شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی از وضعیت دستمزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی حاکی از آن است

گروه اقتصاد کلان|

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی از وضعیت دستمزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی و در همه سطوح درآمدی کارگران مرد بیش از کارگران زن دستمزد می‌گیرند.  به گزارش «تعادل» مرکز آمار ایران همه ساله طرحی را با عنوان «قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور» همزمان با اجرای طرح «آمارگیری از قیمت خرده فروشی‌ها و خدمات مصرف خانوار روستایی» انجام می‌دهد که نتایج آن شامل اطلاعات مربوط به 117 قلم محصول (زراعی، باغی و دامی)، 10 قلم خدمت ماشینی و 7 قلم خدمت نیروی انسانی می‌باشد که این اطلاعات از مراجعه به آبادی نمونه در هر دوره آمارگیری به دست آمده است. در همین راستا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی به دلیل اهمیت و کاربرد اطلاعات مربوط به مزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی در تعیین روابط بین کارگر و کارفرما و همچنین تعیین قیمت تمام شده محصولات، نسبت به بررسی آمار و اطلاعات حاصل از این طرح، پرداخته است. بررسی نتایج این طرح در بهار 1398 در خصوص مزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان می‌دهد، بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم 112 هزار و 500 تومان به کارگر «نهرکش و مرزبند» و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر «میوه چین» با رقم 64 هزار و 900 تومان، اختصاص داشته است.

همچنین در بین زنان، بیشترین و کمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر «نشاکار» با رقم 126 هزار و 400 تومان تعلق داشته و کمترین مزد روزانه زنان مانند مردان به کارگر «میوه چین» با رقم 52 هزار و 800 تومان اختصاص دارد. با توجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می‌گردد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد «نهرکش و مرزبند» بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد «نشاکار» کمترین افزایش را داشته است، این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن «میوه‌چین» بوده است. قابل ذکر است در بهار1398، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی افزایش داشته است، از سوی دیگر این افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می‌شود. با توجه به متوسط مزد مشاغل منتخب کشاورزی در استان‌های کشور در بهار 1398، بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر «دروگر غلات» در استان آذربایجان شرقی با تقریباً 154 هزار و 600 تومان و پایین‌ترین متوسط مزد مربوط به کارگر «نشاکار» در استان خراسان رضوی با تقریباً 95 هزار و 400 تومان بوده است. از سوی دیگر در بهار 1398، بالاترین و پایین‌ترین متوسط مزد برای زنان در بین استان‌های کشور، به ترتیب مربوط به کارگر «نشاکار» در استان گیلان با تقریباً 168 هزار و 300 تومان و کارگر «میوه‌چین» در استان هرمزگان با تقریبا 92 هزار و 300 تومان می‌باشد. بررسی شکاف جنسیتی مزد در بهار 1398، نشان می‌دهد بیشترین شکاف مذکور، به مانند بهار 1397، به کارگر «دروگر غلات» (39.2 درصد) تعلق داشته است. به عبارت بهتر39.2 درصد متوسط مزد مردان بیش از زنان می‌باشد. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد در بهار 1398، به کارگر «وجین کار و تنک‌کار» با (منفی 12.4درصد)، اختصاص دارد، که این مهم نشان‌دهنده بیشتر بودن متوسط مزد زنان نسبت به مردان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی مزد در بهار 1398، در بین مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی، به جز کارگر «میوه‌چین» نسبت به بهار 1397، افزایش داشته است که بیشترین افزایش شکاف مذکور در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، مربوط به کارگر «نشاکار» می‌باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران