شماره امروز: ۵۴۷

تماس با ما

 

 

info@Taadolnewspaper.ir

 

شماره فکس روزنامه تعادل : ۶۶۴۲۰۴۱۷

 

شماره های تماس روزنامه:

 

۶۶۴۲۰۷۶۹

 

۶۶۴۲۰۸۴۷


۶۶۴۲۰۷۰۲


۶۶۴۲۴۶۹۴

 

۴۴۴۲۸۵۶۰