شماره امروز: ۵۴۷

نگاه فعالان اقتصادی جهان به اقتصاد سال 2019

| | |

بر اساس گزارش اخیر موسسه مک کینزی در ژوئن 2019، نتایج نظرسنجی در مورد شرایط اقتصادی جهان نشان می‌دهد فعالان اقتصادی نسبت به گذشته بدبینانه‌تر شده

بر اساس گزارش اخیر موسسه مک کینزی در ژوئن 2019، نتایج نظرسنجی در مورد شرایط اقتصادی جهان نشان می‌دهد فعالان اقتصادی نسبت به گذشته بدبینانه‌تر شده و تعداد کمی از افراد انتظار بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده را دارند. در حقیقت، طبق نظرسنجی انجام پذیرفته، پاسخ‌دهندگان هر منطقه اظهار داشته‌اند که شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی آنها نسبت به گذشته بدتر شده است.  در واقع برای اولین‌بار از زمان شروع نظرسنجی در سال 2011 اکثر پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند که اقتصاد در ۶ ماه آینده بدتر خواهد شد. نگرانی‌ها در مورد تجارت نسبت به نظرسنجی قبلی افزایش یافته و بسیاری از پاسخ‌دهندگان پیش بینی می‌کنند که سطح تجارت بین کشورهای آنها و جهان در سال آینده کاهش خواهد یافت. با این وجود، در میان مناطق مختلف، برخی خوشبین نیز وجود دارد: پاسخ‌دهندگان در امریکای لاتین و هند انتظارات مثبت بیشتری در مورد سطح تجارت و چشم‌انداز اقتصاد نسبت به همتایان خود در دیگر نقاط جهان دارند. اما در این میان افرادی در منطقه آسیای توسعه یافته هستند، به ویژه در مورد مسائل مربوط به اقتصاد کلان و سطوح شرکت‌ها بدبین‌تر هستند.

  دیدگاه‌های محتاطانه فعالان اقتصادی از اقتصاد جهانی

در میان نظرسنجی‌های سال‌های مختلف، تاکنون سهم پاسخ‌دهندگانی که کاهش اخیر در شرایط اقتصاد جهان را گزاش دادند، بی‌سابقه بوده است؛ در ماه ژوئن نزدیک به ۶۶ نفر از هر 10 نفر پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که شرایط کنونی اقتصاد جهانی بدتر از ۶ ماه پیش است (از سپتامبر 2019 این سهم بی‌سابقه بوده است.) در مقایسه با یک سال پیش، سهم فعالان اقتصادی به کاهش در اقتصاد جهانی بیشتر از 2 برابر شده است. (نمودار 1) .

در این نظرسنجی هنگامی که در مورد ۶ ماه آینده از پاسخ‌دهندگان شوال شد، همه به‌طور مشابه محتاط بودند

Taadol-08-1

نمودار 1

توضیح: پاسخ‌دهندگانی که پاسخ «مشابه» یا «نمی‌دانم» داشتند لحاظ نشده است. تعداد پاسخ‌دهندگان در ژوئن 2018 برابر 1.648نفر، در دسامبر 2018 برابر 1.037 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 1.118 نفر بوده است. 57 درصد انتظار داشتند که شرایط اقتصادی جهانی در ۶ ماه آینده تضعیف شود، این سهم از ابتدای نظرسنجی‌ها در مارس 2011 بی‌سابقه بوده است. بنابراین در مقایسه با نظرسنجی قبلی، پاسخ‌دهندگان در هر منطقه انتظار دارند که شرایط اقتصاد جهانی تضعیف شود تا اینکه بهبود یابد.

 با توجه به انتظار نرخ رشد جهانی، سهم پاسخ‌های بدبینانه بیشتر از گذشته است. برای اولین‌بار از زمان شروع نظرسنجی در مورد تغییرات نرخ رشد اقتصادی جهانی اکثر پاسخ‌دهندگان پیش بینی کردند که نرخ رشد اقتصاد در ۶ ماه آینده آهسته می‌شود. در مارس 2019 ، 44 درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار نرخ رشد کاهشی داشتند که این رقم در حال حاضر به 55 درصد رسیده است.

 مطابق نمودار 2، در میان انواع ریسک‌های احتمالی که منجر به تغییر رشد اقتصاد جهانی می‌شود، اغلب پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی ماه ژوئن 2019 نسبت به ماه مارس همین سال افزایش یافته است. همانند نظرسنجی قبل، «بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی» و «تغییرات در سیاست‌های تجاری» دومین و سومین ریسک عمده کاهش رشد اقتصاد جهانی هستند اما مطابق نمودار مشاهده می‌شود همانند «تنش‌های تجاری»، «تغییرات در سیاست‌های تجاری» نیز نسبت به سه ماه گذشته سهم بزرگ‌تری از نظرات را به خود اختصاص داده است.

نمودار 2

Taadol-08-2

با وجود آنکه پاسخ‌دهندگان در مورد اقتصاد کشور خود نسبت به شرایط اقتصاد جهانی کمتر بدبین هستند، اما ارزیابی آنها بیشتر منفی است تا مثبت؛ به‌طوری‌که تنها 22 درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند که شرایط اکنون بهتر از ۶ ماه پیش است، در حالی که 43 درصد بر این باورند که شرایط اقتصادیشان بدتر شده است(نسبت به سه یا شش ماه پیش.)در واقع، در مقایسه با نظرسنجی‌های قبلی، تعداد بیشتری از پاسخ‌دهندگان در شرایط فعلی اظهار داشتند که شرایط اقتصادی آنها نسبت به قبل بدتر شده تا بهتر. در این میان، هند و امریکای لاتین تنها مناطقی بودند که پاسخ‌دهندگان آن احتمال بهبود در وضعیت اقتصادیشان دادند. از زمان نظرسنجی قبلی، نگرانی‌ها در مورد تغییرات سیاست‌های تجاری به عنوان خطری برای رشد اقتصاد داخلی در بلندمدت، افزایش یافته است. در مورد تغییرات سیاست ها: 47 درصد از پاسخ‌دهندگان در ماه ژوئن (نسبت به یک سوم در ماه مارس 2019) اظهار داشتند که تغییرات در سیاست‌های تجاری رشد سال آینده را به خطر می‌اندازند) .

نمودار  3

Taadol-08-3

در دو نظرسنجی گذشته، سهم بیشتری از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که سطح تجارت بین کشورهایشان و سایر نقاط جهان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. علاوه بر این، بر اساس پاسخ‌های به دست آمده از فعالان اقتصادی، احتمال اینکه کاهش سطح تجارت جهان بر کسب و کارهای نوپا اثر منفی داشته است، بیش از 3 برابر احتمال اثر مثبت آن است.

 این در حالی است که در مارس 2019، احتمال اثر منفی دو برابر احتمال اثر مثبت بوده است. با نگاهی به آینده، پیش‌بینی‌ها برای سطوح تجاری آینده نسبت به نظرسنجی قبلی کاهش یافته است. تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان پیش بینی می‌کنند که میزان تجارت بین کشوهای خود و سایر نقاط جهان در سال آینده کاهش می‌یابد که این سهم از سال 2016 بی سابقه است (نمودار 3) با این وجود بر اساس نظرسنجی منطقه‌ای، اکثر پاسخ‌دهندگان در امریکای لاتین و هند می‌گویند که تجارت در سال آینده افزایش خواهد یافت.

 اما در همه مناطق دیگر، پاسخ‌دهندگان بیشتر انتظار کاهش دارند تا افزایش.

نمودار 4

Taadol-08-4

  بدبینی آسیای توسعه یافته نسبت به شرایط اقتصادی

 پاسخ‌دهندگان آسیای توسعه‌یافته، دیدگاه‌های بدبینانه‌تری در مقایسه با نظرسنجی قبلی و همتایان خود، در مورد اقتصاد جهانی دارند. آنها از سه ماه پیش به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط اقتصاد جهان بدتر شده است( نمودار 5) پاسخ‌دهندگان این منطقه، بیش از 3.5 برابر بیشتر انتظار کاهش در نرخ رشد اقتصاد جهانی را نسبت به افزایش آن داشته‌اند.

نمودار 5

Taadol-08-5

توضیح: تعداد پاسخ‌دهندگان در مارس 2019 برابر 152 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 144 نفر بوده است. ارقام مربوط به پاسخ «نمی‌دانم» در نمودار لحاظ نشده و لذا مجموع ارقام به 100 نمی‌رسد.

آسیای توسعه یافته منطقه‌ای است که بیشترین میزان پاسخ‌دهندگان آن 59 درصد اظهار داشتند که شرایط اقتصادی کشورشان طی ۶ ماه گذشته بدتر شده است. تعداد پاسخ‌دهندگانی که احتمال تضعیف شرایط اقتصادی را داده‌اند نیز بیش از گذشته شده است. در رابطه با سطوح تجارت، فعالان اقتصادی که گزارش کاهش تجارت بین کشورهای خود و سایر نقاط جهان را دارند نسبت به ماه مارس افزایش یافته است.

 در حال حاضر 60 درصد از پاسخ‌دهندگان در ماه ژوئن (در مقایسه با ۶ .درصد در نظرسنجی قبلی) اظهار داشتند که سطح تجارت کشور آنها با سایر نقاط جهان کاهش یافته است

 این دومین بار است که پاسخ‌دهندگان یک منطقه بیشتر از همتایان خود در سراسر جهان عنوان می‌کنند که تغییر در سطح تجارت تأثیر منفی بر فعالیت‌های تجاری آنها داشته است

 پاسخ‌دهندگان در آسیای توسعه‌یافته همچنین انتظارات کمتری نسبت به شرکتهای خود دارند. آنها نسبت به سایر مناطق و نسبت به نظرسنجی قبلی احتمال کمتری می‌دهند که سود شرکت‌هایشان در شش ماه آینده افزایش یابد (نمودار ۶) نسبت به ماه مارس 2019، پاسخ‌دهندگان این منطقه نیز انتظار بیشتری نسبت به کاهش اندازه نیروی کار نسبت به سایر مناطق دارند. در واقع بیش از یک سوم آنها عنوان داشتند که در ماه‌های اخیر نیروی کار آنها کاهش یافته است (در مقایسه با میانگین جهانی 23درصد).

نمودار 6

Taadol-08-6

توضیح: تعداد پاسخ‌دهندگان در مارس 2019 برابر 152 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 144 نفر بوده است. ارقام مربوط به پاسخ «نمی‌دانم» در نمودار لحاظ نشده و لذا مجموع ارقام به 100 نمی‌رسد.

منبع:پژوهش  وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران