شماره امروز: ۵۴۷

سرمایه‌داری پیشرفته در عصر نارضایتی

| | |

این فصل با مبحث رشد آغاز می شود- چگونه می توانیم آن را نه با سلب کردن مقرراتی که مانع استثمار توسط برخی ها در جامعه ما می شود ،

نوشته:  جوزف  استیگلیتز|

ترجمه:  منصور  بیطرف|

  فصل نهم

  احیای یک اقتصاد پویا همراه با شغل و فرصت برای همگان

این فصل با مبحث رشد آغاز می شود- چگونه می توانیم آن را نه با سلب کردن مقرراتی که مانع استثمار توسط برخی ها در جامعه ما می شود ، احیا کنیم بلکه با نهادهای حقیقی ثروت که در فصل اول شرح دادیم احیا کنیم . این مبحث سپس با خطاب قرار دادن چالش‌های لحظه - گذر از اقتصاد صنعتی شده قرن بیستم به خدمات ، ابداع و اقتصاد سبز به طوری که اشتغال و فرصت ها را نگه دارد ؛ فراهم آوردن حمایت بهتر اجتماعی ؛ فراهم آوردن مراقبت بهتر برای سالمندان مان، بیماران و ناتوانان ؛ و فراهم آوردن بهداشت، آموزش، مسکن و امنیت مالی برای تمامی شهروندان مان ، ادامه می یابد.

دستورالعمل هایی که اقتصاد پویا و سبز را ارتقا می دهد و دستورالعمل هایی که عدالت اجتماعی همراه با فراگیری بیشتر و امنیت، از هم منفک نیستند. فصل پیشین به اعتقاد مارتین لوتر کینگ ارجاع داشت که یک نفر باید فرصت اقتصادی و اشتغال و تبعیض نژادی را به طور همزمان مورد مخاطب قرار دهد.

ما آن موضوع را می گیریم و مدعی می شویم که یک نفر نمی تواند امنیت اقتصادی ، حمایت اجتماعی و عدالت اجتماعی را از ایجاد یک اقتصاد پویا و مبدع و حفاظت از محیط زیست را جدا سازد.  اقتصاددانان غالبا آن را برحسب مبادله فکر می کنند : اگر کسی می خواهد از یک چیز بیشتر داشته باشد باید از چیزهای دیگری بگذرد. اما ، حرکت از نقطه برتری فعلی ما که یک جامعه به شدت نابرابر است که بر پیشانی آن هم تبعیض نژادی عمیقی خورده، همراه با ناامنی فراگیر و تنزل محیط زیستی حجیم ، به سمت تمامی اهدافی که جلوی روی ما گذاشته شده مکمل هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران