اوباما سعي داشت تركيه را به مصالحه راضي كند، اما ترامپ احتمالا رويكرد متفاوتي را در پيش خواهد گرفت به‌ويژه اگر بخواهد با عزم راسخ وعده نابودسازي داعش را عملي كند. اما همه چنين نظري ندارند. وب‌سايت خبري تحليلي المانيتور نوشته، بسياري از چهره‌هاي مطرح در آنكارا بر اين باور هستند كه گروه انتقالي ترامپ اهميت و تحولات عراق و سوريه را درك و از آنكارا در تلاش عليه «پ.ك.ك» و حزب اتحاديه دموكرات در شمال سوريه و عليه نفوذ در حال گسترش شيعه در عراق، حمايت خواهند كرد.

متين گوركان، كارشناس مسائل سياسي در تركيه در اين باره نوشت: «گمانه‌زني در اين باره كه آنكارا تلاش مي‌كند تا روابط خوبي با دولت جديد در واشنگتن ايجاد كند و همكاري‌ها را با گروه ترامپ تا زمان برگزاري مراسم تحليف در تاريخ 20 ماه ژانويه افزايش دهد، دشوار نيست. گروه‌هاي حزب توسعه و عدالت اردوغان اكنون تلاش‌هاي ديپلماتيكي را در نيويورك و واشنگتن آغاز كرده‌اند.»

وي در ادامه توضيح داد: «هدف اصلي تركيه در سوريه پايان دادن به كنترل حزب اتحاديه دموكراتيك در كوباني و جزيره‌ كانتون است. اگر آنكارا نتواند حضور نظامي تمام عياري در شرق رودخانه فرات داشته باشد، آنگاه اين كار را با پاكسازي شهر تحت تصرف داعش در نزديكي الباب و منبيج از نيروهاي واحدهاي محافظت از مردم انجام خواهد داد تا منطقه حائل مستطيل شكلي ميان جرابلس، منبيج، الباب و الراعي تشكيل دهد.»

به‌گفته اين كارشناس سياسي، يكي از اهداف تركيه در عراق اين است كه در عمليات موصل مشاركت داشته باشد و به اين ‌ترتيب، سلطه «پ.ك.ك» بر منطقه سنجار را كه پلي ميان عراق و سوريه است، از بين ببرد. اين اقدام همچنين به معناي جدا‌سازي مسير «پ.ك.ك» از كوه‌هاي قنديل در شمال سوريه خواهد بود. گوركان افزود: «آنكارا بر اين باور است كه مسيرهاي تحت سلطه شيعه بايد جداسازي شوند: يكي در شمال غربي عراق و سوريه و ديگري از سوريه تا لبنان. به عبارت ديگر، بدترين شرايط ممكن براي آنكارا اين است كه در منطقه‌يي شيعه از ايران تا لبنان در جنوب و منطقه تحت كنترل «پ.ك.ك» از قنديل تا عفرين در شمال، احاطه شود.»

فهيم تستكين، روزنامه‌نگار تركيه‌يي هم نوشت: «آنكارا حالا سعي دارد از اين مساله كه حزب كارگر كردستان سنجار را به پايگاهي براي خود تبديل كرده است، به نفع خود استفاده كند. رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه، با اعلام اينكه سنجار دارد به قنديلي جديد تبديل مي‌شود و ما نمي‌توانيم اجازه چنين اتفاقي را بدهيم، موضع تركيه را به وضوح بيان كرده است.»

وي در ادامه نقش پيچيده سنجار را در سياست‌هاي داخلي كردها توضيح داد و گفت: «پس از اشغال منطقه توسط نيروهاي امريكايي در سال 2003، دولت محلي كردستان سعي كرد تا با افزايش شمار نيروهاي پيشمرگه، سنجار را به كردستان ملحق كند و اين در حالي بود كه «پ.ك.ك» تلاش‌هاي خود را براي گسترش محدوده تحت نفوذش افزايش داده بود. حدود 8 هزار نيروي پيشمرگه در سال 2014 بدون به چالش كشيدن داعش از منطقه خارج شدند، اما شاخه مصلح «پ.ك.ك» يا همان نيروهاي دفاع مردمي، شروع به جنگ كردند تا مسيري را از كوه‌هاي سنجار بگشايند و در همان حال، گروه‌هاي محافظت از مردم اقدامي مشابه را در مرزهاي سوريه آغاز كردند. اين اقدامات محبوبيت «پ.ك.ك» را در ميان يزيدي‌ها افزايش داد و در مقابل، دولت محلي كردستان تحت رهبري مسعود بارزاني و نيروهاي پيشمرگه وابسته به حزب دموكراتيك كردستان با متهم شدن به رها كردن يزيدي‌ها در چنگال قاتل‌هاي داعشي، شهرت و محبوبيت خود را از دست دادند. واحدهاي مقاومت سنجار و واحدهاي زنان سنجار پس از آزادسازي مركز سنجار همراه با نيروهاي پيشمرگه به جنگ با داعش در ديگر روستاها ادامه دادند. يزيدي‌ها تا اين لحظه از شركت در عمليات موصل و تل‌عفر خودداري كرده‌اند و منتظر دستور دولت بغداد هستند، اما نيروهاي يزيدي خود را بخش تكميلي عمليات موصل مي‌دانند؛ چراكه از نظر قانوني، سنجار بخشي از فرمانداري موصل محسوب مي‌شود.»

يكي ديگر از شهرهاي مهم براي تركيه، شهر تل‌عفر است؛ شهري راهبردي واقع در غرب موصل كه واحدهاي شبه‌نظامي عراقي تحت حمايت ايران تاكنون در بازپس‌گيري آن از نيروهاي داعش پيشرو بوده‌اند. هادي الاميري، رهبر سازمان بدر هرگونه مداخله تركيه را رد كرد و گفت: «اگر تركيه تلاش كند در جنگ حضور داشته باشد، تل‌عفر به قبرستان سربازان تركيه تبديل خواهد شد.» به‌طور كلي، كنترل تل‌عفر براي تركيه و ايران و همچنين دولت عراق و كردستان عراق مهم است.  مصطفي سعدون در اين باره نوشت: «تركيه نمي‌خواهد ايران در تل‌عفر كه با سوريه هم‌مرز است نفوذ داشته باشد؛ چنين مساله‌يي انتقال تسليحات از راه‌هاي زميني از شرق به غرب عراق را آسان مي‌كند. اين مساله همچنين يكي از علت‌هاي مناقشات در مورد تل‌عفر است. اردوغان مي‌ترسد تل‌عفر كه در 60 كيلومتري مرز تركيه قرار دارد، به بهشتي امن براي فرقه‌هاي شيعه نزديك به عراق تبديل شود. رييس‌جمهور تركيه همچنين در مورد اتحاد احتمالي ميان «پ.ك.ك» و واحدهاي استقرار مردمي در حملات احتمالي در خاك تركيه يا تسهيل احتمالي انتقال تسليحات از سوي واحدهاي استقرار مردمي به «پ.ك.ك» در مبارزه با ارتش تركيه نگراني‌هايي دارد.»

جوزف بريفل هم به نقش احتمالي بعثي‌ها در دوران پس از آزادسازي موصل اشاره كرد. وي گفت: «در ميان اظهارنظرها در مورد دوران پس از آزادسازي موصل، يك گروه جا مانده‌اند و آن بعثي‌ها هستند كه نقشي پيچيده در موصل ايفا كرده‌اند و از زمان حمله امريكايي‌ها در سال 2003 تاكنون، روابطي غيرسازنده با دولت‌هاي حاكم در بغداد داشته‌اند. اگر نقش بعثي‌هاي پيشين در عراق پس از داعش فراموش شود، آنگاه بسياري از مسائل كليدي كه با ورود داعش به موصل در سال 2014 ايجاد شدند، احتمالا بار ديگر در آينده تكرار خواهند شد. اين ارتباط با بعثي‌ها بود كه هويت عراقي به داعش داد و به آنها كمك كرد در حمله به موصل، با ديگر گروه‌هاي عراقي متحد شوند. يكي از اين اتحادهاي ايجاد شده در نتيجه ارتباط با بعثي‌ها، اتحاد با ارتش نقشبندي به رهبري عزت الدوري بود. شبكه بعثي ارتش نقشبندي بود كه در زمان حمله نيروهاي داعش به موصل در ماه ژوئن سال 2014، ورود داعشي‌ها را به شهر تسهيل كرد.»نویسنده:
خداحافظي ساركوزي از دنياي سياست با شكست در انتخابات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/9/2
خداحافظي ساركوزي از دنياي سياست با شكست در انتخابات


گروه جهان   

فرانسوي‌ها كه براي نخستين‌بار به پاي صندوق‌هاي راي فراخوانده شده بودند تا نامزد محافظه‌كاران براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را برگزينند، بيشترين راي را به فرانسوا فيون، نخست‌وزير سابق دادند.  به گزارش خبرگزاري آلمان، نيكلا ساركوزي، رييس‌جمهور سابق فرانسه به شكست خود در راي‌گيري مقدماتي محافظه‌كاران براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري اذعان كرد. نتايج شمارش بيش از ۹۰درصد آراي انتخابات روز يك‌شنبه ۲۱ نوامبر حاكي از آن است كه فرانسوا فيون و آلن ژوپه، نخست‌وزيران سابق فرانسه، در رده دوم و سوم قرار گرفته‌اند. بر اساس نتايج منتشر شده از سوي كميسيون انتخابات، فيون و ژوپه به ترتيب ۴۴ و ۲۸درصد آرا را تصاحب كرده‌اند. نيكلا ساركوزي كه 21.1درصد از آرا را صاحب شد، شامگاه يك‌شنبه به شكست خود اذعان كرد. فرانسوا فيون و آلن ژوپه يك‌شنبه ۲۷ نوامبر در مرحله دوم انتخابات با يكديگر رقابت خواهند كرد. نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه فرانسوا فيون شانس بيشتري نسبت به آلن ژوپه براي نامزدي جبهه راست ميانه جهت شركت در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده را دارد.  ساركوزي گفت كه در انتخابات مرحله دوم از فيون حمايت خواهد كرد. او از راي‌دهندگان خواست افراطيون را انتخاب نكنند. ساركوزي همچنين گفت كه قصد دارد از سياست كناره‌گيري كرده و بيشتر به زندگي خصوصي خود بپردازد. مردم فرانسه فرا خوانده شده بودند تا در ۲۰ نوامبر به پاي صندوق‌هاي راي آمده و نامزد محافظه‌كاران براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۷ را انتخاب كنند.پيروز مرحله دوم اين انتخابات شانس زيادي براي انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه در سال آينده خواهد داشت و احتمالا بايد با مارين لوپن، رهبر حزب راستگراي جبهه ملي فرانسه رقابت كند.

 نویسنده:
ورود بريتانيا به عرصه رقابت بر سر كاهش ماليات بر شركت‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/9/2
ورود بريتانيا به عرصه رقابت بر سر كاهش ماليات بر شركت‌ها


گروه جهان   

ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا در آستانه گزارش بودجه پاييزه دولتش و با هدف زايش توان رقابتي‌اش با ساير قدرت‌هاي گروه 20 گفت كه دولتش درصدد كاهش ميزان ماليات بر شركت‌ها در اين كشور است. به گزارش اينديپندنت، ترزا مي ‌در نشست سالانه كنفدراسيون صنايع بريتانيا گفت دنبال اين است كه ميزان ماليات بر شركت‌ها را در اين كشور به پايين‌ترين حد در ميان كشورهاي عضو گروه 20 از جمله امريكا برساند. ترزا مي‌ از اين رهيافت جديد تجاري و اقتصادي دولت محافظه‌كار بريتانيا كه مورد استقبال رهبران شركت‌هاي ناراضي انگليسي از برگزيت قرار خواهد گرفت، به ‌عنوان يك گام به‌پيش و نه يك گام به عقب ياد كرده است. نخست‌وزير بريتانيا در اظهاراتش كه در تناقض با برخي حملات اخيرش به شركت‌هاي بزرگ اين كشور بود، گفت: «ما به كسب و كار باور داريم، كارآفرينان و نوآوران در عرصه اقتصادي مي‌توانند سبب اشتغال يا عدم اشتغال ميليون‌ها نفر در بريتانيا شوند.»وي همچنين عنوان كرد كه دولتش درصدد يك سرمايه‌گذاري 2ميليارد پوندي در بخش علوم و تحقيقات و حوزه‌هاي نوآوري است كه اين هم خبري خوشايند براي شركت‌هاي انگليسي فعال در اين حوزه‌ها شمرده مي‌شود. دولت ترزا مي به نظر مي‌رسد با زدن كليد ورود به رقابت‌هاي كاهش ماليات بر شركت‌ها، خودش را آماده با شرايط بعد از برگزيت و نيز افزايش قدرت رقابتي‌اش با ساير قدرت‌هاي اقتصادي از جمله امريكا مي‌كند.  دولت محافظه‌كار بريتانيا پيش‌تر نيز اعلام كرده بود، در نظر دارد با كاهش ماليات بر شركت‌ها ضمن ترغيب آنها به خارج نشدن از بريتانيا، يك اقتصاد رقابتي قوي ايجاد كند. به‌گفته تحليلگران اين اقدام ضمن تشويق شركت‌ها به ماندن در بريتانيا بعد از برگزيت مي‌تواند سبب جذب شركت‌ها از ساير كشورها از جمله ايرلند و سنگاپور به اين كشور شود.نویسنده:
تلاش احزاب مخالف براي استيضاح رييس‌جمهور كره‌جنوبي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/9/2
تلاش احزاب مخالف براي استيضاح رييس‌جمهور كره‌جنوبي


گروه جهان   

 پس از رسوايي نهاد رياست‌جمهوري كره‌جنوبي، احزاب مخالف در اين كشور تلاش گسترده‌يي براي جلب آراي نمايندگان در پارلمان با هدف استيضاح پارك گيون هي آغاز كرده‌اند.  به گزارش ايرنا، احزاب مخالف تاكيد مي‌ورزند كه پارك شخصا باعث شده است تا خانم چوي سون سيل- عامل اصلي اين پرونده رسوايي- مستقيما و بدون داشتن مقام دولتي به نهاد رياست‌جمهوري راه بيابد و به مدارك محرمانه دسترسي داشته باشد. آنان همچنين بر اين اعتقاد هستند كه اين زن توانسته است با ايجاد ارتباط نزديك با شخص رييس‌جمهور، از نفوذ او در شركت‌هاي بزرگ براي جمع‌آوري مبالغي هنگفت و با هدف انتقال اين مبالغ به شركت‌هاي تحت مديريت خود استفاده كند.احزاب مخالف دولت روز دوشنبه جمع‌آوري امضا براي استيضاح رييس‌جمهور را در صحن مجلس اين كشور آغاز كردند و سعي دارند تا رييس‌جمهور را به ارائه توضيحات در مورد اين رسوايي وادار كنند. حزب مردم با 38 كرسي در پارلمان با همكاري ديگر احزاب اين اقدام را آغاز و اعلام كرده كه براي وادار كردن رييس‌جمهور به كناره‌گيري از سمتش همه تلاش خود را به كار مي‌گيرد. براي استيضاح رييس‌جمهور، به راي بيش از نيمي از نمايندگان مجلس كره‌جنوبي نياز است و طرح استيضاح ‌بايد مورد تاييد دوسوم اكثريت پارلمان قرار بگيرد.  حزب دموكرات كه 121 كرسي در مجلس دارد، اعلام كرده است شرايط مربوط به استيضاح رييس‌جمهور را بررسي مي‌كند، اما تاكنون در مورد راي دادن به لايحه مربوطه اعلام نظر نكرده است. چو مي‌آيه، رييس اين حزب اعلام كرده كه استيضاح رييس‌جمهور شرايط مربوط به خود را دارد و بايد مقدمات آن فراهم شود، اما بهترين حالت اين است كه رييس‌جمهور داوطلبانه از مقام خود كناره‌گيري كند.

 نویسنده:
تلاش حزب مركل براي برگرداندن اعضاي سرخورده
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/9/2
تلاش حزب مركل براي برگرداندن اعضاي سرخورده
گروه جهان  آنگلا مركل، صدراعظم 62 ساله آلمان در نشست هيات رييسه اتحاد احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي اعلام كرده كه براي چهارمين دوره پياپي نامزد مقام صدراعظمي و رياست حزب خود خواهد شد. اين درحالي است كه اكنون اتحاديه احزاب مسيحي مي‌كوشد اعضاي پيشين خود را بازگرداند.  به گزارش راديو فرانسه، اتحاديه احزاب مسيحي با تهيه برنامه‌يي كه با سياست‌هاي مركل انطباق دارد، مي‌كوشد اعضاي پيشين خود را ترغيب كند كه به حزب سابق خود بازگردند. اين برنامه با عنوان «راهنماي دوران سخت براي يك آلمان و اروپاي موفق» به آگاهي افكار عمومي رسيده است. انتخابات سراسري مجلس فدرال آلمان در ماه سپتامبر سال آينده برگزار مي‌شود و در پي اين انتخابات، صدراعظم منتخب آلمان نيز مامور تشكيل دولت خواهد شد.  تازه‌ترين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد، مركل با وجود انتقادها و فشارهاي سياسي زياد همچنان يكي از محبوب‌ترين سياستمداران آلمان است. او در صورت پيروزي، دومين سياستمدار تاريخ آلمان خواهد بود كه براي چهار دوره چهار ساله پياپي اداره اين كشور را به عهده مي‌گيرد. پيش‌تر در فاصله سال‌هاي 1982تا 1998 هلموت كهل، رهبر پيشين حزب دموكرات مسيحي چهار دوره مقام صدراعظمي آلمان را عهده‌دار بود. دومين ركورد در اين زمينه به كنراد آدناور، نخستين صدراعظم آلمان تعلق دارد كه از سال 1949تا سال 1963 به مدت 14سال زمام امور آلمان را در دست داشت. در هفته‌هاي گذشته بسياري از سياستمداران حزب دموكرات مسيحي گمانه‌زني كرده بودند كه مركل بار ديگر نامزد صدراعظمي آلمان و رياست حزب خود خواهد شد.  براساس پيش‌بيني‌هاي محافل نزديك به حزب سوسيال دموكرات آلمان، زيگمار گابريل قائم مقام صدراعظم و وزير اقتصاد آلمان، كه در حال حاضر رهبري اين حزب را به عهده دارد، به احتمال زياد در انتخابات آينده يكي ديگر از نامزدهاي اصلي مقام صدراعظمي و رقيب مركل خواهد بود. مركل از آوريل 2000 رياست اتحاد احزاب مسيحي و از نوامبر سال 2005 مقام صدراعظمي آلمان را به عهده دارد. اتحاد احزاب مسيحي نهم دسامبر در مجمع عمومي رييس جديد خود را برخواهد گزيد. پيش‌بيني مي‌شود مركل در اين مقام باقي بماند.  از سال 2015 به دنبال ورود بيش از يك ميليون پناهجو به آلمان، مركل از سوي احزاب محافظه‌كار و راست به‌ شدت زير فشار قرار گرفت زيرا آنها سياست درهاي باز او را در اين زمينه مقصر مي‌دانستند. اين روند باعث شد بسياري از اعضاي حزب دموكرات مسيحي اين حزب را ترك كنند و به احزاب محافظه‌كارتري بپيوندند كه خواستار سخت‌گيري در برابر ورود پناهجويان و مهاجران بودند.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/9/2
از منطقه


حمله انتحاري كابل با بيش از 60 كشته و زخمي

حمله بمب‌گذار انتحاري به مسجدي متعلق به شيعيان در شهر كابل دست‌كم ۲۷كشته و ۳۵ زخمي بر جاي گذاشت.داعش مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته است. اين انفجار در زمان برگزاري مراسم عزاداري اربعين حسيني در مسجدي موسوم به باقرالعلوم در منطقه دارالامان در شهر كابل رخ داد. به‌گزارش بي‌بي‌سي، بمب‌گذار انتحاري بعد از ورود به مسجد جليقه انفجاري خود را منفجر كرد.

حمله به مسجد باقرالعلوم دومين حمله‌يي بود كه دوشنبه در پايتخت افغانستان صورت گرفت. در انفجاري ديگر در ساعات اوليه دوشنبه در نزديكي منطقه بگرام در كابل دو نفر مجروح شدند.سهم 18 درصدي تركيه  از بازار خودرو دنيا

تركيه 18درصد از سهم بازار خودرو دنيا را به خود اختصاص داده است. بنا به گزارش آناتولي، ضيا آلپ گولان رييس هيات‌مديره انجمن نمايندگي‌هاي مجاز خودرو تركيه گفته است: «درصد خودروهايي كه در تركيه پس از توليد به كارخانه بازگردانده مي‌شوند پايين بوده و از اين منظر در پايين فهرست كشورها قرار مي‌گيرد و اين يكي از معيارهاي مهم براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در تركيه است.» وي گفته «توليد خودرو در تركيه با سرعت ادامه دارد و سال گذشته از اين لحاظ سال خوبي بود.»دستگيري‌هاي گسترده به اتهام پولشويي در عربستان

پليس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگ‌ترين پولشويي در تاريخ اين كشور پادشاهي دستگير كرد. به گزارش اسپوتنيك، با توجه به شواهد موجود مبلغ محاسبه شده در اين پولشويي16 ميليارد ريال (4.27 ميليارد دلار) است. در بين افراد دستگير شده، شهروندان چند كشور مختلف قرار دارند. پس از بازجويي از 15 نفر از اين افراد، آنها آزاد و 15 نفر ديگر همچنان در بازداشت هستند. گفته شده، پولشويي از طريق يك حساب بانكي جعلي متعلق به شركت‌هاي نامشخص صورت گرفته و مبلغ زيادي از اين پول‌ها در بانك‌هاي خارج از عربستان است.شهروندان تركيه بدون رواديد به ازبكستان مي‌روند

مولود چاوش اوغلو، وزير امور خارجه تركيه با اشاره به اينكه كشورش ازبكستان را شريك مهم خود در آسياي ميانه به حساب مي‌آورد، در يك نشست خبري گفت كه احتمالا ازبكستان قانون مربوط به نياز به اخذ رواديد توسط شهروندان تركيه را براي سفر به اين كشور لغو خواهد كرد. وزيرخارجه تركيه پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته همراه با هياتي به سرپرستي رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري اين كشور از ازبكستان ديدار كرد و در اين نشست خبري از باز شدن مرحله جديدي از روابط كشورش با ازبكستان سخن گفت. چاوش اوغلو اعلام كرد: «ما براي شهروندان ازبكستان نظام رواديد را كنار گذاشته‌ايم و اكنون در اين مرحله از روابط، منتظريم كه ازبكستان هم نظام سفر با رواديد را براي شهروندان ما لغو كند.»نویسنده:

  نگاه Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  8
  لقن‌ ‌و ri.repapswenlodaat@erutaef
  محل 66420769 هواپيما
  قطعات تامين
  چالش حيدرآباديان ميكند
  علي بررسي را كشور در هواپيما نگهداري تعمير صنعت وضعيت
  «تعادل» هواپيما تعميرات
  كارشناس در كشور داخل در كه كتهايي شر است
  درست در يكنند، فعاليت هواپيما نگهداري تعمير
  امر هواپيماهايي تعمير (نگهداري) اورهال يها
  خصوص اروپاي با اير اند
  فاصله ندارند مشكلي كنند، پرواز كشور داخل در
  كه دارند خود دسترس در كه امكاناتي با توانند مي اين اما كنند حل را هواپيماها اين فني
  مشكالت كه شركتي عنوان به ماهان شركت الكترونيك) حامدي سارا ازي شهرس راه
  گروه مربوط مشكالت با هواپيما تعميرات هاي كت
  شر ديديد. يداد انجام را سبك تعميرات بويينگ از هواپيما خريد بحث كه هاست
  ماه تعمير براي نياز مورد تجهيزات قطعات تامين
  به از كرد: تاكيد هواپيما تعميرات كارشناس
  اين ترين اصلي به كشور هوايي ناوگان نوسازي
  ايرباس عنوان هيچ به البته كه هستند روبهرو
  هواپيماها ساالنه بينالمللي هاي گواهينامه اين اعتبار كه
  آنجايي هاي خبرگزاري ها روزنامه اول تيتر
  موضوع نيست. كوچكي
  مشكل شركت كه است نياز آنها مجدد دريافت براي
  بوده اخبار اين سايه در اما است، شده تبديل
  كشور به هواپيما تعميرات هاي شركت اين ديگر
  مشكل نيز عضويت حق شده مميزي گواهينامه داراي حفظ براي هواپيماها نگهداري تعمير
  وضعيت به مربوط هاي كتاب به ها شركت اين دسترسي
  عدم موفق دليلي هر به اير ايران شركت اما كند، پرداخت مديران توجهي بي مورد كشور فعلي هوايي
  ناوگان هاي كارخانه سوي از كه هواپيما قطعات
  اطالعات كرده دريافت را نالمللي بي گواهينامه اين دوباره تا
  نشد است. گرفته قرار كشور هوانوردي صنعت
  مسووالن منتشر هواپيما تجهيزات قطعات توليدكننده بماند. باقي اروپا هوانوردي اتحاديه عضو
  و صنعت اندركاران دست كارشناسان از
  بسياري گردد. بازمي يشود،
  م در ما گفتم كه همانطور كرد: تصريح ملكي
  امير مهري بي وجود با كه ميكنند اعالم
  هوانوردي اطالعات حاوي هاي كتاب اين تهيه كه آنجا
  از زيرا نداريم، مشكلي هواپيماها تجهيزات بعد از كشور يي دلگرمكننده تحوالت كشور مسووالن توجهي
  بي كننده توليد هاي كارخانه ها شركت طريق از
  بايد هواپيماها در كه است تجهيزاتي بيشتر صاحب ايران رخ كشور در هواپيماها نگهداري تعمير زمينه
  در حاضر درحال شود انجام امريكايي
  اروپايي يگيرد. قرار استفاده
  مورد دستاوردهاي نويددهنده تواند مي كه است
  داده ايراني هاي شركت براي ها شركت اين به
  دسترسي هواپيماها تجهيزات آنكه مهم نكته افزود:
  ملكي باشد. كشور آينده براي
  بزرگي دسترسي درخصوص شركت نتيجه در نيست
  ميسر كار اسكايدرول روغن با كه تجهيزاتي بخش دو
  به بازار كه همآنقدر كه كرد فراموش نبايد واقع
  در هستند. مشكل دچار روز به اطالعات
  به كار هيدروليك روغن با كه تجهيزاتي كنند مي اهميت تجاري مسافربري هواپيماهاي
  فروش براي دايما هواپيما تعميرات هاي كت
  شر ميشوند. تقسيم كنند مي نگهداري تعميرات خدمات جهاني بازار
  دارد خصوص در خود نياز مورد اطالعات به
  دستيابي هاي شرك برخي ما كشور در داد: ادامه
  وي است. ارزشمند نيز تجاري
  هواپيماهاي نامي به بزرگ هاي شركت با تجهيزات
  قطعات تجهيزات تعمير كارگاه داراي هواپيما
  تعميرات هستند مكاتبه حال در ايرباس بويينگ
  مانند هاي شركت اما هستند اسكايدرول هواپيما
  هيدورليك تعمير صنعت در ايران طوالني سابقه تامين هواپيماسازي شركت مثال، عنوان به
  اما استفاده ها كت شر اين امكانات از كمتر هواپيمايي هاي شركت از مشترك تيم يك گزارش
  براساس يدهد نم پاسخي مكاتبات اين به بويينگ
  قطعات به را خود تعميرات كار تا ميهند ترجيح ميكنند )Back Aviation Solution(»نشولوس اويشن
  «بك هواپيما تجهيزات هواپيماسازي كنسرسيوم
  و بسپارند. خارجي هاي شركت آنها جايگاه به رسيدن تا نيز اروپايي كشورهاي با كشورهاي از بسياري در كه است ايران قوت نقاط تعميرات فالكن، هواپيماهاي اساسي
  تعمير در هواپيما نگهداري تعميرات خدمات بازار
  حجم اين به چنداني كمك خود هاي پاسخ در نيز
  ايرباس تاكيد هواپيما تعميرات كارشناس اين ندارد. زيادي فاصله وجود راحتي به امكان اين است. نظير بي ما همسايه تعميرات فرندشيپ، 27 اف هواپيماي
  اساسي شده محاسبه دالر ميليارد 36.1 برابر 2003
  سال سبب موضوع همين كند نم داخلي هاي
  شركت حفظ براي چرا كه موضوع اين بررسي كرد: داد: ادامه هواپيما تعميرات كارشناس اين هاي گواهينامه سرعت به جوان نيروهاي كه دارد اي. هواپيماي اساسي تعميرات اف۸2
  هواپيماهاي به مربوط دالر ميليارد 10.5 مقدار اين از كه
  است داخل هواپيماي تعميرات هاي شركت تا شود
  مي اتحاديه در عضويت بينالمللي هاي گواهينامه تجهيزات انساني، نيروي نظر از ايران همچنين كنند. كسب را يي زمينه هر در تعميراتي خاص تعمير براي ريزي برنامه 72رآ.يت.يا 42رآ.يت دالر ميليارد .2 موتور، نگهداري تعميرات
  بخش شود. اضافه مشكالتشان تعداد بر روز هر
  كشور به نميتوان را نشد كوششي اروپا هوانوردي توان مي است مقتضي امكانات داراي نيز نياز مورد از متخصص متبحر كار نيروي بودن ارزان جمله از هواپيماها مختلف قطعات سرويس خط در هواپيما نگهداري سرويس خدمات
  سهم تامين هواپيماسازي شركت ديگر، سوي
  از ربط ميشد، تحميل ايران عليه كه هايي تحريم دارد. خوبي وضعيت گفت داراي كه يرود م شمار به ايران قوت نقاط ديگر در هواپيما تعميرات هاي شركت كه است
  اقداماتي سنگين تعميرات سهم دالر ميليارد 10.7
  پرواز، براي قطعات تامين براي نيز ايرباس
  قطعات تا شد موجب ها تحريم كه است درست زيرا داد. است آن مهم موضوع كرد: تصريح ملكي امير فراموش نبايد است. المللي بين معتبر بندي رتبه شدهاند. آنها انجام به موفق كشور داخل ميليارد 7.6 همچنين فني اصالحات
  (اورهال) زيرا روست روبه مشكل با نيز ايراني هاي
  شركت اين كه هم امروز اما شوند، ايجاد هايي محدوديت معتبر هاي گواهينامه بودن دارا لحاظ از ايران كه نسبت ايران در هواپيما تعميركاران دستمزد كرد، كه است آن كرد فراموش نبايد كه يي
  نكته شده متعلقات قطعات تعميرات بخش سهم
  دالر قطعات كنندگان مصرف از زيادي تعداد نياز
  بايد هم باز اند ده ش برداشته يي اندازه تا ها محدوديت با هواپيما تعميرات براي نياز مورد المللي بين كشورهاي كليه همرده كشورهاي از بسياري به ملكي عمدتا قديمي ناوگاني كشور هوايي ناوگان حجم نشاندهنده خوبي به شده اعالم اعداد
  است. ايراني خريداران كه آنجا از كند برطرف را
  هواپيما مجدد دريافت براي شايد بايد كه طور آن حركتي زيادي بسيار فاصله بخش اين در بنام كشورهاي كار كيفيت نظر از همچنين است. تر پايين اروپايي نزديك هم به نيز هواپيماها سال سن است نقل حمل هاي شركت كه است يي العاده فوق مختلفي مشكالت با هواپيما تجهيزات
  قطعات نميشود. انجام المللي بين هاي گواهينامه اين دهه طي فاصله اين كه بگويم بايد البته كه دارد كشورهاي با ايران در هوايي كار كيفي سطح نيز، تصميم آنها جايگزيني براي توان مي
  است هزينه هواپيما نگهداري تعمير بخش در
  هوايي بانك با ارتباط فاينانس تامين در مشكل
  مانند ترين اصلي از يكي من اعتقاد به گفت: ملكي امير است. آمده وجود به گذشته اين تمامي است. مقايسه قابل اروپايي پيشرفته گرفت.
  مشترك است. كنند،
  مي هستند درگير تجهيزات اين خريد پول انتقال
  براي المللي بين هاي گواهينامه دريافت براي تالش عدم داليل تمديد دريافت با رابطه در آنكه از پيش افزود: وي فراموش تا شود مي موجب يكديگر كنار در موارد جوابگوي هوايي نقل حمل ديگر سوي
  از به نگهداري تعميرات ارزش اهميت واقع
  در با دارد تمايل بيشتر ايرباس شركت نتيجه
  در مديريت به مربوط مشكالت آنها تمديد هواپيما تعمير شركت شويم، مشكل دچار المللي بين هاي گواهينامه جديد هواپيماهاي خريد با تواند مي ايران نكنيم، است فشار تحت توسعه براي نيست بازار تقاضاي در كليدي مهم پارامترهاي از كه است يي
  گونه كند. معامله دارند، كمتري مشكالت كه هايي
  شركت براي بهانه يك تنها تحريم است كشور در هوانوردي هوانوردي اتحاديه عضو رانر) اي (اي ايران ملي هواپيمايي ايرباس بويينگ با خود قراردادهاي كردن نهايي در است نكرده طي را خود رشد دوران هنوز هوايي خطوط در هواپيماها بهرهبرداري
  انتخاب كشورهاي با ايران توافق از پس كه است
  درست در هوايي نقل حمل مديران هاي كاري كم پوشش در اتحاديه اين رسمي عضو يك عنوان به بود اروپا بازيابد هوايي جهاني بازار در را خود جايگاه تنها نه رشد بيشترين امكانات، شرايط بودن مهيا
  صورت هاي سال طول در كشور هوايي صنعت است.
  دنيا نسبتا اتفاقات بروز شاهد برجام شدن اجرايي و5 +1
  ماست. كشور ميكرد. فعاليت هواپيماها تعميرات زمينه تعمير خصوص در همزمان شود موفق بلكه كه بود خواهد ايران در هوايي نقل حمل
  جهاني كسب زمينه اين در يي ارزنده تجربيات مقدس
  دفاع هستيم كشور هوايي نقل حرمل حوزه در
  خوبي در شده انجام هاي اري وازي به اشاره با ملكي اين كرد: تصريح هواپيما تعميرات كارشناس اين كند. فعاليت نيز هواپيماها نگهداري شود. ريزي برنامه آن براي بايد
  البته است.
  كرده هاي كت شر وضعيت روي برجام تاثير متاسفانه
  اما بار يك بخش دريك هنگامي معتقدم كشورگفت: اير ايران هواپيمايي شركت تا ميشد موجب عضويت همسايه، كشورهاي در هنوز كه آنجايي از يي گسترده صنعتي هاي گذاري سرمايه همچنين خصوصي هاي شركت خصوص به هواپيما
  تعميرات نيست موازي گذاري سرماي به نيازي شد گذاري سرماي تعميرات از اعم تعميراتي هاي بخش تمامي در بتواند منطقه كشورهاي از باالتر هواپيماهاي كليه نگهداري تعمير امكانات طراحي، زمينه در مختلف هاي ارگان
  توسط بر هنوز كتها شر اين مشكالت نبوده زياد
  چندان در قوي شركتي كشور، در ما كه زماني مثال عنوان به برق، حوزه در قطعات تعميرات سنگين سبك در ايران كه است معتقد هواپيما كارشناس يك هاي ظرفيت است نشده اندازي راه منطقه
  موجود هواپيماهاي نگهداري تعمير مونتاژ،
  ساخت، است. مانده باقي خود جاي
  سر مركز كه نيست نيازي ديگر داريم هواپيما تعميرات امر مجموعه البته كه كند فعاليت مكانيكي الكترونيك منطقه كشورهاي از تنها نه هواپيما تعمير خصوص خوبي بسيار فرصت دارد وجود اين در نيز
  خاصي است. گرفته صورت
  مختلف كنيم. تاسيس جديدي تعميرات هاي دستورالعمل اساس بر ليتها فعا اين تمامي ندارد. اروپا با زيادي فاصله بلكه است باالتر يشود.
  محسوب هواپيما نگهداري تعمير بخش در نيز
  ايران يوانيم ما داد: ادامه هواپيما تعميرات كارشناس اين يشد. انجام هوانوردي اتحاديه در هوانوردي تعميرات مهندس ملكي، امير شركت مثال، عنوان به است. خوبي سابقه
  داراي مواردي در ها بخ اين در گذاري سرماي جاي به اير، ايران از پس اينكه به اشاره با ملكي امير امكانات اينكه به اشاره با «تعادل» با وگو گفت هواپيما نگهداري تعمير قوت نقاط تعمير امر در ايران المي اس جمهوري
  هواپيمايي هستيم. كمبود دچار آنها در كه كنيم گذاري يه سرما موفق نيز آسمان ماهان هواپيمايي هاي شركت توانايي بعد دو از ايران در هواپيمايي تعميرات طوالني سابقه داشتن ايران قوت نقطه ترين
  مهم تا شده موفق دارد خوبي سوابق نگهداري
  و يمها تحر گفتم كه همانطور كرد: تاكيد ملكي امير دريافت را هواپيما تعمير بينالمللي گواهينامه تا شدند وجود نظر از كشور در زيرساخت وجود نگهداري، تعمير صنعت از اعم هوايي، بخش
  در 100 فوكر 737 727 بوئينگ
  هواپيماهاي ما كشور در بينلمللي هاي گواهينامه ابطال موجب خصوص در تنها ها گواهينامه اين البته گفت: كنند، قابل المللي بين معتبر هاي گواهينامه دريافت يي حرفه فني آموزش حتي يا بازرگاني
  ساخت، اقدامات اين تمامي كند اساسي تعميرات
  را بهتر مسووالن البته كه داشت ديگري داليل بلكه نشد بود. هواپيماها سبك تعميرات بودن توانايي خصوص در گفت: است، بررسي دليل همين به است. هوايي بخش در آكادميك اين ارزي هزينه كل كه شود مي انجام حالي
  در هستند. داليل اين جريان در من از ماهان راناير، اي كه زمان آن در اگر داد: ادامه ملكي بودن فعال براي كشور در نياز مورد زيرساختهاي اين در تجربه با متخصص كار نيروي از انبوهي است. دالر 005هزار از كمتر
  تعميرات تحريم كلمه من اعتقاد به واقع در افزود: ملكي بودند كرده دريافت بينلمللي هاي گواهينامه آسمان از برخي كه بگويم بايد هواپيما تعميرات بخش در ظرفيت اين، بر عالوه دارد. وجود كشور در
  بخش در نيز بسياري هاي شركت اير، ايران بر
  عالوه مورد قطعات از تعدادي مدت، اين در چند
  هر عادت روزمرگي به كه مديراني براي دستاويز يك به ايران نام زديد سر اروپا هوانوردي اتحاديه سايت به در لحاظ اين از ايران كه دارند اعتقاد كارشناسان آموزش مراكز ها دانشگاه از اعم آموزشي
  موسسات موفق بوده فعال ايران در هواپيما تعميرات
  امر اما شد تامين سازنده شركت سوي از هم
  نياز تا هستند آن دنبال به آنها شده تبديل دارند تعميرات تمامي كه عضوي شركت عنوان به را اير كشور با مقايسه در حتي منطقه كشورهاي بين نيروي كردن وارد آموزش براي صنايع در
  موجود نيز را بينالمللي نياز مورد استانداردهاي تا اند شده رويه در تغييري صنعت، اين فعاالن اعالم بر
  بنا كنند. توجيه تحريم با را خود هاي ري كا كم برق جز (به و... نيومتيك هيدروليك از اعم هواپيما مقايسه در دارد قرار باالتري جايگاه در تركيه از يكي موضوع اين باالست. بسيار نياز مورد كار آورند. دست
  به هاي كت شر هنوز نشده ايجاد سازنده هاي كت
  شر روبرو قطعات تامين مشكل با شدت به
  هواپيماي فروند 11۸ قرارداد ايران كه وجودي با
  هستند. بايد ايراني هاي ايرالين واقع در داد: ادامه ايران
  وي با‌ ي‌ همكار گسترش‌ ي‌ برا تكنيك»‌ هانزا‌ ت‌ «لوف آمادگي‌ رسانده امضا به سازنده شركت با را ايرباس
  خريد تحت هواپيماهاي كردن روز به نوسازي دنبال
  به نسبت را آنها نتوانست هم موضوع همين اما
  است تكنيك هانزا لوفت در ما تا باشند خود
  مالكيت كند. مجاب ايراني هاي شركت با بيشتر همكاري
  به بدهيم. سرويس آنها به بتوانيم را هايمان همكاري آن كنار در بدهيم خدمات درخصوص تكنيك هانزا لوفت بازرگاني مدير شهرسازي راه
  گروه ما با مختلف هاي بهانه به سازنده هاي كت
  شر اينكه دليل تكنيك هانزا لوفت بازرگاني مدير شود فراموش نبايد اما كنيم تر گسترده گسترده تعمير به مربوط تاسيسات ايجاد تصميم هانزا لوفت بازرگاني مدير وائراش»
  «رالف زمين به منجر موضوع همين كنند نمي
  همكاري بهترين عنوان به تا شده موفق شركت اين توان حد در فقط خدمات ها سرويس اين كه اين فني همكاري ايران در هواپيما اورهال اينكه به اشاره با «تعادل» با وگو گفت در
  تكنيك است. شده هواپيماها از زيادي تعداد شدن
  گير هواپيما نگهداري تعمير در فعال شركت برترين المللي بين موضوعات به ما بود خواهد ما فني داخل در نگهداري تعمير هاي شركت با شركت نيز قبال هواپيما اورهال تعميرات شركت
  اين پس سازنده هاي شركت حداقل كه رفت مي
  انتظار در ما گفت: «تعادل» به شود شناخته جهان در شد. نخواهيم وارد سياسي اين در توانم نمي حاضر درحال گفت: نيز ايران اير ايران خصوص به ايران داخل هاي ايرالين
  با امكان شده، بسته آنها با كه بزرگي قراردادهاي
  از تعمير به مربوط تكنولوژي تكنيك هانزا لوفت كرد: تاكيد تكنيك هانزا لوفت بازرگاني مدير وضعيت بررسي درحال اما كنم صحبت خصوص گفت: است، داشته خوبي بسيار هاي
  همكاري فراهم كتها شر براي را مهم قطعات برخي
  خريد داريم را هواپيماها مختلف انواع نگهداري برگزار كيش جزيره در كه هوايي نمايشگاه در براساس بتوانيم تا هستيم ايران داخل هاي شركت ها تحريم بروز دليل به ها همكاري اين
  متاسفانه است. نشده انجام تاكنون متاسفانه كه
  كنند داخلي هاي بخش ترين جزيي از يتوانيم داشتم ايراني مشتريان از برخي با را مذاكراتي شد، مان بعدي اقدامات درخصوص بررسي اين نتيجه با ايران آنكه از پس اما شد لغو ايران
  عليه قراردادهاي تاثير منكر توان نمي ديگر سوي
  از ترين اصلي تا گرفته هواپيما موتور خارجي ها شركت اين از بسياري درخواست متاسفانه كنيم. گيري تصميم ايران در عليه ها تحريم رسيد توافق 5به +1
  كشورهاي بويينگ هواپيماسازي شركت از هواپيما
  خريد كنيم. تعمير را هواپيما يك ساختار هاي بخش هواپيماهاي تعمير يا قطعه تامين درخواست لوفت شركت در ما كرد: تصريح وائراش رالف هاي شركت با ما هاي همكاري شد برداشته
  ايران كرهكننده مذا مقامات كه صورتي در زيرا شد،
  ايرباس هستند، خدمات دريافت نيازمند كه هايي بخش در ما كه آنجا از واقع در گفت: وائراش رالف كه دارند را خارج رده از ما عقيده به قديمي هاي شركت برترين از يكي عنوان به تكنيك هانزا تالش در ما شد آغاز دوباره نيز ايران
  داخل را قراردادها اين كه شوند موفق هواپيما خريد
  براي خود نياز تامين براي آنها تا كنيم رويسدهي س تاييد مورد شده شناخته جهان كشورهاي بيشتر نوع اين به دهي سرويس كنيم اعالم مجبوريم ما تا هستيم آن دنبال به هواپيما نگهداري تعمير را همكاريها اين آن، حفظ بر عالوه تا
  هستيم ورود با تا شود مي موفق ايران تنها نه كنند
  نهايي كنند. مراجعه منبع يك به تنها در مختلف هاي ايرالين به تهايم توانس هستيم گذاشتهايم. كنار را هواپيماها مان مشتريان ساير مانند خود ايراني مشتريان به دهيم. ادامه قبل از تر گسترده را نقل حمل ناوگان كشور به جديد
  هواپيماهاي با قرارداد مفاد در كه آنجايي از بلكه كنند
  نوسازي قطعات تامين هواپيما خريد بر عالوه شركت
  اين وجود منفي نكات نيز ها شركت بهترين فعاليت بررسي هواپيما حق شركت پايتخت كردن پيدا هواپيما
  تعمير براي مناسب شركت انتخاب اهميت در دارد وجود نيز هواپيماها به مربوط تجهيزات
  و بايد هواپيماها صاحبان ها ايرالي آنچه واقع در دارد كردن پيدا دنبال به هواپيمايي صاحب يا ايرالين اگر نياز توانيم مي قراردادها اين شدن نهايي
  صورت نتايج كه است الگوي يك يافتن باشند آن دنبال به مربوط امور انجام براي هي حرفي متخصص شركت
  يك قطعات خصوص در هواپيما تعميرات هاي كت
  شر بعدي مهم موضوع دهد. نشان را پروژه انجام كيفيت موارد بايد هستند، خود هواپيماهاي نگهداري تعمير
  به كنيم. تامين را نيازشان
  مورد دارد. وجود آن در تعميركننده شركت كه است محلي انتخاب براي شركت آن الزم خصوصيات عنوان به را زير شركت يك خدمات از بايد يا دارد را تعميرات
  نوع با ارتباط در مشكل يترين اصل نهايت در
  اما كه صورتي در كه دارد اهميت آنجايي از موضوع اين بگيرند. نظر در هواپيماها اساسي تعميرات انجام كند. استفاده حرفهيي مبادالت هواپيما، قطعات كننده تامين هاي
  شركت خود مالكيت تحت هواپيماي بخواهد هواپيما صاحب تعمير امر در متخصص شركت آنكه اول
  نكته را خدمات هزينه پرداخت زيرا است پولي
  مالي ديگر كند واگذار كنند تعمير شركت به تعمير براي را يك واقع در باشد. بيمه مجوز داراي بايد هواپيما اورهال چيست؟ هواپيما اساسي تعميرات كند. مي مشكل
  بسيار قطعات تامين به مربوط هاي هزينه بر عالوه نخواهد كامل بطور بايد مناسب هواپيما نگهداري تعمير شركت تعمير كه است اصطالحي هواپيما اساسي تعميرات هاي شركت اينكه بر عالوه كرد، فراموش
  نبايد به هواپيما نقل حمل براي را يي هزينه هواپيما تعمير را هواپيماها نگهداري تعمير براي الزم گواهي مجوز تعمير هواپيما دم تا دماغه از هواپيما قطعات
  تمامي هستند، قطعات تامين انتظار در هواپيما
  تعميرات از استفاده واقع در شوند. متحمل كننده تعمير شركت معني بدين ها شرك اين براي مجوز صدور باشد. داشته يگيرد. دربرم را آنها بين در قطعات تجهيزات
  همه تجهيزات بازار در كه هم افرادي
  فروشندگان استفاده از تر فه صر به بسيار محلي شركت يك خدمات تعمير هاي شركت مقررات قوانين تمامي آنها كه است افراد از بسياري كه يود مطرح حالي در تعريف
  اين آن انتظار در نيز كنند مي فعاليت هواپيما
  قطعات است. دور هواپيما محل از كه است شركتي سرويس از خود كشور در منطقه يا محلي مقام يك از را هواپيما هواپيما موتور تعمير به تنها را هواپيما اساسي
  تعميرات شركت با ايران قراردادهاي زودتر چه هر تا
  هستند يك انتخاب در كه است ديگري مهم نكته گارانتي كتها شر اين براي بيمه همچنين است. كرده دريافت اساسي تعمير شد گفته كه همانطور اما ماينند،
  مربوط به بتوانند نيز آنها تا شود روشن ايرباس
  بويينگ در شود. گرفته نظر در بايد هواپيما تعمير براي شركت هواپيماها براي هيي حادث هرگونه زيرا است الزم بسيار كه هواپيما از بخشي هر كه است معني اين به
  هواپيما دهند. ادامه خود
  فعاليت خود كار بايد مناسب هواپيما تعميرات شركت يك واقع تحت هواپيما كه صورتي در اما دهد رخ است ممكن اصلي شكل در كه زماني تا دارد نگهداري تعمير به
  نياز روشن قراردادها تكليف كه صورتي در واقع
  در كند. تضمين را آن اتمام از پس زمان از دوره يك براي را براي باشد بيمه پوشش تحت شركت يك مراقبت شود. بازسازي روزرساني بماند، باقي شده اصالح
  خود به مربوط هاي بخش تمامي در وضعيت
  شود، است. شركت كاري جديت دهنده ان نش خوب ضمانت يك ماند. نخواهد باقي بحثي جاي وارده خسارات تامين هاي صندلي كردن اضافه با اگر مثال، عنوان
  به از بسياري ديگر طرف از يشود. بهتر
  هوانوردي تعميراتي شركت كه است قيمتي بعدي مهم موضوع امر در نظرات توصيه اهميت به بعدي موضوع ايجاد هواپيما داخل در تغييري كاري، عايق
  جديد يگيرند. نظر در هواپيماها قطعات تامين تعمير براي صاحب گردد. بازمي هواپيما كننده تعمير شركت انتخاب شده هواپيما اساسي تعميرات درگير واقع در شود هانزا لوفت مانند دنيا مطرح بزرگ كتهاي
  شر سرانجام ببينند تا هستند منتظر نيز
  تكنيك بين در كه باشند داشته نظر در بايد هواپيما صاحبان ساير تجربه شامل صيهها تو انواع به بايد ايرالين هواپيما موارد تمامي هواپيما اساسي تعميرات واقع در
  است. يشود چه ايرباس بويينگ با ايران
  قراردادهاي است متفاوت تعميرات قيمت تعميراتي، هاي كت شر در بايد را موضع اين باشند. داشته دسترسي مشتريان سكان استاباليزر، بال، داخلي، خارجي قطعات موتور، نوع هر براي اساسي تعميرات اجراي واقع در شهرسازي راه
  گروه بندهاي در گفتم هم تر پيش كه همانطور
  زيرا را خدمات بهترين كه شركتي ها، كت شر اين بين از بايد كه كساني از فعال هاي شركت تمام كه داشت خاطر در دهد. پوشش را هواپيما ابزار برق قطعات صاحب ايرالين كه دارد بستگي اين به هواپيما صاحب يا كه جهان سراسر در نفر هزاران براي هواپيماسازي بزرگ شركت دو اين با
  قرارداد اين البته كنند. انتخاب را يدهد ارائه قيمت ترين نازل با اعالم يكنند تعريف آنها فعاليت از طبيعي بطور كردن تميز شامل هواپيما نگهداري تعمير اصل تحت هواپيماي كه برسد درك به هواپيما موضوع هواپيما، خريد حال در يا هستند
  هواپيما باالترين كه شركتي كه باشند داشته نظر در بايد نيز را نكته استفاده نهايت در هستند خوب چقدر آنها كه كنند مي بردن باال براي هواپيما مختلف قطعات روزرساني به دارد نياز خدمات نوع اين به زمان چه مالكيتش است. مهم بسيار ها پرنده اين تعميرات تعمير بحث به آنها از هواپيما خريد بر عوه
  ال نيست باال هم خدماتش كيفيت لزوما دهد مي را قيمت يكنند توصيه ديگران به را شركت اين خدمات از است. موجود وضع حفظ با قطعات اين وري بهره هواپيماهاي مورد در خدمات نوع اين ارائه اينكه حالت، ترين خوشبينانه در هواپيماها تمامي زيرا نيز هواپيماها قطعات تامين
  نگهداري(اورهال) است. شده
  اشاره نيست. بد شان خدمات تر قيمت ارزان هاي كت شر بالعكس بيشتر بايد ها ين ايرال صاحبان بنابراين يبرند، بهره تعميرات خصوص در هواپيمايي هاي شركت از بسياري ميشود آغاز پارامترهايي چه انجام با آنها يا بهروزرساني اساسي، تعميرات به است
  ممكن بويينگ بار قرارداد شدن اجرايي اينكه نهايت
  در هواپيما صاحبان عوامل اين تمامي گرفتن نظر در با رزومه يافتن خصوص در مستقل هاي ان سازم سايت در تعمير كلي بطور كابين نوسازي نقاشي، يي، حرفه اين انجام اينكه كشيد خواهد طول مدت چه كلي بطور البته كه باشند داشته نياز
  نگهداري هوانوردي صنعت براي جهات بسياري از ايرباس
  و شركت بهترين زمان ترين كوتاه در آگاهانه ماينند تو انجام در آنها شهرت حسن كتها شر اين هاي ليت فعا هواپيما از متحرك قطعات موتور در نگهداري تاثير هواپيماها بهرهوري روي اندازه چه تا تعميرات مختلف انواع براي مناسب اساسي تعميرات
  انجام را خود هواپيماهاي اورهال تعميرات براي را تعميركار كنند. جستوجو شان خدما مختلف هاي شركت به خصوص اين در دارند تخصص شركت خود آيا اينكه نهايت در گذاشت خواهد گذاري سرمايه صبر زمان، موضوع سه به هواپيما در را ايران نياز تواند مي دارد اهميت
  ايران كنند. انتخاب در حتي كه داشت نظر در بايد نيز را نكته اين يدهند. خدمات هواپيمايي اين انجام توانايي هواپيماها صاحب هواپيمايي دارد. بستگي كند. تامين هوايي مختلف هاي بخش
فاصله اندك ايران با اروپايي‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/9/2
فاصله اندك ايران با اروپايي‌ها
«تعادل» وضعيت صنعت تعمير و نگهداري هواپيما در كشور را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي  سارا حامدي

ماه‌هاست كه بحث خريد هواپيما از بويينگ و ايرباس و نوسازي ناوگان هوايي كشور به اصلي‌ترين موضوع و تيتر اول روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي كشور تبديل شده است، اما در سايه اين اخبار وضعيت تعمير و نگهداري هواپيماها براي حفظ ناوگان هوايي فعلي كشور مورد بي‌توجهي مديران و مسوولان صنعت هوانوردي كشور قرار گرفته است.

بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران صنعت هوانوردي اعلام مي‌كنند كه با وجود بي‌مهري و بي‌توجهي مسوولان كشور تحولات دلگرم‌كننده‌يي در زمينه تعمير و نگهداري هواپيماها در كشور رخ داده است كه مي‌تواند نويددهنده دستاوردهاي بزرگي براي آينده كشور باشد.

در واقع نبايد فراموش كرد كه همآنقدر كه بازار فروش هواپيماهاي مسافربري و تجاري اهميت دارد بازار جهاني خدمات تعميرات و نگهداري هواپيماهاي تجاري نيز ارزشمند است. سابقه طولاني ايران در صنعت تعمير هواپيما

براساس گزارش يك تيم مشترك از شركت‌هاي «بك‌اويشن‌سولوشن»(Back Aviation Solution) حجم بازار خدمات تعميرات و نگهداري هواپيما در سال 2003، برابر 36.1‌ميليارد دلار محاسبه شده است كه از اين مقدار 10.5‌ميليارد دلار مربوط به بخش تعميرات و نگهداري موتور، 8.2‌ميليارد دلار سهم خدمات سرويس و نگهداري هواپيما در خط پرواز، 10.7‌ميليارد دلار سهم تعميرات سنگين (اورهال) و اصلاحات فني و همچنين 6.7‌ميليارد دلار سهم بخش تعميرات قطعات و متعلقات شده است. اعداد اعلام شده به خوبي نشان‌دهنده حجم فوق‌العاده‌يي است كه شركت‌هاي حمل و نقل هوايي در بخش تعمير و نگهداري هواپيما هزينه مي‌كنند، است.

در واقع اهميت و ارزش تعميرات نگهداري به گونه‌يي است كه از پارامترهاي مهم و كليدي در انتخاب و بهره‌برداري هواپيماها در خطوط هوايي دنيا است. صنعت هوايي كشور در طول سال‌هاي دفاع مقدس تجربيات ارزنده‌يي در اين زمينه كسب كرده است.

 همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي گسترده‌يي توسط ارگان‌هاي مختلف در زمينه طراحي، ساخت، مونتاژ، تعمير و نگهداري هواپيماهاي مختلف صورت گرفته است.

ايران نيز در بخش تعمير و نگهداري هواپيما داراي سابقه خوبي است. به عنوان مثال، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در امر تعمير و نگهداري سوابق خوبي دارد و موفق شده تا هواپيماهاي بوئينگ 727 و 737 و فوكر 100 را تعميرات اساسي كند و تمامي اين اقدامات در حالي انجام مي‌شود كه كل هزينه ارزي اين تعميرات كمتر از 500هزار دلار است.

علاوه بر ايران اير، شركت‌هاي بسياري نيز در امر تعميرات هواپيما در ايران فعال بوده و موفق شده‌اند تا استانداردهاي مورد نياز بين‌المللي را نيز به دست آورند.

تعمير اساسي هواپيماهاي فالكن، تعميرات اساسي هواپيماي اف 27 فرندشيپ، تعميرات هواپيماهاي اف28، تعميرات اساسي هواپيماي ‌اي.تي.آر42 و ‌اي.تي.آر72، برنامه‌ريزي براي تعمير و سرويس قطعات مختلف هواپيماها از جمله اقداماتي است كه شركت‌هاي تعميرات هواپيما در داخل كشور موفق به انجام آنها شده‌اند.

نكته‌يي كه نبايد فراموش كرد آن است كه ناوگان هوايي كشور ناوگاني قديمي و عمدتا ملكي است و سن و سال هواپيماها نيز به هم نزديك است و مي‌توان براي جايگزيني آنها تصميم مشترك گرفت.

از سوي ديگر حمل و نقل هوايي جوابگوي تقاضاي بازار نيست و براي توسعه تحت فشار است و هنوز دوران رشد خود را طي نكرده است و در صورت مهيا بودن شرايط و امكانات، بيشترين رشد جهاني حمل و نقل هوايي در ايران خواهد بود كه البته بايد براي آن برنامه‌ريزي شود.

 از آنجايي كه هنوز در كشورهاي همسايه، امكانات تعمير و نگهداري كليه هواپيماهاي موجود منطقه راه‌اندازي نشده است و ظرفيت‌هاي خاصي نيز در اين وجود دارد فرصت بسيار خوبي محسوب مي‌شود. نقاط قوت تعمير و نگهداري هواپيما

مهم‌ترين نقطه قوت ايران داشتن سابقه طولاني در بخش هوايي، اعم از صنعت تعمير و نگهداري، ساخت، بازرگاني يا حتي آموزش فني حرفه‌يي و آكادميك در بخش هوايي است. به همين دليل انبوهي از نيروي كار متخصص و با تجربه در اين بخش در كشور وجود دارد. علاوه بر اين، ظرفيت موسسات آموزشي اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش موجود در صنايع براي آموزش و وارد كردن نيروي كار مورد نياز بسيار بالاست. اين موضوع يكي از نقاط قوت ايران است كه در بسياري از كشورهاي همسايه ما بي‌نظير است. اين امكان به راحتي وجود دارد كه نيروهاي جوان به سرعت گواهينامه‌هاي خاص تعميراتي در هر زمينه‌يي را كسب كنند.

ارزان بودن نيروي كار متبحر و متخصص از ديگر نقاط قوت ايران به شمار مي‌رود كه داراي رتبه‌بندي معتبر بين‌المللي است. نبايد فراموش كرد، دستمزد تعميركاران هواپيما در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي هم‌رده و كليه كشورهاي اروپايي پايين‌تر است. همچنين از نظر كيفيت كار نيز، سطح كيفي كار هوايي در ايران با كشورهاي پيشرفته اروپايي قابل مقايسه است. تمامي اين موارد در كنار يكديگر موجب مي‌شود تا فراموش نكنيم، ايران مي‌تواند با خريد هواپيماهاي جديد و نهايي كردن قراردادهاي خود با بويينگ و ايرباس نه تنها جايگاه خود را در بازار جهاني هوايي بازيابد بلكه موفق شود همزمان در خصوص تعمير و نگهداري هواپيماها نيز فعاليت كند. بالاتر از كشورهاي منطقه

يك كارشناس هواپيما معتقد است كه ايران در خصوص تعمير هواپيما نه تنها از كشورهاي منطقه بالاتر است بلكه فاصله زيادي با اروپا ندارد.

امير ملكي، مهندس تعميرات هوانوردي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه امكانات تعميرات هواپيمايي در ايران از دو بعد توانايي و وجود زيرساخت در كشور و از نظر وجود و دريافت گواهينامه‌هاي معتبر بين‌المللي قابل بررسي است، گفت: در خصوص توانايي و بودن زيرساخت‌هاي مورد نياز در كشور براي فعال بودن در بخش تعميرات هواپيما بايد بگويم كه برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه ايران از اين لحاظ در بين كشورهاي منطقه و حتي در مقايسه با كشور تركيه در جايگاه بالاتري قرار دارد و در مقايسه با كشورهاي اروپايي نيز تا رسيدن به جايگاه آنها فاصله زيادي ندارد.

اين كارشناس تعميرات هواپيما ادامه داد: همچنين ايران از نظر نيروي انساني، تجهيزات مورد نياز نيز داراي امكانات مقتضي است و مي‌توان گفت وضعيت خوبي دارد.

امير ملكي تصريح كرد: موضوع مهم آن است كه ايران از لحاظ دارا بودن گواهينامه‌هاي معتبر بين‌المللي مورد نياز براي تعميرات هواپيما با كشورهاي بنام در اين بخش فاصله بسيار زيادي دارد كه البته بايد بگويم كه اين فاصله طي دهه گذشته به وجود آمده است.

وي افزود: پيش از آنكه در رابطه با دريافت و تمديد گواهينامه‌هاي بين‌المللي دچار مشكل شويم، شركت هواپيمايي ملي ايران (ايران‌اير) عضو اتحاديه هوانوردي اروپا بود و به عنوان يك عضو رسمي اين اتحاديه در زمينه تعميرات هواپيماها فعاليت مي‌كرد.

اين كارشناس تعميرات هواپيما تصريح كرد: اين عضويت موجب مي‌شد تا شركت هواپيمايي ايران اير بتواند در تمامي بخش‌هاي تعميراتي اعم از تعميرات سبك و سنگين و تعميرات قطعات در حوزه برق، الكترونيك و مكانيكي فعاليت كند كه البته مجموعه تمامي اين فعاليت‌ها بر اساس دستورالعمل‌هاي اتحاديه هوانوردي انجام مي‌شد.

امير ملكي با اشاره به اينكه پس از ايران اير، شركت‌هاي هواپيمايي ماهان و آسمان نيز موفق شدند تا گواهينامه بين‌المللي تعمير هواپيما را دريافت كنند، گفت: البته اين گواهينامه‌ها تنها در خصوص تعميرات سبك هواپيماها بود.

ملكي ادامه داد: اگر در آن زمان كه ايران‌اير، ماهان و آسمان گواهينامه‌هاي بين‌المللي دريافت كرده بودند به سايت اتحاديه هوانوردي اروپا سر مي‌زديد نام ايران اير را به عنوان شركت عضوي كه تمامي تعميرات هواپيما اعم از هيدروليك و نيومتيك و... (به جز برق و الكترونيك) و شركت ماهان به عنوان شركتي كه تعميرات سبك را انجام مي‌داد مي‌ديديد.

اين كارشناس تعميرات هواپيما تاكيد كرد: از آنجايي كه اعتبار اين گواهينامه‌هاي بين‌المللي سالانه بوده و براي دريافت مجدد آنها نياز است كه شركت داراي گواهينامه مميزي شده و حق عضويت نيز پرداخت كند، اما شركت ايران اير به هر دليلي موفق نشد تا دوباره اين گواهينامه بين‌المللي را دريافت كرده و عضو اتحاديه هوانوردي اروپا باقي بماند.

امير ملكي تصريح كرد: همانطور كه گفتم ما در كشور از بعد تجهيزات هواپيماها مشكلي نداريم، زيرا ايران صاحب بيشتر تجهيزاتي است كه در هواپيماها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ملكي افزود: نكته مهم آنكه تجهيزات هواپيماها به دو بخش تجهيزاتي كه با روغن اسكايدرول كار مي‌كنند و تجهيزاتي كه با روغن هيدروليك كار مي‌كنند تقسيم مي‌شوند.

وي ادامه داد: در كشور ما برخي شركت‌هاي تعميرات هواپيما داراي كارگاه تعمير تجهيزات هيدورليك و اسكايدرول هستند اما شركت‌هاي هواپيمايي كمتر از امكانات اين شركت‌ها استفاده مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند تا كار تعميرات خود را به شركت‌هاي خارجي بسپارند.

اين كارشناس تعميرات هواپيما تاكيد كرد: بررسي اين موضوع كه چرا براي حفظ گواهينامه‌هاي بين‌المللي و عضويت در اتحاديه هوانوردي اروپا كوششي نشد را نمي‌توان به تحريم‌هايي كه عليه ايران تحميل مي‌شد، ربط داد. زيرا درست است كه تحريم‌ها موجب شد تا محدوديت‌هايي ايجاد شوند، اما امروز هم كه اين محدوديت‌ها تا اندازه‌يي برداشته شده‌اند باز هم حركتي آن طور كه بايد و شايد براي دريافت مجدد اين گواهينامه‌هاي بين‌المللي انجام نمي‌شود.

امير ملكي گفت: به اعتقاد من يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم تلاش براي دريافت گواهينامه‌هاي بين‌المللي تعمير هواپيما و تمديد آنها مشكلات مربوط به مديريت هوانوردي در كشور است و تحريم تنها يك بهانه براي پوشش كم‌كاري‌هاي مديران حمل و نقل هوايي در كشور ماست.

ملكي با اشاره به موازي‌كاري‌هاي انجام شده در كشورگفت: معتقدم هنگامي دريك بخش يك بار سرمايه‌گذاري شد نيازي به سرمايه‌گذاري موازي نيست به عنوان مثال زماني كه ما در كشور، شركتي قوي در امر تعميرات هواپيما داريم ديگر نيازي نيست كه مركز تعميرات جديدي تاسيس كنيم.

اين كارشناس تعميرات هواپيما ادامه داد: ما مي‌توانيم به جاي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها در مواردي سرمايه‌گذاري كنيم كه در آنها دچار كمبود هستيم.

امير ملكي تاكيد كرد: همانطور كه گفتم تحريم‌ها موجب ابطال گواهينامه‌هاي بين‌المللي در كشور ما نشد بلكه دلايل ديگري داشت كه البته مسوولان بهتر از من در جريان اين دلايل هستند.

ملكي افزود: در واقع به اعتقاد من كلمه تحريم به يك دستاويز براي مديراني كه به روزمرگي عادت دارند تبديل شده و آنها به دنبال آن هستند تا كم‌كاري‌هاي خود را با تحريم توجيه كنند.نویسنده:
آمادگي «لوفت‌ هانزا تكنيك» براي گسترش همكاري با ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/9/2
آمادگي «لوفت‌ هانزا تكنيك» براي گسترش همكاري با ايران


گروه راه و شهرسازي  

«رالف وائراش» مدير بازرگاني لوفت هانزا تكنيك در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه اين شركت تعميرات و اورهال هواپيما قبلا نيز با ايرلاين‌هاي داخل ايران به خصوص ايران اير همكاري‌هاي بسيار خوبي داشته است، گفت: متاسفانه اين همكاري‌ها به دليل بروز تحريم‌ها عليه ايران لغو شد اما پس از آنكه ايران با كشورهاي 1+5 به توافق رسيد و تحريم‌ها عليه ايران برداشته شد همكاري‌هاي ما با شركت‌هاي داخل ايران نيز دوباره آغاز شد و ما در تلاش هستيم تا علاوه بر حفظ آن، اين همكاري‌ها را گسترده‌تر از قبل ادامه دهيم.

مدير بازرگاني لوفت هانزا تكنيك درخصوص تصميم ايجاد تاسيسات مربوط به تعمير و اورهال هواپيما در ايران و همكاري فني اين شركت با شركت‌هاي تعمير و نگهداري در داخل ايران نيز گفت: درحال حاضر نمي‌توانم در اين خصوص صحبت كنم اما درحال بررسي وضعيت شركت‌هاي داخل ايران هستيم تا بتوانيم براساس نتيجه اين بررسي درخصوص اقدامات بعدي‌مان در ايران تصميم‌گيري كنيم.

رالف وائراش تصريح كرد: ما در شركت لوفت هانزا تكنيك به عنوان يكي از برترين شركت‌هاي تعمير و نگهداري هواپيما به دنبال آن هستيم تا به مشتريان ايراني خود مانند ساير مشتريان‌مان خدمات بدهيم و در كنار آن همكاري‌هايمان را گسترده و گسترده‌تر كنيم اما نبايد فراموش شود كه اين سرويس‌ها و خدمات فقط در حد توان فني ما خواهد بود و ما به موضوعات بين‌المللي و سياسي وارد نخواهيم شد.

مدير بازرگاني لوفت هانزا تكنيك تاكيد كرد: در نمايشگاه هوايي كه در جزيره كيش برگزار شد، مذاكراتي را با برخي از مشتريان ايراني داشتم متاسفانه درخواست بسياري از اين شركت‌ها درخواست تامين قطعه يا تعمير هواپيماهاي قديمي و به عقيده ما از رده خارج را دارند كه ما مجبوريم اعلام كنيم سرويس‌دهي به اين نوع هواپيماها را كنار گذاشته‌ايم.

وي ادامه داد: در واقع ايرلاين‌هاي ايراني بايد به دنبال نوسازي و به روز كردن هواپيماهاي تحت مالكيت خود باشند تا ما در لوفت هانزا تكنيك بتوانيم به آنها سرويس بدهيم.

مدير بازرگاني لوفت هانزا تكنيك دليل اينكه اين شركت موفق شده تا به عنوان بهترين و برترين شركت فعال در تعمير و نگهداري هواپيما در جهان شناخته شود به «تعادل» گفت: ما در لوفت هانزا تكنيك تكنولوژي مربوط به تعمير و نگهداري انواع مختلف هواپيماها را داريم و مي‌توانيم از جزيي‌ترين بخش‌هاي داخلي و خارجي و موتور هواپيما گرفته تا اصلي‌ترين بخش‌هاي ساختار يك هواپيما را تعمير كنيم.

رالف وائراش گفت: در واقع از آنجا كه ما در بيشتر كشورهاي جهان شناخته شده و مورد تاييد هستيم توانسته‌ايم به ايرلاين‌هاي مختلف در بخش‌هايي كه نيازمند دريافت خدمات هستند، سرويس‌دهي كنيم تا آنها براي تامين نياز خود تنها به يك منبع مراجعه كنند.نویسنده:
اهميت انتخاب شركت مناسب براي تعمير هواپيما
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/9/2
اهميت انتخاب شركت مناسب براي تعمير هواپيما


گروه راه و شهرسازي  

 براي هزاران نفر در سراسر جهان كه يا صاحب هواپيما هستند يا در حال خريد هواپيما، موضوع تعميرات اين پرنده‌ها بسيار مهم است.

زيرا تمامي هواپيماها در خوشبينانه‌ترين حالت، ممكن است به تعميرات اساسي، به‌روزرساني يا نگهداري نياز داشته باشند كه البته بطور كلي انجام تعميرات اساسي مناسب براي انواع مختلف هواپيما به سه موضوع زمان، صبر و سرمايه‌گذاري بستگي دارد.

در واقع اجراي تعميرات اساسي براي هر نوع هواپيما به اين بستگي دارد كه ايرلاين صاحب هواپيما به درك برسد كه هواپيماي تحت مالكيتش چه زمان به اين نوع خدمات نياز دارد و اينكه ارائه اين نوع خدمات در مورد هواپيماهاي آنها با انجام چه پارامترهايي آغاز مي‌شود و چه مدت طول خواهد كشيد و اينكه انجام اين تعميرات تا چه اندازه روي بهره‌وري هواپيماها تاثير خواهد گذاشت و در نهايت اينكه آيا خود شركت هواپيمايي و صاحب هواپيماها توانايي انجام اين نوع تعميرات را دارد يا بايد از خدمات يك شركت حرفه‌يي استفاده كند. تعميرات اساسي هواپيما چيست؟

 تعميرات اساسي هواپيما اصطلاحي است كه تعمير تمامي قطعات هواپيما از دماغه تا دم هواپيما و تعمير همه تجهيزات و قطعات در بين آنها را دربرمي‌گيرد. اين تعريف در حالي مطرح مي‌شود كه بسياري از افراد تعميرات اساسي هواپيما را تنها به تعمير موتور هواپيما مربوط مي‌دانند، اما همانطور كه گفته شد تعمير اساسي هواپيما به اين معني است كه هر بخشي از هواپيما كه نياز به تعمير و نگهداري دارد تا زماني كه در شكل اصلي خود اصلاح شده باقي بماند، به‌روزرساني و بازسازي شود.

به عنوان مثال، اگر با اضافه كردن صندلي‌هاي جديد و عايق كاري، تغييري در داخل هواپيما ايجاد شود در واقع درگير تعميرات اساسي هواپيما شده است. در واقع تعميرات اساسي هواپيما تمامي موارد موتور، قطعات خارجي و داخلي، بال، استابلايزر، سكان و قطعات برق و ابزار هواپيما را پوشش مي‌دهد.  در اصل تعمير و نگهداري هواپيما شامل تميز كردن و به‌روزرساني قطعات مختلف هواپيما براي بالا بردن بهره‌وري اين قطعات با حفظ وضع موجود است.  بسياري از شركت‌هاي هواپيمايي در خصوص تعميرات حرفه‌يي، نقاشي، نوسازي كابين و بطور كلي تعمير و نگهداري در موتور و قطعات متحرك از هواپيما تخصص دارند و در اين خصوص به شركت‌هاي مختلف هواپيمايي خدمات مي‌دهند.

 پيدا كردن پايتخت شركت حق هواپيما

 اگر ايرلاين يا صاحب هواپيمايي به دنبال پيدا كردن يك شركت متخصص و حرفه‌يي براي انجام امور مربوط به تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود هستند، بايد موارد زير را به عنوان خصوصيات لازم آن شركت براي انتخاب و انجام تعميرات اساسي هواپيماها در نظر بگيرند.

نكته اول آنكه شركت متخصص در امر تعمير و اورهال هواپيما بايد داراي مجوز و بيمه باشد. در واقع يك شركت تعمير و نگهداري هواپيما مناسب بايد بطور كامل مجوز و گواهي لازم براي تعمير و نگهداري هواپيماها را داشته باشد. صدور مجوز براي اين شركت‌ها بدين معني است كه آنها تمامي قوانين و مقررات شركت‌هاي تعمير هواپيما را از يك مقام محلي يا منطقه در كشور خود دريافت كرده است. همچنين بيمه براي اين شركت‌ها بسيار لازم است زيرا هرگونه حادثه‌يي براي هواپيماها ممكن است رخ دهد اما در صورتي كه هواپيما تحت مراقبت يك شركت و تحت پوشش بيمه باشد براي تامين خسارات وارده جاي بحثي باقي نخواهد ماند.

موضوع بعدي به اهميت توصيه و نظرات در امر انتخاب شركت تعمير‌كننده هواپيما بازمي‌گردد. صاحب هواپيما و ايرلاين بايد به انواع توصيه‌ها شامل تجربه ساير مشتريان دسترسي داشته باشند. اين موضع را بايد در خاطر داشت كه تمام شركت‌هاي فعال از كساني كه بطور طبيعي از فعاليت آنها تعريف مي‌كنند و اعلام مي‌كنند كه آنها چقدر خوب هستند و در نهايت استفاده از خدمات اين شركت را به ديگران توصيه مي‌كنند بهره مي‌برند، بنابراين صاحبان ايرلاين‌ها بايد بيشتر در سايت سازمان‌هاي مستقل در خصوص يافتن رزومه فعاليت‌هاي اين شركت‌ها و حسن شهرت آنها در انجام خدمات‌شان جست‌وجو كنند.

اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه حتي در بررسي فعاليت بهترين شركت‌ها نيز نكات منفي وجود دارد در واقع آنچه ايرلاين‌ها و صاحبان هواپيماها بايد به دنبال آن باشند يافتن يك الگوي است كه نتايج و كيفيت انجام پروژه را نشان دهد. موضوع مهم بعدي محلي است كه شركت تعميركننده در آن وجود دارد. اين موضوع از آنجايي اهميت دارد كه در صورتي كه صاحب هواپيما بخواهد هواپيماي تحت مالكيت خود را براي تعمير به شركت تعمير كنند واگذار كند ديگر نخواهد علاوه بر هزينه‌هاي مربوط به تامين قطعات و تعمير هواپيما هزينه‌يي را براي حمل و نقل هواپيما به شركت تعمير‌كننده متحمل شوند. در واقع استفاده از خدمات يك شركت محلي بسيار به صرفه‌تر از استفاده از سرويس شركتي است كه از محل هواپيما دور است.

گارانتي نكته مهم ديگري است كه در انتخاب يك شركت براي تعمير هواپيما بايد در نظر گرفته شود. در واقع يك شركت تعميرات هواپيما مناسب بايد كار خود را براي يك دوره از زمان پس از اتمام آن را تضمين كند. يك ضمانت خوب نشان‌دهنده جديت كاري شركت است.

موضوع مهم بعدي قيمتي است كه شركت تعميراتي براي تعمير و تامين قطعات هواپيماها در نظر مي‌گيرند. صاحبان هواپيما بايد در نظر داشته باشند كه در بين شركت‌هاي تعميراتي، قيمت تعميرات متفاوت است و بايد از بين اين شركت‌ها، شركتي كه بهترين خدمات را با نازل‌ترين قيمت ارائه مي‌دهد را انتخاب كنند. البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشند كه شركتي كه بالاترين قيمت را مي‌دهد لزوما كيفيت خدماتش هم بالا نيست و بالعكس شركت‌هاي ارزان قيمت‌تر خدمات‌شان بد نيست.

با در نظر گرفتن تمامي اين عوامل صاحبان هواپيما مي‌توانند آگاهانه و در كوتاه‌ترين زمان بهترين شركت تعميركار را براي تعميرات و اورهال هواپيماهاي خود را انتخاب كنند.

 نویسنده:
چالش تامين قطعات هواپيما
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/9/2
چالش تامين قطعات هواپيما


علي حيدرآباديان  

كارشناس تعميرات هواپيمادرست است شركت‌هايي كه در داخل كشور در امر تعمير و نگهداري هواپيما فعاليت مي‌كنند، در خصوص اورهال (نگهداري) و تعمير هواپيماهايي كه در داخل كشور پرواز مي‌كنند، مشكلي ندارند و مي‌توانند با امكاناتي كه در دسترس خود دارند مشكلات فني اين هواپيماها را حل كنند اما اين شركت‌هاي تعميرات هواپيما با مشكلات مربوط به تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز براي تعمير هواپيماها روبه‌رو هستند كه البته به هيچ عنوان مشكل كوچكي نيست.

مشكل ديگر اين شركت‌هاي تعميرات هواپيما به عدم دسترسي اين شركت‌ها به كتاب‌هاي مربوط به اطلاعات قطعات هواپيما كه از سوي كارخانه‌هاي توليد‌كننده قطعات و تجهيزات هواپيما منتشر مي‌شود، بازمي‌گردد.

از آنجا كه تهيه اين كتاب‌هاي حاوي اطلاعات بايد از طريق شركت‌ها و كارخانه‌هاي توليد‌كننده اروپايي و امريكايي انجام شود و درحال حاضر دسترسي به اين شركت‌ها براي شركت‌هاي ايراني ميسر نيست در نتيجه شركت درخصوص دسترسي به اطلاعات به روز دچار مشكل هستند.

شركت‌هاي تعميرات هواپيما دايما براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز خود در خصوص قطعات و تجهيزات با شركت‌هاي بزرگ و به نامي مانند بويينگ و ايرباس در حال مكاتبه هستند اما به عنوان مثال، شركت هواپيماسازي و تامين قطعات بويينگ به اين مكاتبات پاسخي نمي‌دهد و كنسرسيوم هواپيماسازي و تجهيزات هواپيما ايرباس نيز در پاسخ‌هاي خود كمك چنداني به اين شركت‌هاي داخلي نمي‌كند و همين موضوع سبب مي‌شود تا شركت‌هاي تعميرات هواپيماي داخل كشور هر روز بر تعداد مشكلاتشان اضافه شود.

از سوي ديگر، شركت هواپيماسازي و تامين قطعات ايرباس نيز براي تامين قطعات براي شركت‌هاي ايراني نيز با مشكل روبه‌روست زيرا بايد نياز تعداد زيادي از مصرف‌كنندگان قطعات هواپيما را برطرف كند و از آنجا كه خريداران ايراني قطعات و تجهيزات هواپيما با مشكلات مختلفي مانند مشكل در تامين فاينانس و ارتباط با بانك براي انتقال پول خريد اين تجهيزات درگير هستند در نتيجه شركت ايرباس بيشتر تمايل دارد با شركت‌هايي كه مشكلات كمتري دارند، معامله كند.

درست است كه پس از توافق ايران با كشورهاي 1+5 و اجرايي شدن برجام شاهد بروز اتفاقات نسبتا خوبي در حوزه حرمل و نقل هوايي كشور هستيم اما متاسفانه تاثير برجام روي وضعيت شركت‌هاي تعميرات هواپيما به خصوص شركت‌هاي خصوصي چندان زياد نبوده و مشكلات اين شركت‌ها هنوز بر سر جاي خود باقي مانده است.

هر چند در اين مدت، تعدادي از قطعات مورد نياز هم از سوي شركت سازنده تامين شد اما بنا بر اعلام فعالان اين صنعت، تغييري در رويه شركت‌هاي سازنده ايجاد نشده و هنوز شركت‌هاي هواپيماي به‌شدت با مشكل تامين قطعات روبرو هستند. با وجودي كه ايران قرارداد ۱۱۸فروند خريد ايرباس را با شركت سازنده به امضا رسانده است اما همين موضوع هم نتوانست آنها را نسبت به همكاري بيشتر با شركت‌هاي ايراني مجاب كند.

شركت‌هاي سازنده به بهانه‌هاي مختلف با ما همكاري نمي‌كنند و همين موضوع منجر به زمين گير شدن تعداد زيادي از هواپيماها شده است. انتظار مي‌رفت كه حداقل شركت‌هاي سازنده پس از قراردادهاي بزرگي كه با آنها بسته شده، امكان خريد برخي قطعات مهم را براي شركت‌ها فراهم كنند كه متاسفانه تاكنون انجام نشده است.

از سوي ديگر نمي‌توان منكر تاثير قراردادهاي خريد هواپيما از شركت هواپيماسازي بويينگ و ايرباس شد، زيرا در صورتي كه مقامات مذاكره‌كننده براي خريد هواپيما موفق شوند كه اين قراردادها را نهايي كنند نه تنها ايران موفق مي‌شود تا با ورود هواپيماهاي جديد به كشور ناوگان حمل و نقل را نوسازي كنند بلكه از آنجايي كه در مفاد قرارداد با اين شركت علاوه بر خريد هواپيما تامين قطعات و تجهيزات مربوط به هواپيماها نيز وجود دارد در صورت نهايي شدن اين قراردادها مي‌توانيم نياز شركت‌هاي تعميرات هواپيما در خصوص قطعات مورد نيازشان را تامين كنيم.

اما در نهايت اصلي‌ترين مشكل در ارتباط با شركت‌هاي تامين‌كننده قطعات هواپيما، مبادلات مالي و پولي است زيرا پرداخت هزينه خدمات را بسيار مشكل مي‌كند.

نبايد فراموش كرد، علاوه بر اينكه شركت‌هاي تعميرات هواپيما در انتظار تامين قطعات هستند، فروشندگان و افرادي هم كه در بازار تجهيزات و قطعات هواپيما فعاليت مي‌كنند نيز در انتظار آن هستند تا هر چه زودتر قراردادهاي ايران با شركت بويينگ و ايرباس روشن شود تا آنها نيز بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.

در واقع در صورتي كه تكليف قراردادها روشن شود، وضعيت در تمامي بخش‌هاي مربوط به هوانوردي بهتر مي‌شود. از طرف ديگر بسياري از شركت‌هاي بزرگ و مطرح دنيا مانند لوفت هانزا تكنيك نيز منتظر هستند تا ببينند سرانجام قراردادهاي ايران با بويينگ و ايرباس چه مي‌شود زيرا همانطور كه پيش‌تر هم گفتم در بندهاي قرارداد با اين دو شركت بزرگ هواپيماسازي علاوه بر خريد هواپيما از آنها به بحث تعمير و نگهداري(اورهال) و تامين قطعات هواپيماها نيز اشاره شده است.

در نهايت اينكه اجرايي شدن قرارداد بار بويينگ و ايرباس از بسياري جهات براي صنعت هوانوردي ايران اهميت دارد و مي‌تواند نياز ايران را در بخش‌هاي مختلف هوايي تامين كند.نویسنده:

  نگاه Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  9
  نكسم
  feature@taadolnewspaper.ir 66420769 تجاري
  واحدهاي برآمدن ركود
  دل يكند
  از بررسي را النشهرها در السازي» «مگام فرهنگي اجتماعي اقتصادي، پيامدهاي
  «تعادل» بخش در گذاري سرمايه يكي گذشته از امالك
  ملك سودآورترين نترين مطمئ
  از گذاري سرمايه هاي ساز
  روش ساخت بازار در انحرافي جريان
  معرفي تنوع است. شده
  شناخته هاي بخش در گذاري
  سرمايه از يكي ملك بازار
  مختلف رفيعي
  ايمان ايراني كاالهاي ويژه الهاي روشني| شهرسازي|شهال راه
  گروه بخش اين جذابيت مسكن
  رازهاي كارشناس دانشگاه اقتصاد استاد بغزيان، آلبرت حال همين در الماس تيراژه، اكباتان، مگامال كوروش،
  پاالديوم، به بنا كه طوري به
  است تجاري مجتمع توليد افزايش با اينكه بيان با تهران براي شايد و... تجريش ارگ مدني، هايپراستار
  ايران، شرايط اقتضاي بازار
  نياز هستيم، ايران هويتي ماهيتي شكلي، تغيير دنبال به زرق دوستانه، تفريحي تهاي گش جز مردم از
  بسياري افت شاهد دولتي هاي گذاري سياست
  اقتصادي كور تقليد بيانگر ضابطه بي هاي مگاما ساخت گفت: نداشته ديگري مفاهيم روز به لوكس كاالهاي برق
  و در ساز ساخت صنعت مختلف هاي بخش در
  خيز هست. دوبي تركيه مانند كشورهايي از كورانه از برخي ديدگاه از باال بلند تاي ليس اين اما
  باشد. بخش تزريق از پس ها ال س اين در ودهايم.
  كشور مطالعه بدون ضابطه بي كشورها اين گفت: بغزيان پول حبس همچون وسيعي مفاهيم داراي
  كارشناسان «مسكن ساخت بخش در كشور بودجه از
  زيادي بند بند روي بلكه دهد ان نش تجاري امالك ساخت وارد است. كالن سرمايه
  خواب كه مالي بزرگ انضباطي بي اين تبعات شاهد
  مهر» مطالعه مراكز اين ساختي رو ساختي زير عوامل ايران در تجاري هاي مجتم افزايش حاضر
  درحال بخش دو در بزرگ ركود دو آمدن وجود به
  مستوجب هاي مجتم از يك هر احداث براي مثال طور به شده تبديل انكارناپذير امري به شهرها كالن در خصوص
  به هايم. بود شد، مسكن بخش ويژه به عمومي
  اقتصاد تعداد، مورد در خوبي مطالعات تجاري پيكر غول دارند. اذعان امر اين بر نيز مسووالن كه طوري به
  شده واحدهاي ساخت جريان چرخش باعث شرايط
  اين مراكز اين االهاي ارائه نوع حتي مسير پاركينگ، وجود اتفاق اين بر كافي نظارت اطالع، اين وجود با
  البته طوري به شد واحدها اريسازي تج سمت به
  مسكوني است. شده اجتماعي ابعاد ترافيكي مسائل از جدا اكنون
  ندارد. حدود تا تجاري واحدهاي ساخت سهم افزايش با
  كه چند هاي مجتمع اينكه بيان با دانشگاه استاد اين هاي ان مك ساخت آيا رسد. ذهن به سوال چند
  آن قبال در ساخت درحال واحدهاي كل از درصد 10
  نظارت اقتصادي، خريد مانند مزايايي بر الوه ع منظور آيا دارد؟ اقتصادي توجيه زماني دوره اين در
  تجاري مسكوني واحدهاي ساخت درصدي 50 حدود
  كاهش گردشگري تفريحي مكان مسوول نهادهاي تر دقيق بلوكه هاي ختوسا سا اعظم بخش تجاري
  واحدهاي بخش از گذاري سرمايه جهت تغيير اين خوبي
  به لوكس كاالهاي رويه واردات گفت: دارند، نيز معايبي شد؟ نخواهد شامل را آينده در
  شده هستيم. شاهد را تجاري به مسكوني واحدهاي
  ساخت از كوركورانه تقليد جوانان مصرفي وياي الگ تغيير
  و در گيري جهت اين باعث هايي انگيزه عوامل چه
  اما امالك اين معايب از تركيه دوبي مانند كشورهايي صنعتي هاي پروان اندك آمار است؟ شده تجاري گذاري سرماي
  بخش هستند. تجاري هاي پروان تعداد ايران آمار مركز ارقام آمار
  براساس ابتدا است. بررسي قابل منظر دو از مقوله
  اين اقتصاد با تناقض در را تجاري امالك افزايش بغزيان در ساختمان استفاده مورد حسب بر ساختمان
  احداث ساخت بخش در گذاران سرماي انگيزه كاهنده
  عوامل لوكس تجاري امالك كرد: تاكيد دانست مقاومتي فقره 55 53هزار حدود كشور كل در 1394
  زمستان غيبكننده تر عوامل دوم مسكوني
  واحدهاي گفت: هستند، شهر شمال در خصوص به ها مگامال يضابطه ارائه با ها شهردار افزود:
  سليمي نيست. ايراني كاالهاي مصرف خريد براي مردم مشوق بانك به شدت كها بان اين دارد وجود بانك شعبه واحد به مربوط 13قره 92هزار تعداد اين از كه
  بوده تجاري. واحدهاي ساخت بخش در گذاران
  سرماي هاي واح عوارض 01رابر تجاري هاي مجتم عوارض فروشند را شهر تجاري، امالك ساخت هاي
  پروان فكر هاي اتا تشكيل با يتوانيم خصوص اين در درحال افزود: خسروي عليرضا هستند. مقروض مركزي كارگاه مسكوني به مربوط 817ره فق 2هزار
  مسكوني، دهه اول نيمه در مسكن قيمت شديد افزايش
  پس است. مسكوني نوعي راهكار اين كه درحالي دارند نگه زنده را شهر تا مقروض مركز بانك به ميليارد هزار 37 نكها با
  حاضر كنيم. ايجاد ايراني كاالهاي ويژه الهاي 401 بازرگاني، بخش به بوط مر فقره 54 2هزار
  توأم، به عمومي نقدينگي سيل شدن سرازير 80
  هاي هزين دريافت واسطه به ها رداري شه افزود: صباغ يشود. محسوب جامعه شهرها كالن براي
  خودزني به وساز ساخ بازار وارد لا معضه اين حل براي بوده به بوط مر فقره 119 صنعتي، بخش به مربوط
  فقره شاهد مهر مسكن طرح در دولتي نقدينگي آن
  دنبال واحدهاي ساالنه نوسازي عوارض تراكم فروش از كالن مقصران عنوان به رداريها شه كلي طور به گفت: تجاري
  وي مجتمع غيرقانوني هاي نرخ اند. ده تجاري امالك رونق پر عرصه خصوص بهداشتي بخش به بوط مر فقره 52 آموزشي،
  بخش كه بوديم كشور در مسكوني واحدهاي ساخت
  سونامي دارند. امالك نوع اين به ژهيي وي نگاه تجاري، معادالت زدن هم بر با كشور در الا مگامه افزايش
  اصلي در فعال وهساز انب صادقي، علي حال همين در هزينه از درصد 80 ارائه با كا بانه اينكه بيان با وي است. بوده ساير به مربوط 08قره حدود درماني
  يا وجود به آن نتيجه بود، بيني پيش قابل كه
  همانطور نيز امالك مشاوران رداريها، شه از جداي گفت: وي زيرا دهد ان خطرناكي بازي وارد شهرها تفصيلي طرح
  و درحال تهران چرا اينكه به پاسخ در تهران غرب برد بازي وارد الا مگامه مانند تجاري امالك ساخت احداث هاي پروان تعداد آمار، همين
  براساس به تا كه بود مسكن بخش در شديد تورمي ركود
  آمدن حاضر درحال يرسند. خوبي هاي ود به بازي اين از فردي اموال از صحيح استفاده عدم سرمايه انباشت اين مالكين يا مالك اگر گفت: اند، شده طرفه يك
  برد است، تجاري هاي مجتمع پاساژها شهر به تبديل بهار در ساختمان استفاده مورد برحسب
  ساختمان ركود، اين ماحصل است. مردم دولت گريبانگير
  امروز توساز ساخ افزايش دليل به امالك مشاوران از بسياري يشود. اقتصادي هاي تئور شكست باعث جامعه
  و هاي مجتمع پاساژ توليد از غايي هدف گفت: اجاره يا فروش به را تجاري امالك اين اند توانست امالك بوده فقره 244 92هزار حدود كشور كل در 1395
  بود پول بازگشت زمان شوندگي نقد ريسك
  افزايش مناطق اين به شهر شمال در تجاري هاي مجتمع توليد
  و غيرقانوني هاي نر كالن هاي سو در تجاري تسهيالت كالن سودهاي پرداخت به مجبور برسانند واحد به مربوط 003قره 42هزار تعداد اين از
  كه بازار از بخش اين در گذاران سرماي بنشيني عق
  كه كردند. كوچ 22 منطقه در مربع متر 3ميليون اريسازي تج امالك اين گذاري قيمت است. شده نهفته آن را بدهكاري اين نتوانستند مالكين اگر شوند مي مسكوني بخش به مربوط فقره 42۶ 2هزار
  مسكوني، بازار شدن خلوت اما است. داشته دنبال به را
  ملك كاهش باعث مسكن بازار ركود اينكه بيان با صباغ منطقه در تنها مسووالن گفته به كرد: تاكيد
  سليمي مشتري) (حضور خوري پا سليقه، حسب بر امالك اين آينده صاحبان ها بان بپردازند، بانك به بازرگاني، بخش به مربوط فقره 33 2هزار توأم،
  كارگاه مسكوني واحدهاي ساخت بخش در گذاري
  سرماي است، شده هرها ش سطح در امالك هاي بنگا تعداد مترمربع 3ميليون حدود ساخت شاهد تهران 22 برندگان ترديد بدون كرد: تاكيد خسروي يوند.
  م يشود انجام كارفرما سازنده رسم اسم حتي مربوط 45فقره صنعتي، بخش به مربوط فقره 339
  ين بلكه نبود ملك بازار از سرمايه خروج معني
  به هاي اه بنگ از بسياري ركود الهاي س طي كرد: اظهار هزينه ميزان اين كه درحالي هستيم تجاري يي
  مجتمع عاقالنه منطقي مال عنوان هيچ به موسسات تنها لپيكر غو امالك اين توليد ساخت بهداشتي بخش به مربوط فقره 37 آموزشي، بخش
  به ساخت بخش در گذاري سرمايه هاي جذابيت
  بار هاي اه بنگ ترك را ميدان ناتوان، ضعيف الك ام باشد. اقتصادي هاي چر بخش توسعه تواند مي زمين
  و مجوزها يترين غيرمنطق اينكه بيان با صادقي ندارد. هستند. نكها با است. بوده ساير به مربوط 05قره حدود درماني
  يا سمت به را سازندگان پيش از بيش تجاري
  واحدهاي اند. ده مان باقي حرفه اين در ومتخصص قوي امالك با اينكه بيان با تهران اتاق نمايندگان هيات
  عضو صادر مجوزها اين قوانين پديدآورندگان توسط هاي وز مج بازخريد اينكه بيان با دانشگاه استاد اين تعداد كه است موضوع اين بيانگر ها آما
  اين گذاري سرمايه افزايش علت ترين مهم كرد. جلب
  خود نوعي باعث مسكن طوالني ركود رسد، مي نظر به شغل شخص يك براي توان مي تومان ميليون 30
  هر منطقه هر در اريسازي تج سرانه كرد: اظهار يود، گفت: است، تجاري امالك بازار كمين در تجاري به نسبت صنعت بخش در ساختمان احداث هاي
  پروانه برابري الي سود حاشيه در يوان مت را بخش اين
  در شده توزيع توليد ههاي عرص تمامي در اكسازي» «پ در هزينه تومان ها ارد ميلي صرف كرد: اظهار كرد، ايجاد ساخت پروانه صدور بخش در يتدبيري
  متاسفانه شاهد ماه سه دو هر كه درحالي است. متر دو تنها است. پايين بسيار كشور كار به آماده جوان
  جمعيت اين هاي بخ ساير ركود زمان در واحدها اين
  ساخت ۶8تا سال (طي قبل هاي ال در داد: توضيح وي است. سگرايي لوك بيكاري، جز چيزي ها روژه ابرپ
  ساخت كدام هر است قرار كه هستيم عظيمي هاي دبردار گو شفاف آمار وجود عدم زد موج منظوره چند امالك صنعتي بخش در شده صادر هاي نه پروا
  كاهش برگشت باالي زمان ريسك زيادي حد تا كه يافت
  بازار توليد حرفه ساز، ساخت كالن هاي ود علت به )91 يكند. نم كشور عايد پرستي
  تجمل ارگ كوروش، مانند مگامالي روزي رداريها ودب اين از لها مگاما از چالشي در كشور شده باعث عيني هاي پروان افزايش مقابل در درست اخير الهاي
  طي امروزه كه طوري به است كرده تحمل قابل را
  سرمايه از يعني بود. شده اپيدمي نامتعارفي شكل به مسكن را تجاري هاي مجتمع ساخت از هدف همچنين
  وي باشد. پالديوم يا تجريش در خاطر همين به بگيرد. قرار خالي ههاي مغاز براساس است. تجاري چندمنظور هاي
  ساختما به تومان 071ميليون مرز تا تهران در تجاري
  امالك بعد كه درحالي شدند عرصه اين وارد تاجر تا پزشك خصوص اين در بيان تصور غيرقابل افزوده ارزش
  وجود حضور دليل به مجتمعها اين پاركينگ گفت: وي بازخريد لغو به مجبور تهران شهرداري آينده اي ال ساختمان 321 ،91 سال در تنها ايران آمار مركز
  گزارش معامله تجاري هاي رج برخي در نيز مربع متر هر
  ازاي متخصصان حيات ادامه شاهد مسكن سنگين ركود از توليد در عظيمي هاي تبان نتها را كرد: تصريح خسروي عليرضا شد. خواهد تجاري امالك هاي وز
  مج اين وارد تماشا تفريح براي تنها كه زياد جمعيت به 92 سال در كه شده احداث تجاري كاربري
  با كمتر تجاري امالك بخش در ديگر طرف از شود.
  م هستيم. حرفه اين يا مسووالن اگر كه دارد وجود ال ام مگ اين
  ساخت زيرا يسد، مر نظر به ناكارآمد كامال شوند مي ها مجتمع ۶5 از بيش تهراني ميليون 12 براي حاضر درحال افزود: اند. ده رسي برداري ره
  به طوري به هستيم هرو روب ملك» ماندن «خالي پديده
  با مشاوران از بسياري حاضر درحال اينكه بيان با صباغ تفاضل به كنند سازي اف شف مورد اين در رداريها
  شه جمعيت تعداد اين حضور براي مناسبي هاي زيرساخت كشور يك كه درحالي دارد وجود شده، ساخته مگامال احداث مجوز تهران شهرداري 92 سال
  در به اداري عمدتا امالك از توجهي قابل بخش امروزه
  كه سمت به حيات ادامه براي پرقدرت توانمند امالك لها مگاما اين نهايي فروش واقعي قيمت بين
  خوبي است. نشده گرفته نظر در گردشگر ميليون 80 با فرانسه مانند پذيري يسم تور (اين است. كرده صادر را جديد تجاري
  721ساختمان لتر متعاد هاي قيمت كافي فضاي وجود عدم
  دليل يك در گفت: اند، كرده كوچ شهرها كالن شمالي مناطق رسيد.
  خواهيم اين مالي گردش كاش اينكه به اشاره با صادقي دارد. را تعداد اين نصف خواهند مصرف چرخه وارد ديگر سال چند تا
  امالك هاي ساختمان محل از تجاري واحدهاي به
  نسبت يك دارد. وجود ميليوني سودهاي ميلياردي قرارداد مباحث از جدا كرد: تاكيد خصوص اين در سليمي در را اصناف تعداد افزايش اگر حال هر به گفت:
  وي گفت: بود، رونق پر بازديدكنندگانش همانند ها مال مگا 90 دهه از قبل تا كه است اين بيانگر موضوع اين
  شد). رشد به رو آمار به نگاهي با شود. مي تامين
  مسكوني شهرداري، براي كالني هاي ود يواند مت تجاري مجتمع باعث ها مگاما اين گرايي تجمل شلوغي
  ترافيك، در طوبي مانند ها مگاما از بسياري حاضر درحال غيرمجاز) اعتباري(مجاز مالي موسسات افزايش كنار ساختماني هاي پروان از درصد تا حداكثر
  ساالنه گرفتن نظر در با صنفي هاي واح راهاندازي
  تقاضاي حق زيرا باشند. داشته امالك مشاور حتي فروشنده يشوند. نيز منطقه آن امالك زمين قيمت
  افزايش كوروش تجاري مجتمع تجريش ارگ آهن، راه شهرك تجاري هاي مجتم باالي ارقام آمار به ديگر بگذاريم دادند. تشكيل تجاري هاي پروان را شده
  صادر كشور در 83نفر هر ازاي به تقريبا شاهديم
  جمعيت، مانند نشهرهايي كال شمال در مشاوران اين كميسيون اين كرد: اظهار تهران اتاق نمايندگان هيات عضو
  اين مردم دهاي درآم كاهش خريد توانايي عدم علت به و... موسسات اين ها ال مگام زيرا كرد نخواهيم شك كشور در هاي نه پروا سهم تدريج به 90 سال از كه
  درحالي وجود خدماتي توليدي- يا توزيعي صنفي واحد
  يك است. برابر تهران موسسات قالب در دولتي هاي بخ حضور ثمره
  امالك است. شده تبديل تماشا تفريح براي محلي به تنها يكند. ارتزاق را در كه طوري به شده بيشتر مسكوني مقابل در
  تجاري حتي سابقه كم دنيا سطح در ميزان اين كه
  دارد توجيه مجتمعها اين آيا اينكه به پاسخ در وي به تيشه يها شهردار كمك به كه هستند خصوصي شرايطي در بانكي منابع اينكه بيان با
  خسروي از بسياري متاسفانه اينكه بيان با انبوهساز اين تجاري ختوساز سا هاي پروانه 49حجم 93 هاي ال
  س به تقريبا تهران شهر كالن در امروزه است. يسابقه
  ب اين اگر ترديد بدون گفت: دارد، سازنده براي اقتصادي هند. زد صنعت توليد
  ريشه رفته هدر به يمشتري پاساژهاي در كشور هاي يه سرما ماكنون كه درآمده ازيا س اري تج بازار حبس به مجوزهاي اكثر كرده پيدا افزايش سال در درصد 10
  به وجود خدماتي توزيعي- واحد يك نفر 82 هر
  ازاي كارفرمايي هيچ نداشت، برابر چند سودهاي مجتمعها مايه تجاري الك ام تعداد اين اينكه بيان با
  وي ارواح ها اژ پاس اين از بسياري اصلي مالكان افزود: است، تسهيالت نيازمند شدت به مسكن كنندگان درخواست است. بوده «مال» احداث براي نيز شده
  صادر اين در فعاليت به سابقه كم اقبال سرنخ اما
  دارد. تا بپردازد شهرداري به كالن ههاي هزين يشد، نم حاضر است، ديگر هاي كشو بين در ما كشور
  سرافكندگي براي پاخوري حتي ها مجتمع از بسياري زيرا هستند هگذاري سرماي بخش حاضر درحال كرد: اظهار هستند، كشور امالك اتحاديه از آمده دست به آمار
  براساس اقتصاد عميق ركود در يوان مت نيز را
  واحدها بسازد. بيشتر طبقه چند را خود مجتمع نامطلوب رشد بيكاري، ميزان اين با ايران كرد:
  تاكيد ندارند. هم تماشا سازي تجاري بخش به مسكوني بخش از وساز ساخت مگامال ۶5 مشهد در مگامال 127 حدود حاضر
  درحال افراد عمومي درآمد كاهش كرد. وجو جس
  مصرفي متاسفانه كرد: تصريح مسكن حقوقي كارشناس اين چه گردشگر ميزان اين با حتي تورم اقتصادي، سرانه سرمايه بودن يبازگشت وجود با داشته
  دگرديسي مالكاني مجتمعها اين اصلي متضرران گفت: وي مگامال تعداد آمارها، اين براساس دارد. وجود تهران
  در شدن مصرفي سمت به جامعه حركت باعث
  جامعه مراكز ادارات افزايش شاهد اخير سال چند در مدرنيته افسارگسيخته نمادهاي تعداد اين به
  نيازي 001ميليون تا 50 هستند مجبور ماه هر كه هستند وجود عدم علت به پاساژها از بسياري ساز ختو سا شيراز در قره، 17 كرج در 21قره، حدود تبريز
  در سودآوري شده هگذاري سرماي توان از نااميدي
  و هستيم تهران شهر شمال جمعيت حتي خصوصي لوكس هاي مجتمع توليد ساخت گفت: سليمي
  دارد. نگهداري تعمير هزينه براي شان بانكي حساب از تومان ناخوانده پيكرهاي غو اين ساخت سونامي مشتري فقره، كيش 51فقره، حدود اصفهان فقره، ۶1
  حدود در هگذاري سرماي كاهش گري واسط بخش
  باالي جمعيت اين براي مناطق اين هاي زيرساخ كه درحالي را ايران سومي جهان رتبه تنها نه كتها هايپرمار
  و بپردازند. ها مجتمع اين دارد. ادامه همچنان 2فقره، يزد 2قره، قم فقره، كرمانشاه 2قره، ان
  كرم خدماتي هاي صنف روزافزون توسعه باعث توليد
  بخش است. نشده بيني پيش كشور هاي يه سرما مسير تغيير با بلكه هد نمي
  تغيير بدون هداران سرماي از بسياري اينكه بيان با صادقي فقره يك اراك فقره، يك بم 2فقره، انزلي 2فقره،
  اهواز تجاري امالك بخش در رونق آن تبع به يي واسط از انبوهي با آينده سال چند در گفت: صباغ افت جامعه بيشتر عقبماندگي باعث مراكز اين به صنعت ريشه به ها مگامال تيشه ختوساز سا عرصه وارد اقتصادي مطالعه ترين كوچك است. فقره يك
  ياسوج است.
  شده براي سودي تنها نه كه شد خواهيم رو روب واحدهايي نيز كشور مالي نامطلوب هاي گرد اقتصادي
  رتبه بخش حاضر درحال گفت: شوند، تجاري امالك اتاق نمايندگان هيات عضو سليمي،
  سيدحسين هاي بخش ساير در نامتوازن خيزهاي
  افت ملي شده بلوكه اموال بلكه ندارند سازنده خريدار يشود.
  م فروش به تهران در تجاري واحدهاي از اعظمي مساله يك تجاري امالك افزايش اينكه بيان با نيز تهران تجاري هاي وز مج ازخريد
  ب در بورس ارز طال بازار نظير كشور هي
  سرمايي يشوند.
  محسوب ايران در سوم از باالتر طبقات كه آنجا از است. نرسيده سازي ال تب كه موضوع اين از جدا گفت: است، ملي اينكه بيان با مجلس عمران كميسيون سابق
  عضو ريزي برنامه جهت در توانمند نهادي نبود
  كنار شاهد آينده در رسد نظر به كرد: تصريح وي تهران شمال به امالك مشاوران كوچ مشكل با ندارد پاخور عامه اصالح به يا دهده كنن بازدي اين شده، تبديل رداريها شه براي كالن درآمد منبع به مجاز موسسات نكها با پخت دست ها
  مگاما سوق باعث جامعه سرگردان نقدينگي عملياتي
  كنترل يك بدون هنگفت هاي سرمايه اين يخزدگي» حقوقي كارشناس صباغ، جالل حال همين در خانوار مصرف الگوهاي كشور، اقتصاد تغيير باعث
  امالك واحدها اين فروش براي مالكان هستند هرو روب فروش «تعادل» با گفتوگو در هاست شهر سطوح
  غيرمجاز شده بخش اين به گذاران سرمايه بيشتر چه هر
  دادن باشيم. قيمتها ريزش كننده يد بازد افزايش اصلي محركان ها رداري شه اينكه بيان با
  امالك اند. ده خصوصي دفترهاي يا ادارهها دامان به دست است. شده جامعه هاي اره انگ نگرش حتي يك نفر هزار 50 هر براي حاضر درحال كرد:
  اظهار درآمدزايي ها رداري شه نقش بين اين در اما
  است. توان نمي نيز را حدها وا اين فعاليت ساخت از
  ناشي اين 01برابري تا دريافتي عوارض گرفت.
  ناديده تهران هاي ال مگام در واقع تجاري واحدهاي از برخي
  قيمت از بزرگي بخش مسكوني واحدهاي به نسبت يدهد
  واحدها گزارش تهران در تجاري واحدهاي فروش خريد بازار از
  «تعادل» معني به اين يدهد پوشش را شهرداري
  درآمدهاي كل قيمت متوسط قيمت يربنا
  آدرس اين به ورود براي هگذاران سرماي پيش از بيش (تومان)
  ترغيب (تومان) متر
  هر بخش از گذاري سرمايه جهت تغيير اين است. پايتخت
  بخش ميلياردي هاي مغازه از ها ني شهرستا
  استقبال چند هاي مجتمع ساخت ويژه به تجاري به 000,000,000,671
  مسكوني ميليون 95 1900
  سعدی آمدن وجود به موجب اداري-تجاري-خدماتي نيست.
  منظوره منطقي عنوان هيچ به ها قيمت اين زيرا كند نظارت مناطق از برخي در تجاري امالك از مربع متر هر قيمت حاضر شهرسازي|
  درحال راه
  گروه است. شده نيز شهري بافت در ها ناهمگوني 000,000,000,021
  برخي ميليون 120 1000
  وليعصر است. تومان ميليون 200 باالي تهران رشد از اندك تعداد تقاضا علت به تجاري امالك كلي طور
  به متر هزار 200 تا متراژهاي در مجتمعها اين 000,000,000,52
  ساخت ميليون 250 100 انقالب تجاري امالك اجاره رهن در دارند. نيز ميليوني ارهاي اج ميلياردي امالك اين گفت: وي دها واح اين قيمت است. برخوردار مسكوني واحدهاي به نسبت
  كمتري ترافيكي ظرفيت شرايط گرفتن نظر در بدون
  مربع تجاري امالك از برخي اجاره رهن قيمت گزارش اي ادامه در واحد يك يتوان كوچك تجاري واحد يك فروش با مواقع
  برخي حاكم رواني جو بيكاري تورم، شهرداري، گذاري قيم مانند عواملي
  به دردسرهاي موجب شهري و... فرهنگي سنتي، بافت 000,000,000,22
  و ميليون 169 130
  جردن خاوران در مثال عنوان به است. زير قرار به شهر سطح در موجود كرد. خريداري شهر شمال در لوكس
  مسكوني به دارد. تنگاتنگي وابستگي تجاري اداري امالك بازار معامالت است.
  بر شده
  بسياري 04ميليون حدود 021متري تجاري ملك يك آباد هاش بلوار انتهاي سوي از مناسب گذاري رخ عدم علت به گفت: امالك مشاور
  اين 1395 سال ابتداي از دها واح اين امالك، مشاوران كارشناسان
  گفته بدون رويه تغيير اين درازمدت مداز چشان اما
  160,000,000,000 ميليون 160 100
  نارمک ستارخان، متري 110 تجاري ملكي همچنين اجاره ميليون رهن براي است. آمده وجود به تجاري امالك در يي اره مك بازار مسووالن يشود. ارائه 1393و1394 سال هاي نرخ به
  همچنان جامعه نياز با مطابق درست برآورد 000,000,06
  دورانديشي ميليون 18 تومان
  شادآباد ميليون 12 رهن ميليون 150 مستعانيه چهارراه ادمان ش سمت به خود نقدينگي كسري ان جبر براي مردم از بسياري
  همين ساخت بخش در مشابه نتايج بروز موجب تواند مي هزار
  200 دارد. اجاره كه پايين متراژ ازههاي مغ خريد با آورده روي كوچك كارهاي
  كسب نجومي هاي قيمت سرانه حاضر درحال شود. مسكوني
  واحدهاي آن به اصطالح در كه متر 15 زير هاي ازه مغ بدانيد است جالب اند. رده فراهم را امالك اينگونه رونق زمينه هستند، معروف هي زيرپلي
  به اينكه بيان با تير هفت اطراف در امالك مشاور يك خصوص اين
  در تفاوت جمعيت كل نسبت به تجاري 000,000,08
  واحدهاي 300 ميليون 50
  جشنواره است همراه گيري چشم استقبال با حاضر درحال يشود گفته يي
  زيرپله داشته كاهش اندكي اريها تج قيمت خريد، مراكز تعداد افزايش علت
  به زنگ اين دارد نالمللي بي استانداردهاي با
  هزار
  فاحشي قيمت بلكه يروند فروش به تر سريع تنها نه امالك اين كه يي گونه به مغازه متر هر قيمت تومان ميليون 250 تا واحدهاي همچون خريد مركز هاي ازه مغ فروش خريدو افزود:
  است، برخي در تجاري واحدهاي ساخت بازار اشباع
  هشدار بيشتر نيز دارند تر باال متراژ كه منطقه واحدهاي ديگر با مقايسه در آنها درحال گفت: تهران در تجاري امالك قيمت متوسط مورد در وي تجاري واحد موقعيت نوسازي محله به بسته آنها اجاره 000,005,781
  مسكوني 500 ميليون 125
  وليعصر ديگر سوي از است. درآورده صدا به را النشه
  ك سكه تهرانپار دوم فلكه در ساز نو متري 12 مغازه مثال طور به است. تا تومان 2ميليون از تجاري الك ام از مربع متر هر قيمت
  حاضر خريد، مراكز در البته گفت: وي شود. شامل را قيمتي
  هزار
  نوسان ساخت بخش در گذاري سرماي كاهش روند ادامه
  با فروخته تومان 052ميليون حدود اس پاركينك انباري متر داراي امالك مربع متر هر قيمت كلي طور به است متفاوت تومان ميليون 250
  بسيار مناسب پاخور نداشتن علت به بعد به دوم طبقههاي هاي
  مغازه خوردن هم به شاهد بلندمدت در مسكوني -
  واحدهاي 42 تا 35 متر 30 تا 10 آيريک
  مجتمع جواز با شمالي اميرآباد منطقه در م۶تري يي مغازه همچنين است شده 50 باالي تجريش ونك، انقالب، تير، هفت مانند مناطقي اداري
  تجاري- ازهها مغ تگذاري قيم گفت: امالك مشاور اين شود. عرضه ارزانتر كه بود خواهيم بخش اين در تقاضا عرضه بازار
  ميليون
  تعادل 003ميليون حدود اس زيرزمين متر داراي كه وهفروشي مي كسب موقعيت تجاري امالك در كرد: تاكيد وي است. تومان ميليون 250 تا يكند. تعيين نرخ خودش براي مالك هر ندارد خاصي قاعده
  فرمول بخشها ساير به نسبت تري عميق مراتب به
  معضالت است. شده گذاري قيمت تومان ميليون 50 متري يعني تومان قيمت در يي تعيينكننده نقش ملك بودن پاخور اصطالح به مكاني در متري 50 تجاري ملك يك خريد قيمت است ممكن مثال طور
  به نهادهاي است مطلوب رو اين از كرد. خواهد -
  ايجاد ميليون 80 باال به متر 15 كوروش
  مجتمع است، متفاوت منطقه هر به بسته كه شهر سطح ههاي مغاز قيمت از دارند.
  مل در تجاري واحد يك رهن يا اجاره هزينه تهران منطقه يترين
  جنوب آينده نيازسنجي به توجه با شهري مهريزي برنا -
  متولي ميليون 65 باال به متر 24 نور الد
  مي است انگيز حيرت واقعا تجاري هاي مجتمع برخي در ها قيمت بگذريم؛ ميلياردي امالك خريداران بيشترين اينكه بيان با امالك مشاور
  اين جمعيت كه مناطقي ها خيابا اينكه بيان با وي باشد. تهران
  شمال مدت كوتاه طلبي منفعت گونه هر از دور به ملك
  بازار علت به پاساژها اين از برخي هاي ازه مغ گفت بايد مورد اين در ضمنا هاي هاو پنت اصلي مشتريان كلي طور به گفت: هستند، ها
  شهرستان دارند، رانتري تجاري امالك ها ازه مغ دارند، آمد رفت آن در
  زيادي مسكن بازار آتي فعلي هاي ظرفيت تعريف به -
  نسبت ميليون 35 باال به متر 18 چيتگر هستند.
  طوبی فروش غيرقبال رهن اجاره كالن هاي ود هايي شهرستان مجلل ادراي دفاتر ميلياردي تجاري امالك لوكس، زيرا شوند عرضه اجاره رهن صورت به تجاري امالك بيشتر
  گفت: گونه هر زيرا كنند. اقدام تجاري مسكوني بخش
  در كوروش مجتمع از مربع متر هر قيمت حاضر درحال حال هر به كالن هاي ود دنبال به خود اغهاي يا امالك فروش با كه هستند است. غيرمنطقي نجومي امالك اين
  قيمت بخش در مسكن عرضه توليد بازار در توازن -
  عدم 40 تا 20 باال به 17 نور ای
  دني تومان ميليون 80 باالي پيامبر خيابان ستاري، شهيد بزرگراه در واقع حضور متاسفانه گفت: رويه اين از انتقاد ابراز با وي د. آين تهران
  به قيمتي حباب تورم ايجاد ضمن تجاري يا
  مسكوني
  ميليون آلاحمد، جالل بزرگراه در پاسارگارد مجتمع از مربع متر هر قيمت مسكوني تجاري امالك بازار توازن دار ول قدرت پر هداران سرماي
  اين واقعي خريداران مازاد عرضه صورت در خريداران ضرر موجب -
  كاذب 42 تا 38 باال به 17 پاسارگارد يرسد نظر به كه است تومان ميليون 42 83تا بين امام يادگار پل زير است. زده هم بر را شهرها الن
  تهران سال چند در اينكه بيان با وليعصر اطراف در ديگري امالك
  مشاور بخش اين گذاران سرمايه شدن متضرر موجب تقاضا ميليون
  بر است. غيرمنطقي فضايي بسيار امالك اين قيمت تجاري امالك يي سليقه هاي نر روي سازماني بايد گفت: وي گفت: داشته، گيري چش رشد تجاري امالك قيمت ركود دوران
  اخير شد.
  خواهد تعادل مواليي عكس:فروغ
معرفي جريان انحرافي در بازار ساخت و ساز
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/9/2
معرفي جريان انحرافي در بازار ساخت و ساز
«تعادل» پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي «مگامال‌سازي» در كلان‌شهرها را بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي|شهلا روشني|

پالاديوم، كوروش، مگامال اكباتان، تيراژه، الماس ايران، هايپراستار مدني، ارگ تجريش و... شايد براي بسياري از مردم جز گشت‌هاي تفريحي و دوستانه، زرق و برق و كالاهاي لوكس و به روز مفاهيم ديگري نداشته باشد. اما اين ليست‌هاي بلند بالا از ديدگاه برخي از كارشناسان داراي مفاهيم وسيعي همچون حبس پول و خواب سرمايه كلان است.

درحال حاضر افزايش مجتمع‌هاي تجاري در ايران به خصوص در كلان‌شهرها به امري انكارناپذير تبديل شده به طوري كه مسوولان نيز بر اين امر اذعان دارند. البته با وجود اين اطلاع، نظارت كافي بر اين اتفاق وجود ندارد. اكنون جدا از مسائل ترافيكي و ابعاد اجتماعي آن چند سوال به ذهن مي‌رسد. آيا ساخت مكان‌هاي تجاري در اين دوره زماني توجيه اقتصادي دارد؟ آيا واحدهاي تجاري بخش اعظم ساخت‌وساز‌هاي بلوكه شده در آينده را شامل نخواهد شد؟ آمار اندك پروانه‌هاي صنعتي

براساس آمار و ارقام مركز آمار ايران تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در زمستان 1394 در كل كشور حدود 35هزار و 55 فقره بوده كه از اين تعداد 29هزار و 31 فقره مربوط به واحد مسكوني، 2هزار و 718 فقره مربوط به مسكوني و كارگاه توأم، 2هزار و 654 فقره مر بوط به بخش بازرگاني، 401 فقره مربوط به بخش صنعتي، 119فقره مر بوط به بخش آموزشي، 52 فقره مر بوط به بخش بهداشتي يا درماني و حدود 80 فقره مربوط به ساير بوده است.

براساس همين آمار، تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در بهار 1395 در كل كشور حدود 29هزار و 244 فقره بوده كه از اين تعداد 24هزار و 300 فقره مربوط به واحد مسكوني، 2هزار و 426 فقره مربوط به بخش مسكوني و كارگاه توأم، 2هزار و 33 فقره مربوط به بخش بازرگاني، 339 فقره مربوط به بخش صنعتي،   54 فقره مربوط به بخش آموزشي، 37 فقره مربوط به بخش بهداشتي يا درماني و حدود 50 فقره مربوط به ساير بوده است.

اين آمار‌ها بيانگر اين موضوع است كه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان در بخش صنعت نسبت به جمعيت جوان و آماده به كار كشور بسيار پايين است.

كاهش پروانه‌هاي صادر شده در بخش صنعتي طي سال‌هاي اخير درست در مقابل افزايش پروانه‌هاي ساختمان‌هاي چندمنظور و تجاري است. براساس گزارش مركز آمار ايران تنها در سال ۹۱، ۳۲۱ساختمان با كاربري تجاري احداث شده كه در سال ۹۲ به بهره‌برداري رسيده‌اند.

در سال ۹۲ شهرداري تهران مجوز احداث ۱۲۷ساختمان تجاري جديد را صادر كرده است. (اين املاك تا چند سال ديگر وارد چرخه مصرف خواهند شد). اين موضوع بيانگر اين است كه تا قبل از دهه ۹۰ سالانه حداكثر 3 تا 5 درصد از پروانه‌هاي ساختماني صادر شده را پروانه‌هاي تجاري تشكيل مي‌دادند. درحالي كه از سال ۹۰ به تدريج سهم پروانه‌هاي تجاري در مقابل مسكوني بيشتر شده به طوري كه در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ حجم پروانه‌هاي ساخت‌وساز تجاري به ۱۰درصد در سال افزايش پيدا كرده و اكثر مجوزهاي صادر شده نيز براي احداث «مال» بوده است.

براساس آمار به دست آمده از اتحاديه املاك كشور درحال حاضر حدود 127مگامال در مشهد و 65 مگامال در تهران وجود دارد. براساس اين آمارها، تعداد مگامال در تبريز حدود 12فقره، در كرج 17فقره، در شيراز حدود 16فقره، اصفهان حدود 15فقره، كيش 6 فقره، كرمان 2 فقره، كرمانشاه  8 فقره، قم 2فقره، يزد 2فقره، اهواز 2فقره، انزلي 2فقره، بم يك فقره، اراك يك فقره و ياسوج يك فقره است. بازخريد مجوز‌هاي تجاري

عضو سابق كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه مگامال‌ها دست‌پخت بانك‌ها و موسسات مجاز و غيرمجاز سطوح شهر‌هاست در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: درحال حاضر براي هر 50 هزار نفر يك شعبه بانك وجود دارد و اين بانك‌ها به‌ شدت به بانك مركزي مقروض هستند. عليرضا خسروي افزود: درحال حاضر بانك‌ها 37هزار ميليارد به بانك مركز مقروض بوده و براي حل اين معضل‌ها وارد بازار ساخت‌وساز به خصوص عرصه پر رونق املاك تجاري شده‌اند.

وي با بيان اينكه بانك‌ها با ارائه 80درصد از هزينه ساخت املاك تجاري مانند مگامال‌ها وارد بازي برد – برد يك طرفه شده‌اند، گفت: اگر مالك يا مالكين اين املاك توانسته‌اند اين املاك تجاري را به فروش يا اجاره برسانند مجبور به پرداخت سودهاي كلان تسهيلات مي‌شوند و اگر مالكين نتوانستند اين بدهكاري را به بانك بپردازند، بانك‌ها صاحبان آينده اين املاك مي‌شوند. خسروي تاكيد كرد: بدون ترديد برندگان ساخت و توليد اين املاك غول‌پيكر تنها موسسات و بانك‌ها هستند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بازخريد مجوز‌هاي تجاري در كمين بازار املاك تجاري است، گفت: متاسفانه بي‌تدبيري در بخش صدور پروانه ساخت املاك چند منظوره موج مي‌زد عدم وجود آمار شفاف و عيني باعث شده كشور در چالشي از مگامال‌ها و مغازه‌هاي خالي قرار بگيرد. به همين خاطر در سال‌هاي آينده شهرداري تهران مجبور به لغو و بازخريد مجوز‌هاي املاك تجاري خواهد شد. عليرضا خسروي افزود: درحال حاضر براي 12ميليون تهراني بيش از 65 مگامال ساخته شده، وجود دارد درحالي كه يك كشور توريسم‌پذيري مانند فرانسه با  80 ميليون گردشگر نصف اين تعداد را دارد.

وي گفت: به هر حال اگر افزايش تعداد اصناف را در كنار افزايش موسسات مالي و اعتباري(مجاز و غيرمجاز) بگذاريم ديگر به آمار و ارقام بالاي مجتمع‌هاي تجاري در كشور شك نخواهيم كرد زيرا مگامال‌ها اين موسسات را ارتزاق مي‌كند.

خسروي با بيان اينكه منابع بانكي در شرايطي به حبس بازار تجاري‌سازي‌ها درآمده كه هم‌اكنون درخواست‌كنندگان مسكن به‌ شدت نيازمند تسهيلات هستند، اظهار كرد: درحال حاضر بخش سرمايه‌گذاري ساخت‌وساز از بخش مسكوني به بخش تجاري‌سازي دگرديسي داشته و با وجود بي‌بازگشت بودن سرمايه ساخت‌و‌ساز بسياري از پاساژها به علت عدم وجود مشتري سونامي ساخت اين غول‌پيكر‌هاي ناخوانده همچنان ادامه دارد. تيشه مگامال‌ها به ريشه صنعت

سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با بيان اينكه افزايش املاك تجاري يك مساله ملي است، گفت: جدا از اين موضوع كه تب مال‌سازي به منبع درآمد كلان براي شهرداري‌ها تبديل شده، اين املاك باعث تغيير اقتصاد كشور، الگوهاي مصرف خانوار و حتي نگرش و انگاره‌هاي جامعه شده است.

سليمي افزود: شهرداري‌ها با ارائه بي‌ضابطه پروانه‌هاي ساخت املاك تجاري، شهر را مي‌فروشند تا شهر را زنده نگه دارند درحالي كه اين راهكار نوعي خودزني براي كلان‌شهرها و جامعه محسوب مي‌شود.

وي گفت: به طور كلي شهرداري‌ها به عنوان مقصران اصلي افزايش مگامال‌ها در كشور با بر هم زدن معادلات و طرح تفصيلي شهرها وارد بازي خطرناكي شده‌اند زيرا انباشت سرمايه و عدم استفاده صحيح از اموال فردي و جامعه باعث شكست تئوري‌هاي اقتصادي مي‌شود. تجاري‌سازي 3 ميليون متر مربع در منطقه 22

سليمي تاكيد كرد: به گفته مسوولان تنها در منطقه 22 تهران شاهد ساخت حدود 3ميليون مترمربع مجتمع تجاري هستيم درحالي كه اين ميزان هزينه و زمين مي‌تواند توسعه بخش چرخ‌هاي اقتصادي باشد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه با هر 30ميليون تومان مي‌توان براي يك شخص شغل ايجاد كرد، اظهار كرد: صرف ميليارد‌ها تومان هزينه در ساخت ابرپروژه‌ها چيزي جز بيكاري، لوكس‌گرايي و تجمل‌پرستي عايد كشور نمي‌كند.

وي همچنين هدف از ساخت مجتمع‌هاي تجاري را وجود ارزش‌افزوده غيرقابل تصور بيان و در اين خصوص تصريح كرد: رانت‌ها و تباني‌هاي عظيمي در توليد و ساخت اين مگامال‌ها وجود دارد كه اگر مسوولان يا شهرداري‌ها در اين مورد شفاف‌سازي كنند به تفاضل خوبي بين قيمت واقعي و فروش نهايي اين مگامال‌ها خواهيم رسيد.

سليمي در اين خصوص تاكيد كرد: جدا از مباحث ترافيك، شلوغي و تجمل‌گرايي اين مگامال‌ها باعث افزايش قيمت زمين و املاك آن منطقه نيز مي‌شوند.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: اين املاك ثمره حضور بخش‌هاي دولتي در قالب موسسات خصوصي هستند كه به كمك شهرداري‌ها تيشه به ريشه توليد و صنعت زده‌اند.

وي با بيان اينكه اين تعداد املاك تجاري مايه سرافكندگي كشور ما در بين كشور‌هاي ديگر است، تاكيد كرد: ايران با اين ميزان بيكاري، رشد نامطلوب سرانه اقتصادي، تورم و حتي با اين ميزان گردشگر چه نيازي به اين تعداد نمادهاي افسارگسيخته مدرنيته دارد. سليمي گفت: ساخت و توليد مجتمع‌هاي لوكس و هايپرماركت‌ها نه تنها رتبه جهان سومي ايران را تغيير نمي‌دهد بلكه با تغيير مسير سرمايه‌هاي كشور به اين مراكز باعث عقب‌ماندگي بيشتر جامعه و افت رتبه اقتصادي و گردش‌هاي نامطلوب مالي كشور نيز مي‌شود. كوچ مشاوران املاك به شمال تهران

در همين حال جلال صباغ، كارشناس حقوقي املاك با بيان اينكه شهرداري‌ها محركان اصلي افزايش مگامال‌ها به خصوص در شمال شهر هستند، گفت: عوارض مجتمع‌هاي تجاري 10برابر عوارض واحد‌هاي مسكوني است.

صباغ افزود: شهرداري‌ها به واسطه دريافت هزينه‌هاي كلان از فروش تراكم و عوارض نوسازي سالانه واحدهاي تجاري، نگاه ويژه‌يي به اين نوع املاك دارند.

وي گفت: جداي از شهرداري‌ها، مشاوران املاك نيز از اين بازي به سود‌هاي خوبي مي‌رسند. درحال حاضر بسياري از مشاوران املاك به دليل افزايش ساخت‌وساز و توليد مجتمع‌هاي تجاري در شمال شهر به اين مناطق كوچ كردند.

صباغ با بيان اينكه ركود بازار مسكن باعث كاهش تعداد بنگاه‌هاي املاك در سطح شهر‌ها شده است، اظهار كرد: طي سال‌هاي ركود بسياري از بنگاه‌هاي املاك ضعيف و ناتوان، ميدان را ترك و بنگاه‌هاي املاك قوي ومتخصص در اين حرفه باقي مانده‌اند. به نظر مي‌رسد، ركود طولاني مسكن باعث نوعي «پاك‌سازي» در تمامي عرصه‌هاي توليد و توزيع شده است. وي توضيح داد: در سال‌هاي قبل (طي سال 86تا 91) به علت سود‌هاي كلان ساخت و ساز، حرفه توليد مسكن به شكل نامتعارفي اپيدمي شده بود. يعني از پزشك تا تاجر وارد اين عرصه شدند درحالي كه بعد از ركود سنگين مسكن شاهد ادامه حيات متخصصان اين حرفه هستيم.

صباغ با بيان اينكه درحال حاضر بسياري از مشاوران املاك توانمند و پرقدرت براي ادامه حيات به سمت مناطق شمالي كلان‌شهرها كوچ كرده‌اند، گفت: در يك قرارداد ميلياردي سودهاي ميليوني وجود دارد. يك مجتمع تجاري مي‌تواند سود‌هاي كلاني براي شهرداري، فروشنده و حتي مشاور املاك داشته باشند. زيرا حق كميسيون اين مشاوران در شمال كلان‌شهرهايي مانند تهران 3 برابر است.

وي در پاسخ به اينكه آيا اين مجتمع‌ها توجيه اقتصادي براي سازنده دارد، گفت: بدون ترديد اگر اين مجتمع‌ها سودهاي چند برابر نداشت، هيچ كارفرمايي حاضر نمي‌شد، هزينه‌هاي كلان به شهرداري بپردازد تا مجتمع خود را چند طبقه بيشتر بسازد.

اين كارشناس حقوقي مسكن تصريح كرد: متاسفانه در چند سال اخير شاهد افزايش ادارات و مراكز خصوصي و حتي جمعيت شمال شهر تهران هستيم درحالي كه زيرساخت‌هاي اين مناطق براي اين جمعيت پيش‌بيني نشده است.

صباغ گفت: در چند سال آينده با انبوهي از واحدهايي روبه‌رو خواهيم شد كه نه تنها سودي براي خريدار و سازنده ندارند بلكه اموال بلوكه شده ملي محسوب مي‌شوند.

 وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در آينده شاهد «يخ‌زدگي» اين سرمايه‌هاي هنگفت بدون يك بازديد‌كننده و ريزش قيمت‌ها باشيم.

 مال‌هاي ويژه كالاهاي ايراني

در همين حال آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه با افزايش و توليد مجتمع تجاري به دنبال تغيير شكلي، ماهيتي و هويتي ايران هستيم، گفت: ساخت مگامال‌هاي بي‌ضابطه بيانگر تقليد كور كورانه از كشورهايي مانند تركيه و دوبي هست.

بغزيان گفت: اين كشورها بي‌ضابطه و بدون مطالعه وارد ساخت املاك تجاري نشده‌اند بلكه روي بند بند عوامل زير ساختي و رو ساختي اين مراكز مطالعه شده به طور مثال براي احداث هر يك از مجتمع‌هاي غول‌پيكر تجاري مطالعات خوبي در مورد تعداد، پاركينگ، مسير و حتي نوع ارائه كالا‌هاي اين مراكز شده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مجتمع‌هاي چند منظور علاوه بر مزايايي مانند خريد اقتصادي، نظارت دقيق‌تر نهادهاي مسوول و مكان تفريحي و گردشگري معايبي نيز دارند، گفت: واردات بي‌رويه كالاهاي لوكس و تغيير الگوي‌هاي مصرفي جوانان و تقليد كوركورانه از كشورهايي مانند دوبي و تركيه از معايب اين املاك تجاري هستند.

بغزيان افزايش املاك تجاري را در تناقض با اقتصاد مقاومتي دانست و تاكيد كرد: املاك تجاري لوكس مشوق مردم براي خريد و مصرف كالاهاي ايراني نيست. در اين خصوص مي‌توانيم با تشكيل اتاق‌هاي فكر مال‌هاي ويژه كالاهاي ايراني ايجاد كنيم. نرخ‌هاي غيرقانوني مجتمع تجاري

در همين حال علي صادقي، انبوه‌ساز فعال در غرب تهران در پاسخ به اينكه چرا تهران درحال تبديل به شهر پاساژها و مجتمع‌هاي تجاري است، گفت: هدف غايي از توليد پاساژ و مجتمع‌هاي تجاري در سود‌هاي كلان و نرخ‌هاي غيرقانوني آن نهفته شده است. قيمت‌گذاري اين املاك بر حسب سليقه، پا خوري (حضور مشتري) و حتي اسم و رسم سازنده و كارفرما انجام مي‌شود و به هيچ عنوان ملاك منطقي و عاقلانه‌يي

 ندارد.  صادقي با بيان اينكه غيرمنطقي‌ترين مجوزها توسط پديدآورندگان قوانين اين مجوزها صادر مي‌شود، اظهار كرد: سرانه تجاري‌سازي در هر منطقه تنها دو متر است. درحالي كه هر دو سه ماه شاهد گود‌برداري‌هاي عظيمي هستيم كه قرار است هر كدام از اين گود‌برداري‌ها روزي مگامالي مانند كوروش، ارگ تجريش يا پلاديوم باشد.

وي گفت: پاركينگ اين مجتمع‌ها به دليل حضور جمعيت زياد كه تنها براي تفريح و تماشا وارد اين مجتمع‌ها مي‌شوند كاملا ناكارآمد به نظر مي‌رسد، زيرا زيرساخت‌هاي مناسبي براي حضور اين تعداد جمعيت در نظر گرفته نشده است.

صادقي با اشاره به اينكه كاش گردش مالي اين مگامال‌ها همانند بازديدكنندگانش پر رونق بود، گفت: درحال حاضر بسياري از مگامال‌ها مانند طوبي در شهرك راه آهن، ارگ تجريش و مجتمع تجاري كوروش و... به علت عدم توانايي خريد و كاهش درآمد‌هاي مردم تنها به محلي براي تفريح و تماشا تبديل شده است.

اين انبوهساز با بيان اينكه متاسفانه بسياري از سرمايه‌هاي كشور در پاساژهاي بي‌مشتري به هدر رفته است، افزود: مالكان اصلي بسياري از اين پاساژ‌ها ارواح هستند زيرا بسياري از مجتمع‌ها حتي پاخوري براي تماشا هم ندارند.

وي گفت: متضرران اصلي اين مجتمع‌ها مالكاني هستند كه هر ماه مجبور هستند 50 تا 100ميليون تومان از حساب بانكي‌شان براي هزينه تعمير و نگهداري اين مجتمع‌ها بپردازند.

صادقي با بيان اينكه بسياري از سرمايه‌داران بدون كوچك‌ترين مطالعه اقتصادي وارد عرصه ساخت‌وساز املاك تجاري مي‌شوند، گفت: درحال حاضر بخش اعظمي از واحدهاي تجاري در تهران به فروش نرسيده است. از آنجا كه طبقات بالاتر از سوم در ايران بازديده‌كننده يا به اصلاح عامه پاخور ندارد با مشكل فروش روبه‌رو هستند و مالكان براي فروش اين واحدها دست به دامان اداره‌ها يا دفترهاي خصوصي شده‌اند.نویسنده:
استقبال شهرستاني‌ها از مغازه‌هاي ميلياردي پايتخت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/9/2
استقبال شهرستاني‌ها از مغازه‌هاي ميلياردي پايتخت
«تعادل» از بازار خريد و فروش واحدهاي تجاري در تهران گزارش مي‌دهد


گروه راه و شهرسازي|

به طور كلي املاك تجاري به علت تقاضا و تعداد اندك از رشد كمتري نسبت به واحدهاي مسكوني برخوردار است. قيمت اين واحد‌ها به عواملي مانند قيمت‌گذاري شهرداري، تورم، بيكاري و جو رواني حاكم بر معاملات بازار املاك اداري و تجاري وابستگي تنگاتنگي دارد. به گفته كارشناسان و مشاوران املاك، اين واحد‌ها از ابتداي سال 1395 همچنان به نرخ‌هاي سال 1394و1393 ارائه مي‌شود. قيمت‌هاي نجومي

در اين خصوص يك مشاور املاك در اطراف هفت تير با بيان اينكه به علت افزايش تعداد مراكز خريد، قيمت تجاري‌ها اندكي كاهش داشته است، افزود: خريدو فروش مغازه‌هاي مركز خريد همچون واحدهاي مسكوني و اجاره آنها بسته به محله و نوسازي و موقعيت واحد تجاري نوسان قيمتي را شامل مي‎شود. وي گفت: البته در مراكز خريد، مغازه‌هاي طبقه‌هاي دوم به بعد به علت نداشتن پاخور مناسب بسيار ارزان‌تر عرضه مي‌شود. اين مشاور املاك گفت: قيمت‌گذاري مغازه‌ها فرمول و قاعده خاصي ندارد و هر مالك براي خودش نرخ تعيين مي‌كند. به طور مثال ممكن است قيمت خريد يك ملك تجاري 50 متري در جنوبي‎ترين منطقه تهران هزينه اجاره يا رهن يك واحد تجاري در شمال تهران باشد. وي با بيان اينكه خيابان‌ها و مناطقي كه جمعيت زيادي در آن رفت و آمد دارند، مغازه‌ها و املاك تجاري گران‌تري دارند، گفت: بيشتر املاك تجاري به صورت رهن و اجاره عرضه مي‌شوند زيرا قيمت اين املاك نجومي و غيرمنطقي است. خريداران واقعي

مشاور املاك ديگري در اطراف وليعصر با بيان اينكه در چند سال اخير و دوران ركود قيمت املاك تجاري رشد چشم‌گيري داشته، گفت: درحال حاضر قيمت هر متر مربع از املاك تجاري در برخي از مناطق تهران بالاي 200ميليون تومان است.

وي گفت: اين املاك ميلياردي اجاره‌هاي ميليوني نيز دارند. در برخي مواقع با فروش يك واحد تجاري كوچك مي‌توان يك واحد مسكوني لوكس در شمال شهر خريداري كرد.

اين مشاور املاك گفت: به علت عدم نرخ‌گذاري مناسب از سوي مسوولان بازار مكاره‌يي در املاك تجاري به وجود آمده است. براي همين بسياري از مردم براي جبر‌ان كسري نقدينگي خود به‌ سمت كسب و كارهاي كوچك روي آورده و با خريد مغازه‌هاي متراژ پايين كه به زيرپله‌يي معروف هستند، زمينه رونق اينگونه املاك را فراهم كرده‌اند. تا 250 ميليون تومان قيمت هر متر مغازه

وي در مورد متوسط قيمت املاك تجاري در تهران گفت: درحال حاضر قيمت هر متر مربع از املاك تجاري از 2ميليون تومان تا 250ميليون تومان متفاوت است به طور كلي قيمت هر متر مربع املاك تجاري- اداري مناطقي مانند هفت تير، انقلاب، ونك، تجريش بالاي 50 تا 250ميليون تومان است. وي تاكيد كرد: در املاك تجاري موقعيت مكاني و به اصطلاح پاخور بودن ملك نقش تعيين‌كننده‌يي در قيمت ملك ‌دارند.

اين مشاور املاك با بيان اينكه بيشترين خريداران املاك ميلياردي شهرستاني‌ها هستند، گفت: به طور كلي مشتريان اصلي پنت‌هاوس‌هاي لوكس، املاك تجاري ميلياردي و دفاتر ادراي مجلل شهرستاني‌هايي هستند كه با فروش املاك يا باغ‌هاي خود و به دنبال سود‌هاي كلان به تهران مي‌آيند. وي با ابراز انتقاد از اين رويه گفت: متاسفانه حضور اين سرمايه‌داران پر قدرت و پول‌دار توازن بازار املاك تجاري و مسكوني تهران و كلان‌شهرها را بر هم زده است.

وي گفت: بايد سازماني روي نرخ‌هاي سليقه‌يي املاك تجاري نظارت كند زيرا اين قيمت‌ها به هيچ عنوان منطقي نيست.

 

 رهن و اجاره املاك تجاري

در ادامه اين‌ گزارش قيمت رهن و اجاره برخي از املاك تجاري موجود در سطح شهر به قرار زير است. به عنوان مثال در خاوران انتهاي بلوار هاشم‌آباد يك ملك تجاري 120متري حدود 40ميليون رهن و 8 ميليون اجاره همچنين ملكي تجاري 110متري‌ ستارخان، شادمان چهارراه مستعانيه 150ميليون رهن و 12ميليون تومان

 اجاره دارد.

جالب است بدانيد مغازه‌هاي زير ۱۵متر كه در اصطلاح به آن زيرپله‌يي گفته مي‌شود درحال حاضر با استقبال چشم‌گيري همراه است به گونه‌يي كه اين‌ املاك نه تنها سريع‌تر به فروش مي‌روند بلكه قيمت آنها در مقايسه با ديگر واحدهاي منطقه كه متراژ بالاتر‌ي دارند نيز بيشتر است. به طور مثال مغازه ۱۲متري ‌نوساز در فلكه دوم تهرانپارس‌كه داراي ۶ متر انباري و پاركينك است ‌حدود ۲۵۰ميليون تومان فروخته شده است همچنين مغازه‌يي ۶ متري در منطقه اميرآباد شمالي با جواز كسب ميوه‌فروشي كه د‌اراي ۶ متر زيرزمين است ‌حدود ۳۰۰ميليون تومان يعني متري ۵۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

از قيمت مغازه‌هاي سطح شهر كه بسته به هر‌ منطقه متفاوت است، بگذريم؛ قيمت‌ها در برخي مجتمع‌هاي تجاري واقعا حيرت‌انگيز است ضمنا در اين مورد بايد گفت مغازه‌هاي برخي از اين پاساژها به علت سود‌هاي كلان اجاره و رهن غيرقبال فروش هستند.

 به هر حال درحال حاضر قيمت هر متر مربع از مجتمع كوروش واقع در بزرگراه شهيد ستاري، خيابان پيامبر بالاي 80 ميليون تومان و قيمت هر متر مربع از مجتمع پاسارگارد در بزرگراه جلال آل‌احمد، زير پل يادگار امام بين 38تا 42ميليون تومان است كه به نظر مي‌رسد قيمت اين املاك بسيار فضايي و غيرمنطقي است.نویسنده:
برآمدن واحدهاي تجاري از دل ركود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/9/2
برآمدن واحدهاي تجاري از دل ركود
 سرمايه‌گذاري در بخش ملك و املاك از گذشته يكي از مطمئن‌ترين و سودآورترين روش‌هاي سرمايه‌گذاري شناخته شده است. تنوع سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف بازار ملك يكي از رازهاي جذابيت اين بخش است به طوري كه بنا به نياز بازار و اقتضاي شرايط اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي دولتي شاهد افت خيز در بخش‌هاي مختلف صنعت ساخت و ساز در كشور بوده‌ايم. در اين سال‌ها پس از تزريق بخش زيادي از بودجه كشور در بخش ساخت «مسكن مهر» شاهد تبعات اين بي‌انضباطي بزرگ مالي كه مستوجب به وجود آمدن دو ركود بزرگ در دو بخش اقتصاد عمومي به ويژه بخش مسكن شد، بوده‌ايم. اين شرايط باعث چرخش جريان ساخت واحدهاي مسكوني به سمت تجاري‌سازي واحدها شد به طوري كه با افزايش سهم ساخت واحدهاي تجاري تا حدود 10درصد از كل واحدهاي درحال ساخت در قبال كاهش حدود 50 درصدي ساخت واحدهاي مسكوني به خوبي اين تغيير جهت سرمايه‌گذاري از بخش ساخت واحدهاي مسكوني به تجاري را شاهد هستيم. اما چه عوامل و انگيزه‌هايي باعث اين جهت‌گيري در بخش سرمايه‌گذاري تجاري شده است؟

اين مقوله از دو منظر قابل بررسي است. ابتدا عوامل كاهنده انگيزه سرمايه‌گذاران در بخش ساخت واحدهاي مسكوني و دوم عوامل ترغيب‌كننده سرمايه‌گذاران در بخش ساخت واحدهاي تجاري. پس افزايش شديد قيمت مسكن در نيمه اول دهه 80 و سرازير شدن سيل نقدينگي عمومي و به دنبال آن نقدينگي دولتي در طرح مسكن مهر شاهد سونامي ساخت واحدهاي مسكوني در كشور بوديم كه همانطور كه قابل پيش‌بيني بود، نتيجه آن به وجود آمدن ركود تورمي شديد در بخش مسكن بود كه تا به امروز گريبانگير دولت و مردم است. ماحصل اين ركود، افزايش ريسك نقد شوندگي و زمان بازگشت پول بود كه عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران در اين بخش از بازار ملك را به دنبال داشته است. اما خلوت شدن بازار سرمايه‌گذاري در بخش ساخت واحدهاي مسكوني به معني خروج سرمايه از بازار ملك نبود بلكه اين‌ بار جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش ساخت واحدهاي تجاري بيش از پيش سازندگان را به سمت خود جلب كرد. مهم‌ترين علت افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش را مي‌توان در حاشيه سود 3 الي 4 برابري ساخت اين واحدها در زمان ركود ساير بخش‌هاي اين بازار يافت كه تا حد زيادي ريسك زمان بالاي برگشت سرمايه را قابل تحمل كرده است به طوري كه امروزه املاك تجاري در تهران تا مرز 170ميليون تومان به ازاي هر متر مربع نيز در برخي برج‌هاي تجاري معامله مي‌شود. از طرف ديگر در بخش املاك تجاري كمتر با پديده «خالي ماندن ملك» روبه‌رو هستيم به طوري كه امروزه بخش قابل توجهي از املاك عمدتا اداري به دليل عدم وجود فضاي كافي و قيمت‌هاي متعادل‌تر نسبت به واحدهاي تجاري از محل ساختمان‌هاي مسكوني تامين مي‌شود. با نگاهي به آمار رو به رشد تقاضاي راه‌اندازي واحد‌هاي صنفي و با در نظر گرفتن جمعيت، شاهديم تقريبا به ازاي هر 38 نفر در كشور يك واحد صنفي توزيعي يا توليدي- خدماتي وجود دارد كه اين ميزان در سطح دنيا كم سابقه و حتي بي‌سابقه است. امروزه در كلان‌شهر تهران تقريبا به ازاي هر 82 نفر يك واحد توزيعي- خدماتي وجود دارد. اما سرنخ اقبال كم سابقه به فعاليت در اين واحدها را نيز مي‌توان در ركود عميق و اقتصاد مصرفي جست‌وجو كرد. كاهش درآمد عمومي افراد جامعه باعث حركت جامعه به سمت مصرفي شدن و نااميدي از توان سرمايه‌گذاري شده و سودآوري بالاي بخش واسطه‌گري و كاهش سرمايه‌گذاري در بخش توليد باعث توسعه روزافزون صنف‌هاي خدماتي و واسطه‌يي و به تبع آن رونق در بخش املاك تجاري

شده است.

افت و خيزهاي نامتوازن در ساير بخش‌هاي سرمايه‌يي كشور نظير بازار طلا و ارز و بورس در كنار نبود نهادي توانمند در جهت برنامه‌ريزي و كنترل عملياتي نقدينگي سرگردان جامعه باعث سوق دادن هر چه بيشتر سرمايه‌گذاران به اين بخش شده است. اما در اين بين نقش شهرداري‌ها و درآمدزايي ناشي از ساخت و فعاليت اين واحد‌ها را نيز نمي‌توان ناديده گرفت. عوارض دريافتي 5 تا 10برابري اين واحدها نسبت به واحدهاي مسكوني بخش بزرگي از درآمدهاي شهرداري را پوشش مي‌دهد و اين به معني ترغيب بيش از پيش سرمايه‌گذاران براي ورود به اين بخش است. اين تغيير جهت سرمايه‌گذاري از بخش مسكوني به تجاري به ويژه ساخت مجتمع‌هاي چند منظوره اداري-تجاري-خدماتي موجب به وجود آمدن برخي ناهمگوني‌ها در بافت شهري نيز شده است. ساخت اين مجتمع‌ها در متراژهاي تا 200هزار متر مربع بدون در نظر گرفتن شرايط و ظرفيت ترافيكي و بافت سنتي، فرهنگي و... شهري موجب دردسرهاي بسياري شده است.

 اما چشم‌انداز درازمدت اين تغيير رويه بدون دورانديشي و برآورد درست و مطابق با نياز جامعه مي‌تواند موجب بروز نتايج مشابه در بخش ساخت واحدهاي مسكوني شود. درحال حاضر سرانه واحدهاي تجاري به نسبت كل جمعيت تفاوت فاحشي با استانداردهاي بين‌المللي دارد و اين زنگ هشدار اشباع بازار ساخت واحدهاي تجاري در برخي كلان‌شهر‌ها را به صدا درآورده است. از سوي ديگر با ادامه روند كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساخت واحدهاي مسكوني در بلندمدت شاهد به هم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضا در اين بخش خواهيم بود كه معضلات به مراتب عميق‌تري نسبت به ساير بخش‌ها ايجاد خواهد كرد. از اين رو مطلوب است نهادهاي متولي برنامه‌ريزي شهري با توجه به نيازسنجي آينده بازار ملك و به دور از هر گونه منفعت‌طلبي كوتاه‌مدت نسبت به تعريف ظرفيت‌هاي فعلي و آتي بازار مسكن در بخش مسكوني و تجاري اقدام كنند. زيرا هر گونه عدم توازن در بازار توليد و عرضه مسكن در بخش مسكوني يا تجاري ضمن ايجاد تورم و حباب قيمتي كاذب موجب ضرر خريداران و در صورت عرضه مازاد بر تقاضا موجب متضرر شدن سرمايه‌گذاران اين بخش خواهد شد.نویسنده: ايمان رفيعي كارشناس مسكن

  اخبار Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  كالن
  0 66420769 نظام ارتقاي ايران
  راهكارهاي اقتصاد
  سيستمي كجاست در امسال رشد
  مختصات سالم فضاي كردن فراهم يگويد، اقتصاددان
  يك صحيح روند كاغذبازي، از جلوگيري كار، كسب
  براي واردات، صادرات طرفه دو قراردادهاي سازي
  خصوص نفرين داده نجات تورمي ركود از را ايران اقتصاد وان نفت
  ت بوي با 95 اقتصادي
  رونق كند. دور ايران از را
  منابع دانشگاه اقتصاد دانشكده دانشيار ينيكواقبال، كبر عل اقتصاد خروج راهكارهاي درباره ايسنا با گف وگ در
  تهران تمامي براي خدمات دهنده ارائه كه است مهمي كار| وزارت اقتصادي كارشناس رادمهر|
  مهدي گذشته ده در ما كرد: اظهار تورمي ركود وضعيت از
  ايران زيربخش اين رشد آمار، مركز بوده اقتصادي شاي بخه هاي خص شا ترين مهم از يكي داخلي ناخالص
  توليد دولت اول سال سه در طرفي از بوديم هرو روب تورمي ركود
  با است. كرده اعالم درصد ۶.۵ ۹۳۱برابر سال در
  را معموال شود مي محسوب كشور اقتصادي
  فعاليت نوسانات جلو ايم رده كنترل را تورم كه شد اعالم
  يازدهم در مالي هاي ري واسط خدمات براي منفي رشد
  وقوع داراي GDP حركت سير است. زيادي نوسانات
  داراي ولي است بزرگي دستاورد موضوع اين كه هايم گرفت را
  آن (وجود بانكي نظام خاص شرايط به توجه ۹۳۱ا
  سال دور يك مرحله چهار ديگر بيان به است. مرحله
  چهار بگيريم نظر در ۰۱رصد را تورم حاضر درحال ما اگر
  حتي دولت هاي بده غيرجاري، مطالبات سمي، هاي داراي يشود. گيري دازه ان GDP نوسانات با
  تجاري راهكار دنبال به بايد موجود ركود كسادي به توجه
  با عددي مقدار اما نبوده، انتظار از دور و...) بانكي نظام به حضيض از GDP مقدار مرحله اين در -بود: ۱ه
  ب باشيم. مشكل اين از رفت رون براي
  اساسي آن دليل كه دارد فاصله بخش اين هاي واقعي با
  رشد بلندمدت روند مقدار به يد من افزايش به شروع
  ركود، هاي ان ارگ مثل اقتصاد سيستمي نظام داد: ادامه
  وي نهاد اين توسط پايه سال تغيير در تاخير موضوع بر وه
  عال يشود. نزديك
  خود اعضا كل شود، ناراحت عضوي اگر كه است انسان
  بدن ساير بيمهها سهم باالي نسبت به ۶۷۳۱)، پايه
  (سال GDP مقدار آن در كه است يي مرحل
  ۲-رونق: با است ممكن اقتصاد در نتيجه در شود مي
  ناراحت همان با مقايسه در بخش اين در مالي هاي گر واسطه جايي تا يگيرد قرار خود بلندمدت روند از
  باالتر سيستم كل مشكالت آنها حل با كه شويم مواجه يي
  مساله گردد. باز مركزي بانك ملي هاي حسا در نسبت ضمن كند. نمي رشد ديگر رسد مي خود اوج به
  كه اثرگذاري بخش چند در بايد ما دولتمردان نشود.
  حل نخستين سو يك از كه شد آغاز حالي در ۵۹۳۱
  سال موقتي بهطور GDP مقدار حتي است ممكن
  اينكه ولي بيفتد راه اقتصادي سيستم كل، در تا باشند
  داشته (ازجمله بينالمللي مختلف هاي يم تحر كه است
  سال هاي مشخص از گيرد. قرار كامل اشتغال حالت از
  فراتر مانده زيادي فاصله سيستم كل متي سال تا حاضر
  درحال ناقص صورت به هرچند مالي) بانكي نفتي، هاي يم
  تحر گرفتن قرار كامل، اشتغال از فراتر موقعيتي در
  قرارگيري
  است. شدن اجرايي با شده برداشته ايران اقتصاد راه سر از است. بيكاري طبيعي نرخ به نزديك بيكاري
  نرخ اقتصادي مشكالت هاي ريش درباره اقتصاددان
  اين شده گشوده ايران اقتصاد براي جديدي فصل برجام انبار موجودي آن در كه است يي مرحل -ركود:
  ۳ طي نفت به ما اقتصاد شديد وابستگي علت به گفت:
  ايران برنامه به مربوط سال نخستين ديگر سوي از
  است توليدي هاي ليت فعا سود يافته كاهش مستمر بهطور گرفت شكل كشور در هلندي بيماري گذشته سال ۰۷
  ۰۶- مجلس توسط تصويب شرط (به كشور توسعه
  ششم آن بر عالوه يآيد. پايين توليد از عتر سري تجارت
  و درحال شد بحراني بسيار موضوع اين اخير دهه در
  ولي يشود. محسوب ۵۹۳۱ سال از آن شدن
  اجرايي صعودي سير بيكاري نزولي سير واقعي GDP
  رشد وجودمان تمام در را منابع مصيبت ملموس صورت به
  حاضر مركز ايران، اقتصاد مشكالت گرفتن نظر در با به ثابت هاي يهگذار سرما مرحله اين در كند. مي
  پيدا يكنيم.
  لمس بيني پيش به گزارشي طي مجلس هاي هش پژو نزولي روند يوند محدود فروش توليد
  همراه شرايط با آن ارتباط اقتصاد ارهوضعيت درب
  نيكواقبال همچنين است. پرداخته اقتصاد مختلف هاي بخش تنزيل رامرحله مرحله اين ترتيب بدين كنند. مي
  پيدا خانه، واردات كه آنجا از كرد: اظهار از وس ساخ
  ركودي اقتصادي رشد از مجلس هاي پژوه مركز برآورد اعمال هاي محدوديت همچنين است. بوده نفت
  بخش نامند. مي (درصد)
  95ینيبش پي 1394 سال مشابه مدت به نسبت 1395 اول 3ماهه عملكرد خشها رونق بخش اين گذشته در است غيرممكن مسكن
  زمين يرسد نظر به كه بوده درصد ۶. حدود ۵۹۳۱ سال با مرتبط مبادالت خصوصا خارجي مبادالت بر
  شده واقعي GDP ميزان مرحله اين در
  4-بحران: طوري به آورد دست به ها بخش ساير از بيشتري 5.3
  بسيار شاورزی
  ك به مربوط كليدي مهم نكته است. خوشبينانه بسيار افزوده ارزش شد تعليق نقليه وسايل ساخت فعاليت سطح نترين پايي در كار كسب فروش ميزان
  و يكرد گذاري سرمايه مسكن بخش در كه شخصي هر
  كه اقتصادي رشد براي رقم اين حصول در نفت بازار نقش در توانست موجود فيتهاي ظر بر تكيه با فعاليت اين يرسد. سطح باالترين در 6.83
  بيكاري 57.3 نفت در آورد دست به سود ۰۳درصد سالي متوسط طور
  به نفت بخش رشد از ناشي آن درصد حدود زيرا است، از يكي به يابد رشد درصد ۲.۱۵ حدود ۳۹۳۱ سال سال ثابت هاي قيمت به ايران GDP زير
  نمودار سوداگري حتي اقتصاد هاي بخ از يك هيچ كه 4.1
  صورتي 2.4 است.
  صنعت ديگر نكته شود. تبديل سال اين رشد اصلي هاي
  پيشرا يشود، مالحظه كه طور همان دهد. مي نشان را
  ۳8۳۱ نداشت. را سودي چنين
  هم شده برداشته ايران نفت تحريم كه ۵۹۳۱ سال در شد سبب پتروشيمي صادرات از محدودي رفع
  اينكه رخ كرات به انتظار خالف بر رونق ركود دههاي 31
  پدي خودروسازی خاطرنشان تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده دانشيار
  اين صادرات توليد گسترش راه سر بر مانعي ونه هيگ شود. خارج تنگنا از نيز فعاليت اين يدهد.
  م در عظيمي بسيار منابع موضوع اين نتيجه در 8.7
  كرد:
  پتروشيمی در نفت صادرات آمارهاي ارزيابي ندارد، وجود نفت خارجي تجارت حجم افزايش اينكه آخر موضوع اقتصاد ادبيات در جديد مفهومي اخير هاي ده در دولت چه هر حاضر درحال اما آمد انسازي
  ساختم صادرات وضعيت از كه برآوردهايي 4۹۳۱
  سال نسبي رونق موجب صنعتي هاي فعاليت وضعيت بهبود بدين رشد ركود است. رشد» «ركود آن شد 01-
  متولد -10.2 سيمان ختوساز سا مسكن صنعت باز كه كند كمك خواهد
  مي كه يدهند نشان دارند ۵۹۳۱وجود سال در نفت هاي ليت فعا نسبي رونق موجب صنعتي هاي ليت
  فعا روندي اما مثبت، اگرچه اقتصادي رشد نرخ كه
  معناست به وابسته بخشهاي ديگر طريق اين از تا بگيرد 4
  جان
  فوالد رشد ۵درصد حدود نفت صادرات جاري، سال در هاي ليت فعا خاص طور به توزيع شبكه با
  مرتبط از اقتصاد اگرچه شرايط اين در است. داشته
  كاهنده از كه شود نمي يرسد نم نتيجه به بيفتد راه ساز خت
  سا نفت، صادرات رشد اين ظهور نمود كه داشت خواهد توانست درمجموع آثار اين شد. لونقل حم بازرگاني بعضي در اندهنده نش اما بود، برخوردار ماليمي 1-
  رشد -4 محصوالت بخشها تمام به را اقتصادي رونق مسكن شكوفايي
  طريق رشد آن هتبع نفت بخش افزوده ارزش رشد در ركود، دوره يك از پس ۳۹۳۱را سال اقتصادي رشد است بوده منفي توليد رشد اقتصاد بخشهاي غذايی
  از
  ببريم. كمي برآورد اين هرچند بود. خواهد كشور
  اقتصادي كند. مثبت دامنه وارد بهترين در حتي شد خواهد داده نشان كه انور
  همط بانكي هاي رده سپ سود نرخ دستوري ارهكاهش درب 8.9-
  وي
  ساختمان تحقق صورت در حتي اما رسد مي نظر به بينانه خو كه شد گذاشته سر پشت حالي در 4۹۳۱
  سال خواهد مواجه رشد ركود با ايران اقتصاد ممكن
  سناريو شرايط ردهها سپ سود نرخ كاهش من نظر به داد:
  توضيح هرگونه به دستيابي بود خواهد كيفيتي بي رشد نيز افزوده ارزش مجموع رشد ايران، آمار مركز اعالم
  طبق 8
  شد. 8.2 عمومی
  خدمات كرده اعالم مركزي بانك كل رييس سابقا يكند. بدتر
  را باشد. رونق دروان به ورود بيانگر وان نم ادي اقتص رشد رشد درصد ۳. به سال اين در اقتصادي هاي
  فعالي كاهش را ردهها سپ سود نرخ دستوري صورت به كه 9.4
  بود 4.1 نقل
  حمل مواجه خاصي شرايط ۵۹۳۱با سال در ايران اقتصاد رسيد. ۱درصد ۳. بازار قيمت به داخلي ناخالص توليد آماري هاي نظ بود مثبت بسيار صحبت اين من، ديدگاه از كه يدهد
  نم كه است سالي نخستين جاري سال سو از زيرا
  است، مربوط واردات بر ماليات خالص به رقم دو اين تفاوت يعني ۰۹۳۱ سال به منتهي هاي ال س بر 6.4
  مروري 9.2
  خدمات سود نرخ كاهش نداد رخ اتفاق اين عمل در متاسفانه
  ولي شده لغو ناقص) صورت به (بعضا بينالمللي هاي يم تحر آمار مركز اعالمي ارقام در آن رشد براي عددي كه
  است يدهد نشان جديد، هاي يم تحر اعمال از قبل هاي
  سا كل به يي بخشنامه دستوري صورت به بانكي هاي
  سپرده ايران اقتصاد پيشروي متعددي بالقوه هاي ظرفيت نفت سهم كسر با اين بر الوه است. نشده ارائه ايران سال چهارم فصل در روز در بشكه ميليون
  حدود مصرف دولتي بخش مصرف شدند. مواجه توجهي ،8۰ دهه اول نيمه در اقتصادي رشد نرخ ميانگين
  كه شد. تحميل كشور هاي
  بانك شدن اجرايي سال نخستين ديگر سوي از دارد قرار ساير عملكرد از ناشي افزوده ارزش رشد كشاورزي، گاز نفت صادرات ارزش امر اين كه رسيد ۱۹۳۱ 4.4درصد به ،8۹ تا ۵8 دوره در كه بوده درصد ۹.۵
  برابر درصدي 4.۱- ۱.۱- رشد با بهترتيب خصوصي
  بخش ما بانكي سيستم در متاسفانه كرد: تصريح
  نيكواقبال اسالمي) شوراي مجلس تصويب از (بعد ششم برنامه بود. خواهد ۰درصد 4.- بخشها حساب تراز داده قرار تاثير تحت شدت به را ايران ،8۰ دهه دوم نيمه در همچنين است. يافته
  كاهش در ناخالص ثابت سرمايه ثابت تشكيل شدند.
  مواجه مربوط هاي شرك به را عشان مناب ۰۶درصد حدود ها
  بان نرخ به دستيابي آن اهداف مهمترين از يكي كه
  است باشد تر سب منا شايد گذاري ت سياس تحليل در صادرات كاهش كرد. متاثر را ها پرداخ تراز جاري بوده درصد 4.۵ ثابت سرمايه تشكيل رشد نرخ
  ميانگين كاهش يافت. كاهش درصد 8.۳۲ معادل ۱۹۳۱
  سال فردي به بايد كه اصلي آن نتيجه در دهند خودشان
  به هاي ال طول در درصد ساالنه متوسط رشد نرخ شده تحليل مجزا طور به بخش دو اين سهم
  كه كاهش با بخش اين افزوده ارزش كه شد سبب نفت كاهش اول، نيمه درصدي ۹.۹ رقم با مقايسه در
  كه كاهش از ناشي عمدتا ۱۹۳۱ سال در سرمايه
  تشكيل اجرا ما اقتصاد در باشد بازدهي باالترين داراي كه دهيم است.
  وام ششم برنامه زيرا نباشد، كشور رونق ركود شرايط ارزيابي معيار تاثير امر اين شود. ۱۹۳۱واجه سال در درصدي
  4.۷۳ است. بوده آالت ماشي بخش در سرمايه تشكيل رشد اساس بر بنابراين دهد. نشان را يي مالحظه
  قابل است.
  نشده نفت صادرات توليد رشد (ازقبيل آماري شواهد رشد برونزاست عوامل از متاثر بيشتر عملكردشان بر سال اين اقتصادي رشد كاهش در يي مالحظ قابل كه گفت توان مي شده محاسبه دوره نگينهاي
  ميا رشد اين از آالت ماشي بخش سهم مذكور سال
  براي تاكيد تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده دانشيار
  اين انپذيري امك مها، تحري رفع (ازقبيل آماري غير و...) اقتصاد مسير از غير به مسيري تواند بالقوه بهطور آنها گذاشت. جاي اقتصادي رشد با دورهيي به ورود حال در كشور
  اقتصاد بحران بروز ارز نرخ نوسانات است. بوده -درصد
  ۳.۶۱ را وساز ساخ صنعت اگر اينكه به دولت بستن دل
  كرد: مبادله هزينه كاهش نفت، صادرات توليد
  گسترش پيوندهاي داراي اينكه هدليل نفت (بخش باشد داشته از درصد تنهايي به نفت گروه ۱۹۳۱ سال در وجود به نه جديد هاي تحري اجراي بوده
  كندتر بخشي يافتن سوق تورمي انتظارات ارزي، هاي
  بده يگيرد شكل وساز ساخت صنعت ۰۰۳ كنند راهاندازي سال در كه است آن از حاكي ۵۹۳۱ سال براي و...) بخش است اقتصادي هاي بخش ساير با
  ضعيفي موجب را ۱۹۳۱ سال در اقتصاد 8.۶-درصدي رشد محسوب روند اين اين تشديدكننده بلكه آن آورنده بازارهاي سمت به جامعه محدود سندازهاي
  از چراكه است يي وده بيه خيال داشت، خواهيم اقتصادي
  رشد بهنظر اما بود خواهيم «بهبود» وضعيت شاهد جاري تا است هوايي آب شرايط از متاثر بيشتر نيز كشاورزي ارزي درآمدهاي كاهش نفت، صادرات كاهش
  شد. سطح بودن پايين اصلي عوامل از ال ط سكه ارز يشود. بازار بهره، نرخ آوردن پايين حتي شده انجام اي الش
  با سال ابتداي از اقتصادي رشد تداوم صورت در رسد اقتصاد). كل ركود رونق هاي تحري اثر كنار در كه داشت پي در نيز را دولت كل كاهشي اثر گرفته صورت مطالعات براساس هشمار اشاره مورد سال در اقتصادي سرمايه شكيل
  ت است. نخورده تكاني
  مسكن شده تجربه ناخالص توليد ميزان باالترين بتوانيم ۷۹۳۱ آمار مركز توسط شده ارائه اطالعات به دقيق نگاهي دسترس در ارزي درآمدهاي تجاري، هاي تحري مالي ۲۹ ۱۹ سال در داخلي ناخالص توليد رشد بر
  تحريم يآيند.
  م تورمي ركود طرف اين به ۰۷۹۱ سال از داد: ادامه
  وي قرار براي ۰۹۳۱بازگرديم سال (يعني گذشته
  در كشاورزي گروه رشد 4۹۳۱ سال در كه يدهد نشان خود نوبه به ارزي درآمدهاي كاهش يافت. كاهش دولت در اساس اين بر است. بوده درصد ۲.۲ 4.۶ ترتيب
  به رشد نرخ ۲۹۳۱ پاييز در موقت توافق به رسيدن
  با زمان آن هاي اددان اقتص آمد وجود به دنيا سطح
  در بيشتري هاي سا حتي بلندمدت رشد روند در گرفتن درصد ۲.۲- برابر صنعت رشد اما بوده، درصد ۷.۵
  برابر كه شد هيي واسط اوليه مواد واردات كاهش به منجر كشور اقتصاد بر نفتي تجاري هاي تحريم كه
  صورتي سال انتهايي ماهه سه از معادن صنايع نفت
  بخش در نكردند. پيدا كند، حل را مشكل اين بتواند كه راهلي
  ح است. الزم استخراج فقط نيز، صنعت گروه شهاي زيربخ در است. نيز معدن صنعت بخش افزوده ارزش طريق اين
  از ركود كه است حالي در اين شد. مثبت بعد به ۲۹۳۱ مذكور سال دو در كشور اقتصادي رشد يد، نم
  تحميل نگه درصد دو روي را تورم صنعتي كشورهاي در
  نتيجه ساختاري مشكالت از ايران اقتصاد همچنين برق آب، تامين درصد (۶.۳) طبيعي گاز خام نفت صنايع گروه گفت توان مي كه طوري به يافت كاهش اوريژاد (خ يرسيد ۳.۰-درصد 4.۰- ترتيب
  به تشديد فصل اين در خدمات كشاورزي هاي
  بخ آنها كردند. تحمل را كسادي بيكاري مقداري هد
  داشتا براي جامعي برنامه هنوز كه رد رنج زيادي نهادي است بوده برخوردار مثبت رشد از (۲. طبيعي گاز كاهش در را سهم بيشترين نفت گروه از پس معادن، به اقتصادي رشد نرخ افول واقع در ۳۹۳۱.
  نيلي، مقادير در را داخلي ناخالص توليد رشد نرخ
  شده دادند. تا قيمه مهار به را
  اولويت اقتصاد همچنان شود نم مشاهده معضالت اين
  حل صنعت درصد، ۳.۳ معادن (ساير ديگر شهاي بخ زير است. داشته ۱۹۳۱ سال در اقتصادي رشد اثرگذاري علت به نه گذشته به نسبت تر پايين هاي پله تقاضاي اجزاي بررسي همچنين داشت. نگه
  منفي چهار دوره همين طي ايران در ما كرد: اضافه
  نيكواقبال دانست. محور» «منبع اقتصاد يك يتوان را ايران از همچنان درصد) ساختمان۷.۶۱- درصد
  ۳.۰- درآمدهاي كاهش از نيز كل تقاضاي همچنين انباشته يهاي كارآي عدم علت به بلكه مذكور هاي يم
  تحر در نهايي هزينه اجزاي برخي بهبود دهنده نشان
  نهايي، نقدينگي رشد ۰۳درصد سالي حدود هم يازدهم دولت
  ساله توجه با ايران اقتصاد رشد ماهيت به توجه با بنابراين مورد در همچنين اند. وده برخوردار منفي رشدي درآمدهاي كاهش با كه نحوي به تاثيرپذيرفت،
  نفتي است. ۲۹۳۱ سال آخر فصل كه ۱۹۳۱بود سال به منتهي سال در كشور اقتصاد
  در را ۵۲درصدي حداقل تورم طبيعتا بايد رشد اين
  داشتيم. متوسط يرسد نظر به نفت تقاضاي عرضه وضعيت به صادرشده ساختماني ههاي پروان تعداد ساختمان، بخش شد مواجه اختالل با دولت مالي تامين منابع نفتي، كرد. آشكار نيز را آنها
  تحريم افزايش با كه شد آغاز حالي ۳۹۳۱در سال
  بنابراين نيامده، وجود به تورم اين كه حاال ولي آورد وجود
  به در اقتصادي، رشد درصد يك هازاي شده ايجاد اشتغال در خصوصي بخش گذاري سرماي شهري مناطق در هجا كاهشي اثري دولت مصرف روي مساله اين ايران، اقتصاد بر بينلمللي هاي يم تحر وضع بهدنبال نفت بخش توجه قابل سهم به توجه با نفت
  صادرات يشود. احساس گوشمان پشت تورم سونامي
  احتمال تجربه گذشته دهه در كه باشد هماني حالت
  بهترين ترتيب به قبل سال به نسبت 4۹۳۱ سال در ساختمان مصرف ملي، درآمد كاهش با ديگر طرف از گذاشت. طوري يافت. كاهش شدت به نفتي صادرات
  حجم قرار مثبت تاثير تحت سال اين رشد كشور، اقتصاد
  در كرد: بيان تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده دانشيار
  اين رشد درصد يك هر هازاي متوسط طور كرديم است. بوده درصد ۹.۳۱
  4.۳۱ شد. مواجه كاهش با موضوع اين از متاثر نيز خصوصي بيش ميانگين از ايران گاز نفت صادرات ميزان
  كه ۵.۰واحد حدود مركزي بانك آمارهاي اساس بر
  گرفت. بگيرد را تقاضا طرف بخواهد كه اقتصادي سياست
  هر كنيم. ايجاد شغل هزار ۳۲ بتوانيم اقتصادي هاي بخش زير از يكي مالي هاي گر واسطه همچنين قابل كاهش با تقاضا طرف اقالم همه ۱۹۳۱ سال
  طي از ناشي ۳۹۳۱ سال در اقتصاد درصدي رشد از به ۰۹۳۱ سال اول فصل در روز در بشكه ۲ميليون
  از بااليي تهديد دهد، انجام تقاضا طريق از را اقتصاد دازي راه
  ان آورديم شانس ما دارد. وجود موضوع اين ايران در كه
  است زيادي تورم دچار هنوز نقدينگي درصدي ۰۳ رشد با
  كه است، شاخص سبد اقالم قيمت تغييرات رصد
  مصرفي، دهد. رخ موضوع اين آينده در كه دارد احتمال ولي
  نشديم آغاز ماه هر اول از اقالم قيمت تغييرات رصد
  گفت: نشر طريق از نبايد ما ذاران سياس افزود: شود
  وي مي محاسبه قيمت مظنه هزار 121 از بيش كارگيري با تورم
  نرخ يابد. ادامه ماه همان تنهم بيس روز تا شود
  م كنند. حل را اقتصادي مسائل پولي پايه افزايش
  اسكناس اعالمي آمارهاي كيفيت حفظ كرد: تصريح مقتدايي آن است عرضه طرف براي ها ذاري تگ سياس حل راه
  تنها آمارهاي يعني مردم امانت از صيانت مركزي
  بانك يشوند. شاخص تغييرات محاسبه در بايد كه كنند مي استفاده مصرفي تاثير ارزيابي براي همچنين مقتدايي گفته به يگيرد. از دفاع با مركزي بانك اقتصادي آمارهاي مديركل داشته نقدينگي رشد تقاضا در تاثيري اينكه بدون
  هم اقالم از گيري قيمت فرآيند كه كند مي ايجاب
  رسمي (از كه غيرنماينده اقالم اهميت ضريب وي، گفته به طرح خانوار، بودجه بررسي افزود: گيرد، قرار توجه ورد مي عمو سطح تغيير بر اقتصادي هاي گذاري سياست هاي قيمت آوري جمع در نهاد اين آمارگيران عملكرد به كه شركتي تا گيرد صورت زهيي معج بايد واقع در
  باشد جغرافيايي پوشش برگيرد در را ماه روزهاي تمام
  تقريبا ضريب به هستند ناچيزي مقادير اهميت) ضريب نظر خانوارها مصرفي عادات شناسايي هدف با كه است آماري اجتماعي، رفاهي هاي برنامه حريزي طر در نيز ها قيمت بانك آمارگيران گفت: تورم نرخ محاسبه در استفاده مورد يا بگيرد وام اينكه بدون كند مي توليد ۰۰۱واحد مثال
  طور باشد. داشته متناسب جمعيتي
  و بهند، مشا قيمت تغييرات نظر از كه نماينده اقالم اهميت نتايج مقتدايي، گفته به شود. مي انجام ساالنه صورت به دعاوي جانبه، دو قراردادهاي در حقوق مزد تعديل مراجعه اطالع منبع 4زار ۰ه حدود به ماه هر مركزي موضوع اين كه كند توليد واحد ۰۰۲ باشيم داشته پول
  چاپ قيمت به مربوط اطالعات آوري جم داد: توضيح وي كاالها تمامي ريالي ارزش ديگر عبارت به يشود؛ اضافه اقالم تعيين جهت عمل مالك پايه، سال در بررسي اين دارد. كاربرد ديگر اي زمين از بسياري حقوقي خدمات كاال از مظنه ۱۲۱زار از بيش جاري قيمت طرف هاي سياست كرد: تاكيد نيكواقبال است. سختي
  كار طريق از بررسي مورد شهرهاي همه در خدمات
  كاالها محاسبه در است شده مصرف خانوار توسط كه خدماتي يا ميزان مصرفي خدمات كاالها بهاي شاخص سبد ايران در ۵۱۳۱ سال در بار نخستي براي شاخص اين يكنند. رصد را طرف هاي سياست اما است خطرناك ولي ساده خيلي
  تقاضا محلي رسمي، ثابت، آمارگيران مستقيم
  مراجعه يشود لحاظ مصرفي خدمات كاالها بهاي شاخص يگيرد. قرار سبد اقالم از يك هر ساالنه مصرف پس محاسبه مركزي) بانكدار عنوان ملي(به بانك توسط درباره ايرنا با گو گفت در مقتدايي» «عليرضا راهگشاست بسيار ايران اقتصاد براي اما سخت بسيار
  عرضه اطالع منابع به مركزي بانك اقتصادي آمار اداره
  كارآزموده يشود. نم گذاشته كنار ناچيز حتي اهميتي ضريب هيچ مراجعه ۰۹۳۱با پايه سال آخرين در گفت: وي آمار اداره ۹۳۳۱توسط (سال مركزي بانك تاسيس از مركزي بانك اعالمي آمارهاي درباره برخي افكني شبه دارد. همخواني هم دنيا بزرگ اددانهاي اقتص نظريات با
  و يگيرد. صورت آنها با مصاحبه
  و كه هايي هزينه سهم نمونه براي افزود: مقتدايي ايران شهري مناطق در نمونه خانوار زار ۶۱ حدود به يشود. منتشر محاسبه بانك اين اقتصادي تورم هستند مدعي اينكه تورم نرخ كاهش درباره به پاسخ در تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده دانشيار
  اين به ماه هر مركزي بانك اقتصادي آمارگيران افزود: وي نارنج مصرف بابت اهميت) ضريب يا (وزن خانوارها در تعيين ايراني شهرنشين خانوارهاي مصرفي الگوي ۹۶۳۱، ۱۶۳۱، ۳۵۳۱، 84۳۱، 8۳۳۱، هاي ال س در تك تورم با كه است درصد ۰۵ وادهها خان ضروري كاالهاي وري ره به تا دهد انجام را ايي اس سي چه بايد دولت
  اينكه بيش جاري قيمت مراجعه اطالع منبع هزار ۰4
  حدود مركبات گروه نماينده اقالم به ردازند پم فروت گري مورد مصرفي خدمات كاالها بهاي شاخص محاسبات مورد مذكور شاخص پايه ۰۹۳۱سال ۳8۳۱ ۶۷۳۱، ارزش كرد: اظهار دارد، زيادي فاصله ادعايي كل رقمي براي بوكار كس فضاي گفت: يابد، افزايش توليد
  عوامل يكنند پرسش را خدمات كاالها از مظنه ۱۲۱هزار
  از يشود داده اختصاص شيرين ليمو نارنگي پرتقال، يعني گرفت. قرار استفاده تغيير به مربوط اقدامات است؛ گرفته قرار نظر تجديد يكند مصرف خانوار كه خدماتي كاالها تمام ريالي بسيار صنعتي كشورهاي با مقايسه در ما
  توليدكنندگان گيري قيمت ماه در خدمتي يا كاال قيمت كه صورتي در
  و طبقات از يكي در خانوارها مصرفي اقالم تمام بنابراين خانوارها از تايي ۶۱زار نمونه اين شد: يادآور مقتدايي آينده در كه شده انجام ۵۹۳۱ به ۰۹۳۱ از پايه سال مصرفي خدمات كاالها بهاي شاخص محاسبه در مجوزهاي چون عواملي خاطر به موضوع اين است.
  سخت داليل باشد، داشته كاهش يا افزايش گذشته ماه به
  نسبت يگيرد. قرار COICOP المللي بين بندي طبقه تمام از مناسبي نماينده كه شدند انتخاب يي نه گو به ارائه جديد پايه سال براساس مربوطه هاي زارش نزديك پرداخت خانوار توسط كه ينهيي هز هيچ شود لحاظ موضوعات اين هاست بان از وام گرفتن يا
  شهرداري يشود. بررسي نوسان اين كل به نتايج تعميم براي ايراني شهرنشين خانوارهاي شد. خواهد يشود. نم گذاشته كنار ناچيز حتي يشود كشورهاي باقي به نسبت درصد ۰۳ را شده تمام
  قيمت همواره اطالعات آوري جم در كرد: تاكيد
  وي تورم نرخ محاسبه در كااليي هاي روه ضرايب بررسي نتايج از استفاده با داد: توضيح وي باشند. جامعه خانوارها كه ههايي هزين سهم نمونه براي افزود: وي يتر جد را بوكار كس وضعيت بايد ما برد. مي باال
  صنعتي شهر هر بازار بر حاكم عملي هاي قيمت شود، مي
  سعي كرد: تاكيد مركزي بانك اقتصادي آمارهاي مديركل كه خدماتي كاالها تمام شهري خانوارهاي بودجه مركزي بانك در تورم نرخ محاسبه حوه اقالم به ردازند فروت گريپ نارنج مصرف بابت خوبي كارهاي مورد اين در يازدهم دولت البته ببريم
  جلو شود. گزارش عآوري
  جم ساير گاز برق، آب، مسكن گروه بندي، تقسيم اين در بندي طبقه اصلي ۲۱گروه در يكنند مصرف خانوارها يادآوري با مركزي بانك اقتصادي آمارهاي مديركل ليموشيرين نارنگي پرتقال، يعني مركبات گروه نماينده شود. بيشتر بايد نيست كافي كارها آن اما داده
  انجام پس افزود: مركزي بانك اقتصادي آمارهاي
  مديركل روهها صدر در درصد ۲8.۲۳ اهميت ضريب با ها سوخت عنوان ۰۰۲۱ بر بالغ اقالم اين كه شوند COICOP( كاالها بهاي شاخص محاسبه فرآيند كه نكته اين يشود. داده اختصاص چراكه كرد كم را ازيا كاغذب بايد داد: ادامه
  وي از گيري قيمت مورد اقالم اگر قيمتها آوري جمع از ضريب كاال قلم 4۰۱ با يها آشاميدن يها خوراك گروه آماري هاي روش از استفاده با گفت: مقتدايي است. كرد: اظهار است، اصلي مولفه دو شامل مصرفي خدمات خدمات كاالها بهاي شاخص شد: يادآور مقتدايي دادنها زي زيرمي فساد آمدن وجود به باعث
  كاغذبازي به قيمت تغيير اثرات باشند، داشته تغييراتي كيفي
  نظر دخانيات گروه دارد قرار بعدي رده در ۷۲ 8۳. اهميت انتخاب ها قيمت رصد براي طبقه هر از نماينده تعدادي خانوارها مصرفي خدمات كاالها تركيب تعيين اول مولفه يكي CPI- consumer price index(يفرصم هميتتر با موضوعات تمام از يتواند موضوع اين شود.
  مي وارد شده تعديل قيمت استخراج كيفيت تغيير
  واسطه سبد در را سهم كمترين اهميت ضريب درصد ۵۳.۰ با تبيين توانايي نماينده اقال اين كه طوري به يشود به كه است پايه سال در اقالم از يك هر مصرف ميزان معيار كه مريود شمار به قيمت هاي شاخص انواع از ديگر مسائل نكنيم، درست را مساله اين اگر چراكه
  باشد يشود. شاخص
  محاسبات دارد. تورم باشند. داشته را نظر مورد طبقه كاالهاي تمام قيمت يگويند. شاخص سبد آن توسط كه است خدماتي كاالها قيمت تغييرات سنجش سازي خصوص روند دربار نيكواقبال شود. نمي
  درست جامعيت كيفيت حفظ براي كه آنجا از وي، گفته
  به يها خوراك گروه در تنها مقتدايي، گفته به كاال قلم ۳8۵ ۰۹۳۱تعداد سال در شد: يادآور وي در شاخص سبد اقالم قيمت تغييرات رصد مقتدايي يرسد. مصرف به ايراني شهرنشين خانوارهاي كشورها اكثر در همه نگوييم اگر كرد: اظهار ايران
  در آوري جم فرآيند ماه هر روزهاي آخرين تا دادهها را اقالم همه تا ييرد قرار زيرگروه ۷۱ يها آشاميدن توجه با خدمت) ۱۹قلم كاال نماينده(4۹۲قلم خدمت كاالها بهاي محاسبه فرآيند در دوم مولفه را زمان طول افزود: مركزي بانك اقتصادي آمارهاي مديركل آلمان كشور آنها ترين موفق كه شده انجام يسازي
  خصوص فرآيند تها قيم آوري جم از پس لذا دارد ادامه
  قيه كند. نمايندگي خانوارها ساالنه هزينه كل به نسبت اقالم مصرف سهم به كرد. عنوان مصرفي خدمات يك به نسبت مصرفي خدمات كاالها قيمت تغييرات داد انجام را يازي خصوص سال دو ظرف شرقي آلمان
  بود. آمده دست به نتايج خالصه گيرد مي انجام
  محاسبات است. شده انتخاب را آن كه يشود گرفته نظر در مفروض ثابت دورهيي استعفا كار اين از پس دولتي هاي شرك عامل مديران
  و ماه هر براي مصرفي خدمات كاالها بهاي شاخص
  از اعالمي آمارهاي كيفيت حفظ لزوم تغييرات رصد مصرفي اقالم نماينده اقالم، اين داد: ادامه مقتدايي شود اصالح زودي به محاسبه پايه سال نماگري عنوان به شاخص اين ينامند؛ پايه سال يا دوره مديران درآمد منبع موضوع اين ما كشور در ولي
  دادند مركزي بانك سايت طريق از بعد ماه پنجم روز در
  حداكثر بر تاكيد با مركزي بانك اقتصادي آمارهاي مديركل (نسبت اهميت مشخص ضريب با كه هستند خانوار اينكه بيان با مركزي بانك اقتصادي آمارهاي مديركل به مربوط زماني ريهاي در كشور اقتصادي وضعيت از ايران در يسازي خصوص موفقيت نتيجه در شده
  كارمندان يشود. منتشر خدمات كاالها بهاي شاخص محاسبه دوم ركن اينكه سبد وارد خانوار) مصرفي هاي ينه هز كل به قلم هر هزينه خدمات كاال زيادي تعداد خانوارها واقعي دنياي در قرار استفاده مورد ملي اباي حسه اقتصادي آمارهاي است. بوده اندك
  خيلي تعادل سپهوند عكس:حجت
رونق اقتصادي 95 با بوي نفت
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/9/2
رونق اقتصادي 95 با بوي نفت
مختصات رشد امسال در كجاست


مهدي رادمهر| كارشناس اقتصادي وزارت كار|

توليد ناخالص داخلي يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي فعاليت اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و معمولا داراي نوسانات زيادي است. سير حركت GDP داراي چهار مرحله است. به بيان ديگر چهار مرحله يك دور تجاري با نوسانات GDP اندازه‌گيري مي‌شود.

1-بهبود: در اين مرحله مقدار GDP از حضيض ركود، شروع به افزايش مي‌كند و به مقدار روند بلندمدت خود نزديك مي‌شود.

2-رونق: مرحله‌يي است كه در آن مقدار GDP بالاتر از روند بلندمدت خود قرار مي‌گيرد تا جايي كه به اوج خود مي‌رسد و ديگر رشد نمي‌كند. ضمن اينكه ممكن است حتي مقدار GDP به‌طور موقتي فراتر از حالت اشتغال كامل قرار گيرد. از مشخصه‌هاي قرارگيري در موقعيتي فراتر از اشتغال كامل، قرار گرفتن نرخ بيكاري نزديك به نرخ طبيعي بيكاري است.

3-ركود: مرحله‌يي است كه در آن موجودي انبار به‌طور مستمر كاهش يافته و سود فعاليت‌هاي توليدي و تجارت سريع‌تر از توليد پايين مي‌آيد. علاوه بر آن رشد GDP واقعي سير نزولي و بيكاري سير صعودي پيدا مي‌كند. در اين مرحله سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت به همراه توليد و فروش محدود مي‌شوند و روند نزولي پيدا مي‌كنند. بدين ترتيب اين مرحله رامرحله تنزيل مي‌نامند.

4-بحران: در اين مرحله ميزان GDP واقعي و ميزان فروش و كسب و كار در پايين‌ترين سطح و بيكاري در بالاترين سطح مي‌رسد.

نمودار زير GDP ايران به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، پديده‌هاي ركود و رونق بر خلاف انتظار به كرات رخ مي‌دهد.

 در دهه‌هاي اخير مفهومي جديد در ادبيات اقتصاد متولد شد و آن «ركود رشد» است. ركود رشد بدين معناست كه نرخ رشد اقتصادي اگرچه مثبت، اما روندي كاهنده داشته است. در اين شرايط اگرچه اقتصاد از رشد ملايمي برخوردار بود، اما نشان‌دهنده در بعضي از بخش‌هاي اقتصاد رشد توليد منفي بوده است و همان‌طور كه نشان داده خواهد شد حتي در بهترين سناريو ممكن اقتصاد ايران با ركود رشد مواجه خواهد شد. نظم‌هاي آماري

مروري بر سال‌هاي منتهي به سال 1390، يعني سال‌هاي قبل از اعمال تحريم‌هاي جديد، نشان مي‌دهد كه ميانگين نرخ رشد اقتصادي در نيمه اول دهه 80، برابر 5.9درصد بوده كه در دوره 85 تا 89، به 4.4درصد كاهش يافته است. همچنين در نيمه دوم دهه 80، ميانگين نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت 5.4درصد بوده كه در مقايسه با رقم 9.9درصدي نيمه اول، كاهش قابل ملاحظه‌يي را نشان مي‌دهد. بنابراين بر اساس ميانگين‌هاي دوره محاسبه شده مي‌توان گفت كه اقتصاد كشور در حال ورود به دوره‌يي با رشد اقتصادي كندتر بوده و اجراي تحريم‌هاي جديد نه به وجود آورنده آن بلكه تشديدكننده اين اين روند محسوب

 مي‌شود.

 براساس مطالعات صورت گرفته اثر كاهشي كل تحريم بر رشد توليد ناخالص داخلي در سال 91 و 92 به ترتيب 6.4 و 2.2درصد بوده است. بر اين اساس در صورتي كه تحريم‌هاي تجاري و نفتي بر اقتصاد كشور تحميل نمي‌شد، رشد اقتصادي كشور در دو سال مذكور به ترتيب 0.4- و 0.3-درصد مي‌رسيد (خاوري‌نژاد و نيلي، 1393) . در واقع افول نرخ رشد اقتصادي به پله‌هاي پايين‌تر نسبت به گذشته نه به علت اثرگذاري تحريم‌هاي مذكور بلكه به علت عدم كارآيي‌هاي انباشته در اقتصاد كشور در سال منتهي به سال 1391 بود كه تحريم آنها را نيز آشكار كرد.

به‌دنبال وضع تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران، حجم صادرات نفتي به شدت كاهش يافت. به‌طوري كه ميزان صادرات نفت و گاز ايران از ميانگين بيش از 2ميليون بشكه در روز در فصل اول سال 1390 به حدود يك‌ميليون بشكه در روز در فصل چهارم سال 1391 رسيد كه اين امر ارزش صادرات نفت و گاز ايران را به شدت تحت تاثير قرار داده و تراز حساب جاري و تراز پرداخت‌ها را متاثر كرد. كاهش صادرات نفت سبب شد كه ارزش افزوده اين بخش با كاهش 37.4درصدي در سال 1391 مواجه شود. اين امر تاثير قابل ملاحظه‌يي در كاهش رشد اقتصادي اين سال بر جاي گذاشت.

در سال 1391 گروه نفت به تنهايي 6- درصد از رشد 6.8-درصدي اقتصاد در سال 1391 را موجب شد. كاهش صادرات نفت، كاهش درآمدهاي ارزي دولت را نيز در پي داشت كه در كنار اثر تحريم‌هاي مالي و تحريم‌هاي تجاري، درآمدهاي ارزي در دسترس دولت كاهش يافت. كاهش درآمدهاي ارزي به نوبه خود منجر به كاهش واردات مواد اوليه و واسطه‌يي شد كه از اين طريق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز كاهش يافت به‌طوري كه مي‌توان گفت گروه صنايع و معادن، پس از گروه نفت بيشترين سهم را در كاهش رشد اقتصادي در سال 1391 داشته است.

همچنين تقاضاي كل نيز از كاهش درآمدهاي نفتي تاثيرپذيرفت، به‌نحوي كه با كاهش درآمدهاي نفتي، منابع تامين مالي دولت با اختلال مواجه شد و اين مساله روي مصرف دولت اثري كاهشي به‌جا گذاشت. از طرف ديگر با كاهش درآمد ملي، مصرف خصوصي نيز متاثر از اين موضوع با كاهش مواجه شد. طي سال 1391 همه اقلام طرف تقاضا با كاهش قابل توجهي مواجه شدند. مصرف بخش دولتي و مصرف بخش خصوصي به‌ترتيب با رشد 1.1- و 1.4- درصدي مواجه شدند. تشكيل ثابت سرمايه ثابت ناخالص در سال 1391 معادل 23.8درصد كاهش يافت. كاهش تشكيل سرمايه در سال 1391 عمدتا ناشي از كاهش رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات بوده است. براي سال مذكور سهم بخش ماشين‌آلات از اين رشد 16.3-درصد بوده است. نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهي‌هاي ارزي، انتظارات تورمي و سوق يافتن بخشي از پس‌اندازهاي محدود جامعه به سمت بازارهاي ارز و سكه و طلا از عوامل اصلي پايين بودن سطح تشكيل سرمايه اقتصادي در سال مورد اشاره به‌شمار

مي‌آيند.

با رسيدن به توافق موقت در پاييز 1392 نرخ رشد بخش نفت و صنايع و معادن از سه ماهه انتهايي سال 1392 به بعد مثبت شد. اين در حالي است كه ركود بخش‌هاي كشاورزي و خدمات در اين فصل تشديد شده و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را در مقادير منفي نگه داشت. همچنين بررسي اجزاي تقاضاي نهايي، نشان‌دهنده بهبود برخي اجزاي هزينه نهايي در فصل آخر سال 1392 است.

بنابراين سال 1393 در حالي آغاز شد كه با افزايش صادرات نفت و با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت در اقتصاد كشور، رشد اين سال تحت تاثير مثبت قرار گرفت. بر اساس آمارهاي بانك مركزي حدود 0.5واحد از رشد 3 درصدي اقتصاد در سال 1393 ناشي از بخش نفت بوده است. همچنين محدوديت‌هاي اعمال شده بر مبادلات خارجي خصوصا مبادلات مرتبط با فعاليت‌ ساخت وسايل نقليه تعليق شد و ارزش افزوده اين فعاليت با تكيه بر ظرفيت‌هاي موجود توانست در سال 1393 حدود 51.2درصد رشد يابد و به يكي از پيشران‌هاي اصلي رشد اين سال تبديل شود. نكته ديگر اينكه رفع محدوديت‌‌ از صادرات پتروشيمي سبب شد اين فعاليت نيز از تنگنا خارج شود.

موضوع آخر اينكه افزايش حجم تجارت خارجي و بهبود وضعيت فعاليت‌هاي صنعتي موجب رونق نسبي فعاليت‌هاي صنعتي موجب رونق نسبي فعاليت‌هاي مرتبط با شبكه توزيع و به‌طور خاص فعاليت‌هاي بازرگاني و حمل‌ونقل شد. اين آثار درمجموع توانست رشد اقتصادي سال 1393 را پس از يك دوره ركود، وارد دامنه مثبت كند.

سال 1394 در حالي پشت سر گذاشته شد كه طبق اعلام مركز آمار ايران، رشد مجموع ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي در اين سال به 0.3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 1.3 درصد رسيد. تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است كه عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مركز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه ‌بر اين با كسر سهم نفت و كشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملكرد ساير بخش‌ها 0.4- درصد خواهد بود.

در تحليل سياست‌گذاري شايد مناسب‌تر باشد كه سهم اين دو بخش به‌طور مجزا تحليل شده و معيار ارزيابي شرايط ركود و رونق كشور نباشد، زيرا عملكردشان بيشتر متاثر از عوامل برونزاست و رشد آنها به‌طور بالقوه مي‌تواند مسيري به‌غير از مسير اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به‌دليل اينكه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش‌هاي اقتصادي است و بخش كشاورزي نيز بيشتر متاثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و ركود كل اقتصاد).

نگاهي دقيق به اطلاعات ارائه شده توسط مركز آمار نشان مي‌دهد كه در سال 1394، رشد گروه كشاورزي برابر 5.7 درصد بوده، اما رشد صنعت برابر 2.2- درصد است. در زيربخش‌هاي گروه صنعت نيز، فقط استخراج نفت خام و گاز طبيعي (3.6) درصد و تامين آب، برق و گاز طبيعي (3.2) از رشد مثبت برخوردار بوده است و زير بخش‌هاي ديگر (ساير معادن 3.3- درصد، صنعت 0.3- درصد و ساختمان16.7- درصد) همچنان از رشدي منفي برخوردار بوده‌اند. همچنين در مورد بخش ساختمان، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در مناطق شهري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان در سال 1394 نسبت به سال قبل به‌ترتيب 13.4 و 13.9درصد بوده است.

همچنين واسطه‌گري‌هاي مالي يكي از زيربخش‌هاي مهمي است كه ارائه‌دهنده خدمات براي تمامي بخش‌هاي اقتصادي بوده و مركز آمار، رشد اين زيربخش را در سال 1394 برابر 5.6- درصد اعلام كرده است. وقوع رشد منفي براي خدمات واسطه‌گري‌هاي مالي در سال 1394 با توجه به شرايط خاص نظام بانكي (وجود دارايي‌هاي سمي، مطالبات غيرجاري، بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و...) دور از انتظار نبوده، اما مقدار عددي رشد با واقعيت‌هاي اين بخش فاصله دارد كه دليل آن علاوه‌بر موضوع تاخير در تغيير سال پايه توسط اين نهاد (سال پايه 1376)، به‌نسبت بالاي سهم بيمه‌ها و ساير واسطه‌گري‌هاي مالي در اين بخش در مقايسه با همان نسبت در حساب‌هاي ملي بانك مركزي باز مي‌گردد.

سال 1395 در حالي آغاز شد كه از يك سو نخستين سال است كه تحريم‌هاي مختلف بين‌المللي (ازجمله تحريم‌هاي نفتي، بانكي و مالي) هرچند به‌صورت ناقص از سر راه اقتصاد ايران برداشته شده و با اجرايي شدن برجام فصل جديدي براي اقتصاد ايران گشوده شده است و از سوي ديگر نخستين سال مربوط به برنامه ششم توسعه كشور (به‌شرط تصويب توسط مجلس و اجرايي شدن آن از سال 1395) محسوب مي‌شود.

با در نظر گرفتن مشكلات اقتصاد ايران، مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي به پيش‌بيني بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخته است. همچنين برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي سال 1395 حدود 6.6 درصد بوده كه به‌نظر مي‌رسد بسيار خوشبينانه است. نكته مهم و كليدي مربوط به نقش بازار نفت در حصول اين رقم براي رشد اقتصادي است، زيرا حدود 4 درصد آن ناشي از رشد بخش نفت

است.

 در سال 1395 كه تحريم نفت ايران برداشته شده و هيچ‌گونه مانعي بر سر راه گسترش توليد و صادرات نفت وجود ندارد، ارزيابي آمارهاي صادرات نفت در سال 1394 و برآوردهايي كه از وضعيت صادرات نفت در سال 1395 وجود دارند نشان مي‌دهند كه در سال جاري، صادرات نفت حدود 54 درصد رشد خواهد داشت كه نمود و ظهور اين رشد صادرات نفت، در رشد ارزش افزوده بخش نفت و به‌تبع آن رشد اقتصادي كشور خواهد بود. هرچند اين برآورد كمي خوش‌بينانه به‌نظر مي‌رسد اما حتي در صورت تحقق نيز رشد بي‌كيفيتي خواهد بود و دستيابي به هرگونه رشد اقتصادي نمي‌تواند بيانگر ورود به دروان رونق باشد.

اقتصاد ايران در سال 1395 با شرايط خاصي مواجه است، زيرا از يك‌سو سال جاري نخستين سالي است كه تحريم‌هاي بين‌المللي (بعضا به‌صورت ناقص) لغو شده و ظرفيت‌هاي بالقوه متعددي پيش‌روي اقتصاد ايران قرار دارد و از سوي ديگر نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم (بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي) است كه يكي از مهمترين اهداف آن دستيابي به نرخ نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد در طول سال‌هاي برنامه ششم است.

 شواهد آماري (ازقبيل رشد توليد و صادرات نفت و...) و غير آماري (ازقبيل رفع تحريم‌ها، امكان‌پذيري گسترش توليد و صادرات نفت، كاهش هزينه مبادله و...) براي سال 1395 حاكي از آن است كه در سال جاري شاهد وضعيت «بهبود» خواهيم بود اما به‌نظر مي‌رسد در صورت تداوم رشد اقتصادي از ابتداي سال 1397 بتوانيم بالاترين ميزان توليد ناخالص تجربه شده در گذشته (يعني سال 1390) بازگرديم و براي قرار گرفتن در روند رشد بلندمدت حتي سال‌هاي بيشتري لازم است.

 همچنين اقتصاد ايران از مشكلات ساختاري و نهادي زيادي رنج مي‌برد كه هنوز برنامه جامعي براي حل اين معضلات مشاهده نمي‌شود و همچنان اقتصاد ايران را مي‌توان يك اقتصاد «منبع محور» دانست. بنابراين با توجه به ماهيت رشد اقتصاد ايران و با توجه به وضعيت عرضه و تقاضاي نفت به نظر مي‌رسد متوسط اشتغال ايجاد شده به‌ازاي يك درصد رشد اقتصادي، در بهترين حالت هماني باشد كه در دهه گذشته تجربه كرديم و به‌طور متوسط به‌ازاي هر يك درصد رشد اقتصادي بتوانيم 23 هزار شغل ايجاد كنيم.

 نویسنده:
نرخ تورم با به‌ كارگيري بيش از 121هزار مظنه قيمت محاسبه مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/9/2
نرخ تورم با به‌ كارگيري بيش از 121هزار مظنه قيمت محاسبه مي‌شود


مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با دفاع از عملكرد آمارگيران اين نهاد در جمع‌آوري قيمت‌هاي مورد استفاده در محاسبه نرخ تورم گفت: آمارگيران بانك مركزي هر ماه به حدود 40هزار منبع اطلاع مراجعه و قيمت جاري بيش از 121هزار مظنه از كالا و خدمات را رصد مي‌كنند.

«عليرضا مقتدايي» در گفت‌وگو با ايرنا درباره شبهه‌افكني برخي درباره آمارهاي اعلامي بانك مركزي درباره كاهش نرخ تورم و اينكه مدعي هستند تورم كالاهاي ضروري خانواده‌ها 50 درصد است كه با تورم تك رقمي كل ادعايي فاصله زيادي دارد، اظهار كرد: ارزش ريالي تمام كالاها و خدماتي كه خانوار مصرف مي‌كند در محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي لحاظ مي‌شود و هيچ هزينه‌يي كه توسط خانوار پرداخت مي‌شود حتي ناچيز كنار گذاشته نمي‌شود.

وي افزود: براي نمونه سهم هزينه‌هايي كه خانوارها بابت مصرف نارنج و گريپ فروت مي‌پردازند به اقلام نماينده گروه مركبات يعني پرتقال، نارنگي و ليموشيرين اختصاص داده مي‌شود.

مقتدايي يادآور شد: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي(CPI- consumer price index) يكي از انواع شاخص‌هاي قيمت به شمار مي‌رود كه معيار سنجش تغييرات قيمت كالاها و خدماتي است كه توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف مي‌رسد.

مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي افزود: تغييرات قيمت كالاها و خدمات مصرفي نسبت به يك دوره‌يي ثابت و مفروض در نظر گرفته مي‌شود كه آن را دوره يا سال پايه مي‌نامند؛ اين شاخص به عنوان نماگري از وضعيت اقتصادي كشور در سري‌هاي زماني مربوط به آمارهاي اقتصادي و حساب‌هاي ملي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به گفته مقتدايي همچنين براي ارزيابي تاثير سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بر تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و نيز در طرح‌ريزي برنامه‌هاي رفاهي و اجتماعي، تعديل مزد و حقوق در قراردادهاي دو جانبه، دعاوي حقوقي و بسياري از زمينه‌هاي ديگر كاربرد دارد.

اين شاخص براي نخستين ‌بار در سال 1315 در ايران توسط بانك ملي(به عنوان بانكدار مركزي) محاسبه و پس از تاسيس بانك مركزي (سال 1339) توسط اداره آمار اقتصادي اين بانك محاسبه و منتشر مي‌شود.

در سال‌هاي 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383 و 1390 سال پايه شاخص مذكور مورد تجديد نظر قرار گرفته است؛ اقدامات مربوط به تغيير سال پايه از 1390 به 1395 هم انجام شده كه در آينده نزديك گزارش‌هاي مربوطه براساس سال پايه جديد ارائه خواهد شد. نحوه محاسبه نرخ تورم در بانك مركزي

مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با يادآوري اين نكته كه فرآيند محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي شامل دو مولفه اصلي است، اظهار كرد: مولفه اول تعيين تركيب كالاها و خدمات مصرفي خانوارها و ميزان مصرف هر يك از اقلام در سال پايه است كه به آن سبد شاخص مي‌گويند.

مقتدايي رصد تغييرات قيمت اقلام سبد شاخص در طول زمان را مولفه دوم در فرآيند محاسبه بهاي كالاها و خدمات مصرفي عنوان كرد. سال پايه محاسبه به زودي اصلاح مي‌شود

مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه در دنياي واقعي خانوارها تعداد زيادي كالا و خدمات مصرفي استفاده مي‌كنند كه بايد در محاسبه تغييرات مورد توجه قرار گيرد، افزود: بررسي بودجه خانوار، طرح آماري است كه با هدف شناسايي عادات مصرفي خانوارها به صورت سالانه انجام مي‌شود. به گفته مقتدايي، نتايج اين بررسي در سال پايه، ملاك عمل جهت تعيين اقلام سبد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و ميزان مصرف سالانه هر يك از اقلام سبد قرار مي‌گيرد.

وي گفت: در آخرين سال پايه 1390 با مراجعه به حدود 16هزار خانوار نمونه در مناطق شهري ايران الگوي مصرفي خانوارهاي شهرنشين ايراني تعيين و در محاسبات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مورد استفاده قرار گرفت.

مقتدايي يادآور شد: اين نمونه 16هزار تايي از خانوارها به گونه‌يي انتخاب شدند كه نماينده مناسبي از تمام خانوارهاي شهرنشين ايراني براي تعميم نتايج به كل جامعه باشند. وي توضيح داد: با استفاده از نتايج بررسي بودجه خانوارهاي شهري تمام كالاها و خدماتي كه خانوارها مصرف مي‌كنند در 12گروه اصلي طبقه‌بندي (COICOP) مي‌شوند كه اين اقلام بالغ بر 1200عنوان است. مقتدايي گفت: با استفاده از روش‌هاي آماري تعدادي نماينده از هر طبقه براي رصد قيمت‌ها انتخاب مي‌شود به طوري كه اين اقلام نماينده توانايي تبيين قيمت تمام كالاهاي طبقه مورد نظر را داشته باشند.

وي يادآور شد: در سال 1390 تعداد 385 قلم كالا و خدمت نماينده(294قلم كالا و 91قلم خدمت) با توجه به سهم مصرف اقلام نسبت به كل هزينه سالانه خانوارها انتخاب شده است.

مقتدايي ادامه داد: اين اقلام، نماينده اقلام مصرفي خانوار هستند كه با ضريب مشخص اهميت (نسبت هزينه هر قلم به كل هزينه‌هاي مصرفي خانوار) وارد سبد شاخص مي‌شوند.

به گفته وي، ضريب اهميت اقلام غيرنماينده كه (از نظر ضريب اهميت) مقادير ناچيزي هستند به ضريب اهميت اقلام نماينده كه از نظر تغييرات قيمت مشابه‌اند، اضافه مي‌شود؛ به عبارت ديگر ارزش ريالي تمامي كالاها يا خدماتي كه توسط خانوار مصرف شده است در محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي لحاظ مي‌شود و هيچ ضريب اهميتي حتي ناچيز كنار گذاشته نمي‌شود.

مقتدايي افزود: براي نمونه سهم هزينه‌هايي كه خانوارها (وزن يا ضريب اهميت) بابت مصرف نارنج و گريپ‌فروت مي‌پردازند به اقلام نماينده گروه مركبات يعني پرتقال، نارنگي و ليمو‌شيرين اختصاص داده مي‌شود بنابراين تمام اقلام مصرفي خانوارها در يكي از طبقات طبقه‌بندي بين‌المللي COICOP قرار مي‌گيرد. ضرايب گروه‌هاي كالايي در محاسبه نرخ تورم

مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: در اين تقسيم بندي، گروه مسكن آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها با ضريب اهميت 32.82درصد در صدر گروه‌ها و گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 104قلم كالا و ضريب اهميت 27.38 در رده بعدي قرار دارد و گروه دخانيات با 0.35درصد ضريب اهميت كمترين سهم را در سبد تورم دارد.

به گفته مقتدايي، تنها در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها 17زيرگروه قرار مي‌گيرد تا همه اقلام را نمايندگي كند. رصد تغييرات و لزوم حفظ كيفيت آمارهاي اعلامي

مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ركن دوم محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، رصد تغييرات قيمت اقلام سبد شاخص است، گفت: رصد تغييرات قيمت اقلام از اول هر ماه آغاز مي‌شود و تا روز بيست‌ونهم همان ماه ادامه مي‌يابد.

مقتدايي تصريح كرد: حفظ كيفيت آمارهاي اعلامي بانك مركزي و صيانت از امانت مردم يعني آمارهاي رسمي ايجاب مي‌كند كه فرآيند قيمت‌گيري از اقلام تقريبا تمام روزهاي ماه را در برگيرد و پوشش جغرافيايي و جمعيتي متناسب داشته باشد.

وي توضيح داد: جمع‌آوري اطلاعات مربوط به قيمت كالاها و خدمات در همه شهرهاي مورد بررسي از طريق مراجعه مستقيم آمارگيران ثابت، رسمي، محلي و كارآزموده اداره آمار اقتصادي بانك مركزي به منابع اطلاع و مصاحبه با آنها صورت مي‌گيرد.

وي افزود: آمارگيران اقتصادي بانك مركزي هر ماه به حدود 40هزار منبع اطلاع مراجعه و قيمت جاري بيش از 121هزار مظنه از كالاها و خدمات را پرسش مي‌كنند و در صورتي كه قيمت كالا يا خدمتي در ماه قيمت‌گيري نسبت به ماه گذشته افزايش يا كاهش داشته باشد، دلايل اين نوسان بررسي مي‌شود.

وي تاكيد كرد: در جمع‌آوري اطلاعات همواره سعي مي‌شود، قيمت‌هاي عملي حاكم بر بازار هر شهر جمع‌آوري و گزارش شود.

مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي افزود: پس از جمع‌آوري قيمت‌ها اگر اقلام مورد قيمت‌گيري از نظر كيفي تغييراتي داشته باشند، اثرات تغيير قيمت به واسطه تغيير كيفيت استخراج و قيمت تعديل شده وارد محاسبات شاخص مي‌شود.

به گفته وي، از آنجا كه براي حفظ كيفيت و جامعيت داده‌ها تا آخرين روزهاي هر ماه فرآيند جمع‌آوري قيمت‌ها ادامه دارد لذا پس از جمع‌آوري قيمت‌ها فرآيند محاسبات انجام مي‌گيرد و خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي براي هر ماه حداكثر در روز پنجم ماه بعد از طريق سايت بانك مركزي منتشر مي‌شود.نویسنده:
راهكارهاي ارتقاي نظام سيستمي اقتصاد ايران
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/9/2
راهكارهاي ارتقاي نظام سيستمي اقتصاد ايران
يك اقتصاددان مي‌گويد، فراهم كردن فضاي سالم براي كسب و كار، جلوگيري از كاغذبازي، روند صحيح خصوصي‌سازي و قراردادهاي دو طرفه صادرات و واردات، مي‌تواند اقتصاد ايران را از ركود تورمي نجات داده و نفرين منابع را از ايران دور كند.

علي‌اكبر نيكواقبال، دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ايسنا درباره راهكارهاي خروج اقتصاد ايران از وضعيت ركود تورمي اظهار كرد: ما در دهه‌ گذشته با ركود تورمي روبه‌رو بوديم از طرفي در سه سال اول دولت يازدهم اعلام شد كه تورم را كنترل كرده‌ايم و جلو نوسانات آن را گرفته‌ايم كه اين موضوع دستاورد بزرگي است ولي حتي اگر ما درحال حاضر تورم را ۱۰درصد در نظر بگيريم با توجه به كسادي و ركود موجود بايد به دنبال راهكار اساسي براي برون‌رفت از اين مشكل باشيم.

وي ادامه داد: نظام سيستمي اقتصاد مثل ارگان‌هاي بدن انسان است كه اگر عضوي ناراحت شود، كل اعضا ناراحت مي‌شود در نتيجه در اقتصاد ممكن است با مساله‌يي مواجه شويم كه با حل آنها مشكلات كل سيستم حل نشود. دولتمردان ما بايد در چند بخش اثرگذاري داشته باشند تا در كل، سيستم اقتصادي راه بيفتد ولي درحال حاضر تا سلامتي كل سيستم فاصله زيادي مانده است.

اين اقتصاددان درباره ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي ايران گفت: به علت وابستگي شديد اقتصاد ما به نفت طي ۶۰- ۷۰سال گذشته بيماري هلندي در كشور شكل گرفت ولي در دهه اخير اين موضوع بسيار بحراني شد و درحال حاضر به صورت ملموس مصيبت منابع را در تمام وجودمان لمس مي‌كنيم.

نيكواقبال درباره‌ وضعيت اقتصاد و ارتباط آن با شرايط ركودي ساخت‌وساز اظهار كرد: از آنجا كه واردات خانه، زمين و مسكن غيرممكن است در گذشته اين بخش رونق بسيار بيشتري از ساير بخش‌ها به دست آورد به طوري كه هر شخصي كه در بخش مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كرد به طور متوسط سالي ۳۰درصد سود به دست مي‌آورد در صورتي كه هيچ يك از بخش‌هاي اقتصاد حتي سوداگري هم چنين سودي را نداشت.

اين دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: در نتيجه اين موضوع منابع بسيار عظيمي در ساختمان‌سازي آمد اما درحال حاضر هر چه دولت مي‌خواهد كمك كند كه باز صنعت مسكن و ساخت‌وساز جان بگيرد تا از اين طريق ديگر بخش‌هاي وابسته به ساخت‌وساز راه بيفتد به نتيجه نمي‌رسد و نمي‌شود كه از طريق شكوفايي مسكن رونق اقتصادي را به تمام بخش‌ها ببريم.

وي درباره‌ كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توضيح داد: به نظر من كاهش نرخ سود سپرده‌ها شرايط را بدتر مي‌كند. سابقا رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود كه به صورت دستوري نرخ سود سپرده‌ها را كاهش نمي‌دهد كه از ديدگاه من، اين صحبت بسيار مثبت بود ولي متاسفانه در عمل اين اتفاق رخ نداد و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به صورت دستوري و بخشنامه‌يي به كل بانك‌هاي كشور تحميل شد.

نيكواقبال تصريح كرد: متاسفانه در سيستم بانكي ما بانك‌ها حدود ۶۰ درصد منابع‌شان را به شركت‌هاي مربوط به خودشان مي‌دهند در نتيجه آن اصلي كه بايد به فردي وام دهيم كه داراي بالاترين بازدهي باشد در اقتصاد ما اجرا نشده است.

اين دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: دل بستن دولت به اينكه اگر صنعت ساخت‌وساز را راه‌اندازي كنند ۳۰۰صنعت ساخت‌وساز شكل مي‌گيرد و رشد اقتصادي خواهيم داشت، خيال بيهوده‌يي است چراكه با تلاش‌هاي انجام شده و حتي پايين آوردن نرخ بهره، بازار مسكن تكاني نخورده است.

وي ادامه داد: از سال ۱۹۷۰ به اين طرف ركود تورمي در سطح دنيا به وجود آمد و اقتصاددان‌هاي آن زمان راه‌حلي كه بتواند اين مشكل را حل كند، پيدا نكردند. در نتيجه در كشورهاي صنعتي تورم را روي دو درصد نگه داشته‌اند و مقداري بيكاري و كسادي را تحمل كردند. آنها اولويت را به مهار قيمت‌ها دادند.

نيكواقبال اضافه كرد: ما در ايران طي همين دوره چهار ساله دولت يازدهم هم حدود سالي ۳۰درصد رشد نقدينگي داشتيم. اين رشد بايد طبيعتا تورم حداقل ۲۵درصدي را به وجود مي‌آورد ولي حالا كه اين تورم به وجود نيامده، احتمال سونامي تورم پشت گوشمان احساس مي‌شود.

اين دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بيان كرد: هر سياست اقتصادي كه بخواهد طرف تقاضا را بگيرد و راه‌اندازي اقتصاد را از طريق تقاضا انجام دهد، تهديد بالايي است كه در ايران اين موضوع وجود دارد. ما شانس آورديم كه با رشد ۳۰درصدي نقدينگي هنوز دچار تورم زيادي نشديم ولي احتمال دارد كه در آينده اين موضوع رخ دهد.

وي افزود: سياست‌گذاران ما نبايد از طريق نشر اسكناس و افزايش پايه پولي مسائل اقتصادي را حل كنند. تنها راه‌حل سياست‌گذاري‌ها براي طرف عرضه است آن هم بدون اينكه تاثيري در تقاضا و رشد نقدينگي داشته باشد در واقع بايد معجزه‌يي صورت گيرد تا شركتي كه به طور مثال ۱۰۰واحد توليد مي‌كند بدون اينكه وام بگيرد يا چاپ پول داشته باشيم ۲۰۰واحد توليد كند كه اين موضوع كار سختي است. نيكواقبال تاكيد كرد: سياست‌هاي طرف تقاضا خيلي ساده ولي خطرناك است اما سياست‌هاي طرف عرضه بسيار سخت اما براي اقتصاد ايران بسيار راهگشاست و با نظريات اقتصاددان‌هاي بزرگ دنيا هم همخواني دارد.

اين دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به اينكه دولت بايد چه سياست‌هايي را انجام دهد تا بهره‌وري عوامل توليد افزايش يابد، گفت: فضاي كسب‌وكار براي توليدكنندگان ما در مقايسه با كشورهاي صنعتي بسيار سخت است. اين موضوع به خاطر عواملي چون مجوزهاي شهرداري يا گرفتن وام از بانك‌هاست و اين موضوعات قيمت تمام شده را ۳۰درصد نسبت به باقي كشورهاي صنعتي بالا مي‌برد. ما بايد وضعيت كسب‌وكار را جدي‌تر جلو ببريم البته دولت يازدهم در اين مورد كارهاي خوبي انجام داده اما آن كارها كافي نيست و بايد بيشتر شود.

وي ادامه داد: بايد كاغذبازي‌ها را كم كرد چراكه كاغذبازي باعث به وجود آمدن فساد و زيرميزي‌ دادن‌ها مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند از تمام موضوعات با اهميت‌تر باشد چراكه اگر اين مساله را درست نكنيم، مسائل ديگر درست نمي‌شود. نيكواقبال درباره‌ روند خصوصي‌سازي در ايران اظهار كرد: اگر نگوييم همه در اكثر كشورها خصوصي‌سازي انجام شده كه موفق‌ترين آنها كشور آلمان بود. آلمان شرقي ظرف دو سال خصوصي‌سازي را انجام داد و مديران عامل شركت‌هاي دولتي پس از اين كار استعفا دادند ولي در كشور ما اين موضوع منبع درآمد مديران و كارمندان شده و در نتيجه موفقيت خصوصي‌سازي در ايران خيلي اندك بوده است.نویسنده:
  ‌ها ستا شهر خبا
  ا Tue. November22. 2016 695 شماره 1438 صفر 22 1395 ذر شنبه سه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 كيش هوايي المللي بين نمايشگاه هشتمين هوايي المللي بين نمايشگاه هشتمين برگزاري
  كيش عرصه در يي تازه مسير خارجي هاي كت شر استقبال با
  كيش به گشود. بخش اين فعاالن روي پيش المللي بين ارتباطات يكند بررسي را شهري كار كسب توسعه براي بومي هاي دل از استفاده
  «تعادل» آزاد منطقه سازمان نالملل بي امور طعمومي رواب
  گزارش هوانوردي هوايي المللي بين نمايشگاه هشتمين
  كيش، 25 حضور كه شد برگزار كيش جزيره در حالي در
  كشور اتفاقات از خبر نمايشگاه اين رونق بر عالوه خارجي شهرها
  شركت رگ در كارآفريني خون
  تزريق نالمللي بي ارتباطات آن از فراتر هوايي صنايع حوزه در
  خوب با كيش آزاد منطقه سازمان مديرعامل داشت. كشورمان
  براي شدم متوجه زودي به كردم. آغاز پرداخت، مي مكاري فريده هها بنگا
  گروه تتر متفاو امسال كيش هوايي المللي بين نمايشگاه اينكه
  بيان وجود من مشابه ديگري هاي سايت وب نمونه كه ميرسد نظر به كه هايي اولويت ترين مهم از
  يكي شركت 25 حضور گفت: شد، برگزار گذشته الهاي س
  از كسب مفاهيم پيگيري با شدم. رقبا نگران دارد بايد فعلي گذار دوران در ايران كار كسب
  بازار انگليس، مالزي، ژاپن، آلمان، ايتاليا، كشورهاي از
  خارجي شركت ها آپ استارت مفاهيم با آشنايي وكار از استفاده بحث دهد، قرار تمركز توجه
  مورد هشتمين در روسيه فرانسه ليتوني، تركيه، امريكا،
  چك، ماهيت ويكندها، آپ استارت مثل رويدادهايي در بهبود كارآفريني توسعه براي بومي» هاي
  «مدل بود. امسال نمايشگاه عطف نقطه كيش هوايي
  نمايشگاه توانستم شد. مشخص بيشتر برايم وكارم كسب بسياري كه متدي است. كار كسب هاي
  محيط دست به بيشتري درك خود وكار كسب مدل از براساس ميكنند تالش كارآفريني علوم اساتيد
  از تاسيسات ترين مدرن در خترساني سو كنم. استخراج را آن قوت ضعف نقاط آورم شهرهاي در كار كسب توسعه هاي مدل
  آن منطقه نفتي هاي فرآورده پخش ملي شركت مدير
  ساري محصول» حداقلي نمونه «مفهوم با همچنين الگو، اين براساس كنند. تفسير توجيه را
  مختلف تندگويان شهيد نفت انبار مايع گاز تاسيسات گفت:
  ساري شبيه چيزي حداقلي» «محصول شدم. آشنا در كارآفريني كار كسب توسعه هاي
  نسخه منطقه در نفتي تاسيسات ترين ايمن ترين مدرن ساري
  منطقه كند مي كمك ما به كه است خروار نمونه مشت مانند«لس ديگري شهر با مانند«نيويورك»
  شهري طالبي حسينعلي عمومي، روابط گزارش به است. كشور
  شمال ميزان خدمات، يا محصوالت انبوه توليد از پيش و... «مسكو» «پاريس»، «لندن»، يا
  آنجلس» بهروز ساري منطقه نفتي هاي فرآورد پخش ملي شركت
  مدير ايرادهاي بسنجيم بازار در را آن تقاضاي مناطق رشد براي كه هايي طرح است
  متفاوت هاي اولوي ترين اصل از را هيافتگي توسع آمادگي كنيم.»
  بودن، برطرف را آن اساسي قرار توجه مورد با بايد ود مي ش تدوين
  مختلف انبار مايع گاز تاسيسات كرد: بيان دانست ساري
  منطقه تمام به دارد دوست هقان كه آخري حرف اقليمي تاريخي، جغرافيايي، هاي ويژگي اين
  دادن متصل هكتار 11 مساحت به زميني در تندگويان شهيد
  نفت نوپاي كار كسب اندازي راه درصدد كه افرادي وجود با اما بگيرند. قرار شدن اجرايي مسير در
  و... توزيع رهسازي ذخي واردات، هدف با نكا بندر نفتي اسكله
  به را كاري يخواهيد بزند:«وقتي هستند، خود اجتماعي علوم در تفكراتي چنين بودن هدار
  ريش كشور شمالي مناطق نياز مورد نفتي رآوردههاي مايع
  گاز فكر به كنيد فكر آن انجام به فقط دهيد انجام زيادي مدت ايران در المللي، بين اقتصادي
  متدهاي گاز كروي مخازن ظرفيت از طالبي حسينعلي شد.
  تاسيس ها حاشيه از وقتي نباشيد. بعدتر بعد مراحل اقتصادي اتمسفر در ايدههايي چنين كه
  نيست به 86 سال در تندگويان تاسيسات داد: ادامه گفت
  مايع چيز همه شويد جدا واسها وس ها حساسيت زمان از ميكنند. پيدا بازتاب كشورمان يي
  رسانه حدود يك هر ظرفيت به كروي مخزن با رسيد رهرداري
  به به رفت خواهد پيش ممكن شكل بهترين به حيرتانگيز سقوط با يازدهم دولت آمدن كار
  روي ليتر ميليون 22 تقريبي ظرفيت به بنزين مخزن تن
  6هزار اصالح را خود كار اشكاالت توانيد مي مرور توسعه ضرورت اقتصادي، هاي تحريم نفت
  قيمت نفتي هاي شرك در خدمت فضاي وي است. فعاليت حال
  در آنها چراكه كنيد رها را خود ذهني ترسهاي كوچك كار كسب توسعه كارآفريني
  فرهنگ دانست پرخطر را توزيع نگهداشت تامين، مراحل تمام
  در پيش واقعي مشكالت از تر بزرگ خيلي گاهي محصول اقلي حد نمونه مفهوم كسب اندازي راه شيرين تلخ ماجراهاي آن در كه يافت خواهيد را گوناگوني رويدادهاي هر از بيشتر صادرات افزوده ارزش ايجاد
  براي سهيم حادثه وقوع از جلوگيري در كاركنان همه كرد: هستند.»
  اظهار شما پاي دهقان داوود با خود هاي صحبت ادامه در مان براي ها آپ استارت همان يا نوپا كارهاي كارآفريني متفاوت هاي حوزه در هفته اين بخش دولت تمركز توجه مورد ديگري
  زمان گفت تندگويان تاسيسات باالي ايمني از طالبي
  هستند. آنالين كار كسب چندين درگير تاكنون كه بگويند. داوطلبانه اكثرا كه رويدادهايي شدند. برگزار تالش دولتمردان است گرفته قرار
  خصوصي در هيي حادث گونه هيچ تاكنون رهرداري به بدو از كرد: پها
  تاكيد استارت هاي موفقيت ها شكست داليل وب طراحي نيز خود است شده غيرآنالين او كه گفت سخن زماني مقطع از زاهدي محمد رشد براي مالي منفعت داشتن بدون منطقه هر بومي متدهاي از استفاده با كنند مي است. نيفتاده اتفاق تاسيسات
  اين اطالعات فناوري آموخته دانش حيدري، الناز تا يگويد او كرديم. گفتوگو دهد، مي انجام كاربردهاي ماهيت كارآفريني واژه با مرور به را پا بر اصفهان كارآفريني اكوسيستم تقويت مختلف هاي استان در كار كسب مناسب
  بستر پيوسته، آپي استارت يي حرفه تيم يك به اينكه از آپ استارت مثل رويدادهايي در شركت از قبل يك متولد خودش گفته به كه او كرد. آشنا آن يخوانيم اصفهان هفته سايت وب در اند. شده پاياني روزهاي در امسال «اصفهان» كنند. فراهم
  را مركزي استان گاز شركت مشترك جلسه برگزاري كند. مي رضايت احساس كارهاي كسب از يكي ماهيت اينكه از ويكند است آموخته دانش حال عين در بازاري خانواده افراد، مجموعه به كارآفريني «اكوسيستم كه گزارش به داشت. ديگري هواي حال ماه
  آبان مركزي استان گاز شركت عمومي رواب گزارش به
  اراك شكست داليل با رابطه در حيدري است: نبوده مطلع است، آپي استارت نيز او هاي روتين با درگيري كه گويد مي روزهايي از رويدادها قوانين ها، روش ها، سازمان كارآفريني حوزه فعاالن از جمعي همت به
  ايسنا، اداره در نواحي روساي رييسه هيات ديره ات هي مشترك
  جلسه داشته بسياري مطالعه ها آپ استارت موفقيت معتبر هاي شركت از يكي نمونه كارمند «من سوق تر تازه راههاي خلق سمت به را او زندگي كه يشود گفته جغرافيايي محدوده يك در كنندگاني حمايت ياري نوپا كارهاي كسب
  و مديريت معاون مشايخي غالمرضا حضور با شركت اين
  مركزي چند شنيدن با تنها افراد از گويد:«بسياري مي در بودم. همراه هاي تلفن حوزه در المللي بين 89 هاي سال ليسانس فوق مقطع در است: داده اثر منطقه آن در كارآفريني هاي فعاليت بر جهاني هفته خصوصي دولتي هاي بخش
  از شركت مديرعامل مهندس جواد ايران گاز ملي شركت
  گازرساني آپ، استارت كارآفريني، همانند جذاب كلمه كه چيزي شد تقدير من از بار چندين شغلم ادبياتي با اجتماعي هاي بكه ش واسطه 09به تا كارآفريني جامعه آن رشد سرعت گذارد مي رويدادهاي اهل اگر شد. سپري اصفهان
  كارآفريني آياتي قرائت از پس جلسه ابتداي در شد. برگزار مركزي استان
  گاز راهاندازي به تصميم سرعت به و... ايدهپردازي افتخار باعث ديگري شخص هر براي تواند مي به شروع شدم آشنا ناب آپ «استارت نام به يكند.» تعيين را حتي يا نوپا وكارهاي كسب پردازي، ايده
  كارآفريني، به خيرمقدم ضمن مديرعامل مهندس جواد مجيد قرآن از
  چند ديگر گيرند مي خود شخصي كار كسب كردم مي فكر خود با اما كند. انگيزه ايجاد باشد منابع تعداد زمان آن در كردم. آن درباره مطالعه كارآفريني، مربي فعال زاهدي، محمد به باشيد مجازي هاي شبكه وب در گذار
  گشت فصل به ورود براي نواحي آمادگي خصوص در بياناتي
  حاضران يكنند. فراموش را آن ساختن براي الزم مواد قانعم شغل اين رسد مي كجا به كار اين انتهاي هاي آپ استارت ارزش از كه افرادي مطالعاتي اصفهان در نوپا وكار كسب چندين بنيانگذار منتشر گرافيكي پوستر دهها از يكي با زياد
  احتمال ايراد مطالبات وصول پيگيري گاز هاي شبك پايداري لزوم
  سرما تصميم زده تاب ش صورت به افراد بعضي گاهي خود قبلي شغل از دليل همين به كرد؟ نم انگشتشمار محدود بسيار باشند مطلع ناب يي فرامنطقه ملي كاربردهاي هماكنون كه است مواجه آن هاي زيرمجموعه رويداد اين از
  شده نيز نواحي روساي برداري ره به معاون سميعي ادامه در
  كردند عملي همزمان را متفاوت ايده چندين گيرند مي مسير گرفتم تصميم آمدم بيرون داده استعفا اين سمت به مرا همه از بيش كه چيزي بود. كسب ماهيت به پرداختن از فارغ اند. كرده پيدا يي گونه نوپا يا آپي استارت كارهاي كسب ايد.
  شده گزارش اين پايه بر نمودند. بيان را خود اي اه ديدگه نظرات
  نقطه تصور من اما كنند. آپ استارت به تبديل كنم. آغاز را خود رشته با آن پيوند كرد، مي جذب جديد مفاهيم مجري تاكنون تيمش زاهدي كه كارهايي حول كم اندازي راه هزينه با كه وكارهاست كسب
  از رييس ايران گاز ملي شركت گازرساني مديريت معاون
  مشايخي ندارد اهميتي قدر آن بودن راس در يكنم سايتي وب تاسيس با را كار اين سال آن در بازرگاني- ارشد(مديريت مقطع در ام ي مطالعات از تا داشتيم گفتي گپ آنها با بودهند آن برطرف را افراد از گروهي نياز كه خالقانه ايده
  يك در استراتژي تدوين خصوص در مركزي استان گاز اتديره
  هيم صورت به اوليه دانش كسب مساله اين از تر مهم آن جانبي تجهيزات موبايل فروش به كه بازار صنعت در من كاري سوابق بازاريابي) كارآفريني اكوسيستم هاي فعاليت اصفهان، هفته سريعي رشد ها آپ استارت گيرد. مي شكل كند،
  مي گفت: خصوص اين در پرداخت سخنراني به شركت كالن
  سطح انجام خبره افراد مشورت از مندي بهره مكفي، اكوسيستم درباره خواهيم مي زاهدي از بود. را آينده در بيشتر پذيري ترش گس قابليت
  دارند از كشور در گازرساني مديريت هاي ژي استرات سازي اري
  براي چيزهاي آن از كه است درست تيمي كار يك يگرايي محل بر تاكيدش «اصفهان» كارآفريني نيز آنها شكست درصد حال عين در هستند CSB
  دارا هاي ارت شده گرفته كمك متوازن امتياز كارت آموخت.»
  روش توان مي بسياري اكوسيستم واژه از چرا اينكه بگويد سخن بيشتر باشد. باال بسيار تواند مي جهت الزم هاي وزش آم بايد است شده تدوين استاني هر
  براي كارآفريني دنياي در زاهدي: محمد شنيدن با تنها افراد از بسياري حيدري:
  الناز عنوان به است نيم سال يك كه عباسي اينگونه كه كند؟ نم استفاده ملي
  كارآفريني مديريت هاي سيستم سازي پياده خصوص در كاركنان
  كليه انجيل به كه دارد وجود كتابي كارآفريني، همانند جذاب كلمه
  چند كار تيم با برنامهنويس وب دهنده عه توس وجود كتابي كارآفريني دنياي يدهد:«در پاسخ كارآفريني براي بخش الهام اي هفت SIGودرحوزه دربحث همچنين وي شود. داده تعالي
  مدل معروف كارآفريني هاي اكوسيستم سرعت به و... پردازي ده اي آپ، ارت
  است دليل به كه يگويد روزهايي از يكند كارآفريني هاي اكوسيستم انجيل به كه دارد جهاني رويداد يك كارآفريني جهاني
  هفته استان گاز شركت گفت: كرده بيان مطالبي مجدد
  مهندسي اكوسيستم «ساخت كتاب اين نام است. شخصي كار كسب اندازي راه به
  تصميم ساعت سه از كمتر بانهروز ش در كار فشردگي اكوسيستم «ساخت كتاب اين نام است. معروف برگزار دنيا شهرهاي از بسياري در كه
  است داده انجام دقيقي ريزي برنام شدن توانمند براي بايد
  مركزي خلق او براي است. داشته خوابيدن فرصت نوشته شما» شهر در كارآفريني نام به پژوهشگري نوشته شما» شهر در كارآفريني براي الزم مواد ديگر گيرند خود كارآفريناني نوآوران جشن رويداد اين شود. مي سازي توانمن فرآيندها اصالح مطالبات، وصول جهت در
  و آپي استارت رهبري روند تيم اعضاي خوي اكوسيستم واژه كه است كسي او است. فلد» «برد نوپاي كار كسب اندازي راه دنبال به كه
  است است. فلد» «برد نام به پژوهشگري گاهي كنند. فراموش را آن
  ساختن سازي توانمن گفت: پايان در مشايخي بردارد. گام
  كاركنان است. برخوردار زيادي اهميت از گروه شهري توانست كرد معرفي دنيا به را كارآفريني رشد زندگي، سبك براي هايي حوزه در
  خود اكوسيستم واژه كه است كسي او تصميم بزده شتا صورت به افراد
  بعضي مترين مه از استاني گاز تهاي شرك در جوان نيروهاي رشد
  و تنهايي به نفر يك است: معتقد عباسي رويكرد با شهري به صفر سطح از امريكا در را طول در هستند. بشر رفاه گسترش
  اقتصادي استان گاز شركت گيرد قرار توجه مورد بايد كه است
  مسائلي كرد معرفي دنيا به را كارآفريني همزمان را متفاوت ايده چندين گيرند
  مي راهاندازي براي الزم هاي تخصص تمام يتواند نم بخش الهام كتاب كند.اين تبديل كارآفرينانه كامال پاياني دهه با مقارن كه نوامبر ماه در هفته
  يك پرورش قابليت كه است فعالي جوان نيروهاي داراي
  مركزي سطح از امريكا در را شهري توانست اما كنند. آپ استارت به تبديل
  عملي داشته اختيار در را نوپا كار كسب يك داد. شكل مرا گراي محلي ذهنيت بوده من مردم الهامبخشي براي اتفاق اين است، ماه
  آبان دارد. گاز ملي شركت درسطح را اليق
  مديران كامال رويكرد با شهري به صفر آنقدر بودن راس در يكنم تصور
  من به نيز را تيم به خود پيوستن دليل باشد محلي كارآفرين جوامع بر كتاب اين مفاهيم ملي محلي، هاي فعاليت طريق از دنيا
  سراسر كتاب اين كند. تبديل كارآفرينانه كسب مساله اين از تر مهم ندارد
  اهميتي ديگر با خود تخصص تجربه گذاري تراك اش كارهاي كسب گرفتن رونق بدون كند. مي تاكيد كمك رويداد اين هدف شود مي برپا مازندران
  جهاني پزشكي علوم دانشگاه فوتسال مسابقات گراي محلي ذهنيت بوده من بخش الهام از مندي ره به مكفي، صورت به اوليه
  دانش هاي مهارت تجربيات از استفاده تيم اعضاي سطح در كارآفريني هاي تم اكوسيس محلي شان بالقوه هاي پتانسيل كشف براي آنها
  به هيات اعضاي فوتسال مسابقات نهايي نيمه مرحله
  ساري جوامع بر كتاب اين مفاهيم داد. شكل مرا تيمي كار يك انجام خبره افراد
  مشورت شخص هر اينگونه دارد باور كند مي عنوان آنها كارآفريني ملي اكوسيستم پويايي رشد خرد، سري اگر است. كارآفريني نوآوري حوزه
  در دكترخسرو مرحوم جام مازندران پزشكي علوم دانشگاه يشود.»
  علمي معرفي بهتر بيشتر خود جايگاه در ميكند تاكيد محلي كارآفرين است.» جايي بي انتظار كالن سطح در آموخت توان آن از كه است درست از تقويمي بزنيد، اصفهان هفته سايت وب
  به مجتمع طالب(ع) ابي ابن علي حضرت سالن در
  هاديان بازي دو از يكي در شد. برگزار (ص) پيامبراعظم
  دانشگاهي مركزي ستاد هاي تي مسابقات، مرحله اين از شده
  برگزار مصاف به داروسازي دانشكده مازندران پزشكي علوم شد
  دانشگاه مطرح كيش هوايي المللي بين نمايشگاه هشتمين جريان
  در گل با دانشگاه مركزي ستاد تيم اين پايان در كه رفتند
  هم مسابقات اين نهايي مرحله به داد شكست را خود
  حريف ياصغر دكترعل حضور بازي اين توجه قابل نكات از كرد.
  صعود اقتصادي الملل بي روابط توسعه در جديدي فصل مجلس در ساري نمايندگان دامادي محمد نژاد ف
  يوس علوم دانشگاه رييس انابايي قاسم دكتر اسالمي
  شوراي مديريت توسعه معاون چي پنبه دكتر مازندران پزشكي ايران، در روسيه سفير كند. پيدا افزايش مختلف شركت 25 حضور گفت: شد، برگزار گذشته المللي بين نمايشگاه هشتمين
  برگزاري حضور مركزي ستاد تيم در ناصحي دكتر دانشگاه منابع خواند مثبت بسيار را تجاري عرصه هاي پيشرفت مالزي، ژاپن، آلمان، ايتاليا، كشورهاي از خارجي خارجي هاي كت شر استقبال با كيش
  هوايي دكتر شكرزاده دكتر مهر، يني حس دكتر آزادبخت، دكتر روسيه ايران بين تجاري روابط كرد: اظهار فرانسه ليتوني، تركيه، امريكا، چك، انگليس، المللي بين ارتباطات عرصه در يي تازه
  مسير سري است، گفتني بود. داروسازي دانشكده تيم در رفعتي پيشرفت عرصه اين اميدواريم اما است خوب بسيار نقطه كيش هوايي نمايشگاه هشتمين در روسيه گشود. بخش اين فعاالن روي
  پيش پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات اعضاي فوتسال مسابقات دهد. نشان بيشتري بود. امسال نمايشگاه عطف الملل بين امور عمومي روابط گزارش
  به مديريت همت به هاديان خسرو مرحوم نام به مازندران سال پايان تا كرد اميدواري ابراز جاگاريان افزايش كيش آزاد منطقه سازمان مديرعامل نمايشگاه هشتمين كيش، آزاد منطقه
  سازمان با مازندران پزشكي علوم دانشگاه رفاهي امور پشتيباني به روسيه ايران تجاري مبادالت ميزان ميالدي دو هر در را خارجي كنندگان شركت استقبال در درحالي كشور هوانوردي هوايي المللي
  بين داروسازي، پيراپزشكي، پزشكي، دانشكده مهاي تي حضور برسد. دالر ميليارد نويدبخش هوايي نمايش نمايشگاهي بخش شركت 25 حضور كه شد برگزار كيش
  جزيره الملل بي پرديس مامايي پرستاري بهداشت، دندانپزشكي، صنايع نقل حمل حوزه در خوب اتفاقات از خبر نمايشگاه اين رونق بر عالوه
  خارجي پيامبراعظم دانشگاهي مجتمع طالب(ع) ابي ابن علي سالن در بنيان دانش هاي شركت از دولت استقبال تواند مي كه كرد عنوان كشورمان هوايي از فراتر هوايي صنايع حوزه در خوب
  اتفاقات است. برگزاري حال در آبان 12 از (ص) رييسجمهور فناوري معاون ستاري سورنا به كشور براي را بينالمللي تعامالت گسترش داشت. كشورمان براي المللي بين ارتباطات
  آن روسيه فناوري كميسيون با ما ارتباطات گفت: باشد. داشته همراه متفاوت را امسال نمايشگاه پيش از بيشتر مميزي
  آنچه نتايج اساس بر باختر برق مطلوب عملكرد است. داده گسترش را الزم هاي زيرساخت روسيه هاي جنگنده حضور به ارزشمندي نوين هاي فناوري انتقال سبب برگزاري كيش آزاد منطقه سازمان مديرعامل خارجي هاي كت شر درصدي 127 رشد
  كرد صنعت يكپارچه مميزي دوره دومين راستاي در همدان در امروز را يي گسترده متخصص نيروهاي همچنين داد كيش نمايشگاه به جديدي ابعاد شده كشور در فضا هوا هاي فعاليت حوزه صنايع توسعه در بزرگي گام را هوايي نمايشگاه هوايي آكروبات نمايش هاي تيم برترين
  حضور با باختر منطقهيي برق شركت عملكرد مميزي برنامه برق، سياستي لحاظ به امروز اسالمي ايران دارد. اختيار اشاره با مراسم اين در نيز دهقان حسين يبخشد. سرعت را هوايي صنايع توسعه حضور گفت: برشمرد كشور هوايي نقل حمل بود. كيش جزيره
  در مديران معاونان مديرعامل، مميزي، نفره ۳2 هيات حضور در باال بسيار هاي ظرفيت از شده، ترسيم اهداف به مونسان از نمايشگاه اين برگزاري اهميت به اينكه بر تاكيد با نخبگان ملي بنياد رييس اين در خارجي داخلي هاي شركت گسترده وزير دهقان سردار حضور با نمايشگاه
  اين باختر برق طعمومي رواب از نقل به شد. برگزار شركت اين است برخوردار موفقيت هاي قله به رسيدن جهت كه توسعه مرد صديق خدمتگزار، مدير عنوان هوا بخش در خصوصي بخش مشاركت افزايش محل كيش هوايي نمايشگاه شده باعث نمايشگاه ستاري مسلح، نيروهاي پشتيباني
  دفاع توانير شركت انتقال هماهنگي معاون حسيني زمان سيد در بشناسند بايد ديگران كه است فرصتي اين هاي ظرفيت از ملي گيري بهره براي توان تمام با بر عالوه گفت: ماست، اهداف ترين مهم از فضا عرضه فناوري، اطالعات تبادل براي مناسبي ياصغر عل جمهور، رييس فناوري علمي
  معاون اختتاميه مراسم در باختر منطقه برق مميزي تيم سرپرست كنند. تضمين را خود رشد ما با تعامل كرد. تقدير كند، مي تالش كيش تمايل كه كشورهايي از خصوصي بخش فعاالن باشد. اقتصادي تعامالت برقراري دستاوردها كيش، آزاد منطقه سازمان مديرعامل
  مونسان پاسخگويي همكاري از قدرداني ضمن ها، زي ممي دوره اين ما گفت: كشور دفاعي صنايع درخصوص وي مسلح نيروهاي پشتيباني دفاع وزير زمينه در فناورانه هاي طرح اجراي براي دارند نيروي فرمانده اهصفي ش خلبان سرتيپ
  امير مطلوب بسيار را حاصله نتايج باختر، برق مسووالن مناسب كه كنيم مي همكاري شركت ۳400 با كشور در براي بستري گفت: ايران المي اس جمهوري داشته مشترك همكاري ايران با فضا هوا روسيه سفير تاكيد هواپيمايي سازمان رييس عابدزاده ارتش،
  هوايي از حاصل بهبود هاي زمين قوت نقاط اهم به ادامه در بيان بنيان دانش هاي شركت آنها، 00۳واحد از بيش اين در ها همكاري از جديدي نوع گيري شكل كنيم. مي استقبال باشند روسيه ايران اريهاي همك توسعه بر مركز در خارجي داخلي مقامات ساير
  كشور كرد. اشاره مميزي فرآيند هستند. صنعت ارتقاي به كه شود مي فراهم نمايشگاه نوين هاي فناوري كارگيري به لزوم بر وي در تهران در روسيه سفير جاگاريان لوان شد. آغاز كيش المللي بين هاي
  همايش تشكر ضمن شركت اين مديرعامل شبيهي فرهاد ادامه در هوايي المللي بين نمايشگاه است گفتني اين در فعال هاي مجموعه توسعه رشد بازار سطح ارتقاي براي ها پهپاد توليد فناوري ويژه به ايران هاي جنگنده هوايي نمايش برگزاري
  حاشيه هاي زمين قوت نقاط استخراج در مميزان هدر سع دقت از ميزباني به بار يك سال دو هر كشور هوانوردي كند. مي كمك حوزه فناوري اين از گفت: كرد تاكيد مردم زندگي خواند روسيه مهم متحدان از را ايران روسيه، المللي بين تعامالت گسترش است يادگيرنده شركت يك باختر برق شركت كرد: بيان بهبود دوره هشتمين شك بي يشود برگزار كيش هاي همكاري داشتن براي را كشورمان دهقان، تشخيصي، هاي فعاليت بخش در توان مي روسيه برخورد جهاني سطح در همواره گفت: خارجي هاي شركت جذب
  با يادگيري در مميزي همچون هايي فرص از دارد سعي صنعت در جديد مسيري آغازگر نمايشگاه اين از دانست آماده كشورها ساير با تعامل مشترك زيست محيط پايش هواشناسي، شناسايي، تطابق بوده نزديك يكديگر با بسيار ايران المللي بين نمايشگاه اينكه بيان با
  مونسان ببرد. را بهره نهايت سازماني است. كشور هوايي نيست مصرف بازار يك ما كشور افزود: كرد. استفاده طبيعي منابع هاي عرصه در همكاريها اين اميدواريم لذا دارد هاي ال س از متفاوتتر امسال كيش
  هوايي
تزريق خون كارآفريني در رگ شهرها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/9/2
تزريق خون كارآفريني در رگ شهرها
«تعادل» استفاده از مدل‌هاي بومي براي توسعه كسب و كار شهري را بررسي مي‌كند


گروه بنگاه‌ها   فريده مكاري

يكي از مهم‌ترين اولويت‌هايي كه به نظر مي‌رسد بازار كسب و كار ايران در دوران گذار فعلي بايد مورد توجه و تمركز قرار دهد، بحث استفاده از «مدل‌هاي بومي» براي توسعه كارآفريني و بهبود محيط‌هاي كسب و كار است. متدي كه بسياري از اساتيد علوم كارآفريني تلاش مي‌كنند براساس آن مدل‌هاي توسعه كسب و كار در شهرهاي مختلف را توجيه و تفسير كنند. براساس اين الگو، نسخه‌هاي توسعه كسب و كار و كارآفريني در شهري مانند«نيويورك» با شهر ديگري مانند«لس آنجلس» يا «لندن»، «پاريس»، «مسكو» و... متفاوت است و طرح‌هايي كه براي رشد مناطق مختلف تدوين مي‌شود بايد با مورد توجه قرار دادن اين ويژگي‌هاي جغرافيايي، تاريخي، اقليمي و... در مسير اجرايي شدن قرار بگيرند. اما با وجود ريشه‌دار بودن چنين تفكراتي در علوم اجتماعي و متدهاي اقتصادي بين‌المللي، در ايران مدت زيادي نيست كه چنين ايده‌هايي در اتمسفر اقتصادي و رسانه‌يي كشورمان بازتاب پيدا مي‌كنند. از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم و با سقوط حيرت‌انگيز قيمت نفت و تحريم‌هاي اقتصادي، ضرورت توسعه فرهنگ كارآفريني و توسعه كسب و كار كوچك براي ايجاد ارزش‌افزوده و صادرات بيشتر از هر زمان ديگري مورد توجه و تمركز دولت و بخش خصوصي قرار گرفته است و دولتمردان تلاش مي‌كنند با استفاده از متدهاي بومي هر منطقه بستر مناسب كسب و كار در استان‌هاي مختلف را فراهم كنند. «اصفهان» امسال در روزهاي پاياني آبان ماه حال و هواي ديگري داشت. به گزارش ايسنا، به همت جمعي از فعالان حوزه كارآفريني و كسب و كارهاي نوپا و ياري حمايت‌كنندگاني از بخش‌هاي دولتي و خصوصي هفته جهاني كارآفريني اصفهان سپري شد. اگر اهل رويدادهاي كارآفريني، ايده‌پردازي، كسب وكارهاي نوپا يا حتي گشت و گذار در وب و شبكه‌هاي مجازي باشيد به احتمال زياد با يكي از ده‌ها پوستر گرافيكي منتشر شده از اين رويداد و زيرمجموعه‌هاي آن مواجه شده‌ايد. كسب و كارهاي استارت‌آپي يا نوپا گونه‌يي از كسب وكارهاست كه با هزينه راه‌اندازي كم حول يك ايده خلاقانه كه نياز گروهي از افراد را برطرف مي‌كند، شكل مي‌گيرد. استارت‌آپ‌ها رشد سريعي دارند و قابليت گسترش‌پذيري بيشتر در آينده را دارا هستند در عين حال درصد شكست آنها نيز مي‌تواند بسيار بالا باشد.  هفته‌اي الهام بخش براي كارآفريني

هفته جهاني كارآفريني يك رويداد جهاني است كه در بسياري از شهرهاي دنيا برگزار مي‌شود. اين رويداد جشن نوآوران و كارآفريناني است كه به دنبال راه‌اندازي كسب و كار نوپاي خود در حوزه‌هايي براي سبك زندگي، رشد اقتصادي و گسترش رفاه بشر هستند. در طول يك هفته در ماه نوامبر كه مقارن با دهه پاياني آبان ماه است، اين اتفاق براي الهام‌بخشي مردم سراسر دنيا از طريق فعاليت‌هاي محلي، ملي و جهاني برپا مي‌شود و هدف اين رويداد كمك به آنها براي كشف پتانسيل‌هاي بالقوه‌شان در حوزه نوآوري و كارآفريني است. اگر سري به وب سايت هفته اصفهان بزنيد، تقويمي از رويدادهاي گوناگوني را خواهيد يافت كه در اين هفته در حوزه‌هاي متفاوت كارآفريني برگزار شدند. رويدادهايي كه اكثرا داوطلبانه بدون داشتن منفعت مالي و براي رشد و تقويت اكوسيستم كارآفريني اصفهان بر پا شده‌اند. در وب سايت هفته اصفهان مي‌خوانيم كه «اكوسيستم كارآفريني به مجموعه افراد، سازمان‌ها، روش‌ها، قوانين و رويدادها و … در يك محدوده جغرافيايي گفته مي‌شود كه بر فعاليت‌هاي كارآفريني در آن منطقه اثر مي‌گذارد و سرعت رشد آن جامعه كارآفريني را تعيين مي‌كند.»

محمد زاهدي، فعال و مربي كارآفريني، بنيانگذار چندين كسب وكار نوپا در اصفهان است كه هم‌اكنون كاربردهاي ملي و فرامنطقه‌يي پيدا كرده‌اند. فارغ از پرداختن به ماهيت كسب و كارهايي كه زاهدي و تيمش تاكنون مجري آن بوده‌اند با آنها گپ و گفتي داشتيم تا از هفته اصفهان، فعاليت‌هاي اكوسيستم كارآفريني آن و ماجراهاي تلخ و شيرين راه‌اندازي كسب و كارهاي نوپا يا همان استارت‌آپ‌ها براي‌مان بگويند.

محمد زاهدي از مقطع زماني سخن گفت كه او را به مرور با واژه كارآفريني و ماهيت و كاربردهاي آن آشنا كرد. او كه به گفته خودش متولد يك خانواده بازاري و در عين حال دانش‌آموخته است از روزهايي مي‌گويد كه درگيري با روتين‌هاي زندگي او را به سمت خلق راه‌هاي تازه‌تر سوق داده است: در مقطع فوق‌ ليسانس و سال‌هاي 89 تا 90 به واسطه شبكه‌هاي اجتماعي با ادبياتي به نام «استارت‌آپ ناب آشنا شدم و شروع به مطالعه درباره آن كردم. در آن زمان تعداد منابع مطالعاتي و افرادي كه از ارزش استارت‌آپ‌هاي ناب مطلع باشند بسيار محدود و انگشت‌شمار بود. چيزي كه بيش از همه مرا به سمت اين مفاهيم جديد جذب مي‌كرد، پيوند آن با رشته مطالعاتي‌ام در مقطع ارشد(مديريت بازرگاني- بازاريابي) و سوابق كاري من در صنعت و بازار بود. از زاهدي مي‌خواهيم درباره اكوسيستم كارآفريني «اصفهان» و تاكيدش بر محلي‌گرايي بيشتر سخن بگويد و اينكه چرا از واژه اكوسيستم كارآفريني ملي استفاده نمي‌كند؟ كه اينگونه پاسخ مي‌دهد:«در دنياي كارآفريني كتابي وجود دارد كه به انجيل اكوسيستم‌هاي كارآفريني معروف است. نام اين كتاب «ساخت اكوسيستم كارآفريني در شهر شما» نوشته پژوهشگري به نام «برد فلد» است. او كسي است كه واژه اكوسيستم كارآفريني را به دنيا معرفي كرد و توانست شهري را در امريكا از سطح صفر به شهري با رويكرد كاملا كارآفرينانه تبديل كند.اين كتاب الهام‌بخش من بوده و ذهنيت محلي‌گراي مرا شكل داد. مفاهيم اين كتاب بر جوامع كارآفرين محلي تاكيد مي‌كند. بدون رونق گرفتن كسب و كارهاي محلي و اكوسيستم‌هاي كارآفريني در سطح خرد، رشد و پويايي اكوسيستم ملي كارآفريني در سطح كلان انتظار بي‌جايي است.»

 مفهوم نمونه حد اقلي محصول

در ادامه صحبت‌هاي خود با داوود دهقان كه تاكنون درگير چندين كسب و كار آنلاين و غيرآنلاين شده است و خود نيز طراحي وب انجام مي‌دهد، گفت‌وگو كرديم. او مي‌گويد تا قبل از شركت در رويدادهايي مثل استارت‌آپ ويكند از اينكه ماهيت يكي از كسب و كارهاي او نيز استارت‌آپي است، مطلع نبوده است: «من كارمند نمونه يكي از شركت‌هاي معتبر بين‌المللي در حوزه تلفن‌هاي همراه بودم. در شغلم چندين بار از من تقدير شد چيزي كه مي‌تواند براي هر شخص ديگري باعث افتخار باشد و ايجاد انگيزه كند. اما با خود فكر مي‌كردم انتهاي اين كار به كجا مي‌رسد و اين شغل قانعم نمي‌كرد؟ به همين دليل از شغل قبلي خود استعفا داده و بيرون آمدم و تصميم گرفتم مسير خود را آغاز كنم.

در آن سال اين كار را با تاسيس وب‌سايتي كه به فروش موبايل و تجهيزات جانبي آن مي‌پرداخت، آغاز كردم. به زودي متوجه شدم كه نمونه وب‌سايت‌هاي ديگري مشابه من وجود دارد و نگران رقبا شدم. با پيگيري مفاهيم كسب وكار و آشنايي با مفاهيم استارت‌آپ‌ها و شركت در رويدادهايي مثل استارت‌آپ ويكندها، ماهيت كسب وكارم برايم بيشتر مشخص شد. توانستم از مدل كسب وكار خود درك بيشتري به دست آورم و نقاط ضعف و قوت آن را استخراج كنم. همچنين با «مفهوم نمونه حداقلي محصول» آشنا شدم. «محصول حداقلي» چيزي شبيه مشت نمونه خروار است كه به ما كمك مي‌كند پيش از توليد انبوه محصولات يا خدمات، ميزان تقاضاي آن را در بازار بسنجيم و ايرادهاي اساسي آن را برطرف كنيم.»

حرف آخري كه دهقان ‌دوست دارد به تمام افرادي كه درصدد راه‌اندازي كسب و كار نوپاي خود هستند، بزند:«وقتي مي‌خواهيد كاري را انجام دهيد فقط به انجام آن فكر كنيد و به فكر مراحل بعد و بعدتر نباشيد. وقتي از حاشيه‌ها و حساسيت‌ها و وسواس‌ها جدا شويد همه ‌چيز به بهترين شكل ممكن پيش خواهد رفت و به مرور مي‌توانيد اشكالات كار خود را اصلاح و ترس‌هاي ذهني خود را رها كنيد چراكه آنها گاهي خيلي بزرگ‌تر از مشكلات واقعي پيش پاي شما هستند.» دلايل شكست‌ها و موفقيت‌هاي استارت آپ‌ها

الناز حيدري، دانش‌آموخته فناوري اطلاعات از اينكه به يك تيم حرفه‌يي استارت‌آپي پيوسته، احساس رضايت مي‌كند.

حيدري در رابطه با دلايل شكست و موفقيت استارت‌آپ‌ها مطالعه بسياري داشته و مي‌گويد:«بسياري از افراد تنها با شنيدن چند كلمه جذاب همانند كارآفريني، استارت‌آپ، ايده‌پردازي و... به سرعت تصميم به راه‌اندازي كسب و كار شخصي خود مي‌گيرند و ديگر مواد لازم براي ساختن آن را فراموش مي‌كنند. گاهي بعضي افراد به صورت شتاب‌زده تصميم مي‌گيرند چندين ايده متفاوت را همزمان عملي و تبديل به استارت‌آپ كنند. اما من تصور مي‌كنم در راس بودن آن قدر اهميتي ندارد و مهم‌تر از اين مساله كسب دانش اوليه به صورت مكفي، بهره‌مندي از مشورت افراد خبره و انجام يك كار تيمي درست است كه از آن چيزهاي بسياري مي‌توان آموخت.»

عباسي كه يك سال و نيم است به عنوان توسعه‌دهنده وب و برنامه‌نويس با تيم كار مي‌كند از روزهايي مي‌گويد كه به دليل فشردگي كار در شبانه‌روز كمتر از سه ساعت فرصت خوابيدن داشته است. براي او خلق و خوي اعضاي تيم و روند رهبري استارت‌آپي گروه از اهميت زيادي برخوردار است.

عباسي معتقد است: يك نفر به تنهايي نمي‌تواند تمام تخصص‌هاي لازم براي راه‌اندازي يك كسب و كار نوپا را در اختيار داشته باشد و دليل پيوستن خود به تيم را نيز به اشتراك‌گذاري تجربه و تخصص خود با ديگر اعضاي تيم و استفاده از تجربيات و مهارت‌هاي آنها عنوان مي‌كند و باور دارد اينگونه هر شخص در جايگاه خود بيشتر و بهتر معرفي مي‌شود.»نویسنده:
فصل جديدي در توسعه روابط بين‌الملل اقتصادي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/9/2