شماره امروز: ۵۴۷

آمارها از رشد هزینه‌های سلامت خانوار حکایت دارد

| | |

بررسی‌ها حاکی از آن است که متوسط هزینه سالانه بهداشت و درمان یک خانوار در سال 1397 نسبت به 1396 در مقایسه با 1396 نسبت به 1395، با افزایش بیشتری مواجه بوده است.

گروه کلان|

بررسی‌ها حاکی از آن است که متوسط هزینه سالانه بهداشت و درمان یک خانوار در سال 1397 نسبت به 1396 در مقایسه با 1396 نسبت به 1395، با افزایش بیشتری مواجه بوده است. همچنین 10.87درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری و 11.24 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار روستایی در سال 1397 به هزینه‌های سلامت (هزینه‌های بهداشت و درمان) خانوارها مربوط است.

به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارش داده است، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور، در سال 1397 با مراجعه به 20350 خانوار نمونه طی 12 ماه انجام گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که متوسط تعداد افراد خانوار 3.4 نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار نشان می‌دهد که خانوارهای 4 نفری با 30.19 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.9 درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. اطلاعات موجود حاکی از آن است که متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه حدود 1 نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد 1.5 نفر بوده است. همچنین خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم 58.98 درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای دارای 5 نفر شاغل و بیشتر با 0.08 درصد، کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. خانوارهای بدون فرد شاغل 26.11 درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است.

    بررسی سهم متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری

همچنین بررسی متوسط انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که در سال 1397، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری 10.87 درصد است که در این میان 7.57 درصد مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی و 3.30 درصد مربوط به هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی بوده است. همچنین 89.13 درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارند، حدود 15 برابر خانوارهایی است که در دهک اول هزینه‌ای قرار دارند.

   بررسی وضعیت خانوارهای روستایی

همچنین آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کشور، در سال 1397 با مراجعه به 18610 خانوار نمونه نفر، طی 12 ماه انجام گرفته است. بر این اساس متوسط تعداد افراد خانوار 3.6 نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می‌دهد که خانوارهای 4 نفری با 26.52 درصد، بیشترین و خانوارهای 9 نفری با 0.31 درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه 1.0 نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد 1.6 نفر بوده است. خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم 56.50 درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای دارای 5 نفر شاغل و بیشتر با 0.26 درصد، کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. خانوارهای بدون فرد شاغل 23.19 درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است.

   بررسی سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارهای روستایی

همچنین بررسی‌ها از متوسط در آمد در سال 1397، حاکی از آن است که سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی 11.25 درصد است که در این میان 8.71 درصد مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی و 2.54 درصد مربوط به هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی بوده است، 88.75 درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است. سایر بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهای روستایی که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارند، حدود 18 برابر خانوارهایی است که در دهک اول هزینه‌ای قرار دارند.

    سهم بیمه‌های اجتماعی و درمانی در هزینه

همچنین بیشترین سهم متوسط هزینه بیمه‌های اجتماعی و درمانی نسبت به هزینه کل در یک خانوار شهری در سال 1397، به ترتیب مربوط به استان‌های مازندران 5.10 درصد، سمنان 4.93 درصد و گیلان 4.75 درصد بوده و کمترین سهم آن مربوط به استان‌های خوزستان 2.34 درصد، تهران 2.50 درصد و بوشهر 2.94 درصد بوده است.از سوی دیگر بیشترین سهم متوسط هزینه‌های بهداشتی و درمانی نسبت به هزینه کل در یک خانوار شهری در سال 1397، به ترتیب مربوط به استان‌های اصفهان 11.48 درصد، هرمزگان 10.57 درصد و کرمانشاه 10.08 درصد بوده و کمترین سهم آن مربوط به استان‌های کرمان 2.97 درصد، خراسان جنوبی 3.50 درصد و بوشهر 4.39 درصد بوده است.

به‌طور کلی با مقایسه سهم متوسط هزینه‌های بهداشت و درمان کل یک خانوار شهری نسبت به هزینه کل در بین استان‌های کشور مشاهده می‌شود که بیشترین سهم مربوط به استان‌های اصفهان 15.16 درصد، مازندران 14.78 درصد و هرمزگان 14.56 درصد بوده و کمترین سهم مربوط به استان‌های کرمان 6.56 درصد، بوشهر 7.33 درصد و خراسان جنوبی 8.08 درصد بوده است.همچنین بیشترین سهم متوسط هزینه بیمه‌های اجتماعی و درمانی نسبت به هزینه کل در یک خانوار روستایی در سال 1397، به ترتیب مربوط به استان‌های گلستان 4.96 درصد، آذربایجان شرقی 4.37 درصد و زنجان 4.12 درصد بوده و کمترین سهم آن مربوط به استان‌های آذربایجان غربی 0.85 درصد، مرکزی 1.29 درصد و خراسان شمالی 1.32 درصد بوده است.بیشترین سهم متوسط هزینه‌های بهداشتی و درمانی نسبت به هزینه کل در یک خانوار روستایی در سال 1397، به ترتیب مربوط به استان‌های آذربایجان شرقی 11.45 درصد، فارس 11.37 درصد و خراسان رضوی 11.28 درصد بوده و کمترین سهم آن مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان 2.40 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 3.50 درصد و خراسان جنوبی 3.62 درصد بوده است.به‌طور کلی با مقایسه سهم متوسط هزینه‌های بهداشت و درمان کل یک خانوار روستایی نسبت به هزینه کل در بین استان‌های کشور مشاهده می‌شود که بیشترین سهم مربوط به استان‌های گلستان 16.00 درصد، آذربایجان شرقی 15.82 درصد و مازندران 13.65 درصد بوده و کمترین سهم مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان 4.74 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 5.64 درصد و آذربایجان غربی 5.69 درصد بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران