سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 - 535 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper

روزنامه اقتصادی تعادل - 535

  گوييم مي تسليت را كاظم(ع) موسي امام بورس
  شهادت شاخص سکه تمام یورو
  دالر Vol.2 No .535 Tue.May 03. 2016 تومان 1000 قيمت: صفحه 16 535 شماره دوم سال 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  WWW.TAADOLNEWSPAPER.IR
  78285 10470000 39682 34565
  مشترك نشست از پس اسالمي انقالب معظم رهبر كشور: سراسر معلمان ديدار كشور
  در دو جمهور ييس
  ر اقتصادي مبادالت هویت با آینده نسل ايـران
  اقتـصاد
  نيـاز سئول تهران- دینی عزتمند
  مستقل يشود دالري ميليارد 18 شود
  تربيت صفحه صفحه برداشت
  پرده دهم مجلس كار دستور اولين از سمهور رييج اقتصادي
  :
  مشاور تهران دانشگاه اقتصاد استاد رحماني، تيمور له مقا
  سر اميد قتصاد
  ا نيازمند امسال اقتصاد نمايي
  سياه
  و پاكزاد علي صفحه همين است
  ضربتي اقدامات 95 بودجه اصالح صفحه3 فني ابي ارزی براي دهاي ملي
  پرون پروژه اقتصادي
  و صفحات آینده
  مجلس
  در صفحه همين قم فرودگاه ساخت بورسي عمده سهامداران شد
  سياسي نبود، اطالعات
  سياسي سازي شفاف
  مانع صفحه لتيها دو رابطه ركود از دردي دالر
  حذف صيها خصو امريكا عربستان مسكن سازي صنعتي مبادالت در اختالل پروژه معماي دونرخي
  بنزين عليه مصالحه نه طالق، نه كرد متوقف را نميكند دوا قم

  فرودگاه 15 صفحه صفحه 13 صفحه صفحه له
  مقا ميفرستيم
  سر جديد مجلس به را 95هجدوب اصالحيه جنوبي: كره جمهور ريي ديدار در اسالمي انقالب معظم رهبر مردم از را اقتصادي اميد كه شود
  رنگ مستمر بايد جنوبي كره ايران
  روابط گرفته صورت هاي تال تمامي بگيرد، آبايي| الهام كالن| اقتصاد نمايي
  گروه سياه اميد
  اقتصاد خواهد ريشه از ركود مشكل رفع براي در يازدهم دولت مالي
  تنگناهاي مها تحري از تاثيرپذيري بدون
  پايدار پاكزاد علي كالن سياست يك كردن
  بايكوت سوزاند. از انبوهي حجم با كه سردبير
  شرايطي
  معاون برگرداندن روي ليوان خالي نيمه
  طرح دلسوزانه نقد عدم معني به اين البته است مواجه معوقه هاي باشد
  بدهي امريكا ورزي
  غر از اقدام يك اندك هرچند مثبت آثار
  از نيست عملكردهايش دولت مشوقانه در كه است ناخوشايند واقعيت يك اين سبد در را بهبودي نيز نفتي
  درآمدهاي تواند مي باشد رقيب هرچند دولت سوي اهلل آيت حضرت رهبري، معظم مقام دفتر رساني اطالع پايگاه گزارش
  به شاخصه بهترين شايد زمينه اين در ابزارهاي از يكي سياسي هاي رقاب فضاي به نميكند، بيني پيش دولت
  درآمدي بزند دامن جامعه در نااميدي ترويج به ديدار در (دوشنبه) گذشته روز عصر اسالمي انقالب معظم رهبر اي خامنه قبال در رهبري معظم مقام برخورد نحوه بوده اقتصاد رواني فضاي با بازي تقابل، اقتصادي هاي دغدغه ترين مهم از
  يكي كشور اقتصادي هاي زيرساخ آن تبعات نگاه به اشاره با جنوبي، كره جمهوري رييس هي» گئون «پارك
  خانم ايرادات طرح مشوقانه نقد تباشد، دول هاي باز نوع اين ترين برجسته شايد در است. شده تبديل كشور
  امروز دارد آن از حكايت دهها شني كند. متاثر را آسيايي، كشورهاي با همكاري افزايش به ايران اسالمي جمهوري
  مثبت تصوير يك كه دستاوردها از تعريف كنار در اخير دهه دو طي اقتصاد زمين در سياسي بانكي نظام قفلشدگي ميان
  اين هاي رسان از بعضي برجام اعالم از بعد كه كشور دو هر براي را كرهجنوبي» ايران ميان پايدار مستمر
  «ارتباطات قرار مخاطب اختيار در تحوالت از جامع عملكرد نقد ٤٨در تا ٨2 هاي ال در تسهيالت ارائه در كها بان توان
  عدم هماهنگ دولت مقابل جناح به متعلق بايد كشور دو بين قراردادها تفاهمو ها كردند: تاكيد خواندند
  مفيد يدهد. گرفت. شكل اصالحات دولت اقتصادي تداوم توليدي، مختلف هاي بخش
  به توافق اين مثبت اخبار انعكاس از شده اثر آنها روي بر تحريمها خارجي عوارض كه شوند منعقد يي بهگونه اقتصادي فضاي در نمايي سياه بود 92 تا 90 هاي ال در بعدي فضاي موجب كشور اقتصاد در را ركود
  روند زرگنمايي نقد به تنها كرده خودداري ايران همچون كشورهايي روابط كه نيست شايسته زيرا نگذارد،
  منفي كردن نرم پنچه دست حال در كه سال انتخابات برنده كه بازيگراني ار اي كه براي دولت شرايط اين در است.
  شده پردازند. مي توافق هاي ضعف باشد. امريكا اراده تاثير تحت جنوبي،
  كره چند اقتصادي بحران ترين يسابقه شدند. بازنده بازي همان در ودند ٤٨ به مربوط مشكالت در گشايش
  ايجاد نقل آنچه كه است اميد زمينه اين در هاي بخش در تجربيات تبادل همكاري اي خامنه اهلل آيت
  حضرت ادهترين در است خود اخير دهه يرسد نظر به رقابت اين در البته نفتي درآمدهاي محل از اقتصادي ٨0ههد دوم نيمه در نفتي درآمدهاي براي را 19هرصبت نقدينگي،
  كمبود بر ولي باشد، ياساس يي شايعه شود دو هر نفع به را امنيتي اجتماعي سياسي، فناوري، علمي،
  گوناگون افزايش در دستاوردش دتترين اه كوت خود جاي تنها بوده تغيير بدون طرفين 2درصد شها بخ ساير از درصد دوره آن «در كرد: خاطرنشان دانست را 20هرصبت نكها با سرمايه
  افزايش آن در باشد داشته واقعيت نكته اين فرض نگاه در بيشتري تمايل خارجي سياست در ما گفتند: خواندند
  كشور در دهد نشان را خود جرايم ميزان در دهند تغيير دولت محور حول را باشد.» رشد شاهد كه بود زياد قدري به منابع اوراق ميليارد ٤زار ه0 انتشار جهت داشت؟
  در خواهد يي نتيج چه صورت بر داريم تاريخي فرهنگي مشتركات از برخورداري دليل به آسيا
  به خودكشي كه يي همشكسته در هاي چهر در شود، بازي زمين، همين در نهايت افزايش همچنين مالي موسسات تعداد بدهي از بخشي عنوان به
  مشاركت دوره از سال سه دولت آنچه اهنمايي سي كشورها اين با همكاري توافق تفاهم، امكان معتقديم اساس
  همين يكند. سنگيني اند كرده عنوان به اقتصادي نمايي سياه بازي اين اقتصادي رشد سخت بيني پيش آنها كاركنان تعداد ها نك با شعب 95هجدوب اليحه در كا بانه به
  دولت است كرده استوار آن بر را خود فعاليت است. بيشتر آسياست، پيشرفته كشورهاي جزو كه جنوبي كره جمله
  از از پرهيز با ياند تو اما اقتصادي اميد كه اصلي است، شده پذيرفته اصل يك ديگر فاطمي فرشاد حال، همين در هم آن بوديم پول آوري جم براي دو اين حذف با مجلس اما
  گنجاند آزموده فرمول يك عنوان به يواند مت جهان، منطقه در موجود امنيتي مهم مشكالت به اشاره با انقالب
  رهبر هاي نه روز حداقل به اشاره با نمايي سياه اجراي در تها دول قوت ضعف براساس با نشست، اين در حاضر اقتصاددان اين بر مركزي بانك در اينكه بدون راه دولت ،95هجدوب اليحه از
  تبصره انتخاباتي هاي رقابت در تضعيفش به شده صحيح حقيقي برخورد ناامني، تروريزم خطر با اگر كردند:
  خاطرنشان نياز آن به بپذيري آسي اقشار كه را اميدي تواند مي اقتصادي هاي ست سيا درست براي بانكي نظام اصالح اينكه بيان ميشود ايجاد اقتصاد در كه پولي حجم مالي مشكالت حل براي را
  دشوارتري زمان همين در ولي شود منجر 96 سال برابر در كشوري هيچ شد خواهد دشوارتر آينده در آن عالج
  نشود، دهد. كاهش را رواني فشارهاي دارند به آنچه صحت عدم يا صحت ضريب اولويت در بايد اقتصادي رشد تحقق بگيرد.» صورت نظارتي بانكي نظام ساختار در اصالح ايجاد
  و اقتصادي چرخه بيشتر هرچه توقف به بندي تقسيم به اشاره با ايشان داشت. نخواهد مصونيت خطر،
  اين مجلس نماينده محجوب عليرضا نمايي سياه كند. تعيين را يآيد درم نمايش نظام ساختار «اصالح افزود: بگيرد، قرار بانكداري توسعه به بااشاره نيلي مسعود حال، اين با دارد. پيش
  در ماينجامد. امريكا، گفتند: ها امريكايي سوي از «بد» «خوب» نوع دو به
  تروريزم يك حاشيه در كارگري فراكسيون عضو اقتصادي دستاوردهاي بايكوت اقتصادي اجتماعي تامين بيمه ازجمله مالي كرد: اظهار زمان آن در هيي غيرحرف ييسجمهور اقتصادي مشاور
  نيلي، مشكالت به توجه با ايران اقتصاد نميكند، برخورد صادقانه عمل، در اما دهد مي تروريزم با مبارزه
  شعار اميد ما وظبقه يگفت من به مصاحبه اين يشود انجام رقبا سوي از دولتي هر توجه مورد بايد بيكاري، افزايش دليل باتوجه دولت بعد ٨به سال٤٨ «از هاي نشست از جلسه پنجمين
  در هاي نت را به يكسو از كه ساختاري كشورها امنيت ها ملت براي بد، شكلي هر در تروريزم كه حالي
  در مردم با كه ديدارهايي در من است، دادن شدت تنها است ثابت استراتژي يك باشد.» دولتمردان بودجه طريق از نميتوانست اينكه به گذشته روز كه ايران اقتصاد
  راهبردي از ديگر سوي از است وابسته اطالعاتي داد. نخواهد رخ مطلوب پيشرفت امنيت، وجود بدون زيرا است،
  خطرناك مشكلي يي جعهكننده مرا بار يك دارم طرفين انصاف ميزان به بازي اين ضعف «تنگناي كرد: تصريح فاطمي از دهد گسترش را خود هاي فعاليت تالش از شد، برگزار تهران اتاق
  در تاثير مردم عامه احساسي رواني فضاي به كشور، دو توافقهاي همكاريها خصوص در اي خامنه اهلل آيت
  حضرت من كنم، حل را آن توانستم نم كه داشت آن دادن جلوه وارونه يا حقايق بيان در وضعيت نفت غيرصعودي روند مالي، نتيجه در كرده استفاده بودجه شبه 20هرصبت بازگرداندن براي
  دولت از فراتر بسيار يراق اغ كه تاثيري يگيرد، امكان افزودند: كردند اشاره جانبه دو هاي همكاري در ها اولويت
  مساله من دست از كاري گفتم او به صراحت به فراموش نبايد را نكته اين البته ردد. ازم ميشود باعث گذاري سرمايه نامطلوب يافت.» افزايش ها بان به دولت بدهي است: گفته داده خبر بودجه
  به هاي تصميم بر واقعي هاي خصه شا تمامي اما دارد وجود جنوبي كره ايران بين سودمند هاي همكاري گيري
  شكل كه كرد گاليه من از فرد آن آيد، نم بر ناكارآمد چنان لتها دو بعضا كه كرد 6ماهه در اقتصادي رشد پيشبيني شرايط اين مجموع وي، گفته به مجلس تشكيل از پس بايد
  «بودجه است. موثر جامعه افراد اقتصادي بلكه نيست دادوستد تجارت موضوع فقط همكاري، در ما هاي
  اولويت در ام گفت نه او به صراحت اين به چرا افتاده اتفاق آنچه تحليل تنها كه شوند مي در اما برسد نظر به 59سخت سال دوم غيرجاري، مطالبات افزايش به منجر تعديل معني به شودكه اصالح
  جديد به سرمايه بازار روندهاي به نگاهي زيرساختي هاي بخش در ايران نياز مورد كه شود بسته قراردادهايي
  بايد حرف يك شنيدن اميد به ما گفت ادامه سياه تصوير يك يخود خود به است رشد در محسوسي تغيير اول، 6ماهه تغيير غيرمجاز موسسات گيري شكل است». ممكن فرصت اولين در
  بودجه بخش اصلي هاي ويترين از يكي عنوان هاي توافق تفاهمها تاثيرنپذيرفتن انقالب، رهبر باشد. عمومي اقتصاد
  و هايم. آمد شما پيش مكننده دلگر به نيازي اصال يدهد قرار بيننده مقابل داشت.» نخواهيم كشور اقتصادي سمت به ها بانك هاي دارايي تركيب تبصره دو اين حذف با نيلي، گفته
  به احساسي از خوبي به ايران اقتصاد واقعي دو هاي همكاري در اساسي الزامات از يكي را خارجي عوارض از كشور
  دو مردم ها رسان نسبت امروز نظرم به ندارد. همايي وارونن اهمايي سي اقتصاد ديگر نگراني اينكه بيان با وي شد. فيزيكي هاي داراي كه بانكي نظام اصالح بسته
  اجراي اگر يذارد صحه ها ايران كردن عمل به وابسته جنوبي كره ايران روابط نبايد كردند: تاكيد برشمردند
  كشور است. همين اقتصاد بحراني شرايط در هم يك عنوان به بازي اين اما نهايت در كرد: تصريح است، نفت متوجه ايران ييسجمهور اقتصادي مشاور دهي تسهيالت قدرت افزايش به
  منجر پر چنان يي رسانه فضاي در يها نماي سياه ارتباطات بايد بلكه بگيرد، قرار امريكا ورزي غرض نفوذ تحت ها
  تحريم منصفانه. اما كنيم نقل كنيم نقد هاي رقاب زمين در صرف يي رسان بازي در ميالدي 2015لاس در ايران «سهم شاهد مها تحري اعمال از «پس افزود: ميشد سود نرخ كاهش ها
  بانك سابقه به اشاره با ايشان باشد. صميمي» قوي پايدار، «مستمر، كشور،
  دو جلوه اهميت با چندان شايد سياسي است. بوده درصد اوپك نفت توليد همچنين بوديم ارز قيمت افزايش اوراق اين سود دولت زيرا شد
  دشوار كردند: خاطرنشان كشور، دو روابط نشيب فراز با همراه اما طوالني
  نسبتا يافته نظام ساختار يك در چون نكند، صادرات توليد كاهش باعث ها، تحري يافت افزايش سي ال گشايش هزينه گرفت نظر در بودجه اليحه در
  را ايران است همراهي مساعد دولت جنوبي، كره دولت اكنون
  خوشبختانه قدرت جايي جاب ها رقاب اين پايدار ايران هزني چان قدرت شده ايران نفت خود تعهدات به عمل زمينه در هها بنگا ساير در سود اين تبصره اين حذف
  با با جوان، انساني نيروي از برخورداري همچون فراواني هاي ظرفيت از
  نيز كليت براي مشكلي هيچ مرسوم امري در است داده كاهش هم را اوپك در شدند.» مشكل دچار نكها با به شد. توزيع بخشها است. برخوردار پايدار همكاريهاي افزايش براي تحصيلكرده
  استعداد روند اين كمااينكه كند نم ايجاد نظام بيشتر رشد به بخواهد ايران كه صورتي نرخ بين رابطه شدن قطع به وي كنيم كاري بايد اينكه بيان با
  وي «پارك خانم داشت، حضور نيز رييسجمهور روحاني آقاي كه ديدار اين
  در بارها ايران اسالمي جمهوري در هجايي جاب اوپك در خود سهم بايد برسد اقتصادي «نرخ كرد: اظهار اشاره سود ورم به بانكي نظام روي بودجه فشار
  كه ارزشمند فرصتي را تهران به سفر جنوبي، كره رييسجمهوري هي»
  گئون اسالمي جمهوري بينيم مي شده تكرار كند.» حفظ را تورم اما افزايش به رو نقدينگي رشد «همچنين داد: ادامه برسد،
  حداقل در ما گفت: خواند متقابل اعتماد افزايش دوجانبه روابط توسعه
  براي تمامي وجود با اخير دهه چند طي ايران خوانساري مسعود حال، همين در گرفت پيش در را كاهش به رو روند به منجر كه دهيم انجام اقداماتي
  بايد ايران در خود حضور به توانيم مي كه آنجا تا كرديم سعي نيز تحريم
  دوران ترين ثبات با خارجي سنگين فشارهاي شها تال تمام باوجود اينكه بيان با يافت افزايش كه نقدينگي ولي شود.» كها بان سرمايه
  افزايش ظرفيت از برخوردار را ايران جنوبي، كره جمهوري رييس دهيم.
  ادامه دارد. را منطقه حكومتي ساختارهاي ايران، اقتصادي وضعيت بهبود براي بود نقدينگي بلكه نبود فعال
  نقدينگي دانست استثنايي جغرافيايي موقعيت موثر، كارآمد انساني
  نيروي يشود؟ تلخ بازي اين كجاي اما نرم پنجه دست مشكالتي با هنوز نتيجه دارد وجود بان دفاتر در كه گلوگاه ترين مهم بانكي؛
  نظام توسعه اقتصادي بخش در بهويژه كشور دو روابط آينده در اميدواريم
  افزود: هاي نماي سياه كه است اين واقعيت گذاري «سرمايه كرد: اظهار كنيم، مي مشكل با همه شاهديم كه است اين كشور اقتصاد مشكل مهمترين
  نيلي اسالمي انقالب رهبر نظرات به اشاره با هي» گئون «پارك خانم كند.
  پيدا جناحي هاي بت رقا دايره از بعضا سياسي در ثمردهي مرحله به هنوز خارجي هستند.» بهرو رو مالي تامين دانست بانكي نظام 59را سال
  در علمي، توسعه بر ايشان تاكيدات نيز ايران اقتصادي توسعه خصوص
  در بازي به را ملي منافع شده خارج است بررسي درحال نرسيده ايران داريم انتظار اينكه بيان با نيلي كشور اقتصادي رشد «گلوگاه
  افزود: تاكيدات كه دارم اطمينان گفت: خودكفايي، بر مبتني صنعتي
  اقتصادي بر يها نماي سياه همين بعضا يگيرد هها سپرد از هم مردم هاي يه سرما ميزان افزايش پي در نفتي درآمدهاي ثبات براي تهديد همچنين 95لاس
  در كشورتان براي را خوبي بسيار آينده ايران، اقتصادي رشد توسعه بر
  شما افراد تكتك اقتصادي هاي گير تصميم اينجاست مهم سوال نشده خارج سال به نسبت 95لاس در صادرات است.» بانكي نظام كشور
  اقتصاد نظير مختلف هاي بخش در همكاري افزايش آماده نيز ما زد خواهد
  رقم به نااميدي موج بوده تاثيرگذار جامعه چگونه ايران اقتصاد 59براي سال كه يابد، افزايش درصد 25 حدود گذشته را بانكي نظام مشكالت ريشه
  وي هستيم. اقتصاد فناوري علوم زيست،
  محيط دارد. دنبال بود؟» خواهد رشد شود مي بيني «پيش داد: ادامه افزايش دليل پولي پايه افزايش
  در تعادل سپهوند عكس:حجت
اقتصاد امسال نيازمند اقدامات ضربتي است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/2/14
اقتصاد امسال نيازمند اقدامات ضربتي است
تيمور رحماني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران :


گروه اقتصاد كلان  مرضيه اميري   

سال‌هاي پياپي ركود در اقتصاد ايران درحالي به گره كوري تبديل شده كه دولت همچنان درحال آزمون و خطا براي يافتن روشي موثر براي زدودن ركود از اقتصاد كشور است. گرچه طي سال‌هاي اخير سياست‌هاي دولت در جهت خروج از ركود موثر واقع نشده اما با به ثمر نشستن برجام و رفع تحريم‌ها، اميدها درخصوص بهبود وضعيت اقتصادي و رفع ركود تقويت شد. فضاي رواني حاصل از اجراي برجام، بارقه‌هاي اميد را در دل عموم مردم در طبقه‌هاي مختلف اجتماعي ايجاد كرد اما انگار اجراي برجام هم نتوانست نوش‌دارويي موثر براي آسيب‌هاي اقتصادي ايران طي سال‌هاي تحريم داشته باشد. حال با نگاه بازتري مي‌توان به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نگريست. نخست اينكه آسيب‌هاي تحريم به اين سرعت از اقتصاد ايران رخت نخواهد بست و ديگر اينكه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيازمند بازنگري است تا رشد اقتصادي شتاب بيشتري بگيرد. در اين ميان دولت يازدهم در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي خود ناچار است محتاطانه عمل كند تا مورد هجمه مخالفان واقع نشود. شايد اصرار دولت بر ادامه دادن سياست‌هاي كنترل تورم هم در همين راستا باشد. وعده تورم تك‌رقمي، امري نيست كه دولت بتواند از آن سر باز زند و به طور قطع حتي با اندكي افزايش تورم با فشار مخالفان مواجه خواهد شد. با اين حال تيمور رحماني، اقتصاددان و دارنده كرسي استادي از دانشگاه تهران معتقد است با رفع تحريم‌ها دولت مي‌‎تواند با جسارت بيشتري سياست‌هاي اقتصادي خود را دنبال كند. به گفته رحماني، رشد اقتصادي ايران در شرايط فعلي نمي‌تواند از سه درصد تجاوز كند و رشدهاي بالاتر نيازمند اتفاقات نامتعارف، ضربتي و مثبت در اقتصاد كشور است. مشروح گفت‌وگوي «تعادل» با اين اقتصاددان را در ادامه مي‌خوانيد:رشد اقتصادي سال 95 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا سياست‌هاي دولت و پيامدهاي رفع تحريم‌ها مي‌تواند دست به دست هم دهد و اقتصادي متفاوت‌تر از دو سال گذشته براي ايران رقم بزند؟

رشد اقتصادي سه درصدي را در اوايل سال جاري پيش‌بيني مي‌كردم. اما اگر قرار باشد ميزان رشد اقتصادي فراتر از سه درصد برود و به پنج درصدي كه در برخي موسسه‌هاي اقتصادي پيش‌بيني شده، برسد بايد اتفاقات نامتعارف و مثبتي به وقوع بپيوندد. با اين حال با توجه به شرايط فعلي رشد اقتصادي بيشتر از سه درصد انتظار نمي‌رود. براي رسيدن به رشد اقتصادي پنج درصدي بايد سياست‌هاي مالي و پولي دولت انضباط بيشتري پيدا كند و در كنار آن درآمدهاي نفتي نيز رشد جهشي داشته باشد. بدين‌ترتيب به واسطه رخ دادن شوك‌هايي همچون شوك قيمت نفت به صورت طبيعي رشد اقتصادي رقم مي‌خورد. همچنين برطرف شدن پيامدهاي تحريم و آثار برجام در آينده در اقتصاد كشور ظهور پيدا مي‌كند و بازگشتن به شرايط پيش از تحريم مي‌تواند به رشد اقتصادي سريع‌تر ايران كمك كند.

با اين حال سياست‌هاي پولي و مالي كه دولت تاكنون دنبال كرده و در تدوين بودجه نيز به آنها پرداخته است بايد براي دستيابي رشد اقتصادي اندكي تغيير يابد. اگر بانك مركزي به سياست‌هاي انبساطي روي بياورد، مي‌توان آثار مثبت آن را در بخش حقيقي اقتصاد به طور موقت ديد. در همين راستا دولت نيز بايد از اصرار زياد بر كنترل تورم اندكي عقب‌نشيني كند و اجازه دهد تا سياست‌هاي پولي انبساطي بانك مركزي اجرا شود.

در اين شرايط به صورت موقت بخش تقاضاي اقتصاد تحريك مي‌شود كه اين امر موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شد. دولت همچنين بايد در سياست‌هاي مالي خود در بودجه نيز به صورت متمم، اقداماتي در جهت تحريك اقتصاد در نظر بگيرد. به عنوان نمونه دولت مي‌تواند با گسترش هزينه‌هاي عمراني، تقاضاي موثر ايجاد كند و ركود موجود در اين بازار را از بين ببرد. با اين حال با توجه به اينكه رشد اقتصادي كشور در بلندمدت به عنوان نمونه در طول 20سال اخير به صورت متوسط بين سه تا چهار درصد بوده نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي جهشي داشت.

اكنون اقتصاد ايران پس از سال‌ها توانسته است از بند تحريم‌هاي طولاني‌مدت رهايي پيدا كند و به طور قطع برطرف شدن پيامدهاي تحريم هم زمانبر خواهد بود. بنابراين نمي‌توان رشد چشمگيري براي اقتصاد ايران در سال 95 انتظار داشت. اگر ركود اقتصادي فعلي برطرف شود و اقتصاد در مسير بازگشت از ركود قرار گيرد همان رشد اقتصادي سه درصدي را مي‌توان پيش‌بيني كرد. در همين حال پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي پنج درصدي ايران خبر مي‌داد اما اين ميزان رشد اقتصادي از همان ابتدا بسيار خوش‌بينانه بوده است. اگر بخواهيم پيش‌بيني معقولي در اين خصوص انجام دهيم بايد شرايط اقتصاد جهان را هم در نظر بگيريم.

وقتي اقتصاد جهاني افت مي‌كند اين افت بر رشد اقتصادي ايران نيز تاثيرگذار است چراكه بخش زيادي از تقاضاي نفت و مواد معدني كاهش پيدا مي‌كند كه اين موضوع بر رشد اقتصادي تاثير‌گذار خواهد بود.

با توجه به رشد اقتصادي كه در سال جاري پيش‌بيني كرديد، آيا اين رشد مي‌تواند بر ركود بازار فعلي ايران تاثير‌گذار باشد؟

ركود فعلي بازار با رشد اقتصادي مثبت كمتر مي‌شود و تا حدودي رونق به بازار بازمي‌گردد اما اين رشد مثبت نمي‌تواند به معناي خروج كامل اقتصاد ايران از ركود باشد چراكه وقتي روند بلندمدت اقتصادي كشور را بررسي مي‌كنيم، رشد اقتصادي كشور همچنان پايين است.

حتي اگر اقتصاد كشور به رشد پنج درصد هم برسد، باز به ميزان توليد ناخالص داخلي سال 90 نمي‌توان دست يافت. با اين وجود اين رشد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در مسير خروج از عواقب ركودي در سال‌هاي گذشته است. بدين معنا كه اقتصاد كشور از قعر شرايط ركودي در حال بالا آمدن است اما نمي‌توان بر اين اساس گفت كه به روند رشد اقتصادي بلندمدت بازگشته‌ايم چراكه اقتصاد كشور همچنان جنب و جوش و رونق درخور خود را ندارد. از حدود دو سال پيش پيش‌بيني مي‌شد كه نرخ تورم فارغ از اجراي سياست‌هاي پولي دولت در شرايط تحريم كاهش يابد چراكه انتظار تورمي كافي است تا فشار براي كاهش تورم ايجاد شود. اين به اين معنا نيست كه اگر دولت سياست‌هاي پولي و مالي خود را انجام نمي‌داد تورم از 40درصد به 5 درصد كاهش پيدا مي‌كرد. به طور يقين بخشي از مهار تورم فعلي به سياست‌هاي دولت در اين زمينه مربوط است و نمي‌توان اين نقش دولت را در كنترل تورم ناديده گرفت اما اگر سياست‌هاي پولي دولت اصراري بر كاهش تورم نداشت و سياست‌هاي پولي انقباضي در پيش گرفته نمي‌شد، تورم كشور به حدود 20درصد مي‌رسيد.

هر چند تاكيد دولت بر كاهش تورم موثر بوده اما اين امر در بخش‌هاي ديگر اقتصاد بي‌تاثير نبوده و كاهش تورم موجب شده تا سطح فعاليت اقتصادي افت كند. به طور كلي نمي‌توان انتظار كاهش تورم را داشت اما آثار منفي اجراي اين سياست را در ديگر بخش‌هاي حقيقي اقتصاد ناديده گرفت. كاهش تورم و رساندن نرخ تورم به رقم فعلي نيز چندان كار آساني نيست اما بايد قبول كرد كه اين كاهش تورم بر توليد كشور تاثيرات خوبي نداشته است.

اكنون توليد نسبت به جايگاهي كه مي‌توانست قرار داشته باشد در سطح پايين‌تري قرار گرفته است. اما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه دولت در ادامه سياست‌هاي پولي خود با سخت‌گيري كمتري با تورم برخورد كند و با افزايش چند درصدي تورم براي رونق بازار و رشد اقتصادي موافقت كند. دولت به مردم وعده تورم تك رقمي را داده كه اگر بخواهد از آن عدول كند به ‌شدت مورد نقد و پرسش قرار مي‌گيرد.

در غير اين صورت دولت مي‌تواند با اندكي انبساط پولي در كشور و رشد تورم در حد يك يا دو درصد، برخي از مشكلات فعلي اقتصادي را حل كند. دولت براي رشد اقتصادي از تورم صرف نظر نمي‌كند چراكه رشد تورم حتي به ميزان چند درصد هم بهترين بهانه براي هجوم مخالفان مي‌شود و سياست‌گذاران اقتصادي دولت را با معضل و سختي زيادي براي تصميم‌گيري شرايط اقتصادي روبه‌رو مي‌كند. به طور طبيعي كسي كه تصميم‌گيرنده نيست و تنها سياست‌هاي اقتصادي دولت را ارزيابي مي‌كند، نمي‌تواند شرايط ديگري را درك كند كه موجب افزايش محدوديت براي تصميم‌گيري مي‌شود درحالي كه سياست‌گذاران با هر اقدام در هجمه انتقادهاي مخالفان قرار مي‌گيرند و در اين برهه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي براي آنها بسيار حساس است.

آيا دولت مي‌تواند با افزايش تورم چند درصدي به رونق بازار كمك كند؟ به نظر شما سياست‌هاي تحريك تقاضاي دولت در سال گذشته چه تاثيري بر ركود بازار داشته است؟

در حال حاضر سياست‌هاي انبساطي، تورم چنداني را ايجاد نمي‌كند اما مهم است كه چه بخش‌هايي از اقتصاد تحريك شود. به نظر نمي‌رسد در شرايط فعلي بتوان روي سياست‌هاي تقويت بخش عرضه حساب كرد. ملاحظات سياسي و اجتماعي فراواني وجود دارد كه بر اساس آن، سياست‌هاي كمك به بخش عرضه نمي‌تواند در خروج از ركود موثر واقع شود.

در همين حال، اگر دولت براي خروج از ركود، سياست‌هاي تحريك تقاضا را در پيش بگيرد نيز مورد انتقاد قرار مي‌گيرد چراكه سياست‌هاي تحريك تقاضا در سال گذشته چندان نتوانست موفقيت‌آميز عمل كند. در نقد ميزان موفقيت سياست تحريك تقاضا براي خروج از ركود، بايد گفت اين سياست تاثيري در جهت تحريك تقاضا نداشت.

اگرچه اين طرح با نيت افزايش تقاضا براي خروج از ركود برنامه‌ريزي و طرح آن نيز بر اساس ميزان تقاضاي فعلي اقتصاد كشور تدوين شد، اما اهداف اجراي اين طرح آنچنان كه پيش‌بيني شده بود، محقق نشد.

در همين حال، اينكه تداوم سياست تحريك تقاضاي دولت در سال جديد چه مشخصه ديگري دارد، چندان قابل پيش‌بيني نيست اما روند رفع تحريم‌ها دست دولت را بازتر مي‌گذارد تا شانس موفقيت خود را براي خروج از ركود افزايش دهد.

سال گذشته دولت چندان به توافق اطمينان نداشت و نمي‌توانست ريسك كند اما هم‌اكنون اندكي از احتياط و نگراني دولت كم شده و مي‌تواند برنامه‌هاي خروج از ركود خود را با جسارت بيشتري انجام دهد.

در شرايط فعلي ميزان بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران رقم قابل توجهي است. نحوه تسويه حساب دولت با اين پيمانكاران بايد با چه اولويتي پرداخت شود و پرداخت اوراق قرضه در ازاي بدهي‌ها چه تاثيري بر ديگر پارامترهاي اقتصادي دارد؟

 دولت خوش حساب به دولتي گفته مي‌شود كه طلبكاران آن در آينده از وصول طلب خود نگران نباشند. به‌طوري كه حتي اگر دولت نتوانست بدهي خود را به طلبكاران تسويه كند، در ازاي ديركرد پرداخت بدهي خود، خسارت و بهره به پيمانكاران پرداخت كند.

اين موضوع مي‌تواند اطمينان نسبت به پرداخت بدهي‌ها را بالا برده و قابليت نقد را ايجاد كند. در همين حال، اين مساله مي‌تواند به روان شدن بازار سرمايه كمك كند. اما اينكه خوش حساب بودن دولت در رفع ركود اقتصادي فعلي چه كمكي مي‌كند، نكته ديگري است. مشكلي كه در اين باره وجود دارد، نبود تقاضا در بازار كشور است.

از يك سو، اگر دولت با طلبكاران خود خوش حساب باشد و در ازاي طلب پيمانكار، به او اوراق پرداخت كند، باز هم تاثير چنداني بر تحريك تقاضا ندارد و از سوي ديگر، اين سياست تسويه حساب براي دولت بار مالي دارد. اين فشار مالي مي‌تواند، دولت را مجبور به دريافت ماليات بيشتر يا چاپ اسكناس بيشتر كند.

بنابراين اين نحوه تسويه حساب، پيامدهايي مبني بر افزايش پايه پولي خواهد داشت. بنابراين هريك از رويه‌هاي پرداخت بدهي براي دولت مشكل خاص خود را براي اقتصاد دارد.

در همين راستا، بايد برنامه بلندمدت براي شفافيت و افزايش مسووليت دولت درقبال بدهي‌ها ايجاد شود. در اين رابطه، طراحي سياست مالي بلندمدت براي رسيدن به اهداف يادشده ضروري است.

همچنين اين روش تسويه بدهي نوعي ابزار بدهي را در بازار ايران معرفي مي‌كند كه قابليت نقد شوندگي اوراق را دارد و مي‌تواند براي گسترش و تقويت بازار مالي ايران مفيد باشد. با اين حال، اگر دولت با انتشار اوراق، بدهي‌هاي خود را شفاف‌سازي كند اما منابع مالي براي بازپرداخت بدهي‌ها از بانك مركزي تعريف نشود، مشكلي حل نخواهد شد. به عنوان مثال پيمانكاري كه 10 ميليارد تومان از دولت طلبكار است و دولت در قبال بدهي‌هاي خود به اين پيمانكار اوراق مي‌دهد. وقتي اين پيمانكار اين اوراق را به بانك مي‌برد، بانك منابعي براي بازپرداخت بدهي ندارد.

بنابراين، در چنين شرايطي بازپرداخت بدهي دولت از طريق اوراق كمكي به پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران نخواهد كرد. با اين حال، اگر بانك مركزي قابليت خريد براي اوراق تعريف كند و فروش اين اوراق براي پيمانكاران تضمين شود، مي‌توان امكان تحريك تقاضا را پيش‌بيني كرد.

راهكارهاي دولت براي خروج از ركود فعلي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در حال حاضر هيچ راهي جز تحريك تقاضا وجود ندارد. به‌طور مثال، در حال حاضر صنعت پوشاك مشكل تقاضا ندارد اما صنايع كاشي‌سازي و سراميك‌سازي از مشكل كمبود تقاضا رنج مي‌برند. اگر تحريك تقاضا در صنايعي صورت بگيرد كه كمبود تقاضا دارد، آثار تورمي ايجاد نخواهد دشد. چراكه اين صنايع مشكل فروش دارند اما اگر در صنايعي كه مشكل تقاضا ندارند، تحريك تقاضا صورت گيرد، ممكن است آثار تورمي بروز پيدا كند. اگر تقاضا به صورت هدفمند تحريك شود، مي‌تواند آثار تورمي را تضييع كند و آثار حقيقي در ايجاد رشد را تقويت كند.

افزايش موجودي انبار، كاهش سود كسب و كار، ناتواني در بازپرداخت و گزارش سود سيگنال‌هايي است كه دولت مي‌تواند بر اساس آن بخش‌هاي موثر در تحريك تقاضا را شناسايي كند. اگر بانك‌ها قدرت تسهيلات‌دهي نداشته باشند، فقط بانك مركزي مي‌تواند اين تسهيلات را فراهم كند. البته به نظر مي‌آيد، بانك مركزي در اين خصوص با دولت همراهي مي‌كند و با تخصيص خط اعتبار، توان بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.

در اين ميان با كاهش نرخ سود، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز كاهش پيدا مي‌كند چرا كه نوع سپرده‌هاي مردم تغيير مي‌كند. به‌طوري كه سپرده‌هاي غيرديداري مردم به سوي سپرده‌هاي ديداري تبديل مي‌شود و همان‌طور كه مي‌دانيد سپرده‌هاي ديداري توان تسهيلات‌دهي بالايي ندارند. بنابراين نمي‌توان از منابع بانك‌ها انتظار

معجزه داشت.

در برنامه ششم توسعه منابع تامين مالي شركت‌ها، بيشتر بر محور سرمايه‌گذاري خارجي تمركز دارد. آيا اين روش تامين منابع مالي تحقق‌پذير است؟

اهدافي كه در برنامه‌هاي توسعه مدنظر قرار مي‌گيرد بيشتر آرمان و ايده‌آل است. البته براي رسيدن به جايگاه معقول، هدف‌گذاري در اين خصوص ضرورت دارد. بر همين اساس تجربه برنامه‌ريزي‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين هدف قابل دستيابي نيست و اين رقم رشد پيش‌بيني‌شده چندان تحقق‌پذير نخواهد بود. در همين حال، تمركز بر سرمايه‌گذاري خارجي در دوره‌هاي سه تا چهار ساله آنچنان چشمگير نخواهد بود كه اين ميزان رشد اقتصادي را تامين كند. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند به تنهايي اين رشد را ايجاد كند و دستيابي به اين رقم بعيد به نظر مي‌رسد.

رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير بيشتر ناشي از چه عاملي بوده است؟ آيا اين ميزان رشد نقدينگي به دليل سياست‌هاي پولي بانك مركزي است؟

بر خلاف نظر برخي كارشناسان اقتصادي كه تصوير اشتباهي از رشد نقدينگي دارند، به‌نظر من معيار مناسبي از رشد نقدينگي وجود ندارد. پايه پولي در سال‌هاي اخير رشد نكرده است. به اين دليل كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي اصلا انبساطي نبوده است كه منجر افزايش نقدينگي شود. دليل رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير بيشتر به سود سپرده‌هاي غيرديداري مردم برمي‌گردد تا سياست‌هاي پولي بانك مركزي.

 حدود يك‌ششم از رشد نقدينگي فعلي ناشي از همين عامل است. وقتي سپرده‌هاي غيرديداري به دليل تعلق گرفتن سود به صورت خودكار 20 رصد رشد مي‌كنند، به تبع آن نقدينگي هم رشد خواهد كرد بدون اينكه تحت تاثير سياست‌هاي پولي بانك مركزي باشد. در همين حال، رشد پايه است كه مسووليت آن بر عهده بانك مركزي است. البته پايه پولي در سال‌هاي اخير رشد چنداني نداشته چرا كه رويه بانك مركزي به صورت انقباضي بوده است.

اگر دولت موفق شود، نرخ سود را كاهش دهد، مي‌توانيم انتظار تحريك تقاضا را داشته باشيم اما اگر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا نكند، در اين صورت بانك مركزي مجبور است به سياست‌هاي انبساطي روي بياورد. به‌طور معمول نرخ سود بايد از نرخ تورم بيشتر باشد. اگر نرخ بازدهي حقيقي اقتصادي ضعيف است اين فاصله خود به خود كم مي‌شود. بنابراين در بلندمدت انتظار داريم نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد اما اين فاصله كه هم‌اكنون بين نرخ سود سپرده و نرخ تورم وجود دارد، به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست و نمي‌تواند تصوير قابل قبولي از اقتصاد كشور ارائه كند.

 نویسنده:
روابط ايران و كره جنوبي بايد مستمر پايدار و بدون تاثيرپذيري از تحريم‌ها و غرض‌ورزي امريكا باشد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/2/14
روابط ايران و كره جنوبي بايد مستمر پايدار و بدون تاثيرپذيري از تحريم‌ها و غرض‌ورزي امريكا باشد
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رييس‌جمهور كره جنوبي:


به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر روز گذشته (دوشنبه) در ديدار خانم «پارك گئون هي» رييس‌جمهوري كره جنوبي، با اشاره به نگاه مثبت جمهوري اسلامي ايران به افزايش همكاري با كشورهاي آسيايي، «ارتباطات مستمر و پايدار ميان ايران و كره‌جنوبي» را براي هر دو كشور مفيد خواندند و تاكيد كردند: تفاهم‌ها و قراردادها بين دو كشور بايد به‌گونه‌يي منعقد شوند كه عوارض خارجي و تحريم‌ها بر روي آنها اثر منفي نگذارد، زيرا شايسته نيست كه روابط كشورهايي همچون ايران و كره جنوبي، تحت تاثير و اراده امريكا باشد.  

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همكاري و تبادل تجربيات در بخش‌هاي گوناگون علمي، فناوري، سياسي، اجتماعي و امنيتي را به نفع هر دو كشور خواندند و گفتند: ما در سياست خارجي تمايل بيشتري در نگاه به آسيا به دليل برخورداري از مشتركات فرهنگي و تاريخي داريم و بر همين اساس معتقديم امكان تفاهم، توافق و همكاري با اين كشورها از جمله كره‌جنوبي كه جزو كشورهاي پيشرفته آسياست، بيشتر است.  رهبر انقلاب با اشاره به مشكلات مهم امنيتي موجود در منطقه و جهان، خاطرنشان كردند: اگر با خطر تروريزم و ناامني، برخورد حقيقي و صحيح نشود، علاج آن در آينده دشوارتر خواهد شد و هيچ كشوري در برابر اين خطر، مصونيت نخواهد داشت.  ايشان با اشاره به تقسيم‌بندي تروريزم به دو نوع «خوب» و «بد» از سوي امريكايي‌ها گفتند: امريكا، شعار مبارزه با تروريزم مي‌دهد اما در عمل، صادقانه برخورد نمي‌كند، در حالي كه تروريزم در هر شكلي بد، و براي ملت‌ها و امنيت كشورها خطرناك است، زيرا بدون وجود امنيت، پيشرفت مطلوب رخ نخواهد داد.  حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در خصوص همكاري‌ها و توافق‌هاي دو كشور، به مساله اولويت‌ها در همكاري‌هاي دو جانبه اشاره كردند و افزودند: امكان شكل‌گيري همكاري‌هاي سودمند بين ايران و كره‌جنوبي وجود دارد اما اولويت‌هاي ما در همكاري، فقط موضوع تجارت و دادوستد نيست بلكه بايد قراردادهايي بسته شود كه مورد نياز ايران در بخش‌هاي زيرساختي و اقتصاد عمومي باشد.  رهبر انقلاب، تاثيرنپذيرفتن تفاهم‌ها و توافق‌هاي دو كشور از عوارض خارجي را يكي از الزامات اساسي در همكاري‌هاي دو كشور برشمردند و تاكيد كردند: نبايد روابط ايران و كره‌جنوبي وابسته به تحريم‌ها و تحت نفوذ و غرض‌ورزي امريكا قرار بگيرد، بلكه بايد ارتباطات دو كشور، «مستمر، پايدار، قوي و صميمي» باشد.  ايشان با اشاره به سابقه نسبتا طولاني اما همراه با فراز و نشيب روابط دو كشور، خاطرنشان كردند: خوشبختانه اكنون دولت كره‌جنوبي، دولت مساعد و همراهي است و ايران نيز از ظرفيت‌هاي فراواني همچون برخورداري از نيروي انساني جوان، با استعداد و تحصيلكرده براي افزايش همكاري‌هاي پايدار برخوردار است.  در اين ديدار كه آقاي روحاني رييس‌جمهور نيز حضور داشت، خانم «پارك گئون هي» رييس‌جمهوري كره جنوبي، سفر به تهران را فرصتي ارزشمند براي توسعه روابط دوجانبه و افزايش اعتماد متقابل خواند و گفت: ما در دوران تحريم نيز سعي كرديم تا آنجا كه مي‌توانيم به حضور خود در ايران ادامه دهيم.  رييس‌جمهوري كره جنوبي، ايران را برخوردار از ظرفيت نيروي انساني كارآمد و موثر، و موقعيت جغرافيايي استثنايي دانست و افزود: اميدواريم در آينده روابط دو كشور به‌ويژه در بخش اقتصادي توسعه پيدا كند.  خانم «پارك گئون هي» با اشاره به نظرات رهبر انقلاب اسلامي در خصوص توسعه اقتصادي ايران و نيز تاكيدات ايشان بر توسعه علمي، اقتصادي و صنعتي مبتني بر خودكفايي، گفت: اطمينان دارم كه تاكيدات شما بر توسعه و رشد اقتصادي ايران، آينده بسيار خوبي را براي كشورتان رقم خواهد زد و ما نيز آماده افزايش همكاري در بخش‌هاي مختلف نظير محيط زيست، علوم و فناوري و اقتصاد هستيم.نویسنده:
اصلاحيه بودجه95 را به مجلس جديد مي‌فرستيم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/2/14
اصلاحيه بودجه95 را به مجلس جديد مي‌فرستيم


گروه اقتصاد كلان| الهام آبايي| تنگناهاي مالي دولت يازدهم در شرايطي كه با حجم انبوهي از بدهي‌هاي معوقه مواجه است و درآمدهاي نفتي نيز بهبودي را در سبد درآمدي دولت پيش‌بيني نمي‌كند، به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي امروز كشور تبديل شده است. در اين ميان قفل‌شدگي نظام بانكي و عدم توان بانك‌ها در ارائه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف توليدي، تداوم روند ركود را در اقتصاد كشور موجب شده است. در اين شرايط دولت براي ايجاد گشايش در مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي، تبصره19 را براي افزايش سرمايه بانك‌ها و تبصره20 را در جهت انتشار ٤٠هزار ميليارد اوراق مشاركت به‌عنوان بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه95 گنجاند اما مجلس با حذف اين دو تبصره از لايحه بودجه95، دولت راه دشوارتري را براي حل مشكلات مالي و ايجاد اصلاح در ساختار نظام بانكي در پيش دارد. با اين حال، مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در پنجمين جلسه از نشست‌هاي راهبردي اقتصاد ايران كه روز گذشته در اتاق تهران برگزار شد، از تلاش دولت براي بازگرداندن تبصره20 به بودجه خبر داده و گفته است: «بودجه بايد پس از تشكيل مجلس جديد اصلاح شودكه به معني تعديل بودجه در اولين فرصت ممكن است».

به گفته نيلي، با حذف اين دو تبصره اجراي بسته اصلاح نظام بانكي كه منجر به افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها و كاهش نرخ سود مي‌شد دشوار شد زيرا دولت سود اين اوراق را در لايحه بودجه در نظر گرفت و با حذف اين تبصره اين سود در ساير بخش‌ها توزيع شد.

وي با بيان اينكه بايد كاري كنيم كه فشار بودجه روي نظام بانكي به حداقل برسد، ادامه داد: «همچنين بايد اقداماتي انجام دهيم كه منجر به افزايش سرمايه بانك‌ها شود.»نظام بانكي؛ مهم‌ترين گلوگاه

نيلي مهم‌ترين مشكل اقتصاد كشور در سال٩٥ را نظام بانكي دانست و افزود: «گلوگاه رشد اقتصادي كشور در سال٩٥ همچنين تهديد براي ثبات اقتصاد كشور نظام بانكي است.»

وي ريشه مشكلات نظام بانكي را در افزايش پايه پولي به‌دليل افزايش درآمدهاي نفتي در نيمه دوم دهه٨٠ دانست و خاطرنشان كرد: «در آن دوره منابع به قدري زياد بود كه شاهد رشد تعداد موسسات مالي همچنين افزايش شعب بانك‌ها و تعداد كاركنان آنها براي جمع‌آوري پول بوديم آن هم بدون اينكه در بانك مركزي بر اين حجم پولي كه در اقتصاد ايجاد مي‌شود نظارتي صورت بگيرد.»

نيلي بااشاره به توسعه بانكداري غيرحرفه‌يي در آن زمان اظهار كرد: «از سال٨٤ و ٨٥ به بعد دولت باتوجه به اينكه نمي‌توانست از طريق بودجه فعاليت‌هاي خود را گسترش دهد از شبه بودجه استفاده كرده و در نتيجه بدهي دولت به بانك‌ها افزايش يافت.»

به گفته وي، مجموع اين شرايط منجر به افزايش مطالبات غيرجاري، شكل‌گيري موسسات غيرمجاز و تغيير تركيب دارايي‌هاي بانك‌ها به سمت دارايي‌هاي فيزيكي شد.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور افزود: «پس از اعمال تحريم‌ها شاهد افزايش قيمت ارز بوديم و همچنين هزينه گشايش ال‌سي افزايش يافت و بنگاه‌ها در زمينه عمل به تعهدات خود به بانك‌ها دچار مشكل شدند.»

وي به قطع شدن رابطه بين نرخ تورم و سود اشاره و اظهار كرد: «نرخ رشد نقدينگي رو به افزايش اما تورم روند رو به كاهش را در پيش گرفت ولي نقدينگي كه افزايش يافت نقدينگي فعال نبود بلكه نقدينگي بود كه در دفاتر بانك‌ها وجود دارد و نتيجه اين است كه شاهديم همه با مشكل تامين مالي روبه‌رو هستند.»

نيلي با بيان اينكه انتظار داريم درآمدهاي نفتي در پي افزايش ميزان صادرات در سال٩٥ نسبت به سال گذشته حدود ٢٥درصد افزايش يابد، ادامه داد: «پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي از محل درآمدهاي نفتي ٣درصد و از ساير بخش‌ها ٢درصد باشد.»پيش‌بيني سخت رشد اقتصادي

در همين حال، فرشاد فاطمي ديگر اقتصاددان حاضر در اين نشست، با بيان اينكه اصلاح نظام بانكي براي تحقق رشد اقتصادي بايد در اولويت قرار بگيرد، افزود: «اصلاح ساختار نظام مالي ازجمله بيمه و تامين اجتماعي به‌دليل افزايش بيكاري، بايد مورد توجه دولتمردان باشد.»

فاطمي تصريح كرد: «تنگناي مالي، روند غيرصعودي نفت و وضعيت نامطلوب سرمايه‌گذاري باعث مي‌شود پيش‌بيني رشد اقتصادي در 6ماهه دوم سال95، سخت به نظر برسد اما در 6ماهه اول، تغيير محسوسي در رشد اقتصادي كشور نخواهيم داشت.»

وي با بيان اينكه نگراني ديگر اقتصاد ايران متوجه نفت است، تصريح كرد: «سهم ايران در سال2015 ميلادي در توليد نفت اوپك 8درصد بوده است. تحريم‌ها، باعث كاهش توليد و صادرات نفت ايران شده و قدرت چانه‌زني ايران در اوپك را هم كاهش داده است و در صورتي كه ايران بخواهد به رشد بيشتر اقتصادي برسد بايد سهم خود در اوپك را حفظ كند.»

در همين حال، مسعود خوانساري با بيان اينكه باوجود تمام تلاش‌ها براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران، هنوز با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كنيم، اظهار كرد: «سرمايه‌گذاري خارجي هنوز به مرحله ثمردهي در ايران نرسيده و درحال بررسي است و سرمايه‌هاي مردم هم از سپرده‌ها خارج نشده و سوال مهم اينجاست كه سال95 براي اقتصاد ايران چگونه خواهد بود؟»نویسنده:
اقتصاد اميد و سياه‌نمايي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 1 : 1395/2/14
اقتصاد اميد و سياه‌نمايي


اين يك واقعيت ناخوشايند است كه در فضاي رقابت‌هاي سياسي يكي از ابزارهاي تقابل، بازي با فضاي رواني اقتصاد بوده و شايد برجسته‌ترين اين نوع بازي‌هاي سياسي در زمين اقتصاد طي دو دهه اخير در سال‌هاي 82 تا 84 در نقد عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات شكل گرفت. فضاي بعدي در سال‌هاي 90 تا 92 بود كه اين‌بار بازيگراني كه برنده انتخابات سال 84 بودند در همان بازي بازنده شدند.

البته در اين رقابت به نظر مي‌رسد طرفين بدون تغيير بوده و تنها جاي خود را حول محور دولت تغيير مي‌دهند و در نهايت در همين زمين، بازي مي‌شود، در اين بازي سياه‌نمايي اقتصادي به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، اصلي كه براساس ضعف و قوت دولت‌ها در اجراي درست سياست‌هاي اقتصادي مي‌تواند ضريب صحت يا عدم صحت آنچه به نمايش درمي‌آيد را تعيين كند.  سياه‌نمايي اقتصادي و بايكوت دستاوردهاي اقتصادي هر دولتي از سوي رقبا انجام مي‌شود و اين يك استراتژي ثابت است و تنها شدت و ضعف اين بازي به ميزان انصاف طرفين در بيان حقايق يا وارونه جلوه دادن آن بازمي‌گردد. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بعضا دولت‌ها چنان ناكارآمد مي‌شوند كه تنها تحليل آنچه اتفاق افتاده است به خودي‌خود يك تصوير سياه مقابل بيننده قرار مي‌دهد و اصلا نيازي به سياه‌نمايي و وارونه‌نمايي ندارد.

در نهايت اما اين بازي به عنوان يك بازي رسانه‌يي صرف در زمين رقابت‌هاي سياسي شايد چندان با اهميت جلوه نكند، چون در يك ساختار نظام يافته و پايدار اين رقابت‌ها و جابه‌جايي قدرت امري مرسوم و هيچ مشكلي براي كليت نظام ايجاد نمي‌كند كمااينكه اين روند جابه‌جايي در جمهوري اسلامي ايران بارها تكرار شده و مي‌بينيم جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه اخير با وجود تمامي فشارهاي سنگين خارجي با ثبات‌ترين ساختارهاي حكومتي منطقه را دارد.

اما كجاي اين بازي تلخ مي‌شود؟ واقعيت اين است كه سياه‌نمايي‌هاي سياسي بعضا از دايره رقابت‌هاي جناحي خارج شده و منافع ملي را به بازي مي‌گيرد و بعضا همين سياه‌نمايي‌ها بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تك‌تك افراد جامعه تاثيرگذار بوده و موج نااميدي به دنبال دارد.

بايكوت كردن يك سياست كلان و طرح نيمه خالي ليوان و روي برگرداندن از آثار مثبت هرچند اندك يك اقدام از سوي دولت هرچند رقيب باشد مي‌تواند به ترويج نااميدي در جامعه دامن بزند و تبعات آن زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور را متاثر كند. شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه بعد از اعلام برجام بعضي از رسانه‌هاي متعلق به جناح مقابل دولت هماهنگ شده از انعكاس اخبار مثبت اين توافق خودداري كرده و تنها به نقد و بزرگ‌نمايي ضعف‌هاي توافق مي‌پردازند.

در اين زمينه اميد است كه آنچه نقل مي‌شود شايعه‌يي بي‌اساس باشد، ولي بر فرض اين نكته واقعيت داشته باشد در آن صورت چه نتيجه‌يي خواهد داشت؟

سياه‌نمايي آنچه دولت سه سال از دوره فعاليت خود را بر آن استوار كرده است مي‌تواند به عنوان يك فرمول آزموده شده به تضعيفش در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 96 منجر شود ولي در همين زمان به توقف هرچه بيشتر چرخه اقتصادي مي‌انجامد.

اقتصاد ايران با توجه به مشكلات ساختاري كه از يك‌سو به رانت‌هاي اطلاعاتي وابسته است و از سوي ديگر از فضاي رواني و احساسي عامه مردم تاثير مي‌گيرد، تاثيري كه بي‌اغراق بسيار فراتر از تمامي شاخصه‌هاي واقعي بر تصميم‌هاي اقتصادي افراد جامعه موثر است.

نگاهي به روندهاي بازار سرمايه به عنوان يكي از ويترين‌هاي اصلي بخش واقعي اقتصاد ايران به خوبي از احساسي عمل كردن ايراني‌ها صحه مي‌گذارد و اگر سياه‌نمايي‌ها در فضاي رسانه‌يي چنان پر رنگ شود كه اميد اقتصادي را از مردم بگيرد، تمامي تلاش‌هاي صورت گرفته براي رفع مشكل ركود از ريشه خواهد سوزاند.

البته اين به معني عدم نقد دلسوزانه و مشوقانه دولت و عملكردهايش نيست و در اين زمينه شايد بهترين شاخصه نحوه برخورد مقام معظم رهبري در قبال دولت‌ها باشد، نقد مشوقانه و طرح ايرادات در كنار تعريف از دستاوردها كه يك تصوير جامع از تحولات در اختيار مخاطب قرار مي‌دهد.

سياه‌نمايي در فضاي اقتصادي كه در حال دست و پنچه نرم كردن بي‌سابقه‌ترين بحران اقتصادي چند دهه اخير خود است در ساده‌ترين و كوتاه‌مدت‌ترين دستاوردش در افزايش ميزان جرايم خود را نشان مي‌دهد و در چهره‌هاي درهم‌شكسته‌يي كه خودكشي كرده‌اند سنگيني مي‌كند.

اميد اقتصادي اما مي‌تواند با پرهيز از سياه‌نمايي با اشاره به حداقل روزنه‌هاي اميدي را كه اقشار آسيب‌پذيري به آن نياز دارند فشارهاي رواني را كاهش دهد.

عليرضا محجوب نماينده مجلس و عضو فراكسيون كارگري در حاشيه يك مصاحبه به من مي‌گفت وظبقه ما اميد دادن است، من در ديدارهايي كه با مردم دارم يك‌بار مراجعه‌كننده‌يي مشكلي داشت كه نمي‌توانستم آن را حل كنم، من به صراحت به او گفتم كاري از دست من بر نمي‌آيد، آن فرد از من گلايه كرد كه چرا به اين صراحت به او نه گفته‌ام و در ادامه گفت ما به اميد شنيدن يك حرف دلگرم‌كننده پيش شما آمده‌ايم.

به نظرم امروز نسبت رسانه‌ها و مردم هم در شرايط بحراني اقتصاد همين است. نقد كنيم و نقل كنيم اما منصفانه.نویسنده: علي پاكزاد معاون سردبير
  خبر موج
  روي Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  2
  ناريا
  siasi@taadolnewspaper.ir 66420769 هستند؛ 81نفر مجلس زن نمايندگان دولت نظر
  از معاون انصاري مجيد والمسلمين حجتاالسالم
  ايسنا شخص دولت نظر از گفت: جمهوري رييس
  پارلماني كشور: سراسر معلمان ديدار در اسالمي انقالب معظم
  رهبر هستند 81نفر مجلس زن نمايندگان جمهوري
  رييس توانند مي مجلس در مردم نمايندگان تنها را ملت
  منتخب دهم مجلس انتخابات افزود: وي كنند. تكليف
  تعيين نيز مجلس اين تركيب شد انجام اعتدالي رويكرد شود
  با تربیت دینی عزتمند مستقل هویت با آینده
  نسل نظام درون سياسي جريانات تمام از متشكل
  خوشبختانه شكل اعتدالگرايان مستقلين اصولگرايان، طلبان، الح اص
  از در تر مستقل كارآمدتر، مقتدرتر، مجلسي نويد كه
  گرفته هاي نشان نامها برخي «استفاده از انتقاد را صداوسيما اسالمي انقالب معظم رهبر انقالب معظم رهبر اي خامنه اهلل آيت
  حضرت يدهد. را قوا ساير با بيشتر
  تعامل پيشاهنگان» همچون طاغوت دوران به مربوط درخصوص مسووليت داراي هاي دستگاه از يكي از نفر هزاران ديدار در ديروز صبح
  اسالمي خارجي سياست هاي اولويت از فرانسه با
  روابط معظم رهبر سخنان محورهاي از ديگر يكي آينده نسل در ممتاز شاخصهاي كردن نهادينه تجليل ضمن كشور سراسر نومعلمان
  معلمان مركز رييس واليتي اكبر علي يرنا تا اس
  ايران پرورش آموزش مسووالن به خطاب انقالب انتقاد با دانستند زمينه اين در سازي هنگ فر «تربيت معلمي، جامعه زحمات ها تالش از در نظام مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك
  تحقيقات با پرورش آموزش در افزودند: ايشان بود. گذشته سال گفتند: ملي رسانه عملكرد از ديني عزتمند، مستقل، هويت با يي آينده
  نسل فرانسه خارجه وزارت مقام قائم دبيركل با ديدار
  حاشيه بسيج همچون هايي كل تش عناوين وجود صحيح دقيق ريزي برنامه لزوم درباره هم را ساز» جريان ممتاز هاي شاخص داراي
  و فرانسوي هيات با طوالني ديدار به خبرنگاران جمع
  در اسالمي هاي انجمن اتحاديه دانشآموزي شد بيان مطالبي جوان نسل براي صداوسيما پرورش آموزش خطير بسيار اصلي
  وظيفه توسعه براي طرف دو در الزم زمينه افزود: كرد
  اشاره كه گذشته الفاظ تعابير از نبايد آموزان، دانش است. نشده عمل متاسفانه اما يي جامعه اگر كردند: تاكيد دانستند معلمان
  و آقاي اخير سفر در است فراهم بلندمدت طور به
  روابط يكنند، منتقل خود دنبال به را خاصي معاني از استفاده با بايد صداوسيما افزودند: ايشان اقتصاد قطعا بگيرد، شكل هايي ويژگي چنين
  با فراهم امر اين براي خوبي مقدمات فرانسه، به
  روحاني شود. استفاده سرفصل يك متخصص، انديشه صاحب افراد فرهنگ از برخورداري نفت، بدون
  مقاومتي مسائل درخصوص پاريس تهران اينكه بيان با وي
  شد. به ادامه در هي خامن اهلل ت آي حضرت باشد. داشته پرورش آموزش براي ويژه كاري روحيه مصرف الگوي الح اص
  مستقل، مشتركي هاي گاه ديد لبنان سوريه ازجمله يي منطقه اشاره غيرانتفاعي دولتي مدارس موضوع نامه به اشاره با خامنه اهلل آيت حضرت يها خواه زياده برابر در مقاومت
  ايستادگي دو روابط سوابق ها ظرفيت به باتوجه گفت:
  دارند، قانون در پرورش آموزش گفتند: كردند ايشان با پيش هفته كه آموزاني دانش از يكي كرد. خواهد پيدا
  معنا خارجي سياست هاي اولويت جزو فرانسه با روابط
  كشور، البته است، «حاكميتي» يي مساله اساسي، هاي برنامه نبود از وي گاليه داشتند ديدار مقام دفتر رساني اطالع پايگاه گزارش
  به است. ايران اسالمي
  جمهوري وظايف بار همه گرفتن قرار معناي به اين دبيرستاني جوانان براي تاثيرگذار مناسب دشوار كاري را معلمي كار ايشان رهبري،
  معظم مظلوم ملت مقاومت از ايران قاطع
  حمايت در بايد دولت اما نيست، دولت دوش بر با ملي رسانه در بايد گفتند: صداوسيما در مخلصانه كار ايشان گفتند: كردند
  توصيف شوراي دبير شمخاني علي ايسنا دارد؛ تداوم
  فلسطين بر كند نقشآفريني پرورش آموزش هايي برنامه كارشناسانه، هنرمندانه شيوهي ها زمينه است نجات موجب ماندگار خدا،
  براي شلح عبداهلل رمضان با ديدار در كشورمان ملي امنيت
  ً
  عالي مدارس روزافزون كردن تبديل اساس، همين علمي ديني روحي، فكري، اقناع براي دارد. وجود كامال معلمي، شغل در مخلصانه
  كار اسراييل گفت: فلسطين اسالمي جهاد جنبش
  دبيركل آنها از بعضي كه غيرانتفاعي مدارس به دولتي برخي در كنوني هاي برنامه شود تهيه جوانان آثار حركت اي، خامنه اهلل آيت
  حضرت است تكفيري تروريستي هاي روه راهبردي
  ً
  شريك كار لزوما گيرند، مي سنگيني هاي شهريه نيز زمينه اين در نيازها با وجه هيچ به شبكهها از درخشاني نمونه را مطهري اهلل آيت
  شهيد بخشي اطالعاتي هاي كم مجروحان درمان سالح،
  ارائه نيست. يي سنجيده درست نيز را ارتباطات وزارت ايشان ندارند. همخواني رسيد. كه است نخبگاني زبدگان تربيت كشورها افزودند: برشمردند بركت با مخلصانه
  كار يها درگير تشديد مسلمانان كشتار براي يها همكار اين
  از سالمت به اشاره با اي خامنه اهلل آيت حضرت زمينه در مسوول هاي دستگاه از ديگر يكي اقتصاد افزودند: اسالمي انقالب معظم رهبر كرد. خواهند عمل سلطه نظام سربازان همچون نيازشناس، شناس زمان عالم آن اخالص
  نتيجه ملل سازمان از انتقاد با وي است. اسالمي كشورهاي
  در پرورش آموزش محترم وزير عملي فكري به اشاره با برشمردند آينده نسل تربيت مستقل، فرهنگ نفت بدون اقتصاد مقاومتي، اينكه بر تاكيد با اسالمي انقالب معظم رهبر كه يي بهگونه اوست، برجسته آثار
  ماندگاري غزه بازسازي براي خود تعهدات اجراي عدم هدليل
  ب انجام براي فرصت اين از استفاده برلزوم روزافزون سرعت مجازي فضاي گستردگي در مستقل هويت كه كند مي پيدا معنا هنگامي آينده نسل براي يي برنامه چنين ما حريف فكر اهل همچنان شهادتش، از پس سال ها
  ده تحت ساكنان براي خدماتي معيشتي هاي قل حدا
  تامين كردند تاكيد دستگاه اين در سنگين وظايف جوانان مستمر ارتباط عرصه اين در تحوالت بگيرد. شكل جامعه زبان فرهنگ فكر ترويج لزوم دارد، كشورمان يجويند. را ها بهره بهترين بزرگوار، آن آثار
  از مظلوم ملت مقاومت از ايران قاطع حمايت بر
  محاصره، بسيار مراكز از يكي فرهنگيان دانشگاه گفتند: كسي كردند: خاطرنشان مجازي فضاي با هاي «شاخص احياي اي خامنه اهلل آيت حضرت در متاسفانه گفتند: كردند خاطرنشان را بومي البته كردند: تاكيد انقالب معظم
  رهبر مردم به دارويي غذايي كهاي كم ارسال تداوم
  فلسطين كيفي كمي توسعه براي بايد كه است مهم بلكه نيست مجازي فضاي از استفاده مخالف را دانشآموزان در جريانساز» مفاهيم ممتاز زبان فارسي، زبان ترويج جاي به مواقع برخي موجب نبايد معلمان جامعه قناعت الص
  اخ كرد. تاكيد
  غزه كرد. گذاري سرمايه يتوان، كه آنچه هر آن يي عرصه چنين در كه است اين اصلي موضوع آموزش معلمان سنگين وظايف از ديگر يكي جايي به كار اكنون يشود ترويج انگليسي معيشتي مادي مسائل از مسووالن
  غفلت دفتر سوي از السابع» «اليوم ادعاهاي
  تكذيب بر تاكيد با خود سخنان جمعبندي در ايشان صحيح استفاده زمينه بايد است گاه لغزش كه ورزي، انديشه ايمان، گفتند: دانستند پرورش مهد به انگليسي زبان آموزش كه است رسيده كه همچنان شود سختكوش جامعه
  اين منافع حفاظت دفتر ايلنا ره؛ قاه در ايران منافع
  حافظ نقش كشور كردن قدرتمند ساختن هميت رها مجازي، فضاي آنكه نه شود فراهم الگوي اصالح اجتماعي همكاري مشاركت است. شده كشيده ها كودك هزينه هر گوييم، مي هم باز گفتهايم
  بارها السابع اليوم روزنامه اقدام به بااشاره مصر در
  كشورمان عنصر ترين مهم مسير، اين در معلمان برجسته باشد. كنترل غيرقابل است برجسته هاي شاخص اين جمله از مصرف كردند: خاطرشان خامنهاي اهلل ت آي حضرت صرف پرورش آموزش در كه يي بودجه
  و منتسب كذب ادعاهايي حاوي كه گزارش دو انتشار
  در خاطرنشان خواندند «علم» را ساز قدرت از گاليه با اسالمي الب انق معظم رهبر كنند. پيدا رشد آينده نسل در بايد كه زبان يادگيري با مخالفت معناي به موضوع اين است. گذاري سرمايه واقع در شود، مي حفاظت دفتر همچنين ايران مقامات برخي دولت
  به نيست سالح داشتن به فقط قدرت، كردند: مجازي فضاي عالي شوراي ارتباطات وزارت كشور در موجود مشكالت به اشاره با ايشان فرهنگ ترويج اصلي، بحث بلكه نيست خارجي طرح به سپس اسالمي الب انق معظم
  رهبر كامل هطور است، قاهره در ايران اسالمي جمهوري
  منافع ايستادگي ملي، شخصيت ايمان، «علم، بلكه مجازي فضاي بستن دنبال به كسي گفتند: بيان را نمونه چند مصرف، الگوي درخصوص نوجوانان كودكان، ميان در كشور در بيگانه موضوع گفتند: پرداختند خود اصلي
  بحث را الذكر وق گزارشات در شده مطرح ادعاهاي شدت
  و هستند. قدرت توليد عناصر انقالبي»، هويت چرا اما نيست، عاقالنه كار اين زيرا نيست، خارجي كاالهاي مصرف افزودند: كردند است. جوانان نسل پرورش آموزش كه است اين
  اساسي اصولي موضع است: شده تاكيد بيانيه اين در كرد.
  تكذيب كردند: خاطرنشان انقالب معظم رهبر از حفاظت براي ديگر كشورهاي كه هنگامي لوكس، كاالهاي ميلياردي صدها ها ده قاچاق براي ديگر كشورهاي براينكه تاكيد با ايشان تربيت خواهد مي هايي ويژگي چه با را
  آينده توسعه خارجي روابط سياست در ايران اسالمي
  جمهوري به ناچار ببيند، را شما قدرت وقتي دشمن مجازي فضاي از استفاده در خود، فرهنگ است كشور در غلط مصرف الگوي از هايي نمونه برنامه بيگانه فرهنگ زبان ترويج با مقابله چگونه به خود مسير ادامه براي كشور
  كند كشورهاي خصوص جهان كشورهاي با روابط گسترش
  و نشان در وقتي اما شد، خواهد عقبنشيني مجازي فضاي ما دهند مي قرار هايي چارچوب هاي زيرساخت از يكي شوند اصالح بايد كه مقابله براي ما كشور در متاسفانه گفتند: دارند، دارد؟ نياز
  نسلي متقابل، احترام بديهي اصول براساس منطقه در
  مسلمان مقابل در خود قدرت عناصر مباني دادن كردهايم؟ رها را نسل در سازي فرهنگ آنها، اصالح براي اصلي ميدان ندارد وجود خاصي برنامه موضوع اين با بيان از قبل اي خامنه اهلل ت آي
  حضرت تماميت حاكميت به احترام ديگران امور در دخالت
  عدم بترسيم، يا كنيم اجتناب مالحظه دشمن، از ديگر يكي اي، خامنه اهلل ت آي حضرت است. جوان گذاشتهايم. باز بيگانه هنگ فر گسترش براي را به آينده نسل تربيت براي نياز مورد هاي
  ويژگي اليوم خبري پايگاه روزنامه است گفتني ورهاست. كش
  ارضي يشود. «گستاخ» دشمن تزريق را پرورش آموزش در الزم كارهاي مخالف» «تحمل اسالمي، انقالب معظم رهبر كردند: خاطرنشان خامنهاي اهلل آيت حضرت تربيت براي ما افزودند: كردند اشاره نكته
  يك عناوين با گزارش دو انتشار با گذشته روزهاي طي
  السابع امريكا كنگره در كه طرحي به اشاره با ايشان خواندند معلمان در جواني شادابي روحيه نسل براي برجسته هاي شاخص از ديگر يكي را زبان آموزش كردن تعطيل معناي به سخنان اين رقيب از خالي ميدان فضا يك در آينده
  نسل عربي» هاي پايتخ از جاسوسي براي ايران اطالعاتي
  «طرح جريان در ايران دريايي هاي رزمايش عليه كشور آموزشي نظام نوسازي بر زاويه همين از در مخالف تحمل گفتند: برشمردند آينده اين اصلي بحث بلكه نيست، مدارس در انگليسي سلطه «نظام نام به حريفي با بلكه نداريم،
  قرار برهم براي تهران الش ت بر مبني امنيتي هاي زارش «گ
  و هايي حرف دشمنان امروز افزودند: است، كردند. تاكيد مختصر فردي تا زيرا است نشده نهادينه جامعه هستيم مواجه حريفي چه با بدانيم كه است هستيم. مواجه بينالمللي» را ادعاهايي جفارس» خلي كشورهاي قاهره بين روابط
  ً
  زدن مثال است دهانشان از بزرگتر كه يزنند فرسوده به اشاره با الب انق معظم رهبر كوبيده او سينه به مشت با زيند، يي طعنه براي دقيقي هاي ريزي برنامه چه مقابل طرف برخي است ممكن كردند: خاطرنشان ايشان روابط در اخالل براي ايران اسالمي جمهوري تالش
  درمورد فارس خليج در «ايران كه يكنند طراحي نظام گفتند: آموزشي، نظام بودن كهنه مخالف. تحمل عدم يعني اين، شود؛ مي دارد. كشور آينده نسل بر تاثيرگذاري آموزش ميان ارتباطي چه كه كنند
  تعجب بود. كرده مطرح منطقه كشورهاي
  بين درحالي باشد»؛ داشته نظامي رزمايش نبايد آموزشي نظام از برگرفته كنوني آموزشي مودب «ادب اي خامنه اهلل ت آي حضرت هاي ويژگ شاخصها بيان به سپس ايشان دارد، وجود المللي» بين سلطه «نظام
  پرورش ايرنا ايران؛ به مركل معاون سفر لغو
  علت است. اضافي غلط سخنان، اين كه اي»، موزه «اثري همچون اروپاست ديگر از را نيامدن» بار اشرافي «تدين بودن» كشور آينده نسل تربيت براي نياز مورد سلطه نظام كه است اين واقعيت كه حالي
  در تماسي طي گابريل» «زيگمار داد: خبر آلمان
  خبرگزاري اين همه اي خامنه اهلل ت آي حضرت در است، شده كهنه مانده باقي نخورده دست دانشآموزان تربيت براي نياز مورد هاي شاخص كه يي شاخصه ترين مهم گفتند: پرداختند ايران ت مل ويژه به ملتها جوان نسل ِ
  براي اقتصادي امور زير ا طيبني علي خود ايراني همتاي
  با بيدار بزرگ ملت سوي از را ها خواهي زياده شود. نوسازي است الزم كه حالي اين كردن نهادينه كردند: تاكيد دانستند گيرد، قرار مدنظر آموزان دانش تربيت در بايد دارد.
  برنامه سفر از واگيردار ويروسي بيماري هاطر كشورمان
  دارايي خاطرنشان دانستند پاسخگويي قابل ايران شيوه به آموزشي نظام نوسازي ايشان، درباره هنگسازي فر آينده نسل در ها شاخص ديني» عزتمند مستقل، «هويت گيري شكل امريكا، اسالمي، الب انق معظم
  رهبر است. انداخته تعويق به را آن كرده عذرخواهي ايران
  به ملت حضور محل خانه فارس، خليج كردند: كاري را يها غرب دست از رونويسي تقليدي پرورش آموزش معلمان بزرگ وظايف از آنها است. آينده نسل در هاي دولت برخي صهيونيسم داران
  سرمايه با وگو گف در حال عين در وي نوشت: خبرگزاري
  اين از زيادي سواحل فارس خليج ساحل ايران از استفاده البته افزودند: برشمردند غلط است. لحاظ از را كشور اي خامنه اهلل آيت حضرت المللي» بين سلطه «نظام مظهر را
  مستكبر را تهران به خود سفر كه داده قول خود ايراني
  همتاي است، قدرتمند ملت اين به متعلق عمان درياي انديشه فكر صاحبان اما است خوب تجربيات به پرورش آموزش اينكه بر تاكيد با ايشان افزودند: دانستند آسيب دچار موضوع، اين يخواهد سلطه نظام كردند: تاكيد
  دانستند احتمال اين لذا دهد انجام زمان كمترين در ياالمكان
  حت رزمايش حضور، منطقه اين در بايد ما بنابراين پرورش، آموزش تحول طرح قالب در بايد انجام را مقدس» «وظيفه اين تواند نمي تنهايي فرنگي تعابير از استفاده به حد از بيش عالقه فكر، كه باشند نسلي كشورها، آينده
  نسل خبرگزاري شود. انجام ژوئن ماه در سفر اين كه دارد
  وجود ها امريكايي اين باشيم داشته قدرت اظهار كنند. اجرا طراحي را آموزشي نوين نظام مختلف هاي دستگاه ها بخش نقش به دهد، دوران از كه است ديدگي آسيب اين از نمونه يك مسائل در را او نظر مورد سليقه نگاه
  فرهنگ، براي آلماني هاي شرك عامل مديران اشتياق افزود:
  آلمان به دنيا سوي آن از چرا بگويند بايد كه هستند اهميت به توجه اي، خامنه اهلل ت آي حضرت آموزش پرورشي معاونت افزودند: كردند اشاره است. رسيده ارث به ما براي طاغوت نخبگان، نهايت در باشند داشته
  جهاني اقتصاد وزير كه بوده زياد قدري به هيات اين در اندازند؟
  حضور مي راه به رزمايش آمده اينج «مهارتافزايي در اي حرفه فني مراكز اين در كه است هايي بخش ازجمله پرورش اقتصاد تحقق اصلي لوازم از يكي ايشان فكر گونه همان تاثيرگذار افراد
  سياستمداران از پر هواپيماي فروند سه با دوشنبه روز صبح تويانست شدن قدرتمندتر ماندگاري ايشان، ديگر از يكي را جوان» نسل كارآمدي دارد سنگيني وظيفه تاثيرگذار نقش زمينه در مستقل هويت گيري شكل را مقاومتي دارد. تمايل او كه كنند عمل
  و د. كن سفر تهران به
  نفرات شكست نشانه را اسالمي جمهوري روزافزون برشمردند پرورش آموزش اولويتهاي هوشمند هدفمند، الش، پرت اقدامات با بايد خاطرنشان دانستند جوانان نوجوانان قدمت به اشاره با هاي خامن اهلل آيت حضرت فقدان از ايراني كرده خودسوزي
  پناهجوي قرآن كردند: خاطرنشان خواندند دشمنان در شغل نوع 21هزار ها، گزارش طبق افزودند: در اخالقي سياسي اعتقادي، لحاظ از سالم مقاومت استقالل روحيه كه زماني تا كردند: متفكران گفتند: استعمار، فرهنگي برنامه
  اين اميد همسر ايسنا كشيد؛ رنج پزشكي هاي
  مراقبت را خود گونهيي به بايد ه ك است آموخته ما به دانشآموزان همه بايد آيا اما دارد، وجود جامعه اين در كوتاهي هرگونه بردارد گام مسير اين مسووالن اگر باشد، نداشته وجود ايستادگي هاي كشورگشاي جاي به كه گفتهند بارها
  غربي كشيدن آتش به از پس كه ايراني پناهجوي علي،
  معصوم واهمه ترس همواره دشمن، كه كنيم آماده يكساني واحد مسير گوناگون، استعدادهاي با آينده نسل پرورش آموزش به ضربه زمينه بگذارند، مقاومتي اقتصاد براي هم جلسه صدها ترين هزينه كم بهترين نوزدهم، قرن
  استعماري كه يگويد باخت، جان نائورو نگهداري مركز در
  خود باشد. داشته كنند؟ طي خود تحصيالت در را بود. خواهد نخواهد صحيح كامل نتيجه به كار نهايت در جوان نسل به خود فرهنگ فكر تزريق
  روش، پزشكي مراقبت هيچگونه بدون ساعت مدت به
  همسرش مدت به مورفين رساندن از پيش تا بود بيمارستان
  در خبري پايگاه گزارش به يكشيد. درد نيز ساعت
  8 طول ساعت 24 يگويد: علي معصوم نانا استراليا، سي بي اي درحالي شود. وارد نائورو به هوايي پزشكي امداد تيم تا جنوبي
  كشيد كره ييسجمهوري با مشترك نشست از
  پس است. پرواز ساعت فقط منطقه اين تا اصلي مركز از
  كه تهران؛ در خود سفارت بازگشايي هدنبال
  ايرلند ايرلندي هيات يك نوشت؛ تايمز ايريش روزنامه
  فارس شود دالري ميليارد 18 سئول تهران- اقتصادي مبادالت سطح
  روحاني: انداز چش تا يكند سفر تهران به ميالدي جاري ماه
  اواخر مالي خدمات تكنولوژي سالمت، خدمات زمينه در
  ايران وزير فلنگان چارلي رابطه اين در دهد. قرار بررسي مورد
  را اصولي طور به است كره جزيره ه شب در ثبات خانم سفر جريان در اينكه بيان با روحاني كه دولت مخالفان برخي تصور برخالف اقتصادي سياسي، عوامل از آگاهي با گفت: ايرلند
  خارجه مخالفيم. جمعي كشتار سالح ساخت هرگونه با انجام مهمي توافقات ايران به هي» گئون «پارك هستند، برجام» «تاثيرات منكر همچنان است تهران در خود سفارت بازگشايي دنبال ايرلند
  تجاري، كشتار سالح از جهان شدن عاري ما خواست تبديل توافقات اين از «يكي گفت: است، شده ديپلماسي فضاي عيني ميداني واقعيات از استفاده زمينه در ايرلندي تاي شركه به طريق اين از
  تا كره جزيره شبه در ويژه به يي هسته جمعي راهبردي روابط به كشور دو تجاري روابط توافق كه ميدهد نشان كشورمان اقتصادي كند. كمك دارد وجود ايران در اكنون كه زيادي تهاي
  فرص است.» خاورميانه منطقه بزرگ، تحول اين ايجاد براي كه است دار ريشه يي تازه دستاورد روز هر +5 با ايران يي هسته حج؛ از ها ايران محروميت براي عربستان
  عزم جريان «در كرد: اضافه جمهور رييس گذاري سرمايه به كرهجنوبي هاي شركت ايران اقتصاد كند مي خلق كشور براي را در زيارت حج سازمان رييس اوحدي سعيد
  ايسنا ثبات صلح برقراري زمينه در خود مذاكرات مبادرت ايران با اقتصادي مشترك هاي فعاليت ميگيرد قرار هايي ميوه چيدن درمعرض آرامآرام موانع آيا اينكه به پاسخ در العالم، خبري شبكه با گو گفت آغاز يمن در جنگ پايان خاورميانه، منطقه در هاي فناوري ها فعاليت اين كنار در كرد خواهند امضاي رسيدهاند. شكوفايي به برجام اثر بر كه حج تدابير انداختن اخير براي تعمدي درواقع
  عربستان در امنيت استقرار براي يمني-يمني مذاكرات شد.» خواهد ايران وارد پيشرفته در كرهجنوبي ران اي ميان همكاري سند 19 مراسم در ايراني حجاج مشاركت از جلوگيري درنهايت
  و پايان براي عراق دولت مبارزه نيز كشور اين تكنولوژيكي، اقتصادي، مختلف هاي بخش وجود عمدي اراده يك اينكه درباره داشت: اظهار است،
  حج با سوريه آينده كشور اين در تروريسم دادن كها بان كارگزاري فعالي آغاز ضرورت جريان در گذشته روز كه بازرگاني صنعت كه عربستان هاي تصميم نتيجه آنچه گفت بايد خير، يا كرديم.»
  دارد نظر تبادل بحث يكديگر ايجاد «براي كرد: خاطرنشان رييسجمهوري نهايي هي» گئون «پارك «روحاني» مذاكرات مسلمان زائران كردن محروم درواقع ينيم، را آثارش
  ما الزم سئول تهران بين اقتصادي جديد تحرك ايران اقتصاد كه است محصوالتي آخرين شد، ميهماني در حضور براي شان شرعي حق از كشور
  مستطيع دو ميان مشترك بيانيه نخستين نتشار كشور دو هاي بانك كارگزاري هاي فعاليت است روساي يآورد. م دست به پسابرجام فضاي در شدن محروم باعث عربستان هاي تصميم گفت: وي
  خداست. نشست اين در نيز هي» گئون «پارك اين در خود مذاكرات جريان در كه شود آغاز نشست پايان از پس جنوبي كره ايران جمهور يشود خدا ميهماني در حضور براي شرعي حق از
  زائران روابط برقراري زمان از اينكه به بااشاره خبري كرديم.» نظر تبادل بحث مورد كه كردند تاكيد كشور دو رتبه عالي هاي هيات يشويم. قرمز خطوط وارد قطعا يابد، ادامه رفتار اين اگر
  و 1962لاس در سئول تهران- ديپلماتيك فرهنگي، روابط توسعه از همچنين روحاني اقتصادي مبادالت سطح رسيدن براي تالش خالقي مينو ايلنا است؛ جعلي شده منتشر
  تصاوير ديدار نخستين اين تاكنون الدي مي كشور دو مشترك فعاليت فناورانه علمي كار دستور در را دالري ميليارد 18 از بيش انتشار با مجلس انتخابات در اصفهان مردم سوم
  منتخب اظهار است، ايران از جنوبي كره جمهوري رييس «گردشگري گفت: داد خبر زمينه اين در گزارش به دهند.» افزايش دالر ميليارد 18 ايران به كرهجنوبي رييسجمهور سفر نخستين فعلي رقم برابر سه از بيش كه دهند مي قرار هاي نه رسا در تصاوير برخي انتشار به نسبت يي نيه
  بيا توسعه در جديدي فصل كه زماني داشت: به سئول مستقيم پرواز برقراري توريسم نشست پايان از پس كه روحاني حسن ايسنا، المللي بين هاي رسانه در فراواني بازتابهاي بازخواني با را صحبتهايش روحاني است. آمده خالقي بيانييه از بخشي در داد. نشان واكنش
  مجازي اين شده آغاز المللي بين جامعه با ايران روابط يي كره هاي بخش گذاري سرمايه نيز تهران جنوبي كره ايران رتبه عالي هاي هيات مشترك در كدام هر جهاني معتبر هاي رسانه داشت كرد آغاز كشور دو دار ريشه تاريخي روابط كه طلب منفع هويت افرادي تاسف كمال «در
  است: طرف دو يشود انجام تاريخي مهم سفر ايران در توريسم به مربوط هاي زيرساخت در مشترك نشست در همكاري، سند 19 امضاي اين مختلف ابعاد يي جداگانه هاي گزارش اخبار گذاري سرمايه براي يي كره طرف ريزي برنامه از اصول تمام خود سياسي مطامع منافع به رسيدن
  در هاي همكاري مناسبات كه هستيم مند عالقه در كه بود موضوعاتي از هتل ساخت جمله از يكرد، صحبت خود يي كره همتاي با خبري دادند. قرار بررسي مورد را سفر يي اشاره جمهور رييس داد. خبر ايران در مولد تصاوير انتشار به اقدام ذارند، گا زير را قانوني
  شرعي بيشتر چه هر مختلف هاي بخش در را خود داديم.» قرار تاكيد مورد را آن خود مذاكرات دو عنوان به جنوبي كره ايران «روابط گفت: كره جزيره شبه در صلح موضوع به هم مجازي فضاي در اينجانب به آنها يشرمانه انتساب
  جعلي دهيم. گسترش مورد موضوع به هم اشاراتي جمهور رييس آسيا شرق خاورميانه منطقه در مهم كشور كشور به فناوري ورود جهت هسازي زمين خصوص اين در همكاري براي ايران آمادگي ارتباط هرگونه شديد تكذيب ضمن وسيله بدين هاند؛
  نمود چشماندازي ترسيم به بااشاره جمهور رييس كره جزيره شبه در صلح مورد در ها يي كره عالقه سال 54 طي كشور دو است حائزاهميت بسيار سئول تهران تصميم بر تاكيد با روحاني از نيز هي گئون پارك مقابل طرف در داشت. تقاضا يصالح مراجع كليه از خود، به جعلي تصاوير
  اين «در گفت: سئول تهران- روابط توسعه روند از امنيت خود سخنان از ديگري بخش در داشت يي سازنده مثبت روابط از همواره گذشته روابط به كشور دو تجاري روابط تبديل براي ايران با مناسبات گسترش براي كشورش اراده خود حق اسالمي جامعه شؤون حفظ جهت در نمايم
  مي دو مشترك بيانيه نخستين سفر اين جريان هر توسعه براي را خاورميانه جزيره شبه اين هاي دهه در كشور دو روابط بودند. برخوردار «دو داشت: اظهار اقتصادي دار ريشه راهبردي مشترك بيانيه نخستين انتشار داد خبر اسالمي شريعت اصول به پايبند مسلمان زني عنوان
  به راهنماي يتواند اين شد خواهد صادر كشور حائزاهميت بسيار كشور دو روابط بيشتر چه كشور دو اقتصادي هاي بخش ملت دو گذشته، اقتصادي روابط سطح گرفتند تصميم طرف روابط تبديل براي مهم گامي را كشور دو ميان جامعه رواني امنيت زنندگان برهم با كامل جديت باشد.»
  با تهران-سئول روابط توسعه براي خوبي صلح خواهان «ايران كرد: تصريح دانست است.» كرده آشناتر يكديگر با را يعني موجود ميزان برابر سه به را خود دانست. راهبردي روابطي به كشور دو تجاري نمايند.» برخورد زمينه اين در افترا جرم
  مرتكبين تعادل سپهوند عكس:حجت
نسل آینده با هویت مستقل و عزتمند دینی تربیت شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/2/14
نسل آینده با هویت مستقل و عزتمند دینی تربیت شود
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار معلمان سراسر كشور:


حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر كشور ضمن تجليل از تلاش‌ها و زحمات جامعه معلمي، «تربيت نسل آينده‌يي با هويت مستقل، عزتمند، ديني و داراي شاخص‌هاي ممتاز و جريان‌ساز» را وظيفه اصلي و بسيار خطير آموزش و پرورش و معلمان دانستند و تاكيد كردند: اگر جامعه‌يي با چنين ويژگي‌هايي شكل بگيرد، قطعا اقتصاد مقاومتي و بدون نفت، برخورداري از فرهنگ مستقل، اصلاح الگوي مصرف و روحيه ايستادگي و مقاومت در برابر زياده‌خواهي‌ها معنا پيدا خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، ايشان كار معلمي را كاري دشوار توصيف كردند و گفتند: ايشان كار مخلصانه و براي خدا، ماندگار و موجب نجات است و زمينه كار مخلصانه در شغل معلمي، كاملاً وجود دارد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، حركت و آثار شهيد آيت‌الله مطهري را نمونه درخشاني از كار مخلصانه و با بركت برشمردند و افزودند: نتيجه اخلاص آن عالم زمان‌شناس و نيازشناس، ماندگاري آثار برجسته اوست، به‌گونه‌يي كه ده‌ها سال پس از شهادتش، همچنان اهل فكر از آثار آن بزرگوار، بهترين بهره‌ها را مي‌جويند.

رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند: البته اخلاص و قناعت جامعه معلمان نبايد موجب غفلت مسوولان از مسائل مادي و معيشتي اين جامعه سختكوش شود و همچنان كه بارها گفته‌ايم و باز هم مي‌گوييم، هر هزينه و بودجه‌يي كه در آموزش و پرورش صرف مي‌شود، در واقع سرمايه‌گذاري است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي سپس به طرح بحث اصلي خود پرداختند و گفتند: موضوع اساسي اين است كه آموزش و پرورش نسل آينده را با چه ويژگي‌هايي مي‌خواهد تربيت كند و كشور براي ادامه مسير خود به چگونه نسلي نياز دارد؟

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي قبل از بيان ويژگي‌هاي مورد نياز براي تربيت نسل آينده به يك نكته اشاره كردند و افزودند: ما براي تربيت نسل آينده در يك فضا و ميدان خالي از رقيب قرار نداريم، بلكه با حريفي به نام «نظام سلطه بين‌المللي» مواجه هستيم.

 ايشان خاطرنشان كردند: ممكن است برخي تعجب كنند كه چه ارتباطي ميان آموزش و پرورش و «نظام سلطه بين‌المللي» وجود دارد، در حالي كه واقعيت اين است كه نظام سلطه براي نسل جوانِ ملت‌ها به ويژه ملتِ ايران برنامه دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، امريكا، سرمايه‌داران صهيونيسم و برخي دولت‌هاي مستكبر را مظهر «نظام سلطه بين‌المللي» دانستند و تاكيد كردند: نظام سلطه مي‌خواهد نسل آينده كشورها، نسلي باشند كه فكر، فرهنگ، نگاه و سليقه مورد نظر او را در مسائل جهاني داشته باشند و در نهايت نخبگان، سياستمداران و افراد تاثيرگذار همان‌گونه فكر و عمل كنند كه او تمايل دارد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به قدمت اين برنامه فرهنگي استعمار، گفتند: متفكران غربي بارها گفته‌اند كه به‌جاي كشورگشايي‌هاي استعماري قرن نوزدهم، بهترين و كم‌هزينه‌ترين روش، تزريق فكر و فرهنگ خود به نسل جوان كشورها و تربيت زبدگان و نخبگاني است كه همچون سربازان نظام سلطه عمل خواهند كرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه حريف ما چنين برنامه‌يي براي نسل آينده كشورمان دارد، لزوم ترويج فكر و فرهنگ و زبان بومي را خاطرنشان كردند و گفتند: متاسفانه در برخي مواقع به‌جاي ترويج زبان فارسي، زبان انگليسي ترويج مي‌شود و اكنون كار به جايي رسيده است كه آموزش زبان انگليسي به مهد كودك‌ها كشيده شده است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرشان كردند: اين موضوع به معناي مخالفت با يادگيري زبان خارجي نيست بلكه بحث اصلي، ترويج فرهنگ بيگانه در كشور و در ميان كودكان، نوجوانان و جوانان است.

ايشان با تاكيد براينكه كشورهاي ديگر براي مقابله با ترويج زبان و فرهنگ بيگانه برنامه دارند، گفتند: متاسفانه در كشور ما براي مقابله با اين موضوع برنامه خاصي وجود ندارد و ميدان را براي گسترش فرهنگ بيگانه باز گذاشته‌ايم.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرنشان كردند: اين سخنان به معناي تعطيل كردن آموزش زبان انگليسي در مدارس نيست، بلكه بحث اصلي اين است كه بدانيم با چه حريفي مواجه هستيم و طرف مقابل چه برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي براي تاثيرگذاري بر نسل آينده كشور دارد.

ايشان سپس به بيان شاخص‌ها و ويژگي‌هاي مورد نياز براي تربيت نسل آينده كشور پرداختند و گفتند: مهم‌ترين شاخصه‌يي كه بايد در تربيت دانش‌آموزان مدنظر قرار گيرد، شكل‌گيري «هويت مستقل، عزتمند و ديني» در نسل آينده است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي كشور را از لحاظ اين موضوع، دچار آسيب دانستند و افزودند: علاقه بيش از حد به استفاده از تعابير فرنگي يك نمونه از اين آسيب‌ديدگي است كه از دوران طاغوت براي ما به ارث رسيده است.

 ايشان يكي از لوازم اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي را شكل‌گيري هويت مستقل در نوجوانان و جوانان دانستند و خاطرنشان كردند: تا زماني‌كه روحيه استقلال و مقاومت و ايستادگي وجود نداشته باشد، اگر مسوولان صدها جلسه هم براي اقتصاد مقاومتي بگذارند، در نهايت كار به نتيجه كامل و صحيح نخواهد رسيد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي افزودند: اقتصاد مقاومتي، اقتصاد بدون نفت و فرهنگ مستقل، هنگامي معنا پيدا مي‌كند كه هويت مستقل در جامعه شكل بگيرد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي احياي «شاخص‌هاي ممتاز و مفاهيم جريان‌ساز» در دانش‌آموزان را يكي ديگر از وظايف سنگين معلمان و آموزش و پرورش دانستند و گفتند: ايمان، انديشه‌ورزي، مشاركت و همكاري اجتماعي و اصلاح الگوي مصرف از جمله اين شاخص‌هاي برجسته است كه بايد در نسل آينده رشد پيدا كنند.

ايشان با اشاره به مشكلات موجود در كشور درخصوص الگوي مصرف، چند نمونه را بيان كردند و افزودند: مصرف كالاهاي خارجي و قاچاق ده‌ها و صدها ميلياردي كالاهاي لوكس، نمونه‌هايي از الگوي مصرف غلط در كشور است كه بايد اصلاح شوند و يكي از زيرساخت‌هاي اصلي براي اصلاح آنها، فرهنگ‌سازي در نسل جوان است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، «تحمل مخالف» را يكي ديگر از شاخص‌هاي برجسته براي نسل آينده برشمردند و گفتند: تحمل مخالف در جامعه نهادينه نشده است زيرا تا فردي مختصر طعنه‌يي مي‌زند، با مشت به سينه او كوبيده مي‌شود؛ اين، يعني عدم تحمل مخالف.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي «ادب و مودب بودن» و «تدين و اشرافي بار نيامدن» را از ديگر شاخص‌هاي مورد نياز براي تربيت دانش‌آموزان دانستند و تاكيد كردند: نهادينه كردن اين شاخص‌ها در نسل آينده و فرهنگ‌سازي درباره آنها از وظايف بزرگ معلمان و آموزش و پرورش است.

ايشان با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش به تنهايي نمي‌تواند اين «وظيفه مقدس» را انجام دهد، به نقش بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف اشاره كردند و افزودند: معاونت پرورشي آموزش و پرورش ازجمله بخش‌هايي است كه در اين زمينه نقش تاثيرگذار و وظيفه سنگيني دارد و بايد با اقدامات پرتلاش، هدفمند، هوشمند و سالم از لحاظ اعتقادي، سياسي و اخلاقي در اين مسير گام بردارد و هرگونه كوتاهي در اين زمينه ضربه به آموزش و پرورش و نسل آينده خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي صداوسيما را يكي از دستگاه‌هاي داراي مسووليت درخصوص نهادينه كردن شاخص‌هاي ممتاز در نسل آينده و فرهنگ‌سازي در اين زمينه دانستند و با انتقاد از عملكرد رسانه ملي گفتند: سال گذشته هم درباره لزوم برنامه‌ريزي دقيق و صحيح صداوسيما براي نسل جوان مطالبي بيان شد اما متاسفانه عمل نشده است.

ايشان افزودند: صداوسيما بايد با استفاده از افراد صاحب انديشه و متخصص، يك سرفصل كاري ويژه براي آموزش و پرورش داشته باشد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به نامه يكي از دانش‌آموزاني كه هفته پيش با ايشان ديدار داشتند و گلايه وي از نبود برنامه‌هاي مناسب و تاثيرگذار براي جوانان دبيرستاني در صداوسيما گفتند: بايد در رسانه ملي با شيوه‌هاي هنرمندانه و كارشناسانه، برنامه‌هايي براي اقناع فكري، روحي، ديني و علمي جوانان تهيه شود و برنامه‌هاي كنوني در برخي شبكه‌ها به هيچ‌وجه با نيازها در اين زمينه همخواني ندارند. ايشان وزارت ارتباطات را نيز يكي ديگر از دستگاه‌هاي مسوول در زمينه تربيت نسل آينده برشمردند و با اشاره به گستردگي فضاي مجازي و سرعت روزافزون تحولات در اين عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضاي مجازي خاطرنشان كردند: كسي مخالف استفاده از فضاي مجازي نيست بلكه موضوع اصلي اين است كه در چنين عرصه‌يي كه لغزش‌گاه است بايد زمينه استفاده صحيح فراهم شود نه آنكه فضاي مجازي، رها و غيرقابل كنترل باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با گلايه از وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي گفتند: كسي به دنبال بستن فضاي مجازي نيست، زيرا اين كار عاقلانه نيست، اما چرا هنگامي كه كشورهاي ديگر براي حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضاي مجازي چارچوب‌هايي قرار مي‌دهند ما فضاي مجازي را رها كرده‌ايم؟

 حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، يكي ديگر از كارهاي لازم در آموزش و پرورش را تزريق روحيه شادابي و جواني در معلمان خواندند و از همين زاويه بر نوسازي نظام آموزشي كشور تاكيد كردند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به فرسوده و كهنه بودن نظام آموزشي، گفتند: نظام آموزشي كنوني برگرفته از نظام آموزشي اروپاست و همچون «اثري موزه‌اي»، دست‌نخورده باقي مانده و كهنه شده است، در حالي كه لازم است نوسازي شود.

ايشان، نوسازي نظام آموزشي به شيوه تقليدي و رونويسي از دست غربي‌ها را كاري غلط برشمردند و افزودند: البته استفاده از تجربيات خوب است اما صاحبان فكر و انديشه بايد در قالب طرح تحول آموزش و پرورش، نظام نوين آموزشي را طراحي و اجرا كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، توجه به اهميت مراكز فني و حرفه‌اي در «مهارت‌افزايي و كارآمدي نسل جوان» را يكي از ديگر اولويت‌هاي آموزش و پرورش برشمردند و افزودند: طبق گزارش‌ها، ۱۲هزار نوع شغل در جامعه وجود دارد، اما آيا بايد همه دانش‌آموزان با استعدادهاي گوناگون، مسير واحد و يكساني را در تحصيلات خود طي كنند؟

انتقاد از «استفاده‌ برخي نام‌ها و نشان‌هاي مربوط به دوران طاغوت همچون پيشاهنگان» يكي ديگر از محورهاي سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به مسوولان آموزش و پرورش بود.  ايشان افزودند: در آموزش و پرورش با وجود عناوين و تشكل‌هايي همچون بسيج دانش‌آموزي و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان، نبايد از تعابير و الفاظ گذشته كه معاني خاصي را به‌دنبال خود منتقل مي‌كنند، استفاده شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ادامه به موضوع مدارس دولتي و غيرانتفاعي اشاره كردند و گفتند: آموزش و پرورش در قانون اساسي، مساله‌يي «حاكميتي» است، البته اين به معناي قرار گرفتن همه بار و وظايف بر دوش دولت نيست، اما دولت بايد در آموزش‌ و پرورش نقش‌آفريني كند و بر همين اساس، تبديل كردن روزافزون مدارس دولتي به مدارس غيرانتفاعي كه بعضي از آنها نيز شهريه‌هاي سنگيني مي‌گيرند، لزوماً كار درست و سنجيده‌يي نيست.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به سلامت فكري و عملي وزير محترم آموزش و پرورش برلزوم استفاده از اين فرصت براي انجام وظايف سنگين در اين دستگاه تاكيد كردند و گفتند: دانشگاه فرهنگيان يكي از مراكز بسيار مهم است كه بايد براي توسعه كمي و كيفي آن هر آنچه كه مي‌توان، سرمايه‌گذاري كرد.

ايشان در جمع‌بندي سخنان خود با تاكيد بر اهميتِ ساختن و قدرتمند كردن كشور و نقش برجسته معلمان در اين مسير، مهم‌ترين عنصر قدرت‌ساز را «علم» خواندند و خاطرنشان كردند: قدرت، فقط به داشتن سلاح نيست بلكه «علم، ايمان، شخصيت ملي، ايستادگي و هويت انقلابي»، عناصر توليد قدرت هستند.

رهبر معظم انقلاب خاطرنشان كردند: دشمن وقتي قدرت شما را ببيند، ناچار به عقب‌نشيني خواهد شد، اما وقتي در نشان دادن مباني و عناصر قدرت خود در مقابل دشمن، ملاحظه و اجتناب كنيم يا بترسيم، دشمن «گستاخ» مي‌شود.

ايشان با اشاره به طرحي كه در كنگره امريكا عليه رزمايش‌هاي دريايي ايران در جريان است، افزودند: امروز دشمنان حرف‌هايي مي‌زنند كه بزرگ‌تر از دهانشان است و مثلاً طراحي مي‌كنند كه «ايران در خليج فارس نبايد رزمايش نظامي داشته باشد»؛ درحالي كه اين سخنان، غلط اضافي است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همه اين زياده‌خواهي‌ها را از سوي ملت بزرگ و بيدار ايران قابل پاسخگويي دانستند و خاطرنشان كردند: خليج فارس، خانه و محل حضور ملت ايران و ساحل خليج فارس و سواحل زيادي از درياي عمان متعلق به اين ملت قدرتمند است، بنابراين ما بايد در اين منطقه حضور، رزمايش و اظهار قدرت داشته باشيم و اين امريكايي‌ها هستند كه بايد بگويند چرا از آن سوي دنيا به اينجا آمده و رزمايش به‌راه مي‌اندازند؟

ايشان، ماندگاري و قدرتمندتر شدن روزافزون جمهوري اسلامي را نشانه شكست دشمنان خواندند و خاطرنشان كردند: قرآن به ما آموخته است كه بايد به‌گونه‌يي خود را آماده كنيم كه دشمن، همواره ترس و واهمه داشته باشد.نویسنده:
روحاني: سطح مبادلات اقتصادي تهران- سئول 18 ميليارد دلاري مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/2/14
روحاني: سطح مبادلات اقتصادي تهران- سئول 18 ميليارد دلاري مي‌شود
پس از نشست مشترك با رييس‌جمهوري كره‌جنوبي


برخلاف تصور برخي مخالفان دولت كه همچنان منكر «تاثيرات برجام» هستند، واقعيات ميداني و عيني فضاي ديپلماسي و اقتصادي كشورمان نشان مي‌دهد كه توافق هسته‌يي ايران با 1+5 هر روز دستاورد تازه‌يي را براي كشور خلق مي‌كند و اقتصاد ايران آرام‌آرام درمعرض چيدن ميوه‌هايي قرار مي‌گيرد كه بر اثر برجام به شكوفايي رسيده‌اند. امضاي 19سند همكاري ميان ايران و كره‌جنوبي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تكنولوژيكي، صنعت و بازرگاني كه روز گذشته در جريان مذاكرات «روحاني» و «پارك گئون هي» نهايي شد، آخرين محصولاتي است كه اقتصاد ايران در فضاي پسابرجام به دست مي‌آورد. روساي جمهور ايران و كره‌جنوبي پس از پايان نشست هيات‌هاي عالي‌رتبه دو كشور تاكيد كردند كه تلاش براي رسيدن سطح مبادلات اقتصادي بيش از 18ميليارد دلاري را در دستور كار قرار مي‌دهند كه بيش از سه برابر رقم فعلي است. روحاني صحبت‌هايش را با بازخواني روابط تاريخي و ريشه‌دار دو كشور آغاز كرد و از برنامه‌ريزي طرف كره‌يي براي سرمايه‌گذاري مولد در ايران خبر داد. رييس‌جمهور اشاره‌يي هم به موضوع صلح در شبه جزيره كره و آمادگي ايران براي همكاري در اين خصوص داشت. در طرف مقابل پارك گئون هي نيز از اراده كشورش براي گسترش مناسبات با ايران خبر داد و انتشار نخستين بيانيه مشترك ميان دو كشور را گامي مهم براي تبديل روابط تجاري دو كشور به روابطي راهبردي دانست. نخستين سفر رييس‌جمهور كره‌جنوبي به ايران بازتاب‌هاي فراواني در رسانه‌هاي بين‌المللي داشت و رسانه‌هاي معتبر جهاني هر كدام در اخبار و گزارش‌هاي جداگانه‌يي ابعاد مختلف اين سفر را مورد بررسي قرار دادند. زمينه‌سازي جهت ورود فناوري به كشور

روحاني با تاكيد بر تصميم تهران و سئول براي تبديل روابط تجاري دو كشور به روابط راهبردي و ريشه‌دار اقتصادي اظهار داشت: «دو طرف تصميم گرفتند سطح روابط اقتصادي خود را به سه برابر ميزان موجود يعني 18ميليارد دلار افزايش دهند.» به گزارش ايسنا، حسن روحاني كه پس از پايان نشست مشترك هيات‌هاي عالي‌رتبه ايران و كره‌جنوبي و امضاي 19سند همكاري، در نشست مشترك خبري با همتاي كره‌يي خود صحبت مي‌كرد، گفت: «روابط ايران و كره‌جنوبي به عنوان دو كشور مهم در منطقه خاورميانه و شرق آسيا بسيار حائزاهميت است و دو كشور طي 54سال گذشته همواره از روابط مثبت و سازنده‌يي برخوردار بودند. روابط دو كشور در دهه‌هاي گذشته، دو ملت و بخش‌هاي اقتصادي دو كشور را با يكديگر آشناتر كرده است.»

روحاني با بيان اينكه در جريان سفر خانم «پارك گئون هي» به ايران توافقات مهمي انجام شده است، گفت: «يكي از اين توافقات تبديل روابط تجاري دو كشور به روابط راهبردي و ريشه‌دار است كه براي ايجاد اين تحول بزرگ، شركت‌هاي كره‌جنوبي به سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي مشترك اقتصادي با ايران مبادرت خواهند كرد و در كنار اين فعاليت‌ها فناوري‌هاي پيشرفته وارد ايران خواهد شد.» ضرورت آغاز فعاليت‌ كارگزاري بانك‌ها

رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: «براي ايجاد تحرك جديد اقتصادي بين تهران و سئول لازم است فعاليت‌هاي كارگزاري بانك‌هاي دو كشور آغاز شود كه در جريان مذاكرات خود در اين مورد بحث و تبادل نظر كرديم.»

روحاني همچنين از توسعه روابط فرهنگي، علمي و فناورانه و فعاليت مشترك دو كشور در اين زمينه خبر داد و گفت: «گردشگري و توريسم و برقراري پرواز مستقيم سئول به تهران و نيز سرمايه‌گذاري بخش‌هاي كره‌يي در زيرساخت‌هاي مربوط به توريسم در ايران از جمله ساخت هتل از موضوعاتي بود كه در مذاكرات خود آن را مورد تاكيد قرار داديم.»

رييس‌جمهور اشاراتي هم به موضوع مورد علاقه كره‌يي‌ها در مورد صلح در شبه‌جزيره كره داشت و در بخش ديگري از سخنان خود امنيت اين شبه‌جزيره و خاورميانه را براي توسعه هر چه بيشتر روابط دو كشور بسيار حائزاهميت دانست و تصريح كرد: «ايران خواهان صلح و ثبات در شبه‌ جزيره كره است و به‌طور اصولي با هرگونه ساخت سلاح كشتار جمعي مخالفيم. خواست ما عاري شدن جهان از سلاح كشتار جمعي و هسته‌يي به‌ويژه در شبه جزيره كره و منطقه خاورميانه است.»

رييس‌جمهور اضافه كرد: «در جريان مذاكرات خود در زمينه برقراري صلح و ثبات در منطقه خاورميانه، پايان جنگ در يمن و آغاز مذاكرات يمني-يمني براي استقرار امنيت در اين كشور و نيز مبارزه دولت عراق براي پايان دادن تروريسم در اين كشور و آينده سوريه با يكديگر بحث و تبادل‌نظر كرديم.» انتشار نخستين بيانيه مشترك ميان دو كشور

«پارك گئون هي» نيز در اين نشست خبري بااشاره به اينكه از زمان برقراري روابط ديپلماتيك تهران- سئول در سال1962 ميلادي تاكنون اين نخستين ديدار رييس‌جمهوري كره‌جنوبي از ايران است، اظهار داشت: زماني كه فصل جديدي در توسعه روابط ايران با جامعه بين‌المللي آغاز شده اين سفر مهم و تاريخي انجام مي‌شود و دو طرف علاقه‌مند هستيم كه مناسبات و همكاري‌هاي خود را در بخش‌هاي مختلف هر چه بيشتر گسترش دهيم.

رييس‌جمهور بااشاره به ترسيم چشم‌اندازي از روند توسعه روابط تهران- سئول گفت: «در جريان اين سفر نخستين بيانيه مشترك دو كشور صادر خواهد شد و اين مي‌تواند راهنماي خوبي براي توسعه روابط تهران-سئول باشد.»نویسنده:
روي موج خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 2 : 1395/2/14
روي موج خبر


از نظر دولت نمايندگان زن مجلس 18نفر هستند‎؛ ايسنا    حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري معاون پارلماني رييس‌جمهوري گفت: از نظر دولت و شخص رييس‌جمهوري نمايندگان زن مجلس 18نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمايندگان مردم در مجلس مي‌توانند تعيين‌تكليف كنند. وي افزود: انتخابات مجلس دهم با رويكرد اعتدالي انجام شد و تركيب اين مجلس نيز خوشبختانه متشكل از تمام جريانات سياسي درون نظام از اصلاح‌طلبان، اصولگرايان، مستقلين و اعتدالگرايان شكل گرفته كه نويد مجلسي مقتدرتر، كارآمدتر، مستقل‌تر و در تعامل بيشتر با ساير قوا را مي‌دهد.

روابط با فرانسه از اولويت‌هاي سياست خارجي ايران است‎؛ ايرنا   علي‌اكبر ولايتي رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه ديدار با دبيركل و قائم‌مقام وزارت خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران به ديدار طولاني با هيات فرانسوي اشاره كرد و افزود: زمينه لازم در دو طرف براي توسعه روابط به‌طور بلندمدت فراهم است و در سفر اخير آقاي روحاني به فرانسه، مقدمات خوبي براي اين امر فراهم شد. وي با بيان اينكه تهران و پاريس درخصوص مسائل منطقه‌يي ازجمله سوريه و لبنان ديدگاه‌هاي مشتركي دارند، گفت: باتوجه به ظرفيت‌ها و سوابق روابط دو كشور، روابط با فرانسه جزو اولويت‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.

حمايت قاطع ايران از مقاومت و ملت مظلوم فلسطين تداوم دارد‎؛ ايسنا   علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در ديدار با رمضان عبدالله شلح دبيركل جنبش جهاد اسلامي فلسطين گفت: اسراييل شريك راهبردي گروه‌هاي تروريستي و تكفيري است و ارائه سلاح، درمان مجروحان و كمك‌هاي اطلاعاتي بخشي از اين همكاري‌ها براي كشتار مسلمانان و تشديد درگيري‌ها در كشورهاي اسلامي است. وي با انتقاد از سازمان ملل به‌دليل عدم اجراي تعهدات خود براي بازسازي غزه و تامين حداقل‌هاي معيشتي و خدماتي براي ساكنان تحت محاصره، بر حمايت قاطع ايران از مقاومت و ملت مظلوم فلسطين و تداوم ارسال كمك‌هاي غذايي و دارويي به مردم غزه تاكيد كرد.

تكذيب ادعاهاي «اليوم السابع» از سوي دفتر حافظ منافع ايران در قاهره‎؛ ايلنا   دفتر حفاظت منافع كشورمان در مصر بااشاره به اقدام روزنامه اليوم السابع در انتشار دو گزارش كه حاوي ادعاهايي كذب منتسب به دولت و برخي مقامات ايران همچنين دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در قاهره است، به‌طور كامل و به‌شدت ادعاهاي مطرح شده در گزارشات فوق‌الذكر را تكذيب كرد. در اين بيانيه تاكيد شده است: موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در سياست و روابط خارجي توسعه و گسترش روابط با كشورهاي جهان به‌خصوص كشورهاي مسلمان در منطقه براساس اصول بديهي احترام متقابل، عدم دخالت در امور ديگران و احترام به حاكميت و تماميت ارضي كشور‌هاست. گفتني است روزنامه و پايگاه خبري اليوم السابع طي روزهاي گذشته با انتشار دو گزارش با عناوين «طرح اطلاعاتي ايران براي جاسوسي از پايتخت‌هاي عربي» و «گزارش‌هاي امنيتي مبني بر تلاش تهران براي برهم زدن روابط بين قاهره و كشورهاي خليج‌فارس» ادعاهايي را درمورد تلاش جمهوري اسلامي ايران براي اخلال در روابط بين كشورهاي منطقه مطرح كرده بود.

علت لغو سفر معاون مركل به ايران؛ ايرنا  خبرگزاري آلمان خبر داد: «زيگمار گابريل» طي تماسي با همتاي ايراني ‏خود علي طيب‌نيا ‏وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان به‌خاطر بيماري ويروسي واگيردار از سفر به ايران عذرخواهي كرده و آن را به تعويق انداخته است. اين خبرگزاري نوشت: وي در عين حال در گفت‌وگو با همتاي ايراني خود قول داده كه سفر خود به تهران را حتي‌الامكان در ‏كمترين زمان انجام دهد لذا اين احتمال وجود دارد كه اين سفر در ماه ژوئن انجام شود. خبرگزاري آلمان افزود: اشتياق مديران عامل شركت‌هاي آلماني براي حضور در اين هيات به قدري زياد بوده كه وزير اقتصاد ‏مي‌توانست صبح روز دوشنبه با سه فروند هواپيماي پر از نفرات به تهران سفر كند. ‏

پناهجوي خودسوزي كرده ايراني از فقدان مراقبت‌هاي پزشكي رنج كشيد؛ ايسنا   همسر اميد معصوم‌علي، پناهجوي ايراني كه پس از به آتش كشيدن خود در مركز نگهداري نائورو جان باخت، مي‌گويد كه همسرش به مدت 2ساعت بدون هيچ‌گونه مراقبت پزشكي در بيمارستان بود و تا پيش از رساندن مورفين به مدت 8ساعت نيز درد مي‌كشيد. به گزارش پايگاه خبري ‌اي‌بي‌سي استراليا، نانا معصوم‌علي مي‌گويد: 24ساعت طول كشيد تا تيم امداد پزشكي هوايي به نائورو وارد شود. درحالي كه از مركز اصلي تا اين منطقه فقط 6ساعت پرواز است.

ايرلند به‌دنبال بازگشايي سفارت خود در تهران؛ فارس   روزنامه ايريش تايمز نوشت؛ يك هيات ايرلندي اواخر ماه جاري ميلادي به تهران سفر مي‌كند تا چشم‌انداز ايران در زمينه خدمات سلامت، تكنولوژي و خدمات مالي را مورد بررسي قرار دهد. در اين رابطه چارلي فلنگان وزير خارجه ايرلند گفت: با آگاهي از عوامل سياسي، اقتصادي و تجاري، ايرلند به‌دنبال بازگشايي سفارت خود در تهران است تا از اين طريق به شركت‌هاي ايرلندي در زمينه استفاده از فرصت‌هاي زيادي كه اكنون در ايران وجود دارد كمك كند.

عزم عربستان براي محروميت ايراني‌ها از حج؛ ايسنا  سعيد اوحدي رييس سازمان حج و زيارت در گفت‌وگو با شبكه خبري العالم، در پاسخ به اينكه آيا موانع عربستان درواقع تعمدي براي به‌تاخير انداختن تدابير حج و درنهايت جلوگيري از مشاركت حجاج ايراني در مراسم حج است، اظهار داشت: درباره اينكه يك اراده عمدي وجود دارد يا خير، بايد گفت آنچه نتيجه تصميم‌هاي عربستان كه ما آثارش را مي‌بينيم، درواقع محروم كردن زائران مسلمان مستطيع از حق شرعي‌شان براي حضور در ميهماني خداست. وي گفت: تصميم‌هاي عربستان باعث محروم شدن زائران از حق شرعي براي حضور در ميهماني خدا مي‌شود و اگر اين رفتار ادامه يابد، قطعا وارد خطوط قرمز مي‌شويم.

تصاوير منتشر شده جعلي است؛ ايلنا   مينو خالقي منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس با انتشار بيانيه‌يي نسبت به انتشار برخي تصاوير در رسانه‌هاي مجازي واكنش نشان داد.  در بخشي از بيانييه خالقي آمده است: «در كمال تاسف افرادي بي‌هويت و منفعت‌طلب كه در رسيدن به منافع و مطامع سياسي خود تمام اصول شرعي و قانوني را زير پا مي‌گذارند، اقدام به انتشار تصاوير جعلي و انتساب بي‌شرمانه آنها به اينجانب در فضاي مجازي نموده‌اند؛ بدين وسيله ضمن تكذيب شديد هرگونه ارتباط اين تصاوير جعلي به خود، از كليه مراجع ذي‌صلاح تقاضا مي‌نمايم در جهت حفظ شؤون جامعه اسلامي و حق خود به‌عنوان زني مسلمان و پايبند به اصول شريعت اسلامي با جديت كامل با برهم زنندگان امنيت رواني جامعه و مرتكبين جرم افترا در اين زمينه برخورد نمايند.»نویسنده:
  وزير
  تريبون Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  3
  نلاك
  kalan@taadolnewspaper.ir 66420769 منفي تبليغات از واگذاريها
  انتقاد كرد
  تحليل «تعادل» با گو گف در رحماني
  تيمور منفي تبليغات گفت: دارايي اقتصادي امور
  وزير گيري شك موجب دولتي هاي شرك واگذاري
  درباره اجراي زمينه در جامعه در منفي تصورات
  برخي است. شده سازي خصوص
  سياست سازمان عمومي روابط از «ايلنا» گزارش به ضربتي اقدامات نيازمند 95
  اقتصاد امروز نشست در نيا» طيب «علي سازي،
  خصوصي توفيق در را سرمايه بازار عمومي شرايط واگذاري
  هيات اصل اساس بر گفت: وي دانست. «موثر» ها ذاري رود
  واگ نمي فراتر درصد از ايران اقتصادي
  رشد بايد ها ذاري واگ يك گروه هاي شرك اساسي، قانون 44
  ذاريها واگ دو گروه تهاي شرك 1389 سال پايان
  تا اساس بر شدند. واگذار 1393 سال پايان تا
  بايد هاي سياس دوم فصل دو ماده استناد به گزارش؛ اين اميري مرضيه كالن اقتصاد
  گروه طور به زند باز سر آن از بتواند دولت كه نيست امري كمي، رق تورم هاي ال طي ايران اقتصادي هاي آسي براي موثر وشدارويي
  نتوانست مكلف مجاز دولت اساسي، قانون 44 اصل
  اجرايي با شد. خواهد مواجه مخالفان فشار با تورم افزايش اندكي با حتي قطع اقتصادي هاي واقعي به توان بازتري نگاه با حال باشد. داشته تحريم شده تبديل كوري گره به درحالي ايران اقتصاد در ركود پياپي اي ال
  س يك» «گروه هاي شرك سهام 001درصد تا
  است دانشگاه از استادي كرسي دارنده اقتصاددان رحماني، تيمور حال اين اقتصاد از سرعت اين به تحريم هاي آسيب اينكه نخست نگريست. كشور زدودن براي موثر روشي يافتن براي خطا آزمون درحال همچنان دولت
  كه اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه پايان تا
  را بيشتري جسارت با ميتواند دولت ها تحريم رفع با است معتقد تهران اقتصادي هاي سياست مجموعه اينكه ديگر بست نخواهد رخت ايران دولت هاي سياس اخير هاي ال طي گرچه است. كشور اقتصاد از
  ركود به 1388 سال يعني مي اسال جمهوري فرهنگي
  و اقتصادي رشد رحماني، گفته به كند. دنبال را خود اقتصادي اي سياس در بگيرد. بيشتري شتاب اقتصادي رشد تا است بازنگري نيازمند دولت رفع برجام نشستن ثمر به با اما نشده واقع موثر ركود از خروج جهت
  در 2ماده تبصره در اما كند واگذار خصوصي
  بخش باالتر رشدهاي كند تجاوز درصد سه از وان نم فعلت شرايط در ايران است ناچار خود اقتصادي تهاي سياس اتخاذ در يازدهم دولت ميان اين تقويت ركود رفع اقتصادي وضعيت بهبود درخصوص اميدها يمها،
  تحر مجلس تصويب با البته زمان اين تمديد به فصل
  اين مشروح است. كشور اقتصاد در مثبت ضربتي نامتعارف، اتفاقات نيازمند دولت اصرار شايد نشود. واقع مخالفان هجمه مورد تا كند عمل محتاطانه عموم دل در را اميد ههاي بارق برجام، اجراي از حاصل رواني فضاي
  شد. است. شده اشاره معين مدت براي المي اس
  شوراي خوانيد: ادامه در را اقتصاددان اين با «تعادل» وگوي گف وعده باشد. راستا همين در هم تورم كنترل هاي سياس دادن ادامه بر هم برجام اجراي انگار اما كرد ايجاد اجتماعي مختلف هاي طبق در
  مردم فهرست «تصويب افزود: دارايي اقتصادي امور
  وزير زمينه اين در دولت براي مشخصي برنامه ذاريها،
  واگ تعويق امكان كرد تاكيد نيا طيب يكند.»
  تدوين ركود از خروج براي دولت راهكارهاي در كند. عمل آميز موفقيت نتوانست چندان چگونه 59را سال اقتصادي
  رشد قانون اساس بر دو يك گروه هاي شرك ميكنيد؟
  واگذاري ارزيابي چطور را فعلي براي تقاضا تحريك سياست موفقيت ميزان نقد دولت هاي سياست آيا كنيد؟ مي
  ارزيابي مشمول هاي شرك واگذاري «لغو گفت: ندارد
  وجود تحريك جز راهي هيچ حاضر حال در تاثيري سياست اين گفت بايد ركود، از خروج به دست تواند مي ها تحريم رفع
  پيامدهاي گروه 2به هاي روه از ها شرك انتقال به
  منوط حاضر حال در مثال، طور به ندارد. وجود تقاضا نداشت. تقاضا تحريك جهت در دو از تر متفاوت اقتصادي دهد هم
  دست اقتصاد وزير مساعد نظر قانون به كه است ذاري
  واگ صنايع اما ندارد تقاضا مشكل پوشاك صنعت براي تقاضا افزايش نيت با طرح اين اگرچه بزند؟ رقم ايران براي گذشته
  سال سال «در افزود: دارايي اقتصادي امور دارد.»وزير
  نياز كمبود مشكل از سازي سراميك سازي كاشي بر نيز آن طرح ريزي برنامه ركود از خروج سال اوايل در را درصدي سه اقتصادي
  رشد 1394 سال در ذاريها واگ 78درصد بر بالغ 1393
  صنايعي در تقاضا تحريك اگر برند. رنج تقاضا كشور اقتصاد فعلي تقاضاي ميزان اساس باشد قرار اگر اما كردم. مي بيني پيش
  جاري بخش به دولت هاي ذاري واگ 001درصد بر
  بالغ تورمي آثار دارد، تقاضا كمبود كه بگيرد صورت آنچنان طرح اين اجراي اهداف اما شد، تدوين برود درصد سه از فراتر اقتصادي رشد
  ميزان شعار تاكيد وي، گفته است.»به بوده واقعي يا
  خصوصي مشكل صنايع اين چراكه دشد. نخواهد ايجاد نشد. محقق بود، شده پيشبيني كه هاي ه موسس برخي در كه درصدي پنج به
  و پايان امسال، براي عمل» اقدام مقاومتي؛
  «اقتصادي تقاضا مشكل كه صنايعي در اگر اما دارند فروش تحريك سياست تداوم اينكه حال، همين در اتفاقات بايد برسد شده، بيني پيش
  اقتصادي واقعي خصوصي بخش به امور سپردن ذاريها
  واگ است ممكن گيرد، صورت تقاضا تحريك ندارند، مشخصه چه جديد سال در دولت تقاضاي حال اين با بپيوندد. وقوع به مثبتي
  نامتعارف اعضا حضور با امروز صبح واگذاري هيات نشست
  است. صورت به تقاضا اگر كند. پيدا بروز تورمي آثار نيست بيني پيش قابل چندان دارد، ديگري بيشتر اقتصادي رشد فعلي شرايط به توجه
  با آن، در شد تشكيل دارايي اقتصادي امور وزارت
  در را تورمي آثار تواند مي شود، تحريك هدفمند بازتر را دولت دست ها تحريم رفع روند اما به رسيدن براي يرود. نم انتظار درصد سه
  از شركت سهام 15درصد واگذاري شرايط پايه
  قيمت را رشد ايجاد در حقيقي آثار كند تضييع خروج براي را خود موفقيت شانس تا گذارد هاي سياست بايد درصدي پنج اقتصادي
  رشد پيشرفته مواد گسترش شركت انحالل ايران
  آلوميناي كند. تقويت دهد. افزايش ركود از كند پيدا بيشتري انضباط دولت پولي
  مالي گزارش نشست اين در همچنين شد. تصويب
  بررسي كسب سود كاهش انبار، موجودي افزايش اطمينان توافق به چندان دولت گذشته سال جهشي رشد نيز نفتي درآمدهاي آن كنار در
  و اجراي در شده عرضه هاي شركت شناسي
  آسيب سود گزارش بازپرداخت در ناتواني كار، اكنون هم اما كند ريسك توانست نمي نداشت دادن رخ واسطه به بدينترتيب باشد.
  داشته گزارش اساسي قانون 44 اصل كلي هاي
  سياست بر تواند مي دولت كه است هايي سيگنال شده كم دولت نگراني احتياط از اندكي صورت به نفت قيمت شوك همچون هايي شوك رييس سوي از 1394 سال نخست ماهه ويژه
  بازرسي را تقاضا تحريك در موثر بخشهاي آن اساس با را خود ركود از خروج هاي برنامه تواند مي همچنين خورد. مي رقم اقتصادي رشد
  طبيعي اين اساس بر شد. ارائه يسازي خصوص سازمان
  كل دهي تسهيالت قدرت ها بانك اگر كند. شناسايي دهد. انجام بيشتري جسارت در برجام آثار تحريم پيامدهاي شدن
  برطرف واگذاري قابل هاي شرك فهرست از بخشي
  گزارش، اين يتواند مركزي بانك فقط باشند، نداشته دولت هاي بدهي ميزان فعلي شرايط در يكند پيدا ظهور كشور اقتصاد در
  آينده هاي سياست اجراي قانون ماده 2موضوع
  گروه يآيد، نظر به البته كند. فراهم را تسهيالت نحوه است. توجهي قابل رقم پيمانكاران به به تواند مي تحريم از پيش شرايط به
  بازگشتن اين در نيز 1395 سال در اساسي قانون 44 اصل
  كلي همراهي دولت با خصوص اين در مركزي بانك بايد پيمانكاران اين با دولت حساب تسويه كند. كمك ايران تر سريع اقتصادي
  رشد رسيد. تصويب به
  جلسه ها بانك توان اعتبار، خط تخصيص با كند پرداخت شود پرداخت اولويتي چه با كه مالي پولي هاي سياست حال اين
  با يدهد. افزايش را بر تاثيري چه بدهيها ازاي در قرضه اوراق نيز بودجه تدوين در كرده دنبال تاكنون
  مجلس
  دولت توان سود، نرخ كاهش با ميان اين در دارد؟ اقتصادي پارامترهاي ديگر رشد دستيابي براي بايد است پرداخته آنها
  به پيدا كاهش نيز ها بانك دهي تسهيالت يشود گفته دولتي به حساب خوش دولت به مركزي بانك اگر يابد. تغيير اندكي
  اقتصادي تغيير مردم پردههاي س نوع كه چرا كند مي خود طلب وصول از آينده در آن طلبكاران كه آثار يتوان بياورد، روي انبساطي هاي
  سياست غيرديداري هاي سپرده كه بهطوري يكند. دولت اگر حتي كه طوري به نباشند. نگران طور به اقتصاد حقيقي بخش در را آن
  مثبت اعتبارات كدرصد
  اختصاص تبديل ديداري هاي پرده س سوي به مردم كند، تسويه طلبكاران به را خود بدهي نتوانست از بايد نيز دولت راستا همين در ديد.
  موقت هاي پرده س دانيد مي كه طور همان شود مي خسارت خود، بدهي پرداخت ديركرد ازاي در نشيني عقب اندكي تورم كنترل بر زياد سيما
  اصرار صدا به اي ينه
  هز ندارند. بااليي هيالتدهي تس توان ديداري كند. پرداخت پيمانكاران به بهره انبساطي پولي هاي سياست تا دهد اجازه
  كند را اجرايي هاي دستگاه مجلس
  نمايندگان انتظار ها بانك منابع از يتوان نم بنابراين به نسبت اطمينان يتواند موضوع اين شود. اجرا مركزي
  بانك را خود هزينهيي اعتبارات درصد يك كردند
  مكلف داشت. معجزه را نقد قابليت برده باال را ها بدهي پرداخت بخش موقت صورت به شرايط اين
  در صرف سيما صدا سازمان با مشخص قرارداد
  طي مالي تامين منابع توسعه ششم برنامه در تواند مي مساله اين حال، همين در كند. ايجاد امر اين كه شود تحريك اقتصاد
  تقاضاي بخشي آگاهي سازي فرهنگ جهت برنامه
  توليد گذاري سرمايه محور بر بيشتر ها، شركت اما كند. كمك سرمايه بازار شدن روان به شد. خواهد اقتصادي رشد افزايش
  موجب نمايندگان فارس، گزارش به كنند. رساني اطالع
  و تامين روش اين آيا دارد. تمركز خارجي ركود رفع در دولت بودن حساب خوش اينكه خود مالي هاي سياست در بايد همچنين
  دولت روز علني نشست در المي اس شوراي مجلس به كند عدول آن از بخواهد اگر كه داده را رقمي تك تورم وعده مردم به دولت است؟
  پذير تحقق مالي منابع ديگري نكته يكند، كمكي چه فعلي اقتصادي در اقداماتي متمم، صورت به نيز بودجه
  در دايمي اليحه به رسيدگي پارلمان، گذشته اندكي با تواند مي دولت صورت اين غير در گيرد. مي قرار پرسش نقد مورد شدت قرار مدنظر توسعه هاي برنامه در كه اهدافي نبود دارد، وجود باره اين در كه مشكلي است. عنوان به بگيرد. نظر در اقتصاد تحريك
  جهت پنجساله هاي برنامه قوانين احكام برخي شدن فعلي مشكالت از برخي درصد، دو يا يك حد در تورم رشد كشور در پولي
  انبساط براي البته است. آل ايده آرمان بيشتر گيرد مي است. كشور بازار در تقاضا هاي هزينه گسترش با تواند دولت
  نمونه دادند ادامه را ايران اسمي ال جمهوري توسعه چراكه كند نمي نظر صرف تورم از اقتصادي رشد براي دولت كند. حل را اقتصادي اين در گذاري هدف معقول، جايگاه به رسيدن خود طلبكاران با دولت اگر سو، يك از موجود ركود كند ايجاد موثر تقاضاي
  عمراني، بحث از پس را اليحه اين مربوط الحاقي مواد ميشود مخالفان هجوم براي بهانه بهترين هم درصد چند ميزان به حتي تورم رشد تجربه اساس همين بر دارد. ضرورت خصوص پيمانكار، طلب ازاي در باشد حساب خوش توجه با حال اين با ببرد. بين از را بازار اين
  در مصوبه موجب به رساندند. تصويب به بررسي گيري تصميم براي زيادي سختي معضل با را دولت اقتصادي گذاران سياست
  و اين كه دهد مي نشان گذشته هاي ريزي برنامه چنداني تاثير هم باز كند، پرداخت اوراق او به به بلندمدت در كشور اقتصادي رشد اينكه
  به سازي، ذخيره تجاري، واردات گونه هر مجلس، تنها نيست گيرنده تصميم كه كسي طبيعي طور به كند. مي رو روبه اقتصادي
  شرايط رشد رقم اين نيست دستيابي قابل هدف اين ديگر، سوي از ندارد تقاضا تحريك بر صورت به اخير سال 20 طول در نمونه
  عنوان واكسن، دارويي، كاالهاي فروش عرضه توزيع، كند درك را ديگري شرايط تواند نمي كند، مي ارزيابي را دولت اقتصادي هاي
  سياست بود. نخواهد پذير تحقق چندان شده بيني پيش مالي بار دولت براي حساب تسويه سياست توان نمي بوده درصد چهار تا سه بين
  متوسط هاي مكمل سنتي، طبيعي بيولوژيك،
  مواد گذاران سياست كه درحالي شود مي گيري تصميم براي محدوديت افزايش موجب
  كه خارجي گذاري سرمايه بر تمركز حال، همين در مجبور را دولت تواند، مي مالي فشار اين دارد. داشت. جهشي اقتصادي رشد
  انتظار ملزومات غذايي بهداشتي، آرايشي، يي،
  تغذيه هاي گيري تصميم برهه اين در گيرند مي قرار مخالفان انتقادهاي هجمه در اقدام هر
  با چشمگير آنچنان ساله چهار تا سه هاي دوره در اسكناس چاپ يا بيشتر ماليات دريافت به توانسته ها ال س از پس ايران اقتصاد
  اكنون كنترل رهگيري سامانه در كه پزشكي است
  تجهيزات حساس بسيار آنها براي
  اقتصادي را اقتصادي رشد ميزان اين كه بود نخواهد كند. بيشتر پيدا رهايي مدت طوالني هاي تحريم بند از
  است درمان بهداشت، وزارت كه ضوابطي طبق
  اصالت گذاري سرمايه ديگر، عبارت به كند. تامين پيامدهايي حساب، تسويه نحوه اين بنابراين پيامدهاي شدن برطرف قطع طور به
  كند باشد، نشده ثبت ميكند، اعالم پزشكي آموزش
  و ايجاد را رشد اين تنهايي به تواند نمي خارجي داشت. خواهد پولي پايه افزايش بر مبني براي زيادي سختي معضل با را دولت تحريم شرايط در دولت پولي هاي سياست توان نمي بنابراين بود. خواهد زمانبر هم
  تحريم قانون مطابق مجرم با شود مي محسوب
  جرم يرسد. نظر به بعيد رقم اين به دستيابي كند براي بدهي پرداخت هاي رويه از هريك بنابراين كند. مي رو روبه اقتصادي شرايط گيري تصميم تا است كافي تورمي انتظار چراكه يابد كاهش سال در ايران اقتصاد براي چشمگيري
  رشد 1392/10/3 مصوب ارز كاال قاچاق با
  مبارزه بيشتر اخير سالهاي در نقدينگي رشد دارد. اقتصاد براي را خود خاص مشكل دولت نيست گيرنده تصميم كه كسي طبيعي طور به اين به اين شود. ايجاد تورم كاهش براي فشار فعلي اقتصادي ركود اگر داشت. انتظار 95
  در ماده اين اجراي مسووليت ميشود.
  برخورد اين آيا است؟ بوده عاملي چه از ناشي براي بلندمدت برنامه بايد راستا، همين در ارزيابي را دولت اقتصادي هاي سياست تنها پولي هاي سياست دولت اگر كه نيست معنا از بازگشت مسير در اقتصاد شود
  برطرف كاالهاي همچنين شيميايي كود سموم
  مورد هاي سياست دليل به نقدينگي رشد ميزان درقبال دولت مسووليت افزايش شفافيت كند درك را ديگري شرايط يتواند نم يكند، 04درصد از تورم داد نمي انجام را خود مالي سه اقتصادي رشد همان گيرد قرار
  ركود كشاورزي جهاد وزارت عهده بر دامي مصرف است؟
  با مركزي بانك پولي طراحي رابطه، اين در شود. ايجاد ها بدهي گيري تصميم براي محدوديت افزايش موجب كه يقين طور به يكرد. پيدا كاهش درصد به همين در كرد. بيني پيش توان مي را
  درصدي مصوبه، اين اساس بر است. دامپزشكي
  سازمان كه اقتصادي كارشناسان برخي نظر خالف بر اهداف به رسيدن براي بلندمدت مالي سياست اقدام هر با گذاران سياست كه درحالي شود مي دولت هاي سياست به فعلي تورم مهار از بخشي از پول المللي بين صندوق هاي بين پيش
  حال قانون )5( ماده مشمول اجرايي هاي دستگاه
  كليه بهنظر دارند، نقدينگي رشد از اشتباهي تصوير است. ضروري يادشده گيرند قرار مخالفان انتقادهاي هجمه در نقش اين توان نمي است مربوط زمينه اين در داد خبر ايران درصدي پنج اقتصادي
  رشد درصد يك شدند مكلف كشوري خدمات
  مديريت وجود نقدينگي رشد از مناسبي معيار من نوعي بدهي تسويه روش اين همچنين براي اقتصادي هاي گيري تصميم برهه اين در اگر اما گرفت ناديده تورم كنترل در را دولت بسيار ابتدا همان از اقتصادي رشد ميزان اين
  اما (1)، فصول استثناي به خود يي هزينه
  اعتبارات نكرده رشد اخير الهاي س در پولي پايه ندارد. كه كند مي معرفي ايران بازار در را بدهي ابزار است. حساس بسيار آنها تورم كاهش بر اصراري دولت پولي هاي سياست بيني پيش بخواهيم اگر است. بوده بينانه خوش صدا سازمان با مشخص قراداد طي را (6 )4(
  بانك پولي هاي سياست كه دليل اين به است. پيش در انقباضي پولي هاي ت سياس نداشت شرايط بايد دهيم انجام خصوص اين در
  معقولي سازي فرهنگ جهت برنامه توليد صرف سيما
  و منجر كه است نبوده انبساطي اصال مركزي 02درصد حدود به كشور تورم شد، نمي گرفته بگيريم. نظر در هم را جهان
  اقتصاد كنند. اطالعرساني بخشي
  آگاهي نقدينگي رشد دليل شود. نقدينگي افزايش يرسيد. بر افت اين كند افت جهاني اقتصاد
  وقتي براي مالي منابع اما كند سازي شفاف را خود هاي بدهي اوراق، انتشار با دولت اگر هاي سپرده سود به بيشتر اخير هاي سال در موثر تورم كاهش بر دولت تاكيد چند هر چراكه است تاثيرگذار نيز ايران اقتصادي
  رشد عنوان به شد. نخواهد حل مشكلي نشود، تعريف مركزي بانك از ها بدهي
  بازپرداخت جايگزين صفر نرخ با
  ماليات هاي سياست تا يگردد برم مردم غيرديداري اقتصاد ديگر بخشهاي در امر اين اما بوده معدني مواد نفت تقاضاي از زيادي
  بخش هاي بدهي قبال در دولت است طلبكار دولت از تومان ميليارد 10 كه پيمانكاري مركزي.
  مثال بانك پولي تا شده موجب تورم كاهش نبوده تاثير بي رشد بر موضوع اين كه كند مي پيدا شد
  كاهش قانوني هاي معافيت ميبرد، بانك به را اوراق اين پيمانكار اين وقتي دهد. مي اوراق پيمانكار اين به
  خود فعلي نقدينگي رشد از ششم يك حدود كلي طور به كند. افت اقتصادي فعاليت سطح بود. خواهد گذار تاثير
  اقتصاد بدهي بازپرداخت شرايطي چنين در بنابراين، ندارد. بدهي بازپرداخت براي منابعي
  بانك هدفمندسازي براي مجلس نمايندگان هاي سپرده وقتي است. عامل همين از ناشي آثار اما داشت را تورم كاهش انتظار توان نمي در كه اقتصادي رشد به توجه
  با كرد. نخواهد پيمانكاران به دولت هاي بدهي پرداخت به كمكي اوراق طريق از
  دولت دولت، مالي هاي حمايت سازي شفاف ها معافيت صورت به سود گرفتن تعلق دليل به غيرديداري هاي بخش ديگر در را سياست اين اجراي منفي اين آيا كرديد، پيشبيني جاري
  سال اوراق اين فروش كند تعريف اوراق براي خريد قابليت مركزي بانك اگر حال، اين
  با با ماليات كردند، موظف را مالياتي امور سازمان آن تبع به كنند، مي رشد رصد 20 خودكار تورم كاهش گرفت. ناديده اقتصاد حقيقي ايران فعلي بازار ركود بر تواند مي د كرد
  رش بيني پيش را تقاضا تحريك امكان توان مي شود، تضمين پيمانكاران
  براي كند. قانوني هاي معافيت جايگزين را صفر نرخ تحت اينكه بدون كرد خواهد رشد هم نقدينگي كار چندان نيز فعلي رقم به تورم نرخ رساندن باشد؟ گذار تاثير شوراي مجلس نمايندگان گزارش، اين بر بنا در باشد. مركزي بانك پولي هاي سياست تاثير كاهش اين كه كرد قبول بايد اما نيست آساني مثبت اقتصادي رشد با بازار فعلي
  ركود پارلمان روزگذشته علني نشست در المي اس آن مسووليت كه است پايه رشد حال، همين تواند مي دارد را اوراق شوندگي نقد قابليت چند تورم افزايش با تواند مي دولت آيا است. نداشته خوبي تاثيرات كشور توليد بر تورم بازار به رونق حدودي تا شود مي
  كمتر احكام برخي شدن دايمي اليحه به رسيدگي در پولي پايه البته است. مركزي بانك عهده بر مفيد ايران مالي بازار تقويت گسترش براي نظر به كند؟ كمك بازار رونق به درصدي كه جايگاهي به نسبت توليد اكنون به تواند نمي مثبت رشد اين اما گردد
  بازمي جمهوري توسعه پنجساله هاي برنامه قوانين رويه كه چرا نداشته چنداني رشد اخير هاي سال اوراق، انتشار با دولت اگر حال، اين با باشد. دولت تقاضاي تحريك هاي سياست شما تري پايين سطح در باشد داشته قرار توانست مي باشد ركود از ايران اقتصاد كامل خروج
  معناي الحاقي مواد دادند ادامه را ايران مي اس ال است. بوده انقباضي صورت به مركزي بانك منابع اما كند شفافسازي را خود هاي بدهي بازار ركود بر تاثيري چه گذشته سال در داشته انتظار توانيم نمي اما است. گرفته قرار را كشور اقتصادي بلندمدت روند وقتي
  چراكه بررسي بحث از پس را اليحه اين 17 16 كاهش را سود نرخ شود، موفق دولت اگر مركزي بانك از ها بدهي بازپرداخت براي مالي است؟ داشته پولي هاي سياست ادامه در دولت كه باشيم همچنان كشور اقتصادي رشد كنيم، مي
  بررسي مجلس، مصوبه موجب به رساندند. تصويب به داشته را تقاضا تحريك انتظار توانيم مي دهد، عنوان به شد. نخواهد حل مشكلي نشود، تعريف انبساطي، هاي سياست حاضر حال در كند برخورد تورم با كمتري سختگيري با خود است.
  پايين سازي شفاف ها معافيت هدفمندسازي براي بانكي هاي سپرده سود نرخ اگر اما باشيم دولت از تومان ميليارد 10 كه پيمانكاري مثال است مهم اما يكند نم ايجاد را چنداني تورم بازار رونق براي تورم درصدي چند افزايش با درصد پنج رشد به كشور اقتصاد اگر
  حتي مالياتي امور سازمان دولت، مالي هاي حمايت مركزي بانك صورت اين در نكند، پيدا كاهش به خود هاي بدهي قبال در دولت است طلبكار شود. تحريك اقتصاد از بخشهايي چه كه مردم به دولت كند. موافقت اقتصادي رشد داخلي ناخالص توليد ميزان به باز برسد،
  هم جايگزين را صفر نرخ با ماليات است موظف روي انبساطي هاي ت سياس به است مجبور پيمانكار اين وقتي يدهد. اوراق پيمانكار اين روي بتوان فعلي شرايط در رسد نمي نظر به بخواهد اگر كه داده را رقمي تك تورم وعده وجود اين با يافت. دست توان نمي 90
  سال در را آن موارد كند قانوني معافيتهاي نرخ از بايد سود نرخ معمول طور به اورد. بي براي منابعي بانك برد، مي بانك به را اوراق اين كرد. حساب عرضه بخش تقويت هاي سياست پرسش نقد مورد شدت به كند عدول آن از در ايران اقتصاد كه دهد مي نشان رشد
  اين محاسبه ساالنه، بودجه خرجي جمعي- هاي رديف حقيقي بازدهي نرخ اگر باشد. بيشتر تورم ندارد. بدهي بازپرداخت وجود فراواني اجتماعي سياسي مالحظات يگيرد. قرار هاي سال در ركودي عواقب از خروج
  مسير كند. درج خود به خود فاصله اين است ضعيف اقتصادي بازپرداخت شرايطي چنين در بنابراين، به كمك هاي سياست آن، اساس بر كه دارد اندكي با تواند مي دولت صورت اين غير در از كشور اقتصاد كه معنا بدين است.
  گذشته مقرر اليحه اين 17 الحاقي ماده در همچنين داريم انتظار بلندمدت در بنابراين يود. ش كم پرداخت به كمكي اوراق طريق از دولت بدهي موثر ركود از خروج در تواند نمي عرضه بخش يك حد در تورم رشد كشور در پولي انبساط است آمدن باال حال در ركودي شرايط
  قعر عوارض حقوق بخشودگي تخفيف، گونه هر شد فاصله اين اما باشد تورم نرخ از باالتر سود نرخ كرد. نخواهد پيمانكاران به دولت يهاي بده شود. واقع اقتصادي فعلي مشكالت از برخي درصد، دو يا روند به كه گفت اساس اين بر توان نمي
  اما منوط مصوب قوانين دولت توسط ها شهرداري تورم نرخ سپرده سود نرخ بين كنون هم كه خريد قابليت مركزي بانك اگر حال، اين با از خروج براي دولت اگر حال، همين در تورم از اقتصادي رشد براي دولت كند. حل را چراكه ايم ته بازگش بلندمدت اقتصادي
  رشد در است. سنواتي عمومي بودجه در آن تامين به نيست توجيه قابل وجه هيچ به دارد، وجود اوراق اين فروش كند تعريف اوراق براي پيش در را تقاضا تحريك هاي سياست ركود، به حتي تورم رشد چراكه كند نمي نظر صرف رونق جوش جنب همچنان كشور
  اقتصاد حقوق تخفيف بخشودگي صورت اين غير كشور اقتصاد از قبولي قابل تصوير تواند نمي امكان توان مي شود، تضمين پيمانكاران براي چراكه گيرد قرار انتقاد مورد نيز بگيرد هجوم براي بهانه بهترين هم درصد چند ميزان پيش سال دو حدود از ندارد. را خود
  درخور است. ممنوع شهرداري عوارض كند. ارائه كرد. بيني پيش را تقاضا تحريك گذشته سال در تقاضا تحريك هاي سياست اقتصادي گذاران سياست شود مي مخالفان اجراي از فارغ تورم نرخ كه شد مي بيني
  پيش تعادل سپهوند عكس:حجت
اقتصاد 95 نيازمند اقدامات ضربتي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/2/14
اقتصاد 95 نيازمند اقدامات ضربتي
تيمور رحماني در گفت ‌و گو با «تعادل» تحليل كرد


رشد اقتصادي ايران از 3 درصد فراتر نمي‌رود

 گروه اقتصاد كلان  مرضيه اميري   

سال‌هاي پياپي ركود در اقتصاد ايران درحالي به گره كوري تبديل شده كه دولت همچنان درحال آزمون و خطا براي يافتن روشي موثر براي زدودن ركود از اقتصاد كشور است. گرچه طي سال‌هاي اخير سياست‌هاي دولت در جهت خروج از ركود موثر واقع نشده اما با به ثمر نشستن برجام و رفع تحريم‌ها، اميدها درخصوص بهبود وضعيت اقتصادي و رفع ركود تقويت شد. فضاي رواني حاصل از اجراي برجام، بارقه‌هاي اميد را در دل عموم مردم در طبقه‌هاي مختلف اجتماعي ايجاد كرد اما انگار اجراي برجام هم نتوانست نوش‌دارويي موثر براي آسيب‌هاي اقتصادي ايران طي سال‌هاي تحريم داشته باشد. حال با نگاه بازتري مي‌توان به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نگريست. نخست اينكه آسيب‌هاي تحريم به اين سرعت از اقتصاد ايران رخت نخواهد بست و ديگر اينكه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيازمند بازنگري است تا رشد اقتصادي شتاب بيشتري بگيرد. در اين ميان دولت يازدهم در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي خود ناچار است محتاطانه عمل كند تا مورد هجمه مخالفان واقع نشود. شايد اصرار دولت بر ادامه دادن سياست‌هاي كنترل تورم هم در همين راستا باشد. وعده تورم تك‌رقمي، امري نيست كه دولت بتواند از آن سر باز زند و به طور قطع حتي با اندكي افزايش تورم با فشار مخالفان مواجه خواهد شد. با اين حال تيمور رحماني، اقتصاددان و دارنده كرسي استادي از دانشگاه تهران معتقد است با رفع تحريم‌ها دولت مي‌‎تواند با جسارت بيشتري سياست‌هاي اقتصادي خود را دنبال كند. به گفته رحماني، رشد اقتصادي ايران در شرايط فعلي نمي‌تواند از سه درصد تجاوز كند و رشدهاي بالاتر نيازمند اتفاقات نامتعارف، ضربتي و مثبت در اقتصاد كشور است. مشروح گفت‌وگوي «تعادل» با اين اقتصاددان را در ادامه مي‌خوانيد:رشد اقتصادي سال 95 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا سياست‌هاي دولت و پيامدهاي رفع تحريم‌ها مي‌تواند دست به دست هم دهد و اقتصادي متفاوت‌تر از دو سال گذشته براي ايران رقم بزند؟

رشد اقتصادي سه درصدي را در اوايل سال جاري پيش‌بيني مي‌كردم. اما اگر قرار باشد ميزان رشد اقتصادي فراتر از سه درصد برود و به پنج درصدي كه در برخي موسسه‌هاي اقتصادي پيش‌بيني شده، برسد بايد اتفاقات نامتعارف و مثبتي به وقوع بپيوندد. با اين حال با توجه به شرايط فعلي رشد اقتصادي بيشتر از سه درصد انتظار نمي‌رود. براي رسيدن به رشد اقتصادي پنج درصدي بايد سياست‌هاي مالي و پولي دولت انضباط بيشتري پيدا كند و در كنار آن درآمدهاي نفتي نيز رشد جهشي داشته باشد. بدين‌ترتيب به واسطه رخ دادن شوك‌هايي همچون شوك قيمت نفت به صورت طبيعي رشد اقتصادي رقم مي‌خورد. همچنين برطرف شدن پيامدهاي تحريم و آثار برجام در آينده در اقتصاد كشور ظهور پيدا مي‌كند و بازگشتن به شرايط پيش از تحريم مي‌تواند به رشد اقتصادي سريع‌تر ايران كمك كند.

با اين حال سياست‌هاي پولي و مالي كه دولت تاكنون دنبال كرده و در تدوين بودجه نيز به آنها پرداخته است بايد براي دستيابي رشد اقتصادي اندكي تغيير يابد. اگر بانك مركزي به سياست‌هاي انبساطي روي بياورد، مي‌توان آثار مثبت آن را در بخش حقيقي اقتصاد به طور موقت ديد. در همين راستا دولت نيز بايد از اصرار زياد بر كنترل تورم اندكي عقب‌نشيني كند و اجازه دهد تا سياست‌هاي پولي انبساطي بانك مركزي اجرا شود.

در اين شرايط به صورت موقت بخش تقاضاي اقتصاد تحريك مي‌شود كه اين امر موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شد. دولت همچنين بايد در سياست‌هاي مالي خود در بودجه نيز به صورت متمم، اقداماتي در جهت تحريك اقتصاد در نظر بگيرد. به عنوان نمونه دولت مي‌تواند با گسترش هزينه‌هاي عمراني، تقاضاي موثر ايجاد كند و ركود موجود در اين بازار را از بين ببرد. با اين حال با توجه به اينكه رشد اقتصادي كشور در بلندمدت به عنوان نمونه در طول 20سال اخير به صورت متوسط بين سه تا چهار درصد بوده نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي جهشي داشت.

اكنون اقتصاد ايران پس از سال‌ها توانسته است از بند تحريم‌هاي طولاني‌مدت رهايي پيدا كند و به طور قطع برطرف شدن پيامدهاي تحريم هم زمانبر خواهد بود. بنابراين نمي‌توان رشد چشمگيري براي اقتصاد ايران در سال 95 انتظار داشت. اگر ركود اقتصادي فعلي برطرف شود و اقتصاد در مسير بازگشت از ركود قرار گيرد همان رشد اقتصادي سه درصدي را مي‌توان پيش‌بيني كرد. در همين حال پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي پنج درصدي ايران خبر مي‌داد اما اين ميزان رشد اقتصادي از همان ابتدا بسيار خوش‌بينانه بوده است. اگر بخواهيم پيش‌بيني معقولي در اين خصوص انجام دهيم بايد شرايط اقتصاد جهان را هم در نظر بگيريم.

وقتي اقتصاد جهاني افت مي‌كند اين افت بر رشد اقتصادي ايران نيز تاثيرگذار است چراكه بخش زيادي از تقاضاي نفت و مواد معدني كاهش پيدا مي‌كند كه اين موضوع بر رشد اقتصادي تاثير‌گذار خواهد بود.

با توجه به رشد اقتصادي كه در سال جاري پيش‌بيني كرديد، آيا اين رشد مي‌تواند بر ركود بازار فعلي ايران تاثير‌گذار باشد؟

ركود فعلي بازار با رشد اقتصادي مثبت كمتر مي‌شود و تا حدودي رونق به بازار بازمي‌گردد اما اين رشد مثبت نمي‌تواند به معناي خروج كامل اقتصاد ايران از ركود باشد چراكه وقتي روند بلندمدت اقتصادي كشور را بررسي مي‌كنيم، رشد اقتصادي كشور همچنان پايين است.

حتي اگر اقتصاد كشور به رشد پنج درصد هم برسد، باز به ميزان توليد ناخالص داخلي سال 90 نمي‌توان دست يافت. با اين وجود اين رشد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در مسير خروج از عواقب ركودي در سال‌هاي گذشته است. بدين معنا كه اقتصاد كشور از قعر شرايط ركودي در حال بالا آمدن است اما نمي‌توان بر اين اساس گفت كه به روند رشد اقتصادي بلندمدت بازگشته‌ايم چراكه اقتصاد كشور همچنان جنب و جوش و رونق درخور خود را ندارد. از حدود دو سال پيش پيش‌بيني مي‌شد كه نرخ تورم فارغ از اجراي سياست‌هاي پولي دولت در شرايط تحريم كاهش يابد چراكه انتظار تورمي كافي است تا فشار براي كاهش تورم ايجاد شود. اين به اين معنا نيست كه اگر دولت سياست‌هاي پولي و مالي خود را انجام نمي‌داد تورم از 40درصد به 5 درصد كاهش پيدا مي‌كرد. به طور يقين بخشي از مهار تورم فعلي به سياست‌هاي دولت در اين زمينه مربوط است و نمي‌توان اين نقش دولت را در كنترل تورم ناديده گرفت اما اگر سياست‌هاي پولي دولت اصراري بر كاهش تورم نداشت و سياست‌هاي پولي انقباضي در پيش گرفته نمي‌شد، تورم كشور به حدود 20درصد مي‌رسيد.

هر چند تاكيد دولت بر كاهش تورم موثر بوده اما اين امر در بخش‌هاي ديگر اقتصاد بي‌تاثير نبوده و كاهش تورم موجب شده تا سطح فعاليت اقتصادي افت كند. به طور كلي نمي‌توان انتظار كاهش تورم را داشت اما آثار منفي اجراي اين سياست را در ديگر بخش‌هاي حقيقي اقتصاد ناديده گرفت. كاهش تورم و رساندن نرخ تورم به رقم فعلي نيز چندان كار آساني نيست اما بايد قبول كرد كه اين كاهش تورم بر توليد كشور تاثيرات خوبي نداشته است.

اكنون توليد نسبت به جايگاهي كه مي‌توانست قرار داشته باشد در سطح پايين‌تري قرار گرفته است. اما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه دولت در ادامه سياست‌هاي پولي خود با سخت‌گيري كمتري با تورم برخورد كند و با افزايش چند درصدي تورم براي رونق بازار و رشد اقتصادي موافقت كند. دولت به مردم وعده تورم تك رقمي را داده كه اگر بخواهد از آن عدول كند به ‌شدت مورد نقد و پرسش قرار مي‌گيرد.

در غير اين صورت دولت مي‌تواند با اندكي انبساط پولي در كشور و رشد تورم در حد يك يا دو درصد، برخي از مشكلات فعلي اقتصادي را حل كند. دولت براي رشد اقتصادي از تورم صرف نظر نمي‌كند چراكه رشد تورم حتي به ميزان چند درصد هم بهترين بهانه براي هجوم مخالفان مي‌شود و سياست‌گذاران اقتصادي دولت را با معضل و سختي زيادي براي تصميم‌گيري شرايط اقتصادي روبه‌رو مي‌كند. به طور طبيعي كسي كه تصميم‌گيرنده نيست و تنها سياست‌هاي اقتصادي دولت را ارزيابي مي‌كند، نمي‌تواند شرايط ديگري را درك كند كه موجب افزايش محدوديت براي تصميم‌گيري مي‌شود درحالي كه سياست‌گذاران با هر اقدام در هجمه انتقادهاي مخالفان قرار مي‌گيرند و در اين برهه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي براي آنها بسيار حساس است.

آيا دولت مي‌تواند با افزايش تورم چند درصدي به رونق بازار كمك كند؟ به نظر شما سياست‌هاي تحريك تقاضاي دولت در سال گذشته چه تاثيري بر ركود بازار داشته است؟

در حال حاضر سياست‌هاي انبساطي، تورم چنداني را ايجاد نمي‌كند اما مهم است كه چه بخش‌هايي از اقتصاد تحريك شود. به نظر نمي‌رسد در شرايط فعلي بتوان روي سياست‌هاي تقويت بخش عرضه حساب كرد. ملاحظات سياسي و اجتماعي فراواني وجود دارد كه بر اساس آن، سياست‌هاي كمك به بخش عرضه نمي‌تواند در خروج از ركود موثر واقع شود.

در همين حال، اگر دولت براي خروج از ركود، سياست‌هاي تحريك تقاضا را در پيش بگيرد نيز مورد انتقاد قرار مي‌گيرد چراكه سياست‌هاي تحريك تقاضا در سال گذشته چندان نتوانست موفقيت‌آميز عمل كند. در نقد ميزان موفقيت سياست تحريك تقاضا براي خروج از ركود، بايد گفت اين سياست تاثيري در جهت تحريك تقاضا نداشت.

اگرچه اين طرح با نيت افزايش تقاضا براي خروج از ركود برنامه‌ريزي و طرح آن نيز بر اساس ميزان تقاضاي فعلي اقتصاد كشور تدوين شد، اما اهداف اجراي اين طرح آنچنان كه پيش‌بيني شده بود، محقق نشد.

در همين حال، اينكه تداوم سياست تحريك تقاضاي دولت در سال جديد چه مشخصه ديگري دارد، چندان قابل پيش‌بيني نيست اما روند رفع تحريم‌ها دست دولت را بازتر مي‌گذارد تا شانس موفقيت خود را براي خروج از ركود افزايش دهد.

سال گذشته دولت چندان به توافق اطمينان نداشت و نمي‌توانست ريسك كند اما هم‌اكنون اندكي از احتياط و نگراني دولت كم شده و مي‌تواند برنامه‌هاي خروج از ركود خود را با جسارت بيشتري انجام دهد.

در شرايط فعلي ميزان بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران رقم قابل توجهي است. نحوه تسويه حساب دولت با اين پيمانكاران بايد با چه اولويتي پرداخت شود و پرداخت اوراق قرضه در ازاي بدهي‌ها چه تاثيري بر ديگر پارامترهاي اقتصادي دارد؟

 دولت خوش حساب به دولتي گفته مي‌شود كه طلبكاران آن در آينده از وصول طلب خود نگران نباشند. به‌طوري كه حتي اگر دولت نتوانست بدهي خود را به طلبكاران تسويه كند، در ازاي ديركرد پرداخت بدهي خود، خسارت و بهره به پيمانكاران پرداخت كند.

اين موضوع مي‌تواند اطمينان نسبت به پرداخت بدهي‌ها را بالا برده و قابليت نقد را ايجاد كند. در همين حال، اين مساله مي‌تواند به روان شدن بازار سرمايه كمك كند. اما اينكه خوش حساب بودن دولت در رفع ركود اقتصادي فعلي چه كمكي مي‌كند، نكته ديگري است. مشكلي كه در اين باره وجود دارد، نبود تقاضا در بازار كشور است.

از يك سو، اگر دولت با طلبكاران خود خوش حساب باشد و در ازاي طلب پيمانكار، به او اوراق پرداخت كند، باز هم تاثير چنداني بر تحريك تقاضا ندارد و از سوي ديگر، اين سياست تسويه حساب براي دولت بار مالي دارد. اين فشار مالي مي‌تواند، دولت را مجبور به دريافت ماليات بيشتر يا چاپ اسكناس بيشتر كند.

بنابراين اين نحوه تسويه حساب، پيامدهايي مبني بر افزايش پايه پولي خواهد داشت. بنابراين هريك از رويه‌هاي پرداخت بدهي براي دولت مشكل خاص خود را براي اقتصاد دارد.

در همين راستا، بايد برنامه بلندمدت براي شفافيت و افزايش مسووليت دولت درقبال بدهي‌ها ايجاد شود. در اين رابطه، طراحي سياست مالي بلندمدت براي رسيدن به اهداف يادشده ضروري است.

همچنين اين روش تسويه بدهي نوعي ابزار بدهي را در بازار ايران معرفي مي‌كند كه قابليت نقد شوندگي اوراق را دارد و مي‌تواند براي گسترش و تقويت بازار مالي ايران مفيد باشد. با اين حال، اگر دولت با انتشار اوراق، بدهي‌هاي خود را شفاف‌سازي كند اما منابع مالي براي بازپرداخت بدهي‌ها از بانك مركزي تعريف نشود، مشكلي حل نخواهد شد. به عنوان مثال پيمانكاري كه 10 ميليارد تومان از دولت طلبكار است و دولت در قبال بدهي‌هاي خود به اين پيمانكار اوراق مي‌دهد. وقتي اين پيمانكار اين اوراق را به بانك مي‌برد، بانك منابعي براي بازپرداخت بدهي ندارد.

بنابراين، در چنين شرايطي بازپرداخت بدهي دولت از طريق اوراق كمكي به پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران نخواهد كرد. با اين حال، اگر بانك مركزي قابليت خريد براي اوراق تعريف كند و فروش اين اوراق براي پيمانكاران تضمين شود، مي‌توان امكان تحريك تقاضا را پيش‌بيني كرد.

راهكارهاي دولت براي خروج از ركود فعلي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در حال حاضر هيچ راهي جز تحريك تقاضا وجود ندارد. به‌طور مثال، در حال حاضر صنعت پوشاك مشكل تقاضا ندارد اما صنايع كاشي‌سازي و سراميك‌سازي از مشكل كمبود تقاضا رنج مي‌برند. اگر تحريك تقاضا در صنايعي صورت بگيرد كه كمبود تقاضا دارد، آثار تورمي ايجاد نخواهد دشد. چراكه اين صنايع مشكل فروش دارند اما اگر در صنايعي كه مشكل تقاضا ندارند، تحريك تقاضا صورت گيرد، ممكن است آثار تورمي بروز پيدا كند. اگر تقاضا به صورت هدفمند تحريك شود، مي‌تواند آثار تورمي را تضييع كند و آثار حقيقي در ايجاد رشد را تقويت كند.

افزايش موجودي انبار، كاهش سود كسب و كار، ناتواني در بازپرداخت و گزارش سود سيگنال‌هايي است كه دولت مي‌تواند بر اساس آن بخش‌هاي موثر در تحريك تقاضا را شناسايي كند. اگر بانك‌ها قدرت تسهيلات‌دهي نداشته باشند، فقط بانك مركزي مي‌تواند اين تسهيلات را فراهم كند. البته به نظر مي‌آيد، بانك مركزي در اين خصوص با دولت همراهي مي‌كند و با تخصيص خط اعتبار، توان بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.

در اين ميان با كاهش نرخ سود، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز كاهش پيدا مي‌كند چرا كه نوع سپرده‌هاي مردم تغيير مي‌كند. به‌طوري كه سپرده‌هاي غيرديداري مردم به سوي سپرده‌هاي ديداري تبديل مي‌شود و همان‌طور كه مي‌دانيد سپرده‌هاي ديداري توان تسهيلات‌دهي بالايي ندارند. بنابراين نمي‌توان از منابع بانك‌ها انتظار

معجزه داشت.

در برنامه ششم توسعه منابع تامين مالي شركت‌ها، بيشتر بر محور سرمايه‌گذاري خارجي تمركز دارد. آيا اين روش تامين منابع مالي تحقق‌پذير است؟

اهدافي كه در برنامه‌هاي توسعه مدنظر قرار مي‌گيرد بيشتر آرمان و ايده‌آل است. البته براي رسيدن به جايگاه معقول، هدف‌گذاري در اين خصوص ضرورت دارد. بر همين اساس تجربه برنامه‌ريزي‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين هدف قابل دستيابي نيست و اين رقم رشد پيش‌بيني‌شده چندان تحقق‌پذير نخواهد بود. در همين حال، تمركز بر سرمايه‌گذاري خارجي در دوره‌هاي سه تا چهار ساله آنچنان چشمگير نخواهد بود كه اين ميزان رشد اقتصادي را تامين كند. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند به تنهايي اين رشد را ايجاد كند و دستيابي به اين رقم بعيد به نظر مي‌رسد.

رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير بيشتر ناشي از چه عاملي بوده است؟ آيا اين ميزان رشد نقدينگي به دليل سياست‌هاي پولي بانك مركزي است؟

بر خلاف نظر برخي كارشناسان اقتصادي كه تصوير اشتباهي از رشد نقدينگي دارند، به‌نظر من معيار مناسبي از رشد نقدينگي وجود ندارد. پايه پولي در سال‌هاي اخير رشد نكرده است. به اين دليل كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي اصلا انبساطي نبوده است كه منجر افزايش نقدينگي شود. دليل رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير بيشتر به سود سپرده‌هاي غيرديداري مردم برمي‌گردد تا سياست‌هاي پولي بانك مركزي.

 حدود يك‌ششم از رشد نقدينگي فعلي ناشي از همين عامل است. وقتي سپرده‌هاي غيرديداري به دليل تعلق گرفتن سود به صورت خودكار 20 رصد رشد مي‌كنند، به تبع آن نقدينگي هم رشد خواهد كرد بدون اينكه تحت تاثير سياست‌هاي پولي بانك مركزي باشد. در همين حال، رشد پايه است كه مسووليت آن بر عهده بانك مركزي است. البته پايه پولي در سال‌هاي اخير رشد چنداني نداشته چرا كه رويه بانك مركزي به صورت انقباضي بوده است.

اگر دولت موفق شود، نرخ سود را كاهش دهد، مي‌توانيم انتظار تحريك تقاضا را داشته باشيم اما اگر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا نكند، در اين صورت بانك مركزي مجبور است به سياست‌هاي انبساطي روي بياورد. به‌طور معمول نرخ سود بايد از نرخ تورم بيشتر باشد. اگر نرخ بازدهي حقيقي اقتصادي ضعيف است اين فاصله خود به خود كم مي‌شود. بنابراين در بلندمدت انتظار داريم نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد اما اين فاصله كه هم‌اكنون بين نرخ سود سپرده و نرخ تورم وجود دارد، به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست و نمي‌تواند تصوير قابل قبولي از اقتصاد كشور ارائه كند.

 نویسنده:
انتقاد از تبليغات منفي واگذاري‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/2/14
انتقاد از تبليغات منفي واگذاري‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تبليغات منفي درباره واگذاري شركت‌هاي دولتي موجب شكل‌گيري برخي تصورات منفي در جامعه در زمينه اجراي سياست خصوصي‌سازي شده است.

به گزارش «ايلنا» از روابط عمومي سازمان خصوصي‌سازي، «علي طيب نيا» در نشست امروز هيات واگذاري شرايط عمومي بازار سرمايه را در توفيق واگذاري‌ها «موثر» دانست. وي گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، شركت‌هاي گروه يك واگذاري‌ها بايد تا پايان سال 1389 و شركت‌هاي گروه دو واگذاري‌ها بايد تا پايان سال 1393 واگذار مي‌شدند. بر اساس اين گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، دولت مجاز و مكلف است تا 100درصد سهام شركت‌هاي «گروه يك» را تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي يعني سال 1388 به بخش خصوصي واگذار كند اما در تبصره 2 ماده 3 اين فصل به تمديد اين زمان البته با تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين اشاره شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «تصويب فهرست واگذاري‌ها، برنامه مشخصي براي دولت در اين زمينه تدوين مي‌كند.» طيب نيا تاكيد كرد امكان تعويق واگذاري شركت‌هاي گروه يك و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: «لغو واگذاري شركت‌هاي مشمول منوط به انتقال شركت‌ها از گروه‌هاي 1 و 2 به گروه 3 واگذاري‌هاست كه به قانون و نظر مساعد وزير اقتصاد نياز دارد.»وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «در سال 1393 بالغ بر 87درصد واگذاري‌ها و در سال 1394 بالغ بر 100درصد واگذاري‌هاي دولت به بخش خصوصي يا واقعي بوده است.»به گفته وي، تاكيد شعار «اقتصادي مقاومتي؛ اقدام و عمل» براي امسال، پايان واگذاري‌ها و سپردن امور به بخش خصوصي واقعي است. نشست هيات واگذاري صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد و در آن، قيمت پايه و شرايط واگذاري 51درصد سهام شركت آلوميناي ايران و انحلال شركت گسترش مواد پيشرفته بررسي و تصويب شد. همچنين در اين نشست گزارش آسيب‌شناسي شركت‌هاي عرضه شده در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و گزارش بازرسي ويژه 6ماهه نخست سال 1394 از سوي رييس كل سازمان خصوصي‌سازي ارائه شد. بر اساس اين گزارش، بخشي از فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري گروه 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1395 نيز در اين جلسه به تصويب رسيد.نویسنده:
مجلس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 3 : 1395/2/14
مجلس


اختصاص يك‌درصد اعتبارات هزينه‌اي به صدا و سيما

نمايندگان مجلس دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كردند يك درصد اعتبارات هزينه‌يي خود را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني كنند. به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز گذشته پارلمان، رسيدگي به لايحه دايمي شدن برخي احكام قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران را ادامه دادند و مواد الحاقي مربوط اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، هر گونه واردات تجاري، ذخيره‌سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد بيولوژيك، طبيعي و سنتي، مكمل‌هاي تغذيه‌يي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند، ثبت نشده باشد، جرم محسوب مي‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد مي‌شود. مسووليت اجراي اين ماده در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است. بر اساس اين مصوبه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلف شدند يك درصد اعتبارات هزينه‌يي خود به استثناي فصول (1)، (4) و (6) را طي قراداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني كنند.ماليات با نرخ صفر جايگزين معافيت‌هاي قانوني شد

نمايندگان مجلس براي هدفمندسازي معافيت‌ها و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي را موظف كردند، ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني كند.

بنا بر اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روزگذشته پارلمان رسيدگي به لايحه دايمي شدن برخي احكام قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران را ادامه دادند و مواد الحاقي 16 و 17 اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.  به موجب مصوبه مجلس، براي هدفمندسازي معافيت‌ها و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني كند و موارد آن را در رديف‌هاي جمعي- خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج كند.  

همچنين در ماده الحاقي 17 اين لايحه مقرر شد هر گونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري‌ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تامين آن در بودجه عمومي سنواتي است. در غير اين‌صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

 نویسنده:

  اخبار Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  4
  هميب ri.repapswenlodaat@hemibknab
  بانك 66420769 با همزمان دالر قيمت افزايش سكه
  نرخ
  ثبات دالر امپراتوري شكست شدن قانوني به كارشناسان
  واكنش با را امريكا دالر يك دوشنبه روز سكه ارز
  صرافان ريال 568 43هزار كشنبه روز به نسبت افزايش ريال 71
  تغيير بدون را جديد طرح آزادي بهار طالي سكه قطعه هر
  و يورو يك كردند. دادوستد ريال زار 460 01ميليون
  قيمت يكند نم دوا مبادالت در اختالل از دردي دالر
  حذف 93هزار قيمت، افزايش ريال 176 با تهران آزاد بازار
  در نسبت كاهش ريال 50 با نيز انگليس پوند هر ريال 513
  صرافان شد. مبادله 037ريال 05هزار يكشنبه روز
  به كه نيست اساسي مشكل تجاري المللي بين نظام شمشيري|
  در احسان بيمه بانك
  گروه با را قديم طرح آزادي بهار تمام طالي سكه قطعه
  يك حذف از متر مه باشيم. آن درمان دنبال به
  بخواهيم هاي پيمان از استفاده سرانجام مجلس، مصوبه با 01ميليون شنبه، يك روز به نسبت قيمت افت ريال هزار 10
  رابطه احياي المللي بين تجارت به بازگشت
  دالر، مبادالت از دالر حذف ايران تجاري مبادالت در
  پولي سكه نيم همچنين كردند. ارزشگذاري ريال 074هزار
  و هاي بان همكاري جهاني تجارت با ايران هاي
  بان 15 از بعد دالر قدرت حذف قانون شد خواهد
  اجرا 004هزار 5ميليون افت ريال هزار 20 با آزادي بهار
  طالي است. جهان هاي بان زاريها كارگ با
  ايران سرانجام مختلف، كشورهاي در آن طرح تجربه
  سال قيمت، كاهش ريال هزار 10 با نيز سكه ربع قطعه هر
  ريال باشد كه شكلي هر به ايران نفت فروش افزود:
  وي برنامه الهاي طول در كه است قرار رسيده ايران
  به يك سكه قطعه هر شد. فروخته ريال 029هزار
  2ميليون كنيم، دريافت كه ارزي هر با ما غيرنفتي صادرات
  و شود. اجرايي
  ششم يك ريال ميليون كاهش، ريال هزار 20 با طال
  گرمي و... ايرباس خريد اروپا، با مبادله براي كه داريم
  نياز مركزي بانك مجلس نمايندگان «تعادل» گزارش
  به يك افزايش، ريال 600 4هزار با نيز عيار 18 طالي
  گرم ديگر ارز يا بودن دالري موضوع دهيم انجام
  اقداماتي خارجه امور وزارت هماهنگي با تا كردند مكلف
  را اونس هر نرخ شد. دادوستد ريال 700 27هزار
  ميليون برخوردار زيادي اهميت از مبادالت، گونه اي
  براي نيرو، دارايي، اقتصادي امور هاي وزارتخان
  همكاري هزار يك افزايش 8.8دالر با نيز جهاني بازارهاي در
  طال با ايران مبادالت قراردادها ارتباط مهم
  نيست. عمده كشورهاي با تجارت، معدن صنعت، شد.
  نفت، اعالم
  2.203دالر مبادله وسيله نه است جهان هاي شركت
  كشورها دوجانبه پولي پيمان انعقاد زمينه ايران، تجاري
  طرف پراكنده هاي بحث ينگونه يكنيم. پرداخت كه
  ارزي از استفاده براي را شرايط آورد فراهم را چندجانبه
  يا كارمزد نظام در اساسي تحول حل ما از مشكلي دالر، حذف مانند يي حاشيه كند. هموار ملي هاي
  پول يكند.
  نم در تجاري، مبادالت از دالر حذف موضوع
  اگرچه بانكي الكترونيك
  خدمات شكل اين به توسعه هاي برنام اين داد: ادامه
  وي اقتصادي مسووالن توجه مورد بارها گذشته، دهه
  سه اينكه بيان با مركزي بانك پرداخت هاي ام نظ اداره
  مدير برنامه كه نطور هما يكند نم حل را
  دردي اين 5831نيز سال در گرفته قرار كشور سياسي
  و از پوزها تراكنش هزينه مركزي بانك مصوبه با هماكنون حل را ايران اقتصاد مشكال نتوانست قبلي
  توسعه مالي بحران از متاثر دالر ارزش كاهش خاطر به
  موضوع يشود، دريافت شده، منتقل آن حساب به پول كه
  بانكي پولي پيمان كه رويكرد اين با نيز ششم برنامه
  كند، ودارايي اقتصاد وزارت كار دستور در امريكا،
  جهان كسب هاي مدل المللي بين پرداخت هاي شبكه اما
  گفت: كند، سقوط دالر امپراتوري باشيم داشته
  غيردالري اتفاقات دليل به اما گرفت قرار ديژاد احم دولت
  در در محمدبيگي داود كرد. خواهد تغيير كارمزدي كار
  و كرد. نخواهد حل را
  مشكلي در الزم اريهاي همك ها زيرساخ نبود
  بعدي اعمال براي ها بان برخي اقدام به بااشاره فارس با تو وگ
  گف سوييفت مشكالت هنوز وقتي كرد: تصريح
  وي نشد فراهم دالر حذف امكان عمال المللي، بين
  فضاي اظهار فروش هاي نه پايا شبكه كنشهاي ترا در
  محدوديت حل را دنيا هاي بان از بسياري با دالري مبادالت
  و يورو معامالت به نسبت كارشناسان برخي حتي
  و هزينه گرفت تصميم گذشته سال مركزي بانك
  داشت: تا شود حل موجود مشكالت ابتدا بايد پس هيم
  نكرد برابر در يورو ارزش كاهش از حاصل زيان دالر
  حذف (بانكي پذيرنده بانك از فروش ههاي پايان طريق از
  تراكنش زاريها كارگ باشيم داشته را ارزي مبادالت
  هرگونه داشتند. انتقاد
  دالر افزود: وي شود. دريافت شود) واريز آن حساب به پول
  كه كنيم روان سهل را تجاري مبادالت يابد
  افزايش توليد امريكا، در اقتصادي رونق خاطر به نيز
  اكنون آن خريد هاي تراكنش در كه بود اين تصميم اصلي
  دليل چگونه بايد پولي هاي پيمان كه كنيم فكر اين به
  بعد ارزش تقويت نتيجه در متحده اياالت در شيل
  نفت هزينه برد مي تراكنش اين از را انتفاع بيشترين كه
  بانكي با مبادالت تجارت توليد در اقتصاد وقتي
  باشد. بسياري كه معتقدند حبنظران صا از بسياري
  دالر، بازار در حضور تجارت افزايش دنبال ايم داده را جهاني تجارت سازمان در عضويت درخواست ما كه شرايطي در تراكنش اين هزينه تصميم اين از قبل تا زيرا بپردازد
  را اين بايد ابتدا است مواجه لشهايي چا ها غه
  دغد حذف امكان يشود انجام دالر با جهاني
  مبادالت شرايط آن در زيرا كنيم. ديگر ارزهاي به محدود را خود كنيم عمل دالر حذف روش به توانيم نمي ديگر هستيم،
  جهاني وي، گفته به يكرد. پرداخت كارت صادركننده بانك
  را هاي پيمان دالر حذف به بعد شود حل ها
  چالش نيست فراهم امريكا دالر ارزش تقويت خاطر به
  آن در زيرا نيستند امريكا دالر حضور بدون جهاني تجارت در همكاري به حاضر و... ها شركت ها، بانك كشورها، از
  بسياري المللي بين هاي استاندار با انطباق ايجاد هدف با تصميم
  اين كنيم. فكر جديد
  پولي تمايلي يشود، تقويت دالر كه زماني تا حداقل لذا
  و كنند. دالر جايگزين را سقوطي حال در ارز كنند ضرر دالر حذف با كه نيستند حاضر موسسات دالر، تقويت
  شرايط اعمال گفت: مركزي بانك پرداخت هاي ام نظ اداره مدير
  بود. ندارد. وجود جهاني تجارت سيستم در دالر حذف
  به اقتصاد شدن بزرگ فكر به اگر نميكند حل ايران جارت از را مشكلي غيردالري هاي پيمان كه گفت بايد اساس
  براين صورت به كارت هر هاي تراكن تعداد در
  محدوديت دالر جاي به پولي پيمان ايران كه شرايطي در گويند كارشناسان
  برخي كنيم پولي هاي پيمان اين به محدود را خود نبايد هستيم خود تجارت
  حجم ممكن اما ندارد مركزي بانك تصميم با ارتباطي
  مستقيم مبادالت تاريخ در نوين روشي پولي هاي ان
  پيم هاي شركت ها نك با با خود روابط توسعه دنبال
  به مشكالت ابتدا بايد پس ايم نكرده حل را دنيا هاي بانك از بسياري با دالري مبادالت سوييفت مشكالت هنوز وقتي باشد.
  داشته مستقيم غير ارتباط
  است تجارت طرفين، بين توافق براساس كه است
  تجاري تجارت سازمان در عضويت درخواست است
  جهان روان سهل را تجاري مبادالت يابد افزايش ها كارگزاري باشيم داشته را ارزي مبادالت گونه هر تا شود حل
  موجود عبارتي به يشود انجام محلي هاي پول از استفاده
  با حذف خواستار همزمان يتوانيم نم داده، را
  جهاني دغدغهها با الت مباد تجارت توليد در اقتصاد وقتي باشد. چگونه بايد پولي هاي پيمان كه كنيم فكر اين به بعد
  كنيم يورو دالر مانند واسط پول از استفاده جاي به
  ديگر توسعه موضوع اين باشيم خود مبادالت از كنيم
  دالر فكر جديد پولي هاي پيمان دالر حذف به بعد شود حل ها چالش اين بايد ابتدا است مواجه هايي
  چالش خودكار سامانه از رونمايي گرفته قرار مبادله مورد مقصد مبدا كشورهاي
  پول زيرا كرد. خواهد مواجه مشكل با را ايران
  مبادالت بود. نخواهد تجاري واسطه دالر ديگر انصار شهروندي كارت
  فروش المللي بين هاي نك با موسسات مالحظات خاطر
  به ركود حال در هند اروپا مانند اقتصادي وزهاي قبال نيست پيچيده موضوع اين گفت: وي حاشيه به عمال دالر حذف موضوع ديگر، بار
  كشور، باوجود اخير الهاي در كه است درحالي
  اين از متاثر كه ارزي انهاي پيم در مختلف كشورهاي
  و اين هستند، و... روپيه يورو، حوزه مشكالت نسبي كامل هطور آينده در بخواهد اينكه اما شده اجرايي زيان از جلوگيري براي المللي بين موسسات
  رفته فروتن، اتفاق به انصار بانك مديرعامل
  دكترابراهيمي بخش، ترين مهم در كه ايران عليه ها يم تحر
  تشديد جمله از ارزها ساير برابر در امريكا دالر قدرت
  افزايش يدهد. نم جواب سياست بررسي نيازمند شود، حذف كامل هطور دالر اجرايي نيستند. دالر حذف به حاضر
  خود ممقام قائ رضازاده، چمك خالقي، ديمدني، سعي
  مجاهدي، تحتتاثير شدت به را خارجي بانكي تعامالت
  سيستم سر بر مختلفي هاي چال بوده، اخير الهاي در
  يورو اقتصاد تر مهم مشكالت ها چالش به بااشاره وي موردنظر قانون متن به بايد لذا است. بيشتر راهكارهاي ساير يورو ارزش همچنان كه شرايطي در
  زيرا الكترونيك سامانه شركت محل در بانك اين معاونان
  و دالري هاي اب حس شدن مسدود موجب داده
  قرار خاطر به دارد وجود ارزي اناي پيمه از دالر حذف
  راه در گفت: المللي بين هاي پرداخت نظام در ايران اقتصاد وزارت مركزي بانك اقدامات مجلس تها، شرك از بسياري ييابد، كاهش دالر برابر در
  ارزها مديران مديرعامل، با ديدار ضمن تا يافت حضور
  انصار تجارت در آنها از استفاده امكان عدم ايران
  يورويي نالمللي، بي تجارت از امريكا اقتصاد درصدي 25
  سهم كها بان از بسياري با دالري معامالت هنوز كه شرايطي ازجمله ايران تجارت با مرتبط نهادهاي ساير دارايي خود، زيان كاهش براي مالي موسسات
  كشورها شركت، اين مختلف هاي قسمت از بازديد
  كارشناسان هطور مركزي بانك شد، تجاري شركاي با
  فرامرزي است. مواجه اساسي چالش با دالر حذف
  موضوع زاريها كارگ از بسياري شود نم انجام وكشورها تجارت معدن صنعت، نفت، هاي وزارتخانه عملكرد ذخاير قراردادها ال معام كه هستند مند قه
  عال رونمايي را انصار شهروندي كارت فروش الكترونيكي
  سامانه هيچ با دوجانبه پولي پيمان امضاي براي
  جدي دهه يعني بعد به ميالدي 2000 هاي ال دوره
  در نيستند ما نكهاي با با همكاري به حاضر ها بانك داد. خواهند ارائه راهكاري چه كه كرد مراجعه و... كنند. حفظ دالر صورت به را خود
  ارزي دكترمدرسي يوتبليغات، بازارياب ادارهكل گزارش
  كند.به گذشته سال در اينكه تا بود نشده مذاكره وارد
  كشوري كاهش نتيجه در انها پيم اين سو، اين به ايران 1380
  خارج ايران دسترس از تجاري ارزي تبادالت از خيلي مبادالت حجم بخواهيم كه صورتي در افزود:
  نجمي بازديد اين در انصار الكترونيك سامانه شركت
  مديرعامل پولي هاي ان پيم به ورود براي مركزي بانك
  تحركات مختلف هاي بخ در هايي واكن بروز دالر
  ارزش باشيم اساسي اصلي مسائل حل فكر به بايد ما است، مانند كشور چند با محدود صورت به را خود تجاري ارزي مبادالت در تري مه موضوعات به شركت، اين دستاوردهاي ها ويژگي تشريح
  ضمن چند كه شد اعالم مذاكرات، انجام با ديشده جر
  ت به گرفت شكل آسيا شرق كشورهاي ويژه به
  جهان دالر حذف مانند مسائلي به محدود نبايد را خود موارد بسياري در باشيم داشته روسيه چين هند دارد
  وجود تاكيد با كرده اشاره انصار روندي ارت شه هاي
  مزي روسيه تركيه عراق، ايران بين دوجانبه پولي
  پيمان كشورهاي ارز اين ريزش روند ادامه با كه هي
  گوني مسائل بايد اول بلكه كنيم جديد پولي هاي پيمان توانيم بوديم، تحريم كه گذشته هاي سال مانند اين در ارزي اقتصادي كارشناس نجمي
  ابوذر مشابه هاي كارت به نسبت كارت اين نازل بسيار
  برقيمت است. شده
  بسته دستور در را مالي اقتصادي سازي اوم مق هآن»
  «آس در آينده در كنيم حل را خود تر مهم يتر جد يوان روپيه، روبل، مانند غيردالري ارزهاي برمبناي نظر به كه تعادل خبرنگار پرسش به پاسخ در
  زمينه داشته وجود كارت اين براي شارژ كانال تاكنون
  گفت: تها زيرساخ نبودن آماده به باتوجه حال اين
  با اجالسي برگزاري با 2000 سال در داده قرار
  كار امكان كه داشتيم بهتري شرايط فرصت كه صورتي درخواست ما كه شرايطي در اما كنيم عمل و... ليره در دالر، امپراتوري شكست دالر حذف آيا
  شما اينترنت، ،USSD بستر كارتخوان، دستگاه باجه،
  است: همين حتي پولي هاي پيمان اجراي براي كافي
  شرايط بررسي را رو پيش راهكارهاي تايلند، گماي چيان
  در ارزهاي ارزش تقويت قدرتمند پولي هاي ان پيم هدنبال ايم داده را جهاني تجارت سازمان در عضويت سر بر هايي چالش چه است عملي ايران با
  تجارت پيشخوان هاي دستگاه نصار نك با خودپرداز ههاي
  دستگا كرده اعالم مركزي بانك ارزي معاون كه موردي
  سه
  كردند. بپردازيم مسائل آن به باشيم، داشته را غيردالري ديگر هستيم، جهاني بازار در حضور تجارت افزايش را شرايط حدي تا انها پيم اين گفت: دارد، قرار آن راه فروش الكترونيكي سامانه وCashless همان يا نكانصار
  با مرحله به نتوانسته هنوز شده منعقد آن پيمان كه
  بود «طرح به كه را مهم مصوبه چندين اجالس
  اين كنيم. حذف يا دهيم كاهش را دالر سهم را خود كرده عمل دالر حذف روش به يوانيم نمت اما كند، تسهيل كشورها بين تجاري مبادالت
  براي يشود. كارت شارژ ظرفيت تكميل باعث شهروندي
  كارت لغو برجام شدن اجرايي با ديگر سويي از درآيد.
  اجرا مترين مه كه داشت بر در شد، معروف ماي»
  چيانگ تري مهم مسائل ديگر، عبارت به كرد: تاكيد وي كنيم. ديگر ارزهاي به محدود شود. فراهم آن هاي زيرساخ شرايط
  بايد كردند عنوان همواره را نگراني اين كارشناسان
  تحريه براي اعضا بين دوجانبه» پولي هاي ان «پيم امضاي
  آن داريم ايران تجاري ارزي تبادالت پولي سيستم در كها، بان كشورها، از بسياري شرايط آن در زيرا توسعه بانك عضو ايران كه آنجا از افزود:
  وي دسترسي بانكي هاي تحريم لغو است ممكن
  كه اساس براين بود. مالي هاي ران بح تكرار از
  جلوگيري اول مساله دالر، حذف بپردازيم آنها به بايد ابتدا كه بدون جهاني تجارت در همكاري به حاضر و... تها شرك توانند مي بانك اين اعضاي مجموعه است،
  آسيايي اقتصادي واحدهاي به منابع ورود پيگيري براي انگيزه كاهش موجب دالر به انتر
  آس بانك بين 2001 دسامبر در پولي پيمان
  نخستين را دردي نيست ما مبادالت ارزي پرداخت نظام دالر، تقويت شرايط در زيرا نيستند امريكا دالر حضور صندوق با موازي صورت به داده تشكيل فكر سمي
  اتاق هاي داراي كاهش
  با باشد محلي پول از استفاده پولي هاي پيما
  جدي ماي» «چيانگ طرح قالب در تايلند چين
  مركزي بحران كه پيش سال 10 افزود: وي كرد. نخواهد دوا ارز كرده ضرر دالر حذف با نيستند حاضر موسسات سلطه كنند فعاليت جهاني بانك پول المللي
  بين تحريم در همچنان دالري مبادالت حال هر در
  چراكه آن آسه كشورهاي تمام 2003 سال تا شد
  امضا ارزش كاهش حال در دالر بود حاكم جهان در مالي كنند. دالر جايگزين را سقوطي حال در اين خروجي هتدريج كه زماني تا دهند كاهش را
  دالر سمي دارايي را معوق مطالبات ملت، بانك
  مديرعامل بود خواهد تجاري مبادالت در چالشي خود
  مانده تعداد امروز به تا كردند هضا ام دوب دو را پيمان
  اين جايگزين دنبال به جهان هاي شركت كشورها بود هاي ان پيم كه گفت بايد اساس اين بر داد: ادامه وي نتيجه به آيا كه شويم متوجه ببينيم را
  تشكيالت زمينه در شده جام ان هاي تالش با گفت: دانست ها نك
  با ملي پول پولي هاي پيمان گيري بهكا با يتوان
  كه بيش به جهان كشورهاي بين منعقده پولي هاي
  پيمان موضوع اين بودند، دالر جاي به ديگر ارزهاي كردن اگر كند نم حل ايران تجارت از را مشكلي غيردالري خير؟ يا رسد
  م اقتصادي واحدهاي به جديد منابع اميدواريم معوقات
  كاهش بر مبادالت تحريم اثرگذاري شدت از مبادالت اين
  در پيمان 30 بر بالغ با چين كه رسد مورد 50
  از نظام براي متري مه مسائل كه امروز اما بود. توجه قابل هستيم خود تجارت حجم اقتصاد شدن بزرگ فكر به مواقع خيلي در دالر، حذف موضوع داد: ادامه
  وي بيست برگزاري آستانه در رستگار علي شود. پرداخت
  كشور كاست. دالر
  پايه ديگر از نيز روسيه كره ژاپن، دارد قرار صدر
  در كار دستور در موضوع اين است، مطرح بينالمللي كنيم. پولي هاي پيما اين به محدود را خود نبايد به چين هند مانند كشورهايي با ايران توافق
  براساس اينكه، بابيان ارزي پولي هاي ست سيا همايش ششمين
  و اين اجرايي ننامه آيي تا شده موظف مركزي
  بانك هستند. پولي هاي پيمان
  سردمداران نيست. جهان كشورهاي دالر حذف شكست به بااشاره ارزي كارشناس اين ايران نفتي طلب پايه بر دالر حذف با رسيده
  نتيجه غيرجاري مطالبات بانكي نظام امروز مشكالت از
  يكي قانون اين ابالغ از پس 6ماه مدت ظرف راحداكثر
  ماده هاي ران بح از بعد دالر ارزش تقويت دنبال به
  اما مبادالت براي يتر اساس حل راه دنبال به بايد ما ارزش كاهش علت به قبل هاي ال در يورو جايگزيني هند روپيه يا چين يوان مبادله مبناي چين، هند
  از درگير را ها نك با مولد منابع مطالبات اين كه هاست
  بانك هر را آن عملكرد برساند وزيران هيات تصويب
  به توليد افزايش اخير، سال در خصوص به جهان
  مالي حذف زيرا باشيم. خود تجاري ارزي هاي پرداخ امريكا اقتصاد كه شرايطي در گفت: دالر، برابر در يورو ارز برمبناي كشورها اين با ما كااليي مبادالت
  بوده امر اين افزود: است، شده آنها سودآوري كاهش موجب
  و كند. ارائه مجلس به بار يك ماه
  6 اين بانكي مالي هاي ران بح حل امريكا در شيل
  نفت دالر وجود يند نمك حل ما اقتصاد از دردي دالر، ارزها ساير است دالر ارزش تقويت رونق حال در است. بوده
  غيردالري تسهيالت پرداخت براي اعتباري تنگناي در را بانكي
  شبكه بيست در نرو ازاي يدهد قرار توليدي واحدهاي
  به اين به ارزي پولي هاي سياست ساالنه همايش
  ششمين يافت؛ تحقق قبل سال به نسبت درصدي 22.2 رشد 94 سال در تومان ميليارد هزار 417 پرداخت
  با بتوانند كا بانه تمام اگر گفت: وي شد. خواهد پرداخته
  امر را شده قفل منابع دهند كاهش را خود معوق
  مطالبات بانكها تسهيالت توماني ميليارد هزار 76 افزايش واحدهاي بازگردانند كشور اقتصادي چرخه به
  دوباره به مناسبي كمك گرفته رونق كشور در توليدي
  كوچك شود. پرداخت اقتصادي مختلف هاي بخ گردش در شمشيري|
  سرمايه محسن بيمه بانك
  گروه يشود. كشور سطح در اشتغال توليد
  افزايش كاالي خريد براي تومان ميليارد 73هزار از بيش ديگر، سوي
  از توسط توماني ميليارد هزار 380 تسهيالت برنامه اعالم وجود
  ب 25 مسكن خريد براي تومان ميليارد 91زار از بيش
  شخصي، دهي تسهيالت عملكرد 94 سال ابتداي در كشور هاي
  بان اقتصادي واحدهاي نياز مورد امور ساير براي تومان ميليارد
  هزار از بيش تومان ميليارد 73زار كه يدهد نشان كشور هاي نك
  با بانك ترين بزرگ رييس شد. پرداخت
  تسهيالت پرداخت تسهيالت اقتصاد مختلف هاي بخش به شده اعالم ملي
  برنامه بانك ميهمان جنوبي
  كره تمام در گردش در سرمايه قالب در پرداختي تسهيالت
  سهم 67هزار تسهيالت، تومان ميليارد 714هزار با كشور كهاي بان
  شده 3.4362هزار مبلغ 1394 سال ماهه 12 طي اقتصادي هاي بخش تسهيالت اقتصادي هاي بخش به 93 سال از بيش تومان
  ميليارد ايران، به جنوبي كره رييسجمهور سفر با
  همزمان كه است پرداختي تسهيالت كل درصد 63.1 معادل ريال
  ميليارد اند. رده
  پرداخت ترين بزرگ KEB Hana بانك رييس جو يانگ
  هام ريال ميليارد هزار 563.5 مبلغ 1393 سال ماهه 12 با مقايسه
  در يدهد نشان مركزي بانك گزارش «تعادل»، گزارش
  به مديرعامل همتي عبدالناصر دكتر با جنوبي كره
  بانك تسهيالت سهم همچنين است. داشته افزايش درصد 27.2
  معادل به 1394 سال ماهه 12 طي ها بانك پرداختي تسهيال
  كه بانك اين مركزي ساختمان در ايران ملي
  بانك معدن صنعت بخش گردش در سرمايه تامين بابت
  پرداختي است ريال ميليارد 2.3714هزار مبلغ اقتصادي مختلف هاي بخش بانك رييس ديدار اين در كرد. گفتوگو
  ديدار بوده ريال ميليارد زار 1002.8 معادل 1394 سال ماهه 12
  در ميليارد هزار 759.1 مبلغ 1393 سال ماهه 12 با مقايسه در
  كه براي كره جمهوري برنامه به اشاره با KEB Hana يافته تخصيص منابع از درصد 38.1 تخصيص از حاكي كه
  است مبلغ 1394 سال ماهه 11 به نسبت 2.22درصد) (معادل
  ريال تمايل ايران با تجاري روابط گسترش گذاري
  سرمايه 3.4362هزار (مبلغ اقتصادي هاي بخ تمام درگردش سرمايه
  به است. داشته افزايش 8.91درصد) (معادل ريال ميليارد
  8.096هزار مشترك بانكي خدمات انجام جهت خود متبوع
  بانك بانكي سيستم در عظيم تسهيالت اين از كه است اين واقعيت اما سهم با تومان ميليارد هزار 57 از بيش رقم با بازرگاني
  بخش است. ريال)
  ميليارد تسهيالت درصد 84.4 يا تومان 551ميليارد 253هزار
  معادل دكتر ديدار اين در كرد. اعالم را ايران ملي بانك
  با ايجاد براي كمي سهم است، كشور نقدينگي 24درصد حدود كه دريافت سوم جايگاه در ها نك با تسهيالت كل از درصد 13.6
  تسهيالت جذب در را سهم بيشترين همچنان خدمات
  بخش شده هزينه ... تعمير خريد گردش، در سرمايه امور كدر انا
  هب دو مذاكرات در كه توافقاتي حجم به اشاره با
  همتي براي تسهيالت بيشتر شود مي هزينه اشتغالزا امور تعمير توسعه يي توسع امور براي را درصد تنها رقم اين از داشته قرار
  تسهيالت كرده دريافت تسهيالت تومان ميليارد 061هزار به نزديك
  داشته توسعه ايجاد مانند توسعي امور براي آن درصد 15.6 تنها
  است فعال با كرد اميدواري ابراز است، جريان در
  دولت يشود. صرف ها اه بنگ فعاليت توليد حفظ روزمره امور است. كرده هزينه گردش در سرمايه براي را درصد 70 از بيش
  و آن 61درصد بوده كا بانه الت تسهي كل 3.83درصد معادل
  كه براي تسهيالت درصد 63.1 همچنان است شده صرف
  واحدها مركزي شعب طريق از بانك دو كارگزاري روابط
  شدن جاري، مسير تداوم در بايد همچنان كه داده تذكر مركزي بانك 34هزار از بيش رقم با ساختمان مسكن بخش چهارم، رتبه
  در گردش در سرمايه براي درصد 56 از بيش يي توسع امور
  براي است. يافته اختصاص گردش در
  سرمايه بانكي خدمات بانك دو هر دوبي آلمان شعب نيز
  و همواره گرفت نظر در نيز را تورم كنترل به مربوط مالحظات قرار ها بان تسهيالت كل از درصدي 10.3 سهم تومان
  ميليارد است. شده
  صرف دو مالي تجاري روابط گسترش براي نياز
  مورد كل تقاضاي فشار از ناشي تورمي پتانسيل گرفتن قدرت مراقب را درصد 24 از بيش گردش، در سرمايه براي را درصد 20 كه
  دارد تومان ميليارد 221زار رقم با معدن صنعت بخش دوم رتبه
  در اي توسع امور براي درصد 15.6 به اشاره با نيز جو يانگ هام شود. فراهم
  كشور خلق توان افزايش به است ضروري اساس اين بر بود. نيز اقتصاد در به نزديك مسكن خريد براي را درصد 37 هيي توسع امور
  براي آن 31درصد بوده تسهيالت كل 2.92درصد معادل كه دارد
  قرار امور كه توسعه ايجاد براي تسهيالت ارقام اساس،
  براين براي كشور اين اقتصادي مختلف هاي بخش
  برنامه نكها، با سرمايه كفايت بهبود سرمايه افزايش طريق از ها نك با پول است. كرده هزينه مسكن تعمير براي را درصد 11
  گردش در سرمايه براي درصد 82 از بيش يي توسع امور
  براي تومان 861ميليارد 56هزار معادل يشود، محسوب يي
  توسعه اظهار ايران با اقتصادي روابط توسعه گذاري سرمايه صحيح مسير به آنها بازگرداندن غيرجاري تسهيالت كاهش كشاورزي بخش نيز اقتصادي هاي بخش آخر پنجم رتبه
  در است. شده
  هزينه از بيش است بوده كها بان تسهيالت كل درصد 15.6 معادل
  و هر كشور اين رييسجمهور سفر از بعد كرد
  اميدواري سرمايه تامين در ها نك با وري بهره افزايش نكها، با اعتباردهي به نزديك كه دارد قرار تومان ميليارد زار 35 ه از بيش جذب
  با بخش در پرداختي تسهيال ريال 5.9121هزارميليارد
  از 32هزار از بيش جديد، واحدهاي ايجاد براي تومان ميليارد 24زار
  ه شود. عملياتي تقويت بانك دو روابط سريعتر چه كها بان دارايي بر مضاعف فشارهاي از پرهيز توليدي، گردش در سرمايه براي را درصد 68 به نزديك اي، توسع امور براي را درصد 25
  ميليارد هزار 1002.8 (مبلغ آن 2.28درصد معادل معدن،
  صنعت تومان ميليارد 7زار از بيش واحدها توسعه براي تومان
  ميليارد 284 داشتن با KEB Hana بانك يشود، يادآور يك عنوان به سرمايه بازار سمت به توليدي هاي بنگا ترغيب است. كرده هزينه گردش،
  در موضوع اين است. شده پرداخت گردش در سرمايه تامين براي
  ريال) است. شده پرداخت تعميرات
  براي كه است جنوبي كره بانك ترين زرگ دارايي دالر
  ميليارد يي ژه وي توجه (ايجادي) اقتصادي رحهاي مالي درتامين مهم زار اب در كها بان اقتصادي هاي اه بنگ دغدغه اگرچه اساس،
  براين توسط بخش اين براي منابع تامين به دهي اولويت توجه
  بيانگر موجب درصدي، 22.2 رشد 49با سال در نكها با دهي
  تسهيالت 2015 سپتامبر BEKدر Hana بانك دو ادغام
  از كرد. بوده، جاري هاي هزين گردش در سرمايه تامين 49يشتر
  سال است. 1394 سال در كها
  بان تامين براي تسهيال تومان ميليارد هزار 263 از بيش كه
  شد است. گرفته
  شكل تعادل سپهوند
  عكس:حجت تعادل سپهوند عكس:حجت
حذف دلار دردي از اختلال در مبادلات دوا نمي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/2/14
حذف دلار دردي از اختلال در مبادلات دوا نمي‌كند
واكنش كارشناسان به قانوني شدن شكست امپراتوري دلار


گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|

 با مصوبه مجلس، سرانجام استفاده از پيمان‌هاي پولي در مبادلات تجاري ايران و حذف دلار از مبادلات اجرا خواهد شد و قانون حذف قدرت دلار بعد از 15 سال تجربه و طرح آن در كشورهاي مختلف، سرانجام به ايران رسيده و قرار است كه در طول سال‌هاي برنامه ششم اجرايي شود.

به گزارش «تعادل» نمايندگان مجلس بانك مركزي را مكلف كردند تا با هماهنگي وزارت امور خارجه و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، با كشورهاي عمده طرف تجاري ايران، زمينه انعقاد پيمان پولي دوجانبه يا چندجانبه را فراهم آورد و شرايط را براي استفاده از پول‌هاي ملي هموار كند.

اگرچه موضوع حذف دلار از مبادلات تجاري، در سه دهه گذشته، بارها مورد توجه مسوولان اقتصادي و سياسي كشور قرار گرفته و در سال 1385نيز اين موضوع به خاطر كاهش ارزش دلار متاثر از بحران مالي جهان و امريكا، در دستور كار وزارت اقتصاد ودارايي در دولت احمدي‌نژاد قرار گرفت اما به دليل اتفاقات بعدي و نبود زيرساخت‌ها و همكاري‌هاي لازم در فضاي بين‌المللي، عملا امكان حذف دلار فراهم نشد و حتي برخي كارشناسان نسبت به معاملات يورو و حذف دلار و زيان حاصل از كاهش ارزش يورو در برابر دلار انتقاد داشتند.

اكنون نيز به خاطر رونق اقتصادي در امريكا، توليد نفت شيل در ايالات متحده و در نتيجه تقويت ارزش دلار، بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه بسياري مبادلات جهاني با دلار انجام مي‌شود و امكان حذف آن به خاطر تقويت ارزش دلار امريكا فراهم نيست و لذا حداقل تا زماني كه دلار تقويت مي‌شود، تمايلي به حذف دلار در سيستم تجارت جهاني وجود ندارد.

برخي كارشناسان مي‌گويند در شرايطي كه ايران به دنبال توسعه روابط خود با بانك‌ها و شركت‌هاي جهان است و درخواست عضويت در سازمان تجارت جهاني را داده، نمي‌توانيم همزمان خواستار حذف دلار از مبادلات خود باشيم و اين موضوع توسعه مبادلات ايران را با مشكل مواجه خواهد كرد. زيرا به خاطر ملاحظات موسسات و بانك‌هاي بين‌المللي و كشورهاي مختلف در پيمان‌هاي ارزي كه متاثر از افزايش قدرت دلار امريكا در برابر ساير ارزها از جمله يورو در سال‌هاي اخير بوده، چالش‌هاي مختلفي بر سر راه حذف دلار از پيمان‌هاي ارزي وجود دارد و به خاطر سهم 25درصدي اقتصاد امريكا از تجارت بين‌المللي، موضوع حذف دلار با چالش اساسي مواجه است.

در دوره سال‌هاي 2000 ميلادي به بعد يعني دهه 1380 ايران به اين سو، اين پيمان‌ها در نتيجه كاهش ارزش دلار و بروز واكنش‌هايي در بخش‌هاي مختلف جهان به ويژه كشورهاي شرق آسيا شكل گرفت به گونه‌يي كه با ادامه روند ريزش اين ارز كشورهاي «آسه‌آن» مقاوم‌سازي اقتصادي و مالي را در دستور كار قرار داده و در سال 2000 با برگزاري اجلاسي در چيانگ‌ماي تايلند، راهكارهاي پيش رو را بررسي كردند.

اين اجلاس چندين مصوبه مهم را كه به «طرح چيانگ ماي» معروف شد، در بر داشت كه مهم‌ترين آن امضاي «پيمان‌هاي پولي دوجانبه» بين اعضا براي جلوگيري از تكرار بحران‌هاي مالي بود. براين اساس نخستين پيمان پولي در دسامبر 2001 بين بانك مركزي چين و تايلند در قالب طرح «چيانگ ماي» امضا شد و تا سال 2003 تمام كشورهاي آسه‌آن اين پيمان را دوبه‌دو امضا كردند و تا به امروز تعداد پيمان‌هاي پولي منعقده بين كشورهاي جهان به بيش از 50 مورد مي‌رسد كه چين با بالغ بر 30 پيمان در صدر قرار دارد و ژاپن، كره و روسيه نيز از ديگر سردمداران پيمان‌هاي پولي هستند.

اما به دنبال تقويت ارزش دلار بعد از بحران‌هاي مالي جهان و به خصوص در 6 سال اخير، افزايش توليد نفت شيل در امريكا و حل بحران‌هاي مالي و بانكي اين كشور، بار ديگر، موضوع حذف دلار عملا به حاشيه رفته و موسسات بين‌المللي براي جلوگيري از زيان خود حاضر به حذف دلار نيستند.

زيرا در شرايطي كه همچنان ارزش يورو و ساير ارزها در برابر دلار كاهش مي‌يابد، بسياري از شركت‌ها، كشورها و موسسات مالي براي كاهش زيان خود، علاقه‌مند هستند كه معاملات و قراردادها و ذخاير ارزي خود را به صورت دلار حفظ كنند. موضوعات مهم‌تري در مبادلات ارزي

وجود دارد

ابوذر نجمي كارشناس اقتصادي و ارزي در اين زمينه در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل كه به نظر شما آيا حذف دلار و شكست امپراتوري دلار، در تجارت با ايران عملي است و چه چالش‌هايي بر سر راه‌آن قرار دارد، گفت: اين پيمان‌ها تا حدي شرايط را براي مبادلات تجاري بين كشورها تسهيل مي‌كند، اما بايد شرايط و زيرساخت‌هاي آن فراهم شود.

وي افزود: از آنجا كه ايران عضو بانك توسعه آسيايي است، مجموعه اعضاي اين بانك مي‌توانند اتاق فكر تشكيل داده و به صورت موازي با صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني فعاليت كنند و سلطه دلار را كاهش دهند تا زماني كه به‌تدريج خروجي اين تشكيلات را ببينيم و متوجه شويم كه آيا به نتيجه مي‌رسد يا خير؟

وي ادامه داد: موضوع حذف دلار، در خيلي مواقع براساس توافق ايران با كشورهايي مانند هند و چين به نتيجه رسيده و با حذف دلار و بر پايه طلب نفتي ايران از هند و چين، مبناي مبادله يوان چين يا روپيه هند بوده و مبادلات كالايي ما با اين كشورها برمبناي ارز غيردلاري بوده است.

وي گفت: اين موضوع پيچيده نيست و قبلا اجرايي شده اما اينكه بخواهد در آينده به‌طور كامل اجرايي و دلار به‌طور كامل حذف شود، نيازمند بررسي راهكارهاي بيشتر است. لذا بايد به متن قانون موردنظر مجلس و اقدامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي و ساير نهادهاي مرتبط با تجارت ايران ازجمله عملكرد وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و... مراجعه كرد كه چه راهكاري ارائه خواهند داد.

نجمي افزود: در صورتي كه بخواهيم حجم مبادلات تجاري خود را به صورت محدود با چند كشور مانند هند و چين و روسيه داشته باشيم در بسياري موارد مانند سال‌هاي گذشته كه تحريم بوديم، مي‌توانيم برمبناي ارزهاي غيردلاري مانند روبل، روپيه، يوان و ليره و... عمل كنيم اما در شرايطي كه ما درخواست عضويت در سازمان تجارت جهاني را داده‌ايم و به‌دنبال افزايش تجارت و حضور در بازار جهاني هستيم، ديگر نمي‌توانيم به روش حذف دلار عمل كرده و خود را محدود به ارزهاي ديگر كنيم.

 زيرا در آن شرايط بسياري از كشورها، بانك‌ها، شركت‌ها و... حاضر به همكاري در تجارت جهاني بدون حضور دلار امريكا نيستند زيرا در شرايط تقويت دلار، موسسات حاضر نيستند با حذف دلار ضرر كرده و ارز در حال سقوطي را جايگزين دلار كنند.

وي ادامه داد: بر اين اساس بايد گفت كه پيمان‌هاي غيردلاري مشكلي را از تجارت ايران حل نمي‌كند و اگر به فكر بزرگ شدن اقتصاد و حجم تجارت خود هستيم نبايد خود را محدود به اين پيمان‌هاي پولي كنيم.

اين كارشناس ارزي بااشاره به شكست حذف دلار و جايگزيني يورو در سال‌هاي قبل به علت كاهش ارزش يورو در برابر دلار، گفت: در شرايطي كه اقتصاد امريكا در حال رونق و تقويت ارزش دلار است و ساير ارزها و حوزه‌هاي اقتصادي مانند اروپا و هند در حال ركود نسبي و مشكلات حوزه يورو، روپيه و... هستند، اين سياست جواب نمي‌دهد.

وي بااشاره به چالش‌ها و مشكلات مهم‌تر اقتصاد ايران در نظام پرداخت‌هاي بين‌المللي گفت: در شرايطي كه هنوز معاملات دلاري با بسياري از بانك‌ها وكشورها انجام نمي‌شود و بسياري از كارگزاري‌ها و بانك‌ها حاضر به همكاري با بانك‌هاي ما نيستند و خيلي از تبادلات ارزي و تجاري از دسترس ايران خارج است، ما بايد به فكر حل مسائل اصلي و اساسي باشيم و خود را نبايد محدود به مسائلي مانند حذف دلار و پيمان‌هاي پولي جديد كنيم بلكه اول بايد مسائل جدي‌تر و مهم‌تر خود را حل كنيم و در آينده در صورتي كه فرصت و شرايط بهتري داشتيم كه امكان پيمان‌هاي پولي قدرتمند و تقويت ارزش ارزهاي غيردلاري را داشته باشيم، به آن مسائل بپردازيم و سهم دلار را كاهش دهيم يا حذف كنيم.

وي تاكيد كرد: به عبارت ديگر، مسائل مهم‌تري در سيستم پولي و تبادلات ارزي و تجاري ايران داريم كه ابتدا بايد به آنها بپردازيم و حذف دلار، مساله اول نظام پرداخت ارزي و مبادلات ما نيست و دردي را دوا نخواهد كرد. وي افزود: 10سال پيش كه بحران مالي در جهان حاكم بود و دلار در حال كاهش ارزش بود و كشورها و شركت‌هاي جهان به‌دنبال جايگزين كردن ارزهاي ديگر به جاي دلار بودند، اين موضوع قابل توجه بود. اما امروز كه مسائل مهم‌تري براي نظام بين‌المللي مطرح است، اين موضوع در دستور كار كشورهاي جهان نيست.

ما بايد به دنبال راه‌حل اساسي‌تر براي مبادلات و پرداخت‌هاي ارزي و تجاري خود باشيم. زيرا حذف دلار، دردي از اقتصاد ما حل نمي‌كند و وجود دلار در نظام بين‌المللي و تجاري مشكل اساسي نيست كه بخواهيم به دنبال درمان آن باشيم. مهم‌تر از حذف دلار، بازگشت به تجارت بين‌المللي و احياي رابطه بانك‌هاي ايران با تجارت جهاني و همكاري بانك‌هاي ايران با كارگزاري‌ها و بانك‌هاي جهان است.

وي افزود: فروش نفت ايران به هر شكلي كه باشد و صادرات غيرنفتي ما با هر ارزي كه دريافت كنيم، نياز داريم كه براي مبادله با اروپا، خريد ايرباس و... اقداماتي انجام دهيم و موضوع دلاري بودن يا ارز ديگر براي اين‌گونه مبادلات، از اهميت زيادي برخوردار نيست. مهم ارتباط و قراردادها و مبادلات ايران با كشورها و شركت‌هاي جهان است نه وسيله مبادله و ارزي كه پرداخت مي‌كنيم. اين‌گونه بحث‌هاي پراكنده و حاشيه‌يي مانند حذف دلار، مشكلي از ما حل

نمي‌كند.

وي ادامه داد: اين برنامه‌هاي توسعه به اين شكل دردي را حل نمي‌كند و همان‌طور كه 5برنامه توسعه قبلي نتوانست مشكلات اقتصاد ايران را حل كند، برنامه ششم نيز با اين رويكرد كه پيمان پولي غيردلاري داشته باشيم و امپراتوري دلار سقوط كند، مشكلي را حل نخواهد كرد.

وي تصريح كرد: وقتي هنوز مشكلات سوييفت و مبادلات دلاري با بسياري از بانك‌هاي دنيا را حل نكرده‌ايم پس بايد ابتدا مشكلات موجود حل شود تا هرگونه مبادلات ارزي را داشته باشيم و كارگزاري‌ها افزايش يابد و مبادلات تجاري را سهل و روان كنيم و بعد به اين فكر كنيم كه پيمان‌هاي پولي بايد چگونه باشد. وقتي اقتصاد در توليد و تجارت و مبادلات با دغدغه‌ها و چالش‌هايي مواجه است ابتدا بايد اين چالش‌ها حل شود و بعد به حذف دلار و پيمان‌هاي پولي جديد فكر كنيم. پيمان پولي به جاي دلار

پيمان‌هاي پولي روشي نوين در تاريخ مبادلات تجاري است كه براساس توافق بين طرفين، تجارت با استفاده از پول‌هاي محلي انجام مي‌شود به عبارتي ديگر به جاي استفاده از پول واسط مانند دلار و يورو پول كشورهاي مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و ديگر دلار واسطه تجاري نخواهد بود.

اين درحالي است كه در سال‌هاي اخير باوجود تشديد تحريم‌ها عليه ايران كه در مهم‌ترين بخش، سيستم تعاملات بانكي خارجي را به‌شدت تحت‌تاثير قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌هاي دلاري و يورويي ايران و عدم امكان استفاده از آنها در تجارت فرامرزي با شركاي تجاري شد، بانك مركزي به‌طور جدي براي امضاي پيمان پولي دوجانبه با هيچ كشوري وارد مذاكره نشده بود تا اينكه در سال گذشته تحركات بانك مركزي براي ورود به پيمان‌هاي پولي جدي‌تر شده و با انجام مذاكرات، اعلام شد كه چند پيمان پولي دوجانبه بين ايران و عراق، تركيه و روسيه بسته شده است.

با اين حال باتوجه به آماده نبودن زيرساخت‌ها و شرايط كافي براي اجراي پيمان‌هاي پولي حتي همين سه موردي كه معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرده بود كه پيمان آن منعقد شده هنوز نتوانسته به مرحله اجرا درآيد. از سويي ديگر با اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها كارشناسان اين نگراني را همواره عنوان كردند كه ممكن است لغو تحريم‌هاي بانكي و دسترسي آسان‌تر به دلار موجب كاهش انگيزه براي پيگيري جدي پيمان‌هاي پولي و استفاده از پول محلي باشد چراكه در هر حال مبادلات دلاري همچنان در تحريم مانده و خود چالشي در مبادلات تجاري خواهد بود كه مي‌توان با به‌كار‌گيري پيمان‌هاي پولي و پول ملي در اين مبادلات از شدت اثرگذاري تحريم مبادلات بر پايه دلار كاست.

بانك مركزي موظف شده تا آيين‌نامه اجرايي اين ماده راحداكثر ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران برساند و عملكرد آن را هر 6ماه يك‌بار به مجلس ارائه كند.

 نویسنده:
افزايش 76هزار ميليارد توماني تسهيلات بانك‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/2/14
افزايش 76هزار ميليارد توماني تسهيلات بانك‌ها
با پرداخت 417هزار ميليارد تومان در سال 94 و رشد 22.2درصدي نسبت به سال قبل تحقق يافت؛


گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

 با وجود اعلام برنامه تسهيلات 380هزار ميليارد توماني توسط بانك‌هاي كشور در ابتداي سال 94، عملكرد تسهيلات دهي بانك‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه 37هزار ميليارد تومان بيش از برنامه اعلام شده به بخش‌هاي مختلف اقتصاد تسهيلات پرداخت شده و بانك‌هاي كشور با 417هزار ميليارد تومان تسهيلات، 76هزار ميليارد تومان بيش از سال 93 به بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات پرداخت كرده‌اند.

به گزارش «تعادل»، گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 12 ماهه سال 1394 به بخش‌هاي مختلف اقتصادي مبلغ 4173.2هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 759.1هزار ميليارد ريال (معادل 22.2درصد) و نسبت به 11 ماهه سال 1394 مبلغ 690.8هزار ميليارد ريال (معادل 19.8درصد) افزايش داشته است.

معادل 352هزار و 155 ميليارد تومان يا 84.4درصد تسهيلات بانك‌ها در امور سرمايه در گردش، خريد و تعمير و ... هزينه شده است و تنها 15.6درصد آن براي امور توسعه‌يي مانند ايجاد و توسعه واحدها صرف شده است و همچنان 63.1درصد تسهيلات براي سرمايه در گردش اختصاص يافته است. 15.6درصد براي امور توسعه‌اي

براين اساس، ارقام تسهيلات براي ايجاد و توسعه كه امور توسعه‌يي محسوب مي‌شود، معادل 65هزار و 168 ميليارد تومان و معادل 15.6درصد كل تسهيلات بانك‌ها بوده است و بيش از 42هزار ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد، بيش از 23هزار ميليارد تومان براي توسعه واحدها و بيش از 7هزار ميليارد تومان براي تعميرات پرداخت شده است.

تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال 94 با رشد 22.2درصدي، موجب شد كه بيش از 263هزار ميليارد تومان تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شود.

از سوي ديگر، بيش از 37هزار ميليارد تومان براي خريد كالاي شخصي، بيش از 19هزار ميليارد تومان براي خريد مسكن و 25 هزار ميليارد تومان براي ساير امور مورد نياز واحدهاي اقتصادي تسهيلات پرداخت شد.

سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي 12 ماهه سال 1394 مبلغ 2634.3هزار ميليارد ريال معادل 63.1درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 563.5هزار ميليارد ريال معادل 27.2درصد افزايش داشته است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002.8هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 38.1درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 2634.3هزار ميليارد ريال) است.

بخش خدمات همچنان بيشترين سهم را در جذب تسهيلات داشته و نزديك به 160هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده كه معادل 38.3درصد كل تسهيلات بانك‌ها بوده و 16درصد آن براي امور توسعه‌يي و بيش از 56درصد براي سرمايه در گردش صرف شده است.

در رتبه دوم بخش صنعت و معدن با رقم 122هزار ميليارد تومان قرار دارد كه معادل 29.2درصد كل تسهيلات بوده و 13درصد آن براي امور توسعه‌يي و بيش از 82درصد براي سرمايه در گردش هزينه شده است.

از 1219.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2درصد آن (مبلغ 1002.8هزار ميليارد ريال) براي تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. اين موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1394 است.

بخش بازرگاني با رقم بيش از 57هزار ميليارد تومان با سهم 13.6درصد از كل تسهيلات بانك‌ها در جايگاه سوم دريافت تسهيلات قرار داشته و از اين رقم تنها 8درصد را براي امور توسعه‌يي و بيش از 70درصد را براي سرمايه در گردش هزينه كرده است.

در رتبه چهارم، بخش مسكن و ساختمان با رقم بيش از 43هزار ميليارد تومان و سهم 10.3درصدي از كل تسهيلات بانك‌ها قرار دارد كه 20درصد را براي سرمايه در گردش، بيش از 24درصد را براي امور توسعه‌يي و 37درصد را براي خريد مسكن و نزديك به 11درصد را براي تعمير مسكن هزينه كرده است.

در رتبه پنجم و آخر بخش‌هاي اقتصادي نيز بخش كشاورزي با جذب بيش از 35هزار ميليارد تومان قرار دارد كه نزديك به 25درصد را براي امور توسعه‌اي، نزديك به 68درصد را براي سرمايه در گردش، هزينه كرده است.

براين اساس، اگرچه دغدغه بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌ها در سال 94 بيشتر تامين سرمايه در گردش و هزينه‌هاي جاري بوده، اما واقعيت اين است كه از اين تسهيلات عظيم در سيستم بانكي كه حدود 42درصد نقدينگي كشور است، سهم كمي براي ايجاد و توسعه و تعمير و امور اشتغالزا هزينه مي‌شود و بيشتر تسهيلات براي امور روزمره و حفظ توليد و فعاليت بنگاه‌ها صرف مي‌شود.

بانك مركزي تذكر داده كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي

كرد.نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 4 : 1395/2/14
اخبار


  افزايش قيمت دلار همزمان با ثبات نرخ سكه

صرافان ارز و سكه روز دوشنبه يك دلار امريكا را با 71ريال افزايش نسبت به روز يك‌شنبه 34هزار و 568ريال و هر قطعه سكه طلاي بهار آزادي طرح جديد را بدون تغيير قيمت 10ميليون و 460هزار ريال دادوستد كردند. يك يورو در بازار آزاد تهران با 176ريال افزايش قيمت، 39هزار و 513ريال و هر پوند انگليس نيز با 50ريال كاهش نسبت به روز يك‌شنبه 50هزار و 730ريال مبادله شد. صرافان يك قطعه سكه طلاي تمام بهار آزادي طرح قديم را با 10هزار ريال افت قيمت نسبت به روز يك شنبه، 10ميليون و 470هزار ريال ارزش‌گذاري كردند. همچنين نيم سكه طلاي بهار آزادي با 20هزار ريال افت 5ميليون و 400هزار ريال و هر قطعه ربع سكه نيز با 10هزار ريال كاهش قيمت، 2ميليون و 920هزار ريال فروخته شد. هر قطعه سكه يك گرمي طلا با 20هزار ريال كاهش، 2ميليون ريال و يك گرم طلاي 18عيار نيز با 4هزار و 600ريال افزايش، يك ميليون و 72هزار و 700ريال دادوستد شد. نرخ هر اونس طلا در بازارهاي جهاني نيز با 8.8دلار افزايش يك هزار و 302.2دلار اعلام شد.  تحول اساسي در نظام كارمزد خدمات الكترونيك بانكي

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با بيان اينكه هم‌اكنون با مصوبه بانك مركزي هزينه تراكنش پوزها از بانكي كه پول به حساب آن منتقل شده، دريافت مي‌شود، گفت: اما شبكه‌هاي پرداخت بين‌المللي مدل‌هاي كسب و كار و كارمزدي تغيير خواهد كرد. داود محمدبيگي در گفت‌وگو با فارس بااشاره به اقدام برخي بانك‌ها براي اعمال محدوديت در تراكنش‌هاي شبكه پايانه‌هاي فروش اظهار داشت: بانك مركزي سال گذشته تصميم گرفت هزينه تراكنش از طريق پايانه‌هاي فروش از بانك پذيرنده (بانكي كه پول به حساب آن واريز مي‌شود) دريافت شود. وي افزود: دليل اصلي تصميم اين بود كه در تراكنش‌هاي خريد آن بانكي كه بيشترين انتفاع را از اين تراكنش مي‌برد هزينه را بپردازد زيرا تا قبل از اين تصميم هزينه اين تراكنش را بانك صادركننده كارت پرداخت مي‌كرد. به گفته وي، اين تصميم با هدف ايجاد انطباق با استاندارد‌هاي بين‌المللي بود. مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي گفت: اعمال محدوديت در تعداد تراكنش‌هاي هر كارت به صورت مستقيم ارتباطي با تصميم بانك مركزي ندارد اما ممكن است ارتباط غير مستقيم داشته باشد.  رونمايي از سامانه خودكار فروش كارت شهروندي انصار

دكترابراهيمي مديرعامل بانك انصار به اتفاق فروتن، مجاهدي، سعيدي‌مدني، خالقي، چمك و رضازاده، قائم‌مقام و معاونان اين بانك در محل شركت سامانه الكترونيك انصار حضور يافت تا ضمن ديدار با مديرعامل، مديران و كارشناسان و بازديد از قسمت‌هاي مختلف اين شركت، سامانه الكترونيكي فروش كارت شهروندي انصار را رونمايي كند.به گزارش اداره‌كل بازاريابي‌وتبليغات، دكترمدرسي مديرعامل شركت سامانه الكترونيك انصار در اين بازديد ضمن تشريح ويژگي‌ها و دستاوردهاي اين شركت، به مزيت‌هاي كارت‌شهروندي انصار اشاره كرده و با تاكيد برقيمت بسيار نازل اين كارت نسبت به كارت‌هاي مشابه گفت: تاكنون ۶‌كانال شارژ براي اين كارت وجود داشته است: باجه، دستگاه كارتخوان، بستر USSD، اينترنت، دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌انصار و دستگاه‌هاي پيشخوان بانك‌انصار يا همان Cashless و سامانه الكترونيكي فروش كارت شهروندي باعث تكميل ظرفيت شارژ كارت مي‌شود.  ورود منابع به واحدهاي اقتصادي با كاهش دارايي‌هاي سمي

مديرعامل بانك ملت، مطالبات معوق را دارايي سمي بانك‌ها دانست و گفت: با تلاش‌هاي انجام‌شده در زمينه كاهش معوقات اميدواريم منابع جديد به واحدهاي اقتصادي كشور پرداخت شود. علي رستگار در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بابيان اينكه، يكي از مشكلات امروز نظام بانكي مطالبات غيرجاري بانك‌هاست كه اين مطالبات منابع مولد بانك‌ها را درگير و موجب كاهش سودآوري آنها شده است، افزود: اين امر شبكه بانكي را در تنگناي اعتباري براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي قرار مي‌دهد ازاين‌رو در بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي به اين امر پرداخته خواهد شد. وي گفت: اگر تمام بانك‌ها بتوانند مطالبات معوق خود را كاهش دهند و منابع قفل‌شده را دوباره به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند واحدهاي كوچك و توليدي در كشور رونق گرفته و كمك مناسبي به افزايش توليد و اشتغال در سطح كشور مي‌شود.  رييس بزرگ‌ترين بانك

كره جنوبي ميهمان بانك ملي

همزمان با سفر رييس‌جمهور كره جنوبي به ايران، هام يانگ جو رييس بانك KEB Hana بزرگ‌ترين بانك كره جنوبي با دكتر عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران در ساختمان مركزي اين بانك ديدار و گفت‌وگو كرد.  در اين ديدار رييس بانك KEB Hana با اشاره به برنامه جمهوري كره براي سرمايه‌گذاري و گسترش روابط تجاري با ايران تمايل بانك متبوع خود جهت انجام خدمات بانكي مشترك با بانك ملي ايران را اعلام كرد.   در اين ديدار دكتر همتي با اشاره به حجم توافقاتي كه در مذاكرات دو دولت در جريان است، ابراز اميدواري كرد با فعال شدن روابط كارگزاري دو بانك از طريق شعب مركزي و نيز شعب آلمان و دوبي هر دو بانك خدمات بانكي مورد نياز براي گسترش روابط تجاري و مالي دو كشور فراهم شود.   هام يانگ جو نيز با اشاره به برنامه بخش‌هاي مختلف اقتصادي اين كشور براي سرمايه‌گذاري و توسعه روابط اقتصادي با ايران اظهار اميدواري كرد بعد از سفر رييس‌جمهور اين كشور هر چه سريع‌تر روابط دو بانك تقويت و عملياتي شود.

 يادآور مي‌شود، بانك KEB Hana با داشتن 284 ميليارد دلار دارايي بزرگ‌ترين بانك كره جنوبي است كه از ادغام دو بانك Hana و KEB در سپتامبر 2015 شكل گرفته‌ است.

 نویسنده:
  بورس
  اخبار Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  5
  سروبارف ri.repapswenlodaat@esruob
  بورس 66420769 از مالي تامين 3برابري سال49
  رشد در سرمايه بازار كرد
  طريق تشريح «تعادل» با وگو گف در تهران بورس عمليات
  مدير از ريال ميليارد زار 340 مبلغ 1393لاس
  در اين كه درحالي شد، مالي تامين سرمايه بازار
  طريق كه رسيد ريال ميليارد زار 990ه به 94لاس در
  مبلغ معاون اميري حسن است. رابري رشدب دهنده نشان اطالعات
  سازي شفاف در عمده سهامداران همكاري
  عدم اوراق بورس سازمان اشران ورس بو هبر
  نظارت وضعيت از آماري ارائه با فوق مطالب بيان با
  بهادار، مالي تامين جزييات سرمايه، بازار طريق از مالي
  تامين آن براي قانون اين تاكنون ولي شده گره رمضانيان علي بورس
  گروه تهاي شرك دولت براي ريالي ميليارد زار 990
  ه نمادي براي گفت: است، نشده اجرا كت ها شر شركت چهار تا سه روزانه تهران، بورس
  در تشريح را گذشته سال در سرمايه بازار طريق از
  دولتي پارس محصوالت المللي بين شركت مانند بنابه كه گيرند مي قرار فروش يا خريد صف
  در سرمايه افزايش به ريال 013ليارد مي زار هبلغ
  كرد: 49تاكنون سال ماه اسفند 24 از «شپارس» صف تناسب به سهم آن پاياني قيمت
  داليلي، ريال ميليارد زار 50 ي، فرابورس بورسي تاي
  شرك حاضر حال در گرفته صورت گره رفع بار دو منفي مثبت نوسان حد فروش، يا
  خريد اسناد به ريال 05يليارد زار هت نف مشاركت
  اوراق عمده سهامدار يا شركت بايد اقدام اين براي كند. نمي تكميل را
  5درصد كرد: اضافه اميري است. بوده مربوط اس ام
  خزانه در خاصي اطاعات اگر شود كار به دست روز چندين براي وضعيت اين
  چنانچه استاندارد موازي سلف به نيز ريال 01ارد يلي مبلغ
  هزار عمده سهامدار بايد هست مطرح شركت زمينه به اقدام بازار ناظر شود، تكرار
  متوالي بورس در اوليه عرضه به نيز ريال ميليارد زار 10
  هو گيرد. صورت سازي شفاف كند مطرح صورت در كرده پيراموني هاي
  بررس مبلغ داد: ادامه وي است. داشته تعلق فرابورس
  و در كرد: اعام ادامه در مسوول مقام اين متوقف را سهام شفافيت، عدم يا خطا
  مشاهده مشاركت اوراق به مربوط نيز ريال 31ليارد مي
  هزار الزم همكاري عمده سهامدار مواقع از بسياري ناظر نباشد كار در خطايي چنانچه اما مي
  كند، آنها اوليه عرضه كه وده ان هبا رداري شه
  دولت، در اين دهد. نمي انجام شفافازي س ندارد را يدهد اجازه برداشته را نوسان حد
  بازار، بورس در آنها ثانويه بازار اما نشده، انجام سرمايه بازار
  در سهامدار بين تعامل اين اگر كه است حالي كند. تغيير سهم قيمت محدوديت،
  بدون ناشران بر نظارت معاون است. گرفته شكل فرابورس
  و كمتر باشد، داشته وجود بازار ناظر عمده كه موضوعاتي از يكي «تعادل»، گزارش
  به به نيز ريال ميليارد ار 530 هز مبلغ افزود: ورسا ه
  و يشود. گره رفع قانون شامل شركتي رساني اطا شده، مطرح گره رفع براي
  همواره است. داشته تعلق ذاري سرماي صندوق ارزش
  افزايش معاماتي، گره رفع براي افزود: پارچيني است. عمده سهامدار ازي شفاف س موقع
  به نويد اين وان موجود، شرايط به باتوجه داد: ادامه
  وي پاياني قيمت محاسبه در مبنا حجم تاثير سوي از شناور سهام كاري دست ديگر
  موضوع تهاي شرك دولت مالي تامين نيز امسال كه داد
  را از كه مشخصي دوره براي نظر، مورد نماد است، سهام ناشر اصطاح به يا عمده
  سهامدار باشد. داشته خوبي رشد سرمايه بازار طريق از
  دولتي حذف نيست، بيشتر متوالي معاماتي جلسه به اقدام سهام جمع آور با توانند مي آنها
  زيرا بازار طريق از مالي تامين زيت اي اري برشم با
  اميري داراي هاي كت شر فهرست واقع در يشود رفع طرح اجراي براي خرد سهامداران
  تحريك محور قرارداد سرمايه، بازار در مالي تامين گفت: ميشود
  سرمايه اجرا تاكنون 1386 مهر هفتم شنبه از كه تهران بهادار اوراق بورس در معامالتي گره رفع
  دستورالعمل سفارشات وضعيت براساس معاماتي گره كرده دخالت ناظر صورت آن در كه شوند
  گره يشود سبب است حاكم آن بر نظارتي اركان
  بوده معامات حجم معاماتي جلسه پايان محدوديت با گره رفع قانون بدون را سهم
  و عموم اطاع به شركت اين سايت همچنين معامات سامانه طريق وجود با معاماتي نماد يك آن در كه است وضعيتي معاماتي گره
  - شوند. هزينه موردنظر، محل در شده فروخته اوراق
  كه بورس توسط معاماتي جلسه 10 آخرين كند. مي بازگشايي
  مجددا شد. خواهد اعمال بعد روز معاماتي جلسه در مبنا حجم حذف مي رسد. حجم برابر يك معادل حداقل فروش يا خريد سفارش صف از
  برخورداري ماهه دورههاي در موظفند ناشران اينكه بيان با
  وي همانروز 16 ساعت تا حداكثر استخراج كه است وضعيتي معاماتي گره رفع واقع
  در ،2دنب در شده بيني پيش دوره خاتمه يا معاماتي گره رفع از پس مبنا حجم دوبرابر بيشتر سهم ميليارد ركتسه با هاي ش براي
  مبنا فروخته اوراق عملكرد زارشدرباره گهايي انتشار
  با سايت همچنين معامات سامانه طريق از برخورداري وجود با معاماتي نماد يك آن
  در برخي ميشود. لحاظ شركت سهام پاياني قيمت محاسبه در مبنا جم خريد درخواست هاي قيمت تقارن عدم علت به ها، شركت ساير
  براي از پس بورس، سازمان افزود: كنند، عي ان اطا رس
  شده آن از بعد رسد. مي عموم اطاع به شركت اين برابر يك معادل حداقل فروش يا خريد صف
  از هاي گره رفع صحيح اجراي كه باورند اين بر سرمايه بازار كارشناسان قرار معامله مورد متوالي معاماتي ه 10 جلس مدت به حداقل
  فروش، براي الزم مجوزهاي نويسي، مقررات مدل
  طراحي بعد روز معاماتي جلسه در مبنا حجم حذف سهم ميليارد با هاي شركت براي مبنا
  حجم ميشود. تمام بازار نفع به تي معاما معامات استثناي (به دوره اين در آن روزانه معامات متوسط يا
  نگيرد ناشران بر نظارت معاون د. ادر كن را اوراق
  انتشار يا معاماتي گره رفع از پس شد. خواهد اعمال ها، كت شر ساير براي مبنا حجم دوبرابر
  بيشتر عمومي رواب سوي از ح، اص از پس اتي معام رهاي رفع دستورالعمل باشد. مبنا حجم درصد از كمتر ژعمده)، نماد
  در شفافيتي سبب به اوراق اين انتشار كرد: ورسه اضاف
  ها حجم ،2 بند در شده بيني پيش دوره خاتمه خريد درخواست هاي قيمت تقارن عدم علت
  به اين بند چهار از بند دو روي ات اص اح شد. منتشر تهران بهادار اوراق ورس پاياني قيمت محاسبه در مبنا حجم تاثير معاماتي، گره رفع براي
  - داخل در اجتماعي اقتصادي مثبت آثار هم دارد
  كه شركت سهام پاياني قيمت محاسبه در مبنا معاماتي جلسه 10 مدت به حداقل فروش،
  و ات معام متوسط به مربوط حات اص اين از يكي كه شده انجام ورالعمل متوالي دست معاماتي جلسه از كه مشخصي دوره براي نظر، مورد
  نماد بينالمللي اعتبار كسب سبب هم داشته
  كشور يشود. لحاظ ديگري وضعيت نگيرد قرار معامله مورد
  متوالي دستورالعمل براساس ود. موردنظش زماني بازه در ام معات نماد يك روزانه ميشود. حذف نيست، بيشتر مالي تامين اينكه بيان با اميري د. وم شر كشو
  براي كه است وضعيتي معاماتي گره بنابراين، متوسط كه است اين گرفت، نظر در بايد
  كه كه حالي در بود مبنا حجم درصد 20 از كمتر روزانه ام معا متوسط قبلي وضعيت براساس معاماتي گره داراي اي ركت شه فهرست
  3 معناست اين به اوراق انتشار سرمايه بازار طريق
  از برخورداري وجود با معاماتي نماد يك آن در استثناي (به دوره اين در آن روزانه
  معامات كمتر آنها اوزانه معات متوسط كه هايي شركت فعلي دستورالعمل براساس 01جلسه آخرين معامات حجم معاماتي جلسه پايان
  سفارشات ايجاد مالي انضباط خود براي م دوله وا
  كخ معادل حداقل فروش يا خريد سفارش صف از درصد از كمتر عمده)، نماد در ات معام
  شوند. دستورالعمل اين اجراي مشمول يد من وان اشد، مبنا حجم درصد از از روز همان 16 ساعت تا حداكثر استخراج بورس توسط
  معاماتي اينكه دليل داد: ادامه كند، ازي اف ش
  كرده سه با هاي شركت براي مبنا حجم برابر يك باشد. مبنا
  حجم مردم سرمايه، بازار در شده منتشر اوراق حساب
  طرف براي مبنا حجم دوبرابر بيشتر سهم ميليارد كتهايي شر 95 سال در «تعادل» گزارش
  به تاخير خود تعهدات اجراي يدر وانم دولت
  هستند، هاي قيمت تقارن عدم علت به ها، شركت ساير منفي يا باال (خيلي Pشركت /E رتبه بازار شركت 2يا خريد صف گره رفع مشمول گره رفع مشمول گذشته ماه در دوبار اينكه نماد با آذربايجان توسعه رمايه سگذار
  چون گفت: وي دهد. انجام را آنها مقرر موعد در بايد
  كند مدت به حداقل فروش، خريد درخواست براي كه هستند عواملي جمله از نباشد) ها كت شر اين اما دارد، قرار فروش صف مشمول قراردارد. شرايط آن در همچنان اما شد «پمپي»، نماد با ايران ازي پمپ س «وآذر»، در مختلف هاي سال در مالي تامين مختلف
  ابزارهاي قرار معامله مورد متوالي معاماتي ه 10 جلس دارد. تاثير گره رفع گيري تصميم خاصي شرايط بايد گره رفع قانون اجراي ركت برا ش بازار عمليات مدير رابطه همين در مشمول «خمحور» نماد با خودرو محور
  توليد به توان مي آنها ازجمله كه گرفته شكل سرمايه
  بازار اين در آن روزانه ات معام متوسط يا نگيرد خصوصي در پارچيني مهدي سيد صف ميزان شرايط اين جمله از باشند، داشته اظهار «تعادل» با گفت گو در تهران بورس بينالمللي چون شركتي اما شدند گره
  رفع ناشران بر نظارت معاون كرد. اشاره مرابحه
  صكوك باشد. مبنا حجم درصد از كمتر دوره رفع مشمول حاضر حال در كه هايي شركت در شركت شناور سهام درصد فروش، يا خريد شركت 3يا بازار، ناظر روزانه ليست در كرد: وجود با «شپارس» نماد با پارس
  محصوالت صكوك از استفاده امكان اينكه ورسان بي
  ها افزود: شد، راهم 95 94ياهلا س براي اجاره
  اوراق 94لاس بودجه قانون در موضوع اين ار بستي نخ يدهد
  براي گزارش گذشته روز در بورس بازار بر موثر اخبار از
  «تعادل» شده پيشبيني نيز امسال بودجه براي شد
  لحاظ بايد مشاركت اوراق انتشار براي داد: ادامه اميري
  است. مشخص پروژه پايان در نيز قطعي سود ارائه نمادها
  طرحي برخي در كاذب
  هياهوي اهميتي قطعي سود محاسبه صكوك در اما ود، شمي مالي مختلف ابزارهاي از بايد اينكه بيان با وي
  ندارد. اين شاهد امسال افزود: كرد، استفاده مناسب شرايط
  در بازار، ناظر پيام اساس بر شدند. متوقف اشا» واحد رم 23 «ك با خوزستان فوالد 24 واح با ايران مخابرات بورس
  گروه تامين براي دولتي تاي شركه دولت كه بود
  خواهيم دشت ايران، ترمز لنت هاي كت شر تي معاما نماد شاخص محاسبه بر را مثبت تاثير باالترين ايش، وي اهفز هي دوباره شدن گرم شاهد گذشته
  روز كرد. خواهند استفاده ابزارها اين از
  مالي، عدم به توجه با ايران روي سرب ملي مرغاب ات معام مقابل در كردند. ثبت خود نام به بورس كل محل از سرمايه افزايش بهانه به ازار ان در وس ران
  گي محدوديت بدون قبل اتي معام روز در قيمت كشف با جم پتروشيمي شركت سه معاماتي نماد در هام اغلب اخبار اين وديم. داراي ها ارزيابي تجديد
  مازاد نماد حال، عين در شدند. معامله قابل قيمت نوسان ايران مس صنايع ملي واحد 27 با تاپيكو 23د، واح ديگر سوي از اما شد، منتشر خودرو صنعت
  پيرامون تهران بورس سهام بلوك با فوالدي قطعات توليد نورد شركت معامتي برآورد در را منفي تاثير باالترين 52كاهش، د واح افزايش براي خودرويي اي روه گه در ازان سبفت ايران
  انگيزه فرابورس ميز
  روي مالي سال سهم هر درآمد بيني پيش تعديل به توجه ارزش ديگر سوي از كشيدند. دوش به نماگر اين گردش عامل اخير، روزهاي در رفته دست از
  بازدهي محدوديت بدون ،1395 ما 03سفند به منتهي ميليارد 337 از بيش به تهران بورس ات معام كل تا بته ال است. شده صنعت اين در نقدينگي
  مجدد بهادار اوراق بورس امركت ش س بلوك
  عرضه تك حراج مكانيسم از استفاده با قيمت ان س نودن دست به دست از ناشي كه شد بالغ تومان تجديد يي، شيشه تاالر دادوستد لحظات
  آخرين ايران فرابورس ازار ش در ارديبه 14 امروز
  تهران، نماد همچنين بازگشت. معامات تابلو به قيمتي قابل مالي اوراق سهم 514يون ميل ميليارد يك يا تاييد خودرويي گروه نمادهاي از يك
  ارزيابي به تصميم بهمن يهگذاري سرما شركت شود. مي
  انجام به توجه با ماشين نصير مهندسي شركت اي معام طي بود. ستد داد 758وبت 301زار طي معامله خود خريد صف حفظ با هم باز اما نشد،
  تكذيب بهادار اوراق بورس شركت سهام از 30.2 درصد
  واگذاري در شد. متوقف سهم، هر درآمد پيشبيني تعديل سي، بي كي هاي شركت تي معاما نماد ايروز معاتم بر بود. بازار گذشته روز ليدر خودرو گروه
  درمجموع بازار در عرضه طريق از شرايطي يكجا صورت به
  تهران با همسو ودروي گروه در پرحجم معامات شاهد كدهاي ميان تومان ميليارد يك از بيش ارزش ه دارو، البرز اي شهرك اتي معام نماد ام مع پايان كرمانشاه، پتروشيمي صنايع دارو، سبحان دارو، رز ورس الب نقدي بازده قيمت كل شاخص اساس
  همين سهم هر پايه قيمت است. گرفته ايران فرابورس
  پايه بود. گروه اين در حقوقي عمده ههامداران رضس اي هع در شد. ها جاب حقوقي عمده سهامدار گروهي درون جهت كرمانشاه پتروشيمي صنايع دارو سبحان بانك عامل سپرده گواهي اوراق جامي، ذاري رماي سگ 99واحدي كاهش با روز اين امت مع پايان در
  تهران كل پايه قيمت 009ريال هزار شش شركت،
  اين اساسي فلزات گروه در ديروز گزارش اين اساس سهم 5.7ميليون از بيش همچنين ايران آلياژي فوالد تصويب براي ساالنه عادي عمومي مجمع برگزاري بازار ناظر سوي از ماشين، نصير مهندسي ردشگري گم كل شاخص رسيد. واحد 285 87زار رقم
  به 002ريال 234زار 138ميليون يليارد 154
  آن ايران، آلياژي فوالد ازجمله ام عتي نمادهاي برخي شد. كد به كد تومان ميليارد يك از بيش ارزش به شدند. متوقف مالي، هاي ورت كتهاي شر تي معاما نماد مقابل در متوقف سهام را واحد 13742 عدد واحدي 15 افزايش با نيز
  وزن 22ميليون گزارش، اين طبق است. شده اعم
  ا تقاضا افزايش با ذوبفهان اص زد آه آلياژي فوالد به سهم 5ميليون مپنا گروه در ديگر سوي از شمال معدني صنعتي فوالدي، قطعات توليد نورد با شناور آزاد سهام شاخص همچنين كرد.
  تجربه ميليارد يك مجموع از سهم 338 934زار
  ه در بود. رو روب حقيقي اغلب گران معامل سوي از درون كدهاي ميان تومان يارد 5.4 ميل از بيش ارزش بازار ليدر عنوان به يا خودروي ايگيري شدند. بازگشايي «اجاد» اجاره اوراق رود اه ذاشت. گرق نمايش به را 78557 عدد واحدي 31
  كاهش نماد در تهران بهادار اوراق بورس 001هم
  ميليون برخي اش اما تقاضا وجود داروي نيز روه گ نماد شد. منتقل حقوقي عمده سهامدار گروهي اتي معام نماد بورس، گذشته روز ام معا در به واحدي 13 كاهش با حالي در نيز اول بازار
  شاخص روز سهام بلوك اين شد. خواهد رضه 24
  «بورس سهام عرضه بازارگرداني براي دارويي دين اي هل معاما شاهد نيز فارس توسعه عمران ما تي معا معاما شاهد خاورميانه معدني صنايع هلدينگ بازار ديروز آمدهاي رفت با دوم بازار شاخص كه يافت 94845دست واحد
  رقم كارگزاري طريق از 1395 ماه يبهشت ارد 14 سهشنبه پرتقاضاي نمادهاي برخي در ازي سفت تداوم از انع ميليار يك از بيش ارزش به سهمي ميليون انتقالي عمده سهامداران ميان سهم ميليون 15 كد به كد «خلنت»، تي معاما نمادهاي گذشته روز خود براي را واحد 170768 عدد واحدي 547
  كاهش رويه مطابق نقد صورت به معامله ثمن عرضه
  بهمن در مناسب تقسيمي سود از برخوردار گروه اي روز سهام بازار بود. خود عمده سهامدار سوي از در ان ود. تبوم تومان 4ارد لي از مي بيش ارزش به حقوقي ات معام تابلو به «فنورد» «فسرب» «غدشت»، سهام معامات ديروز گزارش، اين اساس بر كرد.
  ثبت يشود. پرداخت پاياپاي
  تسويه است. شده ساالنه عادي جامع رانخودروديزل اي ده ان زي شركت پيشتازي به گذشته سهم 9ميليون از بيش نيز معدن صنعت ليزينگ «دسبحان» «دالبر»، «خنصير»، نماد ازگشتند واحد، 50 با سايپا گروه شركت سه ام معات نماد
  در پاسخگويي ساز زمينه نشست
  «فراسا» كدال كارگزاران
  روي به
  فرابورس كه است نهفته دانشي «فراسا» افزار نرم در رايان ليزينگ شركت كرد. منظور خود هاي اب حس در دوره مبلغ نهايت در شد اضافه سال ابتداي انباشته سود نيز ي دوره حسابرس صورت به 95 ماه اسفند 29 به منتهي ماهه دوره «سدبير» بازار ارزش افزايش الزم فرآيندهاي تا ميد كن كمك كارگزار
  به را 94 اسفندماه 29 به منتهي ماهه 12 مالي صورتهاي سايپا دوره پايان انباشته سود ريال ميليون 718 ميليارد 61 هزار 28 از گذاشت كنار سهم هر ازاي به 401يان ريال مبلغ نشده فارس تدبيرگران گذاري رمايه س شركت بازار
  ارزش پارامترهاي كمك با را درخواست يك ثبت
  براي گزارش، اين براساس كرد. منتشر نشده، حسابرسي صورت به شد. منظور شركت اين حسابهاي در اطاعات تغيير داليل شركت اين ماند. جا ش اي پيشهبين ماه فروردين 31 به منتهي ماهه يك دوره در
  خوزستان اين كه دهد تشخيص سامانه در شده
  طراحي ميليارد 262 هزار چهار معادل گذشته سال در شركت اين را قبلي اطاعيه به نسبت نشده) (حسابرسي 95 سال بيني پيش يافت. افزايش ريال ميليون 544 ميليارد چهار معادل 95 به سفارش دريافت ارسال به نسبت
  موضوع داشت. ليزينگ عمليات از حاصل درآمد ريال ميليون 537 اراك سازي ماشين ماهه عملكرد انتشار ميليارد 41 مبلغ تحقق عدم گزارش؛ اين براساس كرد. منتشر پرتفوي خوزستان فارس تدبيرگران گذاري رمايه س
  شركت را مجوزها اخذ سرعت كاغذي، دستي
  صورت ليزينگ عمليات مالي منابع تامين هزينه شركت اين درآمد از 29 به منتهي 6ماهه دوره در اراك ازي ماشين س شركت اداري واحدهاي از بخشي فروش از حاصل سود ريال ليون 793يم 31 به منتهي ماهه يك دوره در را خود هاي گذاري رمايه
  س تمامي شدن الكترونيكي اهميت دهد. مي
  افزايش ميليارد 962 هزار يك مبلغ به دوره ناخالص سود شد كسر درآمد ريال ميليون 119 ميليارد 865 مبلغ 94 ماه اسفند ميليون 538 ميليارد سه تقريبي كاهش جمعه، امام روژه كرد. پ منتشر نشده، حسابرسي صورت به را 95 ماه
  فروردين تسريع به نياز سرمايه بازار در موجود
  فرآيندهاي هاي هزينه نيز دوره ناخالص سود از رسيد. ريال ميليون 756 با اراك ازي ماشين س شركت كرد. كسب فروش از حاصل تسهيات دريافت عدم واسطه به مالي تامين هزينهي ها ريال ماهه يك دوره ابتداي در «سدبير» گزارش اين
  براساس فرابورس با كارگزاران ميان تعامات در تسهيل
  و شد اضافه عملياتي سود كسر تشكياتي اداري عمومي، 13شهريور به منتهي مالي سال نخست 6ماهه عملكرد انتشار درآمدهاي ريالي 6ميليون كاهش دي بانك از شده پيشيني تمام بهاي با را بورسي شركت چند سهام از تعدادي
  گذشته تحت جديدي سامانه از رونمايي ساز زمينه
  ايران، ميليارد 446 هزار يك مبلغ به دوره عملياتي سود ميليارد 865 مبلغ شده ياد ماهه دوره در كرد اعام 95 ماه شد. شركت اين هاي بيني پيش منف تعديل موجب غيرعملياتي ميليارد 116 بازار ارزش ريال يليون 298 ميليارد 98
  شده است. شده فراسا
  عنوان نيز دوره عملياتي سود به شد. محاسبه ريال ميليون 511 از كرد. كسب فروش از حاصل درآمد ريال ميليون 119 داشت. خود سهام سبد در ريال ميليون 481
  و فوق مطلب بيان با كارگزاران كانون
  دبيركل متفرقه درآمدهاي ها گذاري رمايه س از حاصل درآمدهاي شد كسر رفته فروش كاالي شده تمام بهاي شركت اين ايراندرآمد مخابرات سهم هر ازاي به سود ريال 505 تحقق ميليارد 15 معادل آن شده تمام بهاي شده ياد ماهه يك دوره
  طي سامانه اين نوشتن پاي به كه زحماتي
  گفت: يك معادل دوره خالص سود آن از ماليات كسر با شد افزوده ريال 257ميليون ميليارد 135 مبلغ به دوره ناخالص سود اسفند 29 به منتهي ماهه 12 دوره در ايران مخابرات شركت 691ميليون يليارد 114 به يافت افزايش ريال 898ليون مي
  و افزار نرم اين در است؛ تقدير قابل شده
  انجام اين بر آمد دست به ريال ميليون 205 ميليارد 299 هزار اداري عمومي، هاي هزينه نيز دوره ناخالص سود از رسيد. سود ريال ميليون 699 ميليارد 171 هزار 23 مبلغ 94 ماه 544 ميليارد چهار افزايش با آن بازار ارزش كه درحالي رسيد.
  ريال ميكند كمك كارگزار به كه است نهفته
  دانشي گذاشت. كنار سهم هر ازاي به سود ريال 541 مبلغ اساس عملياتي درآمدهاي شدن افزوده از پس شد كسر تشكياتي به سود ريال 505 معادل بابت اين از كرد كسب خالص ريال 52ميليون يليارد 121 معادل دوره پايان در ريالي
  ميليون درخواست يك ثبت براي الزم فرآيندهاي
  تا شد اضافه سال ابتداي انباشته سود نيز دوره خالص سود ميليون 427به ميليارد 17 مبلغ به دوره عملياتي سود آن به انتشار با ايران مخابرات شركت گذاشت. كنار سهم هر ازاي شرك چند سهام از تعدادي گذشته ماه در «سدبير» شد.
  محاسبه سامانه در شده طراحي پارامترهاي كمك با
  را ريال 663ميليون ميليارد 748 هزار يك مبلغ نهايت در مالي هزينههاي نيز دوره عملياتي سود از شد. محاسبه يال در كرد اعام 94 مالي سال نشده حسابرسي مالي هاي صورت مبلغ ريال 79ميليون ميليارد هفت شده تمام بهاي با را
  بورسي ارسال به نسبت موضوع اين كه دهد
  تشخيص شد. منظور شركت اين حسابهاي در دوره پايان انباشته سود آن به متفرقه درآمدهاي شدن افزوده با كسر ماليات ريال 074ميليون ميليارد 938 هزار 23 مبلغ گذشته سال معادل بابت اين از كرد واگذار ريال ون 628 يل ارد ميلي
  هشت كاغذي دستي صورت به سفارش دريافت
  و ريال 523ميليون ميليارد 81 مبلغ به دوره خالص سود فروش از حاصل زيان كسر ها گذاري سرمايه از حاصل درآمد طي شركت اين كرد. شناسايي سود ريال 135يليون ميليارد
  يك پاسخ پرسش به نياز هم بوده هزينه تر كم «خاور»
  هم سرمايه درصدي 50 افزايش ازاي به سود ريال 13 مبلغ اساس اين بر آمد دست به هاي هزينه شركت اين درآمدهاي از داشت. ها گذاري رمايه س شده تمام بهاي با را بورسي شركت چند سهام از تعدادي دوره
  همين بنابراين برد، مي ن بي از را بعدي هاي استعا
  و 50 افزايش ديزل، خودرو ايران شركت مديره هيات سود نيز دوره خالص سود به شد. داده اختصاص سهم شد هر كسر عملياتي هزينههاي تشكياتي اداري عمومي، كرد. خريداري ريال 599يليون يليارد 22
  م يابد. مي افزايش مجوزها اخذ سرعت خودرو ايران شركت كرد. تصويب را شركت سرمايه درصدي ميليارد 461 مبلغ نهايت در شد اضافه سال ابتداي انباشته 661 ميليارد 137 هزار 22 مبلغ به دوره عملياتي سود
  و همچنين سامانه اين ميرصانعي روح اله گفته
  به چهار مبلغ از سرمايه افزايش برنامه است، كرده اعام هاي ديزل حساب در دوره پايان انباشته سود ريال ميليون 250 هزار 22 مبلغ به دوره عملياتي سود شد كسر ريال ميليون «كرمان» منفي تيل داليل انتشار مقابل در ايران فرابورس پاسخگويي روند
  به ريال ميليارد هزار 10 به ريال ميليون 56 ميليارد 989 هزار شد. منظور «فاراك» رسيد. ريال ميليون 661 ميليارد 137 داليل كرمان استان عمران توسعه گذاري سرمايه
  شركت چراكه بخشد، مي بيشتري سرعت عضو
  كارگزاران محل از «خاور» سرمايه افزايش گزارش اين براساس دارد. درآمدهاي كسر مالي هاي هزينه شركت اين درآمدهاي از را 95 مالي سال سهم هر درآمد بيني پيش منفي ات
  تعدي در مجوز اخذ پرونده است مشخص مرحله هر
  در جهت مالي ساختار اصاح براي دارايي ها ارزيابي تجديد سايپامازاد رايان ليزينگ مالي هاي صورت بر نگاهي هزار 23 مبلغ به دوره خالص سود شد اضافه آن به متفرقه كرمان استان عمران توسعه گذاري ايه سرم شركت كرد.
  اعام درخواست رد يا تاييد دارد قرار مرحله يي ه
  چ تصويب به 1394 ماه دي 23 تاريخ در كه مالي تراز هبود مبلغ 94 مالي سال پايان در سايپا رايان ليزينگ شركت مبلغ اساس اين بر رسيد ريال ميليون 699 ميليارد 171 95 ماه خرداد 31 به منتهي مالي سال سهم هر درآمد پيشيني ميشود. مشخص كارگزار براي دليل ذكر با نيز بود. خواهد رسيده، مديره هيات پايان انباشته سود ريال ميليون 366 ميليارد 748 هزار يك خالص سود به گذاشت. كنار سهم هر ازاي به سود ريال 505 طي كرده اعام ريال 54 مبلغ ريال ميليارد 200 سرمايه با
  را تعادل سپهوند
  عكس:حجت تعادل سپهوند عكس:حجت
عدم همكاري سهامداران عمده در شفاف‌سازي اطلاعات
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/2/14
عدم همكاري سهامداران عمده در شفاف‌سازي اطلاعات
مدير عمليات بورس تهران در گفت‌وگو با «تعادل» تشريح كرد


گروه بورس  علي رمضانيان

در بورس تهران، روزانه سه تا چهار شركت در صف خريد يا فروش قرار مي‌گيرند كه بنابه دلايلي، قيمت پاياني آن سهم به تناسب صف خريد يا فروش، حد نوسان مثبت و منفي 5درصد را تكميل نمي‌كند.

چنانچه اين وضعيت براي چندين روز متوالي تكرار شود، ناظر بازار اقدام به بررسي‌هاي پيراموني كرده و در صورت مشاهده خطا يا عدم شفافيت، سهام را متوقف مي‌كند، اما چنانچه خطايي در كار نباشد ناظر بازار، حد نوسان را برداشته و اجازه مي‌دهد بدون محدوديت، قيمت سهم تغيير كند.

به گزارش «تعادل»، يكي از موضوعاتي كه همواره براي رفع گره مطرح شده، اطلاع‌رساني به موقع و شفاف‌سازي سهامدار عمده است. موضوع ديگر دست‌كاري سهام شناور از سوي سهامدار عمده يا به اصطلاح ناشر سهام است، زيرا آنها مي‌توانند با جمع‌آوري سهام اقدام به تحريك سهامداران خرد براي اجراي طرح رفع گره شوند كه در آن صورت ناظر دخالت كرده و سهم را بدون قانون رفع گره و با محدوديت مجددا بازگشايي مي‌كند.

در واقع رفع گره معاملاتي وضعيتي است كه در آن يك نماد معاملاتي با وجود برخورداري از صف خريد يا فروش حداقل معادل يك برابر حجم مبنا براي شركت‌هاي با 3ميليارد سهم و بيشتر و دوبرابر حجم مبنا براي ساير شركت‌ها، به علت عدم تقارن قيمت‌هاي درخواست خريد و فروش، حداقل به مدت 10جلسه معاملاتي متوالي مورد معامله قرار نگيرد وضعيت ديگري كه بايد در نظر گرفت، اين است كه متوسط معاملات روزانه آن در اين دوره (به استثناي معاملات در نماد عمده)، كمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.

به گزارش «تعادل» در سال 95 شركت‌هايي چون سرمايه‌گذاري توسعه آذربايجان با نماد «وآذر»، پمپ‌سازي ايران با نماد «پمپي»، توليد محور خودرو با نماد «خمحور» مشمول رفع گره شدند اما شركتي چون بين‌المللي محصولات پارس با نماد «شپارس» با وجود اينكه دوبار در 2ماه گذشته مشمول رفع گره شد اما همچنان در آن شرايط قراردارد.

در همين رابطه مدير عمليات بازار شركت بورس تهران در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: در ليست روزانه ناظر بازار، 3 يا 4 شركت مشمول رفع گره صف خريد و 2 يا 3 شركت مشمول صف فروش قرار دارد، اما اين شركت‌ها براي اجراي قانون رفع گره بايد شرايط خاصي داشته باشند، از جمله اين شرايط ميزان صف خريد يا فروش، درصد سهام شناور شركت در بازار و رتبه P/E شركت (خيلي بالا يا منفي نباشد) از جمله عواملي هستند كه براي تصميم‌گيري رفع گره تاثير دارد.

سيد مهدي پارچيني در خصوصي شركت‌هايي كه در حال حاضر مشمول رفع گره شده ولي تاكنون اين قانون براي آن شركت‌ها اجرا نشده است، گفت: براي نمادي مانند شركت بين‌المللي محصولات پارس «شپارس» از 24 اسفند ماه سال 94 تاكنون دو بار رفع گره صورت گرفته و در حال حاضر براي اين اقدام بايد شركت يا سهامدار عمده دست به كار شود و اگر اطلاعات خاصي در زمينه شركت مطرح هست بايد سهامدار عمده مطرح كند و شفاف‌سازي صورت گيرد.

اين مقام مسوول در ادامه اعلام كرد: در بسياري از مواقع سهامدار عمده همكاري لازم را ندارد و شفاف‌سازي انجام نمي‌دهد. اين در حالي است كه اگر اين تعامل بين سهامدار عمده و ناظر بازار وجود داشته باشد، كمتر شركتي شامل قانون رفع گره مي‌شود.

پارچيني افزود: براي رفع گره معاملاتي، تاثير حجم مبنا در محاسبه قيمت پاياني نماد مورد نظر، براي دوره مشخصي كه از 5 جلسه معاملاتي متوالي بيشتر نيست، حذف مي‌شود در واقع فهرست شركت‌هاي داراي گره معاملاتي براساس وضعيت سفارشات پايان جلسه معاملاتي و حجم معاملات آخرين 10جلسه معاملاتي توسط بورس استخراج و حداكثر تا ساعت 16 همان‌روز از طريق سامانه معاملات و همچنين سايت اين شركت به اطلاع عموم مي‌رسد. بعد از آن حذف حجم مبنا در جلسه معاملاتي روز بعد اعمال خواهد شد. پس از رفع گره معاملاتي يا خاتمه دوره پيش‌بيني شده در بند 2، حجم مبنا در محاسبه قيمت پاياني سهام شركت لحاظ مي‌شود.

بنابراين، گره معاملاتي وضعيتي است كه در آن يك نماد معاملاتي با وجود برخورداري از صف سفارش خريد يا فروش حداقل معادل يك برابر حجم مبنا براي شركت‌هاي با سه ميليارد سهم و بيشتر و دوبرابر حجم مبنا براي ساير شركت‌ها، به علت عدم تقارن قيمت‌هاي درخواست خريد و فروش، حداقل به مدت 10جلسه معاملاتي متوالي مورد معامله قرار نگيرد يا متوسط معاملات روزانه آن در اين دوره كمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.نویسنده:
دستورالعمل رفع گره معاملاتي در بورس اوراق بهادار تهران كه از شنبه هفتم مهر 1386 تاكنون اجرا مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/2/14
دستورالعمل رفع گره معاملاتي در بورس اوراق بهادار تهران كه از شنبه هفتم مهر 1386 تاكنون اجرا مي‌شود


1- گره معاملاتي وضعيتي است كه در آن يك نماد معاملاتي با وجود برخورداري از صف سفارش خريد يا فروش حداقل معادل يك برابر حجم مبنا براي شركت‌هاي با سه ميليارد سهم و بيشتر و دوبرابر حجم مبنا براي ساير شركت‌ها، به علت عدم تقارن قيمت‌هاي درخواست خريد و فروش، حداقل به مدت 10جلسه معاملاتي متوالي مورد معامله قرار نگيرد يا متوسط معاملات روزانه آن در اين دوره (به استثناي معاملات در نماد ژعمده)، كمتر از 5درصد حجم مبنا باشد.

2- براي رفع گره معاملاتي، تاثير حجم مبنا در محاسبه قيمت پاياني نماد مورد نظر، براي دوره مشخصي كه از 5 جلسه معاملاتي متوالي بيشتر نيست، حذف مي‌شود.

3- فهرست شركت‌هاي داراي گره معاملاتي براساس وضعيت سفارشات پايان جلسه معاملاتي و حجم معاملات آخرين 10جلسه معاملاتي توسط بورس استخراج و حداكثر تا ساعت 16 همان‌روز از طريق سامانه معاملات و همچنين سايت اين شركت به اطلاع عموم مي‌رسد. حذف حجم مبنا در جلسه معاملاتي روز بعد اعمال خواهد شد.

4- پس از رفع گره معاملاتي يا خاتمه دوره پيش‌بيني شده در بند2، حجم مبنا در محاسبه قيمت پاياني سهام شركت لحاظ مي‌شود. برخي كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه اجراي صحيح رفع گره‌هاي معاملاتي به نفع بازار تمام مي‌شود.

دستورالعمل رفع گره‌هاي معاملاتي پس از اصلاح، از سوي روابط‌عمومي بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد. اصلاحات روي دو بند از چهار بند اين دستورالعمل انجام شده كه يكي از اين اصلاحات مربوط به متوسط معاملات روزانه يك نماد معاملاتي در بازه زماني موردنظر مي‌شود. براساس دستورالعمل قبلي متوسط معاملات روزانه كمتر از 20درصد حجم مبنا بود در حالي كه براساس دستورالعمل فعلي شركت‌هايي كه متوسط معاملات روزانه آنها كمتر از 5درصد حجم مبنا باشد، مي‌توانند مشمول اجراي اين دستورالعمل شوند.

 نویسنده:
هياهوي كاذب در برخي نمادها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/2/14
هياهوي كاذب در برخي نمادها
«تعادل» از اخبار موثر بر بازار بورس در روز گذشته گزارش مي‌دهد


گروه بورس  

روز گذشته شاهد گرم شدن دوباره هياهوي نوسان‌گيران در بازار به بهانه افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها بوديم. اين اخبار اغلب پيرامون صنعت خودرو منتشر شد، اما از سوي ديگر انگيزه سفته‌بازان در گروه‌هاي خودرويي براي افزايش بازدهي از دست رفته در روزهاي اخير، عامل گردش مجدد نقدينگي در اين صنعت شده است.  البته تا آخرين لحظات دادوستد تالار شيشه‌يي، تجديد ارزيابي يك از نمادهاي گروه خودرويي تاييد يا تكذيب نشد، اما باز هم با حفظ صف خريد خود درمجموع گروه خودرو ليدر روز گذشته بازار بود. بر همين اساس شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات اين روز با كاهش 99واحدي به رقم 78هزار و 285واحد رسيد. شاخص كل هم وزن نيز با افزايش 15واحدي عدد 13742واحد را تجربه كرد. همچنين شاخص سهام آزاد شناور با كاهش 31واحدي عدد 78557 را به نمايش گذاشت. شاخص بازار اول نيز در حالي با كاهش 13واحدي به رقم 54849واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 547واحدي عدد 170768واحد را براي خود ثبت كرد. بر اساس اين گزارش، ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت گروه سايپا با 50واحد، مخابرات ايران با 24واحد و فولاد خوزستان با 23واحد افزايش، بالاترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت پتروشيمي جم با 32واحد، تاپيكو با 27واحد و ملي صنايع مس ايران با 25واحد كاهش، بالاترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. از سوي ديگر ارزش كل معاملات بورس تهران به بيش از 337ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن يك ميليارد و 415ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 103هزار و 857 نوبت داد و ستد بود. طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي كي‌بي‌سي، البرز دارو، سبحان دارو، صنايع پتروشيمي كرمانشاه، سرمايه‌گذاري جامي، اوراق گواهي سپرده عامل بانك گردشگري و مهندسي نصير ماشين، از سوي ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي نورد و توليد قطعات فولادي، صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود و اوراق اجاره «اجاد» بازگشايي شدند.  رفت و آمدهاي ديروز بازار

روز گذشته نمادهاي معاملاتي «خلنت»، «غدشت»، «فسرب» و «فنورد» به تابلو معاملات بازگشتند و نماد «خنصير»، «دالبر»، «دسبحان» و «كرماشا» متوقف شدند. بر اساس پيام ناظر بازار، نماد معاملاتي شركت‌هاي لنت ترمز ايران، دشت مرغاب و ملي سرب و روي ايران با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت قابل معامله شدند. در عين حال، نماد معاملاتي شركت نورد و توليد قطعات فولادي با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند ما 1395، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيسم حراج تك قيمتي به تابلو معاملات بازگشت. همچنين نماد معاملاتي شركت مهندسي نصير ماشين با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. در پايان معاملات نماد معاملاتي شركت‌هاي البرز دارو، سبحان دارو و صنايع پتروشيمي كرمانشاه جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب صورت‌هاي مالي، متوقف شدند.  جاي‌گيري خودرويي‌ها به عنوان ليدر بازار

در معاملات روز گذشته بورس، نماد معاملاتي هلدينگ صنايع معدني خاورميانه شاهد معاملات كد به كد 15ميليون سهم ميان سهامداران عمده حقوقي به ارزش بيش از 4ميليارد تومان بود. در ليزينگ صنعت و معدن نيز بيش از 9ميليون سهم به ارزش بيش از يك ميليارد تومان ميان كدهاي درون گروهي سهامدار عمده حقوقي جابه‌جا شد. در فولاد آلياژي ايران همچنين بيش از 7.5ميليون سهم به ارزش بيش از يك ميليارد تومان كد به كد شد.

از سوي ديگر در گروه مپنا 5ميليون سهم به ارزش بيش از 4.5ميليارد تومان ميان كدهاي درون گروهي سهامدار عمده حقوقي منتقل شد. نماد معاملاتي عمران و توسعه فارس نيز شاهد معاملات انتقالي 3ميليون سهمي به ارزش بيش از يك ميليارد تومان از سوي سهامدار عمده خود بود. بازار سهام روز گذشته به پيشتازي شركت زيان‌ده ايران‌خودروديزل شاهد معاملات پرحجم در گروه خودرويي‌ها همسو با عرضه‌هاي سهامداران عمده حقوقي در اين گروه بود.

بر اساس اين گزارش ديروز در گروه فلزات اساسي برخي نمادهاي معاملاتي ازجمله فولاد آلياژي ايران، فولاد آلياژي يزد و ذوب‌آهن اصفهان با افزايش تقاضا از سوي معامله‌گران اغلب حقيقي روبه‌رو بود. در گروه دارويي‌ها نيز با وجود تقاضا اما تلاش برخي هلدينگ‌هاي دارويي براي بازارگرداني و عرضه سهام مانع از تداوم سفته‌بازي در برخي نمادهاي پرتقاضاي اين گروه و برخوردار از سود تقسيمي مناسب در مجامع عادي سالانه شده است.

 نویسنده:
روي كدال نشست
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/2/14
روي كدال نشست


  افزايش ارزش بازار «سدبير»

ارزش بازار شركت سرمايه‌گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان در دوره يك ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 95 معادل چهار ميليارد و 544 ميليون ريال افزايش يافت. شركت سرمايه‌گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در دوره يك ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 95 را به صورت حسابرسي نشده، منتشر كرد. براساس اين گزارش «سدبير» در ابتداي دوره يك ماهه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 98ميليارد و 298ميليون ريال و ارزش بازار 116ميليارد و 481ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.

طي دوره يك ماهه ياد شده بهاي تمام شده آن معادل 15ميليارد و 898 ميليون ريال افزايش يافت و به 114ميليارد و 196ميليون ريال رسيد. درحالي كه ارزش بازار آن با افزايش چهار ميليارد و 544 ميليون ريالي در پايان دوره معادل 121ميليارد و 25ميليون ريال محاسبه شد. «سدبير» در ماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده هفت ميليارد و 97ميليون ريال و مبلغ هشت ميليارد و 628 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل يك ميليارد و 531 ميليون ريال سود شناسايي كرد. اين شركت طي همين دوره تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 22ميليارد و 995ميليون ريال خريداري كرد.  انتشار دلايل تيل منفي «كرمان»

شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان كرمان دلايل تعديلات منفي پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 95 را اعلام كرد. شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان كرمان پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31خرداد ماه 95 را با سرمايه 200ميليارد ريال مبلغ 54 ريال اعلام كرده و طي دوره 9ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 95 به صورت حسابرسي نشده مبلغ 104ريال زيان به ازاي هر سهم كنار گذاشت و از پيش‌بيني‌هايش جا ماند. اين شركت دلايل تغيير اطلاعات پيش‌بيني سال 95 (حسابرسي نشده) نسبت به اطلاعيه قبلي را منتشر كرد. براساس اين گزارش؛ عدم تحقق مبلغ 41ميليارد و 793ميليون ريال سود حاصل از فروش بخشي از واحدهاي اداري پروژه امام جمعه، كاهش تقريبي سه ميليارد و 538 ميليون ريال هزينه‌هاي تامين مالي به واسطه عدم دريافت تسهيلات پيش‌بيني شده از بانك دي و كاهش 6 ميليون ريالي درآمدهاي غيرعملياتي موجب تعديل منفي پيش‌بيني‌هاي اين شركت شد.  تحقق 505 ريال سود به ازاي هر سهم مخابرات ايران

شركت مخابرات ايران در دوره 12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 94 مبلغ 23هزار و 171ميليارد و 699 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و از اين بابت معادل 505 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. شركت مخابرات ايران با انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي 94 اعلام كرد در سال گذشته مبلغ 23هزار و 938ميليارد و 470ميليون ريال درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و كسر زيان حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها داشت. از درآمدهاي اين شركت هزينه‌هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي و هزينه‌هاي عملياتي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 22هزار و 137ميليارد و 661 ميليون ريال كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 22هزار و 137ميليارد و 661 ميليون ريال رسيد.

از درآمدهاي اين شركت هزينه‌هاي مالي كسر و درآمدهاي متفرقه به آن اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 23هزار و 171ميليارد و 699 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس مبلغ 505 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 28هزار و 61 ميليارد و 718ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي اين شركت منظور شد.  انتشار عملكرد 6 ماهه ماشين‌سازي اراك

شركت ماشين‌سازي اراك در دوره 6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 94 مبلغ 865 ميليارد و 119ميليون ريال درآمد حاصل از فروش كسب كرد. شركت ماشين‌سازي اراك با انتشار عملكرد 6 ماهه نخست سال مالي منتهي به 31شهريور ماه 95 اعلام كرد در دوره 6 ماهه ياد شده مبلغ 865ميليارد و 119ميليون ريال درآمد حاصل از فروش كسب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 135ميليارد و 752ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينه‌هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي كسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهاي عملياتي به آن سود عملياتي دوره به مبلغ 17ميليارد و 724ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينه‌هاي مالي و ماليات كسر و با افزوده شدن درآمدهاي متفرقه به آن سود خالص دوره به مبلغ 81 ميليارد و 325ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 13ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 461ميليارد و 250ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي «فاراك» منظور شد.  نگاهي بر صورت‎هاي مالي ليزينگ رايان سايپا

شركت ليزينگ رايان سايپا در پايان سال مالي 94 مبلغ يك هزار و 748ميليارد و 366ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي خود منظور كرد. شركت ليزينگ رايان سايپا صورت‌هاي مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفندماه 94 را به صورت حسابرسي نشده، منتشر كرد. براساس اين گزارش، اين شركت در سال گذشته معادل چهار هزار و 262ميليارد و 537 ميليون ريال درآمد حاصل از عمليات ليزينگ داشت. از درآمد اين شركت هزينه تامين منابع مالي عمليات ليزينگ كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ يك هزار و 962ميليارد و 756ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينه‌هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي كسر و سود عملياتي اضافه شد و سود عملياتي دوره به مبلغ يك هزار و 446ميليارد و 511 ميليون ريال محاسبه شد. به سود عملياتي دوره نيز درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و درآمدهاي متفرقه افزوده شد و با كسر ماليات از آن سود خالص دوره معادل يك هزار و 299ميليارد و 205ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 541 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ يك هزار و 748ميليارد و 366ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي اين شركت منظور شد.  افزايش 50 درصدي سرمايه «خاور»

هيات‌مديره شركت ايران خودرو ديزل، افزايش 50 درصدي سرمايه شركت را تصويب كرد. شركت ايران خودرو ديزل اعلام كرده است، برنامه افزايش سرمايه از مبلغ چهار هزار و 989ميليارد و 56 ميليون ريال به 10هزار ميليارد ريال دارد. براساس اين گزارش افزايش سرمايه «خاور» از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي اصلاح ساختار مالي جهت بهبود تراز مالي كه در تاريخ 23دي‌ماه 1394 به تصويب هيات‌مديره رسيده، خواهد بود.نویسنده:
اخبار بورس
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 5 : 1395/2/14
اخبار بورس


رشد 3برابري تامين مالي از طريق بازار سرمايه در سال94

در سال1393 مبلغ 340هزار ميليارد ريال از طريق بازار سرمايه تامين مالي شد، درحالي كه اين مبلغ در سال94 به 990هزار ميليارد ريال رسيد كه نشان‌دهنده رشد 3برابري است. حسن اميري معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با بيان مطالب فوق و با ارائه آماري از وضعيت تامين مالي از طريق بازار سرمايه، جزييات تامين مالي 990هزار ميليارد ريالي براي دولت و شركت‌هاي دولتي از طريق بازار سرمايه در سال گذشته را تشريح كرد: مبلغ 310هزار ميليارد ريال به افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي، 50هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت نفت و 50هزار ميليارد ريال به اسناد خزانه اسلامي مربوط بوده است. اميري اضافه كرد: مبلغ 10هزار ميليارد ريال نيز به سلف موازي استاندارد و 10هزار ميليارد ريال نيز به عرضه اوليه در بورس و فرابورس تعلق داشته است. وي ادامه داد: مبلغ 13هزار ميليارد ريال نيز مربوط به اوراق مشاركت دولت، شهرداري‌ها و بانك‌ها بوده كه عرضه اوليه آنها در بازار سرمايه انجام نشده، اما بازار ثانويه آنها در بورس و فرابورس شكل گرفته است. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ 530هزار ميليارد ريال نيز به افزايش ارزش صندوق سرمايه‌گذاري تعلق داشته است. وي ادامه داد: باتوجه به شرايط موجود، مي‌توان اين نويد را داد كه امسال نيز تامين مالي دولت و شركت‌هاي دولتي از طريق بازار سرمايه رشد خوبي داشته باشد. اميري با برشماري مزيت‌هاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: تامين مالي در بازار سرمايه، قرارداد محور بوده و اركان نظارتي بر آن حاكم است و سبب مي‌شود كه اوراق فروخته شده در محل موردنظر، هزينه شوند. وي با بيان اينكه ناشران موظفند در دوره‌هاي 3ماهه با انتشار گزارش‌هايي درباره عملكرد اوراق فروخته شده اطلاع‌رساني كنند، افزود: سازمان بورس، پس از طراحي مدل و مقررات نويسي، مجوزهاي لازم براي انتشار اوراق را صادر مي‌كند. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه كرد: انتشار اين اوراق به سبب شفافيتي كه دارد هم آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي در داخل كشور داشته و هم سبب كسب اعتبار بين‌المللي براي كشور مي‌شود. اميري با بيان اينكه تامين مالي از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق به اين معناست كه دولت مي‌خواهد براي خود انضباط مالي ايجاد كرده و شفاف‌سازي كند، ادامه داد: به‌دليل اينكه طرف حساب اوراق منتشر شده در بازار سرمايه، مردم هستند، دولت نمي‌تواند در اجراي تعهدات خود تاخير كند و بايد در موعد مقرر آنها را انجام دهد. وي گفت: ابزارهاي مختلف تامين مالي در سال‌هاي مختلف در بازار سرمايه شكل گرفته كه ازجمله آنها مي‌توان به صكوك و مرابحه اشاره كرد. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بيان اينكه امكان استفاده از صكوك و اوراق اجاره براي سال‌هاي94 و 95 فراهم شد، افزود: براي نخستين‌بار اين موضوع در قانون بودجه سال94 لحاظ شد و براي بودجه امسال نيز پيش‌بيني شده است. اميري ادامه داد: براي انتشار اوراق مشاركت بايد طرحي ارائه و سود قطعي نيز در پايان پروژه مشخص مي‌شود، اما در صكوك محاسبه سود قطعي اهميتي ندارد. وي با بيان اينكه بايد از ابزارهاي مختلف مالي در شرايط مناسب استفاده كرد، افزود: امسال شاهد اين خواهيم بود كه دولت و شركت‌هاي دولتي براي تامين مالي، از اين ابزارها استفاده خواهند كرد.بلوك سهام بورس تهران

روي ميز فرابورس ايران

عرضه بلوك سهام‌ شركت بورس اوراق بهادار تهران، امروز 14 ارديبهشت‌ در بازار فرابورس ايران انجام مي‌شود. شركت سرمايه‌گذاري بهمن تصميم به واگذاري 2.03درصد از سهام شركت بورس اوراق بهادار تهران به صورت يكجا و شرايطي از طريق عرضه در بازار پايه فرابورس ايران گرفته است. قيمت پايه هر سهم اين شركت، شش هزار و 900ريال و قيمت پايه كل آن 154ميليارد و 831ميليون و 432هزار و 200ريال اعلام شده است. طبق اين گزارش، 22ميليون و 439هزار و 338 سهم از مجموع يك ميليارد و 100ميليون سهم بورس اوراق بهادار تهران در نماد «بورس 24» عرضه خواهد شد. اين بلوك سهام روز سه‌شنبه 14 ارديبهشت‌ماه 1395 از طريق كارگزاري بهمن عرضه و ثمن معامله به صورت نقد و مطابق رويه تسويه پاياپاي پرداخت مي‌شود.«فراسا» زمينه‌ساز پاسخگويي فرابورس به كارگزاران

در نرم‌افزار «فراسا» دانشي نهفته است كه به كارگزار كمك مي‌كند تا فرآيندهاي لازم براي ثبت يك درخواست را با كمك پارامترهاي طراحي شده در سامانه تشخيص دهد كه اين موضوع نسبت به ارسال و دريافت سفارش به صورت دستي و كاغذي، سرعت اخذ مجوزها را افزايش مي‌دهد. اهميت الكترونيكي شدن تمامي فرآيندهاي موجود در بازار سرمايه و نياز به تسريع و تسهيل در تعاملات ميان كارگزاران با فرابورس ايران، زمينه‌ساز رونمايي از سامانه جديدي تحت عنوان فراسا شده است.

دبيركل كانون كارگزاران با بيان مطلب فوق گفت: زحماتي كه به پاي نوشتن اين سامانه انجام شده قابل تقدير است؛ در اين نرم‌افزار دانشي نهفته است كه به كارگزار كمك مي‌كند تا فرآيندهاي لازم براي ثبت يك درخواست را با كمك پارامترهاي طراحي شده در سامانه تشخيص دهد كه اين موضوع نسبت به ارسال و دريافت سفارش به صورت دستي و كاغذي هم كم‌هزينه‌تر بوده و هم نياز به پرسش و پاسخ و استعلام‌هاي بعدي را از بين مي‌برد، بنابراين سرعت اخذ مجوزها افزايش مي‌يابد.

به گفته روح‌اله ميرصانعي اين سامانه همچنين به روند پاسخگويي فرابورس ايران در مقابل كارگزاران عضو سرعت بيشتري مي‌بخشد، چراكه در هر مرحله مشخص است پرونده اخذ مجوز در چه مرحله‌يي قرار دارد و تاييد يا رد درخواست نيز با ذكر دليل براي كارگزار مشخص مي‌شود.

 نویسنده:
  ‌المللي ‌هاي‌بين
  تشكل Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  6
  اه‌ ri.repapswenlodaat@erutaef
  تشكل 66420769 اقتصاد جهاني
  مجمع خورده گره داووس با اقتصاد جهاني مجمع
  نام داووس مجمع كه دارند را تصور اين بسياري شد
  است مطرح ايران اقتصاد خانه صادرات كميسيون جلسه
  در مجمع واقع در ساالنه بزرگ گردهمايي همان dlroW
  يا Economic Forum يا اقتصاد جهاني يك اقتصاد جهاني مجمع كه حالي در
  است. صورت به كه است اقتصادي المللي بين شوند
  سازمان انتخاب خصوصي بخش از بازرگاني
  رايزنان 08ميليون ساالنه كند مي فعاليت
  غيرانتفاعي دارد. درآمد
  دالر كه يي پيچيده سخت بروكراسي سيستم تشكلها|
  دارد.
  گروه ديگر هاي ان سازم با ساختاري نظر از نهاد
  اين هاي وزش آم تخصصي، زبان يي، حرف مراحل بر
  عالوه بود خوبي رحهايي از يكي بازرگاني
  رايزنان شده انجام ريزي برنام اساس بر است.
  متفاوت است، نظر مورد نيز عمومي هاي حيت صال
  تخصصي جايگاه نتوانست، گاه هيچ اجرا در ضعف دليل به
  كه همكاري براي تشكل نخستين اين سوييس
  در كه زماني از كه هطوري يكند. دشوار شدت را
  كار نهادهاي در زماني كند. پيدا ايران اقتصاد در
  مناسبي است بوده دولتي بخش خصوصي بخش
  ميان زماني تا شود بازرگاني رايزني كانديداي فرد
  يك يشد انتخاب اقتصادي وابسته نام به فردي
  دولتي به آن جلسات در كنندگان شركت به توجه با
  كه يكشد. طول نيم سال دو حدود شود، اعزام
  كه نهاده اقتصادي رايزن بناي سنگ طرف همين از
  و تشكل اين شد. بدل خود نوع از رويداد مترين
  مه نظر مورد فرد صالحيت گاهي كه است حالي در
  اين سوي از نماينده يك حقيقت در اقتصادي رايزن
  شد. كار، كسب وضعيت بهبود براي هايي
  كميته بودن طوالني دليل به اما شده تاييد پروسه اين
  در پيدا حضور ديگر كشوري در كه است ايران
  اقتصاد جهاني مديريت آكادميك هاي فعاليت
  سياست، پست سمت كانديداي نظر مورد فرد فرآيند،
  اين كشور ايران ميان تجارت توسعه زمينه تا كند
  م است. كرده
  ايجاد مراحل همه كه فردي ترتيب اين به شود
  ديگري كشور بازار بررسي مطالعه كند. پيدا را
  مقصد در بار نخستين براي اقتصاد جهاني
  مجمع رود. دست از ديده، آموزش گذاشته سر پشت
  را قابل خدمات كاالها جذب لحاظ از استقرار
  محل توسط داووس شهر در و19 ۷1 سال
  ژانويه است. يي بودج محدوديت به مربوط هم دليل
  دومين عرضه قابل كاالهاي فهرست تهيه ايران
  صدور شدن جمع براي جايي عنوان به شواب
  كالوس تومان 800 بودجه در دالر 1931رخ سال از
  پيش صادركنندگان به العرساني اط نظر، مورد بازار
  به راهاندازي اروپايي داران سرماي اقتصادي
  رهبران كه 1391 سال اوايل از اما بود شده شيني
  پي كاال بالقوه واردكنندگان ايراني خدمات
  كاالها تدريس ژنو دانشگاه در زمان آن در كه شواب
  شد. شديم مجبور عمال شد، ايجاد ارز نرخ در
  تغييراتي اقتصاد درباره مشورتي خدمات ارائه ايران، از
  خدمات اقتصاددانان، شدن جمع براي را داووس كرد،
  م دهيم. كاهش را زنها راي
  تعداد هدف، بازار در مستقر متقاضيان به ايران بازرگاني
  و پردازان نظري سرمايه، صاحبان
  سياستمداران، استقرار محل بازار يهاي ويژگ درباره اطالعات
  ارائه اين اجالس اصلي ايده كرد. انتخاب بازرگاني
  هنرمندان رايزنان مشترك اقهاي ات ايراني صنعتگران تجار به سازمان شعب يا
  نمايندگي درباره تا شوند جمع جا يك در افراد اين كه
  بود بازرگاني رايزنان هاي ضعف ترين مهم از يكي
  شايد از ديگري مسائل ذيربط اقتصادي هاي ان سازم
  و كنند. نظر تبادل اروپا روز
  مسائل خصوصي بخش هاي تشكل با آنها گسسته
  ارتباط ايراني بازرگاني رايزنان وظايف جمله از قبيل،
  اين مديريت مجمع وي، رياست اين از
  بعد شوراهاي بازرگاني هاي اق ات ايران در
  باشد. موفق بازرگاني رايزنان چاه هي وجود اين با
  است. ژنو در را بود انتفاعي غير سازمان يك كه
  اروپايي را كشور دو ميان ارتباط وظيفه مشترك
  بازرگاني ايران خارجي تجارت در اساسي ركن يك به
  نشدند تجاري سران مجمع اين كمك با كرد اندازي راه رايزن كه كشوري 11 حاضر حال در يكنند. برقرار كه حالي در باشد داشته بازدهي كشور براي كه شود دارند حضور زيادي كشورهاي در ايراني
  اقتصادي زمينه در ايران اقتصاد خانه ديگر پيشنهاد كميسيون جلسه از بخشي دليل همين به شود.
  بدل داووس به ژانويه ماه در ساله هر را اروپا صنعتي
  و شوراي يا اتاق داراي است، شده اعزام آنها به بازرگاني است. اقتصادي فايده فاقد فعلي روش اين دستمزدي حقوق هيچ بدون هستند حاضر
  كه در ملي هاي تشك نظر از استفاده بازرگاني رايزنان بازرگاني رايزنان موضوع به ايران اقتصاد خانه
  صادرات يي منطقه جلسات برگزاري سپس خواند. مي
  فرا كه است معني اين به موضوع اين هستند. مشترك را بازرگاني رايزن يك وظايف ملي منافع براي
  تنها افزود: زمينه اين در كرمانشاهي بود. رايزنان انتخاب يافت.
  اختصاص برگزاري از بعد جهان مختلف كشورهاي
  در كه اقتصادي فعاالن براي تشكلي نيز مقابل كشور در رايزنان تعداد به نگاهي بازرگاني رايزن حكم دادن با يوان مت دهند
  انجام رايزن انتخاب در بايد اثرگذار ملي هاي
  تشك مجمع اين كاري برنامه به داووس ساالنه اجالس شاهد هميشه اما دارد. وجود يند، كمن تجارت ايران با با بازرگاني رايزنان تعداد آمار آخرين اساس بر گفته به كرد. استفاده آنها هاي نسيل پتا از
  افتخاري از يكي وي گفته به باشند. موثر آن بر نظارت دولتي؟ چرا شد.
  اضافه هستيم. مشترك هاي اق ات رايزنان كمرنگ ارتباط بازرگاني رايزن آنها به اخيرا كه كشوري احتساب بازرگاني رايزن شرايط از حاضر حال در
  كرمانشاهي است قرار رايزنان كه است اين امروز اساسي مشكالت اقتصاد خانه صادرات كميسيون اخير جلسه
  در جالبي بسيار هاي گزارش همچنين تشكل
  اين است نگاهي بازرگاني رايزنان به اتاق نگاه حقيقت در گذشته هاي اه در است. 32كشور است شده ارسال اين ولي است دولتي سابقه مشخصي مدت
  داشتن كمترين اما كنند حل را خصوصي بخش مشكالت اعالم كميسيون رييس كرمانشاهي، كيومرث
  ايران، 19۷9 سال از يدهد. ارائه جهاني اقتصاد
  درباره اقتصادي اركان از يكي عنوان به دارند دولت به كه روسيه، تركمنستان، به ايران بازرگاني رايزن سه نيست پساتحريم شرايط پاسخگوي انتخاب نامه
  آيين تاكيد وي هاست. كل تش آنها ميان ممكن ارتباط رايزنان چرا كه است مطرح سوال اين اصوال
  كرد: رقابت گزارش انتشار جهاني مديريت
  مجمع كمتر باشد خصوصي بخش كارگشاي تواند مي كه معيارهاي از است. شده اعزام اندونزي نيجريه كرد. بهتر را وضعيت آن در تغيير با بايد
  و انتخاب يعني اول پيشنهاد كه صورتي در داشت: به شوند. انتخاب يها دولت ميان از بايد
  بازرگاني سال در اما گرفت. عهده بر نيز را جهاني
  اقتصادي با مشترك هاي اق ات ارتباط است. شده نگاه آنها به زبان بر تسلط حاضر حال در رايزن
  انتخاب باشد انذير امكپ خصوصي بخش از بازرگاني رايزن هاي وابست طرح از الهام با بازرگاني رايزنان وي
  گفته اقتصاد «مجمع به اروپا» مديريت «مجمع 198
  ۷ حتي است تر پررنگ بسيار مربوطه تهاي سفار هاي مينه يافتن هدف، كشور بومي زبان انگليسي موجود شرايط در معرفي به خود كلها تش كه داشت انتظار توان مي كشور در افراد اين شد قرار گرفت شكل
  اقتصادي خود كاري حوزه توسعه با داد نام تغيير
  جهاني» به يي اشاره كمتر مشترك هاي اتا هاي يت سا در هگذاري سرماي به ترغيب تجاري، روابط گسترش كميسيون در شده مطرح پيشنهادهاي
  اكثر كنند. اقدام خصوصي بخش بدنه ميان از رايزناني بخش نماينده بنشينند ها نه وزارتخا در
  هدف با را جهاني الت مشك اختالفات تا كرد
  تالش پيشنهاد اگر شايد است. شده كشور بازرگاني رايزن ايران اقتصادي سياسي وضعيت تشريح همچنين داشت اختصاص نامه آيين تغيير موضوع به
  صادرات عنوان به ايران اقتصاد خانه صادرات كميسيون در داشت تاكيد وي باشند. كشور آن در
  بازرگاني كند. حل المللي بين فرم پلت يك
  ايجاد باشد پذير مكان اقتصاد خانه صادرات كميسيون تجار هگذاري سرماي براي كشور تهاي اولوي حفظ صورت در پيشنهاداتي به كميسيون اين
  اما رايزن كار محل كه كرد مطرح سوم پيشنهاد ميان از را رايزنان تجارت توسعه سازمان بود قرار
  ابتدا جهاني مجمع بنياد، اين حاميان گفته
  به همين شوند انتخاب خصوصي بخش بدنه از رايزنان برده نام 3شور ج ايران است. اقتصادي فعاالن رييس راستا اين در پرداخت. نيز فعلي ييننامه
  آ تا شود منتقل نهها سفارتخا از خارج به بازرگاني ولي كند انتخاب بازرگاني فعاالن خصوصي
  بخش مباحثه گفتمان براي آل ايده مكاني
  اقتصاد بازرگاني نماينده عنوان به بتوانند مشترك قهاي اتا چين، تركيه، ونزوئال، ارمنستان، عراق، كشورهاي در كرد: اعالم ايران اقتصاد خانه صادرات
  كميسيون پيش از بيش فعاليت اين بودن خصوصي بخش شد منحرف خود كار اصل از طرح اين عمل
  در اقتصادي مشكال مسائل ترين مهم
  درباره كنند. ايجاد هدف كشور در را خود دفترهاي ايران آفريقاي هندوستان، لبنان، پاكستان، قزاقستان، بازرگاني رايزنان وضعيت ارتقاي براي روش
  بهترين بازرگاني هاي زن راي حاضر حال در شود. مشخص رايزنان عنوان به خاص شرايطي با دولتي
  كارمندان ترين قوي نمايندگان زيرا است، زمين
  اجتماعي امور در ها كل تش تمركز تمام ديگر سوي از تونس، ويتنام، شانگهاي، كنيا، افغانستان، جنوبي، عمومي صورت به آنها گزارشات رسمي آمار
  ارائه اركان جزو نوعي به دارند حضور سفارت بدنه در كرمانشاهي شدند. اعزام ديگر كشورهاي به
  بازرگاني نهادهاي بانفوذترين اقتصادي هاي
  سازمان است مشترك شوراهاي ها اتا موضوع بر بينالمللي رايزن آذربايجان جمهوري ايتاليا بالروس، عمان، در كه باشد مشخص بايد كرمانشاهي گفته به
  است. دليل همين به شوند مي محسوب خارجي ديپلماسي نمايندگان از رايزنان انتخاب جاي به كه داد
  پيشنهاد ميكنند؛ شركت آن اجال در جهان
  سياسي شاهد مشترك اتاق جز جهان تمام در كه حالي در بازرگاني رايزنان تعداد كه است گفتني دارد. بازرگاني خارجي تجارت سطح رايزن ماموريت به شروع
  زمان نبود آنها لهاي پتانسي از استفاده امكان تحريم ايام در اقتصادي فعاالن كند تغيير انتخاب ييننامه
  دولت پردازند مي خود هاي ايده طرح به
  متفكران المللي بين هدف جامعه با هايي تشكل گيري شكل بود. نفر 12 تنها اميد تدبير دولت ابتداي در افزايش ميزان چه به پايان در است بوده حد
  چه از مستقل دفتري بازرگاني رايزن اگر دليل همين به مشكالت حل به كمك براي اقتصادي كارشناسان
  و هاي بحث س، اجال غيررسمي عموما
  فضاي ديگر اقتصادي فعاالن نهادها حقيقت در هستيم. 03نفر رايزنان تعداد دهم دولت اوايل در همچنين گزارشات كرد تاكيد همچنين وي است.
  يافته بخش نهاد يك عنوان به يتواند باشد، داشته سفارت رييس شوند. اعزام كشورها به خارجي
  تجارت ميشود. موجب را يي پرده
  گسترده ايجاد به اقدام بازرگاني اتاق از خارج در د توانم حميد يافت. كاهش نفر 12 به دولت اين در كه بود نيست محرمانه هيچوجه به بازرگاني رايزنان
  عملكرد بحث به هدف كشور اقتصادي فعاالن با خصوصي داشت تاكيد ايران اقتصاد خانه صادرات
  كميسيون اكثر به داووس ساالنه اجالس در
  خبرنگاران هايي تفاو با اما مشترك هاي اتاق مانند تشكلهايي از پيش تجارت توسعه سازمان سابق رييس صافدل كند. اعالم را آنها شفاف صورت به يواند مت دولت
  و پيشنهاد كميسيون اين همچنين بپردازد. گفتوگو با بيشتر عمل در كه افرادي كه شود باعث كار
  اين نشستها اين عمده دارند دسترسي نشستها رايزنان بحث در تواند مي نيز ها تشكل اين كه كنند نخستين بود: كرد اعالم كاهش اين علت درباره اين براي زيادي هزينه رايزنان اين اعزام اينكه اعالم با
  وي اين در كرد. مطرح را افتخاري رايزنان از استفاده واردات صادرات مشكالت با دارند كار سر
  تجارت از 006نفر حدود شود. مي پخش زنده طور باشد.
  به موثر بسيار بازرگاني رايزن انتخاب كه است زماني طول از ناشي دليل پرداخت صورتي به هزينه اين بايد افزود: دارند،
  دولت فعاالن حاضر حال در كرد: اعالم كرمانشاهي زمينه شوند. انتخاب كرسي اين در اند رده درك
  را تلويزيون راديو مكتوب، هاي رسان
  خبرنگاران يكنند. شركت داووس اجالس در ساله
  همه موفق، تجار سياسي رهبران كه حالي دهند
  در ميدان لها تشك به بازرگاني زنهاي راي تشكيل را داووس كنندگان شركت
  عمده غيردولتي هاي سازمان رهبران يدهند،
  م اتخاذ ديگر كشورهاي بازرگاني زنهاي راي براي دولت دو شكل به بايد مشكالت ها چالش بررسي كشور آمده 10هدام در همچين كند. ارائه وزيران هيات به هستند دولت كاركنان از برگزيده بازرگاني زنهاي
  راي موسسه الملل، بين عفو همچون المللي
  بين ندارد. وجود آن در خللي بوده قانوني صورت به وند توسعه منجربه ها دستگا ارتباط تا شود پيگيري سويه از اقداماتي انجام با است موظف خارجه امور «وزارت است: در ايران دههاي نماين عنوان به ديگر كشورهاي در
  كه سازمان مختلف نهادهاي المللي بين
  شفافيت بگذاريم، قانوني وبهاي چارچ بر را اصل اگر حقيقت در اقتصاد كلي هاي سياس ادامه در شود.» الملل بي تجارت تنظيم تجاري، طرف كشورهاي با تجاري رواديد لغو قبيل آنها فعاليت البته يكنند، فعاليت اقتصادي هاي
  حوزه دارند. اجالس در فعالي حضور نيز متحد
  ملل به ما كرده ارزيابي مطلبوب را عملكرد نوع اين گذار قانون هدفمند نبه همهجا حمايت زمينه در همچنين مقاومتي آن، نظاير پرتردد بلندمدت تجاري رواديد صدور توافقات بازرگاني اتاق هاي تشكل با تنها نيست اقتصادي
  صرفا بسيار داووس اجالس اول، نگاه در
  هرچند اين در ادعايي توانيم نم خصوصي بخش نمايندگان عنوان با افزوده ارزش تناسب به خدمات كاالها صادرات از صادركنندگان براي تجاري رواديد اخذ تا كند اتخاذ ترتيبي سهل در خارجه امور وزارت نماينده بلكه ندارند،
  یادداشت
  مراوده دارد. نيز سرسختي منتقدان اما مايد، مي
  مثبت دولتي ما اقتصاد درصد 80 حقيقت، در باشيم. داشته باره گسترش مقررات تسهيل طريق: از مثبت ارزآوري خالص اقامت تردد نيز ايران از مهندسي فني خدمات كاالها هاي بح قبيل از مشكالتي تجار ويزاهاي كردن
  وصول حقگو حسين در اقتصاد جهاني مجمع عده، اين اعتقاد
  به هستيم، كشور در دولتي اقتصاد شاهد ما است محور خارجي تجارت خدمات گسترش الزم، هاي وق مش كشور، در آنها مرتبطين خارجي هگذاري سرماي داوطلبان 12رايزن امروز به تا حاضر حال در نند. دنبال را اقتصادي
  تجاري
  كارشناس ترين مرفه كه است تجاري مجمع يك امر،
  واقع كشورهاي هاي زن راي براي دولت نماينده اتخاذ بنابراين هگذاري سرماي تشويق نياز، مورد هاي زيرساخ ترانزيت شود. محقق ممكن شكل ترين سريع ترين سهل به محل در كنند دريافت را خود احكام توانستند
  ايراني با خود معامالت درباره وانند تم راحتي به
  تجار كه داشت توقع توان نمي نيست عجيب موضوعي خارجي با متناسب ملي توليد ريزي برنام صادرات، براي خارجي نيز گذشته در بازرگاني هاي زن راي انتخاب زمينه در البته البته شوند. مستقر شده انتخاب كشورهاي يعني
  خدمتشان رهبران با بنشينند وگو گفت بحث به
  يكديگر واين شوند اتخاذ كشور خصوصي بخش بدنه از زنا رايه اين بخشي تنوع جديد، بازارهاي لدهي شك صادراتي، نيازهاي نوشته وتجارت معدن صنعت وزارت همكاري با نويسي پيش كسب بهبود قانون مفاد در بازرگاني زنهاي راي موضوع بدون بپردازند البي به جهان پرنفوذ
  سياسي اقتصادي هاي سياست با كشور يك براي همچنان مباحث منطقه، كشورهاي با بهويژه كشورها با اقتصادي هاي پيوند كارشناسان ارزيابي مورد م6اه مدت به آن مفاد كه بود شده بهبود قانون ماده9 در حقيقت، در است. شده تعريف
  كار اجالسي چنين نخست هدف طلبي منفعت
  شك بخش درحقيقت است. زودهنگام موضوعي محور دولتي مبادالت تسهيل براي تهاتري مبادالت كار ساز از استفاده نمايندگان وزارتخانه اين كه بود قرار حقيقت در گرفت. قرار موظف خارجه امور «وزارت است: آمده كار كسب
  فضاي همچون اقتصادي معضالت حل نه بود
  خواهد تگذاري سياس هاي بح در زنها راي تا دارد انتظار خصوصي صادرات مورد در مقررات رويه ثبات ايجاد نياز، صورت در قانوني مبادي بتواننداز شكل اين به تا كند انتخاب را خود سياسي هاي نمايندگي خارجي روابط هاي فيت ظر
  است جهان. سراسر در
  فقر كشور بازرگاني اتاق نمايندگان شورا با گيري تصميم هدف بازارهاي در ايران سهم پايدار گسترش هدف با پيگيري سو سمت اين از بلندمدت تجاري رواديد صدور داخلي توليدكنندگان خدمت در را خارج در
  كشور مأمني به آنكه علت به داووس اين، بر
  افزون تصميمات از نيز خصوصي بخش نمايندگان تا كنند مشورت است. آمده ميان به هايي بحث بهبود قانون در حقيقت، در شود. صادر تجاري فعاالن براي كاالها صادركنندگان ويژه ايران در هذاران
  سرمايگ دموكراسي نوع سياست ترويج تبليغ
  براي در كه اميدواريم شوند. مطلع كشور اقتصادي بدنه براي تازه چرا اينكه بر مبني نقدهايي شاهد گاهي كلي، طور به مباحث خدمت در بايد ديپلماسي آمده: كار كسب فضاي ظرف است موظف خارجه امور وزارت دهد. قرار
  خدمات شفاف غير هاي گيري تصميم ترغيب براي
  مركزي دولت با خصوصي بخش تنگاتنگ ارتباط شاهد ۵9 سال انتخاب دولت كارمندان از را بازرگاني زنهاي راي ونگذار قان كلي هاي سياست مختلف بندهاي در بگيرند. قرار اقتصادي دارايي، اقتصادي امور ههاي وزارتخان همكاري با ماه
  شش انتقاد مورد نيز است شده تبديل محرمانه
  و براي لها تشك به بازرگاني هاي زن راي يرود انتظار باشيم حضور مباحث اين در خصوصي بخش نمايندگان كند است: آمده توسعه ششم برنامه همچنين مقاومتي اقتصاد ذيربط اجرايي هاي اه دستگ ساير تجارت معدن
  صنعت، دارد.
  قرار دهند. ورود اجازه اقتصادي هاي برنام اتخاذ بدنه از كه كارمنداني كه گفت بايد يود. مطرح ندارند، اقتصادي هاي اه دستگ با خارجه امور وزارت «همكاري تصويب براي تهيه را ماده اين اجرايي نامه آيين ها، اق ات
  و نشستها ديگر مانند داووس
  اجال سراسر از سرشناسي مهمانان كه سهايي
  اجال به اعتراض دادن نشان براي محلي دارد، كرد
  دنيا مطرح «تعادل» با وگو گفت در تهران اتاق رييسه هيات عضو ميرود. شمار به هم دولتمردان هاي
  سياست مخالفان سازي، جهاني مخالف هاي
  گروه است يخود بازرگاني هاي زن راي زمينه در خصوصي بخش نمايندگان دلخوري اين از هميشه سبزها چپها داري،
  سرمايه با خود هاي مخالفت دادن نشان براي
  فرصت سطوح در غيررسمي رسمي ديپلماسي هاي ظرفيت خارجي روابط هاي ظرفي است موظف تشكلها|
  خارجه گروه نظر به اما كردند، مي استفاده
  سياستمداران عمومي ديپلماسي از رهبرداري به جانبه، چند دو خدمت در را خارج در كشور سياسي يهاي
  نمايندگ خصوصي بخش نمايندگان كه است وقتي چند گذشته تاب تب ديگر معترضان كه رسد
  مي در العرساني اط كاراي نوين ابزارهاي روشها ايران در گذاران سرماي داخلي
  توليدكنندگان هايي شكاي گله بازرگاني هاي زن راي عملكرد درباره كه اند ده رسي نتيجه اين به آنها زيرا ندارند؛
  را جمهوري هاي ديدگاه تبيين براي فرامرزي گستره دهد. قرار خدمات كاالها صادركنندگان ويژه
  ب بخش بدنه از بايد افراد اين كه معتقدند آنها دارند. هاي سياس در چنداني نقش داووس الس
  اج مرزي، ديپلماسي تقويت همچنين ايران اسالمي توسعه ششم برنامه 29 تبصره در نيز راستا همين
  در كه است درحالي اين شوند انتخاب كشور خصوصي ندارد. بينلمللي
  اجرايي استقالل ارتقاي راستاي در موثر اقدام هريزي برنام در مصرح مفاد اجراي راستاي «در است: آمده
  نيز نمايندگان پيشنهادهاي نوع اين براي را راه گذار ون قان خود 201۴ سال گزارش در آكسفام
  بنياد و... ملي اقتصاد ابآوري افزايش فرهنگي سياسي، مقاومتي اقتصادي كلي هاي سياست اساسي
  قانون با حال است. بسته كشور خصوصي بخش پارلمان نهادهاي ترين مه از يكي عنوان به داووس
  از بازرگاني هاي زن راي حقيقت، در است. شده اشاره افزايش بر مبني رهبري معظم مقام سوي از
  ابالغي اتاق رييسه هيات عضو مقيمي، فاطمه توصيف اين جهان اقتصادي هاي گيري تصميم
  مشاوره توانند مي چطور بنابراين هستند، دولت بگير حقوق كشور اقتصاد پذيري آسي كاهش مقاومت
  قدرت بارها «ما است: معتقد ايران بازرگاني معادن صنايع، اقتصادي قدرت درآميختن باعث كه كرده
  صحبت باشند. آنها شده انتخاب خصوصي بخش نماينده روابط موثر هماهنگ منسجم، مديريت براي
  و پيگيري براي خصوصي بخش سفراي ها زن راي براي كه ميشود سياسي هاي گيري تصميم مراكز
  با خصوصي بخش بازرگاني هاي زن راي زمينه در البته، اصول مبناي بر ايران اسالمي جمهوري
  خارجي در دولت اما كرديم، تقاضا الملل بي تجارت امور جامعه، مديريت نحوه بر آن مخرب
  تاثيرات بخش سفراي انتخاب بر مبني را پيشنهادي بارها تحقق پشتيباني براي مصلحت حكمت
  عزت، هرچند است. كرده اعتنايي بي ما پيشنهاد اين زمينه مشهود بيعدالتي فقر گسترش
  دموكراسي است. داده نالملل بي امور در خصوصي قواي تابعه هاي دستگاه تمامي ششم، برنامه
  اهداف به كامال دولت بدنه از بازرگاني هاي زن راي انتخاب صاحب اقليت كه شده گفته گزارش اين در
  است. كجا به پيشنهاد اين سرانجام نهايت در زمينه در خود اقدامات تمامي مكلفند كشور گانه
  سه قانون ازجمله قوانين بندهاي تمام در قانوني صورت قدرت با هماهنگي همكاري در اقتصادي رسيد؟
  قدرت خارجه امور وزارت هماهنگي با را خارجي
  روابط و... توسعه ششم برنامه كار، كسب فضاي بهبود در فريبكاري تقلب با جهان سطح در
  سياسي نمايندگان گردهمايي در بار چندين پيشنهاد اين نسبت است موظف خارجه امور وزارت دهند.
  انجام يكنند. برگزار را جلساتي صادرات حوزه موانع ايراني رايزن 21 امروز به تا گذشته سال دو در كه جاي هرگز موضوع اين كه گفت بايد اما شده، مطرح تضعيف را دموكراسي اقتصادي، امور مديريت
  شيوه درنهايت اما شد، مطرح دولتي خصوصي بخش اقدامات اجراي طراحي همچون مواردي اجراي
  به هاي زن راي تجار بين هيي دوسوي ارتباط حقيقت در كشورهاي در كنند دريافت را خود احكام توانستند بخش نمايندگان بعضي دلخوري ندارد چالش ثروت امروزه كه آورده وجود به را شرايطي
  كرده موضوع اين به وتجارت معدن صنعت، وزارت غربي، جنوب آسياي منطقه كشورهاي به
  اعتمادساز در تها سياس اين اميدواريم كه است برقرار دولتي كنند. خدمت الملل بين تجارت بحث در ديگر است. خود بي جا به نا نيز خصوصي 0۵درصد دارايي با افراد ثروتمندترين از 8ر ف
  ن۵ است. نداده نشان واكنشي همچنان جهاني، موثر هاي درت با تعامالت اصالح
  بازسازي بگيرد. خود به را افزايشي روند ۵ي9 ال شده اتخاذ زنا راي بازديد زمينه در جلساتي بنابراين خصوصي بخش نمايندگان ميان هايي بحث صتها فر انحصار است. برابر جهان جمعيت
  از بازرگاني هاي رايزن عملكرد از كلي بهطور بخشي تنوع براي الزم سياسي شرايط بسترها
  ايجاد دولت هاي ده نماين انتخاب مورد در شما پس بازديد مختلف هاي استان به بار يك ماه چند هر كه حوزه در دولت نمايندگان اتخاذ بر مبني شده باعث كوچك اقليت يك دست در خير؟
  امكانات يا هستيد موافق به جهان كشورهاي با راهبردي پيوندهاي تقويت نداريد؟
  و نقدي مشكالت با تر نزديك شكل به تا يآورند عمل به اينكه به باتوجه دارد، وجود زنبازرگاني راياي كشورهايي در اكنون جهان مردم از درصد ۷0
  كه مشاوره با بايد بازرگاني زناي رايه هرحال به هاي قدر همسايگان منطقه، كشورهاي
  ويژه، قانوني صورت به كامال بازرگاني هاي زن راي انتخاب آن رفع براي آشنا اقتصادي حوزه هاي چال عرصه در را اقتصادي تهاي فعالي افراد اين نابرابري گذشته دهه سه طي كه كنند
  زندگي بايد بنده نظر به اما شد، مي انتخا اتاق نمايندگان بر تمركز با اقتصادي ديپلماسي تقويت
  نوظهور، فضاي بهبود قانون جمله از قوانين بندهاي تمام در اين از هدف حقيقت در گيرند. درنظر را ههايي برنام از بايد چرا كنند؛ مي پيگيري الملل بين تجارت ماكنون است. يافته افزايش آنها در
  اقتصادي چراكه يابد؛ افزايش كشورها كل در زنا راي اين تعداد خدمات كاال صادرات براي جهاني بازارهاي به
  ورود شده، مطرح و... توسعه ششم برنامه كار، كسب ظرفيت از آنها اطالعات كه است اين دوسويه ارتباط شوند؟ انتخاب دولت بخش نمايندگان 011تريليون حدود ثروتي با مردم از درصد
  يك يرود انتظار يكنيم سير پساتحريم دوران در ما گذاري سرمايه جذب مالي تامين مهندسي،
  فني ندارد چالش جاي هرگز موضوع اين بنده نظر به در آنچه هر از يايبد افزايش مختلف هاي استا هاست تشكل صداي خصوصي بخش هرحال به هستند. جهان ثروت كل از درصد ۴6 صاحب
  دالر براي بيشتري نمايندگان طاليي دوران اين در كه حمايت جديد، هاي فناوري به دستيابي
  خارجي نيز خصوصي بخش نمايندگان بعضي دلخوري كشور معدني صادراتي توليدي، هاي دي توانمن مورد ارتباط نيز خصوصي بخش پارلمان نمايندگان به با اقتصادي نابرابري نهاد، اين يهاي ارزياب
  طبق خصوصي بخش الملل بين تجارت مشكالت پيگيري كشور از خارج ايرانيان حقوق از جانبه همه قانون ماده در حقيقت در است. يخود هجا ناب هم نشستي ها رايزن اين البته ييابند. آگاهي است چندي دارند. تجارت توسعه سازمان با تنگاتنگي خطر يك اجتماعي امنيت ثبات انداختن
  خطر باشند. داشته حضور كارگيري به ملي، توسعه در آنها دادن
  مشاركت امور وزارت است: آمده كار كسب فضاي بهبود مشكالت زمينه در دارند كنندگان ادر تجار با شد اعالم دولتي نمايندگان از يكي سوي از پيش است. جهاني امنيت براي بزرگ
رايزنان بازرگاني از بخش خصوصي انتخاب شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/2/14
رايزنان بازرگاني از بخش خصوصي انتخاب شوند
در جلسه كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران مطرح شد


گروه تشكل‌ها|

رايزنان بازرگاني يكي از طرح‌هايي خوبي بود كه به دليل ضعف در اجرا هيچ‌گاه نتوانست، جايگاه مناسبي در اقتصاد ايران پيدا كند. زماني در نهادهاي دولتي فردي به نام وابسته اقتصادي انتخاب مي‌شد و از همين طرف سنگ بناي رايزن اقتصادي نهاده شد. رايزن اقتصادي در حقيقت يك نماينده از سوي اقتصاد ايران است كه در كشوري ديگر حضور پيدا مي‌كند تا زمينه توسعه تجارت ميان ايران و كشور مقصد را پيدا كند. مطالعه و بررسي بازار كشور محل استقرار از لحاظ جذب كالاها و خدمات قابل صدور ايران و تهيه فهرست كالاهاي قابل عرضه به بازار مورد نظر، اطلاع‌رساني به صادركنندگان كالاها و خدمات ايراني و واردكنندگان بالقوه كالا و خدمات از ايران، ارائه خدمات مشورتي درباره اقتصاد و بازرگاني ايران به متقاضيان مستقر در بازار هدف، ارائه اطلاعات درباره ويژگي‌هاي بازار محل استقرار نمايندگي يا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ايراني و سازمان‌هاي اقتصادي ذي‌ربط و مسائل ديگري از اين قبيل، از جمله وظايف رايزنان بازرگاني ايراني است. با اين وجود هيچ‌گاه رايزنان بازرگاني موفق نشدند به يك ركن اساسي در تجارت خارجي ايران بدل شود. به همين دليل بخشي از جلسه كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران به موضوع رايزنان بازرگاني اختصاص يافت. چرا دولتي؟

در جلسه اخير كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران، كيومرث كرمانشاهي، رييس كميسيون اعلام كرد: اصولا اين سوال مطرح است كه چرا رايزنان بازرگاني بايد از ميان دولتي‌ها انتخاب شوند. به گفته وي رايزنان بازرگاني با الهام از طرح وابسته‌هاي اقتصادي شكل گرفت و قرار شد اين افراد در كشور هدف در وزارتخانه‌ها بنشينند و نماينده بخش بازرگاني در آن كشور باشند. وي تاكيد داشت در ابتدا قرار بود سازمان توسعه تجارت رايزنان را از ميان بخش خصوصي و فعالان بازرگاني انتخاب كند ولي در عمل اين طرح از اصل كار خود منحرف شد و كارمندان دولتي با شرايطي خاص به عنوان رايزنان بازرگاني به كشورهاي ديگر اعزام شدند. كرمانشاهي پيشنهاد داد كه به جاي انتخاب رايزنان از نمايندگان دولت آيين‌نامه انتخاب تغيير كند و فعالان اقتصادي و كارشناسان اقتصادي براي كمك به حل مشكلات تجارت خارجي به كشورها اعزام شوند. رييس كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران تاكيد داشت اين كار باعث مي‌شود كه افرادي كه در عمل بيشتر با تجارت سر و كار دارند و با مشكلات صادرات و واردات را درك كرده‌اند در اين كرسي انتخاب شوند.

پيشنهاد ديگر خانه اقتصاد ايران در زمينه رايزنان بازرگاني استفاده از نظر تشكل‌هاي ملي در انتخاب رايزنان بود. كرمانشاهي در اين زمينه افزود: تشكل‌هاي ملي و اثرگذار بايد در انتخاب رايزن و نظارت بر آن موثر باشند. به گفته وي يكي از مشكلات اساسي امروز اين است كه رايزنان قرار است مشكلات بخش خصوصي را حل كنند اما كمترين ارتباط ممكن ميان آنها و تشكل‌هاست. وي تاكيد داشت: در صورتي كه پيشنهاد اول يعني انتخاب رايزن بازرگاني از بخش خصوصي امكان‌پذير باشد مي‌توان انتظار داشت كه تشكل‌ها خود به معرفي رايزناني از ميان بدنه بخش خصوصي اقدام كنند.

كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران به عنوان پيشنهاد سوم مطرح كرد كه محل كار رايزن بازرگاني به خارج از سفارتخانه‌ها منتقل شود تا بخش خصوصي بودن اين فعاليت بيش از پيش مشخص شود. در حال حاضر رايزن‌هاي بازرگاني در بدنه سفارت حضور دارند و به نوعي جزو اركان ديپلماسي خارجي محسوب مي‌شوند به همين دليل در ايام تحريم امكان استفاده از پتانسيل‌هاي آنها نبود به همين دليل اگر رايزن بازرگاني دفتري مستقل از سفارت داشته باشد، مي‌تواند به عنوان يك نهاد بخش خصوصي با فعالان اقتصادي كشور هدف به بحث و گفت‌وگو بپردازد. همچنين اين كميسيون پيشنهاد استفاده از رايزنان افتخاري را مطرح كرد. در اين زمينه كرمانشاهي اعلام كرد: در حال حاضر فعالان اقتصادي ايراني در كشورهاي زيادي حضور دارند كه حاضر هستند بدون هيچ حقوق و دستمزدي و تنها براي منافع ملي وظايف يك رايزن بازرگاني را انجام دهند و مي‌توان با دادن حكم رايزن بازرگاني افتخاري از پتانسيل‌هاي آنها استفاده كرد. به گفته كرمانشاهي در حال حاضر از شرايط رايزن بازرگاني داشتن مدت مشخصي سابقه دولتي است ولي اين آيين‌نامه انتخاب پاسخگوي شرايط پساتحريم نيست و بايد با تغيير در آن وضعيت را بهتر كرد. در شرايط موجود

اكثر پيشنهادهاي مطرح شده در كميسيون صادرات به موضوع تغيير آيين‌نامه اختصاص داشت اما اين كميسيون به پيشنهاداتي در صورت حفظ آيين‌نامه فعلي نيز پرداخت. در اين راستا رييس كميسيون صادرات خانه اقتصاد ايران اعلام كرد: بهترين روش براي ارتقاي وضعيت رايزنان بازرگاني ارائه آمار رسمي و گزارشات آنها به صورت عمومي است. به گفته كرمانشاهي بايد مشخص باشد كه در زمان شروع به ماموريت رايزن سطح تجارت خارجي چه حد بوده است و در پايان به چه ميزان افزايش يافته است. وي همچنين تاكيد كرد گزارشات عملكرد رايزنان بازرگاني به هيچ‌وجه محرمانه نيست و دولت مي‌تواند به صورت شفاف آنها را اعلام كند. وي با اعلام اينكه اعزام اين رايزنان هزينه زيادي براي دولت دارند، افزود: بايد اين هزينه به صورتي پرداخت شود كه براي كشور بازدهي داشته باشد در حالي كه اين روش فعلي فاقد فايده اقتصادي است. نگاهي به تعداد رايزنان

بر اساس آخرين آمار تعداد رايزنان بازرگاني با احتساب 3 كشوري كه اخيرا به آنها رايزن بازرگاني ارسال شده است 23 كشور است. در ماه‌هاي گذشته سه رايزن بازرگاني ايران به تركمنستان، روسيه، نيجريه و اندونزي اعزام شده است. از معيارهاي انتخاب رايزن در حال حاضر تسلط بر زبان انگليسي و زبان بومي كشور هدف، يافتن زمينه‌هاي گسترش روابط تجاري، ترغيب به سرمايه‌گذاري و همچنين تشريح وضعيت سياسي و اقتصادي ايران و اولويت‌هاي كشور براي سرمايه‌گذاري تجار و فعالان اقتصادي است. ايران جز 3 كشور نام برده در كشورهاي عراق، ارمنستان، ونزوئلا، تركيه، چين، قزاقستان، پاكستان، لبنان، هندوستان، آفريقاي جنوبي، افغانستان، كنيا، شانگهاي، ويتنام، تونس، عمان، بلاروس، ايتاليا و جمهوري آذربايجان رايزن بازرگاني دارد. گفتني است كه تعداد رايزنان بازرگاني در ابتداي دولت تدبير و اميد تنها 12نفر بود. همچنين در اوايل دولت دهم تعداد رايزنان 30نفر بود كه در اين دولت به 12نفر كاهش يافت. حميد صافدل رييس سابق سازمان توسعه تجارت پيش از اين درباره علت اين كاهش اعلام كرد بود: نخستين دليل ناشي از طول زماني است كه انتخاب رايزن دارد. سيستم بروكراسي سخت و پيچيده‌يي كه علاوه بر مراحل حرفه‌يي، زبان تخصصي، آموزش‌هاي تخصصي و صلاحيت‌هاي عمومي نيز مورد نظر است، كار را به‌شدت دشوار مي‌كند. به‌طوري كه از زماني كه يك فرد كانديداي رايزني بازرگاني مي‌شود تا زماني كه اعزام شود، حدود دو سال و نيم طول مي‌كشد. اين در حالي است كه گاهي صلاحيت فرد مورد نظر در اين پروسه تاييد شده اما به دليل طولاني بودن اين فرآيند، فرد مورد نظر كانديداي سمت و پست ديگري مي‌شود و به اين ترتيب فردي كه همه مراحل را پشت سر گذاشته و آموزش ديده، از دست مي‌رود. دومين دليل هم مربوط به محدوديت بودجه‌يي است. پيش از سال 1391، نرخ دلار در بودجه 800‌تومان پيش‌بيني شده بود اما از اوايل سال 1391 كه تغييراتي در نرخ ارز ايجاد شد، عملا مجبور شديم تعداد رايزن‌ها را كاهش دهيم. اتاق‌هاي مشترك و رايزنان بازرگاني

شايد يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي رايزنان بازرگاني ارتباط گسسته آنها با تشكل‌هاي بخش خصوصي باشد. در ايران اتاق‌هاي بازرگاني و شوراهاي بازرگاني مشترك وظيفه ارتباط ميان دو كشور را برقرار مي‌كنند. در حال حاضر 11كشوري كه رايزن بازرگاني به آنها اعزام شده است، داراي اتاق يا شوراي مشترك هستند. اين موضوع به اين معني است كه در كشور مقابل نيز تشكلي براي فعالان اقتصادي كه با ايران تجارت مي‌كنند، وجود دارد. اما هميشه شاهد ارتباط كمرنگ رايزنان و اتاق‌هاي مشترك هستيم. در حقيقت نگاه اتاق به رايزنان بازرگاني نگاهي است كه به دولت دارند و به عنوان يكي از اركان اقتصادي كه مي‌تواند كارگشاي بخش خصوصي باشد كمتر به آنها نگاه شده است. ارتباط اتاق‌هاي مشترك با سفارت‌هاي مربوطه بسيار پررنگ‌تر است و حتي در سايت‌هاي اتاق‌هاي مشترك كمتر اشاره‌يي به رايزن بازرگاني كشور شده است. شايد اگر پيشنهاد كميسيون صادرات خانه اقتصاد امكان‌پذير باشد و رايزنان از بدنه بخش خصوصي انتخاب شوند همين اتاق‌هاي مشترك بتوانند به عنوان نماينده بازرگاني ايران دفترهاي خود را در كشور هدف ايجاد كنند.

از سوي ديگر تمام تمركز تشكل‌ها در امور بين‌المللي بر موضوع اتاق‌ها و شوراهاي مشترك است در حالي كه در تمام جهان جز اتاق مشترك شاهد شكل‌گيري تشكل‌هايي با جامعه هدف بين‌المللي هستيم. در حقيقت نهادها و فعالان اقتصادي ديگر مي‌توانند در خارج از اتاق بازرگاني اقدام به ايجاد تشكل‌هايي مانند اتاق‌هاي مشترك اما با تفاوت‌هايي كنند كه اين تشكل‌ها نيز مي‌تواند در بحث رايزنان بازرگاني بسيار موثر باشد.نویسنده:
رايزن‌هاي بازرگاني به تشكل‌ها ميدان دهند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/2/14
رايزن‌هاي بازرگاني به تشكل‌ها ميدان دهند


رايزن‌هاي بازرگاني برگزيده از كاركنان دولت هستند كه در كشورهاي ديگر به عنوان نماينده‌هاي ايران در حوزه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند، البته فعاليت آنها صرفا اقتصادي نيست و تنها با تشكل‌هاي اتاق بازرگاني مراوده ندارند، بلكه نماينده وزارت امور خارجه در سهل و وصول كردن ويزاهاي تجار و مشكلاتي از قبيل بحث‌هاي تجاري را دنبال مي‌كنند. در حال حاضر تا به امروز 21رايزن ايراني توانستند احكام خود را دريافت كنند و در محل خدمتشان يعني كشورهاي انتخاب شده مستقر شوند. البته ‌موضوع رايزن‌هاي بازرگاني در مفاد قانون بهبود كسب و كار تعريف شده است. در حقيقت، در ماده9 قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و اتاق‌ها، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند. » همچين در ماده10 آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ كند تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ترين و سريع‌ترين شكل ممكن محقق شود. » البته در زمينه انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني در گذشته نيز پيش‌نويسي با همكاري وزارت صنعت معدن وتجارت نوشته شده بود كه مفاد آن به مدت ۶ماه مورد ارزيابي كارشناسان قرار گرفت. در حقيقت قرار بود كه اين وزارتخانه نمايندگان خود را انتخاب كند تا به اين شكل بتواننداز مبادي قانوني صدور رواديد تجاري بلندمدت از اين سمت و سو پيگيري و براي فعالان تجاري صادر شود. در حقيقت، در قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده: « ديپلماسي بايد در خدمت مباحث اقتصادي قرار بگيرند. در بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه ششم توسعه آمده است: «همكاري وزارت امور خارجه با دستگاه‌هاي اقتصادي كشور و بررسي چالش‌ها و مشكلات بايد به شكل دو سويه پيگيري شود تا ارتباط دستگاه‌ها منجربه توسعه تجارت بين‌الملل شود.» در ادامه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي همچنين در زمينه حمايت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات، برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به‌ويژه با كشورهاي منطقه، استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز، ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف بحث‌هايي به ميان آمده است.

به‌طور كلي، گاهي شاهد نقدهايي مبني بر اينكه چرا قانون‌گذار رايزن‌هاي بازرگاني را از كارمندان دولت انتخاب مي‌كند و نمايندگان بخش خصوصي در اين مباحث حضور ندارند، مطرح مي‌شود. بايد گفت كه كارمنداني كه از بدنه دولت براي رايزن‌هاي بازرگاني كشورهاي ديگر اتخاذ مي‌شوند به صورت قانوني بوده و خللي در آن وجود ندارد. در حقيقت اگر اصل را بر چارچوب‌هاي قانوني بگذاريم، قانون گذار اين نوع عملكرد را مطلبوب ارزيابي كرده و ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي نمي‌توانيم ادعايي در اين باره داشته باشيم. در حقيقت، 80درصد اقتصاد ما دولتي محور است و ما شاهد اقتصاد دولتي در كشور هستيم، بنابراين اتخاذ نماينده دولت براي رايزن‌هاي كشورهاي خارجي موضوعي عجيب نيست و نمي‌توان توقع داشت كه اين رايزن‌ها از بدنه بخش خصوصي كشور اتخاذ شوند واين مباحث همچنان براي يك كشور با سياست‌هاي اقتصادي دولتي محور موضوعي زودهنگام است. درحقيقت بخش خصوصي انتظار دارد تا رايزن‌ها در بحث‌هاي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري با شورا و نمايندگان اتاق بازرگاني كشور مشورت كنند تا نمايندگان بخش خصوصي نيز از تصميمات تازه براي بدنه اقتصادي كشور مطلع شوند. اميدواريم كه در سال 95 شاهد ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصي با دولت باشيم و انتظار مي‌رود رايزن‌هاي بازرگاني به تشكل‌ها براي اتخاذ برنامه‌هاي اقتصادي اجازه ورود دهند.

 نویسنده: حسين حقگو كارشناس اقتصادي
دلخوري نمايندگان بخش خصوصي در زمينه رايزن‌هاي بازرگاني بي‌خود است
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/2/14
دلخوري نمايندگان بخش خصوصي در زمينه رايزن‌هاي بازرگاني بي‌خود است
عضو هيات رييسه اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كرد


گروه تشكل‌ها|

چند وقتي است كه نمايندگان بخش خصوصي درباره عملكرد رايزن‌هاي بازرگاني گله و شكايت‌هايي دارند. آنها معتقدند كه اين افراد بايد از بدنه بخش خصوصي كشور انتخاب شوند اين درحالي است كه قانون‌گذار راه را براي اين نوع پيشنهادهاي نمايندگان پارلمان بخش خصوصي كشور بسته است. حال با اين توصيف فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران معتقد است: «ما بارها براي رايزن‌ها و سفراي بخش خصوصي براي پيگيري امور تجارت بين‌الملل تقاضا كرديم، اما دولت در زمينه اين پيشنهاد ما بي‌اعتنايي كرده است. هرچند انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني از بدنه دولت كاملا به صورت قانوني در تمام بندهاي قوانين ازجمله قانون بهبود فضاي كسب و كار، برنامه ششم توسعه و... مطرح شده، اما بايد گفت كه اين موضوع هرگز جاي چالش ندارد و دلخوري بعضي نمايندگان بخش خصوصي نيز نا به جا و بي‌خود است. »

بحث‌هايي ميان نمايندگان بخش خصوصي مبني بر اتخاذ نمايندگان دولت در حوزه رايزن‌هاي بازرگاني وجود دارد، باتوجه به اينكه اين افراد فعاليت‌هاي اقتصادي را در عرصه تجارت بين‌الملل پيگيري مي‌كنند؛ چرا بايد از نمايندگان بخش دولت انتخاب شوند؟

به هرحال بخش خصوصي صداي تشكل‌هاست و نمايندگان پارلمان بخش خصوصي نيز ارتباط تنگاتنگي با سازمان توسعه تجارت دارند. چندي پيش از سوي يكي از نمايندگان دولتي اعلام شد كه در دو سال گذشته تا به امروز 21 رايزن ايراني توانستند احكام خود را دريافت كنند و در كشورهاي ديگر در بحث تجارت بين‌الملل خدمت كنند. بنابراين جلساتي در زمينه بازديد رايزن‌ها اتخاذ شده كه هر چند ماه يك بار به استان‌هاي مختلف بازديد به عمل مي‌آورند تا به شكل نزديك‌تر با مشكلات و چالش‌هاي حوزه اقتصادي آشنا و براي رفع آن برنامه‌هايي را درنظر گيرند. در حقيقت هدف از اين ارتباط دوسويه اين است كه اطلاعات آنها از ظرفيت استان‌هاي مختلف افزايش مي‌يابد و از هر آنچه در مورد توانمندي‌هاي توليدي، صادراتي و معدني كشور است آگاهي مي‌يابند. البته اين رايزن‌ها نشستي هم با تجار و صادر‌كنندگان دارند و در زمينه مشكلات و موانع حوزه صادرات جلساتي را برگزار مي‌كنند. در حقيقت ارتباط دوسويه‌يي بين تجار و رايزن‌هاي دولتي برقرار است كه اميدواريم اين سياست‌ها در سال 95 نيز روند افزايشي را به خود بگيرد.

پس شما در مورد انتخاب نماينده‌هاي دولت نقدي نداريد؟

انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني كاملا به صورت قانوني در تمام بندهاي قوانين از جمله قانون بهبود فضاي كسب و كار، برنامه ششم توسعه و... مطرح شده، به نظر بنده اين موضوع هرگز جاي چالش ندارد و دلخوري بعضي نمايندگان بخش خصوصي نيز نابه‌جا و بي‌خود است. در حقيقت در ماده 9 قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده است: « وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. » در همين راستا نيز در تبصره 29 برنامه ششم توسعه نيز آمده است: «در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و سياست‌هاي كلي اقتصادي مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مبني بر افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و براي مديريت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصول عزت، حكمت و مصلحت و براي پشتيباني تحقق اهداف برنامه ششم، تمامي دستگاه‌هاي تابعه قواي سه گانه كشور مكلفند تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجراي مواردي همچون طراحي و اجراي اقدامات اعتمادساز به كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، بازسازي و اصلاح تعاملات با قدرت‌هاي موثر جهاني، ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع بخشي و تقويت پيوندهاي راهبردي با كشورهاي جهان به ويژه، كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرت‌هاي نوظهور، تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، تامين مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دستيابي به فناوري‌هاي جديد، حمايت همه‌جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و مشاركت دادن آنها در توسعه ملي، به‌كارگيري ظرفيت‌هاي ديپلماسي رسمي و غيررسمي در سطوح دو و چند جانبه، بهره‌برداري از ديپلماسي عمومي و روش‌ها و ابزارهاي نوين و كاراي اطلاع‌رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران و همچنين تقويت ديپلماسي مرزي، برنامه‌ريزي و اقدام موثر در راستاي ارتقاي استقلال سياسي، فرهنگي و افزايش تاب‌آوري اقتصاد ملي و... اشاره شده است. در حقيقت، رايزن‌هاي بازرگاني حقوق‌بگير دولت هستند، بنابراين چطور مي‌توانند نماينده بخش خصوصي و انتخاب شده آنها باشند. البته، در زمينه رايزن‌هاي بازرگاني بخش خصوصي بارها پيشنهادي را مبني بر انتخاب سفراي بخش خصوصي در امور بين‌الملل داده است.

در نهايت سرانجام اين پيشنهاد به كجا رسيد؟

اين پيشنهاد چندين بار در گردهمايي نمايندگان بخش خصوصي و دولتي مطرح شد، اما درنهايت وزارت صنعت، معدن وتجارت به اين موضوع همچنان واكنشي نشان نداده است.

به‌طور كلي از عملكرد رايزن‌هاي بازرگاني موافق هستيد يا خير؟

به هرحال رايزن‌هاي بازرگاني بايد با مشاوره نمايندگان اتاق انتخاب مي‌شد، اما به نظر بنده بايد تعداد اين رايزن‌ها در كل كشورها افزايش يابد؛ چراكه ما در دوران پساتحريم سير مي‌كنيم و انتظار مي‌رود كه در اين دوران طلايي نمايندگان بيشتري براي پيگيري مشكلات تجارت بين‌الملل بخش خصوصي حضور داشته باشند.نویسنده:
مجمع جهاني اقتصاد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 6 : 1395/2/14
مجمع جهاني اقتصاد
نام مجمع جهاني اقتصاد با داووس گره خورده است و بسياري اين تصور را دارند كه مجمع داووس يا همان گردهمايي بزرگ سالانه در واقع مجمع جهاني اقتصاد يا World Economic Forum

است. در حالي كه مجمع جهاني اقتصاد يك سازمان بين‌المللي اقتصادي است كه به صورت غيرانتفاعي فعاليت مي‌كند و سالانه 80ميليون دلار درآمد دارد.

اين نهاد از نظر ساختاري با سازمان‌هاي ديگر متفاوت است. بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده در سوييس اين نخستين تشكل براي همكاري ميان بخش خصوصي و بخش دولتي بوده است كه با توجه به شركت‌كنندگان در جلسات آن به مهم‌ترين رويداد از نوع خود بدل شد. اين تشكل كميته‌هايي براي بهبود وضعيت كسب و كار، سياست، فعاليت‌هاي آكادميك و مديريت جهاني ايجاد كرده است.

مجمع جهاني اقتصاد براي نخستين بار در ژانويه سال ۱۹۷۱ و در شهر داووس توسط كلاوس شواب به عنوان جايي براي جمع شدن رهبران اقتصادي و سرمايه‌داران اروپايي راه‌اندازي شد. شواب كه در آن زمان در دانشگاه ژنو تدريس مي‌كرد، داووس را براي جمع شدن اقتصاددانان، سياستمداران، صاحبان سرمايه، نظريه‌پردازان و هنرمندان انتخاب كرد. ايده اصلي اجلاس اين بود كه اين افراد در يك جا جمع شوند تا درباره مسائل روز اروپا تبادل نظر كنند.

بعد از اين رياست وي، مجمع مديريت اروپايي كه يك سازمان غير انتفاعي بود را در ژنو راه‌اندازي كرد و با كمك اين مجمع سران تجاري و صنعتي اروپا را هر ساله در ماه ژانويه به داووس فرا مي‌خواند. سپس برگزاري جلسات منطقه‌يي در كشورهاي مختلف جهان بعد از برگزاري اجلاس سالانه داووس به برنامه كاري اين مجمع

اضافه شد.

اين تشكل همچنين گزارش‌هاي بسيار جالبي درباره اقتصاد جهاني ارائه مي‌دهد. از سال ۱۹۷۹ مجمع مديريت جهاني انتشار گزارش رقابت اقتصادي جهاني را نيز بر عهده گرفت. اما در سال ۱۹۸۷ «مجمع مديريت اروپا» به «مجمع اقتصاد جهاني» تغيير نام داد و با توسعه حوزه كاري خود تلاش كرد تا اختلافات و مشكلات جهاني را با ايجاد يك پلت فرم بين‌المللي حل كند.

به گفته حاميان اين بنياد، مجمع جهاني اقتصاد مكاني ايده‌آل براي گفتمان و مباحثه درباره مهم‌ترين مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي زمين است، زيرا نمايندگان قوي‌ترين سازمان‌هاي اقتصادي و بانفوذترين نهادهاي سياسي جهان در اجلاس آن شركت مي‌كنند؛ متفكران به طرح ايده‌هاي خود مي‌پردازند و فضاي عموما غيررسمي اجلاس، بحث‌هاي گسترده و بي‌پرده‌يي را موجب مي‌شود.

خبرنگاران در اجلاس سالانه داووس به اكثر نشست‌ها دسترسي دارند و عمده اين نشست‌ها به‌طور زنده پخش مي‌شود. حدود 600 نفر از خبرنگاران رسانه‌هاي مكتوب، راديو و تلويزيون همه ساله در اجلاس داووس شركت مي‌كنند.

در حالي كه رهبران سياسي و تجار موفق، عمده شركت‌كنندگان داووس را تشكيل مي‌دهند، رهبران سازمان‌هاي غيردولتي و بين‌المللي همچون عفو بين‌الملل، موسسه شفافيت بين‌المللي و نهادهاي مختلف سازمان ملل متحد نيز حضور فعالي در اجلاس دارند.

هرچند در نگاه اول، اجلاس داووس بسيار مثبت مي‌نمايد، اما منتقدان سرسختي نيز دارد.

به اعتقاد اين عده، مجمع جهاني اقتصاد در واقع امر، يك مجمع تجاري است كه مرفه‌ترين تجار به راحتي مي‌توانند درباره معاملات خود با يكديگر به بحث و گفت‌وگو بنشينند و با رهبران سياسي پرنفوذ جهان به لابي بپردازند و بدون شك منفعت‌طلبي هدف نخست چنين اجلاسي خواهد بود و نه حل معضلات اقتصادي همچون فقر در سراسر جهان.

افزون بر اين، داووس به علت آنكه به مأمني براي تبليغ و ترويج سياست نوع دموكراسي و مركزي براي ترغيب تصميم‌گيري‌هاي غير‌شفاف و محرمانه تبديل شده است نيز مورد انتقاد

قرار دارد.

اجلاس داووس مانند ديگر نشست‌ها و اجلاس‌هايي كه مهمانان سرشناسي از سراسر دنيا دارد، محلي براي نشان دادن اعتراض به سياست‌هاي دولتمردان هم به شمار مي‌رود. گروه‌هاي مخالف جهاني‌سازي، مخالفان سرمايه‌داري، چپ‌ها و سبزها هميشه از اين فرصت براي نشان دادن مخالفت‌هاي خود با سياستمداران استفاده مي‌كردند، اما به نظر مي‌رسد كه معترضان ديگر تب و تاب گذشته را ندارند؛ زيرا آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه اجلاس داووس نقش چنداني در سياست‌هاي اجرايي بين‌المللي ندارد.

بنياد آكسفام در گزارش سال ۲۰۱۴ خود از داووس به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي مشاوره و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي جهان صحبت كرده كه باعث درآميختن قدرت اقتصادي با مراكز تصميم‌گيري‌هاي سياسي مي‌شود كه تاثيرات مخرب آن بر نحوه مديريت جامعه، دموكراسي و گسترش فقر و بي‌عدالتي مشهود است. در اين گزارش گفته شده كه اقليت صاحب قدرت اقتصادي در همكاري و هماهنگي با قدرت سياسي در سطح جهان با تقلب و فريبكاري در شيوه مديريت امور اقتصادي، دموكراسي را تضعيف كرده و شرايطي را به وجود آورده كه امروزه ثروت ۸۵نفر از ثروتمندترين افراد با دارايي ۵۰درصد از جمعيت جهان برابر است. انحصار فرصت‌ها و امكانات در دست يك اقليت كوچك باعث شده كه ۷۰درصد از مردم جهان اكنون در كشورهايي زندگي كنند كه طي سه دهه گذشته نابرابري اقتصادي در آنها افزايش يافته است. هم‌اكنون يك درصد از مردم با ثروتي حدود ۱۱۰تريليون دلار صاحب ۴۶درصد از كل ثروت جهان هستند. طبق ارزيابي‌هاي اين نهاد، نابرابري اقتصادي با به خطر انداختن ثبات و امنيت اجتماعي يك خطر بزرگ براي امنيت جهاني است.

 نویسنده:

  دريچه Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  7
  ناهج
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 خلوت اط حي در ناتو
  رزمايش است
  روسيه بزرگي اشتباه صفحه» 28« اسناد انتشار
  سيا: (ناتو) شمالي آتالنتيك پيمان سازمان جهان
  گروه استوني در را روزهيي 17 رزمايش شرايطي در
  دوشنبه بارها روسيه كه كرد آغاز سابق شوروي
  جمهوري مصالحه نه طالق، نه امريكا؛ عربستان
  رابطه هشدار خود مرزهاي نزديك ناتو پيمان حضور به
  نسبت اتخاذ را يي جويان تالفي هاي دام اق كه كرده الم اع
  و گزارش روسيه دولتي تلويزيون دوم شبكه كرد.
  خواهد استقرار برنامه خبر انتشار از پس رزمايش اين
  داد: اوباما از پس دولت مشتاق وديها سع جهان
  گروه استوني، بالتيكي هاي جمهوري در ناتو 0004سرباز نامطلوبي شرايط در اوباما كه است اين واقعيت انتشار كه گفته سيا، سازمان رييس برنان
  جان استوني رزمايش در شود. برگزار استوني
  ليتواني خانواده با شدن همسو چراكه است، گرفته قرار 11 حادثه درباره شده هدي بن طبق اسناد 82صفحه امريكا، جمله از ناتو عضو كشورهاي از نظامي زار ه6 رابطه گسست 11سپتامبر قربانيان بازماندگان دقيقي اطالعات كه چرا است، اشتباه يك
  سپتامبر عمليات رزمايش اين در دارند. شركت آلمان
  انگليس حفره تواند مي سعودي عربستان با واشنگتن يواند مت كه دارد دهيي نش بررسي محتواي
  ندارد هوايي هاي اسكادران از استفاده با شده يني پيش واشنگتن شكننده روابط در را تري عميق كار به 11سپتامبر با آن ارتباط عربستان
  عليه همچنين لهستان 22 سوخو 61امريكا، اف
  شامل با شدن همسو ديگر، طرف از كند. ايجاد رياض موجود، تهاي حساسي دليل به اسناد اين شود.
  گرفته سوي از شد. خواهد اجرا امريكايي شينوك
  بالگردهاي بايد اوباما كه است معني اين به سعودي عربستان 2002 سال از يها بررس اينكه تحقيقي
  اقدامات نيرو گردان چهار تا متحدانش امريكا است قرار
  ديگر، كه 11سپتامبر حمالت امريكايي 0003بازمانده به است. شده داشته نگه محرمانه داشت ادامه
  همچنان بالتيك حوزه كشورهاي لهستان در نظامي 4000
  با بگويد اند، داده دست از واقعه اين در را خود عزيزان انتشار از پس آسوشيتدپرس، گزارش
  به احتمال به روسي رسانه گزارش به كه كنند
  مستقر مالي زيان يك از بپذيرند را دردناك واقعيت كه موسوم گزارشي انتشار احتمال بر مبني زارشهايي
  گ آلمان از نيز ديگر گردان دو امريكا از گردان دو
  زياد كنند. جلوگيري امريكا براي گسترده در سعودي هاي مقا نقش به كه صفحه» 28«
  به نظر از كه شد خواهند اعزام كشورهايي به انگليس
  و «اياالت عنوان با گزارشي در ان ان س شبكه كرد تهديد رياض دارد، اشاره پتامبر 11
  حادثه اين شمار است. مهم روسيه براي نظامي
  راهبردي نويسد: بد» ازدواج يك دام در عربستان متحده كرده خارج متحده اياالت از را خود ياي داراي
  كه جريان در امريكا دفاع وزير معاون وروك رابرت را
  نيروها شما يي خاورميانه شريك كه شويد متوجه «اگر اكنون ريخت. خواهد هم به را كشور اين بازارهاي
  و افزايش گفت: كرد اعالم بروكسل از خود اخير
  ديدار با مشتركي منافع يا شها ارز ديگر كه هاست مدت پيشين مواضع از آشكار نشيني عقب با برنان
  جان شدن بيشتر به پاسخ در بالتيك حوزه در ناتو كرد؟»
  نيروهاي خواهيد هار ندارد، شما صالح به را اسناد اين انتشار اوباما، دولت اي ام
  مقه يگيرد. صورت منطقه اين در روسيه نظامي
  تحركات است دشواري هاي پرسش از يكي تنها اين سازمان رييس سي، ان شبكه گزارش به داند.
  نم زماني كه بالتيك حوزه در استوني
  لتوني اعتقاد به است. روبهرو آن با اوباما روزها اين كه صفحه 28 اسناد در موجود اطالعات كه گفته
  سيا از پس بودند شوروي جماهير اتحاد خاك
  جزو امريكا ميان روابط در وضوح به چيزي بسياري، است. نشده تاييد
  بررسي كنوني روسيه با مرز هم شدند، مستقل
  فروپاشي واشنگتن روابط البته است. رفته ميان از عربستان شرايطي چنين در اسناد اين انتشار گفته،
  برنان همين در لتوني همسايگي در ليتواني همچنين
  و كند سقوط كوتاه آيندهيي در اينكه براي رياض قصد كه دهد قرار آنهايي اختيار در را الزم
  بهانه بسياري نظامي جغرافيايي اهميت دريايي
  حوزه بيني پيش حال همين به است. بزرگ خيلي هنوز كنند. مرتبط 11سپتامبر با را عربستان
  دارند سناريوي گام به گام اجراي دارند. غرب مسكو
  براي عربستان، ناقص هاي سياست وجود با كه يشود دولتمردان عقبنشيني دليل سياسي
  تحليلگران هاي ام مق بارها تاكنون روسيه مرزهاي نزديك
  ناتو پيدا ادامه اما مريز كجدار گرچه كشور دو رابطه هر شدن رهتر تي احتمال را اسناد انتشار در
  امريكايي همزمان است. كرده وادار هشدار بيان به را
  روسي نياز خود منطقهيي دوستان به هنوز واشنگتن كند. يكنند. عنوان طرف دو روابط بيشتر
  چه خارجه وزير الوروف سرگئي ناتو، دامهاي اق اين
  با عربستان در ثبات در هنوز امريكا اينكه ويژه به دارد. تقريبا بپذيرد، را مساله اين مالي مسووليت بايد امريكايي، سناتورهاي كورنين، جان شومر دردسرساز قانوني به اوباما پيش هفته دو سفر به اشاره با هيل
  نشريه پيمان عضو سوئد اگر كه است كرده تاكيد
  روسيه اينكه ازجمله دارد؛ منافعي فارس خليج سعودي كورنين شومر اليحه كه بود مطمئن شود مي اينبار موردنظر جنجالي اليحه كه اميدوارند با تعامل براي را اوباما دولت كار آنچه اما طرف دو ميان ها تن دامنه از كاستن هدف با
  رياض فني متقابل تدابير كشور اين شود، شمالي
  آتالنتيك القاعده عراق سوريه در داعش با مقابله براي در آورد. خواهد راي متحده اياالت كنگره در بازماندگان به اليحه اين برسد. سرانجام به ديگر كرده، دشوار پيش از بيش سعودي عربستان تقريبا گذشته سال پنج در ها سعود است:
  نوشته وزير كند. اجرا خود شمالي مرزهاي در را
  دفاعي عملياتي اطالعاتي همكاري به ليبي يمن در اوباما دولت كه رسد مي نظر به شرايط اين عربستان تا ميدهد اجازه سپتامبر 11 حادثه قانوني است. بررسي دست در كه است قانوني نگران خاورميانه در اوباما سياست تصميم هر
  از خود توانمندي يها امريكاي داد: ادامه روسيه
  خارجه دارد. نياز ها سعودي است. مانده تنها اليحه اين با مخالفت در اش تداركاتي مالي حمايت دليل به را سعودي از توانند مي امريكايي شهروندان آن اساس بر كه نكردن حمايت تا گرفته سوريه در انفعال از دهد،
  شان جديدي هاي موش اكنون يدهند افزايش
  را كه است اين شود، مطرح كه پرسشي اينجا در شهروندان امنيت نگران سو يك از سفيد كاخ دادگاه به سپتامبر 11 هواپيماربايان از تن چند از برخي احتمالي نقش دليل به سعودي عربستان با يي هسته توافق مصر در مبارك حسني دولت
  از يشود. مستقر ما مرزهاي نزديك اروپا شرق
  در جمهوري ريي آمدن كار روي با كشور دو روابط آيا اقدامات دليل به ديگر كشورهاي در امريكايي بكشانند. 2001 11سپتامبر حمالت در هايش مقام از باعث ها تصميم اين تمامي ها سعودي نگاه از
  ايران. گذشته هفته روسيه دفاع وزير شويگو
  سرگئي خير؟ يا يافت خواهد بهبود متحده اياالت در جديد ها سعودي ديگر طرف از است جويانه تالفي اينترست نشنال در ديپتريس آر. دنيل گذشته سال چهار در اليحه اين كنند. شكايت در سني عرب موجود نظم تضعيف ايران
  تقويت توسعه راهبرد ادامه صورت در كه بود كرده اع
  ال انتظار در يبرانه ها ودي سع كه است روشن كامال هزار چند از چهارم ه س كه كردهند تهديد تقريبا مساله اين حقوقي دامنه نويسد: مي جزو رفت كنگره به جداگانه نوبت سه در كه كرده اعالم صراحت به اوباما است. شده
  منطقه توان ما، مرزهاي نزديك ناتو نفوذ تحت
  مناطق كه اميدوارند هستند واشنگتن در جديد دولت متحده اياالت در را خود دارايي دالر ميليارد چندان آن، سياسي دامنه اما است پيچيده فراجناحي صورت به كه است لوايحي معدود سني نظم در دميدن براي متحده اياالت اعتقادش
  به يافت. خواهد افزايش نيز روسيه مسلح
  نيروهاي متفاوت رويكردي نظرات جديد جمهوري ريي را بزرگي شوك كه (اقدامي فروخت خواهند شومر، چاك كروز، تد كه وقتي نيست. پيچيده اتفاق به سنا است. شده مطرح واشنگتن در بيش منطقه، در متحدانش براي آن حفظ
  عربي جمله از نظامي مختلف هاي «برنامه بود: گفته
  وي رياض براي تلخ واقعيت اما باشد، داشته اوباما از اين كرد). خواهد وارد امريكايي بازارهاي به كلينتون، هيالري گراسلي، چاك دوربين، ديك را اليحه دموكراتها) خواهان (جمهوري آرا كه است دليل همين به است. كرده هزينه اندازه
  از امريكا توسط روسيه مرز نزديك تاسيسات
  استقرار يك وارد عربستان متحده اياالت كه است اين امريكا رييسجمهوري كه شده باعث فشارها چپ جناح (از ترامپ دونالد سندرز برني براي كافي زمان اما كرد، تصويب 2014 دسامبر ميان يي منطقه جديد موازنه يك ايجاد هدف با
  اوباما متقابلي تدابير كند مي وادار را مسكو ناتو، پيمان
  و است ممكن آن در طالق نه كه اند ده ش بد ازدواج اين عليه البي براي را خود ملي امنيت تيم در عربستان كه هستند موافق همگي راست) براي ارسالش نمايندگان مجمع در آن بررسي يي موازن كرده، آغاز را شيني عنق ايران، ها ودي
  سع هميشه روسيه كند.» اتخاذ نظامي فناوري زمينه
  در مصالحه. نه كند. بسيج اليحه 11سپتامبر، حمالت در خود نقش اثبات صورت چارلز اكنون نداشت. وجود اوباما باراك دفتر خواند. سرد صلح را آن
  كه مرزهاي نزديك ناتو نظامي توان گسترش طرح
  از انتشار زارشهاي براساس است كرده انتقاد
  خود از نظامي دفاعي تدابير از لزوم صورت در شد
  يافته مشخص آتالنتيك سوي آن تجاري قرارداد اسناد از بخشي افشاي
  با پرقدرت راهبردي موشكي هاي سامان استقرار
  جمله بمب فوري عمليات آماده ويژه هاي ان يگ
  اسكندر، به مرزي نقاط ترين نزديك در پيما قاره فكنهاي يگيرد
  ا ناديده را اروپا محيطي زيس قواعد گرفت.
  امريكا خواهد بهره ناتو عضو
  كشورهاي آب تغييرات زيست محيط از ناكافي حمايت به ثروت از مالياتي هاي ت بهش افشاي با گذشته ماه جهان منطقه
  گروه
  از محصوالت توليد به مربوط قوانين است. هوايي كردن روشن در يواند مت برداشت، پرده افراد واقعي همكاري پيمان اسناد از بخشي شدن
  افشا مهم تصميمات بر آنها تاثير بزرگ هاي كت شر البي مذاكرات باشد. موثر قرارداد اين تيره اي بخه ميان آتالنتيك سوي آن گذاري سرمايه
  تجاري است. بوده اسناد اين توجه مورد موضوعات ديگر از 2013 سال جوالي از امريكا اروپا ميان تجاري سبز صلح جنبش توسط امريكا اروپا
  اتحاديه درباره سبز صلح سازمان مدير ريس، يورگو از رهيي گست يواند مت تجاري توافقنامه اين شد. آغاز آن دنبال به متحده اياالت كه كرد روشن
  آلمان، آنچه همه اسناد اين كردن «درز گفت: اسناد اين كشاورزي محصوالت ارتباطات، همچون موضوعات مربوط قوانين اروپا، به آوردن فشار با تا
  است درصدي 20
  افزايش ميكرديم صحبت اش درباره قبل مدتها از ما اوباما گذشته ماه بگيرد. بر در را معنوي مالكيت اتحاديه اين در را زيست محيط بهداشت اروپا
  به به روسيه گاز
  صادرات گيري موضع كه دانيم ما كند. مي ثابت را محصوالت توليدات نمايشگاه يك در شركت براي دهد.
  تغيير به نسبت امريكا موضع بوده بد اروپا اتحاديه تا داشت اصرار آنجا در رفت هانوفر به آلماني آن دنبال به اوباما وركايمز، نيوي گزارش
  به افزايش از روسيه گازپروم گازي
  شركت است. بوده اروپا اتحاديه از بدتر موضوعات اين تجاري توافقنامه اين براي مذاكرات عتر سري هرچه قرارداد اين سفيد كاخ از رفتن از پيش تا
  است چهارماهه در اروپا به خود گاز صادرات درصدي 20
  موجود اشكاالت به توجه با دو اين بين مصالحه سعي اوباما برساند. سرانجام به مركل آنگال با را پيش قرارداد اين مفاد وجود اين با كند. قطعي
  را تاس، گزارش به است. داده خبر جاري سال
  نخست ميدهد نشان اسناد اين كه نوشت گزارشي هاي خواسته شده، فاش اسناد است. يافته است.» قبول غيرقابل نتيجه به روزي مذاكرات اين كه دهد نشان دارد كه اروپا در زيادي انتقادهاي شدن، عملي
  از گازپروم دولتي گاز شركت مديركل ميلر،
  الكسي پذيرش براي الزم آمادگي اروپايي كنندگان ره مذاك نيز اروپا اتحاديه از امريكايي كنندگان مذاكره اروپا اتحاديه كه معناست اين به نهايي توافق صحبت باره اين در نفس به اعتماد با رسيد خواهد زيست قوانين رعايت به مقيد را خود هاست
  سال اروپا به شركت اين گاز صادرات كرد: اعالم
  روسيه ندارند. را است كرده تحميل آنها به امريكا آنچه امضاي براي اروپا كميسيون كه را امتيازاتي محصوالت خودكار ورود يعني امريكا خواسته با اعتراف آلمان صدراعظم با مالقات در اما كند، است. برانگيخته كرده،
  محيطي افزايش 8.91درصد جاري سال نخست ماه چهار
  در آنچه برخالف كه كند مي ثابت همچنين اسناد اين اين كند. مي برمال بدهد، بايد قراردادي چنين اروپا اتحاديه به كشور اين ژنتيكي اصالح غذايي 2017 ژانويه بيستم او نيست.» ما با «زمان كه كرد سبز صلح جنبش سوي از نيز، تازه اسناد اين زرگترين كه شركت اين اعالم به بنا است.
  يافته به زيادي چيز اروپا گويند مي كنندگان مذاكره مذاكرات كه ميدهد نشان همچنين اسناد محافظت امكان ديگر اتحاديه اين رو اين از باشد. است صورتي در اين كرد. خواهد ترك را سفيد كاخ زمينه در فعال هاي سازمان از يكي كه
  آلمان از يكي ميشود، محسوب جهان گازي
  شركت نشرياتي ديگر از نيز گاردين آورد. نخواهد دست به نشدني» حل «اختالفات سر بر طرف دو نخواهد را وارداتش كيفيت زيست محيط از حزب نامزد كلينتون، هيالري رسد نمي نظر به كه هايي بخش تنها شده منتشر است، زيست
  محيط افزايش بيشترين مدت اين در كه اروپايي
  كشورهاي اين در داد قرار بررسي مورد را اسناد اين كه ود كل ميتواند كه موضوعي است؛ رسيده بست بن گزارش اين «ما گفت: ادامه در ريس داشت. سرانجام به دنبال به پيروزي صورت در دموكرات تجارت داخلي مذاكرات يي صفحه 240 گزارش
  از بوده انگليس است، داشته را روسيه از گاز
  واردات غيرقابل توافقنامه اين مفاد از «برخي نوشت: باره روزنامه آلمان در ببرد. سوال زير را توافق اين مشاركت مذاكرات تمام چراكه كرديم منتشر را باشد. تجاري توافقنامه اين رساندن يگيرد. دربرم را امريكا اروپا اتحاديه بين
  آزاد افزايش روسيه از انگليس گاز واردات كه هيي گون
  به هاي تست از استفاده مثال بهطور است. قبول كه نوشت شده افشا اسناد درباره نيز زوددويچه واقعا آتالنتيك سوي آن گذاري سرمايه تجاري صلح سازمان سوي از شده منتشر اسناد در قوانين تا است درصدد امريكا اسناد اين با
  مطابق از يكي شتر پي است. كرده تجربه را
  621درصدي امريكا تالش آرايشي، لوازم آزمايش براي حيواني طريق از تا است آن دنبال به متحده اياالت درباره آنها است. ناشفاف رسواكننده، يي شيوه به گرفته قرار تاكيد مورد موضوع چهار آلمان، سبز از دفاع قانون اروپايي همتايان محيطي
  زيست بود كرده شيني پي گازپروم شركت ارشد
  مقامات كوكاكوال نستله همچون ههايي كارخان ورود براي در شده توليد خودروهاي خريد مورد در تهديد يا زيست محيط حفظ يا مشتريان از حمايت براي تالش به مربوط آن بندهاي نخستين است. همچنين كند. تضعيف را آنها كنندگان مصر
  حقوق ميليارد 160 به اروپا به شركت اين گاز صادرات
  كه مواد ورود يود باعث كه است مواردي ازجمله اين به خودش كشاورزي محصوالت واردات اروپا اروپا، در نفر ميليون نيم از بيش كارگران حقوق زندگي از «حفاظت به مربوط قوانين تضعيف وگوهاي گفت گذشته هفته كه داد نشان اسناد
  اين گازي صادرات نيز 2015 سال در برسد.
  مترمكعب قاره قوانين از برخي تسهيل اروپا خاك به غذايي كند. هموار را قاره نميكنند.» مذاكره منابع از «حفاظت گياه» حيوان، انسان، سالمت شده انجام مورد اين در نيويورك در ي ان
  مخفي 8درصد آن از قبل سال به نسبت اروپا به شود.»
  گازپروم گذاشته پا زير سبز در اسناد اين بررسي با نيز لوموند روزنامه افزايش تاكنون TTIP توافقنامه با ها مخالفت مربوط نگراني دومين است. تجديدناپذير» طبيعي كه نيز پاناما اسناد همچون كننده فشا اسناد
  است. حدود روسيه حاضر حال در بود. يافته
  افزايش يكند. تامين را اروپا مصرفي گاز كل از سوم كرد
  ي متهم را چين ترامپ دونالد روسف ديلما استيضاح تا هفته يك باشد حلب شامل بايد بس آتش
  كري: همكاري توافقنامه
  امضاي جهان گروه جهان گروه جهان تركمنستان
  گروه عربستان
  ميان جمهوري رياست انتخابات در خواهان جمهوري پيشتاز نامزد ترامپ، دونالد مبارزه به تا داد وعده حاميانش جمع در برزيل زده ران بح جمهوري ريي حال در ائتالفي شركاي روسيه با مذاكرات گفته امريكا خارجه
  وزير با تركمنستان جمهوري رييس ديدار جريان
  در مسوول را كشور اين چين، تجاري سياست از انتقادها تكرار با امريكا آخرين اين برزيل سناي در روسف ديلما استيضاح از پيش تا احتماال دهد. ادامه شهر در ازجمله سوريه در بس آتش تمديد درباره تفاهم به شدن تر نزديك 9موافقتنامه كشور دو سعودي، عربستان
  پادشاه ترامپ سي، بي بي گزارش به دانست. جهان» تاريخ در سرقت ترين «بزرگ نفر هزاران فرانسه، خبرگزاري گزارش به است. قدرت در وي كه است يي هفت ديدار ابتداي در را اظهارات اين كري جان رويترز، گزارش به است.
  حلب جمله از مختلف هاي عرصه در تفاهم ياداشت
  و امريكا به اقتصادي «تعرض» به را چين اينديانا، ايالت در هوادارانش جمع در كشور اين سراسر در كارگر روز مناسبت مب اول اعتراضات در برزيل مردم از هاي تالش درراستاي ژنو شهر در عربستان، خارجه وزير الجبير، عادل
  با ايرنا، گزارش به كردند. امضا امنيتي زمينه
  در براي ارزي دستكاري به را چين قبل ها مدت از امريكايي تاجر اين كرد. متهم گفت مردم به سائوپائولو در برزيل جمهوري ريي روس ديلما شدند حاضر حفظ سوريه در درگيري افزايش از جلوگيري براي خود
  ديپلماتيك تركمنستان جمهوري رييس محمداف بردي
  قربانقلي به كه يي مساله است؛ كرده متهم جهان در صادراتش بيشتر قابتپذيري روسف حاميان خشم با گردهمايي اين كشد. نم مبارزه از دست راه پايان تا كه بس آتش كه كرده تصريح كري جان حال اين با كرد. مطرح صلح
  مذاكرات وارد رتبه عال هيات يك راس در رسمي سفري
  در ترامپ است. رسانده آسيب امريكايي كارگران تجار به شدت به وي گفته روسف شد. آميخته سنا در كشورشان جمهوري رييس آتي استيضاح بابت از شامل همچنين بايد 72فوريه تاريخ در روسيه امريكا حمايت با شده
  حاصل عبدالعزيز بن سلمان با شد عربستان پايتخت
  رياض همان اين كند تجاوز ما كشور به دهيم اجازه چين به توانيم «نمي گفت: قدرت به تميانه راس مجدد آوردن كار روي هدف با ها امزن اته كه كرد تاكيد در كري شود. بوده، ها گيري در افزايش شاهد اخير روزهاي در كه حلب
  شهر بر ديدار اين در سلمان ملك كرد. ديدار سعود
  آل شيوه به را رويه اين توانيم مي ما دهيم. مي انجام اكنون كه است چيزي 2003 سال از وي كارگر حزب كه روسف اند. رده كودتا وي عليه كه است هستيم تفاهم به شدن نزديكتر حال در «ما گفت: جبير با خود نشست
  آغاز تجاري، هاي زمين در كشور دو ميان روابط
  تعميق قدرت هاي اهرم ما داريم. اختيار در را برنده برگ دهيم تغيير امريكا مطلوب پاره تكه را اساسي قانون «مخالفان گفت: دارد، دست در را تجمهوري رياس آمدهايم.» جا اين دليل همين به داريم دادن انجام براي كارهايي هنوز
  اما هاي اري همك كشاورزي گاز، نفت گذاري،
  سرماي وعده اش انتخاباتي كمپين در ترامپ داريم.» اختيار در چين مقابل در زيادي فقر از نفر ميليون ها خروج به كه ستهايي سيا سازي خنثي براي اند كرده در ملل سازمان نماينده ميستورا، دي استفان با دوشنبه امريكا خارجه
  وزير راطگرايي اف تروريسم با مبارزه زمينه در
  مشترك فعاالن بيشتر رقابت به كه نحوي به كند برقرار چين با بهتري روابط كه داده با فردا كنند، مي را كار اين من با آنها امروز اگر كنند. توطئه كند، مي كمك مخالفان گفت: ديدار اين پايان در كرد ديدار نيز سوريه، صلح گفتگوهاي تركمنستان مواضع از همچنين وي كرد.
  تاكيد را هدف چند رويكردي چنين پيشبرد در وي كند. كمك امريكايي تجاري يپذيريم، نم را «كودتا دادند: شعار معترضان كرد؟» خواهند چه كارگر مردم گفته، وي هستند. حلب در ويژه به اخير آشوب مسوول دو هر سوريه دولت
  و كرد. قدرداني تشكر منطقهيي مسائل قبال
  در ارزي» «متقلب يك عنوان به چين فوري اعالم شامل كه كرده تعيين دست در را جمهوري رياس كه است سالي دومين روسف كنيم» مبارزه سوريه بس آتش بر ناظر مشترك كميته اعضاي تغيير براي روسيه
  امريكا نيز تركمنستان جمهوري رييس ديگر سوي
  از محيط استانداردهاي چين غيرقانوني صادراتي هاي «يارانه به دادن پايان عليه قوي احتمال به كه سنا گيري راي از پس يازدهم يا دهم احتماال دارد بررسي حال در حلب شهر براي امريكا شود مي گفته يدهاند. رس توافق
  به ميان همكاري گسترش براي را كشورش
  آمادگي رابطه در «تجاوز» واژه از ترامپ كه است بار نخستين اين است. زيستي» دادگاهي گيري راي آن از پس شود. تعليق خود سمت از دهد، راي وي در امن مناطق يكسري آن براساس كه است روسيه با دقيق طرح يك
  تدوين صلح تحقق براي مشترك هاي تالش كشور
  دو نيز اين از پيش اما يكند استفاده كشور اين با تجاري مناسبات چين با يشود. تشكيل روسف دولت غيرقانوني سازي حساب اتهامات به رسيدگي براي مخالف هاي گروه اعضاي غيرنظاميان راستا همين در شود. تعيين شهر
  اين طرفين كرد. اعالم المللي بين يي منطقه ثبات
  و روز ترامپ است. داشته اش انتخاباتي هاي كمپين در آميزي تحريك اظهارات رهبر كه برزيل جمهوري ريي معاون تمر ميشل امر، اين وقوع صورت در اين در توانند مي يشوند، داده پوشش بس آتش در كه ميانهرو اصطالح
  به يي منطق تحوالت دوجانبه روابط ديدار، اين
  در حمله با كاليفرنيا در خواهان جمهوري گردهمايي در سخنراني از قبل جمعه بوده، روسف دولت ائتالفي شريك سابقا است ميانه راس حزب ترين زرگ داشت: اظهار امريكايي مقام يك بمانند. امان در هوايي الت حم از
  مناطق 9توافقنامه بين اين در كردند. بررسي را المللي بي
  و به ورود براي ناچار به شد مواجه هايش سياست به معترضان از نفر صدها يشود برگزار سپتامبر احتماال سنا در نهايي گيري اي رسد. مي قدرت به مناطق شدن مشخص براي سخت سفت خطوط يكسري است
  «قرار پادشاه حضور با نيز مشترك تفاهم ياداشت
  و مهاجرتي هاي ديدگاه شد. وارد گردهمايي محل پشتي در از اجتماع محل زمان تا تمر ميشل يشود گذاشته كنار قدرت از هميشه براي روسف احتماال چنين يك روسيه آيا كه نيست مشخص هنوز شود. تعيين خاص هاي
  محله شد. امضا تركمنستان جمهوري رييس
  عربستان انتخابات جنجالي نامزد اين است. برانگيخته را معترضان خشم بهعالوه ترامپ گرچه ماند. مي جمهوري رياست پست در 2018 سال در انتخابات برگزاري اين رعايت به را سوريه دولت يتواند مسكو اينكه يا پذيرد مي را
  طرحي بن نايف بن محمد را كشور دو ميان امنيتي
  توافقنامه وي كند. مي حمايت مكزيك با مرز در ديوار ساخت از امريكا جمهوري رياست ازجمله متحدانش وي اما شود، معلق روسف كه گفت توان مي حتم طور به نيز روسيه نظامي مقام يك كه است درحالي اين خير.» يا كند وادار
  مناطق كشور وزير نخستزير معاون وليعهد
  عبدالعزير توزيع توليد مسوول كه «مجرماني» «متجاوز» به را ها مكزيكي همچنين زمان در كه دارند اميد برزيل سابق جمهوري ريي سيلوا، دا لوال ايناسيو لوئيس به در روسيه حلب استان كردن شامل براي «مذاكرات است: گفته
  دوشنبه تركمنستان دفاع وزير اف» بردي «يايليم است.
  عربستان كرده توصيف هستند، امريكا در غيرقانوني مخدر مواد بخورد. شكست استيضاح نهايي گيري را دارد.» ادامه همچنان آرامش رژيم
  اصطالح كردند. امضا
رابطه‌ عربستان و امريكا؛ نه طلاق، نه مصالحه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/2/14
رابطه‌ عربستان و امريكا؛ نه طلاق، نه مصالحه
سيا: انتشار اسناد «28 صفحه» اشتباه بزرگي است


گروه جهان    

جان برنان رييس سازمان سيا، گفته كه انتشار 28 صفحه اسناد طبقه‌بندي شده درباره حادثه 11 سپتامبر يك اشتباه است، چرا كه اطلاعات دقيقي ندارد و محتواي بررسي نشده‌يي دارد كه مي‌تواند عليه عربستان و ارتباط آن با 11 سپتامبر به كار گرفته شود. اين اسناد به دليل حساسيت‌هاي موجود، اقدامات تحقيقي و اينكه بررسي‌ها از سال 2002 همچنان ادامه داشت محرمانه نگه داشته شده است.

به گزارش آسوشيتدپرس، پس از انتشار گزارش‌هايي مبني بر احتمال انتشار گزارشي موسوم به «28 صفحه» كه به نقش مقام‌هاي سعودي در حادثه 11 سپتامبر اشاره دارد، رياض تهديد كرد كه دارايي‌هاي خود را از ايالات متحده خارج كرده و بازارهاي اين كشور را به هم خواهد ريخت. اكنون جان برنان با عقب‌نشيني آشكار از مواضع پيشين مقام‌هاي دولت اوباما، انتشار اين اسناد را به صلاح نمي‌داند. به گزارش شبكه ان‌بي‌سي، رييس سازمان سيا گفته كه اطلاعات موجود در اسناد 28 صفحه بررسي و تاييد نشده است.

برنان گفته، انتشار اين اسناد در چنين شرايطي بهانه لازم را در اختيار آنهايي قرار مي‌دهد كه قصد دارند عربستان را با 11 سپتامبر مرتبط كنند. تحليلگران سياسي دليل عقب‌نشيني دولتمردان امريكايي در انتشار اسناد را احتمال تيره‌تر شدن هر چه بيشتر روابط دو طرف عنوان مي‌كنند.

نشريه هيل با اشاره به سفر دو هفته پيش اوباما به رياض با هدف كاستن از دامنه تنش‌ها ميان دو طرف نوشته است: سعودي‌ها در پنج سال گذشته تقريبا از هر تصميم و سياست اوباما در خاورميانه نگران شده‌اند، از انفعال در سوريه گرفته تا حمايت نكردن از دولت حسني مبارك در مصر و توافق هسته‌يي با ايران. از نگاه سعودي‌ها تمامي اين تصميم‌ها باعث تقويت ايران و تضعيف نظم موجود عرب سني در منطقه شده است. اوباما به صراحت اعلام كرده كه به اعتقادش ايالات متحده براي دميدن در نظم سني عربي و حفظ آن براي متحدانش در منطقه، بيش از اندازه هزينه كرده است. به همين دليل است كه اوباما با هدف ايجاد يك موازنه جديد منطقه‌يي ميان سعودي‌ها و ايران، عقب‌نشيني را آغاز كرده، موازنه‌يي كه آن را صلح سرد مي‌خواند.

 قانوني دردسرساز

اما آنچه كار دولت اوباما را براي تعامل با عربستان سعودي بيش از پيش دشوار كرده، قانوني است كه در دست بررسي است. قانوني كه بر اساس آن شهروندان امريكايي مي‌توانند از عربستان سعودي به دليل نقش احتمالي‌ برخي از مقام‌هايش در حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ شكايت كنند. اين لايحه در چهار سال گذشته در سه نوبت جداگانه به كنگره رفت و جزو معدود لوايحي است كه به صورت فراجناحي در واشنگتن مطرح شده است. سنا به اتفاق آرا (جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها) لايحه را دسامبر ۲۰۱۴ تصويب كرد، اما زمان كافي براي بررسي آن در مجمع نمايندگان و ارسالش براي دفتر باراك اوباما وجود نداشت. اكنون چارلز شومر و جان كورنين، سناتورهاي امريكايي، اميدوارند كه لايحه جنجالي موردنظر اين‌بار ديگر به سرانجام برسد. اين لايحه به بازماندگان حادثه ۱۱سپتامبر اجازه مي‌دهد تا عربستان سعودي را به دليل حمايت مالي و تداركاتي‌اش از چند تن از هواپيماربايان ۱۱سپتامبر به دادگاه بكشانند.

دنيل آر. ديپتريس در نشنال اينترست مي‌نويسد: دامنه حقوقي اين مساله تقريبا پيچيده است اما دامنه سياسي آن، چندان پيچيده نيست. وقتي كه تد كروز، چاك شومر، ديك دوربين، چاك گراسلي، هيلاري كلينتون، برني سندرز و دونالد ترامپ (از جناح چپ و راست) همگي موافق هستند كه عربستان در صورت اثبات نقش خود در حملات 11سپتامبر، بايد مسووليت مالي اين مساله را بپذيرد، تقريبا مي‌شود مطمئن بود كه لايحه شومر ـ كورنين در كنگره ايالات متحده راي خواهد آورد. در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه دولت اوباما در مخالفت با اين لايحه تنها مانده است. كاخ سفيد از يك سو نگران امنيت شهروندان امريكايي در كشورهاي ديگر به دليل اقدامات تلافي‌جويانه است و از طرف ديگر سعودي‌ها تهديد كرده‌اند كه سه‌چهارم از چند هزار ميليارد دلار دارايي خود را در ايالات متحده خواهند فروخت (اقدامي كه شوك بزرگي را به بازارهاي امريكايي وارد خواهد كرد). اين فشارها باعث شده كه رييس‌جمهوري امريكا تيم امنيت ملي خود را براي لابي عليه اين لايحه بسيج كند.

 سعودي‌ها مشتاق دولت پس از اوباما

واقعيت اين است كه اوباما در شرايط نامطلوبي قرار گرفته است، چراكه همسو شدن با خانواده بازماندگان قربانيان ۱۱سپتامبر و گسست رابطه واشنگتن با عربستان سعودي مي‌تواند حفره عميق‌تري را در روابط شكننده واشنگتن ـ رياض ايجاد كند. از طرف ديگر، همسو شدن با عربستان سعودي به اين معني است كه اوباما بايد به 3000بازمانده امريكايي حملات ۱۱سپتامبر كه عزيزان خود را در اين واقعه از دست داده‌اند، بگويد كه واقعيت دردناك را بپذيرند و از يك زيان مالي گسترده براي امريكا جلوگيري كنند.

شبكه سي‌ان‌ان در گزارشي با عنوان «ايالات متحده و عربستان در دام يك ازدواج بد» مي‌نويسد: «اگر متوجه شويد كه شريك خاورميانه‌يي شما مدت‌هاست كه ديگر ارزش‌ها يا منافع مشتركي با شما ندارد، چه‌كار خواهيد كرد؟»

اين تنها يكي از پرسش‌هاي دشواري است كه اين روزها اوباما با آن روبه‌رو است. به اعتقاد بسياري، چيزي به‌وضوح در روابط ميان امريكا و عربستان از ميان رفته است. البته روابط واشنگتن و رياض براي اينكه در آينده‌يي كوتاه سقوط كند هنوز خيلي بزرگ است. به همين حال پيش‌بيني مي‌شود كه با وجود سياست‌هاي ناقص عربستان، رابطه دو كشور گرچه كجدار و مريز اما ادامه پيدا كند. واشنگتن هنوز به دوستان منطقه‌يي خود نياز دارد. به‌ويژه اينكه امريكا هنوز در ثبات در عربستان سعودي و خليج فارس منافعي دارد؛ ازجمله اينكه براي مقابله با داعش در سوريه و عراق و القاعده در يمن و ليبي به همكاري اطلاعاتي و عملياتي سعودي‌ها نياز دارد.

در اينجا پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا روابط دو كشور با روي كار آمدن رييس‌جمهوري جديد در ايالات متحده بهبود خواهد يافت يا خير؟ كاملا روشن است كه سعودي‌ها بي‌صبرانه در انتظار دولت جديد در واشنگتن هستند و اميدوارند كه رييس‌جمهوري جديد نظرات و رويكردي متفاوت از اوباما داشته باشد، اما واقعيت تلخ براي رياض اين است كه ايالات متحده و عربستان وارد يك ازدواج بد شده‌اند كه نه طلاق در آن ممكن است و نه مصالحه.نویسنده:
امريكا قواعد زيست‌محيطي اروپا را ناديده مي‌گيرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/2/14
امريكا قواعد زيست‌محيطي اروپا را ناديده مي‌گيرد
با افشاي بخشي از اسناد قرارداد تجاري آن سوي آتلانتيك مشخص شد


گروه جهان    

افشا شدن بخشي از اسناد پيمان همكاري تجاري و سرمايه‌گذاري آن‌سوي آتلانتيك ميان اتحاديه اروپا و امريكا توسط جنبش صلح سبز آلمان، روشن كرد كه ايالات متحده به دنبال آن است تا با فشار آوردن به اروپا، قوانين مربوط به بهداشت و محيط زيست را در اين اتحاديه تغيير دهد.

به گزارش نيويورك‌تايمز، اوباما به دنبال آن است تا پيش از رفتن از كاخ سفيد اين قرارداد را قطعي كند. با اين وجود مفاد اين قرارداد پيش از عملي شدن، انتقادهاي زيادي در اروپا كه سال‌هاست خود را مقيد به رعايت قوانين زيست محيطي كرده، برانگيخته است.

 اين اسناد تازه نيز، از سوي جنبش صلح سبز آلمان كه يكي از سازمان‌هاي فعال در زمينه محيط‌زيست است، منتشر شده‌ و تنها بخش‌هايي از گزارش 240 صفحه‌يي مذاكرات داخلي تجارت آزاد بين اتحاديه اروپا و امريكا را دربرمي‌گيرد.

مطابق با اين اسناد امريكا درصدد است تا قوانين زيست محيطي همتايان اروپايي و قانون دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان آنها را تضعيف كند. همچنين اين اسناد نشان داد كه هفته گذشته گفت‌وگوهاي مخفيانه‌يي در نيويورك در اين مورد انجام شده است.  اسناد افشا‌كننده همچون اسناد پاناما نيز كه ماه گذشته با افشاي بهشت‌هاي مالياتي از ثروت واقعي افراد پرده برداشت، مي‌تواند در روشن كردن بخش‌هاي تيره اين قرارداد موثر باشد. مذاكرات تجاري ميان اروپا و امريكا از جولاي سال 2013 آغاز شد. اين توافقنامه تجاري مي‌تواند گستره‌يي از موضوعات همچون ارتباطات، محصولات كشاورزي و مالكيت معنوي را در بر بگيرد. ماه گذشته اوباما براي شركت در يك نمايشگاه توليدات محصولات آلماني به هانوفر رفت و در آنجا اصرار داشت تا هرچه سريع‌تر مذاكرات براي اين توافقنامه تجاري را با آنگلا مركل به سرانجام برساند. اوباما سعي دارد نشان دهد كه اين مذاكرات روزي به نتيجه خواهد رسيد و با اعتماد به نفس در اين باره صحبت مي‌كند، اما در ملاقات با صدراعظم آلمان اعتراف كرد كه «زمان با ما نيست.» او بيستم ژانويه 2017 كاخ سفيد را ترك خواهد كرد. اين در صورتي است كه به نظر نمي‌رسد هيلاري كلينتون، نامزد حزب دموكرات در صورت پيروزي به دنبال به سرانجام رساندن اين توافقنامه تجاري باشد.

در اسناد منتشر شده از سوي سازمان صلح سبز آلمان، چهار موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است. نخستين بندهاي آن مربوط به تلاش براي تضعيف قوانين مربوط به «حفاظت از زندگي و سلامت انسان، حيوان، گياه» و «حفاظت از منابع طبيعي تجديدناپذير» است. دومين نگراني مربوط به حمايت ناكافي از محيط زيست و تغييرات آب و هوايي است. قوانين مربوط به توليد محصولات و لابي شركت‌هاي بزرگ و تاثير آنها بر تصميمات مهم از ديگر موضوعات مورد توجه اين اسناد بوده است.

يورگو ريس، مدير سازمان صلح سبز درباره اين اسناد گفت: «درز كردن اين اسناد همه آنچه ما از مدت‌ها قبل درباره‌اش صحبت مي‌كرديم را ثابت مي‌كند. ما مي‌دانيم كه موضع‌گيري اتحاديه اروپا بد بوده و موضع امريكا نسبت به اين موضوعات بدتر از اتحاديه اروپا بوده است. مصالحه بين اين دو با توجه به اشكالات موجود غيرقابل قبول است.»

توافق نهايي به اين معناست كه اتحاديه اروپا با خواسته امريكا يعني ورود خودكار محصولات غذايي اصلاح ژنتيكي اين كشور به اتحاديه اروپا باشد. از اين رو اين اتحاديه ديگر امكان محافظت از محيط زيست و كيفيت وارداتش را نخواهد داشت.  ريس در ادامه گفت: «ما اين گزارش را منتشر كرديم چراكه تمام مذاكرات مشاركت تجاري و سرمايه‌گذاري آن سوي آتلانتيك واقعا به شيوه‌يي رسواكننده، ناشفاف است. آنها درباره حمايت از مشتريان يا حفظ محيط زيست يا حقوق كارگران بيش از نيم ميليون نفر در اروپا، مذاكره نمي‌كنند.»

مخالفت‌ها با توافقنامه TTIP تاكنون افزايش يافته است. اسناد فاش شده، خواسته‌هاي مذاكره‌كنندگان امريكايي از اتحاديه اروپا و نيز امتيازاتي را كه كميسيون اروپا براي امضاي چنين قراردادي بايد بدهد، برملا مي‌كند. اين اسناد همچنين نشان مي‌دهد كه مذاكرات دو طرف بر سر «اختلافات حل نشدني» به بن‌بست رسيده است؛ موضوعي كه مي‌تواند كل اين توافق را زير سوال ببرد.  در آلمان روزنامه زوددويچه نيز درباره اسناد افشا شده نوشت كه ايالات متحده به دنبال آن است تا از طريق تهديد در مورد خريد خودروهاي توليد شده در اروپا واردات محصولات كشاورزي خودش به اين قاره را هموار كند.

روزنامه لوموند نيز با بررسي اين اسناد در گزارشي نوشت كه اين اسناد نشان مي‌دهد مذاكره‌كنندگان اروپايي آمادگي لازم براي پذيرش آنچه امريكا به آنها تحميل كرده است را ندارند. اين اسناد همچنين ثابت مي‌كند كه برخلاف آنچه مذاكره‌كنندگان مي‌گويند اروپا چيز زيادي به دست نخواهد آورد. گاردين نيز از ديگر نشرياتي بود كه اين اسناد را مورد بررسي قرار داد و در اين باره نوشت: «برخي از مفاد اين توافقنامه غيرقابل قبول است. به‌طور مثال استفاده از تست‌هاي حيواني براي آزمايش لوازم آرايشي، تلاش امريكا براي ورود كارخانه‌هايي همچون نستله و كوكاكولا ازجمله مواردي است كه باعث مي‌شود ورود مواد غذايي به خاك اروپا تسهيل و برخي از قوانين قاره سبز زير پا گذاشته شود.»نویسنده:
كري: آتش‌بس بايد شامل حلب باشد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/2/14
كري: آتش‌بس بايد شامل حلب باشد


گروه جهان   

وزير خارجه امريكا گفته مذاكرات با روسيه و شركاي ائتلافي در حال نزديك‌تر شدن به تفاهم درباره تمديد آتش‎بس در سوريه ازجمله در شهر حلب است. به گزارش رويترز، جان كري اين اظهارات را در ابتداي ديدار با عادل الجبير، وزير خارجه عربستان، در شهر ژنو درراستاي تلاش‌هاي ديپلماتيك خود براي جلوگيري از افزايش درگيري در سوريه و حفظ مذاكرات صلح مطرح كرد.  با اين حال جان كري تصريح كرده كه آتش‌بس حاصل شده با حمايت امريكا و روسيه در تاريخ 27فوريه بايد همچنين شامل شهر حلب كه در روزهاي اخير شاهد افزايش درگيري‌ها بوده، شود. كري در آغاز نشست خود با جبير گفت: «ما در حال نزديك‌تر شدن به تفاهم هستيم اما هنوز كارهايي براي انجام دادن داريم به همين دليل اينجا آمده‌ايم.»

وزير خارجه امريكا دوشنبه با استفان دي‌ميستورا، نماينده سازمان ملل در گفت‌وگوهاي صلح سوريه، نيز ديدار كرد و در پايان اين ديدار گفت: مخالفان و دولت سوريه هر دو مسوول آشوب اخير به‌ويژه در حلب هستند. وي گفته، امريكا و روسيه براي تغيير اعضاي كميته مشترك ناظر بر آتش‌بس سوريه به توافق رسيده‌اند.  گفته مي‌شود امريكا براي شهر حلب در حال بررسي تدوين يك طرح دقيق با روسيه است كه براساس آن يكسري مناطق امن در اين شهر تعيين شود. در همين راستا غيرنظاميان و اعضاي گروه‌هاي مخالف به اصطلاح ميانه‌رو كه در آتش‌بس پوشش داده مي‌شوند، مي‌توانند در اين مناطق از حملات هوايي در امان بمانند. يك مقام امريكايي اظهار داشت: «قرار است يكسري خطوط سفت و سخت براي مشخص شدن مناطق و محله‌هاي خاص تعيين شود. هنوز مشخص نيست كه آيا روسيه يك چنين طرحي را مي‌پذيرد يا اينكه مسكو مي‌تواند دولت سوريه را به رعايت اين مناطق وادار كند يا خير.» اين درحالي است كه يك مقام نظامي روسيه نيز دوشنبه گفته است: «مذاكرات براي شامل كردن استان حلب روسيه در به اصطلاح رژيم آرامش همچنان ادامه دارد.»نویسنده:
يك هفته تا استيضاح ديلما روسف
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/2/14
يك هفته تا استيضاح ديلما روسف


گروه جهان   

رييس‌جمهوري بحران‌زده برزيل در جمع حاميانش وعده داد تا به مبارزه ادامه دهد. احتمالا تا پيش از استيضاح ديلما روسف در سناي برزيل اين آخرين هفته‌يي است كه وي در قدرت است.  به گزارش خبرگزاري فرانسه، هزاران نفر از مردم برزيل در اعتراضات اول مه ‌به مناسبت روز كارگر در سراسر اين كشور حاضر شدند و ديلما روسف‌، رييس‌جمهوري برزيل در سائوپائولو به مردم گفت كه تا پايان راه دست از مبارزه نمي‌كشد. اين گردهمايي با خشم حاميان روسف از بابت استيضاح آتي رييس‌جمهوري كشورشان در سنا آميخته شد. روسف تاكيد كرد كه اتهام‌زني‌ها با هدف روي كار آوردن مجدد راست‌ميانه به قدرت است كه عليه وي كودتا كرده‌اند.  روسف كه حزب كارگر وي از سال 2003 رياست‌جمهوري را در دست دارد، گفت: «مخالفان قانون اساسي را تكه پاره‌ كرده‌اند و براي خنثي‌سازي سياست‌هايي كه به خروج ده‌ها ميليون نفر از فقر كمك مي‌كند، توطئه مي‌كنند. اگر امروز آنها با من اين كار را مي‌كنند، فردا با مردم كارگر چه خواهند كرد؟» معترضان شعار مي‌دادند: «كودتا را نمي‌پذيريم، مبارزه مي‌كنيم» روسف دومين سالي است كه رياست‌جمهوري را در دست دارد و احتمالا دهم يا يازدهم مه‌ پس از راي‌گيري سنا كه به احتمال قوي عليه وي راي مي‌دهد، از سمت خود تعليق مي‌شود. پس از آن راي‌گيري دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات حساب‌سازي‌ غيرقانوني دولت روسف تشكيل مي‌شود. در صورت وقوع اين امر، ميشل تمر معاون رييس‌جمهوري برزيل كه رهبر بزرگ‌ترين حزب راست‌ميانه است و سابقا شريك ائتلافي دولت روسف بوده، به قدرت مي‌رسد. راي‌گيري نهايي در سنا احتمالا سپتامبر برگزار مي‌شود و احتمالا روسف براي هميشه از قدرت كنار گذاشته مي‌شود و ميشل تمر تا زمان برگزاري انتخابات در سال 2018 در پست رياست‌جمهوري مي‌ماند.  گرچه به‌طور حتم مي‌توان گفت كه روسف معلق مي‌شود، اما وي و متحدانش ازجمله لوئيس ايناسيو لولا دا سيلوا، رييس‌جمهوري سابق برزيل اميد دارند كه در زمان راي‌گيري نهايي استيضاح شكست بخورد.نویسنده:
دونالد ترامپ چين را متهم كرد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/2/14
دونالد ترامپ چين را متهم كرد


گروه جهان    

دونالد ترامپ، نامزد پيشتاز جمهوري‌خواهان در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا با تكرار انتقادها از سياست تجاري چين، اين كشور را مسوول «بزرگ‌ترين سرقت در تاريخ جهان» دانست.  به گزارش بي‌بي‌سي، ترامپ در جمع هوادارانش در ايالت اينديانا، چين را به «تعرض» اقتصادي به امريكا متهم كرد. اين تاجر امريكايي از مدت‌ها قبل چين را به دستكاري ارزي براي رقابت‌پذيري بيشتر صادراتش در جهان متهم كرده است؛ مساله‌يي كه به گفته وي به‌شدت به تجار و كارگران امريكايي آسيب رسانده است.  ترامپ گفت: «نمي توانيم به چين اجازه دهيم به كشور ما تجاوز كند و اين همان چيزي است كه اكنون انجام مي‌دهيم. ما مي‌توانيم اين رويه را به شيوه مطلوب امريكا تغيير دهيم و برگ برنده را در اختيار داريم. ما اهرم‌هاي قدرت زيادي در مقابل چين در اختيار داريم.» ترامپ در كمپين انتخاباتي‌اش وعده داده كه روابط بهتري با چين برقرار كند به نحوي كه به رقابت بيشتر فعالان تجاري امريكايي كمك كند. وي در پيشبرد چنين رويكردي چند هدف را تعيين كرده كه شامل اعلام فوري چين به عنوان يك «متقلب ارزي» و پايان دادن به «يارانه‌هاي صادراتي غيرقانوني چين و استانداردهاي محيط زيستي» است.  اين نخستين‌بار است كه ترامپ از واژه «تجاوز» در رابطه با چين و مناسبات تجاري با اين كشور استفاده مي‌كند اما پيش از اين نيز اظهارات تحريك‌آميزي در كمپين‌هاي انتخاباتي‌اش داشته است. ترامپ روز جمعه قبل از سخنراني در گردهمايي جمهوري‌خواهان در كاليفرنيا با حمله صدها نفر از معترضان به سياست‌هايش مواجه شد و به ناچار براي ورود به محل اجتماع از در پشتي محل گردهمايي وارد شد.  ديدگاه‌هاي مهاجرتي ترامپ به‌علاوه خشم معترضان را برانگيخته است. اين نامزد جنجالي انتخابات رياست‌جمهوري امريكا از ساخت ديوار در مرز با مكزيك حمايت مي‌كند. وي همچنين مكزيكي‌ها را به «متجاوز» و «مجرماني» كه مسوول توليد و توزيع مواد مخدر غيرقانوني در امريكا هستند، توصيف كرده است.نویسنده:
رزمايش ناتو در حياط‌خلوت روسيه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/2/14
رزمايش ناتو در حياط‌خلوت روسيه
گروه جهان    سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) دوشنبه در شرايطي رزمايش 17 روزه‌يي را در استوني جمهوري شوروي سابق آغاز كرد كه روسيه بارها نسبت به حضور پيمان ناتو نزديك مرزهاي خود هشدار و اعلام كرده كه اقدام‌هاي تلافي جويانه‌يي را اتخاذ خواهد كرد. شبكه دوم تلويزيون دولتي روسيه گزارش داد: اين رزمايش پس از انتشار خبر برنامه استقرار 4000 سرباز ناتو در جمهوري‌هاي بالتيكي استوني، ليتواني و استوني برگزار مي‌شود. در رزمايش استوني 6 هزار نظامي از كشورهاي عضو ناتو از جمله امريكا، انگليس و آلمان شركت دارند. در اين رزمايش عمليات پيش‌بيني شده با استفاده از اسكادران‌هاي هوايي شامل اف 16 امريكا، سوخو 22 لهستان و همچنين بالگردهاي شينوك امريكايي اجرا خواهد شد.  از سوي ديگر، قرار است امريكا و متحدانش تا چهار گردان نيرو با 4000 نظامي در لهستان و كشورهاي حوزه بالتيك مستقر كنند كه به گزارش رسانه روسي به احتمال زياد دو گردان از امريكا و دو گردان ديگر نيز از آلمان و انگليس به كشورهايي اعزام خواهند شد كه از نظر راهبردي و نظامي براي روسيه مهم است. شمار اين نيروها را رابرت وروك معاون وزير دفاع امريكا در جريان ديدار اخير خود از بروكسل اعلام كرد و گفت: افزايش نيروهاي ناتو در حوزه بالتيك در پاسخ به بيشتر شدن تحركات نظامي روسيه در اين منطقه صورت مي‌گيرد.

لتوني و استوني در حوزه بالتيك كه زماني جزو خاك اتحاد جماهير شوروي بودند و پس از فروپاشي مستقل شدند، هم مرز با روسيه كنوني و همچنين ليتواني در همسايگي لتوني در همين حوزه دريايي اهميت جغرافيايي و نظامي بسياري براي مسكو و غرب دارند. اجراي گام به گام سناريوي ناتو نزديك مرزهاي روسيه تاكنون بارها مقام‌هاي روسي را به بيان هشدار وادار كرده است. همزمان با اين اقدام‌هاي ناتو، سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه تاكيد كرده است كه اگر سوئد عضو پيمان آتلانتيك شمالي شود، اين كشور تدابير متقابل فني دفاعي را در مرزهاي شمالي خود اجرا مي‌كند. وزير خارجه روسيه ادامه داد: امريكايي‌ها توانمندي خود را افزايش مي‌دهند و اكنون موشك‌هاي جديدي در شرق اروپا و نزديك مرزهاي ما مستقر مي‌شود. سرگئي شويگو وزير دفاع روسيه هفته گذشته اعلام كرده بود كه در صورت ادامه راهبرد توسعه مناطق تحت نفوذ ناتو نزديك مرزهاي ما، توان نيروهاي مسلح روسيه نيز افزايش خواهد يافت. وي گفته بود: «برنامه‌هاي مختلف نظامي از جمله استقرار تاسيسات نزديك مرز روسيه توسط امريكا و پيمان ناتو، مسكو را وادار مي‌كند تدابير متقابلي در زمينه فناوري نظامي اتخاذ كند.» روسيه هميشه از طرح گسترش توان نظامي ناتو نزديك مرزهاي خود انتقاد كرده است و براساس گزارش‌هاي انتشار يافته در صورت لزوم از تدابير دفاعي و نظامي از جمله استقرار سامانه‌هاي موشكي راهبردي پرقدرت اسكندر، يگان‌هاي ويژه آماده عمليات فوري و بمب افكن‌هاي قاره پيما در نزديك‌ترين نقاط مرزي به كشورهاي عضو ناتو بهره خواهد گرفت.نویسنده:
از منطقه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 7 : 1395/2/14
از منطقه


افزايش 20 درصدي صادرات گاز روسيه به اروپا

شركت گازي گازپروم روسيه از افزايش 20درصدي صادرات گاز خود به اروپا در چهارماهه نخست سال جاري خبر داده است. به گزارش تاس، الكسي ميلر، مديركل شركت گاز دولتي گازپروم روسيه اعلام كرد: صادرات گاز اين شركت به اروپا در چهار ماه نخست سال جاري 19.8درصد افزايش يافته است. بنا به اعلام اين شركت كه بزرگ‌ترين شركت گازي جهان محسوب مي‌شود، يكي از كشورهاي اروپايي كه در اين مدت بيشترين افزايش واردات گاز از روسيه را داشته است، انگليس بوده به گونه‌يي كه واردات گاز انگليس از روسيه افزايش 126درصدي را تجربه كرده است. پيش‌تر يكي از مقامات ارشد شركت گازپروم پيش‌بيني كرده بود كه صادرات گاز اين شركت به اروپا به 160ميليارد مترمكعب برسد. در سال 2015 نيز صادرات گازي گازپروم به اروپا نسبت به سال قبل از آن 8درصد افزايش يافته بود. در حال حاضر روسيه حدود يك‌سوم از كل گاز مصرفي اروپا را تامين مي‌كند.امضاي  9 توافقنامه همكاري ميان عربستان و تركمنستان

در جريان ديدار رييس‌جمهوري تركمنستان با پادشاه عربستان سعودي، دو كشور 9 موافقتنامه و ياداشت تفاهم در عرصه‌هاي مختلف از جمله در زمينه امنيتي امضا كردند. به گزارش ايرنا، قربانقلي‌بردي‌محمداف رييس‌جمهوري تركمنستان در سفري رسمي و در راس يك هيات عالي‌رتبه وارد رياض پايتخت عربستان شد و با سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ديدار كرد.  ملك سلمان در اين ديدار بر تعميق روابط ميان دو كشور در زمينه‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري، نفت و گاز، كشاورزي و همكاري‌هاي مشترك در زمينه مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي تاكيد كرد. وي همچنين از مواضع تركمنستان در قبال مسائل منطقه‌يي تشكر و قدرداني كرد. از سوي ديگر رييس‌جمهوري تركمنستان نيز آمادگي كشورش را براي گسترش همكاري ميان دو كشور و تلاش‌هاي مشترك براي تحقق صلح و ثبات منطقه‌يي و بين‌المللي اعلام كرد. طرفين در اين ديدار، روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌يي و بين‌المللي را بررسي كردند. در اين بين 9 توافقنامه و ياداشت تفاهم مشترك نيز با حضور پادشاه عربستان و رييس‌جمهوري تركمنستان امضا شد. توافقنامه امنيتي ميان دو كشور را محمد بن‌نايف بن عبدالعزير وليعهد و معاون نخست‌وزير و وزير كشور عربستان و «يايليم بردي اف» وزير دفاع تركمنستان امضا كردند.نویسنده:

  يادداشت Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  8
  هدنورپ
  jahan@taadolnewspaper.ir 66420769 مهم
  نكته چند فرودگاه
  يك خبري فروردين 31
  روز محترم وزير نماينده از نقل
  به شوراي در شهرسازي
  راه روي المال، بيت حقوق
  حفظ گرفت قرار ها رسانه
  خروجي اشاره قم فرودگاه احداث به
  كه اين ساخت فرمودند
  داشتند بيات
  آرمان بدون غيرقانوني هوانوردي
  فرودگاه
  كارشناس است. بوده
  مجوز فرودگاه اين احداث به منتهي بررسي هرگونه از
  فارغ تشكيك است نظارتي نهادهاي وظايف در يقينا
  كه بود، نخواهد پذيرفته ه، ها تگا دس آن نظر استقالل
  بر معصوم، حسين مهندس آقاي نظر احترام، كمال دولتي
  با هاي ام مق با گو گف در «تعادل» نيست. قم
  پذيرفته فرودگاه پروژه
  معماي احداث، مجوز اخذ عدم بر مبني ايشان ميكند
  بيانات بررسي عملياتي مسووالن
  و تابعه سازمان قانوني وظايف جدي بردن سوال
  زير قانون ماده به عطف شهرسازي، راه محترم
  وزارت هرچه ساخت از بعد ولي نداشت وجود زمينه اين در به من قم فرودگاه احداث خصوص در افزايد: وي هايي واب يافتن جهت در سعي اما گذارم. ميان در نبود قانوني گذشته اتفاقات از سياري جنگروي سارا ازي شهرس راه
  گروه است. 13۲۸ مصوب كشوري
  هواپيمايي شد بيشتر فرودگاه زمين مدعيان تعداد گذشت، زمان ساخت براي را صفحه هزار 10 طرح اين طراح عنوان حال اين با است نتيجه گويا سابق مسوول مقام اين از اينكه بر مبني سوالي به پاسخ در معصوم حسين زني كلنگ از اندي سال پنج گذشت از
  پس فرودگاه احداث مطالعاتي طرح اينكه
  حال وجود شخصي معارضان اين ميان در كرد. پيدا افزايش مجوزي اگر كردم. تدوين فرودگاه مرحله به مرحله خصوص اين در نيستم استاندار ديگر كه من ويد: را فرودگاه ايجاد براي الزم مجوزهاي فرودگاه اين اگر درخصوص زيادي ابهامات هنوز قم، فرودگاهي
  مجموعه بر است بوده آنچه جامع طرح يا قم بينلمللي دارد.
  رضاشاه زمان در سندي يند ادعا كه دارد يوانستيم نم نداشت وجود قم فرودگاه احداث براي صحبت از را من شود. خبري كه بگويم چيزي توانم نمي ادامه را ساخت عمليات سال چند طي طور چه نداشت، مسووالن بين حتي عمومي اذهان در فرودگاه
  اين شده تدوين تهيه نيتي چه با لفههايي مو چه
  پايه در برسانيم. مرحله اين به تا را فرودگاه ساخت مراحل فرودگاه اين اگر يويم: مگ بداريد. معذور رابطه اين در قرار كار دستور در را مردم به سهام فروش حتي داده گره گشودن براي كه ابهاماتي دارد، وجود
  كارشناسان ساخت اينكه مختصر اما دارد؛ بسيار بحث جاي ندارند
  است، كافي اطالعات كه بود شدن طي حال در فرودگاه ساخت مراحل واقع اجازه چگونه نداشت، اختيار در ساخت براي را مجوزهايي كه داد رخ اتفاقات خيلي گذشته در گفت: است؟ داده هستند. شفافيت تشنه قم فرودگاه
  كور سمت به قدمي كشور، از يي منطقه هر در
  فرودگاه در اما قم فرودگاه بازرگاني معاون نادعلي علي راه وزارت به تبديل ترابري راه 9وزارت سال در فرودگاه اين احداث ادامه در مجموعه اين زني كلن ساخت گفت: «تعادل» به ادامه در وي نبود. قانوني از بيش قم فرودگاه موضوع شدن هيي رسان واقع
  در توسعه جهت در ريزي برنامه ها خت زيرسا
  تقويت هواپيمايي سازمان سمت از قم فرودگاه مجوز با ارتباط اين شهرسازي معاونت زمان آن در شد، شهرسازي دارد مفصلي داستان قم فرودگاه ويد: شد؟ داده پرونده واقع در است شده متوقف فعال فرودگاه اين توسعه نداشتن موضوع با باشد طرح اين افتتاح به مربوط
  آنكه فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، هاي وزه در ملي
  پايدار كه اشخاصي يگويد: چنين «تعادل» به كشوري اين در را هيي نام آيين يك كه كرد مطرح را موضوع طرح اين مديرعامل شخص است، بهتر من نظر به كه راه وزارت همكاري با كه دارد قضايي مسائل فرودگاه اين 0۵9هكتار ۲هزار بزرگي به زميني براي الزم
  مجوزهاي فرودگاه طبقهبندي ماهيت اما است، سياسي حتي
  و قطعا يكنند مطرح را قم» فرودگاه نداشتن «مجوز باشد. چگونه اها فرودگ احداث مراحل كه بنويسيد راستا وي دهد. پاسخ سواالت اين به دهد انجام هيي مصاحب تخلف اين ايجاد از جلوگيري در سعي قضايي دستگاه يكند ايجاد را فرضيه اين ذهن، در كه موضوعي
  بود، اجتماعي اقتصادي بافت به نسبت سطحي چه در
  كه پروژه ندارند. اختيار در كافي اطالعات زمينه اين در احداث از بعد 3سال يعني ۲9 ارديبهشت ۸۲ تاريخ در اطالعاتي بوديد قم سابق استاندار شما اينكه به پاسخ در كه معتقدند اگر طرح اين هذاران سرمايگ سويي از داريم. به تبديل براي الزم مجوزهاي زمين اين اگر
  كه رشد بيني پيش لحاظ با احداث، نظر مورد
  منطقه شده آغاز مطالعاتي صورت به ۶۸ سال از قم فرودگاهي هيات تصويب به نوشتند را يي نامه آيين قم فرودگاه پرونده اين به توجهي چه زمان آن در داريد زمينه اين در را قانوني مراحل بايد حتما شود ساخته فرودگاه اين بايد طراحي ساخت به شروع چگونه نداشت، را
  فرودگاه يشود، احداث اي، منطقه فرا منطقهيي نداز م
  چش شده زني كلنگ مقننه قوه رياست توسط ۸9 سال در كردند ابالغ كشور وزارت به ادامه در رساندند وزيران طريقي هر به كه بود اين من تصميم يگويد: داشتيد؟ اين در كه كنند اخذ را قانوني مجوزهاي كنند رعايت كارشناسان گفته به كه است حالي در اين است؟
  شده اركان از خود كه است بنيادي ضرورتي اهميت
  داراي زمين واگذاري با رابطه در مهيي تفاهمنا همچنين است. كرد، ابالغ را مصوبه اين استاندارها به هم كشور وزارت در هم را خوبي هاي دم كنم اندازي راه را فرودگاه شده از نهايي اصولي موافقت مجوز گونه هيچ تاكنون ارتباط احداث موافقت اخذ جهت در اقدام نخستين
  هواپيمايي فرودگاهي حوزه در مقاومتي اقتصاد هاي سياس
  اعمال مجوزهاي كليه شده امضا قم شهر وقت استاندار با آيين بعد به اين از كه كردند عنوان مصوبه اين در يها گرفتار ها مخالفت عمال ولي برداشتيم زمينه اين از هم يي مصوبه هيچ كشوري هواپيمايي سازمان سمت مربوطه استان تامين شوراي مصوبه فرودگاه،
  يك فرودگاه احداث مخالف شخصه به بنابراين است.
  كشور هواپيمايي سازمان كشور، فضا هوا كميته از الزم باشد. شكل اين به غيردولتي هاي اه فرودگ احداث نامه ساخت طرح كه نشد بود زياد خيلي موضوع اين روي طرح اين براي شهرسازي معماري عالي شوراي سوي بدون كه است كشور فضاي امنيتي كميته مصوبه
  بعد سازمان اين مربوطه قانون ماده استناد به
  نيستم، كشور اههاي فرودگ مادرتخصصي شركت كشوري، بدون را نامه آيين اين واقع در يند: تصريح وي يتوان حال هر به شود كامل انجام موفقيت با فرودگاه اراضي چون منطقه اين يگويد: وي است. نشده صادر يك كوبيدن اجازه عنوان، هيچ به مرجع، دو اين
  موافقت را خدمات منطقه، نياز به نسبت دارد وظيفه كه
  است كار به آغاز است شده اخذ صالح ذي مراجع تمام تدوين كلي صورت به قم فرودگاه مسائل به توجه يگويم، داد. ادامه را كار كرد حل را قانوني اي ره گه جهاد وزارت مسووليت تحت كه دارد مرتعي كشاورزي زني كلنگ مراسم سويي از يشود نم داده زمين بر
  كلنگ با فرودگاه احداث خدمات، آن از يكي كه كند
  مديريت گرفته صورت مراحل اين طي از بعد قم فرودگاه احداث احداث از قبل تا كه دليل اين به واقع در كه كردند فرودگاه ساخت براي قانوني مراحل مجوزها ابتدا از مگر عداران مرت براي قانوني حقوق سري يك است، كشاورزي كيلومتري ۵۲1 فاصله در «طرالب» در واقع قم
  فرودگاه تلقي يتواند فرودگاهي عمليات خدمات تصدي
  هدف شركت پروژه اين اول فاز براي يگويد: وي است. فرودگاه بودند دولتي اها فرودگه تمامي قم، فرودگاه در شد اخذ ها زمينه بعضي در دهد: پاسخ نشد؟ اخذ يگويد: معصوم يشود. تعريف ناحيه آن دامداران با اميد بيم هزاران 9ب۸ سال ماه بهمن تهران
  از به توجه با فرودگاه نوع بندي طبقه وظيفه بنابراين
  شود. هكتار ۲900 از بيش كشور، هاي اه فرودگ تخصصي مادر ساخت از پس هم فكر اين نداشت وجود غيردولتي بعضي يتوانيد آيا كنم مي سوال نشد. اخذ ديگر برخي زمين اين حاضر درحال شهرسازي راه وزارت نظر از شهر اين نمايندگان از اعم كشوري مسووالن هاي
  حماي است. متبوعه سازمان وظايف از نظر مورد منطقه
  نياز مجري است. شده تحويل زمين داده تشخيص زمين راه وزارت به مربوطه معاونت گرفت. شكل قم فرودگاه كنيد باز كمي را كرديد اشاره آنها به كه مينهيي ها سويي از يكنيم نم شناسايي فرودگاه عنوان تحت را نشست. ثمر به اسالمي شوراي مجلس رييس توسط
  و ديده آنچه قم فرودگاه با ارتباط در حال رو، اين
  از از بيش زمينه اين در است كيش ارم شركت كه فرودگاه ارتباط در نامه آيين اين در كه كرد عنوان شهرسازي معذور بابت اين از را من ديگر نه ويد: كنيد؟ شفاف كشاورزي جهاد وزارت توسط فرودگاه اين از شكايت ترابري راه وزارت تبديل از پس سال فاصله به
  اما شخصه به كه است المللي بين جامع طرحي ام،
  شنيده ترتيب را مسووالن وزير با بازديد استاني دهجلسه واسطه به هم قم فرودگاه كه دولتي غير اهاي فرودگ با ارتباط اين در آيا يرسم، مپ هستم. شرمنده من كنيد، اين به مرحله اين تا راه وزارت كه است شده مطرح جديد هاي روه زيرگ تعريف شهرسازي راه وزارت
  به منداز، چش در يي منطقه رشد هاي مولفه به توجه
  با استاندار تغيير با رخدادها اين تمام از بعد است داده شامل را است خصوصي بخش فرودگاه نخستين اينكه قم حاضر حال استاندار پور، ي موس آقاي با يتوانيم اين شكايت، اين از بعد ولي بود، نكرده ورود موضوع فرودگاه احداث براي مختلف مجوزهاي وزارت، اين
  در داراي را سطحي چنين در يي روژه چنين
  اجراي نيز پروژه ادامه مشكالت موانع اري كه سياسي آغاز بود شده ذكر نامه آيين اين در زايد: افم وي شود. كنند صحبت اگر هم ايشان نه گويد: مي كنيم؟ صحبت مطرح اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد در را موضوع دريافت كه كرد پيدا دوباره تعريف متبوع وزارت در
  نيز محلي فرودگاهي احداث موافق اما يبينم نم
  ضرورت سال گذشت از بعد نيز حاضر حال در آمد. وجود به طي را ديگري متعدد مراحل شده اخذ مجوزهاي بايد كه معذور هم ايشان يراشند، مت متعدد اشكاالت برايشان آن در كه است اطالعاتي آخرين اطالعات اين كرديم اين از يكي شهرسازي معماري عالي شوراي از
  مجوز هوانوردي اداره نظريه اساس بر كه هستم
  متوسط فرودگاهي پروژه اين از را حمايت كمترين استانداري هم شهرسازي معماري شوراي از مجوز اخذ كه كند معذور رابطه اين در هم صادقي آقاي حتي بود. خواهند كنند. واكاوي را تخلف اين تا شد مطرح جلسه را فرودگاه اين ساخت از بخشي كه اتفاقي بود.
  مجوزها يك تا ۵۲/0 بين جايي جابه توان ،FAA يا
  فدرال پروژه يك ندارد وجود امكان اين كشور در مسلما دارد. كه يكرد ملزم سال از بعد را ما كه بود جمله آن از بود خواهد سخت برايم هم من كه همانطور بود، خواهند ترابري راه وزارت نام تبديل از پس كرد. اختالل
  دچار كشور يك هوايي هاي مسافرت جايي جابه حجم
  درصد پيشرفت كرده فعاليت سال مجوز بدون فرودگاهي فرودگاه كه سال از بعد كنيم، اخذ را ديگري مجوزهاي كنم. صحبت ارتباط اين در 139۲ سال ارديبشهت در شهرسازي راه وزارت
  به دارد. را خود منطقهي اقتصاد به باشد.
  نسبت داشته را درصدي 90 از بيش تومان ميلياردها كرده پيشرفت مرحله به مرحله قم در دولت توسط غيردولتي هاي اه فرودگ احداث نامه
  آيين احداث به نياز ارزيابي چنين چگونه چرا
  حال شديم فرايندي وارد واقع در بوديم، كرده ذاري اي سرمگ بود خصوصي بخش سرماي دنبال به استانداري كه بود درحالي اين شد، داده اجرايي هاي اه دستگ
  به نالمللي بي بزرگ فرودگاه يك سطح در قم در استانداري
  فرودگاه وظيفه معارض، رفع يكرد. دور فرودگاه ساخت هدف از را ما روز به روز كه تماس قم فرودگاه طرح مجري مهرجويي، رجب با خصوصي بخش توسط ۸9 سال از كه فرودگاهي
  تنها بررسي ارزيابي اين كارشناساني چه شده
  انجام نيز قم شهر فرودگاه پروژه ويد:زمين گم علي ناد دارد وجود پرسيدن براي زيادي والهاي س يگيريم، متعدد موانع با مالي مسائل بر عالوه را بود شده زن
  كلن چنين بايد مرتبط نهاد چه اساسا داده ان انجام
  را ورتجلسه كه شده، داده تحويل ما به حالي در كنيم اخذ بايد مجوز 128 به بازگشت با را قم فرودگاه ماجراي مهرجويي ولي يكرد. مواجه فعاليت ادامه
  براي انجام به را اجتماعي اقتصادي حوزه در
  بررسي كه است درست دارد. وجود زمينه اين در هم استاني هر كه دهايم ش فرآيندي وارد واقع در ويد: وي وقت استاندار 13۷۵ سال كند: مي تعريف قبل هاي سال كشور در ها اه فرودگ احداث روند كه است درحالي
  اين اين گرچه نيست. يادداشت اين حوصله در دهاند،
  رسان طوالني پروژه اين شروع براي زمين واگذاري مراحل تراشد، براي بيشتر هاي ينه هز هتر تاز مجوزهاي روز قم فرودگاه احداث انسنجي امك براي را مشاوري قم، يشده انجام دولت سرمايه كانال دروازه از امروز به
  تا سلفچگان اقتصادي ويژه منطقه نياز كننده نقض
  نظر، را زمين بايد استاندار استاني، تفاهمنامه طبق اما شد ما انرژي اينكه بر اله ع يشود باعث كه يي مساله ميليارد 10 زمان آن در انتخابي مشاور كند، انتخاب روند ديگر موانع قانون لحاظ از مشكلي بنابراين زيارتي/
  است اهداف با فرودگاه احداث به قم مقدس شهر
  و تحويل سازندگان به آن از بعد كرده معارض رفع كه دهند قرار سختي موقعيت در را ما شود، مي گرفته انجام دولت طريق از قرارداد اين كه دد بم قرارداد تومان حال اما است يكرده نم تهديد را اهها فرودگ اين
  احداث، نوع بر بحث صرفا نيست اقتصادي
  توريستي واگذاري مرجع معصوم:
  حسين اين معارض رفع كنوني شرايط در كه حالي در دهد. كنيم، اخذ بايد را مجوز ۸۲ به نزديك شود اعالم يك زمان آن نرخ روش با طرح سنجي ان امك شود بخش فرودگاه نخستين عنوان به قم فرودگاه احداث
  روند آقاي شرايطي چنين در است. فرودگاه آن طبقه
  و و... كشاورزي مسائل از غير به
  اراضي است. شده گذاشته خصوصي بخش دوش بر ها مين گذار سرماي پاي پيش اندازي سنگ موضوع اين نام اگر يدهد. قرار كار دستور در فرودگاهي متخصص شركت شده متعددي اختالالت دچار سال از بعد
  غيردولتي صحبت الزم مجوزهاي صدور عدم از معصوم
  حسين در است شهرسازي راه
  وزارت سال ۴0 كه افرادي جهت همين به يافزايد: وي يكند: اظهار وي چيست؟ پس نيست، خصوصي بخش يكند: شروع اينگونه را صحبتهايش مهرجويي رجب بر عالوه را پروژه اين ذار سرماي كه اختالالتي
  است. البته شهرسازي عالي شوراي از مجوز اخذ ردهد ان
  ك هيچ تاكنون وزارتخانه اين مورد
  اين زمين چراگاه از استفاده امكان بر دال مجوزي قبل كه زمان آن در اند، گرفت سخره به را خصوصي بخش ارزيابي فرودگاه احداث براي را گزينه شركت اين گوناگون مجوزهاي دريافت مشكل با مالي
  مشكالت شايسته اند. دانست ها رورت از را هواپيمايي
  سازمان موضوع نكرده واگذار را
  زميني خسارت ادعاي حاضر حال در ردهاند دريافت باغات شده مهم وقت مقامات براي خيلي فرودگاه ساخت بحث ايجاد براي را كنوني محل نهايت در يكند دهي نمره اين گذشته هاي ال طي سويي از است. كرده
  مواجه اخذ جهت در اقدام نخستين كه كنم عرض
  است 2هزار زمين يك است. روشن
  كامال حقيقتا قم شهر اگر جهت همين به كنند. ميلياردي كردند صدا را كوهپايي شفيعي علي محمد روز هر بود، نيم سال يك مدت طول در كنند مي تعيين فرودگاه است شده معرفي خواري» زمين «پديده عنوان به
  پروژه تامين شوراي مصوبه فرودگاه، يك احداث
  موافقت كار اين براي را هكتاري 950
  و هگذار سرماي كه شرايطي در دارد نياز فرودگاه احداث به گذار سرماي به زمان آن در بارها بودند، موضوع پيگير مكاتبات كنند، مي تعيين را فرودگاه توسعه طرح كه بعد هر قم فرودگاه بازرگاني مدير طراحي مدير گفته به
  و كشور فضاي امنيتي كميته مصوبه بعد مربوطه
  استان كدام هيچ كه اند داده اختصاص است فرودگاه ساخت به مايل نيز خصوصي بخش كه زماني تا نكند قبول را مسووليت كه كرديم گوشزد انجام هم را كشوري هواپيمايي سازمان با نظر مورد كه يي گون به شود رو به رو بيشتري معارضان با
  روز عنوان، هيچ به مرجع، دو اين موافقت بدون كه ندارند
  است را قانوني مجوزهاي
  مصوبات نداشته، هزينه دولت براي ريال يك حتي تاكنون هند. نكرد مشخص كامال را زمين تكليف كه كشوري هواپيمايي سازمان يافزايد: يدهند. افزايش درحال صعودي صورت به معرضان اين
  تعداد حال يشود نم داده زمين بر كلنگ يك كوبيدن
  اجازه اينكه گويد: وي شود. حمايت آنها فعاليت از بايد هاي اه فرودگ شركت از رياش تصدي بخش زمان آن در عمراني سازي زي عمليات كه است درحالي اين
  است؛ اوليه اقدامات ديگر زيرسازي رداري اك خب كه
  بماند كنند ايجاد وقفه پروژه اين تحقق در دار مرت مرغدار توسط فرودگاه احداث كه كرد اعالم بود، شده جدا كشور ندارد وجود فرودگاه ساخت براي انعي احداث براي اميدها داشته زيادي پيشرفت
  فرودگاه مرحله است رسيده اتمام به موقت ترمينال حتي
  و باشد، خصوصي بخش عهده بر آنان معارض رفع اين در ما شود انجام كشور اههاي فرودگ شركت فرودگاه اين آيا اينكه موضوع شدن روش براي مردم به سهام فروش كه بوده دازه ان تا فرودگاه
  اين هيات مصوب فرودگاه، احداث نامه آيي به عطف
  بعد ايجاد در اصلي مقصر شرايط اين در نيست. درست كل بطور گفت، سازمان اين ادامه در نداريم. نظري زمينه سازمان از را فرودگاه احداث براي اصولي موافقتنامه خبري ارتباط، اين در است. گرفته قرار كار دستور
  در كه است كشوري هواپيمايي سازمان اين است؛
  محترم در بايد كه است استانداري گرفته صورت اختالالت ندارد اقتصادي توجيه فرودگاه ساخت منطقه اين در محمد با است نكرده يا كرده اخذ كشوري هواپيمايي بر مبني خبري هاي اه پايگ روي فروردين 31 تاريخ
  در متقاضي اقتصادي فني جامع طرح بررسي به
  نسبت تصريح وي كند. رسيدگي مسائل اين به وقت اسرع زمينه اين در است بهتر كند هزينه اينجا در نبايد دولت سازمان الملل بي امور هوانوردي معاون خداكرمي، در خبر اين البته شد، مخابره قم فرودگاه مجوز
  نداشتن اقدام است، خصوصي بخش پروژه اين در كه
  احداث سال در كه شود توجه نكته اين به بايد كند: مي ادامه وي كنيد. مكاتبه كشور هاي اه فرودگ شركت با ارتباط در وي يگيريم. تماس كشوري هواپيمايي شده مخابره سال در بار نخستين قبل هاي
  سال بر نظارت كل اداره محترم كارشناسان فني بررسي
  با قم فرودگاه ينههاي هز از كوچكي بخش تنها گذشته كشور هاي اه فرودگ شركت با كه بود زمان آن در دهد: هواپيمايي سازمان سمت از اصولي موافقتنامه اخذ با احداث براي جديد ننامه آيي كه زمان همان يعني
  بود، مستندات به عطف تقاضا طرح هوانوردي،
  عمليات شده تامين مردم معنوي مالي يت حما مشاركت با هاي اه فرودگ شركت شدند مكاتبه وارد طرح اين براي دقيقي اطالعات زمينه اين در كه يكند اعالم كشوري نامه يين اين كه بود شده تصويب خصوصي هاي
  فرودگاه در مربوطه كارشناسان بررسي گزارش شده
  پيوست است بوده خصوصي بخش برعهده ها ينه هز مابقي در را هواپيمايي سازمان رفهاي همان باز هم كشور قديمي مدارك بايد بدهد واند نت حاضر درحال را مجوزهايي دريافت به مجاب را خصوصي هاي اه
  فرودگ به منتهي مطرح هواپيمايي سازمان هوانوردي
  كميته چون مسائلي حل كه نيست منصفانه دليل همين به مطرح ندارد اقتصادي توجيه فرودگاه اين كه زمينه اين درخصوص يگويد: حال عين در او كند؛ وجو جس را عالي شوراي از مجوز مجوزها آن از يكي كه ازهتر
  ت شيوه رويه يك اين يشود. اصولي موافقت
  صدور كه فعلي مشكالت تمام نادعلي:
  علي بخش به استانداري سوي از هم نها زمي معارض رفع به تمايل ترابري راه وزارت اگر كه كردند اعالم كرد به ۲9 سال در يي نامه يين خصوصي بخش هاي فرودگاه يكرد. بود شهرسازي
  معماري ۲ماده تبصره به عطف آن مفاد كه است يي
  نامه پروژه ادامه برابر در مانعي صورت
  به داشت نظر مد بايد همچنين شود. محول خصوصي آن در كند. احداث فرودگاه آنجا در واند تم دارد ساخت فرودگاه احداث براي جديدي قوانين كه درآمد تصويب وزيران، هيات مصوبه طي كشوري، هواپيمايي
  قانون به اند كرده علم قد قم فرودگاه احداث بخش هگذار سرماي استانداري بين مدت اين در كه در اهها فرودگ بنادر ساخت معاونت نام به معاونتي زمان پروژه مدير ذار اي سرمگ البته كه بود شده ذكر آن در اقتصادي مفاسد كارگروه در قم رودگاه
  ف ضرورت به يي اره اش آن، مواد از يك هيچ در شد
  ابالغ ترين مهم كه قم شهر داخل
  اختالفات بنابراين است. شده امضا قرارداد تفاهمنامه خصوصي هايي ان ارگ تمامي زمان آن در هرحال به بود. راه وزارت شروع بعد ۸به سال از تاريخ اين از قبل قم فرودگاه معصوم«مشاور حسين با خبر اين با ارتباط
  در فرودگاه يك احداث در شهرسازي عالي شوراي
  مصوبه گردد. بازمي است، مراتع مساله آن در مندرج مواد تصحيح به فعلي استاندار رود، انتظار مطرح بودند، ارتباط در فرودگاه احداث با نوعي به كه كردند. منطقه اين ساخت به شوراي در شهرسازي راه وزير االختيار ام نماينده
  و بدان راه وزير محترم نماينده معصوم، حسين آقاي
  كه بروز در بسزايي سهم نيز قم
  استانداري تكليف تعيين را رو پيش مشكالت بپردازد قرارداد خواهد زيانده ندارد پرواز فرودگاه اين كه يد م كردن هستم، جريان در من كه آنجا تا هم حاضر درحال تماس طبيعي» منابع اراضي در المال بيت حقوق
  حفظ ماده الف بند در صرفا است نشده نمودند،
  اشاره است داشته بخش اين
  مشكالت احداث با رابطه در اريا سياسي واقع در كند. مجلس، نمايندگان آمد رفت با ها سال طي اينكه تا بود، اين من نظر نيست، فرودگاه اين ساخت مانع كسي يكند: تشريح اينگونه را خبر جزييات وي يگيريم.
  م در سنجي مكان بايد كه است آمده ييننامه اين
  ۵ شركت كشوري، هواپيمايي
  سازمان برسد. پايان به بايد قم فرودگاه در وقت استاندار پور، موسي حسين محمد توديع با زمانبر هزينه پر كار يك فرودگاه ساخت كه است مبارزه «ستاد فرعي كارگروه در قم فرودگاه زمين
  موضوع شهرسازي معماري محترم شوراي مصوب هاي ري
  كارب مرتبط، هاي سازمان ديگر فرودگاهها دهم دوره نماينده بنايي علي هاي صحبت 13۸۸ سال اين با ارتباط در اينكه به پاسخ در خداكرمي است. جلسه اين در كه شد مطرح دولت» اقتصادي مفاسد
  با شده اشاره محترم شوراي از مجوز اخذ با اين
  باشد پروژه اين مجوز صحت خصوص يدهند
  در نم را آب مثل اوليه امكانات يي جلسه تشكيل به منجر ايشان هاي پيگيري مجلس در رسازي شه راه وزير نماينده معصوم، آقاي موضوع، طبيعي منابع مديركل هم استاندار عمراني معاون
  هم يا بوده فرودگاهي كاربري، اين اگر حال دارد. ندارند
  تفاوت مانعي هيچ آن فعاليت ادامه
  و مشكالت اين گويد: قم فرودگاه بازرگاني معاون شركت رييس حضور با قم مجلس نمايندگان حضور با عالوه قم فرودگاه كه رده ك اظهار فروردين 31 تاريخ درخصوص ارتباط اين در سويي از داشتند.
  حضور نيست كشوري هواپيمايي سازمان مسووليت در
  نبوده واگذاري عدم استانداري، تعهدنامه مفاد انجام عدم از كشوري، هواپيمايي سازمان نماينده كشور، اههاي فرودگ از مجوزي شهرسازي، معماري عالي شوراي مجوز بر شود صادر بايد فرودگاه اين احداث براي كه
  مجوزهايي مسوول اراضي، عرصه ذاركننده واگ نهادهاي بلكه
  و شد. آغاز حمايت عدم مجموع در ختها زيرسا شد؟ قرباني خصوصي بخش مقامات ارتش ستاد قوا، كل فرماندهي نمايندگي من يگويد: ندارد، كشوري هواپيمايي سازمان سمت «شركت از هم كشوري» هواپيمايي «سازمان از
  هم مجوز نامه، يين همين ماده در طرفي از
  هستند. بخش شركاي مراجعه با كه است اين آن بارز نمونه در خصوصي بخش هگذار سرماي واقع در ويد: وي يك آنجا در شد. قم استانداري دفتر در ذيربط دولتي هوايي جنبه اينكه از بيشتر موضوع اين كنم فكر شركت كرديم، استعالم كشور» ناوبري ها اه
  فرودگ با تنها هوايي مرز يا بينالمللي سطح در خدمات
  ارائه توسط پروژه اين استعالم استانداري به خصوصي پشتيباني عدم ساليق قبيل از مسائلي قرباني پروژه اين رساندند تصويب به فني شروط سري يك با را يي مصوبه فرودگاه ساخت موضوع دارد. حقوقي جنبه باشد، داشته اين بندي طبق در محل اين كه كردند اظهار اها
  فرودگه تصويب بعد شهرسازي راه محترم وزير
  پيشنهاد يگيرد. نم قرار حمايت مورد نشده تاييد استانداري پروژه، اين هذار سرماي واقع در است. شده مسووالن بود. قم» نالمللي بي فرودگاه احداث با «موافقت نام به كه كشوري هواپيمايي سازمان در ۸9 سال همان در قم نگرفته قرار شناسايي مورد فرودگاه عنوان به
  شركت يك احداث شد خواهد صادر وزيران، محترم
  هيات با خصوصي بخش داد قرار حاضر حال در اينكه با آسيب بسيار طرح اين در كوهپايي شفيعي محمدعلي بخش كه دليل اين به زمان آن در گويد: مهرجويي سري يك با موضوع اين بايد زمان آن در شد مطرح زمينه اين در هم كشوري هواپيمايي سازمان
  است؛ مجوز صدور به اشاره واقع در كه نللي الي
  فرودگاه ظرف كه بود اين بر قرار است. موجود وقت استاندار كرده وي با را كار اين هم دولتي دستگاه است ديده همسو دولت طريق از فرودگاه اين احداث با دولتي ولي شد مي واقع هماهنگي مورد مختلف هاي بخش اصولي» «موافقتنامه فرودگاه اين ساخت براي كه
  گفته اين ماده به عطف ديگر، طرف از دارد. رهرداري
  بهب در گاز برق آب، چون هايي زيرساخ ماه مدت كه اعتمادي چوب طرح اين در شفيعي واقع در است، به خصوصي بخش ورود بحث وقت استاندار نبود، موافق به شروع از بعد يعني ۲9 سال در جديدي ننامه آيي ساخت براي كه است درحالي اين نشده. اخذ حال به
  تا زمان طول در كشوري هواپيمايي سازمان ننامه،
  آيي حاضر حال در حال اين با بگيرد قرار پروژه اختيار احداث از پس زمين اين معارضين خورد. را است كرده مصوبه اين كه كنند اعالم كرد مطرح را طرح اين اخذ به امه آيي اين در كه شد مصوب فرودگاه ساخت موافقتنامه كشوري هواپيمايي سازمان از بايد
  فرودگاه است. مستمر نظارت به موظف
  احداث، براي توانسته مرغدار يك كه است يي گون به شرايط افزايش صعودي تعداشان روز هر زمين اين پيشروي هگذار» «سرماي خصوصي بخش از ما برسد تصويب به اگر شده اشاره شهرسازي معماري عالي شوراي از مجوز معماري عالي شوراي ديگر سوي از شود. صادر
  مجوز از يي منطقه در سال است ممكن چطور
  حال در اساسي مشكل ديگر بگيرد. تخريب حكم فرودگاه افزايش حال در روز هر تعدادشان واقع در كرد، پيدا يافتن دنبال به استاندار زمان آن در كرد. خواهيم جذب كار به شروع تاريخ اين از قبل از قم فرودگاه ولي است تصويب به را موافقتنامه اين بايد هم شهرسازي
  و حاشيه در بسيار هاي ارزش داراي استاني در
  كشور قاطع گيرنده تصميم شخص كه است آن زمينه اين استاندار، شدن عوض از بعد واقع در زايد: اف وي است. علي «محمد نام به شخصي خصوصي بخش گذار سرمايه ضوابط براساس اگر كه است اين مهم موضوع بود. كرده يي، حمزه مسعود شد گفته كه جلسهيي در
  برساند. فرودگاهي احداث عمليات اقتصادي، منطقه
  يك با واقع در يزايد: اف وي ندارد. وجود مورد اين در روز هر كرد تغيير نظراتشان روز به روز دولتي اي بخ قم متولد هم اصالتا كه كند مي پيدا را كوهپايي» شفيعي ۴1 ضميمه براساس كه فرودگاه ساخت استانداردهاي هم وزارتخانه شهرسازي معاونت عالي شوراي
  نماينده جهت در اقدامي هيچ مربوطه هاي نهاد شود
  پيگيري حال در فراوان هاي دي بلن پستي گذاشتن سر پشت آقاي گذاشتند. خصوصي بخش پاي پيش بيشتري چوب قبال را ايراليني سابقه صاحب هم هوايي زمينه در بود دهند، ادامه را روال همان است، مشخص شيكاگو پيمان گونه هيچ حال به تا كه كردند اعالم داشتند،
  حضور نكرده معصوم، آقاي توسط شده ذكر دليل به آن
  توقف اين به مربوط مسائل كه است آن بر انتظارات حاضر داده انجام فرودگاه اين در زيادي ذاري اي سرمگ شفيعي بين يي موافقتنامه تفاهمنامه يك بود. كرده مديريت اداري روال ساخت تكميل از بعد سويي از است. بالمانع شهرسازي معماري عالي شوراي سمت از يي
  مصوب جايگاه بردن سوال زير حقير، نظر به بيانات اين
  باشند جانشين يتواند قم فرودگاه شود. تكليف تعيين پروژه شهر اين اصال يگويد جديد استاندار الا سه از بعد حال كه شد، منعقد كيش» ارم «شركت قم وقت استانداري گيري تصمي بررسي فرودگاه اين رهرداري به براي ديگر سوي از است. نشده اخذ قم فرودگاه
  درخصوص قانون اصل كشوري هواپيمايي سازمان
  حاكميتي نياز مورد مواقع در تا باشد تهران شهر براي مناسبي ندارد. فرودگاه به نياز احداث طراحي، گذاري، سرماي به ملزم را شركت اين اين ساخت از مانع كسي حاضر درحال ولي شود مطرح بحث دو قم فرودگاه با ارتباط در گفت
  بايد هيات مصوب نامه آيين البته 13۲۸ سال
  مصوب وجود امكان اين حتي واقع در گرفت بهره آن از بتوان يكرد. رهبرداري به مصوبه كه دليل اين به حال هر به شد. نخواهد فرودگاه بعدي مورد فرودگاه ساخت مورد يك شود،
  م تملك در احتمالي تخلفي اگر است وزيران
  محترم قم فرودگاه به تهران شهر ظرفيت از بخشي كه دارد نداشت وجود معارضي كار، اول بايد پروژه اين شد، 9مشخص ارديبهشت در جديدي از كدام هيچ براي كه است توريستي تفريحي
  شهرك احداث بر يي منطقه سياسي فشارهاي يا
  اراضي فرودگاه مشكل ترين بزرگ اكنون، هم اما شود. منتقل دولتي سيستم من نظر از يكند: تصريح مهرجويي بسازيم توانستيم نمي مجوز بدون كند. طي را جديدي مراحل اراضي واگذاري مرجع است. نشده اخذ مجوز دو
  اين از پذيرفته، انجام قبل دولت در پروژه چنين
  اجراي مساله است. قم استاني مسووالن حمايت عدم قم، ساليق درگير كرده مشكل ايجاد پروژه اين در شدت استاندار اين، از بعد هد: ادامه مهرجويي رجب شهرسازي راه وزارت و... كشاورزي مسائل از غير
  به در كشور نظارتي مستقل صادق نهادهاي
  وظايف مشكالت به توجه با كه است آن ديگر بحث مورد دليل به هم يهگذار سرما هاي هزينه شده، مختلف افراد تا كرد دعوت را انها سازم نهادها انا ارگه وقت، معذورم قم: سابق استاندار زميني هيچ تاكنون وزارتخانه اين مورد اين در
  است جا به اقدام اين سالمت بررسي كه است محترم قوه
  3 رهبرداري به اجازه پروژه تكميل صورت در آيا موجود شده باعث شده زياد آمده وجود به كه زيادي تاخيرهاي آقاي وسيله به مجلس نمايندگان حضور با سرانجام قم سابق استاندار يمنش، صالح محمدصادق با زمين يك است. روشن كامال موضوع نكرده واگذار
  را اجحاف مورد المال بيت از حقوقي مبادا تا است حق
  بر يك بايد بنابراين شد؟ خواهد داده قم فرودگاه از هم سرمايه مشكل جانبي مشكالت بر عالوه گذار سرمايه در اسالمي شوراي مجلس رييس نماينده الريجاني ساخت روند حامي اشخاص از يكي وي گيرم. تماس دادهند اختصاص كار اين براي را 0۵9هكتاري
  ۲هزار اين از صيانت حافظ قضاييه محترم قوه گيرد باشد.
  قرار داشته وجود زمينه اين در بزرگ رنده گيي تصم معارضي هيچ قم فرودگاه ساخت ابتداي در كند. پيدا شد. زده زمين به مجموعه اين 9۸31كلنگ بهمن ۲۲ وي با را موضوع است، بوده احداث زمان در قم فرودگاه ندارند. را قانوني مجوزهاي مصوبات كدام هيچ
  كه بود. خواهد حقوق
معماي پروژه فرودگاه قم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/2/14
معماي پروژه فرودگاه قم
«تعادل» در گفت ‌و گو با مقام‌هاي دولتي و مسوولان عملياتي بررسي مي‌كند


گروه راه و شهرسازي  سارا جنگروي

پس از گذشت پنج سال و اندي از كلنگ‌زني مجموعه فرودگاهي قم، هنوز ابهامات زيادي درخصوص اين فرودگاه در اذهان عمومي و حتي بين مسوولان و كارشناسان وجود دارد، ابهاماتي كه براي گشودن گره كور فرودگاه قم تشنه شفافيت هستند.

در واقع رسانه‌يي شدن موضوع فرودگاه قم بيش از آنكه مربوط به افتتاح اين طرح باشد با موضوع نداشتن مجوزهاي لازم براي زميني به بزرگي 2هزار و 950هكتار بود، موضوعي كه در ذهن، اين فرضيه را ايجاد مي‌كند كه اگر اين زمين مجوزهاي لازم براي تبديل به فرودگاه را نداشت، چگونه شروع به ساخت و طراحي شده است؟ اين در حالي است كه به گفته كارشناسان هواپيمايي نخستين اقدام در جهت اخذ موافقت احداث يك فرودگاه، مصوبه شوراي تامين استان مربوطه و بعد مصوبه كميته امنيتي فضاي كشور است كه بدون موافقت اين دو مرجع، به هيچ عنوان، اجازه كوبيدن يك كلنگ بر زمين داده نمي‌شود از سويي مراسم كلنگ‌زني فرودگاه قم واقع در «طرلاب» در فاصله 125كيلومتري از تهران بهمن ماه سال 89 با هزاران بيم و اميد و با حمايت‌هاي مسوولان كشوري اعم از نمايندگان اين شهر و توسط رييس مجلس شوراي اسلامي به ثمر نشست.  اما به فاصله 3سال و پس از تبديل وزارت راه و ترابري به وزارت راه و شهرسازي و تعريف زيرگروه‌هاي جديد در اين وزارت، مجوزهاي مختلف براي احداث فرودگاه نيز در وزارت متبوع تعريف دوباره پيدا كرد كه دريافت مجوز از شوراي عالي معماري و شهرسازي يكي از اين مجوزها بود.  اتفاقي كه بخشي از ساخت اين فرودگاه را دچار اختلال كرد. پس از تبديل نام وزارت راه و ترابري به وزارت راه و شهرسازي در ارديبشهت سال 1392 آيين‌نامه احداث فرودگاه‌هاي غيردولتي توسط دولت به دستگاه‌هاي اجرايي داده شد، اين درحالي بود كه تنها فرودگاهي كه از سال 89 توسط بخش خصوصي كلنگ‌زني شده بود را علاوه بر مسائل مالي با موانع متعدد براي ادامه فعاليت مواجه مي‌كرد.

اين درحالي است كه روند احداث فرودگاه‌ها در كشور تا به امروز از دروازه و كانال و سرمايه دولت انجام مي‌شده است بنابراين مشكلي از لحاظ قانون و موانع ديگر روند احداث، اين فرودگاه‌ها را تهديد نمي‌كرده است اما حال روند احداث فرودگاه قم به عنوان نخستين فرودگاه بخش غيردولتي بعد از 5 سال دچار اختلالات متعددي شده است. اختلالاتي كه سرمايه‌گذار اين پروژه را علاوه بر مشكلات مالي با مشكل دريافت مجوزهاي گوناگون مواجه كرده است. از سويي طي سال‌هاي گذشته اين پروژه به عنوان «پديده زمين خواري» معرفي شده است و به گفته مدير طراحي و مدير بازرگاني فرودگاه قم هر روز با معارضان بيشتري رو به رو مي‌شود به گونه‌يي كه تعداد اين معرضان به صورت صعودي درحال افزايش است؛ اين درحالي است كه عمليات زير‌سازي و عمراني فرودگاه پيشرفت زيادي داشته و اميدها براي احداث اين فرودگاه تا اندازه‌يي بوده كه فروش سهام به مردم در دستور كار قرار گرفته است.  در اين ارتباط، خبري در تاريخ 31 فروردين روي پايگاه‌هاي خبري مبني بر نداشتن مجوز فرودگاه قم مخابره شد، البته اين خبر در سال‌هاي قبل و نخستين بار در سال 92 مخابره شده بود، يعني همان زمان كه آيين‌نامه جديد براي احداث فرودگاه‌هاي خصوصي تصويب شده بود كه اين آيين‌نامه فرودگاه‌هاي خصوصي را مجاب به دريافت مجوزهايي تازه‌تر كه يكي از آن مجوزها مجوز از شوراي عالي معماري و شهرسازي بود مي‌كرد.

 

 فرودگاه قم در كارگروه مفاسد اقتصادي

در ارتباط با اين خبر با حسين معصوم«مشاور و نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي» تماس مي‌گيريم. وي جزييات خبر را اينگونه تشريح مي‌كند: موضوع زمين فرودگاه قم در كارگروه فرعي «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دولت» مطرح شد كه در اين جلسه هم معاون عمراني استاندار و هم مديركل منابع طبيعي حضور داشتند.  از سويي در اين ارتباط و درخصوص مجوزهايي كه براي احداث اين فرودگاه بايد صادر شود هم از «سازمان هواپيمايي كشوري» و هم از «شركت فرودگاه‌ها و ناوبري كشور» استعلام كرديم، شركت فرودگاه‌ها اظهار كردند كه اين محل در طبقه‌بندي اين شركت به عنوان فرودگاه مورد شناسايي قرار نگرفته است؛ سازمان هواپيمايي كشوري هم در اين زمينه گفته كه براي ساخت اين فرودگاه «موافقتنامه اصولي» تا به حال اخذ نشده. اين درحالي است كه براي ساخت فرودگاه بايد از سازمان هواپيمايي كشوري موافقتنامه و مجوز صادر شود. از سوي ديگر شوراي عالي معماري و شهرسازي هم بايد اين موافقتنامه را به تصويب برساند.  در جلسه‌يي كه گفته شد مسعود حمزه‌يي، نماينده شوراي عالي معاونت شهرسازي وزارتخانه هم حضور داشتند، اعلام كردند كه تا به حال هيچ گونه مصوبه‌يي از سمت شوراي عالي معماري و شهرسازي درخصوص فرودگاه قم اخذ نشده است.  از سوي ديگر بايد گفت در ارتباط با فرودگاه قم دو بحث مطرح مي‌شود، يك مورد ساخت فرودگاه و مورد بعدي شهرك تفريحي توريستي است كه براي هيچ كدام از اين دو مجوز اخذ نشده است.  مرجع واگذاري اراضي به غير از مسائل كشاورزي و... وزارت راه و شهرسازي است و در اين مورد اين وزارتخانه تاكنون هيچ زميني را واگذار نكرده و موضوع كاملا روشن است. يك زمين 2هزار و 950هكتاري را براي اين كار اختصاص داده‌اند كه هيچ كدام مصوبات و مجوزهاي قانوني را ندارند.

  بسياري از اتفاقات گذشته قانوني نبود

حسين معصوم در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر اين فرودگاه مجوزهاي لازم براي ايجاد فرودگاه را نداشت، چه طور طي چند سال عمليات ساخت را ادامه داده و حتي فروش سهام به مردم را در دستور كار قرار داده است؟ گفت: در گذشته خيلي اتفاقات رخ مي‌داد كه قانوني نبود.  وي در ادامه به «تعادل» گفت: ساخت و توسعه اين فرودگاه فعلا متوقف شده است در واقع پرونده اين فرودگاه مسائل قضايي دارد كه با همكاري وزارت راه و دستگاه قضايي سعي در جلوگيري از ايجاد اين تخلف داريم.  از سويي سرمايه‌گذاران اين طرح اگر معتقدند كه بايد اين فرودگاه ساخته شود حتما بايد مراحل قانوني را رعايت كنند و مجوزهاي قانوني را اخذ كنند كه در اين ارتباط تاكنون هيچ گونه مجوز موافقت اصولي نهايي از سمت سازمان هواپيمايي كشوري و هيچ مصوبه‌يي هم از سوي شوراي عالي معماري و شهرسازي براي اين طرح صادر نشده است.  وي مي‌گويد: اين منطقه چون اراضي كشاورزي و مرتعي دارد كه تحت مسووليت وزارت جهاد كشاورزي است، يك سري حقوق قانوني براي مرتع‌داران و دامداران آن ناحيه تعريف مي‌شود.  معصوم مي‌گويد: از نظر وزارت راه و شهرسازي درحال حاضر اين زمين را تحت عنوان فرودگاه شناسايي نمي‌كنيم و از سويي شكايت از اين فرودگاه توسط وزارت جهاد و كشاورزي مطرح شده است كه وزارت راه تا اين مرحله به اين موضوع ورود نكرده بود، ولي بعد از اين شكايت، اين موضوع را در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كرديم و اين اطلاعات آخرين اطلاعاتي است كه در آن جلسه مطرح شد تا اين تخلف را واكاوي كنند.

 مانعي براي ساخت فرودگاه وجود ندارد

براي روشن‌تر شدن موضوع و اينكه آيا اين فرودگاه موافقتنامه اصولي براي احداث فرودگاه را از سازمان هواپيمايي كشوري اخذ كرده يا نكرده است با محمد خداكرمي، معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري تماس مي‌گيريم.  وي در ارتباط با اخذ موافقتنامه اصولي از سمت سازمان هواپيمايي كشوري اعلام مي‌كند كه در اين زمينه اطلاعات دقيقي را درحال حاضر نمي‌تواند بدهد و بايد مدارك قديمي را جست‌وجو كند؛ او در عين حال مي‌گويد: درخصوص فرودگاه‌هاي بخش خصوصي آيين‌نامه‌يي در سال 92 به تصويب درآمد كه قوانين جديدي براي احداث فرودگاه در آن ذكر شده بود كه البته سرمايه‌گذار و مدير پروژه فرودگاه قم قبل از اين تاريخ و از سال 89 به بعد شروع به ساخت اين منطقه كردند.   

درحال حاضر هم تا آنجا كه من در جريان هستم، كسي مانع ساخت اين فرودگاه نيست، نظر من اين است كه ساخت فرودگاه يك كار پر هزينه و زمانبر است.  خداكرمي در پاسخ به اينكه در ارتباط با اين موضوع، آقاي معصوم، نماينده وزير راه و شهر‌سازي در تاريخ 31 فروردين اظهار كرده‌ كه فرودگاه قم علاوه بر مجوز شوراي عالي معماري و شهرسازي، مجوزي از سمت سازمان هواپيمايي كشوري ندارد، مي‌گويد: من فكر مي‌كنم اين موضوع بيشتر از اينكه جنبه هوايي داشته باشد، جنبه حقوقي دارد. موضوع ساخت فرودگاه قم در همان سال 89 در سازمان هواپيمايي كشوري مطرح شد و در آن زمان بايد اين موضوع با يك سري بخش‌هاي مختلف مورد هماهنگي واقع مي‌شد ولي آيين‌نامه جديدي در سال 92 يعني بعد از شروع به ساخت فرودگاه مصوب شد كه در اين آيين‌نامه به اخذ مجوز از شوراي عالي معماري و شهرسازي اشاره شده است ولي فرودگاه قم از قبل از اين تاريخ شروع به كار كرده بود. موضوع مهم اين است كه اگر براساس ضوابط و استانداردهاي ساخت فرودگاه كه براساس ضميمه 14 پيمان شيكاگو مشخص است، همان روال را ادامه دهند، بلامانع است. از سويي بعد از تكميل ساخت روال اداري براي بهره‌برداري اين فرودگاه بررسي و تصميم‌گيري مي‌شود ولي درحال حاضر كسي مانع از ساخت اين فرودگاه نخواهد شد. به هر حال به اين دليل كه مصوبه جديدي در ارديبهشت 92 مشخص شد، اين پروژه بايد مراحل جديدي را طي كند.  استاندار سابق قم: معذورم

با محمدصادق صالحي‌منش، استاندار سابق قم تماس مي‌گيرم. وي يكي از اشخاص حامي روند ساخت فرودگاه قم در زمان احداث بوده است، موضوع را با وي در ميان مي‌گذارم. اما سعي در جهت يافتن جواب‌هايي از اين مقام مسوول سابق گويا بي‌نتيجه است با اين حال مي‌گويد: من كه ديگر استاندار نيستم و در اين خصوص نمي‌توانم چيزي بگويم كه خبري شود. من را از صحبت در اين رابطه معذور بداريد.  مي‌گويم: اگر اين فرودگاه مجوزهايي را براي ساخت در اختيار نداشت، چگونه اجازه كلنگ‌زني اين مجموعه و در ادامه احداث اين فرودگاه داده شد؟ مي‌گويد: فرودگاه قم داستان مفصلي دارد كه به نظر من بهتر است، شخص مديرعامل اين طرح مصاحبه‌يي انجام دهد و به اين سوالات پاسخ دهد.  وي در پاسخ به اينكه شما استاندار سابق قم بوديد و اطلاعاتي در اين زمينه داريد در آن زمان چه توجهي به اين پرونده داشتيد؟ مي‌گويد: تصميم من اين بود كه به هر طريقي شده فرودگاه را راه‌اندازي كنم و قدم‌هاي خوبي را هم در اين زمينه برداشتيم ولي عملا مخالفت‌ها و گرفتاري‌ها روي اين موضوع خيلي زياد بود و نشد كه طرح ساخت فرودگاه با موفقيت انجام و كامل شود به هر حال مي‌توان گره‌هاي قانوني را حل كرد و كار را ادامه داد.  مي‌گويم، مگر از ابتدا مجوزها و مراحل قانوني براي ساخت فرودگاه اخذ نشد؟ پاسخ مي‌دهد: در بعضي زمينه‌ها اخذ شد و در برخي ديگر اخذ نشد.  سوال مي‌كنم آيا مي‌توانيد بعضي زمينه‌هايي كه به آنها اشاره كرديد را كمي باز كنيد و شفاف كنيد؟ مي‌گويد: نه ديگر من را از اين بابت معذور كنيد، من شرمنده هستم.  مي‌پرسم، آيا در اين ارتباط مي‌توانيم با آقاي موسي‌پور، استاندار حال حاضر قم صحبت كنيم؟ مي‌گويد: نه ايشان هم اگر صحبت كنند برايشان اشكالات متعدد مي‌تراشند، ايشان هم معذور خواهند بود. حتي آقاي صادقي هم در اين رابطه معذور خواهند بود، همانطور كه من هم برايم سخت خواهد بود در اين ارتباط صحبت كنم. استانداري به دنبال سرمايه‌ بخش خصوصي بود

با رجب مهرجويي، مجري طرح فرودگاه قم تماس مي‌گيريم، سوال‌هاي زيادي براي پرسيدن وجود دارد ولي مهرجويي ماجراي فرودگاه قم را با بازگشت به سال‌هاي قبل تعريف مي‌كند: سال 1375 استاندار وقت قم، مشاوري را براي امكان‌سنجي و احداث فرودگاه قم انتخاب مي‌كند، مشاور انتخابي در آن زمان 10ميليارد تومان قرارداد مي‌بندد كه اين قرارداد از طريق دولت انجام مي‌شود و امكان‌سنجي طرح با روش و نرخ آن زمان يك شركت متخصص فرودگاهي در دستور كار قرار مي‌دهد.  رجب مهرجويي صحبت‌هايش را اينگونه شروع مي‌كند: اين شركت 7 گزينه را براي احداث فرودگاه ارزيابي و نمره‌دهي مي‌كند و در نهايت محل كنوني را براي ايجاد فرودگاه تعيين مي‌كنند در طول مدت يك سال و نيم بعد كه طرح توسعه فرودگاه را تعيين مي‌كنند، مكاتبات مورد نظر با سازمان هواپيمايي كشوري را هم انجام مي‌دهند.  وي مي‌افزايد: سازمان هواپيمايي كشوري كه در آن زمان بخش تصدي گري‌اش از شركت فرودگاه‌هاي كشور جدا شده بود، اعلام كرد كه احداث فرودگاه توسط شركت فرودگاه‌هاي كشور انجام مي‌شود و ما در اين زمينه نظري نداريم. در ادامه اين سازمان گفت، بطور كل در اين منطقه ساخت فرودگاه توجيه اقتصادي ندارد و دولت نبايد در اينجا هزينه كند و بهتر است در اين زمينه با شركت فرودگاه‌هاي كشور مكاتبه كنيد.  وي ادامه مي‌دهد: در آن زمان بود كه با شركت فرودگاه‌هاي كشور براي اين طرح وارد مكاتبه شدند و شركت فرودگاه‌هاي كشور هم باز همان حرف‌هاي سازمان هواپيمايي را در اين زمينه كه اين فرودگاه توجيه اقتصادي ندارد مطرح كرد و اعلام كردند كه اگر وزارت راه و ترابري تمايل به ساخت دارد مي‌تواند در آنجا فرودگاه احداث كند. در آن زمان معاونتي به نام معاونت ساخت بنادر و فرودگاه‌ها در وزارت راه بود.  به هرحال در آن زمان تمامي ارگان‌هايي كه به نوعي با احداث فرودگاه در ارتباط بودند، مطرح مي‌كردند كه اين فرودگاه پرواز ندارد و زيانده خواهد بود، تا اينكه طي سال‌ها با رفت و آمد نمايندگان مجلس، و با توديع محمد حسين موسي پور، استاندار وقت در سال 1388 و صحبت‌هاي علي بنايي نماينده دوره دهم مجلس و پيگيري‌هاي ايشان منجر به تشكيل جلسه‌يي با حضور نمايندگان مجلس قم با حضور رييس شركت فرودگاه‌هاي كشور، نماينده سازمان هواپيمايي كشوري، نمايندگي فرماندهي كل قوا، ستاد ارتش و مقامات دولتي ذيربط در دفتر استانداري قم شد. در آنجا يك مصوبه‌يي را با يك سري شروط فني به تصويب رساندند كه به نام «موافقت با احداث فرودگاه بين‌المللي قم» بود.  مهرجويي مي‌گويد: در آن زمان به اين دليل كه بخش دولتي با احداث اين فرودگاه از طريق دولت همسو و موافق نبود، استاندار وقت بحث ورود بخش خصوصي به اين طرح را مطرح كرد و اعلام مي‌كنند كه اين مصوبه اگر به تصويب برسد ما از بخش خصوصي «سرمايه‌گذار» جذب خواهيم كرد.  در آن زمان استاندار به دنبال يافتن سرمايه‌گذار بخش خصوصي شخصي به نام «محمد علي شفيعي كوهپايي» را پيدا مي‌كند كه اصالتا هم متولد قم بود و در زمينه هوايي هم صاحب سابقه و ايرلايني را قبلا مديريت كرده بود. يك تفاهمنامه و موافقتنامه‌يي بين استانداري وقت قم و «شركت ارم كيش» منعقد شد، كه اين شركت را ملزم به سرمايه‌گذاري، طراحي، احداث و بهره‌برداري مي‌كرد.

 

 بدون مجوز نمي‌توانستيم بسازيم

رجب مهرجويي ادامه مي‌دهد: بعد از اين، استاندار وقت، ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌ها را دعوت كرد تا سرانجام با حضور نمايندگان مجلس و به وسيله آقاي لاريجاني نماينده و رييس مجلس شوراي اسلامي در 22 بهمن 1389كلنگ اين مجموعه به زمين زده شد.

وي مي‌افزايد: در خصوص احداث فرودگاه قم من به عنوان طراح اين طرح 10 هزار صفحه را براي ساخت مرحله به مرحله فرودگاه تدوين كردم. اگر مجوزي براي احداث فرودگاه قم وجود نداشت نمي‌توانستيم مراحل ساخت فرودگاه را تا به اين مرحله برسانيم. در واقع مراحل ساخت فرودگاه در حال طي شدن بود كه در سال 92 وزارت راه و ترابري تبديل به وزارت راه و شهرسازي شد، در آن زمان معاونت شهرسازي اين موضوع را مطرح كرد كه يك آيين نامه‌يي را در اين راستا بنويسيد كه مراحل احداث فرودگاه‌ها چگونه باشد. در تاريخ 28 ارديبهشت 92 يعني 3سال بعد از احداث فرودگاه قم آيين نامه‌يي را نوشتند و به تصويب هيات وزيران رساندند و در ادامه به وزارت كشور ابلاغ كردند و وزارت كشور هم به استاندارها اين مصوبه را ابلاغ كرد، و در اين مصوبه عنوان كردند كه از اين به بعد آيين نامه احداث فرودگاه‌هاي غيردولتي به اين شكل باشد. وي تصريح مي‌كند: در واقع اين آيين نامه را بدون توجه به مسائل فرودگاه قم و به‌صورت كلي تدوين كردند كه در واقع به اين دليل كه تا قبل از احداث فرودگاه قم، تمامي فرودگاه‌ها دولتي بودند و فرودگاه غيردولتي وجود نداشت و اين فكر هم پس از ساخت فرودگاه قم شكل گرفت. معاونت مربوطه به وزارت راه و شهرسازي عنوان كرد كه در اين آيين نامه در ارتباط با فرودگاه‌هاي غير دولتي كه فرودگاه قم هم به واسطه اينكه نخستين فرودگاه بخش خصوصي است را شامل مي‌شود. وي مي‌افزايد: در اين آيين نامه ذكر شده بود كه بايد مجوزهاي اخذ شده مراحل متعدد ديگري را طي كند كه اخذ مجوز از شوراي معماري و شهرسازي هم از آن جمله بود كه ما را بعد از 3 سال ملزم مي‌كرد كه مجوزهاي ديگري را اخذ كنيم، بعد از 3 سال كه فرودگاه در قم مرحله به مرحله پيشرفت كرده و ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري كرده بوديم، در واقع وارد فرايندي شديم كه روز به روز ما را از هدف ساخت فرودگاه دور مي‌كرد. 128 مجوز بايد اخذ كنيم

وي مي‌گويد: در واقع وارد فرآيندي شده‌ايم كه هر روز مجوزهاي تازه‌تر و هزينه‌هاي بيشتر براي مي‌تراشد، مساله‌يي كه باعث مي‌شود علاوه بر اينكه انرژي ما گرفته مي‌شود، ما را در موقعيت سختي قرار دهند كه اعلام مي‌شود نزديك به 128 مجوز را بايد اخذ كنيم، اگر نام اين موضوع سنگ اندازي پيش پاي سرمايه‌گذار بخش خصوصي نيست، پس چيست؟ وي اظهار مي‌كند: بخش خصوصي را به سخره گرفته‌اند، در آن زمان كه بحث ساخت فرودگاه خيلي براي مقامات وقت مهم شده بود، هر روز محمد علي شفيعي كوهپايي را صدا مي‌كردند و پيگير موضوع بودند، بارها در آن زمان به سرمايه‌گذار گوشزد كرديم كه مسووليت را قبول نكند تا زماني كه تكليف زمين را كاملا مشخص نكرده‌اند. بخش خصوصي قرباني شد؟

وي مي‌گويد: در واقع سرمايه‌گذار بخش خصوصي در اين پروژه قرباني مسائلي از قبيل سلايق و عدم پشتيباني مسوولان شده است. در واقع سرمايه‌گذار اين پروژه، محمدعلي شفيعي كوهپايي در اين طرح بسيار آسيب ديده است و دستگاه دولتي هم اين كار را با وي كرده است، در واقع شفيعي در اين طرح چوب اعتمادي كه كرده است را مي‌خورد. معارضين اين زمين پس از احداث و پيشروي اين زمين هر روز تعداشان صعودي افزايش پيدا كرد، در واقع تعدادشان هر روز در حال افزايش است.  وي مي‌افزايد: در واقع بعد از عوض شدن استاندار، بخش‌هاي دولتي روز به روز نظراتشان تغيير كرد و هر روز چوب بيشتري پيش پاي بخش خصوصي گذاشتند. آقاي شفيعي سرمايه‌گذاري زيادي در اين فرودگاه انجام داده و حال بعد از سال‌ها استاندار جديد مي‌گويد اصلا اين شهر نياز به فرودگاه ندارد. اول كار، معارضي وجود نداشت

مهرجويي تصريح مي‌كند: از نظر من سيستم دولتي به‌شدت در اين پروژه ايجاد مشكل كرده و درگير سلايق افراد مختلف شده، هزينه‌هاي سرمايه‌گذار هم به دليل تاخيرهاي زيادي كه به وجود آمده زياد شده و باعث شده سرمايه‌گذار علاوه بر مشكلات جانبي مشكل سرمايه هم پيدا كند. در ابتداي ساخت فرودگاه قم هيچ معارضي در اين زمينه وجود نداشت ولي بعد از ساخت و هرچه زمان گذشت، تعداد مدعيان زمين فرودگاه بيشتر شد و افزايش پيدا كرد. در ميان اين معارضان شخصي وجود دارد كه ادعا مي‌كند سندي در زمان رضاشاه دارد.

 

 اطلاعات كافي ندارند

علي نادعلي معاون بازرگاني فرودگاه قم اما در ارتباط با مجوز فرودگاه قم از سمت سازمان هواپيمايي كشوري به «تعادل» چنين مي‌گويد: اشخاصي كه «مجوز نداشتن فرودگاه قم» را مطرح مي‌كنند قطعا در اين زمينه اطلاعات كافي در اختيار ندارند. پروژه فرودگاهي قم از سال 86 به صورت مطالعاتي آغاز شده و در سال 89 توسط رياست قوه مقننه كلنگ زني شده است. همچنين تفاهمنامه‌يي در رابطه با واگذاري زمين با استاندار وقت شهر قم امضا شده و كليه مجوزهاي لازم از كميته هوا فضا كشور، سازمان هواپيمايي كشوري، شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور و تمام مراجع ذي‌صلاح اخذ شده است و آغاز به كار احداث فرودگاه قم بعد از طي اين مراحل صورت گرفته است.  وي مي‌گويد: براي فاز اول اين پروژه شركت مادر تخصصي فرودگاه‌هاي كشور، بيش از 2900 هكتار زمين تشخيص داده و زمين تحويل شده است. مجري فرودگاه كه شركت ارم كيش است در اين زمينه بيش از ده‌ها جلسه استاني و بازديد با وزير و مسوولان را ترتيب داده است بعد از تمام اين رخدادها با تغيير استاندار و آغاز سياسي كاري‌ها موانع و مشكلات ادامه پروژه نيز به وجود آمد. در حال حاضر نيز بعد از گذشت 5 سال استانداري كمترين حمايت را از اين پروژه فرودگاهي دارد. مسلما در كشور اين امكان وجود ندارد يك پروژه فرودگاهي بدون مجوز 5 سال فعاليت كرده و پيشرفت بيش از 90درصدي را داشته باشد. رفع معارض، وظيفه استانداري

ناد علي مي‌گويد:زمين پروژه فرودگاه شهر قم نيز در حالي به ما تحويل داده شده، كه صورت‌جلسه استاني هم در اين زمينه وجود دارد. درست است كه مراحل واگذاري زمين براي شروع اين پروژه طولاني شد اما طبق تفاهمنامه استاني، استاندار بايد زمين را رفع معارض كرده و بعد از آن به سازندگان تحويل دهد. در حالي كه در شرايط كنوني رفع معارض اين زمين‌ها بر دوش بخش خصوصي گذاشته شده است.  وي مي‌افزايد: به همين جهت افرادي كه 40 سال قبل مجوزي دال بر امكان استفاده از چراگاه و زمين و باغات دريافت كرده‌اند در حال حاضر ادعاي خسارت ميلياردي مي‌كنند. به همين جهت اگر شهر قم حقيقتا به احداث فرودگاه نياز دارد در شرايطي كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي نيز مايل به ساخت فرودگاه است و تاكنون حتي يك ريال براي دولت هزينه نداشته، بايد از فعاليت آنها حمايت شود.  وي مي‌گويد: اينكه مرغدار و مرتع‌دار در تحقق اين پروژه وقفه ايجاد كنند و رفع معارض آنان بر عهده بخش خصوصي باشد، درست نيست. در اين شرايط مقصر اصلي در ايجاد اختلالات صورت گرفته استانداري است كه بايد در اسرع وقت به اين مسائل رسيدگي كند.  وي تصريح مي‌كند: بايد به اين نكته توجه شود كه در 5سال گذشته تنها بخش كوچكي از هزينه‌هاي فرودگاه قم با مشاركت و حمايت‌ مالي و معنوي مردم تامين شده و مابقي هزينه‌ها برعهده بخش خصوصي بوده است به همين دليل منصفانه نيست كه حل مسائلي چون رفع معارض زمين‌ها هم از سوي استانداري به بخش خصوصي محول شود. همچنين بايد مد نظر داشت كه در اين مدت بين استانداري و سرمايه‌گذار بخش خصوصي تفاهمنامه و قرارداد امضا شده است. بنابراين انتظار مي‌رود، استاندار فعلي به تصحيح مواد مندرج در قرارداد بپردازد و مشكلات پيش رو را تعيين تكليف كند. در واقع سياسي كاري‌ها در رابطه با احداث فرودگاه قم بايد به پايان برسد. امكانات اوليه مثل آب را نمي‌دهند

معاون بازرگاني فرودگاه قم مي‌گويد: اين مشكلات از عدم انجام مفاد تعهدنامه استانداري، عدم واگذاري زيرساخت‌ها و در مجموع عدم حمايت آغاز شد. نمونه بارز آن اين است كه با مراجعه شركاي بخش خصوصي به استانداري استعلام اين پروژه توسط استانداري تاييد نشده و مورد حمايت قرار نمي‌گيرد. با اينكه در حال حاضر قرار داد بخش خصوصي با استاندار وقت موجود است. قرار بر اين بود كه ظرف مدت 3 ماه زيرساخت‌هايي چون آب، برق و گاز در اختيار پروژه قرار بگيرد با اين حال در حال حاضر شرايط به گونه‌يي است كه يك مرغدار توانسته براي فرودگاه حكم تخريب بگيرد. ديگر مشكل اساسي در اين زمينه آن است كه شخص تصميم‌گيرنده و قاطع در اين مورد وجود ندارد.  وي مي‌افزايد: در واقع با پشت سر گذاشتن پستي و بلندي‌هاي فراوان در حال حاضر انتظارات بر آن است كه مسائل مربوط به اين پروژه تعيين تكليف شود. فرودگاه قم مي‌تواند جانشين مناسبي براي شهر تهران باشد تا در مواقع مورد نياز بتوان از آن بهره گرفت در واقع حتي اين امكان وجود دارد كه بخشي از ظرفيت شهر تهران به فرودگاه قم منتقل شود. اما هم‌اكنون، بزرگ‌ترين مشكل فرودگاه قم، عدم حمايت مسوولان استاني قم است. مساله مورد بحث ديگر آن است كه با توجه به مشكلات موجود آيا در صورت تكميل پروژه اجازه بهره‌برداري از فرودگاه قم داده خواهد شد؟ بنابراين بايد يك تصميم‌گيرنده بزرگ در اين زمينه وجود داشته باشد.نویسنده:
يك فرودگاه و چند نكته مهم
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 8 : 1395/2/14
يك فرودگاه و چند نكته مهم
روز 31 فروردين خبري به نقل از نماينده وزير محترم راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال، روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت كه به احداث فرودگاه قم اشاره داشتند و فرمودند ساخت اين فرودگاه غيرقانوني و بدون مجوز بوده است.

فارغ از هرگونه بررسي منتهي به احداث اين فرودگاه كه يقينا در وظايف نهادهاي نظارتي است و تشكيك بر استقلال نظر آن دستگاه‌ها، پذيرفته نخواهد بود، با كمال احترام، نظر آقاي مهندس حسين معصوم، پذيرفته نيست.

بيانات ايشان مبني بر عدم اخذ مجوز احداث، زير سوال بردن جدي وظايف قانوني سازمان تابعه وزارت محترم راه و شهرسازي، عطف به ماده ۵ قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳۲۸ است.

حال اينكه طرح مطالعاتي احداث فرودگاه بين‌المللي قم يا طرح جامع آنچه بوده است و بر پايه چه مولفه‌هايي و با چه نيتي تهيه و تدوين شده است، جاي بحث بسيار دارد؛ اما مختصر اينكه ساخت فرودگاه در هر منطقه‌يي از كشور، قدمي به سمت تقويت زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزي در جهت توسعه پايدار ملي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي است، اما ماهيت طبقه‌بندي فرودگاه كه در چه سطحي نسبت به بافت اقتصادي و اجتماعي منطقه مورد نظر احداث، با لحاظ پيش بيني رشد و چشم‌انداز منطقه‌يي و فرا منطقه‌اي، احداث مي‌شود، داراي اهميت و ضرورتي بنيادي است كه خود از اركان اعمال سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه فرودگاهي كشور است.  بنابراين به شخصه مخالف احداث فرودگاه نيستم، به استناد ماده ۴ قانون مربوطه اين سازمان است كه وظيفه دارد نسبت به نياز منطقه، خدمات را مديريت كند كه يكي از آن خدمات، احداث فرودگاه با هدف تصدي خدمات عمليات فرودگاهي مي‌تواند تلقي شود. بنابراين وظيفه طبقه‌بندي نوع فرودگاه با توجه به نياز منطقه مورد نظر از وظايف سازمان متبوعه است.

از اين رو، حال در ارتباط با فرودگاه قم آنچه ديده و شنيده‌ام، طرحي جامع و بين‌المللي است كه به شخصه با توجه به مولفه‌هاي رشد منطقه‌يي در چشم‌انداز، اجراي چنين پروژه‌يي در چنين سطحي را داراي ضرورت نمي‌بينم اما موافق احداث فرودگاهي محلي متوسط هستم كه بر اساس نظريه اداره هوانوردي فدرال يا FAA، توان جابه‌جايي بين 25/0 تا يك درصد حجم جابه‌جايي مسافرت‌هاي هوايي يك كشور نسبت به اقتصاد منطقه‌يي خود را دارد.

حال چرا و چگونه چنين ارزيابي نياز به احداث فرودگاه در قم در سطح يك فرودگاه بزرگ بين‌المللي انجام شده و چه كارشناساني اين ارزيابي و بررسي را انجام داده‌اند و اساسا چه نهاد مرتبط بايد چنين بررسي در حوزه اقتصادي و اجتماعي را به انجام رسانده‌اند، در حوصله اين يادداشت نيست. گرچه اين نظر، نقض‌كننده نياز منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و شهر مقدس قم به احداث فرودگاه با اهداف زيارتي/توريستي و اقتصادي نيست و صرفا بحث بر نوع و طبقه آن فرودگاه است.  در چنين شرايطي آقاي حسين معصوم از عدم صدور مجوزهاي لازم صحبت كرده‌اند و اخذ مجوز از شوراي عالي شهرسازي و البته سازمان هواپيمايي را از ضرورت‌ها دانسته‌اند. شايسته است عرض كنم كه نخستين اقدام در جهت اخذ موافقت احداث يك فرودگاه، مصوبه شوراي تامين استان مربوطه و بعد مصوبه كميته امنيتي فضاي كشور است كه بدون موافقت اين دو مرجع، به هيچ عنوان، اجازه كوبيدن يك كلنگ بر زمين داده نمي‌شود و حال بماند كه خاك‌برداري و زيرسازي و ديگر اقدامات اوليه و حتي ترمينال موقت به اتمام رسيده است و مرحله بعد عطف به آيين‌نامه احداث فرودگاه، مصوب هيات محترم است؛ و اين سازمان هواپيمايي كشوري است كه نسبت به بررسي طرح جامع فني و اقتصادي متقاضي احداث كه در اين پروژه بخش خصوصي است، اقدام و با بررسي فني كارشناسان محترم اداره كل نظارت بر عمليات هوانوردي، طرح و تقاضا عطف به مستندات پيوست شده و گزارش بررسي كارشناسان مربوطه در كميته هوانوردي سازمان هواپيمايي مطرح و منتهي به صدور موافقت اصولي مي‌شود.  اين يك رويه و شيوه نامه‌يي است كه مفاد آن عطف به تبصره ۲ ماده ۵ قانون هواپيمايي كشوري، طي مصوبه هيات وزيران، ابلاغ شد و در هيچ يك از مواد آن، اشاره‌يي به ضرورت مصوبه شوراي عالي شهرسازي در احداث يك فرودگاه كه آقاي حسين معصوم، نماينده محترم وزير راه بدان اشاره نمودند، نشده است و صرفا در بند الف ماده ۵ اين آيين‌نامه آمده است كه بايد مكان سنجي در كاربري‌هاي مصوب شوراي محترم معماري و شهرسازي باشد و اين با اخذ مجوز از شوراي محترم اشاره شده تفاوت دارد.  حال اگر اين كاربري، فرودگاهي بوده يا نبوده در مسووليت سازمان هواپيمايي كشوري نيست و بلكه نهادهاي واگذار‌كننده عرصه و اراضي، مسوول هستند.  از طرفي در ماده ۶ همين آيين‌نامه، مجوز ارائه خدمات در سطح بين‌المللي يا مرز هوايي تنها با پيشنهاد وزير محترم راه و شهرسازي و بعد تصويب هيات محترم وزيران، صادر خواهد شد و احداث يك فرودگاه بين‌المللي كه در واقع اشاره به صدور مجوز بهره‌برداري دارد.  از طرف ديگر، عطف به ماده ۴ اين آيين‌نامه، سازمان هواپيمايي كشوري در طول زمان احداث، موظف به نظارت مستمر است.

حال چطور ممكن است ۷ سال در منطقه‌يي از كشور در استاني داراي ارزش‌هاي بسيار و در حاشيه يك منطقه اقتصادي، عمليات احداث فرودگاهي پيگيري شود و نهاد‌هاي مربوطه هيچ اقدامي در جهت توقف آن به دليل ذكر شده توسط آقاي معصوم، نكرده باشند و اين بيانات به نظر حقير، زير سوال بردن جايگاه حاكميتي سازمان هواپيمايي كشوري و اصل قانون مصوب سال ۱۳۲۸ و البته آيين‌نامه مصوب هيات محترم وزيران است و اگر تخلفي احتمالي در تملك اراضي يا فشارهاي سياسي و منطقه‌يي بر احداث و اجراي چنين پروژه در دولت قبل انجام پذيرفته، از وظايف نهادهاي صادق و مستقل نظارتي كشور در ۳قوه محترم است كه بررسي سلامت اين اقدام به جا و بر حق است تا مبادا حقوقي از بيت المال مورد اجحاف قرار گيرد و قوه محترم قضاييه حافظ صيانت از اين حقوق خواهد بود.نویسنده: آرمان بيات كارشناس هوانوردي
  خبر خط
  روي Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  9
  ه ند ri.repapswenlodaat@erutaef
  پر 66420769
  89 بهمن 22 شد
  زده زمين به قم فرودگاه كلنگ شد. برگزار ديروز شامگاه قم گفرودگاه زنن كل مراسم
  فارس| مجلس رييس قم استاندار سخنراني از پس مراسم اين
  در «تعادل»: با تو وگ گف در كشوري هواپيمايي سازمان ملل ال امور هوانوردي اسبق
  معاون مسووالن قم، فرودگاه احداث اهميت درباره اسالمي
  شوراي رفتند قم فرودگاه احداث محل به مراسم اين در تنده كن
  شرك زد. زمين به را فرودگاه اين احداث كلنگ الريجاني شد
  علي سياسي نبود، سياسي قم فرودگاه 19
  ساخت فروردين 14 است
  ساخت دست در قم فرودگاه اول باند باند گفت: فرودگاه ساخت مجري جوان| خبرنگاران
  باشگاه كشور خصوصي بخش فرودگاه نخستين كه فرودگاه اين
  نخست امور هوانوردي اسبق معاون منظري عليرضا با رو اين از كنيم، بررسي در مخالفين است، داده قرار فرودگاه اين ساخت موافق مخالف جبهه جنگروي سارا شهرسازي| راه
  گروه فرود براي دارد عرض 06متر طول متر 620 4هزار
  است، بر منظري نشستيم. گفتوگو به كشوري هواپيمايي سازمان الملل بين داشت نخواهد اقتصادي توجيه فرودگاه اين ساخت ند معتقد جبهه حسين يك كه است شده ساز مساله آنقدر گويا قم فرودگاه
  ساخت مهرجويي رجب است. ساخت حال در پيكر پهن
  هواپيماهاي آن با هم آن منطقه يك در فرودگاهي ساخت توان نمي كه است باور اين اراك فرودگاه به قم نزديكي جمله از خاصي داليل هم ادعا اين براي را قم فرودگاه ساخت تازگي به شهرسازي راه وزير معاون
  معصوم است المللي بين مجوز باالترين كه -4 مجوز اخذ به اشاره
  با ساخت براي مجوز فرودگاه اين كه كرد اعام بعد كرد شروع را سعت جهت در مانعي موافقين كنند مي عنوان (ره) خميني امام فرودگاه در نيست جديدي موضوع اين البته كرد، عنوان مجوز فاقد
  اساسا (ايكائو) هواپيمايي المللي بين سازمان به كشورها همه تعهد
  و آن به فرودگاه باشد، صحيح فرض اين هم اگر هرچند است، نداشته يي مقدمه را قم شدن دار فرودگاه كه چرا بينند نمي فرودگاه اين ساخت ابتداي از كه موضوعي است، شده اشاره آن به بارها نيز گذشته سال هاي هواپيماي ترين زرگ فرود براي باند يك حداقل ساخت
  براي مراحل كه داد اجازه نبايد مي شود، محسوب ملي يي سرمايه كه دليل موضوعهاي اشتغال ايجاد شهر اين اقتصادي بيشتر گردش راي در كمتر را فرودگاه اين ساخت صحيح كارشناسي مجال شدنش
  مطرح گفت: كشور هر فرودگاه يك در )a-380( ايرباس يعني
  جهان موانع حل با واقع در بماند، نتيجه بي طرح اين گذاري سرمايه ساخت فرودگاه اين ساخت از سال از پس حال، اين با دانستند. مي مختلف كه بود شده مهم قدر آن خبر موضوع واقع در داد، قرار رسانه ها
  اختيار كشور مركز در گرفتن قرار به توجه با قم نللي الي
  فرودگاه اين از برداري بهره ساخت جهت در بايد قم فرودگاه روي پيش مختلف يك با تا شديم آن بر ساخت مجوز نداشتن دوباره طرح بهانه به نداشت. اعراب از محلي موضوع اين روي اصولي
  كارشناسي هواپيما نوع اين فرود باند ساخت آمادگي پايتخت به
  نزديكي خوانيم. مي را وگو گفت اين ادامه در كرد. كمك فرودگاه را موضوع اين پنهان پيدا نقاط هوانوردي حوزه كارشناس حليلگر دو در را كارشناسان قم، فرودگاه ساخت احداث موضوع حال اين
  با اختصاص امر اين به را دوم باند تصويب صورت در كه دارد
  را داد.
  خواهد 92 52رداد بهرهبرداري فعاليت استاندارد طبق تواند مي سازند. مي طرح آن با متناسب ها سوال قم فرودگاه با ارتباط ديگر
  در 2اه تا قم المللي بين فرودگاه ترمينال افتتاح «پروانه توانند مي مرحله اين در باشد داشته ساخت كه نيست سابق مثل هم امروزه است، شده ايجاد ها سال طي زيادي
  مسائل فرودگاهي شهر گذاري سرمايه شركت
  ايسنا|مديرعامل مراحل وارد دريافت را فرودگاه» برداري بهره در گيرد صورت عمومي منابع از تنها فرودگاه فرودگاه اينكه نظير سواالتي ارتباط اين
  در ترمينال از 59درصد ساخت عمليات كرد: اعالم قم المللي
  بين شوند. برداري بهره براي فرودگاه مديريتي منابع اساس بر فرودگاه ساخت چون طرح اين مجوز طرح اين به آيا شد؟ ساخته چرا
  قم در زياد احتمال به ديگر ماه دو تا شده انجام فرودگاه
  اين تكنيكي فني مسائل از بعد كه سوالي توجيه بحث كه است طبيعي بوده، عمومي غير شد، داده مجوز طرح اين به اگر شد؟
  داده يشود. افتتاح جاري سال ماه ان
  آب ادعاي مساله به مربوط شود، مي مطرح معني اين به است، مطرح هم فرودگاه اقتصادي نظير هايي بحث حال كه شده داده
  چگونه در اين است. قم فرودگاه در خواري زمين بحث وارد فرودگاه ايجاد در كه گروهي آن كه مطرح فرودگاه اين ساخت مجوز 29
  نداشتن آذر 24 گذشت از پس مساله اين كه است حالي سرمايه بازگشت كه كنند مشخص بايد اند شده بعد چگونه نداشته مجوز اگر شود؟ مي نخستين از رداري ره بهب در تاخير داليل شده مطرح پروژه اين زدن كلنگ از سال گذاري سرمايه كه معنا اين به است، شكل چه به رييس توسط فرودگاه اين زني كلنگ خصوصي
  از داريد؟
  فرودگاه تحليلي چه ارتباط اين در است. اين با متناسب شود ديده طرح اهداف حد در ساخت مراحل اسامي، شوراي
  مجلس قم اده در گردشگري فرودگاهي روژهشهر
  ايسنا| اگر چون نيست، قبول قابل واقع در اين هم سرمايه بازگشت معين زماني بازه در سرمايه شد؟ آغاز فرودگاه
  توسعه شد زده زمين به آن كلنگ 89 سال در كه سلفچگان
  - در داشت وجود زمينه اين در اشكالي مشكل گيرد. انجام فرودگاه درآمدهاي محل از سال 12 حدود از قم فرودگاه ساخت
  بحث فرودگاه نخستين عنوان به آن فرودگاه پارسال زمستان
  بايد اتفاق زمين زني كلنگ مراحل كه ابتدا همان ضرورت شد انجام مطالعات اين اينكه از بعد اين شد. مطرح شهر اين استانداري توسط
  قبل، هبرداري بهر به هنوز شد مي افتتاح كشور در خصوصي المللي
  بين مرحله اين در حتي را الزم مجوزهاي نبايد افتاد مقامات تاييد مورد محل اين در فرودگاه ايجاد يك با كه شد تبديل قراردادي به فكر،
  مساله عمل را تاخير اين دليل فرودگاه اين مديرعامل است.
  نرسيده شد سپري هم مراحل اين اگر ثانيا دادند، يك به تبديل اوليه مطالعات گرفت، قرار دولت قم در را مطالعهيي مشاور، گرديد، منعقد
  مشاور تعهداتشان به مربوطه انهاي سازم قم استانداري
  نكردن ميگرفتند را طرح اين جلوي بايد اينها از زودتر معنا؟ چه به شود، مي فرودگاه براي جامع طرح را محل يا كه مبنا اين بر دهد مي
  انجام واگذاري براي معارض وجود كرد: اظهار وي يكند.
  عنوان محل اين در هزينه همه اين گذار سرمايه كه توجيه طرح اوليه طرح با متناسب يعني با اماكن، آن از يكي كه دهد، قرار بررسي
  مورد است مشكالت ديگر از نيز منطقه اين در نياز مورد مينهاي
  ز اين از كدام هيچ متاسفانه اما ندهد، انجام فرودگاه جامع طرح تهيه مرحله وارد اقتصادي احداث ساخت خصوصيات شرايط به
  توجه يهگذاران سرما نيست مشخص فرودگاه مالكيت تكليف
  چون است. نگرفته انجام اتفاقات جانمايي كه است اين دهنده نشان كه ميشوند نهايت، در ميگيرد قرار بررسي مورد
  فرودگاه يگيرند. فاصله پروژه اين از مالكيت نبودن مشخص دليل
  به اين در هايي هزينه يكسري حاضر حال در كه امكاناتي يا تسهيالت، يا تجهيزات از هركدام در را فرودگاه كلنگ حاضر حال در كه
  محلي طبق بگيريم فرض اگر شده، انجام محل باشد. شكل چه به است الزم فرودگاه ايجاد براي از دولت چون شود؛ مي انتخاب اند زده
  آنجا 93 ارديبهشت محل آن در گويند مي كه اشخاصي هاي گفته باند محدودهيي چه در كه شود مي معين اين است، نگذاشته را امكاناتي عمومي، ها
  منابع مل جام ميزباني براي قم معرفي مانع فرودگاه نبود شود رسيدگي آن به گرفته، انجام تخلف كجا فرودگاه راههاي تاكسي باشد، فرودگاه بخش توسط فرودگاه كه شود مي مطرح
  بحث فرودگاه نبود گفت: قم (ره) امام يادگار ورزشگاه تسنيم|
  مدي در تخلف اين رفع جهت در را راهكارهايي برج هوايي، بار ترمينال فرودگاه، ترمينال باشد، شود. احداث حقوقي، شخصيت
  خصوصي هاي ملت جام فوتبال مسابقات ميزباني براي قم معرفي از
  مانع نرفتن بين از براي دهند اجازه بگيرند نظر طرح در است نياز كه تجهيزاتي بقيه مراقبت يا نگاريها نامه مراحل، اين طي از
  بعد ورزشگاه اينكه به توجه با كرد: اظهار محمدي توحيد شد.
  آسيا اين در كه يي اوليه امكانات گذاريها سرمايه انجام بايد كجا در كه شود مي مشخص جامع وزارت با استانداري طريق از يي نامه
  ارتباطات تاييد مورد مجهز اهاي ورزشگ از قم (ره) امام
  يادگار حركت ملي منافع جهت در شده انجام محل هواپيمايي سازمان در بايد جامع طرح اين شود سازمان وزارتخانه اين گيرد مي انجام
  راه يكي عنوان به ابتدا در قم شهر آسياست، فوتبال
  كنفدراسيون نميكند فرق هرحال به نشود، متوقف كند برسد. تصويب به كشوري قرار بررسي مورد را موضوع كشوري
  هواپيمايي مسابقات ميزباني پيشنهاد براي فوتبال فدراسيون هاي ينه گز
  از از اگرچه شده انجام كه گذاري سرمايه اين اجازه مرحله وارد شد، تصويب اينكه از بعد در اينكه مجوز نهايتا بررسي، اين از بعد
  دادند شد. مطرح آسيا ملتهاي
  جام داشته مبحث خلط نبايد بنابراين دهد، انجام با دارد قرار آن در كه يي منطقه به توجه با مشترك هدف براي ولي خصوصي بخش طريق از يكي ميشويم، فرودگاه احداث طراحي ميشود؛ صادر شود، ساخته فرودگاه محل
  آن صورت به خواهد مي شخصي اگر بلكه باشيم، پذيرد، انجام بايد كه است معيارهايي به توجه دليل همين به است گرفته شكل ملي منافع فرودگاه اينكه «ضرورت تعيين براي كه ابزارهايي ساخت براي مجوزي كه ادعايي اين واقع
  در 93 مهر 19 از را موارد اين بايد كند اظهارنظر كارشناسي را قم فرودگاه دانم مي ن م كه هم آنجايي تا بنابراين شود. مي گرفته نظر در ملي منافع جزو يي كميته وجود شود، احداث بايد منطقه آن در كه چرا نيست، صحيح ندارد، وجود فرودگاه است
  اين احداث حال در مجوز بدون قم فرودگاهي شهر در را موضوعات اين از هركدام كند تفكيك هم تعريف كشور پايتخت مركز فرودگاه عنوان به ارتباط در كرد. احيا را طرح اين بايد مجددا هواپيمايي سازمان در كشور فضاي كميته نام به كشوري هواپيمايي سازمان اسناد در مجوز
  اين قم فرودگاه مجري گفت: قم بازرسي سازمان مديركل
  تسنيم| دهد. قرار بررسي مورد خودش جايگاه يي منطقه فرودگاهي عنوان به بلكه نكردند، نمايندگان يي منطقه مسووالن قم فرودگاه با را موضوع اين تعيين وظيفه كه است كشوري را اظهارنظر اين كه فردي اين است
  موجود ساخت فروش خريد به نسبت الزم مجوزهاي دريافت
  بدون نماينده معصوم حسين كه شرايطي در اين اوليه مطالعات به من البته كردند، تعريف كردند بازديد پروژه اين از شهر اين مجلس جامعي طرح به توجه با فرودگاه آن آيا كه دارد در يا كرده، كشوري هواپيمايي سازمان
  ازجانب مختلف هاي پرونده دليل، همين به كرده اقدام مختلف
  بناهاي شوراي در شهرسازي راه وزير االختيار تام حتما بگويم خواهم نمي دارم ايراد فرودگاه دادند، قرار حمايت مورد را فرودگاه اين ساخت موارد بقيه هوايي فضاي لحاظ به دارد كه بين اين در ديگري مساله يا است، نبوده
  جريان صلبي محمود است. بررسي حال در بازرسي در متعددي
  و منابع اراضي در المال بيت حقوق حفظ فرودگاه اما است، درستي مطالعه مطالعه، اين شود اعالم باره يك به ها حمايت اين از بعد اينكه هست، فضا محدوده آن در پرواز انجام به مربوط نداشتن ادعاي اين شده باعث كه دارد
  وجود 11 اداري، تخلف مورد 48 به تخلفات رسيدگي در كرد:
  اظهار ستاد به قم فرودگاه پرونده ورود از طبيعي، محلي يي منطقه مناسب تعريف به توجه با مجوز يا دارد، مشكل فرودگاه اين ساخت كه مشخص كه زماني ندارد» يا دارد مانعي آيا براي قم فرودگاه كه چرا كند، مطرح را
  مجوز شد داده ارجاع دادسرا به كه اتهامي كيفري تخلف
  مورد است، داده خبر اقتصادي مفاسد با مبارزه استدالل اين با نميتوانيم باشد، درست ميتواند ميشود. تامل قابل اقدام اين ديگر مسائل ندارد ندارد وجود احداث براي مانعي هيچ كه شود مي است. داشته مجوز
  احداث به اشاره با قم كل بازرس شد. ارجاع محاسبات ديوان به
  مورد ها گذاري سرمايه فرودگاه اين تكليف امام اراك فرودگاه نزديك فرودگاه اين كه فعاليتهاي سنجي امكان مطالعات فرودگاه منطقه آن در كه شود مي داده اجازه شد، صادر طرح اين ساخت مجوز اينكه از
  بعد ادارات از يكي از شكايت 941مورد افزود: استان متخلف
  ادارات خواهد چه شده، آن در كه هايي زيرسازي وارد ايراد ساختش بر پس است، (ره) خميني اين آيا است؟ شكل چه به ها فرودگاه گيرد. صورت احداث طراحي شود احداث بخش عنوان به را ساخت مسووليت كه
  فردي به نزديك آماري با نيز ديگر اداره دو دارد وجود استاني شد؟
  مهم است. را فرودگاه اين ساخت كشش منطقه فرودگاه احداث براي مجوزها تمامي اينكه از بعد بري را اوليه مطالعات امكانات داشت،
  خصوصي دارند. قرار استان متخلف ادارات سوم دوم رده در اداره
  اين وجود ديگري جاي در اشكال من نظر به اين نزديكي اينكه براي شما تحليل با ارتباط در موضوع اين بر عاوه داشت؟ فرودگاه خواهد مي كه كسي حال شد، مشخص از بعد دهد مي انجام فرودگاه ساخت
  طراحي پس مجموعه اين زني كلنگ از بعد كه دارد را (ره) خميني امام فرودگاه به فرودگاه منطقه آن در فرودگاه زمين وسعت مساله عمومي منابع طريق از كه است دولت يا بسازد را ميكند. آغاز را فرودگاه ساخت هم آن 94 9ارديبهشت شده داغ دوباره موضوع اين ها سال گذشت از چيست؟ دانيد نمي ساختش براي مانعي چيست؟ نظرتان است خصوصي بخش يا دهد، مي انجام را كار اين بوده، بخش دو بر مبتني فرودگاه گرفت
  ساخت قرار تعطيلي آستانه در قم فرودگاه بايد ارتباط اين در اند، داده تشكيل جلسه است كه كنيم مطرح را موضوع اين بخواهيم اگر بر دليلي فرودگاه زمين وسعت ميزان را اقدام اين خواهد مي سرمايه بازار طريق از كه بخش مالي هاي هزينه زمينه در اول
  بخش قرار تعطيلي آستانه در قم فرودگاه اجرايي عمليات تسنيم| عالوه طرح اين شدن مطرح ابتداي از چرا گفت (ره) خميني امام فرودگاه نزديك فرودگاه اين بحث بلكه نيست، فرودگاه كوچكي يا بزرگي كه كاري نخستين مرحله اين در دهد، انجام خصوصي بخش كه است زمينه اين در
  ديگر از يكي شكايت تاييد با قم فرودگاه پروژه بازرگاني معاون
  گرفت. طرح اين از حمايت بلكه نشد، مخالفتي اينكه بر (ره) خميني امام فرودگاه بگويم بايد است، تعريفي فرودگاهي، هاي طرح براي كه است اين را زمين محدوده كه است اين شود انجام بايد مختلف هاي بخش اجاره يا فروش طريق
  از عمراني هاي فعاليت تعطيلي حكم فرودگاه حاشيه
  مرغداران گرفت. صورت هم پوشش را خارجي المللي بين پروازهاي تنها اهدافي تعاريف، آن اساس بر گيرد مي انجام تصرف بيفتد، اتفاق زمين تصرف تا كند مشخص اتمام براي را منابعي بتواند ديگر افراد به
  زمين اهها فرودگ كشوري، هواپيمايي قوانين براساس گفت:
  پروژه كه شود مي گفته ارتباط، اين در البته آساني به بخواهند اگر قم مردم پس دهد، مي در اگر مثال كنند، مي معين فرودگاه براي را كه شخصي يا ميشود، انجام طريق دو از زمين ساخت بتواند تا بگيرد، نظر در احداث
  ساخت با تفاهمنامه براساس فرودگاه زمين ندارند حريم به
  نيازي داده رخ قبل دولت در قم فرودگاه مساله داشته داخلي كشوري درون پرواز سريع واقع در برساند، پايان به موفقيت با را
  فرودگاه گشايشي مهدي است. شده واگذار پروژه اين به وقت
  استاندار است. خميني امام فرودگاه از بروند؟ كجا بايد باشند، تعريف كه روندي اين گفت توان مي اينجا
  تا يشود واگذار پروژه به زمين كه شده قيد تفاهمنامه در
  افزود: در كه مسائلي با ارتباط در امروزه متاسفانه كنند. استفاده توانند نمي كه (ره) كردن طي از بعد است. قضيه اين ماجراي
  شد، مسائل حل اكنون اما است استانداري عهده به معارضان رفع
  و را صحبتش همه است، داشته وجود قبل دولت شما هاي صحبت طبق كه است درست اراضي اينكه عنوان تحت موضوعي مسير،
  اين است. شده گذاشته فرودگاه عهده به
  معارضان عامل سرمنشا نميرود كس هيچ اما كنند مي معياري فرودگاه زمين مساحت ميزان به تصرف اين آيا كيست به متعلق
  فرودگاه در تا كند مجازات كند پيدا را اتفاقات اين اما نيست، فرودگاه كوچكي بزرگي براي ميشوند. مطرح خير؟ يا داده رخ قانوني
  صورت 94 بهمن 12
  اين كه ندهد اجازه خودش به كسي بعد دفعات مساحت اين كه اند كرده اظهار هم بسياري قم در كه است واقعياتي البته موضوعها است
  اين جدي قم فرودگاه ات
  مشك چه قبل دولت در خب! كند، تكرار را اعمال منطقه اين در فرودگاه اين براي زمين طبيعتا نيست هم كتمان قابل افتاده
  اتفاق مشكالت به اشاره با قم در دولت عالي نماينده صادقي،
  مهر| خبرهاي جاي به داده؟ انجام را تخلف اين كسي شما پاسخ ارتباط اين در است، نبوده الزم دوره اين طول در را طوالني مدارك
  پرونده ارث به هاي روژه از نيز پروژه اين گفت: قم فرودگاه
  احداث كنند. مشخص را متخلف اينچنيني چيست؟ زمينه در بخواهم اگر اما است. كرده طي
  زماني است متوقف امروز كه است استان براي قبل دوره از
  رسيده است گرفته شكل زمينه اين در تخلفي اگر نيست فرودگاه براي شاخصي زمين مساحت اتفاقات از فارغ كنم، اظهارنظري قم
  فرودگاه حاضر حال در گفت: وي گيرد. نم صورت آن در فعاليتي
  و است، جدا فرودگاه ساخت بحث از كه گفت بايد اين از بزرگتر بسيار هايي فرودگاه بسا چه است. زمين با مرتبط هاي
  موضوع است، شده جدي استان براي قم فرودگاه احداث
  مشكالت خودش در را زمين بحث موضوع اين كه چرا زمين، مساحت به بگويم، بايد دارد، وجود ميزان موضوعهايي چه فرودگاه ساخت براي اند رده هگذاري سرماي پروژه اين در شهروندان برخي كه
  چرا شناسايي بايد را اتفاق اين مسووالن كه دارد، آن فرودگاه بلكه شود، نمي الق اط فرودگاه اين در بود الزم آيا گرفت؟ نظر در بايد
  را متوقف قضايي دستگاه سوي از نيز فرودگاه هاي فعاليت
  برخي است. ديگري بحث اين كه كنند مجازات پياده سوار پرواز انجام براي كه است بخشي نبود؟ الزم يا شود ساخته فرودگاه
  منطقه است.
  شده تخلفي اگر كه بگويم بايد حال عين در ولي ميشود، انجام بارگيري تخليه مسافر شدن به توجه با باورند، اين بر برخي كه
  چرا هاي فعاليت در افتاده اتفاق زمين با ارتباط در هم ميكند عنوان ها فرودگاه شركت مديرعامل مثال امام فرودگاه به فرودگاه اين 59
  نزديكي فروردين 31
  طراحي ساخت با ارتباط در كه يي مجموعه داريم، نياز ها فرودگاه براي زمين xمقدار كه فرودگاه اين ساخت به نيازي (ره)، ندارد
  خميني ساخت مجوز قم فرودگاه اين از شهر اين مجلس نمايندگان يي منطقه مسووالن قم فرودگاه با ارتباط
  در چرا كرد، ايجاد خلل نبايد اند كرده عمل فرودگاه بررسي مورد بايد شود، مي اعالم مقدار اين اينكه انجام نبايد محل آن در هزينه اين
  نبود حقوق حفظ شوراي در شهرسازي راه وزير ماينده
  ايسنان| از بعد اينكه دادند، قرار حمايت مورد را فرودگاه اين ساخت كردند بازديد
  پروژه است ملي پديده يك سازي فرودگاه فرودگاه كه ميزان اين كنند عنوان شايد يي عده گيرد، قرار داريد؟ نظري چه ارتباط اين در گرفت. مي زميني در كه قم فرودگاه براي قانوني مجوز هيچ گفت: المال
  بي مجوز يا دارد، مشكل فرودگاه اين ساخت كه شود اعالم باره يك به ها حمايت
  اين كرد، وارد لطمه فرودگاه اين ساخت به نبايد ميزان اين بگويند هم ديگر عده است، زياد كه دارد دقيق مطالعه به نياز موضوع
  اين نشده صادر يود، احداث هكتار 950 هزار مساحت است
  به تاملي قابل اقدام ديگر مسائل
  ندارد زمين با ارتباط در چون كه بگوييم توانيم نمي محسوب مالك ارقام اين از كدام هيچ است، كم كه ارتباطاتي سفرها آمار، جمعيت،
  شامل يي تفاهمنامه 1389 سال در كرد: اظهار معصوم حسين
  است. فرودگاه ساخت است، شده ايجاد خلل فرودگاه مقدار چه كه است اين مالك واقع در شود. نمي بار كارگو بحث باشد، داشته وجود تواند مي فرودگاه احداث براي قم استانداري هريزي برنام معاون حضور
  با تخلف رفع بايد بلكه كنيم، مختل كل بطور را ميزان بقيه داريم، نياز پرواز عمليات براي زمين تواند مي فرودگاه اين كه شود تعريف طرح اين در است، زمين مالك خودش است، سازنده همگاني هوانوردي بحث است، منطقه
  هوايي تفاهمنامه آن اما شد انجام قم توريستي تفريحي شهرك
  و قانون طبق متخلفين يا متخلف گيرد، صورت يا كمتر مساحت اينكه به مندي عالقه زمين براي باشد، پايتخت مركز فرودگاه يك حد در ميكند استفاده زمين از راحتي به حالت اين منطقه در آيا كه است مطرح هم عمومي
  و دريافت به را فرودگاه ساخت نداد را احداث براي اقدام
  اجازه فرودگاه كه زمين اين ولي شوند مجازات بايد اشكال به باشد فرودگاه اختيار در بيشتري خصوصيات ها مشخصه يكسري فرودگاه اين اين ديگر حالت آورد، مي در اجرا به را طرح هوانوردي، آموزش براي يي بالقوه پتانسيل
  قم، فرودگاه ساخت روند حال اين با كرد. منوط قانوني
  مجوزهاي اين بايد كه چرا برد، بين از نبايد را است شده داريم. هزينهيي درآمد، بحث در كه موردي چون گويند مي مثال كنند، مي تعريف را خاصي سرمايهگذار سازنده شخص خود كه است وسايل از استفاده تفريحي مسائل يا
  هواپيمايي سازمان نظر از شدكه سهام فروش به اقدام حتي شد
  آغاز هزينه مكان اين در كه گرفت نظر در را موضوع كه دليل اين به گفت، بايد ارتباط اين در گرفته، قرار پايتخت مركز در فرودگاه اين تصرف را زمين برود بايد نيست زمين مالك تواند مي هم تفريحي كارهاي براي هوايي
  نقليه اين شهرسازي، معماري عالي شوراي كشوري
  هواپيمايي براي بايد است گرفته صورت گذاري سرمايه خيالمان است، دولتي كشور هاي فرودگاه عمده زياد محل اين در دوربرد پروازهاي احتمال ديگر مالكين از را خريد اين كه بخرد. كند باشد. منطقه اين مزايا از
  يكي ماده اساس بر افزود: وي ندارد. قانوني وجهه ساز
  ساخت كنند، پيدا راهكاري ساخت اين ادامه گرفتن پي ماليات محل از دولت را ها هزينه كه است راحت مكان اين در باند طول منظور اين به است اشخاص هاي زمين يا باشد، دولت تواند مي كه در يا توجيهي طرح براي موضوعها اين
  تمام احداث 1367 مصوب كشوري هواپيمايي سازمان اصالح
  قانون واقع در شود، استفاده گذاري سرمايه اين از تا بنابراين ميردازد پ مردم جيب عوارض در كه دليل اين به باشد خاصي اندازه يك بايد ها زمين اين تمام باد حال اين در باشد، حقيقي مطرح فرودگاه براي كه اوليهيي مباحث
  واقع موافقت با بايد حتما دولتي حتي خصوصي بخش هاي
  فرودگا جدا فرودگاه ساخت از را تخلف بحث است الزم بيشتر زمين چقدر هر كه است راحت خيالمان با آيد مي فرود 051پرواز روزي فرودگاه اين طي از بعد بگيرد. كار به كند خريداري را بتواند تا شود دقيق مطالعه مورد بايد
  است، شهرسازي معماري عالي شوراي مصوبه سازمان اين
  اصولي هواپيمايي هوانوردي بحث در واقع در ببينند. بهتر. باشد، اختيارمان در در تري بزرگ هواپيماهاي بايد خصوصيات اين قبل از كه يي بالقوه طراحي سازنده مرحله، اين فرودگاه ساخت اهداف راستاي در دقيق
  خروجي تاكنون قم فرودگاه موجود، مستندات اساس بر كه شود
  انجام بحث چون نكنيم، وارد اصال را سياسي مسائل كردن قضاوت براي مالكي زمين بنابراين چنين يك اگر اوصاف اين با بنشيند، محل اين در فعل به ها زمين اين در را بود شده انجام مطالعه اين مبناي بر باشد، منطقه اين
  در از لذا است. نكرده اخذ مذكور ارگان دو از را مصوبات
  اين بسيار فني تخصصي بحث يك هواپيمايي فرودگاه مورد در نيست، فرودگاه با ارتباط در بگويم بايد كردند، قم فرودگاه براي را تعريفي تاسيسات ساختمان ساخت به آغاز آورد مي فرودگاهي نوع چه كه كرد صادر راي ميتوان يشود. نم اتالق فرودگاه مكان آن به هواپيمايي سازمان
  نظر سياسي مسائل باشد بنا اگر است حساس كه بخشي همان كنيم قضاوت بخواهيم اگر فرودگاه اين اگر ولي است، غلط تعريف اين كه تاسيسات اين كه زماني تا كند مي تجهيزات بحث در چون شود، ساخته منطقه آن
  در كه يي جلس در قم فرودگاه موضوع طرح به اشاره با
  معصوم دچار كنيم تخصصي فني مسائل وارد را مالك بايد را دارد اختصاص هوايي عمليات به يي منطقه محلي فرودگاه يك عنوان به را اين بر كشوري هواپيمايي سازمان شوند ساخته داريم، را متفاوتي بنديهاي طبقه ها
  فرودگاه مفاسد با مبارزه ستاد يرنظر 95 فروردين 29 يكشنبه
  عصر خواهد ناپذير جبران كه شد خواهيم مشكالتي ميخواهد كه فردي اگر كه بسا چه دهيم، قرار ايجاد دسترسي منظور اين به كه كنيم، تعريف ميكند نهايي بازرسي بعد كند مي نظارت روند در كه كرد صادر را راي اين توان نمي الزاما
  يعني شد قرار شنبه جلسه در كرد: اظهار شد، برگزار
  اقتصادي است يي مساله هواپيمايي موضوع چون بود، ديگر عمليات براي زمين از بسازد را فرودگاه عنوان تحت تعريفي بنابراين است. درست كند پيش استانداردها طبق ساخت مراحل اگر بلكه ساخت، را بزرگي فرودگاه ميتوان جا
  همه صورت فرودگاه يد خلع قم كشاورزي جهاد دادخواست
  طبق اين با نبايد است ارتباط در مردم جان با كه شهر مثال كند، استفاده درآمدزايي جهت در هم ندارد، وجود هوانوردي در كوچكي يا بزرگي طرح اين براي را فرودگاه» «گواهي باشد، رفته مطالعات راستاي در كه اهدافي با متناسب
  بايد رعايت تا شد درخواست كشور كل دادستان نماينده از كه
  گيرد شد. درگير موضوع ديگري اقدامات بسازد هتل بسازد، فرودگاهي فرودگاه دهي خدمات چگونگي از صحبت بلكه سازنده گواهي اين مبناي بر كه ميكنند صادر را فرودگاه شود، مي انجام فرودگاه سنجي
  نياز شود. گرفته احداث جلو تالمال، بي حقوق
  شدن
ساخت فرودگاه قم سياسي نبود، سياسي شد
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/2/14
ساخت فرودگاه قم سياسي نبود، سياسي شد
معاون اسبق هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري در گفت‌وگو با «تعادل»:


گروه راه و شهرسازي| سارا جنگروي |

ساخت فرودگاه قم گويا آنقدر مساله ساز شده است كه حسين معصوم معاون وزير راه و شهرسازي به تازگي ساخت فرودگاه قم را اساسا فاقد مجوز عنوان كرد، البته اين موضوع جديدي نيست و در سال‌هاي گذشته نيز بارها به آن اشاره شده است، موضوعي كه از ابتداي مطرح شدنش مجال كارشناسي صحيح ساخت اين فرودگاه را كمتر در اختيار رسانه‌ها قرار داد، در واقع موضوع خبر آن قدر مهم شده بود كه كارشناسي اصولي روي اين موضوع محلي از اعراب نداشت.

با اين حال موضوع احداث و ساخت فرودگاه قم، كارشناسان را در دو جبهه مخالف و موافق ساخت اين فرودگاه قرار داده است، مخالفين در يك جبهه معتقد ند ساخت اين فرودگاه توجيه اقتصادي نخواهد داشت و براي اين ادعا هم دلايل خاصي از جمله نزديكي قم به فرودگاه اراك و فرودگاه امام خميني (ره) عنوان مي‌كنند و موافقين مانعي در جهت ساخت اين فرودگاه نمي‌بينند چرا كه فرودگاه‌دار شدن قم را مقدمه‌يي براي گردش بيشتر اقتصادي اين شهر و ايجاد اشتغال و موضوع‌هاي مختلف مي‌دانستند.  با اين حال، پس از 5 سال از ساخت اين فرودگاه و به بهانه طرح دوباره نداشتن مجوز ساخت بر آن شديم تا با يك تحليلگر و كارشناس حوزه هوانوردي نقاط پيدا و پنهان اين موضوع را بررسي كنيم، از اين رو با عليرضا منظري معاون اسبق هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري به گفت‌وگو نشستيم. منظري بر اين باور است كه نمي‌توان ساخت فرودگاهي در يك منطقه آن هم با آن وسعت را شروع كرد و بعد اعلام كرد كه اين فرودگاه مجوز براي ساخت نداشته است، هرچند اگر هم اين فرض صحيح باشد، فرودگاه به آن دليل كه سرمايه‌يي ملي محسوب مي‌شود، نبايد اجازه داد كه مراحل ساخت و سرمايه‌گذاري اين طرح بي‌نتيجه بماند، در واقع با حل موانع مختلف پيش روي فرودگاه قم بايد در جهت ساخت و بهره‌برداري از اين فرودگاه كمك كرد. در ادامه اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم.در ارتباط با فرودگاه قم سوال‌ها و مسائل زيادي طي سال‌ها ايجاد شده است، در اين ارتباط سوالاتي نظير اينكه فرودگاه قم چرا ساخته شد؟ آيا به اين طرح مجوز داده شد؟ اگر به اين طرح مجوز داده شد، چگونه داده شده كه حال بحث‌هايي نظير نداشتن مجوز ساخت اين فرودگاه مطرح مي‌شود؟ و اگر مجوز نداشته چگونه بعد از كلنگ زني اين فرودگاه توسط رييس مجلس شوراي اسلامي، مراحل ساخت و توسعه فرودگاه آغاز شد؟

بحث ساخت فرودگاه قم از حدود 12 سال قبل، توسط استانداري اين شهر مطرح شد. اين مساله و فكر، به قراردادي تبديل شد كه با يك مشاور منعقد گرديد، مشاور، مطالعه‌يي را در قم انجام مي‌دهد بر اين مبنا كه 3 يا 4 محل را مورد بررسي قرار دهد، كه يكي از آن اماكن، با توجه به شرايط و خصوصيات ساخت و احداث فرودگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت، محلي كه در حال حاضر كلنگ فرودگاه را در آنجا زده‌اند انتخاب مي‌شود؛ و چون دولت از منابع عمومي، امكاناتي را نگذاشته است، اين بحث مطرح مي‌شود كه فرودگاه توسط بخش خصوصي و شخصيت حقوقي، احداث شود.

بعد از طي اين مراحل، نامه‌نگاري‌ها يا ارتباطات نامه‌يي از طريق استانداري با وزارت راه انجام مي‌گيرد و اين وزارتخانه و سازمان هواپيمايي كشوري موضوع را مورد بررسي قرار دادند و بعد از اين بررسي، نهايتا مجوز اينكه در آن محل فرودگاه ساخته شود، صادر مي‌شود؛ در واقع اين ادعايي كه مجوزي براي ساخت اين فرودگاه وجود ندارد، صحيح نيست، چرا كه اين مجوز در اسناد سازمان هواپيمايي كشوري موجود است و اين فردي كه اين اظهارنظر را ازجانب سازمان هواپيمايي كشوري كرده، يا در جريان نبوده است، يا مساله ديگري در اين بين وجود دارد كه باعث شده اين ادعاي نداشتن مجوز را مطرح كند، چرا كه فرودگاه قم براي احداث مجوز داشته است.

بعد از اينكه مجوز ساخت اين طرح صادر شد، فردي كه مسووليت ساخت را به عنوان بخش خصوصي داشت، امكانات مطالعات اوليه را بري طراحي و ساخت فرودگاه انجام مي‌دهد و بعد از آن هم ساخت فرودگاه را آغاز مي‌كند.

ساخت فرودگاه مبتني بر دو بخش بوده، بخش اول در زمينه هزينه‌هاي مالي و بخش ديگر در اين زمينه است كه بخش خصوصي از طريق فروش يا اجاره بخش‌هاي مختلف زمين به افراد ديگر بتواند منابعي را براي اتمام ساخت و احداث در نظر بگيرد، تا بتواند ساخت فرودگاه را با موفقيت به پايان برساند، در واقع تا اينجا مي‌توان گفت اين روندي كه تعريف شد، ماجراي اين قضيه است.  بعد از طي كردن اين مسير، موضوعي تحت عنوان اينكه اراضي فرودگاه متعلق به كيست و آيا اين تصرف به صورت قانوني رخ داده يا خير؟ مطرح مي‌شوند. اين موضوع‌ها البته واقعياتي است كه در قم اتفاق افتاده و قابل كتمان هم نيست و طبيعتا پرونده و مدارك طولاني را در طول اين دوره زماني طي كرده است. اما اگر بخواهم در زمينه فرودگاه قم اظهارنظري كنم، فارغ از اتفاقات و موضوع‌هاي مرتبط با زمين است.

 براي ساخت فرودگاه چه موضوع‌هايي را بايد در نظر گرفت؟ آيا لازم بود در اين منطقه فرودگاه ساخته شود يا لازم نبود؟ چرا كه برخي بر اين باورند، با توجه به نزديكي اين فرودگاه به فرودگاه امام خميني (ره)، نيازي به ساخت اين فرودگاه نبود و اين هزينه در آن محل نبايد انجام مي‌گرفت. در اين ارتباط چه نظري داريد؟

اين موضوع نياز به مطالعه دقيق دارد كه شامل جمعيت، آمار، سفرها و ارتباطاتي كه مي‌تواند وجود داشته باشد، بحث كارگو و بار هوايي منطقه است، بحث هوانوردي همگاني و عمومي هم مطرح است كه آيا در منطقه قم، پتانسيل بالقوه‌يي براي آموزش هوانوردي، هواپيمايي يا مسائل تفريحي و استفاده از وسايل نقليه هوايي براي كارهاي تفريحي هم مي‌تواند يكي از مزايا اين منطقه باشد.

تمام اين موضوع‌ها براي طرح توجيهي يا در واقع مباحث اوليه‌يي كه براي فرودگاه مطرح است، بايد مورد مطالعه دقيق شود تا بتواند خروجي دقيق در راستاي اهداف ساخت فرودگاه در اين منطقه باشد، بر مبناي اين مطالعه مي‌توان راي صادر كرد كه چه نوع فرودگاهي در آن منطقه ساخته شود، چون در بحث فرودگاه‌ها طبقه بندي‌هاي متفاوتي را داريم، يعني الزاما نمي‌توان اين راي را صادر كرد كه در همه جا مي‌توان فرودگاه بزرگي را ساخت، بلكه بايد متناسب با اهدافي كه در راستاي مطالعات نياز سنجي فرودگاه انجام مي‌شود، فرودگاه را متناسب با آن طرح مي‌سازند.

امروزه هم مثل سابق نيست كه ساخت فرودگاه تنها از منابع عمومي صورت گيرد در اين طرح چون ساخت فرودگاه بر اساس منابع غير عمومي بوده، طبيعي است كه بحث توجيه اقتصادي فرودگاه هم مطرح است، به اين معني كه آن گروهي كه در ايجاد فرودگاه وارد بحث شده‌اند بايد مشخص كنند كه بازگشت سرمايه به چه شكل است، به اين معنا كه سرمايه‌گذاري در حد اهداف طرح ديده شود و متناسب با اين سرمايه در بازه زماني معين بازگشت سرمايه هم از محل درآمدهاي فرودگاه انجام گيرد.

بعد از اينكه اين مطالعات انجام شد و ضرورت ايجاد فرودگاه در اين محل مورد تاييد مقامات دولت قرار گرفت، مطالعات اوليه تبديل به يك طرح جامع براي فرودگاه مي‌شود، به چه معنا؟ يعني متناسب با طرح اوليه و طرح توجيه اقتصادي وارد مرحله تهيه طرح جامع فرودگاه مي‌شوند كه نشان‌دهنده اين است كه جانمايي هركدام از تجهيزات يا تسهيلات، يا امكاناتي كه براي ايجاد فرودگاه لازم است به چه شكل باشد.

معين مي‌شود كه در چه محدوده‌يي باند فرودگاه باشد، تاكسي راه‌هاي فرودگاه كجا باشد، ترمينال فرودگاه، ترمينال بار هوايي، برج مراقبت و بقيه تجهيزاتي كه نياز است در طرح جامع مشخص مي‌شود كه در كجا بايد انجام شود و اين طرح جامع بايد در سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب برسد.

بعد از اينكه تصويب شد، وارد مرحله اجازه طراحي و احداث فرودگاه مي‌شويم، يكي از ابزارهايي كه براي تعيين «ضرورت اينكه فرودگاه در آن منطقه بايد احداث شود، وجود كميته‌يي به نام كميته فضاي كشور در سازمان هواپيمايي كشوري است كه وظيفه تعيين اين موضوع را دارد كه آيا آن فرودگاه با توجه به طرح جامعي كه دارد به لحاظ فضاي هوايي و بقيه موارد مربوط به انجام پرواز در آن محدوده فضا هست، آيا مانعي دارد يا ندارد» ؛ زماني كه مشخص مي‌شود كه هيچ مانعي براي احداث وجود ندارد اجازه داده مي‌شود كه در آن منطقه فرودگاه احداث شود و طراحي و احداث صورت گيرد.  بعد از اينكه تمامي مجوزها براي احداث فرودگاه مشخص شد، حال كسي كه مي‌خواهد فرودگاه را بسازد يا دولت است كه از طريق منابع عمومي اين كار را انجام مي‌دهد، يا بخش خصوصي است كه از طريق بازار سرمايه مي‌خواهد اين اقدام را انجام دهد، در اين مرحله نخستين كاري كه بايد انجام شود اين است كه محدوده زمين را مشخص كند تا تصرف زمين اتفاق بيفتد، تصرف زمين از دو طريق انجام مي‌شود، يا شخصي كه سازنده است، خودش مالك زمين است، و در اين حالت به راحتي از زمين استفاده مي‌كند و طرح را به اجرا در مي‌آورد، حالت ديگر اين است كه خود شخص سازنده و سرمايه‌گذار مالك زمين نيست و بايد برود زمين را تصرف كند و بخرد. كه اين خريد را از مالكين ديگر كه مي‌تواند دولت باشد، يا زمين‌هاي اشخاص حقيقي باشد، در اين حال باد تمام اين زمين‌ها را خريداري كند و به كار بگيرد.  بعد از طي اين مرحله، سازنده طراحي بالقوه‌يي كه از قبل انجام شده بود را در اين زمين‌ها به فعل در مي‌آورد و آغاز به ساخت ساختمان و تاسيسات و تجهيزات مي‌كند تا زماني كه اين تاسيسات ساخته شوند سازمان هواپيمايي كشوري بر اين روند نظارت مي‌كند و بعد بازرسي نهايي مي‌كند و اگر مراحل ساخت طبق استانداردها پيش رفته باشد، «گواهي فرودگاه» را براي اين طرح صادر مي‌كنند كه بر مبناي اين گواهي سازنده مي‌تواند طبق استاندارد فعاليت بهره‌برداري داشته باشد و در اين مرحله مي‌توانند «پروانه بهره‌برداري فرودگاه» را دريافت و وارد مراحل مديريتي فرودگاه براي بهره‌برداري شوند.

سوالي كه بعد از مسائل فني و تكنيكي مطرح مي‌شود، مربوط به مساله ادعاي زمين خواري در فرودگاه قم است. اين در حالي است كه اين مساله پس از گذشت 3 سال از كلنگ زدن اين پروژه مطرح شده است. در اين ارتباط چه تحليلي داريد؟

اين در واقع قابل قبول نيست، چون اگر مشكل و اشكالي در اين زمينه وجود داشت در همان ابتدا كه مراحل كلنگ زني زمين اتفاق افتاد نبايد مجوزهاي لازم را حتي در اين مرحله مي‌دادند، ثانيا اگر اين مراحل هم سپري شد زودتر از اينها بايد جلوي اين طرح را مي‌گرفتند كه سرمايه‌گذار اين همه هزينه در اين محل انجام ندهد، اما متاسفانه هيچ كدام از اين اتفاقات انجام نگرفته است.

در حال حاضر يكسري هزينه‌هايي در اين محل انجام شده، و اگر فرض بگيريم طبق گفته‌هاي اشخاصي كه مي‌گويند در آن محل تخلف انجام گرفته، به آن رسيدگي شود و راهكارهايي را در جهت رفع اين تخلف در نظر بگيرند و اجازه دهند براي از بين نرفتن سرمايه‌گذاري‌ها و امكانات اوليه‌يي كه در اين محل انجام شده در جهت منافع ملي حركت كند و متوقف نشود، به هرحال فرق نمي‌كند اين سرمايه‌گذاري كه انجام شده اگرچه از طريق بخش خصوصي ولي براي هدف مشترك منافع ملي شكل گرفته است و به همين دليل جزو منافع ملي در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين مجددا بايد اين طرح را احيا كرد.  در ارتباط با فرودگاه قم مسوولان منطقه‌يي و نمايندگان مجلس اين شهر از اين پروژه بازديد كردند و ساخت اين فرودگاه را مورد حمايت قرار دادند، اينكه بعد از اين حمايت‌ها به يك‌باره اعلام شود كه ساخت اين فرودگاه مشكل دارد، يا مجوز ندارد و مسائل ديگر اين اقدام قابل تامل مي‌شود.

 مطالعات امكان سنجي فعاليت‌هاي فرودگاه‌ها به چه شكل است؟ آيا اين منطقه كشش ساخت اين فرودگاه را داشت؟ علاوه بر اين موضوع در ارتباط با مساله وسعت زمين فرودگاه در آن منطقه نظرتان چيست؟

 ميزان وسعت زمين فرودگاه دليلي بر بزرگي يا كوچكي فرودگاه نيست، بلكه بحث اين است كه براي طرح‌هاي فرودگاهي، تعريفي انجام مي‌گيرد و بر اساس آن تعاريف، اهدافي را براي فرودگاه معين مي‌كنند، مثلا اگر در اين طرح تعريف شود كه اين فرودگاه مي‌تواند در حد يك فرودگاه مركز پايتخت باشد، براي اين فرودگاه يكسري مشخصه‌ها و خصوصيات خاصي را تعريف مي‌كنند، مثلا مي‌گويند چون اين فرودگاه در مركز پايتخت قرار گرفته، احتمال پروازهاي دوربرد در اين محل زياد است و به اين منظور طول باند در اين مكان بايد يك اندازه خاصي باشد به اين دليل كه در اين فرودگاه روزي 150 پرواز فرود مي‌آيد و با اين خصوصيات بايد هواپيماهاي بزرگ‌تري در اين محل بنشيند، با اين اوصاف اگر يك چنين تعريفي را براي فرودگاه قم كردند، بايد بگويم كه اين تعريف غلط است، ولي اگر اين فرودگاه را به عنوان يك فرودگاه محلي و منطقه‌يي تعريف كنيم، كه به اين منظور دسترسي ايجاد كند درست است. بنابراين تعريفي تحت عنوان بزرگي يا كوچكي در هوانوردي وجود ندارد، بلكه صحبت از چگونگي خدمات دهي فرودگاه با توجه به منطقه‌يي كه در آن قرار دارد و با توجه به معيارهايي است كه بايد انجام پذيرد، تا آنجايي هم كه من مي‌دانم فرودگاه قم را به عنوان فرودگاه مركز پايتخت كشور تعريف نكردند، بلكه به عنوان فرودگاهي منطقه‌يي تعريف كردند، البته من به مطالعات اوليه اين فرودگاه ايراد دارم و نمي‌خواهم بگويم حتما اين مطالعه، مطالعه درستي است، اما فرودگاه با توجه به تعريف مناسب منطقه‌يي و محلي مي‌تواند درست باشد، نمي‌توانيم با اين استدلال كه اين فرودگاه نزديك فرودگاه اراك و امام خميني (ره) است، پس بر ساختش ايراد وارد است.

تحليل شما براي اينكه نزديكي اين فرودگاه به فرودگاه امام خميني (ره) را مانعي براي ساختش نمي‌دانيد چيست؟

اگر بخواهيم اين موضوع را مطرح كنيم كه اين فرودگاه نزديك فرودگاه امام خميني (ره) است، بايد بگويم فرودگاه امام خميني (ره) تنها پروازهاي بين‌المللي و خارجي را پوشش مي‌دهد، پس مردم قم اگر بخواهند به آساني و سريع پرواز درون كشوري و داخلي داشته باشند، بايد كجا بروند؟ از فرودگاه امام خميني (ره) كه نمي‌توانند استفاده كنند.

درست است كه طبق صحبت‌هاي شما ميزان مساحت زمين فرودگاه معياري براي بزرگي و كوچكي فرودگاه نيست، اما بسياري هم اظهار كرده‌اند كه اين مساحت زمين براي اين فرودگاه و در اين منطقه لازم نبوده است، در اين ارتباط پاسخ شما چيست؟

مساحت زمين شاخصي براي فرودگاه نيست و چه بسا فرودگاه‌هايي بسيار بزرگ‌تر از اين ميزان وجود دارد، بايد بگويم، به مساحت زمين، فرودگاه اطلاق نمي‌شود، بلكه فرودگاه آن بخشي است كه براي انجام پرواز و سوار و پياده شدن مسافر و تخليه و بارگيري انجام مي‌شود، مثلا مديرعامل شركت فرودگاه‌ها عنوان مي‌كند كه x مقدار زمين براي فرودگاه‌ها نياز داريم، اينكه اين مقدار اعلام مي‌شود، بايد مورد بررسي قرار گيرد، عده‌يي شايد عنوان كنند اين ميزان زياد است، و عده ديگر هم بگويند اين ميزان كم است، هيچ كدام از اين ارقام ملاك محسوب نمي‌شود. در واقع ملاك اين است كه چه مقدار زمين براي عمليات پرواز نياز داريم، بقيه ميزان زمين و علاقه‌مندي به اينكه مساحت كمتر يا بيشتري در اختيار فرودگاه باشد به اشكال و موردي كه در بحث درآمد، هزينه‌يي داريم.

در اين ارتباط بايد گفت، به اين دليل كه عمده فرودگاه‌هاي كشور دولتي است، خيالمان راحت است كه هزينه‌ها را دولت از محل ماليات و عوارض و جيب مردم مي‌پردازد و بنابراين خيالمان راحت است كه هر چقدر زمين بيشتر در اختيارمان باشد، بهتر.

بنابراين زمين ملاكي براي قضاوت كردن در ارتباط با فرودگاه نيست، در مورد فرودگاه اگر بخواهيم قضاوت كنيم همان بخشي كه به عمليات هوايي اختصاص دارد را بايد ملاك قرار دهيم، چه بسا كه اگر فردي كه مي‌خواهد فرودگاه را بسازد از زمين براي عمليات ديگر هم در جهت درآمدزايي استفاده كند، مثلا شهر فرودگاهي بسازد، هتل بسازد و اقدامات ديگري انجام دهد، بنابراين نبايد خلط مبحث داشته باشيم، بلكه اگر شخصي مي‌خواهد به صورت كارشناسي اظهارنظر كند بايد اين موارد را از هم تفكيك كند و هركدام از اين موضوعات را در جايگاه خودش مورد بررسي قرار دهد.

در شرايطي كه حسين معصوم نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي، از ورود پرونده فرودگاه قم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داده است، تكليف اين فرودگاه و سرمايه‌گذاري‌ها و زيرسازي‌هايي كه در آن شده، چه خواهد شد؟

به نظر من اشكال در جاي ديگري وجود دارد كه بعد از كلنگ زني اين مجموعه و پس از گذشت سال‌ها اين موضوع دوباره داغ شده است و جلسه تشكيل داده‌اند، در اين ارتباط بايد گفت چرا از ابتداي مطرح شدن اين طرح علاوه بر اينكه مخالفتي نشد، بلكه حمايت از اين طرح هم صورت گرفت.

البته در اين ارتباط، گفته مي‌شود كه مساله فرودگاه قم در دولت قبل رخ داده است.

متاسفانه امروزه در ارتباط با مسائلي كه در دولت قبل وجود داشته است، همه صحبتش را مي‌كنند اما هيچ كس نمي‌رود سرمنشا و عامل اين اتفاقات را پيدا كند و مجازات كند تا در دفعات بعد كسي به خودش اجازه ندهد كه اين اعمال را تكرار كند، خب! در دولت قبل چه كسي اين تخلف را انجام داده؟ به جاي خبرهاي اينچنيني متخلف را مشخص كنند.

اگر تخلفي در اين زمينه شكل گرفته است بايد گفت كه از بحث ساخت فرودگاه جدا است، چرا كه اين موضوع بحث زمين را در خودش دارد، كه مسوولان اين اتفاق را بايد شناسايي و مجازات كنند كه اين بحث ديگري است.

ولي در عين حال بايد بگويم كه اگر تخلفي هم در ارتباط با زمين اتفاق افتاده در فعاليت‌هاي مجموعه‌يي كه در ارتباط با ساخت و طراحي فرودگاه عمل كرده‌اند نبايد خلل ايجاد كرد، چرا كه فرودگاه و فرودگاه‌سازي يك پديده ملي است و نبايد به ساخت اين فرودگاه لطمه وارد كرد، نمي‌توانيم بگوييم كه چون در ارتباط با زمين فرودگاه خلل ايجاد شده است، ساخت فرودگاه را بطور كل مختل كنيم، بلكه بايد رفع تخلف صورت گيرد، و متخلف يا متخلفين طبق قانون بايد مجازات شوند ولي اين زمين كه فرودگاه شده است را نبايد از بين برد، چرا كه بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه در اين مكان هزينه و سرمايه‌گذاري صورت گرفته است و بايد براي پي گرفتن ادامه اين ساخت راهكاري پيدا كنند، تا از اين سرمايه‌گذاري استفاده شود، در واقع لازم است بحث تخلف را از ساخت فرودگاه جدا ببينند.  در واقع در بحث هوانوردي و هواپيمايي مسائل سياسي را اصلا وارد نكنيم، چون بحث هواپيمايي يك بحث تخصصي و فني و بسيار حساس است و اگر بنا باشد مسائل سياسي را وارد مسائل فني و تخصصي كنيم دچار مشكلاتي خواهيم شد كه جبران‌ناپذير خواهد بود، چون موضوع هواپيمايي مساله‌يي است كه با جان مردم در ارتباط است و نبايد با اين موضوع درگير شد.نویسنده:
روي خط خبر
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 9 : 1395/2/14
روي خط خبر


22 بهمن 89

 كلنگ فرودگاه قم به زمين زده شد

فارس| مراسم كلنگ‌زني فرودگاه قم شامگاه ديروز برگزار شد. در اين مراسم پس از سخنراني استاندار قم و رييس مجلس شوراي اسلامي درباره اهميت احداث فرودگاه قم، مسوولان شركت‌كننده در اين مراسم به محل احداث فرودگاه قم رفتند و علي لاريجاني كلنگ احداث اين فرودگاه را به زمين زد.14 فروردين 91

 باند اول فرودگاه قم در دست ساخت است

باشگاه خبرنگاران جوان| مجري ساخت فرودگاه گفت: باند نخست اين فرودگاه كه نخستين فرودگاه بخش خصوصي كشور است، 4هزار و 620 متر طول و 60 متر عرض دارد و براي فرود هواپيماهاي پهن پيكر در حال ساخت است. رجب مهرجويي با اشاره به اخذ مجوز 4- e كه بالاترين مجوز بين‌المللي است و تعهد همه كشورها به سازمان بين‌المللي هواپيمايي (ايكائو) براي ساخت حداقل يك باند براي فرود بزرگ‌ترين هواپيماي جهان يعني ايرباس (a-380) در يك فرودگاه هر كشور گفت: فرودگاه بين‌المللي قم با توجه به قرار گرفتن در مركز كشور و نزديكي به پايتخت آمادگي ساخت باند فرود اين نوع هواپيما را دارد كه در صورت تصويب باند دوم را به اين امر اختصاص خواهد داد.25 مرداد 92

 افتتاح ترمينال فرودگاه بين‌المللي قم تا 2 ماه ديگر

ايسنا|مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري شهر فرودگاهي بين‌المللي قم اعلام كرد: عمليات ساخت 95 درصد از ترمينال اين فرودگاه انجام شده و تا دو ماه ديگر و به احتمال زياد در آبان‌ماه سال جاري افتتاح مي‌شود.24 آذر 92

 دلايل تاخير در بهره‌برداري از نخستين

فرودگاه خصوصي

ايسنا|پروژه‌ شهر فرودگاهي - گردشگري در جاده‌ قم - سلفچگان كه در سال 89 كلنگ آن به زمين زده شد و بايد زمستان پارسال فرودگاه آن به عنوان نخستين فرودگاه بين‌المللي خصوصي در كشور افتتاح مي‌شد هنوز به بهره‌برداري نرسيده است. مديرعامل اين فرودگاه دليل اين تاخير را عمل نكردن استانداري قم و سازمان‌هاي مربوطه به تعهداتشان عنوان مي‌كند.  وي اظهار كرد: وجود معارض براي واگذاري زمين‌هاي مورد نياز در اين منطقه نيز از ديگر مشكلات است چون تكليف مالكيت فرودگاه مشخص نيست و سرمايه‌گذاران به دليل مشخص نبودن مالكيت از اين پروژه فاصله مي‌گيرند.9 ارديبهشت 93

 نبود فرودگاه مانع معرفي قم براي ميزباني جام ملت‌ها

تسنيم|مدير ورزشگاه يادگار امام (ره) قم گفت: نبود فرودگاه مانع از معرفي قم براي ميزباني مسابقات فوتبال جام ملت‌هاي آسيا شد. توحيد محمدي اظهار كرد: با توجه به اينكه ورزشگاه يادگار امام (ره) قم از ورزشگاه‌هاي مجهز و مورد تاييد كنفدراسيون فوتبال آسياست، شهر قم در ابتدا به عنوان يكي از گزينه‌هاي فدراسيون فوتبال براي پيشنهاد ميزباني مسابقات جام ملت‌هاي آسيا مطرح شد.19 مهر 93

 شهر فرودگاهي قم بدون مجوز در حال احداث است

تسنيم| مديركل سازمان بازرسي قم گفت: مجري فرودگاه قم بدون دريافت مجوزهاي لازم نسبت به خريد فروش و ساخت بناهاي مختلف اقدام كرده و به همين دليل، پرونده‌هاي مختلف و متعددي در بازرسي در حال بررسي است. محمود صلبي اظهار كرد: در رسيدگي تخلفات به 48 مورد تخلف اداري، 11 مورد تخلف كيفري و اتهامي كه به دادسرا ارجاع داده شد و 7 مورد به ديوان محاسبات ارجاع شد. بازرس كل قم با اشاره به ادارات متخلف استان افزود: 149مورد شكايت از يكي از ادارات مهم استاني وجود دارد و دو اداره ديگر نيز با آماري نزديك به اين اداره در رده دوم و سوم ادارات متخلف استان قرار دارند.9 ارديبهشت 94

 فرودگاه قم در آستانه تعطيلي قرار گرفت

تسنيم| عمليات اجرايي فرودگاه قم در آستانه تعطيلي قرار گرفت. معاون بازرگاني پروژه فرودگاه قم با تاييد شكايت يكي از مرغداران حاشيه فرودگاه و حكم تعطيلي فعاليت‌هاي عمراني پروژه گفت: براساس قوانين هواپيمايي كشوري، فرودگاه‌ها نيازي به حريم ندارند و زمين فرودگاه براساس تفاهمنامه با استاندار وقت به اين پروژه واگذار شده است. مهدي گشايشي افزود: در تفاهمنامه قيد شده كه زمين به پروژه واگذار مي‌شود و رفع معارضان به عهده استانداري است اما اكنون حل مسائل معارضان به عهده فرودگاه گذاشته شده است.12 بهمن 94

مشكلات فرودگاه قم جدي است

مهر|صادقي، نماينده عالي دولت در قم با اشاره به مشكلات احداث فرودگاه قم گفت: اين پروژه نيز از پروژه‌هاي به ارث رسيده از دوره قبل براي استان است كه امروز متوقف است و فعاليتي در آن صورت نمي‌گيرد. وي گفت: در حال حاضر مشكلات احداث فرودگاه قم براي استان جدي شده است، چرا كه برخي شهروندان در اين پروژه سرمايه‌گذاري كرده‌اند و برخي فعاليت‌هاي فرودگاه نيز از سوي دستگاه قضايي متوقف شده است.31 فروردين 95

 فرودگاه قم مجوز ساخت ندارد

ايسنا| نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال گفت: هيچ مجوز قانوني براي فرودگاه قم كه در زميني به مساحت 2 هزار و 950 هكتار احداث مي‌شود، صادر نشده است. حسين معصوم اظهار كرد: در سال 1389 تفاهمنامه‌يي با حضور معاون برنامه‌ريزي استانداري قم براي احداث فرودگاه و شهرك تفريحي توريستي قم انجام شد اما آن تفاهمنامه اجازه اقدام براي احداث را نداد و ساخت فرودگاه را به دريافت مجوزهاي قانوني منوط كرد. با اين حال روند ساخت فرودگاه آغاز شد و حتي اقدام به فروش سهام شدكه از نظر سازمان هواپيمايي كشوري و شوراي عالي معماري و شهرسازي، اين ساخت و ساز وجهه قانوني ندارد. وي افزود: بر اساس ماده 5 قانون اصلاح سازمان هواپيمايي كشوري مصوب 1367 احداث فرودگاه‌هاي بخش خصوصي و حتي دولتي حتما بايد با موافقت اصولي اين سازمان و مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي انجام شود كه بر اساس مستندات موجود، فرودگاه قم تاكنون اين مصوبات را از دو ارگان مذكور اخذ نكرده است. لذا از نظر سازمان هواپيمايي به آن مكان فرودگاه اتلاق نمي‌شود.  معصوم با اشاره به طرح موضوع فرودگاه قم در جلسه‌يي كه عصر يك‌شنبه 29 فروردين 95 زيرنظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد، اظهار كرد: در جلسه يك‌شنبه قرار شد طبق دادخواست جهاد كشاورزي قم خلع يد فرودگاه صورت گيرد كه از نماينده دادستان كل كشور درخواست شد تا رعايت شدن حقوق بيت‌المال، جلو احداث گرفته شود.

 نویسنده:

  اخبار Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  1 فن
  0 ri.repapswenlodaat@erutaef
  دانش 66420769 آتاري بنيانگذار شد
  موبايل عرصه
  وارد مخابرات به سال از پس وزير سبز
  چراغ نگذار بنيا
  انگجت| با همكاري حال در
  آتاري، توسعه براي استوديو
  يك جديد هاي بازي انتشار د
  و ‌شو مي گر لمه
  مكا همراه هاي گوشي
  براي براي باشنل نوالن
  است. خريد براي ريال هزار ۵00 پرداخت مكالمه را تلفني مكالمات هاي نرخ 92 سال
  ماه محمدي مرجان فن دانشو گروه آمستردام در كوچكي استوديوي با بازي سه
  توسعه است كم كنوني شرايط در تلفن خط يك ورود بدو در ارتباطات وزير اما دهد
  افزايش مسند بر واعظي كه زماني پيش سال دو نخستين شده ريزي برنامه كه است بسته
  قرارداد شود. تجديدنظر آن در بايد اين نداد را اقدام اين اجازه وزارتخانه اين
  به وزارت راهي زد تكيه ارتباطات وزارت آتاري برند باشنل شود. منتشر 2017 سال در
  آنها اعضاي تعيين از پس گفت: واعظي مشتركان حقوق از دفاع جهت در را
  مخالفت نخستين در شد اطالعات فناوري ارتباطات هاي سيستم انتشار بر كرد يجاد 1972 سال در
  را در جلساتي برگزاري مخابرات مديره هيات كرد.
  عنوان مخابراتي هاي تعرفه كه كرد الم اع اقدامش سال او داشت. نظارت 2600 آتاري مانند
  كالسيكي راديويي ارتباطات مقررات تنظيم سازمان هاي نرخ 93 سال دوم نيمه در آن از
  پس اصلي مناقشه به كه يي مساله شود، نمي گران كسب از ديگري شاخه شد خارج شركت از
  بعد جديد هاي تعرفه آينده ماه يك در اميدواريم سازي يكسان طرح اجراي پيرو
  مخابراتي شد تبديل مخابرات ارتباطات وزارت به 2010 سال در آن از پس كرد راهاندازي را
  كار شود. اعالم ثابت تلفن وزارت اجازه با مخابرات توسط استاني
  كدهاي نيافتن افزايش براي ارتباطات وزير پافشاري بازگشت. آتاري اتمديره
  هي اعضاي تعيين زمينه در داد: توضيح وي مخابرات اعالم براساس اما كرد تغيير
  ارتباطات كاربران به را اطمينان اين مخابراتي هاي
  تعرفه با متعددي جلسات مخابرات مديره هيات كدهاي حذف دليل به ها تعرفه اين اعمال
  با باقي حرف حد در وزير هاي وعده كه
  داد اپليكيشن
  ساخت كه شد برگزار مخابرات شركت سهامداران ضرر دچار ايران مخابرات شركت شهري،
  بين سال از پس حال شود، مي عملياتي ماند
  نمي مشكالت به دادن پايان آن اصلي هدف مخابرات چنانچه بود قرار اگرچه شد. زيان
  و وزير موافقت با يي 063درجه گردش يك در
  و گوگل
  «مسافرت» هاي تعرفه در نظر تجديد هاي سياست تعيين استاني كدهاي سازي يكسان طرح اجراي
  با پيدا افزايش مخابراتي تعرفههاي
  ارتباطات گوگل شركت گوگل| جديد، هاي گذاري سياست در بود؛ مخابرات با ارتباطات وزير شود، زيان ضرر
  متحمل اختالف رسد مي نظر به بين اين در يكند
  م براي را جديدي
  اپليكيشن محسوب يي توسعه شركتي مخابرات شركت اين كه كند موافقت مخابراتي هاي نرخ
  افزايش مخابرات شركت عمده مالكان ميان
  مديريتي كه كرده طراحي
  مسافرت جديد، مديره هيات تعيين از قبل ما شود مي محل تاكنون 93 سال ماه بهمن از
  موضوع براي وزير پافشاري اصلي علت دولت
  ايران به منحصر هاي قابليت
  از تا كرديم تدوين شركت اين براي را راهي نقشه بوده ارتباطات وزارت مخابرات
  مناقشه بود مخابراتي تعرفههاي نكردن پيدا
  افزايش است. برخوردار
  فردي مشكلي هيچ بدون هياتمديره جديد اعضاي هاي نرخ در تجديدنظر درخواست با
  واعظي ارتباطات وزير خصوص اين در سازش با
  چراكه جديد اپليكيشن
  اين كنند. فراهم شركت اين در را جديدي شرايط كشمكش اين است. نكرده موافقت
  مخابراتي مخابرات به مخابراتي هاي تعرفه افزايش
  براي حال در دنياست روز هاي نقش جديدترين
  داراي جديد اعضاي تعيين به اشاره با واعظي ۴9 ماه ارديبهشت اواسط آنكه از
  پس داد. نشان سبز
  چراغ گذارد سر پشت را خود آزمايش مراحل
  حاضر گذشته هفته در مخابرات شركت هياتمديره نظر جلب بدون مخابرات شركت مديره
  هيات عمده سهامداران ميان اختالف مه
  درحالي قرار اما نيست موجود Google Play store
  در اعضاي با يي جلسه گذشته شنبه افزود: بركنار را شركت اين مديرعامل دولتي، عضو
  دو داشتن اختيار در (با ايران مخابرات
  شركت بگيرد. قرار آنجا در كردن دانلود براي زودي به
  است شركت سهامداران جديد مديره هيات انتقاد با ارتباطات وزير شد تر پررنگ
  كردند، سهامدار عنوان به دولت سهام) درصد
  1 اطالعات داشتن جديد رمافزار اين هاي ويژگ
  از نقشه سياستها كه شد برگزار مخابرات تاكيد ايران مخابرات شركت هاي سياست
  از از مخابرات مديريت نحوه سر بر درصدي ۴0
  هاي جاذبه آنجا، به پرواز مسيرهاي ها، هتل
  تمام مجموع در شد. ابالغ آنها به شركت اين راه نشود، حل مخابرات مشكالت كه زماني تا
  كرد: اين داشته ادامه تاكنون پيش 2سال
  حدود انواع اينكه ضمن است محلي غذاهاي
  گردشگري توجه قابل گسترده تجربيات به توجه با داد. نخواهيم را مخابراتي هاي نرخ تغيير اجازه درخواست ها سال اين در تا شده باعث
  موضوع را رسيد مقصد به آنها با ميان تو كه يي نقليه
  وسايل اميدواريم مخابرات شركت جديد مديره هيات ها تعرفه تغيير با كه گفت زمان آن
  واعظي هاي نرخ تغيير براي ايران مخابرات
  شركت كاربر براي را امكان اين رمزار اف اين يدهد.
  نشان شود. حل سرعت به شركت اين مسائل 003برابر آبونمان نرخ كدي، هم راستاي
  در هيات تغيير با اما نبرد. جايي به راه
  مخابراتي طراحي دقت با را خود سفر برنامه كه كند مي
  مهيا شركت دولت ميان گرفته صورت توافق با وجود با ديگر سوي از است. يافته
  افزايش گذشته هفته كه ايران مخابرات شركت مديره باشد. داشته اقامت زمان مدت از را استفاده
  نهايت عنوان به پوررنجبر مظفر ايران، مخابرات يي توسعه برنامه ارائه بر ارتباطات وزارت
  تاكيد وزارت مخابرات ميان سازش باب شد،
  انجام اجازه خود كاربر به يد وان گوگت جديد رمافزار
  ن عنوان به وصلي لطيف دولت سهام نماينده ارائه يي برنامه شركت اين مخابرات، سوي
  از تغيير با ارتباطات وزير است؛ شده باز
  ارتباطات نظرات كرده اقامت آنجا در كه مكاني به نسبت
  دهد، شركت مديره هيات در عدالت سهام نماينده پيشنهاد ارتباطات وزارت رو اين از داده
  ن اجازه برانگيز تعجب چرخشي در خود
  موضع كه تصاويري همراه به مكان آن نقشه روي را
  خود شدند. منصوب ايران مخابرات يكند. نم بررسي را ها تعرفه
  تغيير است. داده را تعرفهها افزايش به را رمزار اف اين واقع در بگذارد اشتراك به
  گرفته در دولت سوي از درحالي پوررنجبر مظفر توسعه عدم بر ارتباطات وزير
  تاكيدات از پس سرانجام رسد، مي نظر
  به كند. تبديل زنده راهنماي كتابچه
  يك منصوب ايران مخابرات شركت مديره هيات شده عنوان درحالي كشور مخابراتي
  شبكه مخابرات بين گرفته صورت هاي
  كشمكش ميكند پيدا افزايش تلفن نام ثبت مكالمه هزينه آبونمان، شركت مديرعاملي نيز پيش سال دو كه شده اجراي در كه كرد تاكيد بارها مخابرات كه
  بود هاي تعرفه تغيير براي ارتباطات وزارت
  و به بنا داشت برعهده را ايران مخابرات ثابت، تلفن كدي هم طرح در دولت
  مصوبه اين پيروز كه است مخابرات اين
  مخابراتي ۵۹ ويندوز نصب
  قابليت ماه تا ثابت تلفن اتصال حق استاني داخل مكالمه تعرفه افزايش از ارتباطات وزير كه
  درحالي گذاشته كنار سمت اين از هياتمديره خواست 01تا كاهش كرده هزينه تومان ميلياردها ارتباطات وزير مساعد نظر با شده
  مناقشه داود كرد. تشريح را باره اين در پيشنهادها جزئيات هم مخابرات در مسوول مقام يك داد، خبر اپل
  آينده ساعت
  روي سابق عضو وصلي، لطيف همچنين بود شده است. داشته درآمد
  03درصدي پيدا افزايش مخابراتي هاي تعرفه است،
  قرار كرد: اظهار آينده ماه تا ثابت تلفن ههاي تعرف افزايش بر مبني ارتباطات وزير اعالم درباره
  زارعيان است. بوده سيار ارتباطات شركت هياتمديره ميان مناقشه از سال حدود گذشت با
  حاال انجاميد. طول به سال كه يي مساله
  كند هاي ويژگي از يكي مقررات تنظيم كميسيون به ثابت تلفن هاي تعرفه تغيير براي پيشنهاد سه مخابرات اين از
  پيش شركت سهام صاحبان حال همين در صورت توافق با ارتباطات وزارت
  مخابرات مخابراتي هاي تعرفه موضوع بدانيد نيست
  بد نصب اپل هاي
  ساعت كميسيون در پيشنهاد سه اين ميرسد نظر به ارتباطات وزير نظر به توجه با كه بود كرده
  ارائه برات جداگانه احكامي طي ايران مخابرات سر بر مخابرات ارتباطات وزير ميان
  گرفته وزير واعظي، محمود آمدن كار روي زمان
  از ۵9 ويندوز عامل
  سيستم داد: توضيح مخابرات پيشنهاد سه تشريح با ايران مخابرات شركت سخنگوي است. بررسي
  درحال وزير برنامهريزي نظارت فعلي قنبري(معاون تجديد از واعظي محمود شركت، اين
  مديريت يازدهم، دولت در اطالعات فناوري
  ارتباطات آنهاست.
  روي است. مكالمه تعرفه آبونمان تعرفه توأمان افزايش دوم پيشنهاد آبونمان افزايش اول
  پيشنهاد حميدرضا اطالعات) فناوري ارتباطات خبر مخابرات هاي تعرفه در احتمالي
  نظر مخابرات شركت با وزارتخانه اين مناقشه
  محل روي تغييرات كمي
  با اين در كه شده مطرح آزاد مكالمه ثابت آبونمان هزينه تعريف نيز سوم پيشنهاد در داد: ادامه
  وي شركت مديره هيات فعلي رفيعي(عضو جديد اعضاي شدن مشخص از پس وي
  داد. از جلوگيري كه نحوي به است بوده
  ايران WatchKit
  اپليكيشن تومان 7هزار ماهانه پرداخت با شهري مشترك تومان، 3هزار پرداخت با روستايي مشترك
  بسته تراكمه(معاون بابك ايران) سيار ارتباطات هاي ماه در گفت: ايران مخابرات مديره هيات ورود بدو در مخابرات هاي تعرفه
  افزايش هاي ساع روي را مايكروسافت ۵9 ويندوز توان
  م داخل ثابت به ثابت نامحدود مكالمات تومان 01هزار ماهانه پرداخت با شهرها كالن در
  مشتركان مخابرات شركت مديرعامل ريزي برنامه خوب هاي گذاري سرمايه مخابرات شركت
  اخير چراكه خورد كليد وزارتخانه اين به
  واعظي اپل ساعت نمايش صفحه اما كرد. نصب اپل
  هوشمند تلفن اتصال حق افزايش اين از پيش همچنين كرد: اظهار زارعيان داشت. خواهند استاني خارج
  و شركت مديره هيات اعضاي عنوان به را ايران) ما داده انجام مخابراتي حوزه در را مناسبي
  و كميسيون مصوبه طبق ايران مخابرات
  شركت بسيار ۵9 ويندوز ونهاي آيك كشيدن تصوير به
  براي بود. شده درخواست نيز است تومان ۵هزار نيز هماكنون كه كردند.
  ثابت انتخاب ايران مخابرات دقيقه هر براي ريال 30 هزينه كنيم مي
  فكر مرداد داشت قصد ارتباطات مقررات
  تنظيم يتوان نم موس از صفحه مديريت براي است
  كوچك صفحه حسگر سيستم با آن جاي به كرد.
  استفاده داد. انجام را كليك عمل هها گزين روي بايد فراسو
  نماي يد
  دريچه ويندوز نصب براي اپل هاي ساعت حقيقت
  در دارند را ويژه قابليت اين اما ده نشان طراحي ۵9 گلدان
  عامل با‌ همراه‌ تلفن‌ شارژ‌ ابر ها ارت تج با آمازون ماهه كورد ۵9 ويندوز هكارگيري كنند. ساپورت را ويندوز اين ند
  تا ‌شو مي خسته كه يي ‌ها با با بعد چاپ‌ در‌
  دگرگوني‌ كند بسيار را پردازش سرعت اپل، هاي ساع
  روي ساعت روي ۵9 ويندوز هكارگيري از هدف يكند.
  م است. فناوري غول اين توان دادن نشان
  اپل، هاي گوش شارژ براي ربايي شمند
  آه
  هو امريكايي شركت
  يك را مغناطيسي
  باتري تواند مي كه كرده
  طراحي شارژ را آيفون يهاي
  گوش تحولي منتظر بايد جهان هاي روبا ترين پيشرفته از يكي از رونمايي با )Arkyne Technologies( تكنولوژي آركين نام به اروپايي شركت يك 29.13 با شركت اين رساند ركورد يك به را سودش آمازون ابري ارتهاي
  تج كاربران براي همواره
  كنند. باشيم. بعدي سه چاپ فناوري در سابقه بي با را همراه تلفن دهد، مي اجازه كاربران به كه كرده طراحي جذابي ابزار اخيرا كمك با رسيد. خود ساله 22 تاريخ در ماهه سه درآمد سودآورترين به دالر
  ميليارد موضوع همراه يهاي
  گوش جديد يي آينده گيري شكل به شده ساخته زيمنس شركت در آنچه انرژي دارد، نام Bioo Lite( بيواليت كه سيستم اين كنند. شارژ گلداني گياه سودآورترين به شركت اين آمازون، سايت وب رشد حال در كاري كسب
  خدمات يك عنوان به آن كابل شارژر كردن حمل
  شارژ شد. خواهد منجر هبعدي چاپ براي جذاب توليد به آپارتماني گياه نوع هر خاك آب، از استفاده با كرده مهار را فتوسنتز 27.22ميليارد از شركت اين درآمد رسيد. خود ساله 22 تاريخ در ماهه سه
  درآمد سر از مشكل اين اما يشود محسوب جدي
  معضل از استفاده با كه نند كار عنكبوتي هاي ات ريزروب از ارتشي روي آنها پردازد. مي برق خود ماهه سه گزارش با يافت افزايش دالر 31.92يليارد به گذشته سال
  در است. شده برداشته آيفون يهاي گوش دارندگان
  راه چاپ فناوري از استفاده با بزرگ كوچك هاي ازه محصوالت توليد آنها است رايانه يا تاپ لپ از بي اس يو شارژ با برابر بيواليت خروجي توان برخي اخيرا كه پيوست فناوري هاي بخش در اميدي نقطه عنوان به بوك فيس
  به نام با را مغناطيسي شارژرهاي امريكايي شركت
  يك بود. خواهد ما امروز تصورات از فراتر چيزي بعدي سه را تبلتها يا هوشمند همراه هاي تلفن ساعت ۴2 طول در بار سه تا تواند مي يكنند. اعالم را نااميدكننده زارشهاي
  گ كرده طراحي آيفون هاي گوش براي MagicMount
  است كافي ها ات ريزروب نوع اين ميان تعامل نحوه بهتر هرچه تصور براي كند. شارژ به بسته موضوع اين بوده تالطم در آوري ان زي سودآوري بين اغلب
  آمازون يتوان گوشي پشت روي انرژي منبع اين دادن قرار با
  كه هاي ات روب از انبوهي آن در كه كنيم تصور را يسازي كشت بزرگ كارخانه يك شركت اصلي فناوري از يي شده كوچك نسخه حقيقت در سيستم اين است. جديد هاي وكار كسب طريق از پول كسب براي هايش
  تصميم داراي مغناطيسي شارژر اين كرد. شارژ را خود همراه
  تلفن يكنند. چاپ را شده داده سفارش محصول اطراف، به حركت با عنكبوتي فرآيند از انرژي جمعآوري براي خاك زير هاي پنل از كه است Bioo( بيو خالص درآمد آمازون يافت، پايان مارس ماه در كه 2016 سال ماهه سه نخستين
  در با است. ظريف باريك بدنه آمپري ميلي هزار
  باتري از كه است ليزري اسكنر مخصوص هاي دوربي به مجهز ها ات روب اين باغها زير توانند مي تر بزرگ هاي پنل كند. مي استفاده فتوسنتز طبيعي است سهم هر ازاي به دالر 70.1 معناي به كه كرد گزارش را دالري ميليون ۵13
  هاي گوشي توان مي باتري منبع اين كامل شارژ بار
  يك كنند. ترسيم بررسي خوبي به را اطرافشان محيط توانند مي طريق اين يشود. استفاده گلداني گياهان در نيز تر كوچك هاي پنل از بگيرند قرار سال مشابه زمان در سهم هر براي سنت 12 دالري ميليون ۵7 ضرر با مقايسه
  در كامل شارژ بار را پالس آيفون مرتبه دو را
  آيفون اتها روب از يك هر عملكرد نحوه به نوآوري اين درباره توجه جالب نكته شده دفع ريزموجودات پردازش با بيو سيستم كه ديهد نشان نمودارها انتشار از پس ساعت چند آمازون سهام قيمت يشود. محسوب رشد يك
  گذشته، پشت در آهنربا صورت به MagicMount شارژر
  كرد. هر كرده عمل يكديگر از مستقل بهطور آنها كه بهطوري شود مربوط اين سازندگان، گفته به البته پردازد. مي انرژي توليد به گياه ريشه توسط هاي زارش از پس هگذاران سرماي يافت افزايش 21درصد شركت، مالي
  گزارش micro-USB كابل با يشود چسبيده آيفون
  گوشي دارند. سهم سازه از بخشي ساخت در يك سازندگان تيم ندارد. گياه خود سالمت يا فتوسنتز فرآيند روي تاثيري فرآيند شركت اين سودآوري شاهد اينكه از اينتل، مايكروسافت گوگل، اپل،
  نااميدكننده يدهد. انجام را شارژ عمل متصل گوشي
  به اينكه به توجه بدون تا شده موجب ها روبا اين شكل عنكبوتي ساختار سه تا دو روزانه سال پنج حداقل براي بيواليت سيستم كه يكنند تضمين ۵8 كه تحليلگران هاي تخمين از همچنين نتايج اين رسيدند. مي نظر به راضي
  بودند، نكات اما دهند. ادامه خود كار به دارند، قرار منحني يا صاف ساختار روي طراحي طوري بي اس يو فيش كند. شارژ را هوشمند تلفن يك يتواند بار بود. فراتر بودند، زده حدس را دالري 89.72يارد ميل درآمد سهم هر براي
  سنت يكنند! كار شيفتي طور اتها روب اين ندارد. تمامي نوآوري اين جالب گياهان بيشتر از دارد. همخواني همراه تلفن دستگاههاي بيشتر با كه شده رايانش هاي ارت تج است، آمازون وب خدمات شركت، اين سود منبع ترين زرگ كودكان
  ب ويژه هوشمند
  ساعت را اطالعاتي خسته عنكبوت روبات چاپ، ساعت دو از پس كه طوري برخي طراحان، گفته به اما كرد استفاده فرآيند اين براي توان مي آپارتماني در درآمد 01يليارد از بيش يوانند مت حاال دهاند آغاز گذشته دهه از كه
  ابري شود. شارژ تا رود كناري به سپس كرده ارسال اين براي اصال كاكتوس گياه مثال براي كنند. مي توليد بيشتري انرژي گياهان عملكرد آمازون مديرعامل بزوس جف درآمد، گزارش در آورند. دست به سال طول چيني شركت
  يك ابتداي در هنوز بوده جوان بسيار نوآوري اين كه كرده اعالم زيمنس ماه تا است قرار دستگاه اين از محموله نخستين شود. نمي پيشنهاد سيستم كرد، اعالم هگذاري سرماي رشد حال در موضوعات از را افزاري سخ هاي اه دستگ را هوشمندي هاي
  ساعت دارد. قرار راه شود. وارد بازار به دالر 13۵ قيمت با دسامبر شد. خودداري است، آمازون هاي ويژگ از كه جزئيات ذكر از اگرچه موقعيت كه كرده
  طراحي والدينشان به را كاربر
  كودكان صورت در يدهد
  نشان مادر پدر به كودك
  نياز هاي ساعت كند. مطلع را آنها دكمه يك فشردن
  با تحليل، تجزيه پااليش، يابي، حقيقت همان كه ذهن كردن نشات آن افراد ذهن از همواره جامعه يك موفقيت داد:
  ادامه از شده طراحي كودكان براي Xiaomi
  هوشمند تنبلي بيانگر اين نشده تاكيدي است يابي حل راه هيابي ايد ذهن كه ميگيرد قرار پيشرفت مسير در يي جامعه گيرد مي يل
  با مو ‌ها پليكيشن با هن
  تنبلي ديگر ويژگي از است. برخوردار كردن برقرار تماس
  قابليت دهايم. آن گير در اخير كه است ذهني رخوت باشد. خالق هدفمند آن مردم
  نگرش هوشمند گوشي به شدن متصل هوشمند ساعت
  اين دهها دي تاثير تحت مداوم هور بط آدمي ذهن داد: ادامه وي هاي گوشي هاي برنامه اغلب اكنون هم كرد: خاطرنشان
  برجي قرار محتوا بي موضوعات تاثير تحت شدت به كشورمان جوان ذهن دادن تغيير حال در همراه هاي گوشي هاي
  اپليكيشن شده تعبيه آن در SPGكه سيستم به توجه با
  است مغز به ورودي اطالعات اگر پس است محيطي هاي ده شني دارد اختصاص ارزش كم كننده رم سرگ محتواي به
  همراه گرفت. خواهد است. روزمرگي خمودگي سمت به
  جامعه دهد. نشان را دارد قرار آنجا در كودك كه مكاني يد وان
  ت بدل رد ارزش كم مطالب تاثير تحت افراد ذهن نشود، كنترل كنار ژست يك غذا، ظرف يك از گرفتن عكس كه طوري
  به دنياي در داد: ادامه موفقيت نوين تكنيكهاي فرا مبتكر حاضر حال در داشت: اظهار مطلب اين بيان با برجي
  ايمان كه دارند را قابليت imoaiXاين هوشمند هاي
  ساعت همين كه گرفت خواهد قرار همراه تلفن هاي اپليكيشن در شده ذهن همه مشهور، هاي چهره تصوير روي صدا تقليد يا
  ديوار! به سنتي هاي روش با توان نمي ديگر كنوني پيشرفته تلويزيون از بيشتر همراه يهاي گوش افزارهاي نرم
  اپليكيشن به رفتن براي را دودهيي مح خود فرزندان براي
  والدين به ذهن تنبلي خالقيت عدم نظير پيامدهاي درازمدت در امر است كرده مشغول خود به را ابزارها اين از ادهنندگان
  استف بلكه پرداخت، فكري هاي زمينه پس تغيير ذهن بندي چارچوب داده قرار تاثير تحت را جامعه افراد ذهن واره ماه ههاي
  شبك همچنين كنند. ثبت آن ردياب سيستم در تعيين
  بيرون موفقيت مسير از را فرد كه مهم مولفه دو داشت؛ خواهد راه هم خالقيت قوه توان مي جديد هاي اپليكشن طراحي با كه
  درحالي پرداخت اهداف باورها اصالح به نوين، ابزارآالت ها وه شي با بايد ذهن نشود هريزي برنام آن براي هدفمند طور اگر كه
  است والدين، نظر مورد منطقه از كودك شدن خارج صورت
  در ميكند. دور كرد. نزديك موفقيت به را آنها كرد تحريك را ريزي برنام
  و همين از يكي جديد هاي تكنولوژي از بهينه استفاده البته كه سوق يمحتوا هاي سرگرم سمت به جامعه خالق
  جوان تا يكند مادر پدر براي هشدار پيام فرستادن به
  اقدام طوري بايد را جامعه ذهن معتقدم، كرد: تاكيد پايان در برجي طبق افزود: ايران در موفقيت نوين هاي فراتكنيك
  مبتكر راهكارهاست. يكند.
  پيدا خارج آنها مجاز منطقه از دهند اخطار خود كودك
  به هاي دي توانمن بر تكيه با بتواند فرد ا، اه بزنه در كه داد پرورش ميافتد، زندگي مسير در كه اتفاقي هر موفقيت، جهاني
  قوانين ثروت سرمايه افراد، خالقيت پويايي اينكه بيان با وي است كرده بيني پيش المللي بين بنياد يك كرد: تصريح
  وي دكمه داشتن هوشمند ساعت اين ديگر مزاياي از
  نشود. مشكل ترين كوچك با اينكه نه گيرد قرار موفقيت مسير در خود به دستيابي مسير شك بدون است افراد باور تفكر نوع
  برآيند رسيده فرا آن زمان افزود: يود، محسوب جامعه يك واقعي همراه هاي گوشي هاي برنامه درصد 60 آينده سال چند طي
  كه فشردن با كمك به كودك نياز صورت در كه است SOS
  موفقيت به رسيدن البته كه كند تصور زندگي بست بن در را خود چرا گذرد، نم يمحتوا هاي سرگرم ابزارها كانال از
  موفقيت غني محتواي با هايي اپليكيشن مفزار نر ساخت، طراحي با تا معناست بدان اين دهد مي تشكيل ويديويي هاي اپليكيشن
  را يكند. مطلع را خود والدين
  آن است. فكر مهندسي نگرش اصالح آموزش، مستلزم توانمند اصول بر همراه، تلفن هاي گوشي هاي برنامه بيشتر در
  كه جوان مبتكر اين پپردازيم. جوان نسل ذهن خالقيت تحريك به نسل ذهن باشيم توجه بي ديجيتالي هاي پديده اين به اگر كه
مكالمه گران مي‌شود
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/2/14
مكالمه گران مي‌شود
چراغ سبز وزير پس از 2 سال به مخابرات


گروه دانش‌و‌فن  مرجان محمدي

 دو سال پيش زماني كه واعظي بر مسند وزارت ارتباطات تكيه زد و راهي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شد در نخستين اقدامش اعلام كرد كه تعرفه‌هاي مخابراتي گران نمي‌شود، مساله‌يي كه به مناقشه اصلي وزارت ارتباطات و مخابرات تبديل شد و پافشاري وزير ارتباطات براي افزايش نيافتن تعرفه‌هاي مخابراتي اين اطمينان را به كاربران داد كه وعده‌هاي وزير در حد حرف باقي نمي‌ماند و عملياتي مي‌شود، حال پس از 2سال و در يك گردش 360درجه‌يي با موافقت وزير ارتباطات تعرفه‌هاي مخابراتي افزايش پيدا مي‌كند و در اين بين به نظر مي‌رسد اختلاف مديريتي ميان مالكان عمده شركت مخابرات ايران و دولت علت اصلي پافشاري وزير براي افزايش پيدا نكردن تعرفه‌هاي مخابراتي بود چراكه با سازش در اين خصوص وزير ارتباطات براي افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي به مخابرات چراغ سبز نشان داد.

درحالي مه اختلاف ميان سهامداران عمده شركت مخابرات ايران (با در اختيار داشتن ۵۱ درصد سهام) و دولت به عنوان سهامدار ۴۰درصدي بر سر نحوه مديريت مخابرات از حدود ۲سال پيش تاكنون ادامه داشته و اين موضوع باعث شده تا در اين سال‌ها درخواست شركت مخابرات ايران براي تغيير نرخ‌هاي مخابراتي راه به جايي نبرد. اما با تغيير هيات ‌مديره شركت مخابرات ايران كه هفته گذشته انجام شد، باب سازش ميان مخابرات و وزارت ارتباطات باز شده است؛ وزير ارتباطات با تغيير موضع خود و در چرخشي تعجب برانگيز اجازه افزايش تعرفه‌ها را داده است.

به نظر مي‌رسد، سرانجام پس از كشمكش‌هاي صورت گرفته بين مخابرات و وزارت ارتباطات براي تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي اين مخابرات است كه پيروز اين مناقشه شده و با نظر مساعد وزير ارتباطات قرار است، تعرفه‌هاي مخابراتي افزايش پيدا كند مساله‌يي كه 2 سال به طول انجاميد. بد نيست بدانيد موضوع تعرفه‌هاي مخابراتي از زمان روي كار آمدن محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در دولت يازدهم، محل مناقشه اين وزارتخانه با شركت مخابرات ايران بوده است به نحوي كه جلوگيري از افزايش تعرفه‌هاي مخابرات در بدو ورود واعظي به اين وزارتخانه كليد خورد چراكه شركت مخابرات ايران طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قصد داشت مرداد ماه سال ۹۲ نرخ‌هاي مكالمات تلفني را افزايش دهد اما وزير ارتباطات در بدو ورود به اين وزارتخانه اجازه اين اقدام را نداد و اين مخالفت را در جهت دفاع از حقوق مشتركان عنوان كرد.

پس از آن در نيمه دوم سال ۹۳ نرخ‌هاي مخابراتي پيرو اجراي طرح يكسان‌سازي كدهاي استاني توسط مخابرات و با اجازه وزارت ارتباطات تغيير كرد اما براساس اعلام مخابرات با اعمال اين تعرفه‌ها به دليل حذف كدهاي بين شهري، شركت مخابرات ايران دچار ضرر و زيان شد. اگرچه قرار بود چنانچه مخابرات با اجراي طرح يكسان‌سازي كدهاي استاني متحمل ضرر و زيان شود، وزير ارتباطات با افزايش نرخ‌هاي مخابراتي موافقت كند كه اين موضوع از بهمن ماه سال ۹۳ تاكنون محل مناقشه مخابرات و وزارت ارتباطات بوده و واعظي با درخواست تجديدنظر در نرخ‌هاي مخابراتي موافقت نكرده است. اين كشمكش پس از آنكه اواسط ارديبهشت ماه ۹۴ هيات‌مديره شركت مخابرات بدون جلب نظر دو عضو دولتي، مديرعامل اين شركت را بركنار كردند، پررنگ‌تر شد و وزير ارتباطات با انتقاد از سياست‌هاي شركت مخابرات ايران تاكيد كرد: تا زماني كه مشكلات مخابرات حل نشود، اجازه تغيير نرخ‌هاي مخابراتي را نخواهيم داد.

واعظي آن زمان گفت كه با تغيير تعرفه‌ها در راستاي هم كدي، نرخ آبونمان ۳۰۰ برابر افزايش يافته است. از سوي ديگر با وجود تاكيد وزارت ارتباطات بر ارائه برنامه توسعه‌يي از سوي مخابرات، ‌اين شركت برنامه‌يي ارائه نداده‌ و از اين رو وزارت ارتباطات پيشنهاد تغيير تعرفه‌ها را بررسي نمي‌كند.

تاكيدات وزير ارتباطات بر عدم توسعه شبكه مخابراتي كشور درحالي عنوان شده بود كه مخابرات بارها تاكيد كرد كه در اجراي مصوبه دولت در طرح هم‌كدي تلفن ثابت، ميليارد‌ها تومان هزينه كرده و كاهش ۱۰تا ۳۰درصدي درآمد داشته است.

حالا با گذشت حدود ۲ سال از مناقشه ميان مخابرات و وزارت ارتباطات با توافق صورت گرفته ميان وزير ارتباطات و مخابرات بر سر مديريت اين شركت، محمود واعظي از تجديد نظر احتمالي در تعرفه‌هاي مخابرات خبر داد. وي پس از مشخص شدن اعضاي جديد هيات‌مديره مخابرات ايران گفت: در ماه‌هاي اخير شركت مخابرات سرمايه‌گذاري‌هاي خوب و مناسبي را در حوزه مخابراتي انجام داده و ما فكر مي‌كنيم هزينه ۳۰ ريال براي هر دقيقه مكالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ريال براي خريد يك خط تلفن در شرايط كنوني كم است و بايد در آن تجديدنظر شود.

واعظي گفت: پس از تعيين اعضاي هيات‌مديره مخابرات و برگزاري جلساتي در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اميدواريم در يك ماه آينده تعرفه‌هاي جديد تلفن ثابت اعلام شود.

وي توضيح داد: در زمينه تعيين اعضاي هيات‌مديره مخابرات جلسات متعددي با سهامداران شركت مخابرات برگزار شد كه هدف اصلي آن پايان دادن به مشكلات و تعيين سياست‌هاي تجديد نظر در تعرفه‌هاي مخابرات بود؛ در سياست‌گذاري‌هاي جديد، شركت مخابرات شركتي توسعه‌يي محسوب مي‌شود و ما قبل از تعيين هيات‌مديره جديد، نقشه راهي را براي اين شركت تدوين كرديم تا اعضاي جديد هيات‌مديره بدون هيچ مشكلي شرايط جديدي را در اين شركت فراهم كنند.

واعظي با اشاره به تعيين اعضاي جديد هيات‌مديره شركت مخابرات در هفته گذشته افزود: ۵ شنبه گذشته جلسه‌يي با اعضاي هيات‌مديره جديد و سهامداران شركت مخابرات برگزار شد كه سياست‌ها و نقشه راه اين شركت به آنها ابلاغ شد. در مجموع با توجه به تجربيات گسترده قابل توجه هيات‌مديره جديد شركت مخابرات اميدواريم مسائل اين شركت به سرعت حل شود.

با توافق صورت گرفته ميان دولت و شركت مخابرات ايران، مظفر پوررنجبر به عنوان نماينده سهام دولت و لطيف وصلي به عنوان نماينده سهام عدالت در هيات‌مديره شركت مخابرات ايران منصوب شدند.

مظفر پوررنجبر درحالي از سوي دولت در هيات‌مديره شركت مخابرات ايران منصوب شده كه دو سال پيش نيز مديرعاملي شركت مخابرات ايران را برعهده داشت و بنا به خواست هيات‌مديره از اين سمت كنار گذاشته شده بود همچنين لطيف وصلي، عضو سابق هيات‌مديره شركت ارتباطات سيار بوده است.

در همين حال صاحبان سهام شركت مخابرات ايران طي احكامي جداگانه برات قنبري(معاون فعلي نظارت و برنامه‌ريزي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات) و حميدرضا رفيعي(عضو فعلي هيات‌مديره شركت ارتباطات سيار ايران) و بابك تراكمه(معاون برنامه‌ريزي مديرعامل شركت مخابرات ايران) را به عنوان اعضاي هيات‌مديره شركت مخابرات ايران انتخاب كردند.نویسنده:
آبونمان، هزينه مكالمه و ثبت‌نام تلفن افزايش پيدا مي‌كند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/2/14
آبونمان، هزينه مكالمه و ثبت‌نام تلفن افزايش پيدا مي‌كند


درحالي كه وزير ارتباطات از افزايش تعرفه مكالمه داخل استاني و حق اتصال تلفن ثابت تا ماه آينده خبر داد، يك مقام مسوول در مخابرات هم جزئيات پيشنهادها در اين باره را تشريح كرد. داود زارعيان درباره اعلام وزير ارتباطات مبني بر افزايش تعرفه‌هاي تلفن ثابت تا ماه آينده اظهار كرد: پيش از اين مخابرات سه پيشنهاد براي تغيير تعرفه‌هاي تلفن ثابت به كميسيون تنظيم مقررات ارائه كرده بود كه با توجه به نظر وزير ارتباطات به نظر مي‌رسد اين سه پيشنهاد در كميسيون درحال بررسي است. سخنگوي شركت مخابرات ايران با تشريح سه پيشنهاد مخابرات توضيح داد: پيشنهاد اول افزايش آبونمان و پيشنهاد دوم افزايش توأمان تعرفه آبونمان و تعرفه مكالمه است. وي ادامه داد: در پيشنهاد سوم نيز تعريف هزينه آبونمان ثابت و مكالمه آزاد مطرح شده كه در اين بسته مشترك روستايي با پرداخت 3هزار تومان، مشترك شهري با پرداخت ماهانه 7هزار تومان و مشتركان در كلان‌شهرها با پرداخت ماهانه 10هزار تومان مكالمات نامحدود ثابت به ثابت داخل و خارج استاني خواهند داشت. زارعيان اظهار كرد: همچنين پيش از اين افزايش حق اتصال تلفن ثابت كه هم‌اكنون نيز 50 هزار تومان است نيز درخواست شده بود.نویسنده:
ركورد سه‌ماهه آمازون با تجارت‌هاي ابري
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/2/14
ركورد سه‌ماهه آمازون با تجارت‌هاي ابري


تجارت‌هاي ابري آمازون سودش را به يك ركورد رساند و اين شركت با 29.13 ميليارد دلار به سودآورترين درآمد سه ماهه در تاريخ 22 ساله خود رسيد.  با كمك خدمات كسب و كاري در حال رشد وب‌سايت آمازون، اين شركت به سودآورترين درآمد سه ماهه در تاريخ 22 ساله خود رسيد. درآمد اين شركت از 22.72 ميليارد در سال گذشته به 29.13 ميليارد دلار افزايش يافت و با گزارش سه ماهه خود به فيس‌بوك به عنوان نقطه اميدي در بخش‌هاي فناوري پيوست كه اخيرا برخي گزارش‌هاي نااميدكننده را اعلام مي‌كنند.

آمازون اغلب بين سودآوري و زيان‌آوري در تلاطم بوده و اين موضوع بسته به تصميم‌هايش براي كسب پول از طريق كسب‌و‌كار‌هاي جديد است.

در نخستين سه ماهه سال 2016 كه در ماه مارس پايان يافت، آمازون درآمد خالص 513 ميليون دلاري را گزارش كرد كه به معناي 1.07 دلار به ازاي هر سهم است و در مقايسه با ضرر 57 ميليون دلاري و 12 سنت براي هر سهم در زمان مشابه سال گذشته، يك رشد محسوب مي‌شود. قيمت سهام آمازون چند ساعت پس از انتشار گزارش مالي شركت، 12 درصد افزايش يافت و سرمايه‌گذاران پس از گزارش‌هاي نااميدكننده اپل، گوگل، مايكروسافت و اينتل، از اينكه شاهد سودآوري اين شركت بودند، راضي به نظر مي‌رسيدند. اين نتايج همچنين از تخمين‌هاي تحليلگران كه 58 سنت براي هر سهم و درآمد 27.98 ميليارد دلاري را حدس زده بودند، فراتر بود.

بزرگ‌ترين منبع سود اين شركت، خدمات وب آمازون است، تجارت‌هاي رايانش ابري كه از دهه گذشته آغاز شده‌اند و حالا مي‌توانند بيش از 10 ميليارد درآمد در طول سال به دست آورند. در گزارش درآمد، جف بزوس  مديرعامل آمازون  عملكرد دستگاه‌هاي سخت‌افزاري را از موضوعات در حال رشد سرمايه‌گذاري اعلام كرد، اگرچه از ذكر جزئيات كه از ويژگي‌هاي آمازون است، خودداري شد.نویسنده:
شارژ تلفن همراه با گلدان
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/2/14
شارژ تلفن همراه با گلدان


يك شركت اروپايي به نام آركين تكنولوژي (Arkyne Technologies) اخيرا ابزار جذابي طراحي كرده كه به كاربران اجازه مي‌دهد، تلفن همراه را با گياه گلداني شارژ كنند. اين سيستم كه بيولايت (Bioo Lite) نام دارد، انرژي فتوسنتز را مهار كرده و با استفاده از آب، خاك و هر نوع گياه آپارتماني به توليد برق مي‌پردازد.

توان خروجي بيولايت برابر با شارژ يو اس‌ بي‌ از لپ‌تاپ يا رايانه است و مي‌تواند تا سه بار در طول 24 ساعت تلفن‌هاي همراه هوشمند يا تبلت‌ها را شارژ كند.

اين سيستم در حقيقت نسخه كوچك شده‌يي از فناوري اصلي شركت بيو (Bioo) است كه از پنل‌هاي زير خاك براي جمع‌آوري انرژي از فرآيند طبيعي فتوسنتز استفاده مي‌كند. پنل‌هاي بزرگ‌تر مي‌توانند زير باغ‌ها قرار بگيرند و از پنل‌هاي كوچك‌تر نيز در گياهان گلداني استفاده مي‌شود. نمودارها نشان مي‌دهد كه سيستم بيو با پردازش ريزموجودات دفع شده توسط ريشه گياه به توليد انرژي مي‌پردازد. البته به گفته سازندگان، اين فرآيند تاثيري روي فرآيند فتوسنتز يا سلامت خود گياه ندارد. تيم سازندگان تضمين مي‌كنند كه سيستم بيولايت براي حداقل پنج سال روزانه دو تا سه بار مي‌تواند يك تلفن هوشمند را شارژ كند. فيش يو‌اس‌بي ‌طوري طراحي شده كه با بيشتر دستگاه‌هاي تلفن همراه همخواني دارد. از بيشتر گياهان آپارتماني مي‌توان براي اين فرآيند استفاده كرد اما به گفته طراحان، برخي گياهان انرژي بيشتري توليد مي‌كنند. براي مثال گياه كاكتوس اصلا براي اين سيستم پيشنهاد نمي‌شود. نخستين محموله از اين دستگاه قرار است تا ماه دسامبر با قيمت 135 دلار به بازار وارد شود.نویسنده:
دگرگوني در چاپ ۳بعدي با روبات‌هايي كه خسته مي‌شوند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/2/14
دگرگوني در چاپ ۳بعدي با روبات‌هايي كه خسته مي‌شوند


با رونمايي از يكي از پيشرفته‌ترين روبات‌هاي جهان بايد منتظر تحولي بي‌سابقه در فناوري چاپ سه‌بعدي باشيم.

آنچه در شركت زيمنس ساخته شده به شكل‌گيري آينده‌يي جديد و جذاب براي چاپ سه‌بعدي منجر خواهد شد.

آنها روي ارتشي از ريزروبات‌هاي عنكبوتي كار مي‌كنند كه با استفاده از آنها توليد محصولات و سازه‌هاي كوچك و بزرگ با استفاده از فناوري چاپ سه بعدي چيزي فراتر از تصورات امروز ما خواهد بود.

براي تصور هرچه بهتر نحوه تعامل ميان اين نوع ريزروبات‌ها كافي است يك كارخانه بزرگ كشتي‌سازي را تصور كنيم كه در آن انبوهي از روبات‌هاي عنكبوتي با حركت به اطراف، محصول سفارش داده شده را چاپ مي‌كنند.

اين روبات‌ها مجهز به دوربين‌هاي مخصوص و اسكنر ليزري است كه از اين طريق مي‌توانند محيط اطرافشان را به خوبي بررسي و ترسيم كنند. نكته جالب توجه درباره اين نوآوري به نحوه عملكرد هر يك از روبات‌ها مربوط مي‌شود به‌طوري كه آنها به‌طور مستقل از يكديگر عمل كرده و هر يك در ساخت بخشي از سازه سهم دارند.

ساختار عنكبوتي شكل اين روبات‌ها موجب شده تا بدون توجه به اينكه روي ساختار صاف يا منحني قرار دارند، به كار خود ادامه دهند. اما نكات جالب اين نوآوري تمامي ندارد. اين روبات‌ها به‌طور شيفتي كار مي‌كنند! به‌طوري كه پس از دو ساعت چاپ، روبات عنكبوت خسته اطلاعاتي را ارسال كرده و سپس به كناري مي‌رود تا شارژ شود.

زيمنس اعلام كرده كه اين نوآوري بسيار جوان بوده و هنوز در ابتداي راه قرار دارد.نویسنده:
تنبلي ذهن با اپليكيشن‌هاي موبايل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/2/14
تنبلي ذهن با اپليكيشن‌هاي موبايل


اپليكيشن‌هاي گوشي‌هاي همراه در حال تغيير دادن ذهن جامعه به سمت خمودگي و روزمرگي است.

ايمان برجي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر اپليكيشن و نرم‌افزارهاي گوشي‌هاي همراه بيشتر از تلويزيون و شبكه‌هاي ماهواره‌يي ذهن افراد جامعه را تحت تاثير قرار داده است كه اگر به‌طور هدفمند براي آن برنامه‌ريزي نشود ذهن جوان و خلاق جامعه به سمت سرگرمي‌هاي بي‌محتوا سوق پيدا مي‌كند.

وي تصريح كرد: يك بنياد بين‌المللي پيش‌بيني كرده است كه طي چند سال آينده 60 درصد برنامه‌هاي گوشي‌هاي همراه را اپليكيشن‌هاي ويديويي تشكيل مي‌دهد و اين بدان معناست كه اگر به اين پديده‌هاي ديجيتالي بي‌توجه باشيم ذهن نسل جوان كشورمان به‌شدت تحت تاثير موضوعات بي‌محتوا قرار خواهد گرفت.

مبتكر فراتكنيك‌هاي نوين موفقيت ادامه داد: در دنياي پيشرفته كنوني ديگر نمي‌توان با روش‌هاي سنتي به چارچوب‌بندي ذهن و تغيير پس زمينه‌هاي فكري پرداخت، بلكه بايد با شيوه‌ها و ابزارآلات نوين، به اصلاح باورها و اهداف پرداخت كه البته استفاده بهينه از تكنولوژي‌هاي جديد يكي از همين راهكارهاست.

وي با بيان اينكه پويايي و خلاقيت افراد، سرمايه و ثروت واقعي يك جامعه محسوب مي‌شود، افزود: زمان آن فرا رسيده تا با طراحي و ساخت، نرم‌افزار و اپليكيشن‌هايي با محتواي غني به تحريك خلاقيت ذهن نسل جوان پپردازيم. اين مبتكر جوان ادامه داد: موفقيت يك جامعه همواره از ذهن افراد آن نشات مي‌گيرد و جامعه‌يي در مسير پيشرفت قرار مي‌گيرد كه ذهن و نگرش مردم آن هدفمند و خلاق باشد.

برجي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون اغلب برنامه‌هاي گوشي‌هاي همراه به محتواي سرگرم‌كننده و كم ارزش اختصاص دارد به‌طوري كه عكس گرفتن از يك ظرف غذا، يك ژست كنار ديوار! يا تقليد صدا روي تصوير چهره‌هاي مشهور، همه ذهن استفاده‌كنندگان از اين ابزارها را به خود مشغول كرده است درحالي كه با طراحي اپليكشن‌هاي جديد مي‌توان قوه خلاقيت و برنامه‌ريزي را تحريك كرد و آنها را به موفقيت نزديك كرد.

مبتكر فراتكنيك‌هاي نوين موفقيت در ايران افزود: طبق قوانين جهاني موفقيت، هر اتفاقي كه در مسير زندگي مي‌افتد، برآيند نوع تفكر و باور افراد است و بدون شك مسير دستيابي به موفقيت از كانال ابزارها و سرگرمي‌هاي بي‌محتوا نمي‌گذرد، چرا كه در بيشتر برنامه‌هاي گوشي‌هاي تلفن همراه، بر اصول توانمند كردن ذهن كه همان حقيقت‌يابي، پالايش، تجزيه و تحليل، ايده‌يابي و راه‌حل‌يابي است تاكيدي نشده و اين بيانگر تنبلي و رخوت ذهني است كه اخير در گير آن شده‌ايم.

وي ادامه داد: ذهن آدمي به‌طور مداوم تحت تاثير ديده‌ها و شنيده‌هاي محيطي است پس اگر اطلاعات ورودي به مغز كنترل نشود، ذهن افراد تحت تاثير مطالب كم ارزش رد و بدل شده در اپليكيشن‌هاي تلفن همراه قرار خواهد گرفت كه همين امر در درازمدت پيامدهاي نظير عدم خلاقيت و تنبلي ذهن به همراه خواهد داشت؛ دو مولفه مهم كه فرد را از مسير موفقيت

دور مي‌كند.

برجي در پايان تاكيد كرد: معتقدم، ذهن جامعه را بايد طوري پرورش داد كه در بزنگاه‌ها، فرد بتواند با تكيه بر توانمندي‌هاي خود در مسير موفقيت قرار گيرد نه اينكه با كوچك‌ترين مشكل خود را در بن‌بست زندگي تصور كند كه البته رسيدن به موفقيت مستلزم آموزش، اصلاح نگرش و مهندسي فكر است.

 نویسنده:
اخبار
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 10 : 1395/2/14
اخبار


بنيانگذار آتاري

وارد عرصه موبايل شد

انگجت| بنيان‌گذار آتاري، در حال همكاري با يك استوديو براي توسعه و انتشار بازي‌هاي جديد براي گوشي‌هاي همراه است. نولان باشنل براي توسعه سه بازي با استوديوي كوچكي در آمستردام قرارداد بسته است كه برنامه‌ريزي شده نخستين آنها در سال 2017 منتشر شود. باشنل برند آتاري را در سال 1972 ايجاد كرد و بر انتشار سيستم‌هاي كلاسيكي مانند آتاري 2600 نظارت داشت. او 6سال بعد از شركت خارج شد و شاخه ديگري از كسب و كار را راه‌اندازي كرد و پس از آن در سال 2010 به هيات‌مديره آتاري بازگشت.ساخت اپليكيشن «مسافرت» گوگل

 گوگل| شركت گوگل اپليكيشن جديدي را براي مسافرت طراحي كرده كه از قابليت‌هاي منحصر به فردي برخوردار است.

اين اپليكيشن جديد داراي جديدترين نقشه‌هاي روز دنياست و در حال حاضر مراحل آزمايش خود را پشت سر مي‌گذارد و در Google Play store موجود نيست اما قرار است به زودي براي دانلود كردن در آنجا قرار بگيرد. از ويژگي‌هاي اين نرم‌افزار جديد داشتن اطلاعات تمام هتل‌ها، مسيرهاي پرواز به آنجا، جاذبه‌هاي گردشگري و غذاهاي محلي است ضمن اينكه انواع وسايل نقليه‌يي كه مي‌توان با آنها به مقصد رسيد را نشان مي‌دهد.  اين نرم‌افزار اين امكان را براي كاربر مهيا مي‌كند كه برنامه سفر خود را با دقت طراحي و نهايت استفاده را از مدت زمان اقامت داشته باشد.  نرم‌افزار جديد گوگل مي‌تواند به كاربر خود اجازه دهد، نسبت به مكاني كه در آنجا اقامت كرده نظرات خود را روي نقشه آن مكان به همراه تصاويري كه گرفته به اشتراك بگذارد و در واقع اين نرم‌افزار را به يك كتابچه راهنماي زنده تبديل كند.قابليت نصب ويندوز ۹۵ روي ساعت اپل

 يكي از ويژگي‌هاي ساعت‌هاي اپل نصب سيستم عامل ويندوز ۹۵ روي آنهاست.

با كمي تغييرات روي اپليكيشن WatchKit مي‌توان ويندوز ۹۵ مايكروسافت را روي ساعت‌هاي هوشمند اپل نصب كرد. اما صفحه نمايش ساعت اپل براي به تصوير كشيدن آيكون‌هاي ويندوز ۹۵ بسيار كوچك است و براي مديريت صفحه از موس نمي‌توان استفاده كرد. به جاي آن با سيستم حسگر صفحه نمايش ‌بايد روي گزينه‌ها عمل كليك را انجام داد.

در حقيقت ساعت‌هاي اپل براي نصب ويندوز عامل ۹۵ طراحي نشده‌اند اما اين قابليت ويژه را دارند تا اين ويندوز را ساپورت كنند. به‌كارگيري ويندوز ۹۵ روي ساعت‌هاي اپل، سرعت پردازش را بسيار كند مي‌كند. هدف از به‌كارگيري ويندوز ۹۵ روي ساعت اپل، نشان دادن توان اين غول فناوري است.آهن‌ربايي براي شارژ گوشي‌هاي هوشمند

يك شركت امريكايي باتري مغناطيسي را طراحي كرده كه مي‌تواند گوشي‌هاي آيفون را شارژ كنند. همواره براي كاربران گوشي‌هاي همراه موضوع شارژ و حمل كردن شارژر و كابل آن به عنوان يك معضل جدي محسوب مي‌شود اما اين مشكل از سر راه دارندگان گوشي‌هاي آيفون برداشته شده است. يك شركت امريكايي شارژرهاي مغناطيسي را با نام MagicMount براي گوشي‌هاي آيفون طراحي كرده كه با قرار دادن اين منبع انرژي روي پشت گوشي مي‌توان تلفن همراه خود را شارژ كرد. اين شارژر مغناطيسي داراي باتري ۴هزار ميلي آمپري و بدنه باريك و ظريف است. با يك‌بار شارژ كامل اين منبع باتري مي‌توان گوشي‌هاي آيفون ۶ را دو مرتبه و آيفون ۶ پلاس را يك‌بار شارژ كامل كرد. شارژر MagicMount به‌صورت آهنربا در پشت گوشي آيفون چسبيده مي‌شود و با كابل micro-USB به گوشي متصل و عمل شارژ را انجام مي‌دهد.ساعت هوشمند ويژه كودكان

يك شركت چيني ساعت‌هاي هوشمندي را طراحي كرده كه موقعيت كودكان را به والدينشان نشان مي‌دهد و در صورت نياز كودك به پدر مادر با فشردن يك دكمه آنها را مطلع مي‌كند. ساعت‌هاي هوشمند Xiaomi براي كودكان طراحي شده و از قابليت تماس برقرار كردن برخوردار است. از ويژگي ديگر اين ساعت هوشمند متصل شدن به گوشي هوشمند است و با توجه به سيستم GPS كه در آن تعبيه شده مي‌تواند مكاني كه كودك در آنجا قرار دارد را نشان دهد. ساعت‌هاي هوشمند Xiaomi اين قابليت را دارند كه والدين براي فرزندان خود محدوده‌يي را براي رفتن به بيرون تعيين و در سيستم ردياب آن ثبت كنند. همچنين در صورت خارج شدن كودك از منطقه مورد نظر والدين، اقدام به فرستادن پيام هشدار براي پدر و مادر مي‌كند تا به كودك خود اخطار دهند از منطقه مجاز آنها خارج نشود. از مزاياي ديگر اين ساعت هوشمند داشتن دكمه SOS است كه در صورت نياز كودك به كمك با فشردن آن والدين خود را مطلع مي‌كند.نویسنده:
  ‌ها ستا شهر خبا
  ا Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  1 ‌ها
  1 ri.repapswenlodaat@erutaef
  بنگاه 66420769 عرصه پيشتازان شهرداري، كارگران شهر

  آراستگي مراسم كارگر كار جهاني روز مناسبت ر|ه
  شهرياب محمدصادق حضور با قدس شهرداري كارگران از خبرداد
  تقدير ايران صنعتي هاي رك شه كوچك صنايع سازمان
  مديرعامل خدمات معاون بهرامي، اه فرزاد شهردار
  كوليوند، شهرداري شهر خدمات مختلف نواحي در
  شهري شوراي عمومي روابط اداره گزارش به شد. برگزار
  قدس هستند شده تملك واحدهاي احياي به مكلف ها» «بانك در كوليوند محمدصادق قدس شهرداري
  اسالمي اين تبريك ضمن شهر خدمات حوزه كارگران
  جمع شهري نهاد موثرترين عنوان به شهرداري گفت:
  روز هايي مجموعه از يكي مختلف، خدمات ارائه زمينه
  در ها»، «بانك ابالغيه اين براساس كند. مي صحبت فعال» نيمه راكد شده تملك ماند. باقي مسكوت اينگونه كشور توليد اصلي اضالع از يكي ها بانك كه معتقدند تحليلگران از بسياري ها بنگاه
  گروه همواره خود هشناس وظيف متعهد كارگران با كه
  است هاي بنگاه دليلي هر به كه ها» «هلدينگ اجتماعي» تامين هاي «صندوق يكنند تالش مختلف هاي روش از دولتمردان كه هاست پيشزمينه اين با عملكرد نحوه كه شوند مي محسوب متوسط كوچك وكار كسب
  توسعه افزود: وي است. بوده عزيز شهروندان شهر خدمت
  در شدهاند مكلف دادهاند، قرار خود تملك تحت را تعطيل نيمه راكد اقتصادي كوچك وكار كسب توسعه در ها بانك موثر آفريني نقش براي الزم بستر تا دارد. ها بنگاه حيات در انكاري غيرقابل تاثير اقتصادي هاي بنگاه با آنان
  مواجهه خدمات پسماند، مديريت هاي وزه در كارگران
  حضور عملياتي اقدامات به دست ها بنگاه اين بازآفريني احيا براي خود منابع از كه اين در دولت اجرايي راهبردهاي از مدل آخرين كنند. فراهم را متوسط وقت، دولت اجرايي هاي ءمديريت سو خورشيدي دهه۰9 ابتدايي هاي سال
  در را شهر عمومي فضاي پاكباني، سبز فضاي
  موتوري، بازآفريني احيا 9را سال۵ در كشور اقتصادي پروژه مهمترين يزداني بزنند. كوچك صنايع سازمان مديرعامل گذشته روز اظهارنظر به است مربوط خصوص قادر كه شد متوسط كوچك اقتصادي واحدهاي از بخشي تعطيلي
  باعث يكند ميهمان آباداني زيبايي پاكيزگي، به روزه همه نيز مقاومتي اقتصادي تحقق در مهمي عامل كه كرده ارزيابي راكد هاي بنگاه فرماندهي «ستاد جديد ابالغيه درباره آن در كه ايران صنعتي شهركهاي واحدهاي اين ها بانك نهايتا نبودند، ها بانك به خود مطالبات بازپرداخت يشود.
  به محسوب اقتصادي واحدهاي سازي فعال براي ها بانك «تكليف مقاومتي» اقتصاد هاي ظرفيت از بخشي درآورده خود تملك تحت را راكد تعطيل
  اقتصادي نشانگر شهر سطح در عزيزان شما هاي ليت فعا نتايج يدهيد.
  و انجام كه است كاري به ايمانتان كنيم
  تعهد هديه انمان كودك به را پاك هواي بياييد هاي خوشه اين سايه در تا استانهاست در شده متوقف واحدهاي مشكالت حل صنعتي فعاالن از الزم هاي حمايت وكار كسب صنايع رونق بسته نشست در يزداني
  علي پاك زمين هفته مناسبت به منطقه شهردار شود.»
  تهران| انجام جمعي استاندار حضور با قم استان
  كوچك گفت: طالقاني هنرستان هنرجويان جمع در حضور
  با را كوچك صنايع ضمانت صندوق يزداني اقتصاد «در داشت: اظهار استان مديران
  از ناشي عوارض زيست محيط حوزه در العرساني
  اط فعاالن از سازمان اين حمايتي عوامل از نيز ما توجه مورد موضوعات از يكي
  مقاومتي ماست. كنوني جامعه ضروريات از دهها آالين آلودگي
  از شد: يادآور برشمرد متوسط كوچك صنايع صنعتي توسعه در تواند مي كه است وري
  بهره پسماند تفكيك زباله توليد كاهش به روشني
  فرهاد صالحيتدار واحدهاي شناسايي به «توجه باشد.» داشته بسزايي نقش
  كشور گياهان خاك آب، ها ده آالين ورود افزود: كرد
  اشاره ضمانت صندوق هاي حمايت از استفاده در كوچك صنايع سازمان
  مديرعامل انها انس جان زمين نهايت در انداخته مشكل به
  را ضمن يتواند كه است مهمي عوامل از يكي خواست اينكه بيان با ايران صنعتي هاي
  شهرك اختالالت همچون ناپذيري ران جب جدي خطر با
  را هاي حمايت هدايت سبب صندوق اين تقويت كاالهاي واردات عدم الب انق معظم
  رهبر مواجه بدن ايمني سيستم عصبي تنفسي،
  سيستم واقعي نيازمند صنعتي واحدهاي به دولتي «براي گفت: است، ايراني كاالي مشابه
  خارجي از شدن دور را زيست محيط از غفلت وي كند. دنبال به كه صنعتي واحدهاي شود. مستعد مصوبات انقالب معظم رهبر خواسته اين
  تحقق نيستند كيفيت با بازار مناسب كاالي توليد معدن صنعت، وزارت در خوبي هاي برنامه
  و محيط حفظ گفت: كرد بيان جامعه در توسعه
  مسير به نسبت يتواند نم هم دولتي هاي حمايت نمودن فعال با كه است شده ديده تجارت
  و است زندگي به نشاط با تازه روح تزريق
  زيست تاثيري آن موجود وضعيت بهبود يا سازي فعال صنعتي هاي طرح فعال نيمه راكد
  واحدهاي به احترام زندگي به احترام را طبيعت به
  احترام ندارند اعتباري نيز آنها خود باشد داشته يافت.» خواهد
  تحقق در روشني دانست. هستي خالق به احترام را
  زندگي كنند.»معاون استفاده ها فرصت اين از نبايد ها بانك تملك در واحدهاي به
  يزداني فعال نهاد مردم نهاي سازما ترغيب تشويق
  پايان عمران به ادامه در تجارت معدن صنعت، وزير داشت: بيان كرد اشاره مختلف
  موسسات هاي روش از را زيست محيط زمينه در شهروندان
  و صنعتي هاي شهرك هاي زيرساخت تامين بنيادها، صادره دستورالعمل
  «براساس نشاط با سالم زيست محيط به دستيابي
  مطلوب اعتباري حجم «بيشترين گفت: كرد اشاره تامين هاي صندوق غيردولتي،
  موسسات شهردار مراسم اين در است؛ گفتني كرد.
  عنوان هزينه بخش اين در استاني هاي شركت هستند مكلف ها هلدينگ ها بانك
  اجتماعي، همراه به منطقه سبز فضاي پرسنل مديران
  معاونان، نظارت نيز ميزان همين به طلبد مي لذا يشود واحدهاي اندازي راه براي خود داخلي منابع
  از تبريز طالقاني شهيد هنرستان مربيان شود.»
  هنرجويان تقويت ها پروژه مديريت به نگاه بدون شده تملك راكد نيمهتعطيل يادگار پارك محوطه در درختكاري پاكسازي به اقدام كنند.» اقدام دولتي هاي
  كمك كيفيت افزايش توانمند پيمانكاران كردند. كسايي شهيد اتوبان در
  امام(ره) هها پروژ استانها در مقاومتي قتصاد ستاد كوچك صنايع سازمان مديرعامل كوچك صنايع سازمان است
  مديرعامل افتتاح آماده لرستان حوضيان سد «توجه كرد: اضافه ايران صنعتي هاي شهرك به اشاره با ادامه در ايران صنعتي هاي شهرك از لرستان يي منطقه آب شركت مديرعامل آباد|
  خرم كيفيت افزايش توانمند پيمانكاران انتخاب به كوچك صنايع سازمان مديرعامل ها استان در مقاومتي اقتصاد ستادهاي
  تشكيل خبر استان اين در حوضيان سد بودن افتتاح
  آماده صنعتي هاي شهرك هاي زيرساخت اجراي از ديگري بخش در ايران صنعتي هاي شهرك هستند موظف ها «بانك ساخت:
  خاطرنشان ايران صنعتي هاي شهرك كوچك صنايع سازمان
  مديرعامل اجرايي عمليات اينكه بيان با اميدسيفي علي
  داد. ارائه در تواند مي اولويتدار هاي پروژه در هزينه اين حمايتي آموزشي هاي فعاليت خود سخنان از كه هايي بنگاه اختيار در را الزم الت
  تسهي موسسات ها بانك توسط اقتصادي هاي بنگاه تملك به اشاره
  با كرد: اظهار است، شده ۸آغاز سال از حوضيان
  سد راهگشا صنعتي واحدهاي به بهتر رساني خدمت داشت: بيان داد قرار توجه مورد را سازمان دهند.» قرار شوند مي معرفي ستاد اين
  سوي غيردولتي عمومي، موسسات بنيادها، شدن مكلف از
  اعتباري حجم رسي، هسته با يي سنگريزه نوع از سد باشد.»
  اين موثر جاري سال در سازمان اين اقدامات كنار «در مناسب اعتبار تامين به همچنين
  يزداني به بازنشستگي هاي صندوق ها بانك گذاري سرمايه هاي
  شركت متر، ۵33 تاج طول مكعب، متر
  مخزن13/2ميليون سازمان مهم هاي دغدغه از يكي يزداني شد. خواهد آموزش بحث به يي ويژه توجه هاي زيرساخت تامين براي دولت سوي
  از در پوشش تحت ظرفيت زير متوقف واحدهاي مشكالت
  حل كه بوده متر ۷3 پي از ارتفاع ۰1متر تاج
  عرض خدماتي هاي كت شر را كوچك صنايع برعهده صنعتي واحدهاي آموزش اين از بخشي «در گفت: داد خبر صنعتي هاي شهرك مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد ابالغي هاي سياست
  چارچوب با وي هستيم. آينده روز چند در سد افتتاح آماده براساس كه دانست صنعتي هاي شهرك مراكز توسط بخشي اي، حرفه فني سازمان تومان ميليارد ۵۷ دولت جاري سال
  بودجه داد
  خبر آنها به ها شهرك مديريت سازي، خصوصي پتانسيل از هم قسمتي دانشگاهي علمي است داده اختصاص صنعتي هاي شهرك
  براي كشاورزي آب تامين طرح اجراي از هدف اينكه
  بيان وجود با «متاسفانه گفت: است شده واگذار در تا شد خواهد استفاده وزارتخانه آموزشي كوچك صنايع به «توجه داشت: اظهار كشور تجارت معدن صنعت، وزير معاون شده ديده منابع ساير بر عالوه مقدار اين
  كه تامين سد، به مشرف اراضي از ۰۰۰3هكتار سطح
  در صنعتي هاي شهرك در دولت باالي هزينه موضوعات فني مهارتي هاي آموزش سايه سال در سازمان اين هاي ماموريت از يكي صنعتي واحد طرح 191« ساخت: خاطرنشان از حمايت حوزه در اجرايي مقام اين
  است.» توسعه مكعب متر ميليون دو ميزان به صنعت
  آب نگهداري توجه فراوان هاي زيرساخت ايجاد يابد.» توسعه بازاريابي كارآفريني يآيد.» حساب به جاري فيزيكي پيشرفت درصد ۰6 تا ۰4 نيز ديگر داد: توضيح نيز ها طرح صنعتي
  واحدهاي راستا اين در كرد: بيان است، پروري آبزي
  صنعت خدماتي هاي شركت توسط مناسب راهبري تجارت معدن صنعت، وزير معاون حمايت اولويت در هم ها طرح اين كه داشتهاند صنعتي واحد طرح 332 قم استان در
  «مثال در ماهي پرورش طرح اجراي براي گذار سرمايه
  به با تعامل پايان در گيرد.»وي نمي صورت وكار كسب هاي خوشه توسعه باال كوچك صنايع راكد واحدهاي اندازي راه گرفت.» خواهند قرار سازي فعال گرفته قرار خاص عام حمايت دستور
  در صنعت توسعه ايم داده فعاليت اجازه سد
  درياچه خواستار داد قرار تاكيد مورد نيز را رسانه ها كوچك صنايع سازمان مديرعامل در را نيمهفعال واحدهاي توليد ظرفيت بردن استان مقاومتي اقتصاد ستاد توسط كه
  است وضعيت بهبود مولد اشتغال ايجاد
  گردشگري خدمات مجموعه عملكرد بيان به بيشتر توجه توسعه به همچنين ايران صنعتي هاي شهرك برشمرد استاني كتهاي شر كاري اولويت كوچك صنايع از حمايت ماموريت بررسي با كه شد خواهند مند بهره
  معرفي اين احداث اهداف ديگر از منطقه مردم
  اقتصادي ملي رسانه در توليد صنعت بخش در دولت خاطرنشان كرد اشاره وكار كسب هاي خوشه كار وظيفه يك ۵9 سال «در كرد: تصريح مديرعامل، با ديدار در همچنين يزداني از بهرهبرداري امكان سال پايان تا گرفته است.
  صورت بوده
  سد صنعت توليد، تخصصي هاي رسانه خصوص به سازمان دار اولويت مهم هاي برنامه «از ساخت: بايد كه است شده گذاشته ما برعهده مضاعف صنعتي هاي شهرك شركت مديران معاونان پيشرفت ۰6درصد باالي كه استاني طرح
  ۵۸1 شد. بازار جديد هاي فرصت شناسايي ها خوشه توسعه شود.» اجرايي جاري هاي برنامه بر افزون در كوچك صنايع اهميت به اشاره با قم استان دارد.» وجود اند داشته گلستان
  در غيرمجاز 11چاه انسداد آب شركت برداري بهره حفاظت ني
  گرگان|معاون ستا ‌ها
  چهر غيرمجاز چاه حلقه 11 انسداد از گلستان منطقهيي ۰3 به منتهي هفته در استان شهرستان
  در روابط گزارش به داد. خبر جاري سال
  فروردين با هنري سازي جريا كاربري تغيير ممنوعيت جهت ريزي برنامه استاني جشنواره
  نخستين سيدمحسن مهندس گلستان، يي منطقه آب
  عمومي استعداديابي جشنواره اردبيل اراضي ورودي ساماندهي دانشجو شهداي
  ورزشي بخشي تعادل طرح اجراي در كرد: اظهار
  حسيني ۰3 به منتهي هفته طي زيرزميني هاي
  آب عا |م قي شر يجا با پيشگير اداره رييس اردب راه مديركل نژاد نصراله مركزي| نخستين شرقي| آذربايجان غيرمجاز هاي چاه از حلقه 11 جاري سال
  فروردين دانشگاه فرهنگي دانشجويي استان دادگستري جرم وقوع از رابطه در مركزي استان وشهرسازي شهداي بزرگ ورزشي
  جشنواره كتول آباد عل كردكوي، گرگان، هاي شهرستان
  در حاشيه در تبريز اكرم(ص) نب در دادستان نماينده اردبيل زيباسازي ساماندهي هاي طرح با دانشجويان ويژه
  دانشجو گرگان شهرستان سهم كه شد مسدود راميان برگزيده آثار نمايشگاه برگزاري پيشگيري واحد مديريت كميته گفت: استان شهرهاي ورودي بخش دو در استان هاي
  دانشگاه رابطه بايد گفت: هنري استعداديابي جشنواره دومين اين اولويتدار هاي برنامه تشريح به شهري تخلفات از شهرهاي «ورودي زيباسازي ساماندهي درخصوص ميشود. برگزار پسران دختران نيز كتول يآباد عل راميان ،1 كردكوي
  ۸ ها دانشگاه با جامعه اجتماعي فضاي در اثربخشي ارتباط عمومي روابط گزارش به پرداخت. جاري سال در كميته راه كل اداره روابطعمومي گزارش به داريم. برنامه استان» ورزشي استاني جشنواره نخستين اجرايي
  ديبر بهرهبرداري حفاظت معاون است. بوده
  حلقه اين خدمات ارائه با هم ها دانشگاه تا باشد داشته وجود در حاجيلر محمدباقر اردبيل، شهرداري الملل بين امور مديركل نصرالهنژاد مهندس مركزي، استان وشهرسازي در كه يي جلسه طي كرد: اظهار دانشجو»
  «شهداي كرد: تصريح ادامه در استان يي منطقه آب
  شركت كند. نزديكتر را ارتباط واحد مديريت كميته هماهنگي جلسه نخستين جريان اداري شوراي جلسه در مركزي استان شهرسازي راه جشنواره اجراي بر تصميم شده، برگزار جمهوري رياست گرگان شهرستان در شده مسدود غيرمجاز چاههاي دوره دومين در امسال گفت: دانشور محمدحسين سال ماه ارديبهشت در شهري تخلفات از پيشگيري ادارات روساي حضور با كه جديد سال در كل اداره اين است. شده گرفته متنوع هاي آيتم با دانشجو
  شهداي هاشمآباد ملك، آباد حسين محمدآباد، روستاهاي
  در با گذشته سال به نسبت هنري استعداديابي جشنواره دادگستري ساختمان جلسات سالن محل در كه 139۵ اين به اشاره با شد برگزار متبوع ستادي شهرستاني ها جشنواره برگزاري كرد: اضافه الهي فرج عليرضا
  دكتر كوچك روستاي در آبادكتول علي در محمود، قلعه
  و نويددهنده اتفاق اين كه بوديم مواجه درصدي ۰1 رشد ساير اردبيل شهرداري از مسووالني حضور با استان كل ساماندهي مبحث اهميت به توجه با گفت: مطلب تحت جشنواره مسوول استان، هر در است
  استاني كردكوي در كلو روستاي در راميان در
  نظرخاني، بود. دانشگاه جامعه بين تعامل با ارتباط در جديد اتفاقي ما خبرنگار با گفتگو در شد، برگزار كميته اين اعضاي از ابالغي هاي سياست به مركزي استان شهرهاي ورودي علوم وزارت مادر هاي دانشگاه از يكي ها استانداري
  نظر بود. شده حفر ايلوار روستاي
  در استعداديابي جشنواره دومين در است ذكر به الزم استان قضايي عالي مقام تاكيد به توجه با كرد: اظهار ادارات روساي هماهنگي با وشهرسازي راه وزارت سوي پزشكي علوم دانشگاه رييس كرد: خاطرنشان وي
  است. بخش دو در نفر ۰۰3 تبريز، ياكرم(ص) نب دانشگاه هنري استان جرم وقوع از پيشگيري عالي شوراي مصوبات مركزي، استانداري با كه مناسبي تعامل شهرستاني جشنواره كلي رييس شرقي آذربايجان استان در
  تبريز كل اداره نماز اقامه ستاد عملكرد از تقدير مجموع در كه اند كرده شركت دانشجويي آموزي دانش اراضي امور در بيتالمال حقوق حفظ شوراي همچنين ايجاد شهري مسووالن ساير شهرداران فرمانداران، مسووليت نيز ها دانشگاه ديگر بوده دانشجو ساري
  شهداي طبيعي
  منابع تمام رسيده جشنواره اين دبيرخانه به اثر 9۸9 تعداد راه، حريم به تجاوز تعدي با مقابله امر طبيعي، منابع شهرهاي ورودي زيباسازي جهت اساسي اقدامات شده، در گرفتند، عهده بر را جشنواره اين مختلف بخشهاي شوند. ارزيابي تا گرفته قرار داوران هيات اختيار در آثار اراضي غيرمجاز كاربري تغيير رودخانه، بستر حريم اعتبارات با متناسب سال پايان تا پذيرفته انجام استان برگزاري مسوول تبريز پزشكي علوم دانشگاه راستا
  همين كارشناسان مازندران نماز اقامه ستاد رييس
  ساري| جشنواره اختتاميه مراسم در داوران، هيات بررسي نتايج كيلومتري ۰1 شعاع تا ويژه به طبيعي منابع زراعي فرهنگي اقليمي خاص هاي ويژگي به توجه با ابالغي، توجه با داد: ادامه وي است. دانشجويي ورزشي
  جشنواره اقدامات عملكرد بررسي از پس ستاد اين
  ارزياب ۰3:۰1صبح ساعت از ماه ارديبهشت ۵1 تاريخ در كه سال در كميته اولويتدار هاي برنامه جزو اردبيل؛ شهر سراسر در ارزشمند هاي طرح اين شهر، هر اكولوژيكي برگزاري در تبريز پزشكي علوم دانشگاه ارزنده تجربيات
  به نماز اقامه ستاد از گذشته سال طول در شده
  انجام بلوار در واقع تبريز پتروشيمي تاالر محل در 12:3۰ لغايت با جلسه اين در كرد: خاطرنشان حاجيلر است. جاري ميرسد. برداري بهره به استان دانشگاه اين عهده به مسووليت اين ورزشي، هاي
  جشنواره تقدير ساري مازندران– طبيعي منابع كل يشود.
  اداره اعالم شد، خواهد برگزار شهريار استاد فاقد اراضي واگذاري فروش منع قانون ماده به استناد درخصوص مركزي استان وشهرسازي راه مديركل است. شده
  گذاشته اقدامات قدرداني با ابراهيمي الم حجتاالس
  كردند. 14 الي 11 از نيز برگزيده آثار نمايشگاه همچنين ممنوعيت به كه و... مسكن امر براي مسكوني كاربري گفت: شهرها ورودي مبادي زيباسازي ساماندهي اهميت ورزشي جشنواره مختلف هاي رشته به اشاره با
  وي طبيعي منابع كل اداره در گرفته صورت هاي تالش
  و تبريز شهرداري عمارت نگارخانه محل در ماه ارديبهشت فاقد شده احداث هاي مكان به خدمات گونه هر ارائه مفصلي بايد «شهر» زنده منظم مجموعه به ورود براي ميز، روي تنيس تيراندازي، رشته در دانشجويان
  گفت: مديركل، بابايي ستار دكتر از ساري
  مازندران– است. داير عموم بازديد جهت شد تصويب دارد، اشاره صالح ذي مرجع از معتبر مجوز كرد؛ طي را دارد قرار يي حومه بافت شهر پيكر ميان كه بسكتبال واليبال فوتسال، جسماني، آمادگي
  بدمينتون، پشتيباني ريزي برنامه معاون اردشيري
  مهندس ماه ارديبهشت 14 لغايت 11 تاريخ از ارسالي آثار كليه شركت نظير رسان خدمات هاي شركت راستا اين در تا مرحله بلكه شهر، نه است حومه نه مياني، عضو اين پردازند. مي رقابت به روز مدت
  به اداره نماز اقامه ستاد دبير زاده وهاب بهرام
  مهندس تبريز شهرداري عمارت نگارخانه 1در الي 14 ساعت از شركت گاز شركت مخابرات، شركت الب، فاض آب عضو،بستگي اين اندازه است. دومفهوم اين ميان انتقالي «شهداي ورزشي استاني جشنواره نخستين اجرايي
  دبير لوح تجليل ساري مازندران طبيعي منابع
  كل ديد معرض در نمايشگاه صورت به ساعت ميدان در واقع كاري حوزه با مرتبط جرايم تخلف وقوع و...از برق مسافر آمدوشد حجم شهر حدود گستردگي با تنگاتنگ در ارديبهشت 22 تا ۵1 جشنواره اين كرد: تاكيد كرد.
  دانشجو» اهدا يادبود رسم به هدايايي سپاس بود. خواهد عموم كنند. پيشگيري دارد. كاال ميشود. برگزار تبريز پزشكي علوم دانشگاه
«بانك‌ها» مكلف به احياي واحدهاي تملك شده هستند
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/2/14
«بانك‌ها» مكلف به احياي واحدهاي تملك شده هستند
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران خبرداد


گروه بنگاه ها    بسياري از تحليلگران معتقدند كه بانك‌ها يكي از اضلاع اصلي توسعه كسب‌وكار كوچك و متوسط محسوب مي‌شوند كه نحوه عملكرد و مواجهه آنان با بنگاه‌هاي اقتصادي تاثير غيرقابل انكاري در حيات بنگاه‌ها دارد. در سال‌هاي ابتدايي دهه90 خورشيدي سوءمديريت‌هاي اجرايي دولت وقت، باعث تعطيلي بخشي از واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط شد كه قادر به بازپرداخت مطالبات خود به بانك‌ها نبودند، نهايتا بانك‌ها اين واحدهاي اقتصادي تعطيل و راكد را تحت تملك خود درآورده و بخشي از ظرفيت‌هاي توليدي كشور اين‌گونه مسكوت باقي ماند.

با اين پيش‌زمينه‌هاست كه دولتمردان از روش‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا بستر لازم براي نقش‌آفريني موثر بانك‌ها در توسعه كسب‌وكار كوچك و متوسط را فراهم كنند. آخرين مدل از راهبردهاي اجرايي دولت در اين خصوص مربوط است به اظهارنظر روز گذشته مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران كه در آن درباره ابلاغيه جديد «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» و «تكليف بانك‌ها براي فعال‌سازي واحدهاي اقتصادي تملك شده راكد و نيمه‌فعال» صحبت مي‌كند. براساس اين ابلاغيه «بانك‌ها»، «صندوق‌هاي تامين اجتماعي» و «هلدينگ‌ها» كه به هر دليلي بنگاه‌هاي اقتصادي راكد و نيمه تعطيل را تحت تملك خود قرار داده‌اند، مكلف شده‌اند كه از منابع خود براي احيا و بازآفريني اين بنگاه‌ها دست به اقدامات عملياتي بزنند. يزداني مهم‌ترين پروژه اقتصادي كشور در سال95 را احيا و بازآفريني بنگاه‌هاي راكد ارزيابي كرده كه عامل مهمي در تحقق اقتصادي مقاومتي نيز محسوب مي‌شود.

  حل مشكلات واحدهاي متوقف شده

علي يزداني در نشست بسته رونق صنايع كوچك استان قم با حضور استاندار و جمعي از مديران استان اظهار داشت: «در اقتصاد مقاومتي يكي از موضوعات مورد توجه ما بهره‌وري است كه مي‌تواند در توسعه صنعتي كشور نقش بسزايي داشته باشد.»

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با بيان اينكه خواست رهبر معظم انقلاب عدم واردات كالاهاي خارجي مشابه كالاي ايراني است، گفت: «براي تحقق اين خواسته رهبر معظم انقلاب مصوبات و برنامه‌هاي خوبي در وزارت صنعت، معدن و تجارت ديده شده است كه با فعال نمودن واحدهاي راكد و نيمه‌فعال و طرح‌هاي صنعتي تحقق خواهد يافت.»

يزداني به واحدهاي در تملك بانك‌ها و موسسات مختلف اشاره كرد و بيان داشت: «براساس دستورالعمل صادره بنيادها، موسسات غيردولتي، صندوق‌هاي تامين اجتماعي، بانك‌ها و هلدينگ‌ها مكلف هستند از منابع داخلي خود براي راه‌اندازي واحدهاي نيمه‌تعطيل و راكد تملك شده بدون نگاه به كمك‌هاي دولتي اقدام كنند.»  ستاد اقتصاد مقاومتي در استان‌ها

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در ادامه با اشاره به تشكيل ستادهاي اقتصاد مقاومتي در استان‌ها خاطرنشان ساخت: «بانك‌ها موظف هستند تسهيلات لازم را در اختيار بنگاه‌هايي كه از سوي اين ستاد معرفي مي‌شوند قرار دهند.» يزداني همچنين به تامين اعتبار مناسب از سوي دولت براي تامين زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي خبر داد و گفت: «در بودجه سال جاري دولت 75ميليارد تومان براي شهرك‌هاي صنعتي اختصاص داده است كه اين مقدار علاوه بر ساير منابع ديده شده است.» اين مقام اجرايي در حوزه حمايت از واحدهاي صنعتي و طرح‌ها نيز توضيح داد: «مثلا در استان قم 332 طرح و واحد صنعتي در دستور حمايت عام و خاص قرار گرفته است كه توسط ستاد اقتصاد مقاومتي استان معرفي و بهره‌مند خواهند شد كه با بررسي صورت گرفته تا پايان سال امكان بهره‌برداري از 185 طرح استاني كه بالاي 60درصد پيشرفت داشته‌اند وجود دارد.»

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: «191 طرح و واحد صنعتي ديگر نيز 40 تا 60درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند كه اين طرح‌ها هم در اولويت حمايت و فعال‌سازي قرار خواهند گرفت.»  ماموريت حمايت از صنايع كوچك

يزداني همچنين در ديدار با مديرعامل، معاونان و مديران شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قم با اشاره به اهميت صنايع كوچك در كشور اظهار داشت: «توجه به صنايع كوچك يكي از ماموريت‌هاي اين سازمان در سال جاري به حساب مي‌آيد.»

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازي واحدهاي راكد صنايع كوچك و بالا بردن ظرفيت توليد واحدهاي نيمه‌فعال را در اولويت كاري شركت‌هاي استاني برشمرد و تصريح كرد: «در سال 95 يك وظيفه و كار مضاعف برعهده ما گذاشته شده است كه بايد افزون بر برنامه‌هاي جاري اجرايي شود.»

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در بخش ديگري از سخنان خود فعاليت‌هاي آموزشي حمايتي اين سازمان را مورد توجه قرار داد و بيان داشت: «در كنار اقدامات اين سازمان در سال جاري توجه ويژه‌يي به بحث آموزش خواهد شد. بخشي از اين آموزش واحدهاي صنعتي برعهده سازمان فني و حرفه‌اي، بخشي توسط مراكز علمي و دانشگاهي و قسمتي هم از پتانسيل آموزشي وزارتخانه استفاده خواهد شد تا در سايه آموزش‌هاي مهارتي و فني موضوعات كارآفريني و بازاريابي توسعه يابد.» توسعه خوشه‌هاي كسب‌وكار

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران همچنين به توسعه خوشه‌هاي كسب‌وكار اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: «از برنامه‌هاي مهم و اولويت‌دار سازمان توسعه خوشه‌ها و شناسايي فرصت‌هاي جديد در استان‌هاست تا در سايه اين خوشه‌هاي كسب‌وكار حمايت‌هاي لازم از فعالان صنعتي انجام شود.»

يزداني صندوق ضمانت صنايع كوچك را نيز از عوامل حمايتي اين سازمان از فعالان صنايع كوچك و متوسط برشمرد و يادآور شد: «توجه به شناسايي واحدهاي صلاحيت‌دار در استفاده از حمايت‌هاي صندوق ضمانت يكي از عوامل مهمي است كه مي‌تواند ضمن تقويت اين صندوق سبب هدايت حمايت‌هاي دولتي به واحدهاي صنعتي نيازمند واقعي و مستعد شود. واحدهاي صنعتي كه به‌دنبال توليد كالاي مناسب بازار و با كيفيت نيستند و حمايت‌هاي دولتي هم نمي‌تواند نسبت به فعال‌سازي يا بهبود وضعيت موجود آن تاثيري داشته باشد و خود آنها نيز اعتباري ندارند نبايد از اين فرصت‌ها استفاده كنند.»معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به عمران و تامين زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي اشاره كرد و گفت: «بيشترين حجم اعتباري شركت‌هاي استاني در اين بخش هزينه مي‌شود لذا مي‌طلبد به همين ميزان نيز نظارت و مديريت پروژه‌ها تقويت شود.» پيمانكاران توانمند و افزايش كيفيت پروژه‌ها

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اضافه كرد: «توجه به انتخاب پيمانكاران توانمند و افزايش كيفيت اجراي زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي و هزينه در پروژه‌هاي اولويت‌دار مي‌تواند در ارائه خدمت‌رساني بهتر به واحدهاي صنعتي راهگشا و موثر باشد.»

يزداني يكي از دغدغه‌هاي مهم سازمان صنايع كوچك را شركت‌هاي خدماتي شهرك‌هاي صنعتي دانست كه براساس خصوصي‌سازي، مديريت شهرك‌ها به آنها واگذار شده است و گفت: «متاسفانه با وجود هزينه بالاي دولت در شهرك‌هاي صنعتي و ايجاد زيرساخت‌هاي فراوان توجه و نگهداري و راهبري مناسب توسط شركت‌هاي خدماتي صورت نمي‌گيرد.»وي در پايان تعامل با رسانه‌ها را نيز مورد تاكيد قرار داد و خواستار توجه بيشتر به بيان عملكرد مجموعه خدمات دولت در بخش صنعت و توليد در رسانه ملي و به خصوص رسانه‌هاي تخصصي توليد، صنعت و بازار شد.نویسنده:
نخستين جشنواره استاني ورزشي شهداي دانشجو
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/2/14
نخستين جشنواره استاني ورزشي شهداي دانشجو


    آذربايجان شرقي| نخستين جشنواره ورزشي بزرگ شهداي دانشجو ويژه دانشجويان دانشگاه‌هاي استان در دو بخش دختران و پسران برگزار مي‌شود.

ديبر اجرايي نخستين جشنواره استاني ورزشي «شهداي دانشجو» اظهار كرد: طي جلسه‌يي كه در رياست‌جمهوري برگزار شده، تصميم بر اجراي جشنواره شهداي دانشجو با آيتم‌هاي متنوع گرفته شده است. دكتر عليرضا فرج‌الهي اضافه كرد: برگزاري جشنواره‌ها استاني است و در هر استان، مسوول جشنواره تحت نظر استانداري‌ها يكي از دانشگاه‌هاي مادر وزارت علوم است. وي خاطرنشان كرد: رييس دانشگاه علوم پزشكي تبريز در استان آذربايجان‌شرقي رييس كلي جشنواره شهداي دانشجو بوده و ديگر دانشگاه‌ها نيز مسووليت بخش‌هاي مختلف اين جشنواره را بر عهده گرفتند، در همين راستا دانشگاه علوم پزشكي تبريز مسوول برگزاري جشنواره ورزشي دانشجويي است. وي ادامه داد: با توجه به تجربيات ارزنده دانشگاه علوم پزشكي تبريز در برگزاري جشنواره‌هاي ورزشي، اين مسووليت به عهده اين دانشگاه گذاشته شده است.

وي با اشاره به رشته‌هاي مختلف جشنواره ورزشي گفت: دانشجويان در 7 رشته‌ تيراندازي، تنيس روي ميز، بدمينتون، آمادگي جسماني، فوتسال، واليبال و  بسكتبال به مدت 8 روز به رقابت مي‌پردازند.

دبير اجرايي نخستين جشنواره استاني ورزشي «شهداي دانشجو» تاكيد كرد: اين جشنواره 15 تا 22 ارديبهشت در دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار مي‌شود.نویسنده:
برنامه‌ريزي جهت ساماندهي ورودي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/2/14
برنامه‌ريزي جهت ساماندهي ورودي


     مركزي|نصراله‌نژاد مديركل راه وشهرسازي استان مركزي در رابطه با طرح‌هاي ساماندهي و زيباسازي ورودي شهرهاي استان گفت: درخصوص ساماندهي و زيباسازي «ورودي شهرهاي استان» برنامه داريم. به گزارش روابط‌عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي، مهندس نصراله‌نژاد مديركل راه و شهرسازي استان مركزي در جلسه شوراي اداري اين اداره كل در سال جديد كه با حضور روساي ادارات شهرستاني و ستادي متبوع برگزار شد با اشاره به اين مطلب گفت: با توجه به اهميت مبحث ساماندهي ورودي شهرهاي استان مركزي به سياست‌هاي ابلاغي از سوي وزارت راه وشهرسازي با هماهنگي روساي ادارات شهرستاني و تعامل مناسبي كه با استانداري مركزي، فرمانداران، شهرداران و ساير مسوولان شهري ايجاد شده، اقدامات اساسي جهت زيباسازي ورودي شهرهاي استان انجام پذيرفته و تا پايان سال متناسب با اعتبارات ابلاغي، با توجه به ويژگي‌هاي خاص اقليمي و فرهنگي و اكولوژيكي هر شهر، اين طرح‌هاي ارزشمند در سراسر استان به بهره‌برداري مي‌رسد.

مديركل راه وشهرسازي استان مركزي درخصوص اهميت ساماندهي و زيباسازي مبادي ورودي شهرها گفت: براي ورود به مجموعه منظم و زنده «شهر» بايد مفصلي كه ميان پيكر شهر و بافت حومه‌يي قرار دارد را طي كرد؛ اين عضو مياني، نه حومه است و نه شهر، بلكه مرحله انتقالي ميان اين دومفهوم است. اندازه اين عضو،بستگي تنگاتنگ با گستردگي حدود شهر و حجم آمدوشد مسافر و كالا دارد.نویسنده:
ممنوعيت تغيير كاربري اراضي اردبيل
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/2/14
ممنوعيت تغيير كاربري اراضي اردبيل


       اردبيل|رييس اداره پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل و نماينده دادستان در كميته مديريت واحد پيشگيري از تخلفات شهري به تشريح برنامه‌هاي اولويت‌دار اين كميته در سال جاري پرداخت. به گزارش روابط‌عمومي و امور بين‌الملل شهرداري اردبيل، محمدباقر حاجيلر در جريان نخستين جلسه هماهنگي كميته مديريت واحد پيشگيري از تخلفات شهري در ارديبهشت ماه سال 1395 كه در محل سالن جلسات ساختمان دادگستري كل استان با حضور مسوولاني از شهرداري اردبيل و ساير اعضاي اين كميته برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار كرد: با توجه به تاكيد مقام عالي قضايي استان و مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم استان و همچنين شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي، امر مقابله با تعدي و تجاوز به حريم راه، حريم و بستر رودخانه، تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و منابع طبيعي به ويژه تا شعاع 10كيلومتري شهر اردبيل؛ جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار كميته در سال جاري است. حاجيلر خاطرنشان كرد: در اين جلسه با استناد به ماده 8 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن و... كه به ممنوعيت ارائه هر گونه خدمات به مكان‌هاي احداث شده فاقد مجوز معتبر از مرجع ذي‌صلاح اشاره دارد، تصويب شد تا در اين راستا شركت‌هاي خدمات‌رسان نظير شركت آب و فاضلاب، شركت مخابرات، شركت گاز و شركت برق و...از وقوع تخلف و جرايم مرتبط با حوزه كاري پيشگيري كنند.نویسنده:
جريان‌سازي هنري با جشنواره استعداديابي
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/2/14
جريان‌سازي هنري با جشنواره استعداديابي


آذربايجان‌شرقي|معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه نبي‌اكرم(ص) تبريز در حاشيه برگزاري نمايشگاه آثار برگزيده دومين جشنواره استعداديابي هنري گفت: بايد رابطه و ارتباط اثربخشي در فضاي اجتماعي جامعه با دانشگاه‌ها وجود داشته باشد تا دانشگاه‌ها هم با ارائه خدمات اين ارتباط را نزديك‌تر كند.

محمدحسين دانشور گفت: امسال و در دومين دوره جشنواره استعداديابي هنري نسبت به سال گذشته با رشد 10درصدي مواجه بوديم كه اين اتفاق نويد‌دهنده اتفاقي جديد در ارتباط با تعامل بين جامعه و دانشگاه بود.

لازم به ذكر است در دومين جشنواره استعداديابي هنري دانشگاه نبي‌اكرم(ص) تبريز، 300 نفر در دو بخش دانش‌آموزي و دانشجويي شركت كرده‌اند كه در مجموع تعداد 989 اثر به دبيرخانه اين جشنواره رسيده و تمام آثار در اختيار هيات داوران قرار گرفته تا ارزيابي شوند. نتايج بررسي هيات داوران، در مراسم اختتاميه جشنواره كه در تاريخ 15 ارديبهشت ماه از ساعت 10:30صبح لغايت 12:30در محل تالار پتروشيمي تبريز واقع در بلوار استاد شهريار برگزار خواهد شد، اعلام مي‌شود.

 همچنين نمايشگاه آثار برگزيده نيز از 11 الي 14 ارديبهشت ماه در محل نگارخانه عمارت شهرداري تبريز جهت بازديد عموم داير است.

كليه آثار ارسالي از تاريخ 11لغايت 14 ارديبهشت ماه از ساعت 14 الي 18 در نگارخانه عمارت شهرداري تبريز واقع در ميدان ساعت به صورت نمايشگاه در معرض ديد عموم خواهد بود.

 نویسنده:
اخبار شهرستان‌ها
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 11 : 1395/2/14
اخبار شهرستان‌ها


  كارگران شهرداري، پيشتازان عرصه آراستگي شهر

شهريار|به مناسبت روز جهاني كار و كارگر مراسم تقدير از كارگران شهرداري قدس با حضور محمدصادق كوليوند، شهردار و فرزاد شاه‌بهرامي، معاون خدمات شهري در نواحي مختلف خدمات شهر شهرداري قدس برگزار شد. به گزارش اداره روابط عمومي شوراي اسلامي و شهرداري قدس محمدصادق كوليوند در جمع كارگران حوزه خدمات شهر ضمن تبريك اين روز گفت: شهرداري به عنوان موثرترين نهاد شهري در زمينه ارائه خدمات مختلف، يكي از مجموعه‌هايي است كه با كارگران متعهد و وظيفه‌شناس خود همواره در خدمت شهر و شهروندان عزيز بوده است. وي افزود: حضور كارگران در حوزه‌هاي مديريت پسماند، خدمات موتوري، فضاي سبز و پاكباني، فضاي عمومي شهر را همه روزه به پاكيزگي، زيبايي و آباداني ميهمان مي‌كند و نتايج فعاليت‌هاي شما عزيزان در سطح شهر نشانگر تعهد و ايمانتان به كاري است كه انجام مي‌دهيد.  بياييد هواي پاك را به كودكان‌مان هديه كنيم

تهران|شهردار منطقه 3 به مناسبت هفته زمين پاك با حضور در جمع هنرجويان هنرستان طالقاني گفت: اطلاع‌رساني در حوزه محيط زيست و عوارض ناشي از آلودگي آلاينده‌ها از ضروريات جامعه كنوني ماست. فرهاد روشني به كاهش توليد زباله و تفكيك پسماند اشاره كرد و افزود: ورود آلاينده‌ها آب، خاك و گياهان را به مشكل انداخته و در نهايت زمين و جان انسان‌ها را با خطر جدي و جبران‌ناپذيري همچون اختلالات سيستم تنفسي، عصبي و سيستم ايمني بدن مواجه مي‌كند. وي غفلت از محيط زيست را دور شدن از مسير توسعه در جامعه بيان كرد و گفت: حفظ محيط زيست تزريق روح تازه و با نشاط به زندگي است و احترام به طبيعت را احترام به زندگي و احترام به زندگي را احترام به خالق هستي دانست. روشني در پايان تشويق و ترغيب سازمان‌هاي مردم نهاد فعال و شهروندان در زمينه محيط زيست را از روش‌هاي مطلوب دستيابي به محيط زيست سالم و با نشاط عنوان كرد. گفتني است؛ در اين مراسم شهردار و معاونان، مديران و پرسنل فضاي سبز منطقه به همراه هنرجويان و مربيان هنرستان شهيد طالقاني تبريز اقدام به پاكسازي و درختكاري در محوطه پارك يادگار امام(ره) در اتوبان شهيد كسايي كردند.  سد حوضيان لرستان آماده افتتاح است

خرم آباد|مديرعامل شركت آب منطقه‌يي لرستان از آماده افتتاح بودن سد حوضيان در اين استان خبر داد. علي اميدسيفي با بيان اينكه عمليات اجرايي سد حوضيان از سال ۸۳ آغاز شده است، اظهار كرد: اين سد از نوع سنگريزه‌يي با هسته رسي، حجم مخزن13/2ميليون متر مكعب، طول تاج ۵۳۳ متر، عرض تاج ۱۰متر و ارتفاع از پي ۷۳متر بوده كه آماده افتتاح سد در چند روز آينده هستيم. وي با بيان اينكه هدف از اجراي طرح تامين آب كشاورزي در سطح ۳۰۰۰هكتار از اراضي مشرف به سد، تامين آب صنعت به ميزان دو ميليون متر مكعب و توسعه صنعت آبزي‌پروري است، بيان كرد: در اين راستا به سرمايه‌گذار براي اجراي طرح پرورش ماهي در درياچه سد اجازه فعاليت داده‌ايم و توسعه صنعت گردشگري و ايجاد اشتغال مولد و بهبود وضعيت اقتصادي مردم منطقه از ديگر اهداف احداث اين سد بوده است.  انسداد 11 چاه غيرمجاز در گلستان

گرگان|معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت آب منطقه‌يي گلستان از انسداد 11حلقه چاه غيرمجاز در 4 شهرستان استان در هفته منتهي به 30 فروردين سال جاري خبر داد. به گزارش روابط عمومي آب منطقه‌يي گلستان، مهندس سيدمحسن حسيني اظهار كرد: در اجراي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني طي هفته منتهي به 30 فروردين سال جاري 11حلقه از چاه‌هاي غيرمجاز در شهرستان‌هاي گرگان، كردكوي، علي‌آباد‌كتول و راميان مسدود شد كه سهم شهرستان گرگان 8، كردكوي 1، راميان 1 و علي‌آباد كتول نيز 1 حلقه بوده است. معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت آب منطقه‌يي استان در ادامه تصريح كرد: چاه‌هاي غيرمجاز مسدود شده در شهرستان گرگان در روستاهاي محمدآباد، حسين‌آباد ملك، هاشم‌آباد و قلعه محمود، در علي‌آبادكتول در روستاي كوچك نظرخاني، در راميان در روستاي كلو و در كردكوي در روستاي ايلوار حفر شده بود.  تقدير از عملكرد ستاد اقامه نماز اداره كل منابع طبيعي ساري

ساري|رييس ستاد اقامه نماز مازندران و كارشناسان ارزياب اين ستاد پس از بررسي عملكرد و اقدامات انجام شده در طول سال گذشته از ستاد اقامه نماز اداره كل منابع طبيعي مازندران– ساري تقدير كردند. حجت‌الاسلام ابراهيمي با قدرداني اقدامات و تلاش‌هاي صورت گرفته در اداره كل منابع طبيعي مازندران– ساري از دكتر ستار بابايي مديركل، مهندس اردشيري معاون برنامه‌ريزي و پشتيباني و مهندس بهرام وهاب‌زاده دبير ستاد اقامه نماز اداره كل منابع طبيعي مازندران – ساري تجليل و لوح سپاس و هدايايي به رسم يادبود اهدا كرد.نویسنده:

  يادداشت Tue.may 03. 2016 535 شماره 1437 رجب 25 1395 ارديبهشت 14 سهشنبه
  1 اجتماعي
  2 ri.repapswenlodaat@erutaef
  اقتصاد 66420769 معلمان
  دست‌ در‌ رسانه‌
  قلم‌ نيرومند صنفي كار
  يك گوناگوني ابزارهاي بايد ودهاند
  اثرگذار ق‌ فب همو نيم سالمت‌ و‌ بهداشت‌ زمينه‌ در‌ هزاره‌ توسعه‌ اهداف‌ يدهد‌ نشان‌ جهاني‌ بانك‌
  گزارش‌ هاي نه رسا با پيوند باشد.
  داشته اين از يكي گمان،
  همگاني، تواند مي رسانه
  ابزارهاست. صنف انتقادهاي ها رفاه
  ديدگاه بدون توسعه براي PDGشاخصي گوش به دهد بازتاب لي
  را بهلو
  مهد تصميمگيرندگان صنفي
  دولتمردان كنشگر گا مو
  آ فرهنگيان برساند.
  كشور 1930 دهه در اقتصادي ركود از آمده بر
  گروه‌اقتصاد‌اجتماعي با پيوند يد با توانند مي
  نيز است 1940 دهه در جنگ هاي ضرورت يا دارد بهبود سوي به رو جهان
  اوضاع اينكه ويژه به نكنند؛ فراموش را همگاني هاي نه
  رسا آن هدف تنها كه است شاخصي اين، بر افزون اقتصاد شايد كه است پرسشي اين
  پسرفت؟ نيز يي حرفه پيوندي نوشتن، گفتن با آنان
  پيوند از است. توليد براي اقتصاد ظرفيت گيري اندازه به بتواند پژوهش از ديگري حوزه هر از
  بهتر بيشتر آنها از انتظار نوعي به زمينه اين در
  است بوده راهنمايي PDGستاره تاكنون، زمان آن دهد نشان تواند، مي اقتصاد بدهد. پاسخ
  آن اثرگذار واند نت نوشتن زياد يا نوشتن صرف اما
  است. هاي گذاري سياست توان مي آن كمك به كه است نرخ كار، بازار وضعيت سرعتي چه با
  كشورها هم لزومي كه است كيفي نوشته اثرگذار نوشته
  باشد. را تورم مديريت بيكاري فصل حل مالياتي، اختها زيرس در گذاري سرمايه ميزان
  تورم، يي انديشه با بايد نويسنده باشد. بلند خيلي يا بلند
  ندارد رسانيد. انجام به كمك به اقتصاد ميدهند. بهبود را آن
  امثال دفاع به خود موضع از شفاف بپردازد موضوع به
  روشن دقيق هم قدرها آن واقعا GDP شاخص اما رشد اثر بر كه دهد نشان تواند مي حتي
  آمار نگوييم اگر بلند يي كليشه مبهم، هاي شته نو
  برخيزد. از بعد 2014 سال در نيجريه GDP نيست مرگ كاهش زندگي به اميد ميزان
  اقتصادي، يي ده فاي كه گفت يتوان كم دس دارند، وارونه
  اثر تغيير را روشهايشان آن گيرندگان اندازه آنكه شود. محقق تواند مي چگونه باردار مادران در
  مير ادبيات مطالعه به نياز اثرگذار، نوشته يك پس
  ندارند. اينجاست نكته حال كرد. رشد درصد 89 دادند، اجتماعي زيست حوزه در مواردي اينها، همه
  با بر روز به روز ما، زمانه در خوشبختانه دارد.
  نيرومند سنجش براي شاخصي عنوان به GDP اگر كه در اقتصادي هاي شاخص كه هستند هم
  افراد به شود افزوده آن به دسترسي رسانه
  فراگيري خود به خود اقتصاد، در شده ايجاد افزوده ارزش دقيقي اطالعات تواند نمي ،GDP آنها
  راس گوشه مردمي صداهاي به يتوان انتر آس خاطر،
  همين آن از استفاده بيايد، حساب به خورده شكست درآمد افزايش مثال، عنوان به بدهد. دست
  به تازه، هيي رسان ابزارهاي كرد. پيدا دسترسي كشور
  گوشه برانگيزتر ك ش حتي رفاه براي معياري عنوان به تقاضا همراه به كشور يك شهروندان
  متوسط فضاي دادهاند مردم به گفتن سخن فضاي
  فرصت طور همين هم هميشه واقع در هست. هم تورم تواند مي شده ارائه خدمات بهبود
  براي به نسبت ردهاند. دموكراتيك پيش از بيش را
  رسانه بهتر سالمت نظام بهداشت، فوايد است: بوده دسترس از را خدمات برخي بيافريند
  انتظاري افزون مردمي صداهاي كميت بر آشكارا پيش، سال 10
  مطبوع تهويه هاي سيستم از ناشي آسايش امر اين كند. خارج درآمدتر كم شهروندان
  برخي فراموش نبايد آنچه اما است دهيي فرخن امر كه
  شده ميشوند، GDP رشد موجب همگي در كه اما دهد، مي كاهش را GDP خود خودي
  به بيشتر كيفيت، زياد صداهاي صداست. كيفيت
  شود، استانداردهاي بهبود در واقعي رفتهاي پيش كرد. كاري آن براي بتوان كه نيست
  امري دلنشين زيباي موسيقي يك تا مانند همهمه
  به دوم، جهاني جنگ از بعد ها دهه براي را زندگي توسعه اهداف برخي بررسي به ادامه،
  در بر تواند مي نيز پيشرفته جهان با پيوند اثربخش.
  و گيري جهت حال، اين با اند. نداده نشان خوبي به بانك هاي داده توسط كه ايم پرداخته
  هزاره ما پرورش، آموزش در بيفتد. كارگر صدا
  كيفيت ميكند رشد آرامي به GDP است بوده درست گزارش در اند. گرفته قرار سنجش مورد
  جهاني تا نيازمنديم روز» تطبيقي پرورش «آموزش يك
  به GDP اكنون طور. همين هم زندگي كيفيت پرسش اين به است قرار ها داده اين جهاني،
  بانك آگاه دهد، رخ آموزش جهان در اكنون آنچه
  از چند (هر است رشد حال در همچنان جهاني طوالنيتر بهتر، امروز انسان آيا كه بدهند
  پاسخ ما پرورش آموزش در كه ههايي برنام از خيلي
  شويم. ميرسد نظر به زندگي كيفيت اما قبل) از كندتر نميرسد نظر به پاسخ نه؟ يا كند مي
  زندگي در هايي نمونه شود، مي گيري تصميم يا است جريان
  در بسط به مشكل از بخشي باشد. شده متوقف كه هفتهنامه نويسندگان باشد. ساده هم قدرها
  آن با ما آشنايي كه پيداست ناگفته دارد. كشور از
  بيرون خانوارهاي درآمد گردد: مي بر جهان در نابرابري پادشاهي ميان كردهاند قياسي
  اكونوميست، مايفزايد. كار كيفيت بر آنها منفي مثبت
  پيامدهاي احتساب با امريكا، متحده اياالت در متوسط 133 به ،1990 سال در نفر 001هزار هر ازاي به كادر كمك به كه جهان سطح در زايمان موارد تا بند، اين بر بنا مثال عنوان به است. واگيردار ممكن البته كه نعمت در غرق وسطايي
  قرون ميان در كه گفت توان كلي ارزيابي يك در اما نخورده تكان كه است سال 25 تقريبا تورم، كرده پيدا كاهش نفر هزار 100 هر ازاي به مورد سال در 06درصد از شوند، مي انجام درماني فوت موارد مير مرگ تعداد 2020 سال كه امروزي انسان بميرد درد دندان از
  است كميت بر گذشته، سال چند در خوشبختانه
  فرهنگيان اين وجود با اينكه به كنيد اضافه را اين است. ساير سل هزاره، توسعه اهداف بر بنا است. بهبود 2102رسيد. سال در 07درصد به 2000 شود. نصف بايد يي جاده حوادث از ناشي جراحت رفاهش كند مي احساس اما دارند، هايي 21-
  نعمت حدود از است. شده افزوده نوشت كيفيت
  و مردم براي كه چيزهايي آن درآمدها، در ثبات تا بايد آب، منشا با انتقال قابل هاي بيماري انواع درآمدي سطوح تمام با كشورها تمام تقريبا در مرگ 27 عامل يي جاده حوادث ،2013 سال در است. نداشته افزايش قبل به
  نسبت در فعال فرهنگيان از شماري تاكنون، پيش سال 10
  قرن ربع اين طول در روند، مي شمار به ارزشمند شوند. برداشته ميان از 2030 سال موارد از درصد 100 با قياس در اما است، مشهود درآمد كم كشورهاي در مرگ 001هزار هر
  از يپوند كه كردند تالش كشور معلمان صنفي هاي
  كانون شدهاند. تر گران كشورهاي در درمان كادر كمك به زايمان مشابه آمار از بيشتر برابر سه كه آماري بودند، ‌اي‌با‌اهداف‌نيمه‌موفق‌
  ‌هزاره ديگر ها روزنام زاريا، خبرگ با را خود تشكل
  خود استثنا چند از غير 24 ساعت گزارش به ‌شاخصي‌كه‌ديگر‌كارآمد‌نيست در زايمان موارد از نيمي از كمتر پيشرفته، است. پردرآمد كشورهاي در در كه مهلكي هاي بيماري نوع
  الگوها بخشند. پايدار شكلي آن به دهند افزايش يهها
  نشر مصرف توليد آنچه تمام كامپيوترها، مانند شاخص اين كه گويند PDGمي طرفداران موارد از درصد 58 تنها درآمد كم كشورهاي شرايط بهبود بر كه هزاره پايدار توسعه اهداف هم با ميدهند، رخ جهان مختلف
  كشورهاي نهها، رسا با پيوسته ساله چندين پيوند اين گمان بي اين اما است. نداشته كيفيتي تغيير ميشود، ساخته رود، مي انتظار آن از امروزه آنچه براي به متوسط درآمد داراي كشورهاي در زايمان است، متمركز درآمد كم كشورهاي در سالمت حال در نيز خود الگوها اين البته اند متفاوت است. گذاشته برجاي خود از
  پيامدهايي چرا ندارد، صحت خدمات ارائه مورد در مساله مخلوقي GDP ميگويند: آنها است. نشده ميشوند. انجام درماني كادر كمك مادران مير مرگ كودكان، در مير مرگ پايين، درآمد با كشورهاي در اند. تحول
  تغيير مجازي فضاي در فعال فرهنگيان ميان در اكنون
  ه ها مشتري جلب براي خدمات دهندگان ارائه كه 1930 دهه در اقتصادي ركود از آمده بر را تناسلي مقاربتي مسري، هاي بيماري باردار، مسري، ها بيماري از جمعيت از نيمي از
  بيش يي تازه آموزشي صنفي- گفتمان فرهنگي، هاي تشكل
  و غذاهاي ها رستوران اگر كنند. رقابت هم با بايد است 1940 دهه در جنگ هاي ضرورت ‌سال از‌ مرگ‌و‌مير‌كودكان‌كمتر‌ اين ترين اصلي از يكي است. گنجانده برنامه در مييابند، انتقال فرزند به مادر از كه هايي بيماري هاي الش آن با ارتباط كه است ظهور حال
  در پيدا افزايش تورم بفروشند، تري گران اما كمتر آن هدف تنها كه است شاخصي اين، بر افزون سال از كمتر كودكان در مير مرگ موارد است. باردار مادران مرگ موارد كاهش اهداف، ناشي هاي بيماري نيز تولد از قبل هاي
  بيماري نرفته راه راهيم آغاز در هنوز گرچه نيست.
  رساني مساله اين چند هر كاهش GDP ميكند است. توليد براي اقتصاد ظرفيت گيري اندازه 1990 هاي سال فاصل حد در جهان، سراسر در هاي سال فاصله در باردار، مادران ومير مرگ ميدهند. دست از را جانشان نامناسب تغذيه
  از گسترش امر اين به توجه با اما روست پيش
  بسياري مواد مثل خدمات، ارائه در تغييرات از يي نماينده شماره جديدترين در اكونوميست نامه هفته اين با است. كرده پيدا كاهش نصف به 2015 385 از چشمگيري، شكل به 2015 1990 درآمد متوسط درآمد داراي كشورهاي
  در يكي كه شود مي پيشنهاد يي، رسانه مجازي
  فضاي دقيقا يعني باشد، كمتر ميزهاي تازهتر غذايي PDGپرداخته شاخص ناكارايي موضوع به خود كه است بوده مواردي جزو هم مورد اين حال، 216 به سالم، نوزاد تولد ازاي به مادر فوت مورد غير هاي بيماري از افراد سوم دو از بيش
  باال، رسانه» «آموزگار نام با را معلم هفته روزهاي
  از خدماتي ميخواهند. ها مشتري كه چيزي همان معمولي فردي اكونوميست، نويسندگان است. هزاره، اهداف بنابر اند. نشده محقق هزاره اهداف رسيد. مورد آنكه موازات به همه، اين با ميرند. مي
  واگيردار كنيم.
  نامگذاري ارائه بوك فيس گوگل مانند هايي شركت كه وسطايي قرون پادشاهي با را حاضر زمانه از سال از كمتر كودكان در مير مرگ نرخ اهداف اما 44درصدي كاهش اين وجود با گذاري هدف پزشكي بهداشتي هاي
  مراقبت دايره از دليل همين به است مجاني دهند مي هاي لباس است ممكن گرچه كه اند كرده مقايسه حدود بايد مي شده مشخص مدت در جهان در مرگومير كاهش بود قرار نشد: محقق هزاره ميكند، پيدا بهبود فقير كشورهاي در
  شده مانند خدماتي وقتي ماند. مي بيرون هم GDP ممكن اما باشد، طال در غرق بپوشد ابريشمي هاي برنامه بر بنا كرد. مي پيدا كاهش درصد 66 در اين يابد. كاهش 57درصد باردار، مادران در حال در ماالريا ايدز مانند هايي بيماري
  آموزش
  شيوع هم موسيقي به دادن گوش ابزارهاي ها نقشه گرفتهاند نتيجه بميرد هم درد دندان از است كمتر كودكان مرگ هزاره، اهداف در شده تعيين كشورهاي در ،2012 سال در كه است حالي حمالت اثر بر مرگ همزمان، البته است
  كاهش خارج GDP دايره از هم آنها شوند، مجاني است. نسيه از بهتر نقد كه 25 زير به بايد دنيا كشورهاي تمام در سال از توسط تولد موارد از نيمي از كمتر درآمد، كم است. افزايش حال در مغزي هاي سكته
  قلبي بانكداري اينترنتي خريد آسايش شد. خواهند برسد. تولد مورد 1000 هر از مورد كساني كردن فراهم بود. شده انجام خبره افراد به ناظر پايدار توسعه اهداف از سوم
  بند است. كنندگان مصرف براي مزيتي هم آنالين ‌سنجي‌كه‌خراب‌شده‌است ‌سرعت كردن متوقف هزاره، توسعه اهداف از يكي كنند كمك زنان به زايمان امر در بتوانند كه تمام در بهروزي افزايش سالم زيست يستي‌
  تضمين ‌ز محيط مه نا كا نتشا
  ا كه باشد معني اين به مجازي بانك اگر اما شاخص اين كه گويند مي GDP طرفداران 2015 سال تا سل شيوع روند كردن معكوس تواند مي بيمارستان، به باردار زنان دسترسي نيز بند، اين به مربوط اهداف از يكي است.
  سنين شود، ساخته بانكها براي كمتري هاي ساختمان ساخته رود مي انتظار آن از امروزه آنچه براي محقق جهاني سطح در هدف اين كه است بوده خونريزي موارد كاهش در بسزايي سهم به رو روند كردن معكوس مير مرگ پرورش‌
  كاهش و‌
  وزارت‌آموزش‌ كرد. خواهد پيدا كاهش هم GDP مخلوقي GDP ميگويند: آنها است. نشده نفر 161 از سل به ابتال موارد تعداد است: شده تعداد باشد. داشته آنها در خون فشار افزايش غير جراحات ها بيماري از ناشي عواقب
  رشد كشور سراسر 55درسه در آموزان دان
  آموزش زباله تفكيك آموزش پسماند مديريت با ارتباط
  كشاورزي
  در وزارت اقدامات جمله از تهران شمال 091مدرسه
  در است. زيست محي حوزه در پرورش هد‌
  آموزش ‌د مي نشا ‌92 تا‌ ‌13 53 الهاي‌ زماني‌ ازه‌ در پروتئيني‌ محصوالت‌ توليد‌ تغييرات‌
  بررسي‌ در تغييراتي ايجاد با وزارتخانه اين ايسنا، گزارش
  به ساختارها اصالح با كرده تالش خود تشكيالتي دهه
  ساختار برابر‌شدن‌توليد‌عسل‌در 13 اساسي اركان از يكي عنوان به را محيطزيست
  جايگاه آن ازجمله كه بخشد ارتقا وزارتخانه اين در
  آموزشي بيتبدني تر معاونت در زيستي محيط هسته
  تشكيل به متعلق توليد ميزان كمترين 1386لاس در تن است. داشته |
  افزايش اجتماعي اقتصاد‌
  گروه‌ زيست محيط كميته زيست، محيط گروه كار
  سالمت، است. تن 723هزار با 1353لاس 1353لاس در تن 723هزار از قرمز گوشت
  توليد نرخ متوسط بيشترين 92 تا 1353ياه سال
  طي يتوان را استاني پرورش آموزش كل ادارات سطح
  در تن 557هزار به 71,2 ساليانه رشد نرخ متوسط
  با رشد نرخ متوسط كمترين عسل مرغ تخم را
  رشد براي خدمت ضمن آموزشي هاي دوره برگزاري برد. مرغ
  نام گوشت‌ توليد‌ ركورددار‌ مازندران‌ از نيز شير توليد است. يافته افزايش 1392لاس است
  در داشته قرمز گوشت
  را محيط با مرتبط موضوعات با وزارتخانه اين
  كاركنان ،1392لاس در مرغ گوشت توليد ميزان رشد نرخ متوسط با 1353لاس در تن
  0032هزار گروه پروتﺌيني هاي فرآورده اهميت به توجه
  با هاي سرفص شدن افزوده كشور 02استان در
  زيست قبل، سال به نسبت كه بوده تن 7691هزار معادل 1392لاس در تن 8628هزار به 43,3
  ساليانه عسل شير مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز،
  گوشت درسي مختلف مقاطع در زيست محيط با مرتبط
  درسي با مازندران استان است. داشته افزايش 1,5درصد 011هزار از مرغ گوشت توليد است. يافته
  افزايش عمدهترين غيرمستقيم مستقيم طور به
  كه است. وزارتخانه اين تمحيطي زيس اقدامات ديگر
  از سهم دارابودن مرغ گوشت تن 7,261هزار توليد ساليانه76,7 رشد نرخ متوسط با 1353لاس در
  تن تشكيل را كشور جمعيت پروتﺌين نكننده
  تامي به باتوجه نيز سبز مديريت شاخص با ارتباط
  در رتبه كشور، مرغ گوشت توليد كل از درصد 3,8 441هزار از مرغ تخم توليد تن هزار 1967
  به الزم تمهيدات پيشبيني برنامهريزي
  ميدهند، انرژي كاغذ، مصرف كاهش جهت شده ارائه هاي زارش
  گ خود به 1392لاس در استانها، بين در را نخست ساليانه رشد نرخ متوسط با 1353 سال در
  تن اجتناب ها فرآورده اين آتي توليد افزايش راستاي
  در سراسر در 55درسه در آموزان دان آموزش آب،
  و جنوب مذكور، سال در همچنين است. داده اختصاص يافتهاند. افزايش 1392لاس در تن 398هزار
  97,4به بهبود هداف به نيل براي همچنين است.
  ناپذير تفكيك آموزش پسماند مديريت با ارتباط در
  كشور سهمي دارابودن تن 2,11هزار توليد با كرمان استان 1358لاس در تن 6هزار از عسل توليد
  همچنين بخش در خودكفايي حصول غذايي امنيت
  وضعيت قابل نمره يتوان تهران شمال مدرسه 190 در
  زباله كشور، در مرغ گوشت توليد كل 6,0درصد از كمتر تن هزار 74,6 به ساليانه96,7 رشد نرخ متوسط
  با هاي دوره قوت ضعف نقاط شناسايي
  كشاورزي، داد. وزارتخانه اين به
  قبولي توليد بررسي است داشته. را توليد ميزان كمترين متوسط بيشترين است. يافته افزايش 1392 سال
  در نميشوند، محقق امور اين است. ضروري توليد
  زماني وزارت بين زيستي محيط هاي تفاهمنامه
  امضاي لغايت 1353( بررسي مورد مدت طي در مرغ گوشت نرخ متوسط كمترين عسل مرغ تخم را رشد
  نرخ هر خصوص در دقيق اطالعات آمار اينكه
  مگر توليد نيز يافته، كاهش آن از قبل سال به نسبت )1392 لغايت 1353( مطالعه مورد مدت طي زيست، محي حفاظت سازمان پرورش
  آموزش در مرغ گوشت توليد ميزان كه ميدهد نشان )1392 است. داشته قرمز گوشت را
  رشد سريزماني صورت به پروتﺌيني، هاي فرآورده از
  يك 1358 ،1363 ،1364ياهلاس در كه مرغ تخم شير توليد كاهش از نظر صرف شير، توليد ميزان مديريت سازمان تهران، دانشگاه طزيست محي
  دانشكده معادل رشدي از ،1353لاس به نسبت 1392لاس
  اين در گيرد. قرار ارشد تصميمگيران اختيار
  در مانده، باقي تغيير بدون قبل سال به نسبت 1365 حدود 1386لاس به نسبت كه 1378لاس در اين تالش از نشان يونيسف تهران شهرداري
  پسماند دهه مدت طي است. شده برخوردار درصد 1688 قرمز گوشت‌ توليد‌ درصدي‌ 13 رشد‌
  ‌ پنﺞ اين وضعيت از تصويري ترسيم منظور به
  گزارش متوسط با افزايشي روند از كل، در مرغ تخم توليد 1358ياهلاس در يافته كاهش 9,41درصد در اهها دستگ ساير با اريا همك ايجاد در
  وزارتخانه از نظر صرف مرغ، گوشت توليد ميزان مطالعه مورد گوشت بر (مشتمل قرمز گوشت توليد
  ميزان براي گذشته دهه چهار زماني بازه در مهم،
  فرآورده بوده برخوردار 97,4درصد معادل ساليانهيي رشد نرخ بوده تغيير بدون آن از قبل سال به نسبت 1366 دارد. طزيستي محي توان
  ارتقاي ،1357 ،1363 هاي سال در مرغ گوشت توليد كاهش از نظر صرف گاوميش، شتر، گوسفند،
  گوساله، استان، تفكيك به 51ساله زماني بازه كشور
  كل است. رشد نرخ متوسط با افزايشي روند از كل در است، هاي دستگاه محيطزيستي كارنامه است
  گفتني 8,1 ،3,7 ،9,9 معادل ترتيب به كه 1377 1367 تن 557هزار معادل ،1392لاس در شترمرغ)
  گوشت است. گرفته قرار بررسي مورد گردآوري
  دادهها است. بوده برخوردار درصد 43,3 معادل ساليانه معاونت توسط يازدهم دولت نخست سال دو در
  اجرايي يافته كاهش آن از قبل سال به نسبت درصد 2,2 درصد 1391( ،1,1( آن از قبل سال به نسبت كه
  بوده آمارنامههاي دوم جلد استفاده، مورد هاي داده عسل
  ماخذ توليد‌ درصدي‌ ساالنه‌ رشد‌ منتشر زيست محيط حفاظت سازمان پژوهش
  آموزش 1361 ،1365 هاي سال در كه مرغ گوشت توليد با فارس استان سال اين در است. داشته
  افزايش اطالعات فناوري مركز انتشارات از
  كشاورزي 746 معادل 1392 سال در عسل توليد ميزان ممرغ تخ تامين‌ در‌ درصدي‌تهران‌ 16 سهم حافظ هعنوان دولت كه معناست اين به اقدام اين
  شد مابقي در مانده تغيير بدون قبل سال به نسبت 1366 در را نخست رتبه گوشت، توليد تن
  95,06هزار ميباشد.
  ارتباطات (درصد 9,4 قبل، سال به نسبت كه بوده تن هزار معادل 1392لاس در مرغ تخم توليد ميزان بيش پايدار توسعه سوي به حركت مجري ملت
  منافع متوسط است. بوده برخوردار افزايشي روند از ها سال است، داده اختصاص خود به كشور هاي استان
  بين با آذربايجانغربي استان است. داشته رشد) افزايش درصد 2,2 قبل، سال به نسبت كه بوده تن 398هزار از حفاظت اصول به پايبند را خود مردم، از پيش
  و مورد زماني بازه در مرغ گوشت ساليانهي رشد نرخ در كشور گوشت توليد از درصد حدود كه طوري توليد
  به در‌ ساالنه‌ رشد‌ درصد‌
  ‌ كل از سهم درصد 24,8 عسل توليد تن هزار 18,5 است. داشته كاهش داند. مي
  طبيعت است. بوده 76,7درصد معادل بررسي 78,6هزار با البرز استان است. شده توليد استان
  اين قرمز، گوشت (شامل پروتﺌيني مواد توليد
  ميزان كشور هاي استان بين در را نخست رتبه عسل، توليد مرغ تخم توليد تن 051هزار با تهران استان است. عمومي هاي خص شا اساس بر حاضر
  كارنامه قرمز گوشت توليد كل 9,0درصد معادل سهمي
  تن 2هزار از عسل) مرغ تخم مرغ، گوشت
  شير، بلوچستان سيستان استان داده اختصاص خود به رتبه مرغ، تخم توليد كل از سهم درصد 16,8 اهداف به دستيابي ميزان ارزيابي بخش هر شير
  اختصاصي توليد‌ فزايش‌ درصد‌ 260 در را كشور گوشت توليد ميزان كمترين كشور
  در در تن 6,75911هزار سال3531به در
  188تن در عسل توليد كل درصد 30,0 سهم تن 25 با 1392لاس در كشور هاي استان بين در را نخست معرض در را دولتي هاي دستگا عملكرد شده،
  تعيين 8628هزار معادل 1392 سال در شير توليد ميزان بررسي است. داده اختصاص خود به سال
  همان رشد نرخ متوسط است. يافته افزايش 1392لاس
  مذكور سال در را عسل توليد ميزان كمترين كشور، تن 9,0هزار با بوشهر استان داده اختصاص خود به است. داده قرار ردهبندي
  قضاوت افزايش درصد قبل، سال به نسبت كه بوده تن 1353( بررسي مورد مدت طي در قرمز گوشت
  توليد مورد دوره طي در فرآوردهها اين توليد
  ساليانهي است. داشته در مرغ تخم توليد كل درصد 1,0 از كمتر سهمي در دولتي هاي اه دستگ كه داشت دور نظر از
  نبايد توليد تن 4,798هزار با اصفهان استان است. داشته گوشت توليد ميزان كه ميدهد نشان )1392
  لغايت اين از يك هر سهم ميباشد. 27,3درصد
  بررسي 1358( بررسي مورد مدت طي عسل توليد بررسي است داشته. را مرغ تخم توليد ميزان كمترين كشور، موضوع يمها، تحر باوجود اقتصادي شرايط ترين سخت رتبه كشور، شير توليد كل از سهم درصد 10,9 شير معادل رشدي از ،1353لاس به نسبت 1392لاس
  در گوشت ترتيب به 1353لاس توليدات در
  فرآوردهها در عسل توليد ميزان كه ميدهد نشان )1392 لغايت بررسي مورد مدت طي در مرغ تخم توليد بررسي اند. داده قرار پيگيري مورد را زيست
  محي به سال اين در كشور هاي استان بين در را نخست توليد از نظر صرف است شده. برخوردار درصد 131
  مرغ گوشت درصد، 79,83 شير 53درصد، ،11
  قرمز معادل رشدي از ،1358 سال به نسبت 1392 سال ميزان كه ميدهد نشان )1392 لغايت 1353( تكليف براساس زيست، محيط سايت گزارش
  طبق تن 24هزار با بوشهر استان داده اختصاص خود 1356 ،1358 ،1365 ،1378 ،1381 هاي سال
  در است. بوده 5درصد مرغ تخم درصد 28,3 فنظر صر همچنين است. بوده برخوردار درصد 1143 1353لاس به نسبت 1392لاس در مرغ تخم توليد پنجم برنامه 091قانون ماده از شده استفاده
  قانوني كشور، در شير توليد كل درصد 5,0 حدود سهمي ،20,3 ،0,1 ،1,4 ،5,5 معادل ترتيب به كه 1387
  توليدات در فرآوردهها اين سهم حاليكه
  در ،1383 ،1387ياهلاس در عسل توليد كاهش از است. شده برخوردار درصد 520 معادل رشدي از هاي دستگا تمام مربوطه، اجرايي مه يين آنا
  توسعه داشته. مذكور سال در را شير توليد ميزان كمترين كاهش آن از قبل سال به نسبت ودرصد 9,3 ،3,5
  شير درصد، 13,6 قرمز گوشت ترتيب به 1392لاس
  ،0,3 ،13,4 ،3 معادل ترتيب به كه 1389 1378 در مرغ تخم توليد كاهش از نظر صرف همچنين موظف غيردولتي عمومي نهادهاي موسسات
  اجرايي، بررسي مورد مدت طي شير توليد بررسي است برخوردار افزايشي روند از توليد سالها مابقي در
  يافته مرغ تخم 54,61درصد، مرغ گوشت 41,96درصد، يافته، كاهش آن از قبل سال به نسبت 4,0درصد ،1374 ،1376 ،1381 ،1385 ،1390 هاي سال پايه منابع بهينه مصرف هاي سياست اعمال براي
  هستند توليد ميزان كه ميدهد نشان )1392 لغايت 1353( گوشت ساليانهي توليد رشد نرخ متوسط است.
  بوده بدان اين ميباشد. 26,0درصد عسل درصد
  74,7 نرخ متوسط با افزايشي روند از كل در عسل توليد ،25,6 معادل ترتيب به كه 1392 1357 ،1361 برق، آب، انرژي، مصرف كاهش به نسبت زيست محي
  و رشدي از ،1353لاس به نسبت 1392 سال در شير بوده 2,2درصد معادل بررسي، مورد بازه در
  قرمز پروتﺌين تﺄمين در قرمز گوشت نقش كه است
  معني است. بوده برخوردار درصد 96,7 معادل ساليانه رشد درصد 2,2 5,3 ،9,5 ،3,4 ،5,9 ،10,8 ،8,7 كنند. اقدام كاغذ، مانند تجهيزات اوليه مواد است.
  گاز، شده برخوردار درصد 259,5 معادل 668هزار معادل گوشت توليد ميزان بيشترين
  است. مرغ تخم بخصوص مرغ گوشت نقش كاهش
GDP شاخصي براي توسعه بدون رفاه
روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol Economic NewsPaper // صفحه 12 : 1395/2/14