شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکز آمار از کاهش فعالیت کارگاه‌های صنعتی و کارکنان آن در سال ۱۳۹۶ گزارش داد. این گزارش همچنین می‌افزاید،

مرکز آمار از کاهش فعالیت کارگاه‌های صنعتی و کارکنان آن در سال ۱۳۹۶ گزارش داد. این گزارش همچنین می‌افزاید، کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشترکشور در سال ١٣٩٦ ارزش افزوده‌ای برابر با یک میلیون و۹۶۱ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ٢٤,٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ۲۷۴ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال (با سهم ١٤.٠ درصد) مربوط به کارگاه‌های ١٠ تا ٤٩ نفر کارکن و یک میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال (با سهم ٨٦.٠ درصد) مربوط به کارگاه‌های ٥٠ نفر کارکن و بیشتر است.

به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٧ چهل و پنجمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر را به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌ها، با مراجعه به ۲۴ هزار و ۴۵۲ کارگاه صنعتی در سراسر کشور اجرا کرده است. این طرح از سال ١٣٥١ به صورت سالانه به جز سال‌های ١٣٥٦ و ١٣٥٧ در سراسر کشور اجرا شده است.

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٦ نشان می‌دهد، ۳۰ هزار و ۳۳۲ کارگاه صنعتی با ١٠ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال قبل ٣,١ درصد (٩٧٧ کارگاه) کاهش داشته است.

از این تعداد کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٦ معادل ۲۴ هزار و ۱۶۱ کارگاه (٧٩,٧ درصد) در طبقه ٤٩ - ١٠ نفر کارکن و ٦١٧١ کارگاه (٢٠.٣ درصد) در طبقه ٥٠ نفرکارکن و بیشتر قرار دارند. تعداد کارگاه‌های صنعتی ٤٩ - ١٠ نفرکارکن فعال در سال ١٣٩٦ معادل ٣,٣ درصد و کارگاه‌های صنعتی ٥٠ نفر کارکن و بیشتر فعال ٢.٥ درصد نسبت به سال ١٣٩٥ کاهش داشته است. بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٦ برابر با ٤٠٣٥ و در سال ١٣٩٥ برابر با ٣٠٧٩ کارگاه بوده است. درصد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی در سال ١٣٩٦ برابر با ١٠,٨ درصد بوده است که ٢.٦ درصد نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش یافته است.

تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال که در سال ١٣٩٥ دارای ١٠ نفر کارکن و بیشتر بوده‌اند و در سال ١٣٩٦ تعداد کارکنان آنها به زیر ١٠ نفر کارکن کاهش یافته است برابر با ٢٩٢٩ کارگاه و در سال ١٣٩٥ برابر با ٣٠٤٣ کارگاه بوده است. درصد کارگاه‌های فعال صنعتی زیر ١٠ نفر کارکن شده در سال ١٣٩٦ برابر با ٧,٩ و در سال ١٣٩٥ برابر با ٨.١ بوده است. براساس نتایج این طرح در سال ١٣٩٦ تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر کشور یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۱۳ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ٠,٦ درصد کاهش (١٠، ٦٣٨ نفر) نشان می‌دهد. از این تعداد ۴۸۸ هزار و ۵۷۰ نفر (٢٧.٤ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ٤٩-١٠ نفرکارکن و یک میلیون و ۲۸۹ هزار و ۴۴۳ نفر (٧٢.٥ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ٥٠ نفرکارکن و بیشتر است. کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشترکشور در سال ١٣٩٦ ارزش افزوده‌ای برابر با یک میلیون و۹۶۱ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ٢٤,٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ۲۷۴ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال (با سهم ١٤.٠ درصد) مربوط به کارگاه‌های ١٠ تا ٤٩ نفر کارکن و یک میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال (با سهم ٨٦.٠ درصد) مربوط به کارگاه‌های ٥٠ نفر کارکن و بیشتر است.

کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر کشور در سال ١٣٩٦ حدود ۲۵۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نسبت به سال قبل ٩,٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از این رقم ۴۰ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال (با سهم ١٥.٨ درصد) مربوط به کارگاه‌های ٤٩-١٠ نفرکارکن و ۲۱۶ هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال (با سهم ٨٤.٢ درصد) مربوط به کارگاه‌های ٥٠ نفر کارکن و بیشتر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران