شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایران تورم واردات در تابستان و صادرات در پاییز 98 را منتشر کرد

| | |

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢٥,٢ درصد است

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢٥,٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٨ حدود ٤٢.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٨١,٣ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه ای تابستان ١٣٩٨ ٢٠.٠ درصد کاهش داشته است به گزارش «تعادل» مرکز آمار ایران طی گزارشی تورم کالاهای وارداتی در فصل تابستان و تورم کالاهای صادراتی در فصل پاییز 98 را منتشر کرد. قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل تابستان و پاییز ١٣٩٨ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارایه داده‌های قطعی سال ١٣٩٨ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص واردات و صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره‌ها مجددا به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

   کاهش 0.4 درصدی تورم فصلی واردات

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٨، ٣٤,٢ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٨ حدود ٠.٤ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٩.٧ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٨ حدود ٠.٨ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به دو گروه « پوست خام، چرم و ...» و «مروارید طبیعی یا پرورده و...» (٠,٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات نباتی» (٧٩.٨٩ درصد) است.

   افزایش 42.2 درصدی

تورم نقطه به نقطه واردات

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ٢٢٥,٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٨ حدود ٤٢.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال جاری ٧.٣ درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی و...» (٥,٥ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» (٣١٩.٢ درصد) است.

   افزایش 39.5 درصدی تورم سالانه واردات

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ برابر با ١٨٩,١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٣٩٨ ٣٩.٥ درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان (تورم سالانه) ١٣٩٨ برابر با ٣٤.٧ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٣٩٨ حدود ٩.٦ درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٥,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی و...» (٣٠١.١ درصد) است.

   محصولات صنایع شیمیایی با بالاترین تورم

در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و...» (١,٨- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (٧٤.٧ درصد) است.

   افزایش 7.7 درصدی تورم فصلی صادرات

همچنین مرکز آمار ایران در گزارش جداگانه‌ای تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی در پاییز 98 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٨، ١٧,٤ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١٣٩٨ حدود ٧.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیزدر فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٠.٠٣ درصد کاهش داشته که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١٣٩٨ (برابر با ٠.١ - درصد) حدود ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و...» (١,٨- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (٧٤.٧ درصد) است.

   کاهش 20 درصدی تورم نقطه‌ای  صادرات

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨١,٣ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١٣٩٨ ٢٠.٠ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ٠.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال جاری ١٠.٥ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و ...» (١,٦- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (٢٣١.٦ درصد) است.

   کالاها و مصنوعات گوناگون

 با بالاترین تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ (تورم سالانه) برابر با ٩٣,٧ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٣٩٨ ٠.٢ درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل پاییز (تورم سالانه) ١٣٩٨ برابر با ١١.٥ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٣٩٨ ٦.٦ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و...» (٢,٥ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « کالاها و مصنوعات گوناگون» (٢٠٠.٣ درصد) است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران