شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنگونه که وزارت کار گزارش داده است در سال 1397، در کشور تعداد 27 میلیون و 540 هزار نفر روستایی داشته‌ایم.

گروه اقتصاد کلان|

آنگونه که وزارت کار گزارش داده است در سال 1397، در کشور تعداد 27 میلیون و 540 هزار نفر روستایی داشته‌ایم. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی کشور 42.6 درصد و نرخ بیکاری‌ آنها 7.9 درصد است. از دیگر نکات مربوط به وشعیت اقتصادی روستاییان در سال گذشته این است که تعداد شرکت‌های تعاونی‌های روستایی ثبت شده 3473 واحد است که 92.5 درصد آن فعال هستند. در شرکت‌های تعاونی‌های روستایی ثبت شده دارای فعالیت اقتصادی «کشاورزی و شکار و جنگلداری» و «صنعت» با 51.6 درصد و 26.7 درصد بیشترین سهم را داشته‌اند.

به گزارش «تعادل»، برآورد جمعیت روستاییان و افراد غیرساکن و همچنین تعداد خانوارهای روستایی و غیرساکن در سال 1397 به ترتیب رقم 27 میلیون و 540 هزار نفر و 6.1 میلیون خانوار را نشان می‌دهد.

مروری بر شاخص‌های عمده نیروی کار در مناطق روستایی نشان می‌دهد، در سال 1397 نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی کشور رقم 42.6 درصد است.  بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به استان‌های اردبیل (54.3 درصد)، کرمانشاه (51.8 درصد) و خراسان شمالی (49.2 درصد) اختصاص دارد، کمترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان‌های سیستان و بلوچستان (32.5 درصد)، هرمزگان (34.1 درصد) و البرز (35.1 درصد) تعلق دارد. همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور 7.9 درصد است. بیشترین نرخ بیکاری به استان‌های چهارمحال و بختیاری (18.2 درصد)، سیستان و بلوچستان (15.4 درصد) و کردستان و یزد (11.2 درصد) اختصاص دارد، کمترین نرخ بیکاری نیز به استان‌های سمنان (3.5 درصد)، زنجان (4.5 درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی (4.8 درصد) تعلق دارد.

    نرخ اشتغال مناطق روستایی

همچنین نرخ اشتغال در مناطق روستایی کشور رقم 92.1 درصد را نشان می‌دهد و توزیع استانی این نرخ نشان می‌دهد که استان‌های سمنان (96.5 درصد)، زنجان (95.5 درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی (95.2 درصد) بیشترین نرخ اشتغال را داشته و استان‌های چهارمحال و بختیاری (81.8 درصد)، سیستان و بلوچستان (84.6 درصد) کردستان و یزد (88.8 درصد) کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور رقم 49.1 درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه استانی، بیشترین سهم مربوط به استان‌های کرمانشاه (72.3 درصد)، اردبیل (69.8 درصد) و زنجان (68 درصد) بوده و استان‌های تهران (12.2 درصد)، البرز (23.1 درصد) و بوشهر (24.1 درصد) کمترین سهم را دارا است.

    مروری بر وضعیت تعاونی‌های کشاورزی

همچنین تعداد شرکت‌های تعاونی‌های روستایی ثبت شده 3473 واحد است که 92.5 درصد آن فعال هستند. در شرکت‌های تعاونی‌های روستایی ثبت شده دارای فعالیت اقتصادی «کشاورزی و شکار و جنگلداری» و «صنعت» با 51.6 درصد و 26.7 درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. متوسط اعضاء در شرکت‌های تعاونی‌های روستایی ثبت شده، حدود 24 نفر و همچنین میانگین سرمایه حدود 401 میلیون ریال است.

مطابق آمار و اطلاعات موجود، تعداد شرکت‌های تعاونی‌های روستایی فعال 3214 واحد است در شرکت‌های تعاونی‌های روستایی فعال تعاونی‌های دارای فعالیت کشاوزی و شکار و جنگلداری و صنعت با 50.6 درصد و 27.2 درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. متوسط اعضا در شرکت‌های تعاونی‌های روستایی فعال، حدود 23 نفر همچنین میانگین سرمایه حدود 42 میلیون تومان است.

آنگونه که اطلاعات نشان می‌دهد از بین 3437 مدیرعامل تعاونی‌های روستایی ثبت و تشکیل شده، 2767 نفر به مردان (86.3 درصد) و 441 نفر (13.7 درصد) به زنان اختصاص دارد. در تعاونی‌های روستایی فعال نیز سهم مردان و زنان به ترتیب 85.8 درصد و 14.2 درصد است.

آنگونه که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی گزارش داده است تا پایان سال 1396، تعداد شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی 1877 واحد و تعداد اعضای آن یک میلیون و 48 هزار و 580 نفر و میزان سرمایه آنها هم 259 میلیارد و 823 میلیون تومان است. بطور متوسط حدود 559 نفر عضو تعاونی‌های فوق‌ هستند. بیشترین تعداد تعاونی‌های کشاورزی روستایی به ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی (180)، خراسان رضوی (169 (و اصفهان (164) قرار دارند.

گفتنی است تا پایان سال 1396، تعداد اتحادیه‌های تعاونی‌های روستایی 307 واحد، تعداد اعضا 2842 شرکت تعاونی و میزان سرمایه آنها 80 میلیون و 759 هزار تومان است. بیشترین اتحادیه‌های تعاونی‌های روستایی به ترتیب به استان‌های فارس و خراسان رضوی با 28 و 24 واحد تعلق دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران