شماره امروز: ۵۴۷

| | |

امید علی پارسا با تشریح چشم‌انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. به گزارش تسنیم، وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسوولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد. امید علی پارسا با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن‌سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن‌سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است؛ در گام اول، فرآیندهای سنتی به فرآیندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع‌آوری ریزداده‌ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.

امید علی پارسا با تشریح چشم‌انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. به گزارش تسنیم، وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسوولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد. امید علی پارسا با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن‌سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن‌سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است؛ در گام اول، فرآیندهای سنتی به فرآیندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع‌آوری ریزداده‌ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران