شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال 1398، تعداد 228 شرکت تعاونی و 2 اتحادیه

گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال 1398، تعداد 228 شرکت تعاونی و 2 اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره‌برداری یا در دست اجرا هستند. به گزارش «تعادل» بر اساس این آمار تعداد کل اعضای تعاونی‌های مذکور 5736 نفر و تعداد شاغل 3956 نفر و سرمایه اولیه حدود 75 میلیارد ریال است و همچنین متوسط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب 25 و 17 نفر است. بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان‌های فارس با 23 تعاونی و بوشهر با 22 تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت‌های «صنعت» و «کشاورزی» به ترتیب با 64 و 61 واحد هستند. تعاونی‌های دارای فعالیت «کشاورزی» و «مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» به ترتیب با 1759 و 1567 نفر دارای بیشترین اعضا است. همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت «صنعت» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی» به ترتیب با 914 و 760 نفر است. اعداد تعاونی‌های ثبت شده در شهریور ماه سال جاری (228 واحد) در مقایسه با ماه گذشته (201 واحد)، افزایشی معادل 13 درصد دارد. تعداد اعضاء افزایشی معادل 53 درصد و تعداد فرصت شغلی افزایشی معادل 32درصد را به همراه دارند. تعداد تعاونی‌های ثبت شده در شهریور ماه سال جاری (228 واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (319 واحد)، کاهشی معادل 29 درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء کاهشی معادل 43 درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل 12درصد را به همراه دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران