شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایران از تورم 78 درصدی خوراکی‌ها در استان بوشهر خبر داد

| | |

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است بیشترین تورم سالانه در میان استان‌های کشور را مردم کردستان احساس کرده‌اند.

گروه اقتصاد کلان|

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است بیشترین تورم سالانه در میان استان‌های کشور را مردم کردستان احساس کرده‌اند. تورم سالانه در مردادماه در این استان به 50.8 درصد رسیده است. همچنین کمترین تورم سالانه را هم مردم قم احساس کرده‌اند، تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1398 برای مردم قم 35.7 درصد بوده است. در میان استان‌های کشور نیز مردم بوشهر تورم خوراکی‌ها را بیشتر از سایر استان‌ها احساس کرده‌اند همچنانکه تورم خوراکی‌ها در مرداد ماه برای این استان 78 درصد محاسبه شده است.

به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که مرکز آمار ایران درباره تورم استان‌ها گزارش داده است در مرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 180.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 2.8 درصد افزایش بوده است. بعد از آن هم به ترتیب استان هرمزگان با تورم ماهانه 2.3 درصد و استان ایلام با 1.5 درصد بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان و استان آذربایجان غربی با 0.4 درصد کاهش است. بعد از آن استان آذربایجان شرقی و قزوین با منفی 0.3 درصد تورم قرار گرفته‌اند. گفتنی است در مرداد ماه، تورم ماهانه هشت استان منفی و 24 استان زیر یک درصد بوده است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور در مرداد ماه به 41.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام 54.6 درصد بود. پس از آن نیز استان لرستان با تورم 52.3 درصد و خراسان جنوبی 50.9 درصد بیشترین تورم نقطه‌ای در استان‌ها را داشته‌اند.

 کمترین تورم نقطه‌ای استان‌ها هم مربوط به استان فارس با 34.6 درصد بود پس از آن نیز استان قم با تورم نقطه‌ای 35.7 درصد و استان همدان با تورم نقطه‌ای 38.5 درصد به ترتیب کمترین تورم نقطه‌ای در میان استان‌ها را داشتند.

همچنین تورم نقطه‌ای هشت استان بین 30 تا 40 درصد، تورم 20 استان بین 40 تا 50 درصد و تورم سه استان هم بالای 50 درصد بوده است.

 همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 42.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (50.8 درصد) و پس از آن نیز ایلام با تورم سالانه 50.07 درصد و چهارمحال و بختیاری با تورم 50.2 درصد قرار دارد.

کمترین تورم سالانه هم مربوط به استان قم با تورم 35.7 درصد بوده است و پس از آن نیز استان هرمزگان با تورم 36.8 درصد و کرمان با 39.2 درصد است. از بین استان‌های کشور 7 استان تورم سالانه بین 30 تا 40 درصد داشته‌اند، 21 استان تورم بین 40 تا 50 درصد و 3 استان تورم سالانه بالای 50 درصد داشته‌اند.

گفتنی است دراین ماه تورم سالانه از تورم نقطه‌ای پیشی گرفته و به این ترتیب اکنون تورم سالانه قادر است وضعیت تورم در اقتصاد ایران را نشان دهد.

  وضعیت تورم شهری در استان‌ها

همچنین در مرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 179.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با 3.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 0.4 درصد کاهش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 40.8 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام 53.7 درصد، خراسان جنوبی 52.4 درصد، لرستان 51.9 درصد است و کمترین آن مربوط به استان فارس 32.5 درصد، قم 35.5 درصد و همدان 37 درصد است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد 4.41 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام 50.02 درصد، کردستان 49.4 درصد و کرمانشاه 49.3 درصد است. کمترین نرخ تورم هم مربوط به استان هرمزگان 35.4 درصد، قم 35.5 درصد و کرمان 35.7 درصد است.

  وضعیت تورم در روستاها

همچنین در مرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 187.1 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان لرستان با 2.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با یک درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 46.1 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام 59.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان 40.6 درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 46.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان 55.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان البرز 39.1 درصد است.

  بوشهر با بیشترین تورم خوراکی

همچنین بررسی وضعیت تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات نشان می‌دهد در مرداد ماه بیشترین تورم سالانه خوراکی مربوط به بوشهر با 78 درصد است. پس از آن نیز استان چهارمحال بختیاری 70.3 درصد و استان سیستان و بلوچستان با 66.5 درصد بیشترین تورم را میان استان‌ها دارند.

همچنین کمترین تورم خوراکی‌ها مربوط به زنجان به 53.1 درصد، کرمان 57.5 درصد و سمنان 58.1 درصد بوده است.

گفتنی است هر 31 استان در مرداد ماه تورم بالای 50 درصد را در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تجربه کرده‌اند.

بررسی‌ها در وضعیت تورم غیر خوراکی‌ها هم نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم در این گروه برای ایلام با تورم 48.4 درصد بوده است، پس از آن هم لرستان با تورم 48.3 درصد و خراسان جنوبی 46.1 درصد قرار داشته است. کمترین تورم در این گروه نیز مربوط به استان فارس با 28 درصد، بوده است. پس از آن نیز قم با تورم 28.3 درصد و کرمانشاه با تورم 29.2 درصد قرار گرفته‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران